:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

Решения, взети на тридесет и шестото редовно заседание на Общински съвет - Созопол.


Р Е Ш Е Н И Я

ВЗЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ПРОВЕДЕНО НА 31.07.2014г.

По предложение
на Красимира Германова
Председател на Общински съвет – Созопол

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№945

I. Отчет за дейността на Общински съвет – Созопол и неговите комисии за периода 01.01.2014г. – 30.06. 2014г.
II. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност,граждански права, молби и жалби:
1. Докладна записка с вх. № 495/14.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
2. Докладна записка с вх. № 496/14.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на допълнения в Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Созопол.
3. Докладна записка с вх. № 500/15.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Подписване на протокол за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения между държавата и община Созопол, намираща се в обособена територия по Закона за водите.
4. Докладна записка с вх. № 511/16.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол.
III. Доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми:
5. Докладна записка с вх. № 497/14.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2014г.
IV. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
6. Докладна записка с вх. № 444/20.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на общински недвижим имот, предназначен за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с.Равадиново, общ.Созопол.
7. Докладна записка с вх. № 465/27.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Индже Войвода.
8. Докладна записка с вх. № 499/15.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – 18 броя търговски обекти, частна общинска собственост, находящи се в сграда № 7 , разположена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573 по КККР на гр. Созопол.
9. Докладна записка с вх. № 504/15.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, находящ се в зоната по § 4, з-ще с. Крушевец, общ. Созопол.
10. Докладна записка с вх. № 505/15.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в имот №155 по плана на м-ст „Домус дере”з-ще с.Росен.
11. Докладна записка с вх. № 513/16.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
12. Докладна записка с вх. № 514/16.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общински земи на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
13. Докладна записка с вх. № 515/16.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общински земи на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
14. Докладна записка с вх. № 518/18.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на улица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ XIII – 13033, в кв. 37, целия с площ от 500 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.
V. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика,строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:
15. Докладна записка с вх. № 454/24.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън границите на населените места в з-ще гр. Черноморец, област Бургас за обект : „Уличен водопровод за водоснабдяване на урегулиран поземлен имот № II – 6606’’ с трасе и сервитут в обхват на част от ПИ №81178.6.16; №81178.6.270; №81178.6.272; №81178.6.488; №81178.6.544; №81178.6.545; №81178.6.609; №81178.6.624; №81178.6.625 и №81178.6.630 в м. „Аклади“, землище гр. Черноморец.
16. Докладна записка с вх. № 455/24.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън границите на населените места в з-ще гр. Черноморец, област Бургас за обект : „Кабел НН на урегулиран поземлен имот № II – 6606’’ с трасе и сервитут в обхват на част от ПИ №81178.6.16; №81178.6.275; №81178.6.276; №81178.6.277; №81178.6.278; №81178.6.459; №81178.6.488; №81178.6.489; №81178.6.515; №81178.6.540; №81178.6.541; №81178.6.544; №81178.6.545; №81178.6.609; №81178.6.624; №81178.6.625 и № 81178.6.630 в м. „Аклади“, землище гр. Черноморец.
17. Докладна записка с вх. № 472/30.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ I за жилищно строителство в кв.10 по плана на с. Атия /идентификатори по КК 63015.503.149 и 63015.503.129/
18. Докладна записка с вх. № 493/14.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол и други населени места на територията на Община Созопол.
19. Докладна записка с вх. № 494/14.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – изменение на план за регулация и застрояване за част от площадното пространство, заключено между о.т.20-21 и УПИ IV „За училище“ в кв. 9 по плана на с. Зидарово, общ. Созопол.
20. Докладна записка с вх. № 498/15.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението и урегулиране на поземлен имот №014408, местност „Край село”, землище с.Росен, общ.Созопол, с отреждане „за жилищни сгради“.
21. Докладна записка с вх. № 502/15.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - парцеларен план на техническата инфраструктура извън границите на населените места за обект: ”Второстепенна улица осигуряваща достъп до ПИ 125020 и 125021 в м. Айва дере” в землище на с. Росен.
22. Докладна записка с вх. № 503/15.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – парцеларен план на техническата инфраструктура извън границите на населените места за обект: „Второстепенна улица с о.т. 112-1-2-3-4-5 осигуряваща достъп до ПИ 014407“ м. „Край село“ в землище на с. Росен.
23. Докладна записка с вх. № 509/16.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1. Даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационни граница на ПИ 67800.4.310 и 67800.4.291 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри на гр.Созопол, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и
2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
24. Докладна записка с вх. № 510/16.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Разрешава изработването на ПУП -частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67800.8.317 и 67800.8.660 в местност „Буджака”, землище гр.Созопол. 2. Даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационни граница на ПИ 67800.8.317 и 67800.8.660 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри на гр.Созопол, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и
3.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
25. Докладна записка с вх. № 512/16.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационна граница на УПИ ІІІ-387, кв.26 по план на с.Зидарово, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
2. Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в УПИ IІІ-387, кв. 26 по плана на с. Зидарово, общ. Созопол.
VI. Доклад на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания:
26. Докладна записка с вх. № 501/15.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на слетите и маломерни паралелки в училищата на територията на Община Созопол за учебната 2014/2015 учебна година.ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ,ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№946

1.Общински съвет Созопол приема Oтчетa за дейността на Общински съвет Созопол за периода 01.01.2014г. - 30.06.2014г.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№947

На основание чл. 21 ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.108 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол:
1. Да се допълни към т.2, ал.1 на чл.2 от Наредбата „ и терени с друго предназначение” ;
2. В Раздел V „Такси за технически услуги” Глава Втора, от Наредбата се създава нов чл. 57 „а” със следното съдържание :
„Чл.57 „а” Не се заплаща такса за технически услуги при:
1. Допълване (поправки) на одобрен кадастрален план;
2. Писмо до съда за издаване на изпълнителен лист за вземания по влязла в сила оценка;
3. Освидетелстване на строежи като негодни за ползване, застрашени от самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно отношение, когато специализираната комисия установи, че тези условия са налице;
4. Отчуждаване на недвижими имоти за строителство и обезщетяване на правоимащите;
5. Изменение и отмяна на влязла в сила заповед за отчуждаване и обезщетяване и нова оценка на отчужден недвижим имот;
6. Определяне на обезщетения за придаваеми недвижими имоти към парцел по дворищнорегулационен план и за техникоустройствени мероприятия;
7. Даване на устни справки за кадастралното, регулационното и градоустройственото положение на недвижими имоти;
8. Даване на предварителна информация по въпроси на техническото обслужване.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№948
На основание чл. 21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет Созопол и във връзка с чл. 4, ал.7 и чл.61т от Закона местните данъци и такси и чл. 11, ал.2 от Закона за туризма, приема следните промени и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол :
1. В Глава първа се добавя нов чл.6а, със следното съдържание :
„ Чл. 6а Компетентен орган за отсрочване и разсрочване на местни данъци в размер до 100 000 лв и при условие, че отсрочването или разсрочването се иска до една година от датата на издаване на разрешението, е Кметът на Общината, а в останалите случаи е Общинският съвет”;
2 . В Глава втора, Раздел VІ, чл.58 ал.4 и 5 се отменят.
3. Добавя се нов чл. 58а със следното съдържание :
„Чл. 58а Приходите от туристически данък се разходват за мероприятия по чл.11, ал. 2 от Закона за туризма.”Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№949
1. На основание разпоредбите на чл.21 ал.1 т.19 от ЗМСМА и §9 ал.5 ПЗР към ЗИД на ЗВ (обн.ДВ, бр.103 от 29.11.2013г.), Общински съвет гр.Созопол дава своето съгласие така представеният протокол за разпределяне на активите между държавата и Община Созопол да бъде подписан от Председателят на Общински съвет гр.Созопол, г-жа Красимира Германова.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение съгласно Закона за водите.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№950
На основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общински Съвет –Созопол приема следните изменения в „Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол, приета с приета на 7-мо Заседание на Общински съвет – Созопол на 30.04.04г :

І. В Раздел втори „ОПАЗВАНЕ НА СПОКОЙСТВИЕТО, ТРУДА И ОТДИХА НА ГРАЖДАНИТЕ”, като текст със следното съдържание
чл.7б.(нов, реш. №666/02.10.09)(изм.реш.№950/31.07.2014г.) /1/
Забранява се използването на жива музика и озвучителна техника в обекти и заведения за хранене и развлечения, с изключение на случаите на ал.2., както следва:
- от месец октомври до месец април включително – след 22.00 часа до 07.00часа;
- от месец май до месец септември включително – след 23.00 часа до 07.00 часа.


ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№951

Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2014г., както следва:
1.Общински съвет Созопол намаля плана на разходната част на бюджета на гр. Созопол – собствен за 2014г. в часта за местни дейности със 160 000лв и извършва промени по функции, дейности и параграфи, както следва:

1.1.Функция „Общи държавни служби” - намаление с 9 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:
- Дейност 122 „Общинска администрация” – намаление с 9 000 лв. по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 122 511лв. 9 000лв. 113 511лв.
в т.ч.
подпараграф 52-04- придобиване
на транспортни средства-
-лек автомобил за Община Созопол 33 500лв. 9 000лв. 24 500лв.

1.2.Функция „Отбрана и сигурност” – увеличение с 100 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии” – увеличение със 100 000 лв. и извършва промени по параграфи, както следва:

било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 30 000лв. 100 000лв. 130 000лв.
в т.ч.
било намаление става

§ 10-20 – разходи за вън.услуги 30 000лв. 30 000лв. 0лв.

било увеличение става

§ 10-30 – текущ ремонт 0лв. 130 000лв. 130 000лв.
в т.ч.за разрушени настилки по
населени места
-гр.Созопол - 20 000лв.
-с.Равадиново - 10 000лв.
-с.Равна гора - 10 000лв.
-с.Зидарово - 10 000лв.
За разрушена пътна настилка
на местен път, свързващ с.Равадиново
и м.”Куку-Баир” - 10 000лв.
За разрушени пътни настилки
и повреден тръбен водосток
в с.Крушевец - 20 000лв.
За разрушени пътни настилки с.Росен
и укрепване на стената и отдълбочаване
на преливника на язовира в с.Росен – 50 000лв.

1.3.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – намаление с 237 316лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – намаление с 6 899лв. по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 52-00 – придобиване на МДА 174 480лв. 6 899лв. 167 581лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06-изграждане
на инфраструктурни обекти:
- изграждане на велосипедна и
пешеходни алеи, детска, спортна
и изгледна площадки 140 480лв. 6 899лв. 133 581лв.

-Дейност 626 „Пречистване на отпадъчните води от населените места” – намаление с 230 417лв. по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 52-00 – придобиване на МДА 2 320 449лв. 230 417лв. 2 090 032лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06-изграждане
на инфраструктурни обекти:
- строителство на „Входна помпена
станция на ПСОВ Созопол и
напорен тръбопровод до
дълбокоморско заустване 463 407лв. 5 417лв. 457 990лв.

-ПСОВ Созопол СМР 583 053 225 000лв. 358 053лв.

1.4.Функция „Икономически дейности и услуги” – намаление с 13 684лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 898 „Други дейности по икономиката” – намаление с 13 684лв. по обекти и параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 51-00 – основен ремонт 183 961лв. 55 000лв. 238 961лв.
в т.ч.
Основен ремонт обновяване
„Художествена галерия”в УПИ ХІІІ
кв.3 гр.Созопол/проектиране,
СМР,авторски и стр.надзор/ 140 800лв. 55 000лв. 195 800лв.

било намаление става

§ 52-00 – придобиване на МДА 372 000лв. 34 952лв. 337 048лв.
в т.ч
подпараграф 52-02-придобиване
на сгради – закупуване на сграда
-І и ІІ етаж в УПИ ХІІ кв.18 по
плана на с.Крушевец 195 000лв. 34 952лв. 160 048лв.

било намаление става

§ 54-00 – придобиване на земя 140 000лв. 33 732лв. 106 268лв.
в т.ч.
-обезщетение на собствениците на
земеделски земи, включени в
границите на проект „ЦДГ” с.Росен 25 000лв. 5 100лв. 19 900лв.

-обезщетение на собственик на имот
67800.1.266 за изграждане на пътна
връзка за ПСОВ Созопол на път ІІ-99
/Бургас-Созопол-Приморско км.20+300
Дясно/ м-ст”Герени” з-ще Созопол 30 000лв. 25 764лв. 4 236лв.

-закупуване на земя -380 кв.ид.ч. в УПИ
ХІІ кв.18 по плана на с.Крушевец 5 000лв. 2 868лв. 2 132лв.

2.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2014г. във функция „Образование” в частта за местни дейности със 70 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ” - увеличение със 70 000лв., по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 467 100лв. 70 000лв. 537 100лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 50 000лв. 70 000лв. 120 000лв.

в т.ч.за ЦДГ с.Равна гора – 70 000лв.

3.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2014г. в частта за делегираните от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи с 90 000 лв. по функции, дейности и параграфи, както следва:
3.1.Функция „Образование” дейност 322 „Общообразователни училища”- дофинансиране с общински приходи – увеличение с 90 000лв., за СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Созопол, по параграфи, както следва:

било увеличение става
§10-00 –издръжка 56 000лв. 72 000лв. 128 000лв.
в т.ч.
§10-30 – текущ ремонт 0лв. 72 000лв. 72 000лв.

§ 51-00 – основен ремонт 0лв. 18 000лв. 18 000лв.
/за ПВЦ врати и прегради на сан.възли/

4.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити на долупосоченото кметство в рамките на приетия му от Общински съвет бюджет за 2014г. в частта за местни дейности, както следва:

Кметство с.Равна гора

4.1.Намалява плана на разходите във функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация ” с 1 000 лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 18 500лв. 1 000лв. 17 500лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 4 000лв. 1 000лв. 3 000лв.

4.2.Увеличава плана на разходите във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 2 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:
Дейност 604 „Осветление на улици и площади” – увеличение с 2 000 лв. по параграфи, както следва
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 22 000лв. 2 000лв. 24 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 5 000лв. 2 000лв. 7 000лв.

4.3.Намалява плана на разходите във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” с 1 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:
Дейност 745 „Обредни домове и зали” - намаление с 1 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 000лв. 1 000лв. 0лв.
в т.ч.
§ 10-15 - материали 1 000лв. 1 000лв. 0лв.

5.Въз основа на приетите решения по т. 1.1., 1.3., т. 1.4. и т.3. Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2014г./ Приложение №1/
било намаление става

Общо капиталови разходи: 13 469 294лв. 242 000лв. 13 227 294лв.
От
било намаление става
-собствени средства за местни
дейности 13 084 994лв. 260 000лв. 12 824 994 лв.

било увеличение става
-делегираните от държавата
дейности – дофинансиране
с общински приходи 0лв. 18 000лв. 18 000лв.ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№952
1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 от ЗОС, чл.37 ал.4 т.1 и чл.49а от Закона за общинската собственост във вр. с чл.52 ал.7 от НУРУЖНННПЖОС, Общински Съвет –гр.Созопол одобрява учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди без провеждане на търг или конкурс, върху имот частна общинска собственост, а именно:
• УПИ VII-13033 в кв.47 по плана на с.Равадиново с площ от 500 кв.м. за който е съставен АЧОС №1375/21.08.2009г.;

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от ЗОС и във връзка с §5, т.67 от ДР на ЗИД на ЗУТ, Общински Съвет –гр.Созопол обявява по долу цитираният недвижим урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, свързан със социалното развитие и подпомагане на общността „За изграждане на социални жилища”, както следва:

• УПИ VII-13033 в кв.47 по плана на с.Равадиново с площ от 500 кв.м. за който е съставен АЧОС №1375/21.08.2009г.;


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№953
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2014г.”, приета с Решение № 753/27.01.2014г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот I-221/едно римско за имот с планоснимачен номер двеста двадесет и едно/, кв.6 по плана на с.Индже Войвода, общ.Созопол, с площ 723кв.м./седемстотин двадесет и три квадратни метра/.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост, Урегулиран поземлен имот I-221/едно римско за имот с планоснимачен номер двеста двадесет и едно/, кв.6 по плана на с.Индже Войвода, общ.Созопол, с площ 723кв.м./седемстотин двадесет и три квадратни метра/, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2425/04.06.2014год.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 5 625,00лв./пет хиляди шестотин двадесет и пет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 223/20.06.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№954

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2014г.”, приета с Решение № 753/27.01.2014г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр.Созопол, ул.“Републиканска“, в сграда с идентификатор 67800.503.573.7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573, както следва:
1.1. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.1 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 1, с площ от 29,36кв.м., и прилежащи части - 4,26%ид.ч.
1.2. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.2 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 2, с площ от 42,82кв.м., и прилежащи части – 6,22%ид.ч.
1.3. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.3 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 3, с площ от 41,65кв.м., и прилежащи части – 6,05%ид.ч.
1.4. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.4 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 4, с площ от 40,49кв.м., и прилежащи части – 5,88%ид.ч.
1.5. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.5 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 5, с площ от 39,32кв.м., и прилежащи части – 5,71%ид.ч.
1.6. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.6 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 6, с площ от 38,16кв.м., и прилежащи части – 5,54%ид.ч.
1.7. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.7 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 7, с площ от 37,00кв.м., и прилежащи части – 5,37%ид.ч.
1.8. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.8 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 8, с площ от 35,83кв.м., и прилежащи части – 5,20%ид.ч.
1.9. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.9 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 9, с площ от 34,67кв.м., и прилежащи части – 5,03%ид.ч.
1.10. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.10 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 10, с площ от 34,74кв.м., и прилежащи части – 5,04%ид.ч.
1.11. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.11 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 11, с площ от 33,53кв.м., и прилежащи части – 4,87%ид.ч.
1.12. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.12 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 12, с площ от 31,04кв.м., и прилежащи части - 4,51%ид.ч.
1.13. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.13 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 13, с площ от 29,92кв.м., и прилежащи части - 4,34%ид.ч.
1.14. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.14 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 14, с площ от 28,76кв.м., и прилежащи части - 4,18%ид.ч.
1.15. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.15 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 15, с площ от 27,59кв.м., и прилежащи части - 4,01%ид.ч.
1.16. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.16 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 16, с площ от 26,43кв.м., и прилежащи части – 3,84%ид.ч.
1.17. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.17 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 17, с площ от 25,27кв.м., и прилежащи части – 3,67%ид.ч.
1.18. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.18 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 18, с площ от 24,10кв.м., и прилежащи части – 3,50%ид.ч.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на Кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публични търгове с явно наддаване следните имоти - частна общинска собственост:
2.1. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.1 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска , ет.0, обект 1, с площ от 29,36кв.м., и прилежащи части - 4,26%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 67 550,00лв./шестдесет и седем хиляди петстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140128/15.07.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.2. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.2 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 2, с площ от 42,82кв.м., и прилежащи части – 6,22%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 98 500,00лв./деветдесет и осем хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140129/15.07.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.3. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.3 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 3, с площ от 41,65кв.м., и прилежащи части – 6,05%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 95 800,00лв./деветдесет и пет хиляди и осемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140130/15.07.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.4. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.4 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 4, с площ от 40,49кв.м., и прилежащи части – 5,88%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.4.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 93 150,00лв./деветдесет и три хиляди сто и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140131/15.07.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.5. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.5 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 5, с площ от 39,32кв.м., и прилежащи части – 5,71%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.5.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 90 450,00лв./деветдесет хиляди четиристотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140132/15.07.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.6. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.6 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 6, с площ от 38,16кв.м., и прилежащи части – 5,54%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.6.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 87 800,00лв./осемдесет и седем хиляди и осемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140133/15.07.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.7. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.7 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 7, с площ от 37,00кв.м., и прилежащи части – 5,37%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.7.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 85 100,00лв./осемдесет и пет хиляди и сто лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140134/15.07.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.8. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.8 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 8, с площ от 35,83кв.м., и прилежащи части – 5,20%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.8.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 82 400,00лв./осемдесет и две хиляди и четиристотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140135/15.07.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.9. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.9 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 9, с площ от 34,67кв.м., и прилежащи части – 5,03%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.9.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 79 750,00лв./седемдесет и девет хиляди седемстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140136/15.07.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.10. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.10 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 10, с площ от 34,74кв.м., и прилежащи части – 5,04%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.10.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 79 900,00лв./седемдесет и девет хиляди и деветстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140137/15.07.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.11. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.11 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 11, с площ от 33,53кв.м., и прилежащи части – 4,87%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.11.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 77 100,00лв./седемдесет и седем хиляди и сто лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140138/15.07.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.12. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.12 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 12, с площ от 31,04кв.м., и прилежащи части - 4,51%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.12.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 71 400,00лв./седемдесет и една хиляди и четиристотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140139/15.07.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота
2.13. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.13 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 13, с площ от 29,92кв.м., и прилежащи части - 4,34%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.13.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 68 800,00лв./шестдесет и осем хиляди и осемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140140/15.07.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота
2.14. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.14 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 14, с площ от 28,76кв.м., и прилежащи части - 4,18%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.14.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 66 200,00лв./шестдесет и шест хиляди и двеста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140141/15.07.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота
2.15. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.15 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 15, с площ от 27,59кв.м., и прилежащи части - 4,01%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.15.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 63 500,00лв./шестдесет и три хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140142/15.07.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.16. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.16 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 16, с площ от 26,43кв.м., и прилежащи части – 3,84%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.16.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 60 800,00лв./шестдесет хиляди и осемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140143/15.07.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота
2.17. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.17 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 17, с площ от 25,27кв.м., и прилежащи части – 3,67%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.17.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 58 100,00лв./петдесет и осем хиляди и сто лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140144/15.07.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота
2.18. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.18 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 18, с площ от 24,10кв.м., и прилежащи части – 3,50%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.18.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 55 500,00лв./петдесет и пет хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140145/15.07.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№955
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2014г.”, приета с Решение № 753/27.01.2014г.”, като включва следният недвижим имот – частна общинска собственост:
1.1. Новообразуван имот 134.327 по плана на новообразуваните имоти на зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол, целият с площ 1303 кв.м.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг с явно наддаване за следният имот - частна общинска собственост :
2.1. Новообразуван имот 134.327 по плана на новообразуваните имоти на зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол, целият с площ 1303 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2450/19.06.2014год.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 8 200 /осем хиляди и двеста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140125/09.07.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№956
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците Жека Димова Михова и Янка Димова Гърдевска /н-ци на Димо Господинов Бучков съгл. удостоверение за н-ци от 04.07.2014г./, чрез продажба на 80 кв.м. ид.ч. /осемдесет кв.м. ид.ч./ – Общинска собственост от имот №155 по плана на м-ст „Домус дере” з-ще с.Росен общ.Созопол, целият с площ 580 /петстотин и осемдесет/кв.м.
2.Одобрява експертна оценка № 20140083/15.05.2014г. на независим лицензиран оценител в размер на 1 680 лв. /хиляда шестстотин и осемдесет лева/, без ДДС.,съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№957
Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъдат предоставени на ОСЗ-Созопол, следните имоти:
- Поземлен имот с идентификатор 67800.1.151, с площ 0,190дка., находящ се в местност „Герени”, землище гр.Созопол;
- Поземлен имот с идентификатор 67800.1.154, с площ 0,842дка., находящ се в местност „Герени”, землище гр.Созопол;
- Поземлен имот с идентификатор 67800.5.725, с площ 0,206дка., находящ се в местност „Буджака”, землище гр.Созопол;
- Поземлен имот с идентификатор 67800.5.726, с площ 0,156дка., находящ се в местност „Буджака”, землище гр.Созопол;
- Поземлен имот с идентификатор 67800.5.729, с площ 0,088дка., находящ се в местност „Буджака”, землище гр.Созопол, предадени на Община Созопол с Протоколно решение № 11/16.10.2008г., одобрено със Заповед № РД-11-08/23.01.2009г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Ангел Илчев Стоянов.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№958
Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъдат предоставени на ОСЗ-Созопол, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Киро Стоянов Раев следните имоти:
- Поземлен имот с идентификатор № 67800.7.135, с площ 0,198дка., с трайно предназначение на територията - земеделска и начин на трайно ползване – лозе, находящ се в местност „Буджака”, землище гр.Созопол.
- Поземлен имот с идентификатор № 67800.7.139, с площ 0,863дка., с трайно предназначение на територията - земеделска и начин на трайно ползване – лозе, находящ се в местност „Буджака”, землище гр.Созопол.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№959

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъдат предоставени на ОСЗ-Созопол, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Димо Минков Димитров, следните имоти:
- Проектен имот № 000539, с проектна площ 4,001дка., образуван от делбата на имот № 000517, с площ 10,595дка. с начин на трайно ползване – нива, находящ се в местността “Факуда“, землище с.Равадиново, общ.Созопол.
- Поземлен имот № 000536, с площ 2,266дка. с начин на трайно ползване – нива, находящ се в местността “Факуда“, землище с.Равадиново, общ.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№960

1. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.49а от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Анастас Николов Трифонов, ЕГН 8608170463, от гр.Созопол да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 150кв.м., в имот УПИ XIIІ-13033, в кв.37, целият с площ от 500 кв.м. в с.Равадиново, Община Созопол, актуван с 1189/18.02.2009г.

2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.1, възлизаща на 3 110лв./три хиляди сто и десет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка 20140077/29.04.2014г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№961

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА , чл.129 ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и чл.27 ал.3 т.1 от ППЗОЗЗ

О Д О Б Р Я В А

Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект : „„Уличен водопровод за водоснабдяване на урегулиран поземлен имот № ІІ-6606” с трасе и сервитут в обхват на част от ПИ №81178.6.16 ; №81178.6.270 ; №81178.6.272 ;№81178.6.488 ; №81178.6.544 ;№81178.6.545 ; №81178.6.609 ; №81178.6.624; №81178.6.625 и № 81178.6.630 в м.“Аклади“ , землище гр.Черноморец.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№962
І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА , чл.129 ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и чл.27 ал.3 т.1 от ППЗОЗЗ

О Д О Б Р Я В А

Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект : „ Кабел НН на урегулиран поземлен имот № ІІ-6606” с трасе и сервитут в обхват на част от ПИ №81178.6.16 ; №81178.6.275 ; №81178.6.276 ; №81178.6.277 ; №81178.6.278 ;№81178.6.459 ; №81178.6.488 ; №81178.6.489 ; №81178.6.515 ; №81178.6.540 ; №81178.6.541 ; №81178.6.544 ; №81178.6.545 ; №81178.6.609 ; №81178.6.624 ; №81178.6.625 и № 81178.6.630 в м.“Аклади“ , землище гр.Черноморец.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№963
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 131 от ЗУТ дава предварителното съгласие по така изработения вариант на Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ I за жилищно строителство в кв. 10 по плана на с. Атия, като се обособят три нови УПИ I 503.149, IV за жилищно строителство и V за жилищно строителство, като между УПИ IV и V се обособи алея с ширина 3м.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№964

Общински съвет – Созопол на основание чл.5, ал.4 от Наредбата за поставяне на временни преместваеми обекти за търговска и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията, приема представената схема за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол и други населени места на територията на Община Созопол както следва:
1. Схема за гр.Созопол - Скица № 151/10.07.2014г.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№965
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.131 от ЗУТ, дава предварителното съгласие за изработване на Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за част от площадно пространство, заключено между о.т.20-21 и УПИ IV „За училище“ в кв.9 по плана на с.Зидарово, общ.Созопол, като се обособи нов урегулиран поземлен имот в кв.9 и същият се запише с отреждане „За КОО“.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№966
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване за промяна на предназначението и урегулиране на поземлен имот с №014408, местност „Край село”, землище с.Росен, общ.Созопол, с отреждане „за жилищни сгради“.
При изработването на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува, съгл. чл.127, ал.2 от ЗУТ, от възложителя с: РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД. ПУП да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване:
• плътност на застрояване мак. 40%,
• К инт. мак. =1,2,
• кота корниз Н мак. = 10,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 40%.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Задание изх.№3-94-Г-10/2/11.07.2014г., за изработване на ПУП- план регулация и застрояване за промяна предназначението и урегулиране на поземлен имот с №014408, местност „Край село”, землище с.Росен, общ.Созопол, с отреждане „за жилищни сгради“ .
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№967
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.17 ал.1 т.1 и ал.2, чл.21 ал.2 и чл.29 /изм. ДВ бр.39 от 2011/ ал.1 от ЗОЗЗ и чл. 131 от ЗУТ дава предварителното съгласие по така изработения вариант на Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обекти: ”Второстепенна улица осигуряваща достъп до ПИ 125020 и 125021 от съществуваща улична регулация с трасе и сервитути в обхват на ПИ №000018, 000084, 000085, 000086,000087, 000089, 000303, 000305, 000313, 125115, 124116, 124117, 125003, 125014, 125020, 125021 в местностите „Айва дере“ и „Ирлиза“ в землището на с. Росен.
Срокът на валидност на настоящото Решение е 2 години, считано от датата на влизането му в сила.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№968
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ във връзка с чл.131 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ дава предварителното съгласие по така изработения вариант на Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обекти:
”Второстепенна улица с о.т. 112-1-2-3-4-5“ осигуряваща достъп до ПИ 014407 м. „Край село“ в землище на с. Росен.
Срокът на валидност на настоящото Решение е 2 години, считано от датата на влизането му в сила.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№969

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ЧИ на ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационни граници и план за застрояване на ПИ с идентификатор 67800.4.310, в местност „Буджака”, землище на гр.Созопол, с проектна площ на изменението от 83 кв.м.ид.части и съгласно графичната част на проекта за частично изменение;
2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на 11 800 (единадесет хиляди и осемстотин)лв без вкл.ДДС, при която да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на ПИ с идентификатори 67800.4.291 по КККР, идентичен с УПИ ХІІ-5101 по влязъл в сила застроителен и регулационен план на м.”Буджака”, землище на гр.Созопол ;
3. След приключване на процедурата по реда на глава седма, раздел ІV от ЗУТ по промяна на регулационен и застроителен план съгласно ЧИ на ПУП за частта от ПИ 67800.4.310, проекта да се внесе в Общински Съвет за обявяване частта от новообразувания урегулиран имот за частна общинска собственост.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№970

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7 от Закон за устройство на територията:
1. 1.Общински Съвет – Созопол, разрешава изработването на ПУП -частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67800.8.660 и 67800.8.317, в местност „Буджака”, землище гр.Созопол,”.
При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени изискванията за зоната по предвиждания на ОУП и за зона „А” и за зона „Б” съгласно чл.10 и чл.12 от ЗУЧК:
1. 2. Общински Съвет – Созопол на основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието за изработване на ПУП- Частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67800.8.660 и 67800.8.317, в местност „Буджака”, землище гр.Созопол, с цел урегулирани УПИ І-8660 и ПИ 67800.8.317 се обединяват в едно общо УПИ І-8660 с обща площ от 1955 кв.м.
Решението по т.1 да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Във връзка с приетите по горе решения,
2. Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ЧИ на ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационни граници и план за застрояване на ПИ с идентификатор 67800.8.317 в местност „Буджака”, землище на гр.Созопол, с проектна площ на изменението от 446 кв.м.ид.части и съгласно графичната част на проекта за частично изменение;
2.2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на 63 400( шестдесет и три хиляди и четиристотин )лв без вкл.ДДС, при която да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на ПИ с идентификатори 67800.8.660 по КККР, идентични с УПИ І-8660 по влязъл в сила застроителен и регулационен план на м.”Буджака”, землище на гр.Созопол ;
3. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№971

1. Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационна граница на УПИ ІІІ-387 ,кв.26 по план на с.Зидарово, съгласно графичната част на проекта;
С проекта се обособяват съсобствен урегулиран имоти както следва:
- с проектен номер УПИ ІІІ-387 целият с площ от 456 кв.м., при квоти на идеалните части 31кв.м.ид.части за Община Созопол и 424 кв.м. ид.ч. за собственици на УПИ ІІІ-387 ,кв.26 по план на с.Зидарово ;
1.1. Общински Съвет одобрява представената пазарна оценка в размер на 288(двеста осемдесет и осем)лв без вкл.ДДС за площта от 31 кв.м,която Община Созопол ще продава, и при която да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собствениците на поземлен имот УПИ ІІІ-387,кв.26 по план на с.Зидарово, при квоти от 16 кв.м.ид.ч. и 15 кв.м.ид.ч.;
2.След приключване на процедурата по реда на глава седма, раздел ІV от ЗУТ по промяна на регулационен и застроителен план съгласно ЧИ на ПУП за частите от улична регулация,публична общинска собственост, проекта да се внесе в Общински Съвет за обявяване частите от новообразуваният урегулиран имот за частна общинска собственост.
3. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственици в УПИ ІІІ-387,кв.26 по план на с.Зидарово , чрез продажба на 64 кв.м. ид.ч. (шестдесет и четири кв.м. идеални части) – Общинска собственост, целият с площ 424(четиристотин двадесет и четири)кв.м.
3.1.Одобрява експертна оценка № 225/01.07.2014г. на независим лицензиран оценител в размер на 595 лв.(петстотин деветдесет и пет) без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .


ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ , ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ:


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№972

Общински съвет – Созопол утвърждава маломерните и слети паралелки в училищата на територията на Община Созопол за учебната 2014/2015 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:Кр. Германовавърнете се назад

Новини:

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...