:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

Решения, взети на тридесет и четвъртото редовно заседание на Общински съвет - Созопол, проведено на 28.05.2014г.


Р Е Ш Е Н И Я

ВЗЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ПРОВЕДЕНО НА 28.05.2014г.

По предложение
на Красимира Германова
Председател на Общински съвет – СозополОбщински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№882
I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност,граждански права, молби и жалби:
1. Докладна записка с вх. № 335/12.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси цени на услугите на територията на община Созопол.
2. Докладна записка с вх. № 343/12.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредбата за дейността на Домашния социален патронаж – приета и одобрена с Решение № 67 от 4-то Заседание на Общински съвет – Созопол /20.12.2011г.
3. Докладна записка с вх. № 358/16.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредба за реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост.
II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми:
4. Докладна записка с вх. № 334/12.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне структура и численост на персонала в Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж Созопол.
5. Докладна записка с вх. № 342/12.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2014г. и актуализиране числеността на персонала в местна дейност „Домашен социален патронаж” гр.Созопол и в държавна дейност „Център за социална рехабилитация и интеграция” гр.Черноморец.
6. Докладна записка с вх. № 353/15.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на добита дървесина от горските територии, собственост на Община Созопол.
7. Докладна записка с вх. № 356/15.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ на Община Созопол за 2013 година.
8. Докладна записка с вх. № 357/16.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2014 година.
9. Докладна записка с вх. № 361/19.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поемане на дълг, направен по реда на Закона за общинския дълг.
10. Докладна записка с вх. № 363/20.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Запис на заповед от Община Созопол в полза на ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по Договор за безвъзмездна помощ с регистрационен номер на Договора № 264/15.11.2013 г., рег. № на Проектното предложение: BG-PST201322/015, Проект „Обновяване на художествена галерия в УПИ ХІІІ кв.3, гр.Созопол“, мярка 4.1“Развитие на рибарските области“, подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи“ по приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ от Оперативна програма за развитие на сектор“Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство на програмен период 2007-2013 г.
III. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
11. Докладна записка с вх. № 337/12.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
12. Докладна записка с вх. № 338/12.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
13. Докладна записка с вх. № 339/12.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IV-за КОО, кв.20 по плана на с. Габър, общ. Созопол, с площ 300кв.м., ведно с построената в него двуетажна масивна сграда.
14. Докладна записка с вх. № 340/12.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, находящ се в м. „Факуда“, з-ще с. Равадиново, общ. Созопол.
15. Докладна записка с вх. № 341/12.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, находящ се в м. „Кайряка“, з-ще гр. Черноморец.
16. Докладна записка с вх. № 344/13.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем обект от техническата инфраструктура на Община Созопол представляващ – стълб от уличното осветление, за нуждите на „МОБИЛТЕЛ”ЕАД.
17. Докладна записка с вх. № 345/13.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на имот – публична общинска собственост, представляващ язовир в землището на гр.Черноморец, Поземлен имот № 81178.37.393 по кадастрална карта на гр.Черноморец, общ.Созопол, с площ 20 658дка.
18. Докладна записка с вх. № 348/14.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в с. Индже Войвода на наемател настанен по административен ред.
19. Докладна записка с вх. № 354/15.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2014 год. на картотекирани граждани от гр.Созопол като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
20. Докладна записка с вх. № 355/15.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
21. Докладна записка с вх. № 359/16.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2014 год. на картотекирани граждани от гр.Созопол като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
IV. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:
22. Докладна записка с вх. № 327/09.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор по КК 81178.60.2 /по предходен план №2/, в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Митков мост”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с цел изграждане на вилна сграда.
23. Докладна записка с вх. № 336/12.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационна граница на ПИ 67800.501.477 и 67800.501.236, за образуване на нов УПИ ІІ-274, кв.31 по план на гр.Созопол, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията.
24. Докладна записка с вх. № 349/14.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временен преместваем обект за обслужващи дейности в общински имот – с отреждане за улица, о.т.688-689-690-691, по план на гр.Созопол.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№883
Общински съвет Созопол приема следните изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси цени на услугите на територията на община Созопол както следва:
Отменя чл. 34 «б».


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№884
На основание чл. 21 , ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет приема следните промени в Наредбата за дейността на Домашен социален патронаж.
І. В глава ІІ „ Структура и персонал на ДПС“
1. Чл.3 се изменя и придобива следната редакция:
„ На територията на Община Созопол е организиран ДСП , като броя на патронираните лица се определя и гласува с приемане на годишния Общински бюджет на Община Созопол , приет и одобрен от Общински съвет – гр. Созопол“
2. Чл. 7. – се отменя .
ІІ. В глава ІІІ “ РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ ДСП“
1. Чл.15 се изменя и придобива следната редакция:
. /1/ За ползване на услугата по чл.10, ал.1. т.1. абонатите на ДСП заплащат месечна такса, съгласно Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Созопол.
/2/. За останалите предоставени услуги по чл. 10 ал.1 т.2,т.3, т.4 и т. 5 – ползвателите на Домашния социален патронаж не заплащат такси.
Месечните разходи се намаляват с размера на даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица, включително случаите на спонсорство, помощите от донорски програми и благотворителност.
Реалната издръжка включва само разходите за изразходваната храна.
/3/Месечните такси се заплащат от патронираните лица на касата на Община Созопол до 25-то число на месеца, следващ месеца, за които се дължат.
/4/ При смърт на патронирания неиздължените месечни такси се заплащат от неговите наследници или законни представители.
/5/Месечната такса дължима от починали лица без наследници се опрощава след представена докладна записка от Кмета на Община Созопол до Общински съвет Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№885
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост:
1. В Чл.15, ал.1, в т.5 записът „чл.14 от тази наредба” да се чете: “чл.7, ал.1 от тази наредба .”
2. В Чл.15, ал.1 съществуващият текст на т.6 се допълва и добива следната редакция: “имат адресна регистрация в населените места, където се намират общинските жилища, за които кандидатстват, повече от 5 години без прекъсване към момента на кандидатстване с изключение на случаите по чл.43 т.3 от ЗОС и поне един от членовете на семейството /домакинството/ да е с постоянен адрес на територията на Община Созопол най-малко 5 години назад без прекъсване”.
3. В Чл.15, ал.1 се добавя нова т.8 със следното съдържание: “да нямат парични задължения към Община Созопол”.
4. В Чл.16, ал.1, в т.4 записът „чл.14” да се чете: “чл.7, ал.1.”
5. В Чл.21, ал.3 се изменя и добива следната редакция: “Изваждането от картотеката се извършва с решение на Комисията по чл.18. Решението се съобщава и не подлежи на обжалване”.
6. Добавя се нов чл.29а със следното съдържание: “В случаите, когато нуждите на лицата с установени жилищни нужди не могат да бъдат задоволени чрез настаняване под наем в общинско жилище, може да им бъде учредено право на строеж в урегулиран поземлен имот общинска собственост за изграждане на социални жилища по реда на чл.49а от ЗОС, в случай, че Община Созопол разполага с подходящи терени”.
7. Глава IV „Общински терени, предназначени за жилищно строителство” се отменя.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№886
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет определя структура и численост на персонала в Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж Созопол 3 щатни бройки - социален работник – 1 щатна бройка и домашен помощник- 2 щатни бройки считано от 01.06.2014 г..Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№887
Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2014г. и в числеността на персонала, както следва:
1.Общински съвет Созопол намаля плана на разходната част на бюджета на гр. Созопол – собствен за 2014г. със 115 600лв. в часта за местни дейности и извършва промени по бюджетните кредити по функции, дейности и параграфи, както следва:

1.1.Функция „Общи държавни служби” - увеличение с 15 400лв. по дейности и параграфи, както следва:

- Дейност 122 „Общинска администрация” – извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 1 311 190лв. 1 200лв. 1 309 990лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 247 585лв. 1 200лв. 246 385лв.

било увеличение става

§ 53-00 – придобиване на НДМА 0лв. 1 200лв. 1 200лв.
в т.ч.
подпараграф 53-01- придобиване
на програмни продукти- програмен
продукт „Катикон” за дирекция „ИДМДТ” 0лв. 1 200лв. 1 200лв.

- Дейност 123 „Общински съвет” - увеличение с 15 400лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 01-00 – заплати 20 500лв. 12 700лв. 33 200лв.
в т.ч.
§ 01-01-заплати на пер. по тр.прав. 20 500лв. 12 700лв. 33 200лв.

§ 02-00 – др.възнагр.и плащания 40 615лв. 390лв. 41 005лв.
в т.ч.
§ 02-05 – изплатени суми СБКО 615лв. 390лв. 1 005лв.

§ 05-00 – зад.осигур.вн. от работод. 12 500лв. 2 310лв. 14 810лв.
в т.ч.
§ 05-51 – осиг.вн.от работ.за ДОО 7 500лв. 1 300лв. 8 800лв.
§ 05-60 – ЗОВ 3 000лв. 610лв. 3 610лв.
§ 05-80 – вн.за допълн.зад.осигур. 2 000лв. 400лв. 2 400лв.


1.2.Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – увеличава считано от 01.06.2014г. с три щатни бройки численост на персонала в местна дейност 524 „Домашен социален патронаж” Созопол: било – 33 щата, става – 36 щата /за Звено за услуги в домашна среда към ДСП Созопол, създадено с решение на Общински съвет № 218/22.06.2012г./ и извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:

било увеличение става

§ 01-00 – заплати 190 163лв. 11 000лв. 201 163лв.
в т.ч.
§ 01-01-заплати на пер. по тр.прав. 190 163лв. 11 000лв. 201 163лв.
/нови 3 щатни бройки за 7 м-ца/
§ 02-00 – др.възнагр.и плащания 6 708лв. 330лв. 7 038лв.
в т.ч.
§ 02-05 – изплатени суми СБКО 5 708лв. 330лв. 6 038лв.

§ 05-00 – зад.осигур.вн. от работод. 34 500лв. 2 620лв. 37 120лв.
в т.ч.
§ 05-51 – осиг.вн.от работ.за ДОО 21 800лв. 1 600лв. 23 400лв.
§ 05-60 – ЗОВ 9 200лв. 550лв. 9 750лв.
§ 05-80 – вн.за допълн.зад.осигур. 3 500лв. 470лв. 3 970лв.

Общо увеличение: 13 950лв.
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 358 629лв. 13 950лв. 344 679лв.
в т.ч.
било увеличение става

§ 10-13-постелен инвентар и облекло 11 550лв. 1050лв. 12 600лв.

било намаление става

§ 10-15 – материали 25 000лв. 2 000лв. 23 000лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 15 000лв. 3 000лв. 12 000лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 20 000лв. 10 000лв. 10 000лв.


1.3.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – намаление с 80 000лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – намаление с 80 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 240 000лв. 80 000лв. 160 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 100 000лв. 30 000лв. 70 000лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 120 000лв. 50 000лв. 70 000лв.

1.4.Функция „Икономически дейности и услуги” – намаление с 51 000лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” – намаление със 74 970лв. по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 242 365лв. 74 970лв. 167 395лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 242 365лв. 74 970лв. 167 395лв.


-Дейност 898 „Други дейности по икономиката” – увеличение с 23 970лв. по обекти и параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 53-00 – придобиване на НМДА 359 732лв. 23 970лв. 383 702лв.
в т.ч.
подпараграф 53-09 – придобиване
на други НМА:
-технически проект за обект
„Шумозаглушителни екрани на път
ІІ-99 Бургас –Созопол, район на
Черноморец” 0лв. 23 970лв. 23 970лв.

2.Общински съвет Созопол увеличава считано от 01.06.2014г. с три щатни бройки численост на персонала в държавна дейност 550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция” гр.Черноморец: било – 7 щата, става – 10 щата и извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 01-00 – заплати 41 150лв. 10 200лв. 51 350лв.
в т.ч.
§ 01-01-заплати на пер. по тр.прав. 41 150лв. 10 200лв. 51 350лв.
/ нови 3 щатни бройки за 7м-ца/
§ 02-00 – др.възнагр.и плащания 6 145лв. 310лв. 6 455лв.
в т.ч.
§ 02-05 – изплатени суми СБКО 1 245лв. 310лв. 1 555лв.

§ 05-00 – зад.осигур.вн. от работод. 8 112лв. 1 940лв. 10 052лв.
в т.ч.
§ 05-51 – осиг.вн.от работ.за ДОО 5 240лв. 1 000лв. 6 240лв.
§ 05-60 – ЗОВ 1 992лв. 490лв. 2 482лв.
§ 05-80 – вн.за допълн.зад.осигур. 880лв. 450лв. 1 330лв.
Общо увеличение: 12 450лв.

било намаление става

§ 10-00 – издръжка 50 049лв. 12 450лв. 37 599лв.
в т.ч.
било увеличение става

§ 10-13-постелен инвентар и облекло 2 450лв. 1 050лв. 3 500лв.

било намаление става

§ 10-15 – материали 20 599лв. 5 000лв. 15 599лв.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 6 000лв. 1 000лв. 5 000лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 16 000лв. 6 500лв. 9 500лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 3 000лв. 1 000лв. 2 000лв.

3.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на бюджетните кредити във функция „Образование” държавна дейност 322 „Общообразователни училища”, като намаля средствата в размер на 4 440 лв. на три училища и увеличава с 4 440 лв. плана по бюджетните кредити на Първостепенен разпоредител с бюджет гр.Созопол – собствен, както следва:

3.1.СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Созопол, дейност 322 „Общообразователни училища” – намаление с 2 813 лв.
в т.ч.
§ 02-08 – обезщетение персонал с хар.на възнагр. – намаление с 2 813 лв.

3.2.ОУ „Христо Ботев” с.Зидарово, дейност 322 „Общообразователни училища” – намаление с 1 016 лв.
в т.ч.
§ 02-08 – обезщетение персонал с хар.на възнагр. – намаление с 1 016 лв.

3.3.ОУ „Христо Ботев” с.Росен, дейност 322 „Общообразователни училища” – намаление с 611 лв.
в т.ч.
§ 02-08 – обезщетение персонал с хар.на възнагр. – намаление с 611 лв.

3.4.Община Созопол – собствен бюджет, функция „Образование” държавна дейност 322 „Общообразователни училища” – увеличение с 4 440 лв.
в т.ч.
§ 02-08 – обезщетение персонал с хар.на възнагр. – увеличение с 4 440 лв.

4.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2014г. в частта за делегираните от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи със 115 600 лв. по функции, дейности и параграфи, както следва:
4.1.Функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация”- дофинансиране с общински приходи – увеличение със 115 600 лв., както следва:
4.1.1.Собствен бюджет на гр.Созопол – увеличение със 111 730 лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 01-00 –заплати на персонала 690 000лв. 91 500лв. 781 500лв.
в т.ч.
§ 01-01 – заплати на перс.по тр.прав. 690 000лв. 91 500лв. 781 500лв.

§ 02-00 – възнагр.и плащ.на перс. 88 700лв. 2 800лв. 91 500лв.
в т.ч.
02-05 – изплатени суми СБКО 28 000лв. 2 800лв. 30 800лв.

§ 05-50 – зад.осиг.вноски от работод.159 300лв. 17 430лв. 176 730лв.
в т.ч.
§ 05-51 – осиг.вн.от работод.за ДОО 102 400лв. 10 000лв. 112 400лв.
§ 05-60 – ЗОВ 39 900лв. 4 500лв. 44 400лв.
§ 05-80 – вн.за доп.задълж.осигуряване 17 000лв. 2 930лв. 19 930лв.

4.1.2.Бюджетът на кметство гр.Черноморец – увеличение с 3 870 лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 01-00 –заплати на персонала 50 000лв. 3 500лв. 53 500лв.
в т.ч.
§ 01-01 – заплати на перс.по тр.прав. 50 000лв. 3 500лв. 53 500лв.

§ 02-00 – възнагр.и плащ.на перс. 500лв. 180лв. 680лв.
в т.ч.
02-05 – изплатени суми СБКО 0лв. 180лв. 180лв.

§ 05-50 – зад.осиг.вноски от работод. 9 500лв. 190лв. 9 690лв.
в т.ч.
§ 05-60 – ЗОВ 2 500лв. 80лв. 2 580лв.
§ 05-80 – вн.за доп.задълж.осигуряване 1 000лв. 110лв. 1 110лв.

5.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити на долупосоченото кметство в рамките на приетия му от Общински съвет бюджет за 2014г. в частта за местни дейности, както следва:

Кметство с.Индже войвода

5.1.Увеличава плана на разходите във функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация ” с 3 800 лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 9 050лв. 3 800лв. 12 850лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 0лв. 3 800лв. 3 800лв.
5.2.Намалява плана на разходите във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 3 800 лв. по дейности и параграфи, както следва:
Дейност 604 „Осветление на улици и площади” – намаление с 3 800 лв. по параграфи, както следва
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 16 250лв. 3 800лв. 12 450лв.
в т.ч.

§ 10-30 – текущ ремонт 4 500лв. 3 800лв. 700лв.

6.Въз основа на приетите решения по т. 1.1. и т. 1.4. Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2014г./ Приложение №1/
било увеличение става

Общо капиталови разходи: 11 809 124лв. 25 170лв. 11 834 294лв;
От
-собствени средства за местни
дейности 11 424 824лв. 25 170лв. 11 449 994лв.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№888
1. На основание чл.66, ал.2, т.3, чл.71, ал.1, т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти Общински съвет – Созопол приема промяна на ценоразпис за продажба на добита дървесина от временен склад както следва:
Дърва за огрев - за местното население по списъци изготвени от кметовете на населени места от 38 лв. с ДДС на 30 лв. с ДДС за един куб.м.
2. Възлага на директора на Общинско горско предприятие Созопол да извършва продажбата на добитите количества дървесина от територии - общинска собственост по утвърдената цена.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№889
1.Общински съвет Созопол утвърждава промяната в списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2014 г., като го допълва във функция „Общи държавни служби”, дейност „Общинска администрация” - Донка Стоянова Недялкова на длъжност старши специалист „УТКРВП”, по маршрут гр.Черноморец – гр.Созопол – гр.Черноморец, считано от 07.04.2014 година.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№890

На основание чл. 21, ал. 1 т.10 от ЗМСМА и във връзка с чл. 17 и чл. 19а от закона за Общинския дълг Общински Съвет Созопол:
1. Дава съгласие Община Созопол да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – I етап”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, Референтен номер на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж.” , при следните основни параметри:
• Максимален размер на дълга – 15 000 000 лв(петнадесет милиона лв);
• Валута на дълга – лева
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
• Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 30 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C032/06.08.2012г. ;
• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5.078%,
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
• Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Созопол, с изключение на авансовото плащане, по Договор за безвъзмездна помощ № DIR-51011116-C032/08.06.2012г., сключен с Управляващия орган на Оперативна програма Околна среда, и
- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Созопол да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№891
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; Постановление № 3 на Министерски съвет от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г. и Договор за отпускане на финансова помощ №264/15.11.2013г. рег. № на Проектното предложение: BG-PST201322/015, Проект „Обновяване на художествена галерия в УПИ ХІІІ кв.3, гр.Созопол“, мярка 4.1“Развитие на рибарските области“, подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи“ по приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ от Оперативна програма за развитие на сектор“Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство на програмен период 2007-2013 г., сключен между Община Созопол, МИРГ Приморско – Созопол – Царево и Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури“ , Общински съвет Созопол

Реши:
1. Упълномощава Кмета на община Созопол да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 62 781,51 лв. (шестдесет и две хиляди седемстотин осемдесет и един лв. и 51 ст.) за обезпечаване на 110 % от плащането за финансиране на разходи за ДДС към авансовото плащане по Договор за отпускане на финансова помощ №264/15.11.2013г. рег. № на Проектното предложение: BG-PST201322/015, Проект „Обновяване на художествена галерия в УПИ ХІІІ кв.3, гр.Созопол“, мярка 4.1“Развитие на рибарските области“, подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи“ по приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ от Оперативна програма за развитие на сектор“Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство на програмен период 2007-2013 г., сключен между Община Созопол, МИРГ Приморско – Созопол – Царево и Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури“
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане на ДДС по Договор № 264/15.11.2013 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№892

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъдат предоставени на ОСЗ-Созопол, следните имоти:
- Поземлен имот с проектен идентификатор 67800.17.101, с проектна площ 2,769дка. и
- Поземлен имот с проектен идентификатор 67800.17.100, с проектна площ 2,670дка.
образувани от Поземлен имот с идентификатор № 67800.17.6, с площ 5,439дка., с трайно предназначение на територията - земеделска и начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, находящ се в местност „Лафотумба”, землище гр.Созопол, предаден на общината с Протоколно решение № 11/16.10.2008г., одобрено със Заповед № РД-11-08/23.01.2009г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Иван Стоянов Узунов.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№893

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъдат предоставени на ОСЗ-Созопол следните имоти предадени на Община Созопол с Протоколно решение № 2/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас следните имоти:
- Поземлен имот № 161006, с площ 22,059дка., с начин на трайно ползване – изоставена нива, осма категория, находящ се в местност „Исин келеме”, землище с.Росен, общ.Созопол;
- Поземлен имот № 158005, с площ 11,553дка., с начин на трайно ползване – изоставена нива, осма категория, находящ се в местност „Исин келеме”, землище с.Росен, общ.Созопол;
- Поземлен имот № 153010, с площ 6,000дка., с начин на трайно ползване – изоставена нива, осма категория, находящ се в местност „Боруня”, землище с.Росен, общ.Созопол;
- Поземлен имот № 153003, с площ 4,404дка., с начин на трайно ползване – изоставена нива, осма категория, находящ се в местност „Боруня”, землище с.Росен, общ.Созопол, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Вълчо Михов Митрев.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№894

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2014г.”, приета с Решение № 753/27.01.2014г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот с IV-за КОО, кв.20 по плана на с.Габър, общ.Созопол, с площ 300кв.м., ведно с построената в него двуетажна масивна сграда със ЗП 66кв.м., РЗП 132кв.м. и паянтова стопанска сграда със ЗП 24кв.м.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот с IV-за КОО, кв.20 по плана на с.Габър, общ.Созопол, с площ 300кв.м., ведно с построената в него двуетажна масивна сграда със ЗП 66кв.м., РЗП 132кв.м. и паянтова стопанска сграда със ЗП 24кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2301/05.03.2014год.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 5 500,00лв./пет хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140073/17.04.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРО.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№895

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2014г.”, приета с Решение № 753/27.01.2014г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот № 013066, с площ 1267кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Факуда“, с трайно предназначение на територията – земеделска земя и начин на трайно ползване – изоставена нива.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот № 013066, с площ 1267кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Факуда“, с трайно предназначение на територията – земеделска земя и начин на трайно ползване – изоставена нива, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2313/13.03.2014год.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 1 240,00лв./хиляда двеста и четиридесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140070/14.04.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№896

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2014г.”, приета с Решение № 753/27.01.2014г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.32.378, находящ се в землище гр.Черноморец, местността „Кайряка, с площ 2684кв.м./две хиляди шестотин осемдесет и четири квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.32.378, находящ се в землище гр.Черноморец, местността „Кайряка, с площ 2684кв.м./две хиляди шестотин осемдесет и четири квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2346/27.03.2014год.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 4 100,00лв./четири хиляди и сто лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140072/15.04.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№897

1.Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2014г.”, приета с Решение № 753/27.01.2014г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 81178.37.393, находящ се в землище на гр.Черноморец, с площ от 20 658 / двадесет хиляди шестстотин петдесет и осем квадратни метра/ с трайно предназначение на територията – „Територия заета от води и водни обекти” и начина на трайно ползване – „Язовир”
2. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.12 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публичен търг за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години, имот - публична общинска собственост, представляващ имот № 81178.37.393 - Язовир с площ 20.658дка. находящ се в землището на гр.Черноморец, при граници ПИ № 81178.37.108, ПИ № 81178.37.215, ПИ № 81178.37.113, ПИ № 81178.37.114, ПИ № 81178.37.115, ПИ № 81178.37.230, ПИ № 81178.37.125, ПИ № 81178.37.144, ПИ № 81178.37.143, ПИ № 81178.37.145, ПИ № 81178.37.146, ПИ № 81178.37.152, ПИ № 81178.37.153, ПИ № 81178.37.159, ПИ № 81178.37.256, ПИ № 81178.37.106, ПИ № 81178.37.105, ПИ № 81178.37.107
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка изготвена от независим лицензиран оценител, с размер на годишна наемна цена – 1 116/ хиляда сто и шестнадесет лева/лв., /респ. месечна наемна цена в размер на 93/деветдесет и три/лева, която да се използва като начална тръжна цена, без ДДС при провеждането на търга.
4. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилия участник.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№898

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2014г.”, приета с Решение № 753/27.01.2014г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Апартамент, находящ се в Жилищна сграда в с.Индже Войвода, Община Созопол, построена в УПИ ХІ-545, кв.6, по плана на с.Индже Войвода със застроена площ 81.80кв.м., състоящ се от кухня, дневна, две спални, баня с тоалетна, коридор и две тераси, находящ се на първи етаж във Вход 2, ведно с прилежащо складово помещение № 1, с площ 17.91кв.м., ведно със 22.974% от общите части на сградата и от правото на строеж равняващи се на 28.20кв.м.

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.2, т.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища - общинска собственост, разрешава на Кмета на община Созопол да продаде на наемателя настанен по административен ред - Дора Костадинова Кръстева, ЕГН *********, Апартамент, находящ се в Жилищна сграда в с.Индже Войвода, Община Созопол, построена в УПИ ХІ-545, кв.6, по плана на с.Индже Войвода със застроена площ 81.80кв.м., състоящ се от кухня, дневна, две спални, баня с тоалетна, коридор и две тераси, находящ се на първи етаж във Вход 2, ведно с прилежащо складово помещение № 1, с площ 17.91кв.м., ведно със 22.974% от общите части на сградата и от правото на строеж равняващи се на 28.20кв.м..
3. На основание на чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.48 от НУРЖНННПЖ, ОбС одобрява разпореждането да се извърши на базата на пазарна оценка № 221/07.05.2014г на независим лицензиран оценител, в размер на 4063лв./четири хиляди и шестдесет и три лева/, без ДДС.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№899
Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2014 год. на картотекирани граждани от гр.Созопол като жилищнонуждаещи се, на които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 65/шестдесет и пет/ включително от приложения списък.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№900

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъде предоставен на ОСЗ-Созопол, Поземлен имот с проектен идентификатор 67800.15.137, с проектна площ 3,000дка., образуван от Поземлен имот с идентификатор № 67800.15.42, с площ 4,898дка., с начин на трайно ползване – „Изоставена орна земя“, находящ се в местност „Соленки”, землище гр.Созопол, предаден на Община Созопол с Протоколно решение № 11/16.10.2008г., одобрено със Заповед № РД-11-08/23.01.2009г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Яни Христов Данчев.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№901

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2014 год. на картотекирани граждани от гр.Созопол като жилищнонуждаещи се, които да бъдат настанени в общински жилища, при наличието на такива, до пореден номер 17/седемнадесет/ включително от приложения списък.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№902

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор по КК 81178.60.2 /по предходен план №2/, зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Митков мост”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с цел изграждане на вилна сграда.
При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува, съгл. чл.127, ал.2 от ЗУТ, от възложителя с: РЗИ – гр.Бургас, във връзка с писмо №39-00-41/22.01.2013год., РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД. ПУП да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване:
за охранителна зона „А” от ЗУЧК
• плътност на застрояване мак. 20%,
• К инт. мак. =0,5,
• кота корниз Н мак. = 7,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Задание изх.№7-94-Д-32/1/22.04.2014г., за изработване на ПУП- план регулация и застрояване за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор по КК 81178.60.2 /по предходен план №2/, в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Митков мост”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с цел изграждане на вилна сграда.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№903

1. Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационна граница на ПИ 67800.501.477 и 67800.501.236, идентичен с УПИ ІІ-274, кв.31 по план на гр.Созопол, съгласно графичната част на проекта;
С проекта се обособява съсобствен урегулиран имот с проектен номер УПИ ІІ-274 целият с площ от 172 кв.м., при квоти на идеалните части 23 кв.м.ид.части за Община Созопол и 149 кв.м. ид.ч. за собственици на ПИ 67800.501.236 ;
1.2. Общински Съвет одобрява представената пазарна оценка в размер на 7 900(седем хиляди и деветстотин)лв без вкл.ДДС за площта от 23 кв.м,която Община Созопол продава, и при която да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на поземлен имот с идентификатори 67800.501.236 по ККР на гр.Созопол ;
2.След приключване на процедурата по реда на глава седма, раздел ІV от ЗУТ по промяна на регулационен и застроителен план съгласно ЧИ на ПУП за частите от ПИ 67800.501.477, проекта да се внесе в Общински Съвет за обявяване частта от новообразувания урегулиран имот за частна общинска собственост.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№904

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията и чл.8 от Закон за общинската собственост съгласува представената схема –скица №100 от 09.05.2014 за разполагане на преместваем обект за обслужващи дейности върху общински имот, отреден за улица688-689-690-691 между квартали с №№ 102,87,124,101, по план гр. Созопол.


ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.........................................
/Кр. Германова/


върнете се назад

Новини:

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...