:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

Р Е Ш Е Н И Я ВЗЕТИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 27.03.2015г.


Р Е Ш Е Н И Я
ВЗЕТИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ПРОВЕДЕНО НА 27.03.2015г.

По предложение на Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1155
Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. № 139/ 24.02.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на община Созопол, както и условията и реда за разпределение между превозвачите
2. Докладна записка с вх. № 140/ 24.02.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на срока на валидност на разрешението за таксиметров превоз на пътници, който е еднакъв за всички превозвачи и не може да бъде по-кратък от три години
3. Докладна записка с вх. № 143/ 25.02.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на План на Община Созопол за 2015г. За Изпълнение на националната стратегия за младежта (2010-2020)
4. Докладна записка с вх. № 144/ 25.02.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ 2015 Г. – 2017 Г.
5. Докладна записка с вх. № 177/ 12.03.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Созопол
6. Докладна записка с вх. № 181/ 12.03.2015г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2015г. в Община Созопол
7. Докладна записка с вх. № 184/ 13.03.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изменения в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол и Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община Созопол.
8. Докладна записка с вх. № 187/ 16.03.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: одобряване на „Правилник за устройството и дейността на Общински културен институт( ОКИ) Музеен център“-Созопол
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
9. Докладна записка с вх. № 138/ 24.02.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответна тарифа, валидна за територията на община Созопол;
10. Докладна записка с вх. № 161/ 06.03.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2015 година във функция „Здравеопазване“ и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
11. Докладна записка с вх. № 174/ 11.03.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2016-2018г. на Община Созопол”
12. Докладна записка с вх. № 175/ 11.03.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране Запис на Заповед във връзка с изпълнение на Договор за безлихвен заем № 8807 от 05.03.2013г. с ПУДООС
13. Докладна записка с вх. № 191/ 16.03.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2015г.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
14. Докладна записка с вх. № 136/ 23.02.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост находящи се в м. «Света Марина», землище гр.Созопол
15. Докладна записка с вх. № 137/ 23.02.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на безвъзмездно право на строеж в полза на «Сдружение за дива природа – Черноморец», за изграждане на заслон в ПИ 81178.32.379, горска територия, по Кадастрална карта на гр.Черноморец
16. Докладна записка с вх. № 141/ 24.02.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на недвижим имот, общинска собственост, представляващ помещение на втори етаж в масивна двуетажна сграда, ПИ 81178.502.313.1 по кадастрална карта на гр.Черноморец
17. Докладна записка с вх. № 145/ 25.02.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на земеделски имот в землище на с.Росен, Община Созопол
18. Докладна записка с вх. № 146/ 25.02.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост находящ се в зоната по §4, м-ст «Росенец», з-ще на с.Росен, Община Созопол
19. Докладна записка с вх. № 147/ 25.02.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: настаняване под наем в помещение – частна общинска собственост за нуждите на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза “Свети Никола”-Черноморец
20. Докладна записка с вх. № 148/ 25.02.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост находящи се в гр. Созопол.
21. Докладна записка с вх. № 152/ 25.02.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Черноморец
22. Докладна записка с вх. № 155/ 27.02.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Черноморец
23. Докладна записка с вх. № 157/ 04.03.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижими имоти – общинска собственост за здравни дейности на основание чл.14, ал.6 от ЗОС
24. Докладна записка с вх. № 158/ 04.03.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост находящи се в гр. Созопол.
25. Докладна записка с вх. № 159/ 04.03.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост находящи се в гр. Созопол
26. Докладна записка с вх. № 171/ 11.03.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на размера и местоположението на мерите и пасищата на територията на Община Созопол и правилата за тяхното ползване
27. Докладна записка с вх. № 172/ 11.03.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на мерите и пасищата – публична общинска собственост, за индивидуално ползване на животновъди, отглеждащи пасищни животни
28. Докладна записка с вх. № 194/ 17.03.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване „ полски път“ по реда на ЗСПЗЗ
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА,СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
29. Докладна записка с вх. № 93/ 12.02.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Кабел НН от съществуващ КРШ до ТЕПО пред ПИ 134.131 в зона по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол“.
30. Докладна записка с вх. № 94/ 12.02.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за учредяване на сервитут на елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места, за трасе на обект: „Кабелна линия 20kV от ПС „Созопол” до ВС ”Буджака”, землище гр.Черноморец и землище гр.Созопол .
31. Докладна записка с вх. № 95/ 12.02.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот 81178.60.161 /№161/, зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Митков мост”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с цел изграждане на „вилна сграда”
32. Докладна записка с вх. № 96/ 12.02.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот 67800.50.43, зона по §4 от ЗСПЗЗ, м.“Куку баир“, землище гр.Созопол, с цел изграждане на „вилна сграда и трафопост”.
33. Докладна записка с вх. № 113/ 20.02.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване в обхвата на УПИ II8136 в м. „Буджака“, - з-ще на гр. Созопол /ПИ с идентификатор 67800.8.136 по КК на гр.Созопол/
34. Докладна записка с вх. № 133/ 23.02.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план - план регулация и застрояване за промяна оредназначението на ПИ 67800.6.8 по КК, местност „Буджака“, землище гр.Созопол, за изграждане на вилни сгради
35. Докладна записка с вх. № 162/ 06.03.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване в обхват на УПИ ІІ-597 в м.”Аклади”, з-ще на гр.Черноморец / пи с идентификатор 81178.5.466 по КК на гр.Черноморец /.
36. Докладна записка с вх. № 163/ 06.03.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Местен път“ в местност „Равадиново“, землище с.Равадиново, Община Созопол, обл. Бургаска
37. Докладна записка с вх. № 170/ 11.03.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън границите на населените места в з-ще гр.Черноморец, област Бургас за обект: „Изместване на външен водопровод и улична канализация за урегулиран поземлен имот № ІІІ-5219,5220” в м.”Аклади”, землище гр.Черноморец
38. Докладна записка с вх. № 173/ 11.03.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработването на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване за част от УПИ II „За спорт“ в кв.7 по плана на с. Крушевец общ. Созопол
39. Докладна записка с вх. № 178/ 12.03.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване в обхват на УПИ IX 5128, 5580 в м. Буджака, з-ще на гр.Созопол /ПИ с идентификатор 67800.5.842 по КК на гр.Созопол/
40. Докладна записка с вх. № 188/ 16.03.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр. Созопол
41. Докладна записка с вх. № 189/ 16.03.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на населени места в Община Созопол
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ:
42. Докладна записка с вх. № 183/ 13.03.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи
VI. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА С ВХ. № 203/ 23.03.2015Г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Вземане на решение за удължаване срока на ликвидация на търговското дружество "СОЗОПОЛ" ЕООД – в ликвидация, с ЕИК 102011854 и удължаване срока на договора на ликвидатора.

ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 139/ 24.02.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на община Созопол, както и условията и реда за разпределение между превозвачите
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1156

Общински съвет Созопол увеличава максималния брой разрешителни за таксиметров превоз на пътници за територията на община Созопол, от 100 броя на 130 броя таксиметрови автомобили.
Общински съвет Созопол определя ред и условия за разпределение на таксиметровите автомобили между превозвачите:
1.Бройката на таксиметровите автомобили се приема за периода от 2015г. до 2017г.
2.Всеки таксиметров превозвач може да регистрира два броя разрешителни за таксиметров превоз за територията на Община Созопол.

Докладна записка с вх. № 140/ 24.02.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на срока на валидност на разрешението за таксиметров превоз на пътници, който е еднакъв за всички превозвачи и не може да бъде по-кратък от три години
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1157

Общински съвет Созопол определя срока на валидност на разрешителните за таксиметров превоз на пътници, еднакъв за всички превозвачи за период не по-кратък от 3/три/ години.

Докладна записка с вх. № 143/ 25.02.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на План на Община Созопол за 2015г. За Изпълнение на националната стратегия за младежта (2010-2020)
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1158

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Созопол приема План на Община Созопол за 2015г. за Изпълнение на националната стратегия за младежта (2010-2020.

Докладна записка с вх. № 144/ 25.02.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ 2015 Г. – 2017 Г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1159

1.Приема Плана за действие на Община Созопол за изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2015-2017 година.

Докладна записка с вх. № 177/ 12.03.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1160
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Созопол:
Чл.150 се променя и добива следната редакция :
„Чл.150 За входни билети и екскурзоводски беседи за музейни обекти се заплащат цени както следва :
1. Археологически музей – Созопол:
- Цена на индивидуален билет за вход възрастни - 7.00 лв;
- Цена на индивидуален билет за учащи - 3.00 лв;
- Цена на вход за групи над 6 човека - 6.00 лв/чов;
- Цена на семеен билет - 10.00 лв;
- Цена на беседа - 10.00 лв;
- Цена беседа „Туристическа обиколка „Стар град” Созопол - 30.00 лв.
2. Етнографска експозиция „Къща Тракийски хан” гр.Созопол
- Цена на индивидуален билет за вход възрастни - 3.00 лв;
- Цена на индивидуален билет за учащи - 2.00 лв;
- Цена на вход за групи над 6 човека - 2.00 лв/чов.
3. Музей „Свети Никола” гр.Черноморец
- Цена на индивидуален билет за вход възрастни - 4.00 лв;
- Цена на индивидуален билет за учащи - 2.00 лв;
- Цена на вход за групи над 6 човека - 3.00 лв/чов;
- Цена на беседа - 10.00 лв.
4. За деца до 6 години и за жители на община Созопол посещенията са безплатни.”

Докладна записка с вх. № 181/ 12.03.2015г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2015г. в Община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1161

1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл. 3 ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето Общински съвет Созопол приема Общинска програма за закрила на детето за 2015г. в Община Созопол.
2. Общинската програма ще се изпълнява за постигане на целите заложени в: Стратегия на съвета на Европа за правата на детето2012-2015г.; „Национална стратегия за закрила на децата 2008-2018г.“; „Национален план за превенция на насилието над деца 2012-2014г.“; „Национална програма за закрила на детето за 2014г.“; „Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в РБ“; „Национална стратегия за закрила и интеграция на децата с увреждания“; „Стратегически план на Държавната агенция за закрила на детето за периода 2014-2016г.“.
3. За изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2015г. в Община Созопол се ангажират:
• Дирекция „Социално подпомагане” – Созопол
• Общинска администрация
• РПУ на МВР гр. Созопол
• Общо практикуващи лекари
• Спешна помощ
• OКБППМН
• Oбщински съвет на БЧК Созопол
• Директори на училища и детски градини
• Общинска комисия за детето
• НПО
• Доставчици на социални услуги в общината
• ЦСРИ, ЦОП, ЦНСТ

Докладна записка с вх. № 184/ 13.03.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изменения в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол и Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1162

На основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общински Съвет Созопол приема следните измененията както следва, в:

1. НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ (Приета с РЕШЕНИЕ№ 522 от Протокол №24/26.03.2009, в сила от 01.04.2009 г.)
В Раздел II Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение“ в чл.26 да се добави нова точка със следното съдържание:
„5. (Нова добавена с Решение №1162/ 43/ 27.03.2015г.) За ползване на Общински терени за монтиране на обекти, единствено с обслужваща функция в поземлени имоти, разположени извън строителните граници на населените места- 1,80 лв на кв.м. на месец.”

2. НАРЕДБА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ ИЛИ ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ(приета с решение №242 на Общински съвет – Созопол от Протокол №15/12.11.2004 г. и е подпечатана с печата на Общинския съвет; последно изменена с Решения № 39/ 23.01.2008г.; № 858/ 33/ 29.04.2014г; )
В раздел ІІ „Видове преместваеми обекти и изисквания към тях”, в чл.2 да се добави нова алинея със следното съдържание:

„(3) (Нова добавена с Решение №1162/ 43/ 27.03.2015г.) За преместваеми обекти , единствено с обслужваща функция в поземлени имоти, разположени извън строителните граници на населените места не се прилагат изискванията на ал.2.
За обекти с обслужваща функция се считат навеси, складове, селскостопански леки обекти, съблекални, сезонни покрития, санитарни възли и др.подобни, и от които обекти не се реализира търговска печалба или реклама с цел печалба.”

Докладна записка с вх. № 187/ 16.03.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: одобряване на „Правилник за устройството и дейността на Общински културен институт( ОКИ) Музеен център“-Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1163

На основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.17,ал.2,т.4, чл.29,ал.1,т.3 от Закон за културното наследство, Общински Съвет –Созопол приема „Правилник за устройството и дейността на Общински културен институт „Музеен център” Созопол”ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 138/ 24.02.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответна тарифа, валидна за територията на община Созопол;
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1164

Общински съвет Созопол определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидна за територията на община Созопол, където е издадено разрешението за таксиметров превоз на пътници:

1. Определя тарифа с минимални цени за таксиметров превоз на пътници за територията на община Созопол:
• Дневна тарифа за един километър пробег – 0,75лв;
• Нощна тарифа за един километър пробег – 0,85лв;

2. Определя тарифа с максимални цени за таксиметров превоз на пътници за територията на община Созопол:
• Дневна тарифа за един километър пробег – 2,00лв;
• Нощна тарифа за един километър пробег – 2,50лв;
• Първоначална такса – 3,00лв;
• Цена за престой за една минута – 0,50лв;
Дневната тарифа важи от 06:00часа до 22:00часа, а нощната тарифа важи от 22:00 часа до 06:00 часа.

Докладна записка с вх. № 161/ 06.03.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2015 година във функция „Здравеопазване“ и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1165

1.Общински съвет Созопол утвърждава промяната в списъка на пътуващите медицински специалисти и вписва Таня Йоскова Добрева- медицинска сестра по маршрут: гр.Созопол – с.Атия – с.Росен – с.Равна гора- гр.Созопол; утвърждава промяната в списъка на пътуващите от ЦНСТ с.Атия и вписва Катя Радкова Петрова – хигиенист в ЦНСТ с.Атия (вместо Маргарита Миткова Мавродиева) по маршрут кв.Миньор на с.Атия – с.Атия – кв.Миньор на с.Атия с право на транспортни разходи, считано от датата на назначаването им.

Докладна записка с вх. № 174/ 11.03.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2016-2018г. на Община Созопол”
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1166

1.Одобрява средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2016 - 2018г. на Община Созопол съгласно Приложение №1.

Докладна записка с вх. № 175/ 11.03.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране Запис на Заповед във връзка с изпълнение на Договор за безлихвен заем № 8807 от 05.03.2013г. с ПУДООС
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1167

На основание: чл,21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и във връзка с Договор за безлихвен заем №8807/05.03.2013 г. с ПУДООС и Запис на заповед от протокол №5/06.02.2012 г. на Общински съвет Созопол с изх.№ 54/06.02.2012г.

Общински съвет Созопол упълномощава Кмета на Община Созопол да подпише Запис на заповед, обезпечаваща сумата от 6 259 031, 01 лв /шест милиона двеста петдесет и девет хиляди тридесет и един лв и една стотинка/ с падеж 15.01.2017г. , издадена като обезпечение по Договор за заем между ПУДООС и Община Созопол за изпълнение на Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – I –ви етап, община Созопол, област Бургас:

Подобект: КПСт „Пристанище" и напорни тръбопроводи до изливна шахта;
Подобект: Колектор „Крайбрежен" (от СРШ(ОК8) на ул. „Морски скали" до КПСт „Пристанище") и Колектор „Провлака" (от съществуващ канал (ОК205) на ул. „Хан Крум" до КПСт „Пристанище");
Подобект: "КПСт „Хармани" и напорни тръбопроводи до изливна шахта"
Подобект: Довеждащ колектор „Созопол" (от изливна шахта на напорни тръбопрпводи от КПСт „Пристанище" и КПСт „Хармани" до ПСОВ „Созопол");

Докладна записка с вх. № 191/ 16.03.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2015г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1168

Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2015г., както следва:
1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2015г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Функция „Отбрана и сигурност” – увеличение с 200 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии” – увеличение с 200 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 515 140лв. 200 000лв. 715 140лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 515 140лв. 200 000лв. 715 140лв.

1.2.Функция „Икономически дейности и услуги” – намаление с 200 000лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” – намаление със 100 000 лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 260 000лв. 100 000лв. 160 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 260 000лв. 100 00лв. 160 000лв.

-Дейност 898 „Други дейности по икономиката” – намаление със 100 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 180 560лв. 100 000лв. 1 080 560лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 300 000лв. 100 000лв. 200 000лв.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1169

2.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол – собствен за 2015г. в частта за делегираните от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи по функции, дейности и параграфи, както следва:
2.1.Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – извършва компенсирани промени в обема на общите разходи за функцията по дейности и параграфи, както следва:

- Дейност 526 „Център за обществена подкрепа” – намаление с 22 000лв.
било намаление става
в т.ч.
§ 01-00 – заплати 12 300лв. 12 300лв. 0лв.
в т.ч.
§ 01-01- заплати по тр.прав. 12 300лв. 12 300лв. 0лв.
/численост на пер. 5бр.за 3м./
§ 02-00 – др.възн.и плащ. 370лв. 370лв. 0лв.
в т.ч.
§ 02-05 – изпл.суми от СБКО 370лв. 370лв. 0лв.

§ 05-00 – задълж.осиг.вн. 1 670лв. 1 670лв. 0лв.
§ 05-51 – осигуровки за ДОО 920лв. 920лв. 0лв.
§ 05-60 – ЗОВ 500лв. 500лв. 0лв.
§ 05-80 – ДЗО 250лв. 250лв. 0лв.

§ 10-00 – издръжка 7 660лв. 7 660лв. 0лв.
§ 10-13 – пост.инвент.и обл. 1 750лв. 1 750лв. 0лв.
§ 10-15 – материали 1 000лв. 1 000лв. 0лв.
§ 10-16 – вода,горива,енер. 2 150лв. 2 150лв. 0лв.
§ 10-20 – разходи за вън.усл. 1 400лв. 1 400лв. 0лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 1 000лв. 1 000лв. 0лв.

-Дейност 530”Център за настаняване от семеен тип” – увеличение с 22 000лв. и извършва промени по плана на разходните параграфи, както следва:
било намаление става
§ 01-00 – заплати 25 000лв. 25 000лв. 0лв.
в т.ч.
§ 01-01- заплати по тр.прав. 25 000лв. 25 000лв. 0лв.
/численост на пер.12бр.за 3м./
§ 02-00 – др.възн.и плащ. 750лв. 750лв. 0лв.
в т.ч.
§ 02-05 – изпл.суми от СБКО 750лв. 750лв. 0лв.

§ 05-00 – задълж.осиг.вн. 3 320лв. 3 320лв. 0лв.
§ 05-51 – осигуровки за ДОО 1 920лв. 1 920лв. 0лв.
§ 05-60 – ЗОВ 1 000лв. 1 000лв. 0лв.
§ 05-80 – ДЗО 400лв. 400лв. 0лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 20 930лв. 51 070лв. 72 000лв.
в т.ч.
§ 10-11 – храна 7 200лв. 3 800лв. 11 000лв.
§ 10-12- медикаменти 1 000лв. 2 000лв. 3 000лв.
§ 10-13 – пост.инвент.и обл. 4 200лв. 3 800лв. 8 000лв.
§ 10-14 – учебни и книги за библиот. 0лв. 1 000лв. 1 000лв.
§ 10-15 – материали 3 300лв. 9 700лв. 13 000лв.
§ 10-16 – вода,горива,енер. 3 230лв. 11 770лв. 15 000лв.
§ 10-20 – разходи за вън.усл. 2 000лв. 11 000лв. 13 000лв.
§ 10-51 – командировки 0лв. 2 000лв. 2 000лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 0лв. 6 000лв. 6 000лв.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 136/ 23.02.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост находящи се в м. «Света Марина», землище гр.Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1170
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с явно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост :

1.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.36.23, по КК на землище гр.Созопол, м.“Света Марина“, с трайно предназначение на територията – Горска и НТП – Друг вид дървопроизводителна гора, целият с площ 20185кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2261/23.01.2014год.
1.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 391 000,00лв. /триста деветдесет и един хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140153/27.08.2014г. презаверена с номер №20150014 на 12.02.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 67800.36.22, по КК на землище гр.Созопол, м.“Света Марина“, с трайно предназначение на територията – Горска и НТП – Друг вид дървопроизводителна гора, целият с площ 20001кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1004/23.05.2008год.
1.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 387 500,00лв./триста осемдесет и седем хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140154/27.08.2014г. презаверена с номер №20150015 на 12.02.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 137/ 23.02.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на безвъзмездно право на строеж в полза на «Сдружение за дива природа – Черноморец», за изграждане на заслон в ПИ 81178.32.379, горска територия, по Кадастрална карта на гр.Черноморец
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1171

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.5 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.54,ал.1,т.3 от Закон за горите, дава съгласие да се учреди в полза на “Сдружение за дива природа-Черноморец, и с ЕИК 176823585, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ за изграждането на заслон със застроена площ от 55 ( петдесет и пет кв.м.), с едноетажен обем, в ПИ 81178.32.379 по КККР на гр.Черноморец, по предвиждания на подробно устройствен план и технически инвестиционен проект , с площ на целият ПИ 81178.33.379 от 4626(четири хиляди шестстотин двадесет и шест кв.м.), и при граници и съседи от всички страни – 81178.33.382; 81178.32.378; 81178.32.377;81178.32.380.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения

Докладна записка с вх. № 141/ 24.02.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на недвижим имот, общинска собственост, представляващ помещение на втори етаж в масивна двуетажна сграда, ПИ 81178.502.313.1 по кадастрална карта на гр.Черноморец
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1172

1. На основание чл.14,ал.6 от Закон за общинска собственост, Общински Съвет-Созопол одобрява отдаването под наем за период от 5 (пет) години на недвижим имот, частна общинска собственост, помещение с площ от 25(двадесет и пет)кв.м., на втори етаж в сграда със застроена площ от 202(двеста и два)кв.м., с идентификатор 81178.502.313.1 по кадастрална карта на гр.Черноморец, на Сдружение „Съюз на офицерите и сержантите от запаса” ЕИК 121071877;
2. На основание чл.14, ал.8 от ЗОС, Общински Съвет Созопол одобрява наемна цена в размер на 25 (двадесет и пет) лв. крайна цена на месец.
3. Общински Съвет Созопол възлага на кмета да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящето решение.

Докладна записка с вх. № 145/ 25.02.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на земеделски имот в землище на с.Росен, Община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1173

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение № 1128/42/ 16.02.2015г. на Общински съвет Созопол, като включва поземлен Имот с № 5, в местност “Кошарите” з-ще с.Росен е актуван с акт за частна общинска собственост №2734/01.12.2014г.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на Кмета на община Созопол да отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на публично търг с явно наддаване на имот - частна общинска собственост, представляващ поземелен имот с № 5, с площ от 984 / деветстотин осемдесет и четири/ кв.м. в местност “Кошарите” з-ще с.Росен
2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява месечна наемна цена на имота по т.1, възлизаща на 70,00лв. /седемдесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150021/28.01.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 146/ 25.02.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост находящ се в зоната по §4, м-ст «Росенец», з-ще на с.Росен, Община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1174

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение № 1128 от Протокол 42/16.02.2015г. на Общински съвет Созопол, като включва поземлен имот №47 по плана на местност „Росенец” землище с.Росен, Община Созопол, целият с площ от 756 кв.м. /седемстотин петдесет и шест/ квадратни метра.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост, представляващ №47 по плана на местност „Росенец” землище с.Росен, Община Созопол, целият с площ от 756 кв.м. /седемстотин петдесет и шест/ квадратни метра, за който има съставен акт за общинска собственост № 2733/01.12.2014 год.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 12 700,00лв./дванадесет хиляди и седемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150020/27.01.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 147/ 25.02.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: настаняване под наем в помещение – частна общинска собственост за нуждите на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза “Свети Никола”-Черноморец
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1175

I. На основание чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.23, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, Общински Съвет – Созопол одобрява отдаването под наем за период от 5 (пет) години на помещение – частна общинска собственост на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза “Свети Никола”- Черноморец, с рег.по ф.д.№ 82 по описа на Бургаски Окръжен съд с ЕИК 176785152, находящо се в поземлен имот с идентификатор 81178.502.313, 81178.502.313.1 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри, и идентичен с УПИ II (за битов комбинат), в кв.34 по действащ план за регулация на гр.Черноморец
II. На основание чл.14, ал.8 от ЗОС Общински Съвет Созопол одобрява наемна цена в размер на 24 (двадесет и четири) лв. с вкл. ДДС на месец.
III. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия за приключване на процедурата по отдаване на горепосоченият общински обект под наем.

Докладна записка с вх. № 148/ 25.02.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост находящи се в гр. Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1176

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на Кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публични търгове с явно наддаване следните имоти - частна общинска собственост:

1.1. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.11 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 11, с площ от 33,53кв.м., и прилежащи части – 4,87%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 71 100,00лв./седемдесет и една хиляди и сто лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140138/15.07.2014г., презаверена с №20150005/11.02.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

1.2. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.12 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 12, с площ от 31,04кв.м., и прилежащи части - 4,51%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 65 800,00лв./шестдесет и пет хиляди и осемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140139/15.07.2014г., презаверена с №20150006/11.02.2015г.от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота

1.3. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.13 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 13, с площ от 29,92кв.м., и прилежащи части - 4,34%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 63 400,00лв./шестдесет и три хиляди и четиристотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140140/15.07.2014г. презаверена с №20150007/11.02.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота

1.4. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.14 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 14, с площ от 28,76кв.м., и прилежащи части - 4,18%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.4.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 61 000,00лв. /шестдесет и една хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140141/15.07.2014г. презаверена с №20150008/11.02.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота

1.5. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.15 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 15, с площ от 27,59кв.м., и прилежащи части - 4,01%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.5.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 58 500,00лв./петдесет и осем хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140142/15.07.2014г. презаверена с №20150009/11.02.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

1.6. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.16 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 16, с площ от 26,43кв.м., и прилежащи части – 3,84%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.6.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 56 000,00лв./петдесет шест хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140143/15.07.2014г. презаверена с №20150010/11.02.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота

1.7. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.17 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 17, с площ от 25,27кв.м., и прилежащи части – 3,67%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.7.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 53 600,00лв./петдесет и три хиляди и шестстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140144/15.07.2014г. презаверена с №20150011/11.02.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота

1.8. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.18 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 18, с площ от 24,10кв.м., и прилежащи части – 3,50%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.8.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 51 100,00лв./петдесет и една хиляди и сто лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140145/15.07.2014г. презаверена с №20150012/11.02.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота

3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 152/ 25.02.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Черноморец
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1177

1. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 5/пет/години на помещение с площ 23,00 кв.м./ находящо се на 2-ри етаж в Сграда с идентификатор 81178.502.313.1, находяща се в УПИ II- „За битов комбинат“, кв.34 по плана на гр.Черноморец, по КК на гр.Черноморец Поземлен имот с идентификатор 81178.502.313.
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 20140023/18.11.2014г. за обекта, изготвена от независим лицензиран оценител, възлизаща на 135 /сто тридесет и пет/лева, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.
2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.

Докладна записка с вх. № 155/ 27.02.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Черноморец
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1178

1. Общински съвет гр.Созопол на основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 5/пет/години на помещение с площ 12,43 кв.м./ находящо се на 1-ви етаж в Сграда с идентификатор 81 178.502.313.1, находяща се в УПИ II- „За битов комбинат", кв.34 по плана на гр.Черноморец, по КК на гр.Черноморец Поземлен имот с идентификатор 81 178.502.313.
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 20140023/18.11.2014г. за обекта, изготвена от независим лицензиран оценител, възлизаща на 73 /седемдесет и три/лева, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.
2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.

Докладна записка с вх. № 157/ 04.03.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижими имоти – общинска собственост за здравни дейности на основание чл.14, ал.6 от ЗОС
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1179

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.6 от ЗОС във връзка с чл.23, ал.1 НРПУОС, да се предостави под наем без търг или конкурс за здравни дейности за задоволяване на съответните нужди на населението на „Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ – д-р Албена Дюлгерова”ЕООД за период от 5 години, помещение с площ от 11,68 кв.м. заедно с лекарски кабинет и манипулационна с площ от 24 кв.м, находящи се в Здравната служба в гр. Черноморец, Община Созопол, с месечен наем в размер на 160,56 лв. (сто и шестдесет лева и петдесет и шест стотинки) без ДДС.
Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение.

Докладна записка с вх. № 158/ 04.03.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост находящи се в гр. Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1180

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на Кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публични търгове с явно наддаване следните имоти - частна общинска собственост:

1.1. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.1 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска , ет.0, обект 17, с площ от 29,36кв.м., и прилежащи части - 4,26%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 62 200,00лв./шестдесет и две хиляди и двеста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140128/15.07.2014г., презаверена с № 20150019/25.02.2015г., от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

1.2. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.2 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 2, с площ от 42,82кв.м., и прилежащи части – 6,22%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 90 800,00лв./деветдесет хиляди и осемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140129/15.07.2014г. презаверена с № 20150020/25.02.2015г от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

1.3. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.3 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 3, с площ от 41,65кв.м., и прилежащи части – 6,05%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 88 300,00лв./осемдесет и осем хиляди и триста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140130/15.07.2014г. презаверена с № 20150021/25.02.2015г от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

1.4. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.4 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 4, с площ от 40,49кв.м., и прилежащи части – 5,88%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.4.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 85 800,00лв./осемдесет и пет хиляди и осемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140131/15.07.2014г. презаверена с № 20150022/25.02.2015г от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

1.5. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.5 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 5, с площ от 39,32кв.м., и прилежащи части – 5,71%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.5.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 83 300,00лв./осемдесет и три хиляди и триста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140132/15.07.2014г. презаверена с № 20150023/25.02.2015г от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

1.6. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.6 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 6, с площ от 38,16кв.м., и прилежащи части – 5,54%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.6.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 80 900,00лв. /осемдесет хиляди и деветстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140133/15.07.2014г. презаверена с № 20150024/25.02.2015г от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

1.7. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.7 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 7, с площ от 37,00кв.м., и прилежащи части – 5,37%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.7.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 78 400,00лв./седемдесет и осем хиляди и четиристотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140134/15.07.2014г. презаверена с № 20150025/25.02.2015г от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

1.8. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.8 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 8, с площ от 35,83кв.м., и прилежащи части – 5,20%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.8.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 75 900,00лв./седемдесет и пет хиляди и деветстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140135/15.07.2014г. презаверена с № 20150026/25.02.2015г от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

1.9. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.9 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 9, с площ от 34,67кв.м., и прилежащи части – 5,03%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.9.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 73 500,00лв./седемдесет и три хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140136/15.07.2014г. презаверена с № 20150027/25.02.2015г от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

1.10. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.10 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 10, с площ от 34,74кв.м., и прилежащи части – 5,04%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.10.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 73 600,00лв./седемдесет и три хиляди и шестстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140137/15.07.2014г. презаверена с № 20150028/25.02.2015г от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 159/ 04.03.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост находящи се в гр. Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1181

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на Кмета на община Созопол да отдаде под наем за срок от 1 /една/ година, чрез провеждане на публично оповестени търгове с явно наддаване следните имоти - частна общинска собственост:

2.1. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.11 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 11, с площ от 33,53кв.м., и прилежащи части – 4,87%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява месечна наемна цена на имота по т.1, възлизаща на 340,00лв./триста и четиридесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150029/26.02.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.

2.2. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.12 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 12, с площ от 31,04кв.м., и прилежащи части - 4,51%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява месечна наемна цена на имота по т.2, възлизаща на 320,00лв./триста и двадесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150030/26.02.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.

2.3. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.13 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 13, с площ от 29,92кв.м., и прилежащи части - 4,34%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява месечна наемна цена на имота по т.3, възлизаща на 310,00лв./триста и десет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150031/27.02.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.

2.4. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.14 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 14, с площ от 28,76кв.м., и прилежащи части - 4,18%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.4.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява месечна наемна цена на имота по т.4, възлизаща на 290,00лв./двеста и деветдесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150032/27.02.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.

2.5. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.15 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 15, с площ от 27,59кв.м., и прилежащи части - 4,01%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.5.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява месечна наемна цена на имота по т.5, възлизаща на 280,00лв./двеста и осемдесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150032/27.02.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.

2.6. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.16 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 16, с площ от 26,43кв.м., и прилежащи части – 3,84%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.6.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява месечна наемна цена на имота по т.6, възлизаща на 270,00лв./двеста и седемдесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150034/27.02.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.

2.7. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.17 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 17, с площ от 25,27кв.м., и прилежащи части – 3,67%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.7.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява месечна наемна цена на имота по т.7, възлизаща на 260,00лв./двеста и шестдесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150035/27.02.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.

2.8. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.18 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 18, с площ от 24,10кв.м., и прилежащи части – 3,50%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.8.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява месечна наемна цена на имота по т.8, възлизаща на 250,00лв./двеста и петдесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150036/27.02.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.

2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 171/ 11.03.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на размера и местоположението на мерите и пасищата на територията на Община Созопол и правилата за тяхното ползване
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1182

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.37”о”, ал.1 и ал.2 и чл.37 „и“ ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, определя размера и местоположението на мерите и пасищата съгласно списъци на поземлени имоти Приложение № 1.
2. Общински съвет – Созопол одобрява правила за ползването на мерите и пасища от общинския поземелн фонд съгласно Приложение 2..

Докладна записка с вх. № 172/ 11.03.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на мерите и пасищата – публична общинска собственост, за индивидуално ползване на животновъди, отглеждащи пасищни животни
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1183

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол като включва за отдаване под наем недвижими имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – „мери и пасища“, съгласно списък Приложение № 1.
2. Общински съвет – Созопол на основание чл.37”о” ал.4 и ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, дава своето съгласие да се предоставят под наем за индивидуално ползване за срок до 5 години мери и пасища - публична общинска собственост, на животновъди, отглеждащи пасищни животни, или на лица които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, съгласно списъци на поземлени имоти - Приложение № 1.
Процедурата да се провежда, по реда на чл.37“и“ от ЗСПЗЗ и глава –VІ от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет-Созопол.

Докладна записка с вх. № 194/ 17.03.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване „ полски път“ по реда на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1184

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол като включва за отдаване под наем недвижими имоти –публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – „полски път“, съгласно списък Приложение № 1.
2. Общински съвет – Созопол на основание чл.37”в” ал.16 и ал.17 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, дава своето съгласие да се предоставят под наем за индивидуално ползване за срок до 5 години имоти с начин на трайно ползване „полски път“ - публична общинска собственост.
Процедурата да се провежда по реда на глава –VІ от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет-Созопол.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 93/ 12.02.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Кабел НН от съществуващ КРШ до ТЕПО пред ПИ 134.131 в зона по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол“.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1185

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Кабел НН от съществуващ КРШ до ТЕПО пред ПИ 134.131 в зона по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол“.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет – Созопол, одобрява Задание с изх.№4-26-00-24/1/09.02.2015 година, за проектиране на: „Кабел НН от съществуващ КРШ до ТЕПО пред ПИ 134.131 в зона по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол“ .
1. 3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасета на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. № 94/ 12.02.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за учредяване на сервитут на елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места, за трасе на обект: „Кабелна линия 20kV от ПС „Созопол” до ВС ”Буджака”, землище гр.Черноморец и землище гр.Созопол .
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1186

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.3, т.1, ал.4 и ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасе на техническата инфраструктура, в обхват на поземлени имоти: №81178.9.147, №81178.9.436, №81178.9.37, №81178.8.142, землище гр.Черноморец и №67800.1.260, №67800.1.263, №67800.1.265, №67800.3.335, №67800.5.179, №67800.8.318, №67800.8.978, №67800.8.979, №67800.32.31, №67800.35.98, №67800.35.109, №67800.36.43, №67800.5.176, землище гр.Созопол.
Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.

Докладна записка с вх. № 95/ 12.02.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот 81178.60.161 /№161/, зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Митков мост”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с цел изграждане на „вилна сграда”
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1187

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване за промяна на предназначението на поземлен имот 67800.60.161 /№161/, в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Митков мост”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с цел изграждане на „вилна сграда”.
При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД. Да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване:
за охранителна зона „А” от ЗУЧК
• плътност на застрояване мак. 20%,
• К инт. мак. =0,5,
• кота корниз Н мак. = 7,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет–Созопол, одобрява Задание изх.№5-94-Т-8/1/10.02.2015г., за изработване на ПУП- план регулация и застрояване за промяна на предназначението на поземлен имот 67800.60.161 /№161/, зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Митков мост”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с цел изграждане на „вилна сграда”.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. № 96/ 12.02.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот 67800.50.43, зона по §4 от ЗСПЗЗ, м.“Куку баир“, землище гр.Созопол, с цел изграждане на „вилна сграда и трафопост”.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1188

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот 67800.50.43, зона по §4 от ЗСПЗЗ, м.“Куку баир“, землище гр.Созопол, с цел изграждане на „вилна сграда и трафопост”.
При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД. Да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване:
за охранителна зона „Б” от ЗУЧК
• плътност на застрояване мак. 20%,
• К инт. мак. =0,8,
• кота корниз Н мак. = 7,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет–Созопол, одобрява Задание изх.№7-94-Я-34/1/09.02.2015г., за изработване на ПУП- план регулация и застрояване за промяна на предназначението на поземлен имот 67800.50.43, зона по §4 от ЗСПЗЗ, м.“Куку баир“, землище гр.Созопол, с цел изграждане на „вилна сграда”.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. № 113/ 20.02.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване в обхвата на УПИ II8136 в м. „Буджака“, - з-ще на гр. Созопол /ПИ с идентификатор 67800.8.136 по КК на гр.Созопол/
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1189

На основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.134 ал.1 т.1 и ал.2 т.6 от ЗУТ и чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП - план за регулация и застрояване в обхват на УПИ ІІ8136 в м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол / ПИ с идентификатор 67800.8.136 по КК на гр.Созопол /.
На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол одобрява заданието за изработването на ПУП - план за регулация и застрояване в обхват на УПИ ІІ8136 в м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол / ПИ с идентификатор 67800.8.136 по КК на гр.Созопол /
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. № 133/ 23.02.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план - план регулация и застрояване за промяна оредназначението на ПИ 67800.6.8 по КК, местност „Буджака“, землище гр.Созопол, за изграждане на вилни сгради
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1190

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.6.8 по КК, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, за изграждане на вилни сгради.
При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува, съгл. чл.127, ал.2 от ЗУТ, от възложителя с: Министерство на културата - НИНКН, гр.София, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК”- ЕАД - гр.Бургас, “Електроразпределение”. Да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП-ПРЗ, същия да се съобрази с режима на особена териториална защита на охранителна зона „А“, от ЗУЧК и се спазят градоустройствените показатели от Плана за управление на ЗМ „Колокита“, утвърден със Заповед №РД-727/25.09.2013 год. на Министъра на околната среда и водите.

1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията , Общински съвет–Созопол, одобрява Задание изх.№5-94-00-8/1/18.02.2015г., за изработване на ПУП- план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ 67800.6.8 по КК, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, за изграждане на вилни сгради.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. № 162/ 06.03.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване в обхват на УПИ ІІ-597 в м.”Аклади”, з-ще на гр.Черноморец / пи с идентификатор 81178.5.466 по КК на гр.Черноморец /.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1191

1. Общински съвет на основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.134 ал.1 т.1 и ал.2 т.6 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ разрешава да се изработи ПУП – ЧИ на ПРЗ и преотреждане за имот представляващ УПИ ІІ-597 „За вилни сгради” по плана на м.”Аклади”, з-ще на гр.Черноморец / пи с идентификатор 81178.5.466 по КК на гр.Черноморец/, същия да се преотреди и запише УПИ ІІ-597„За жилищни сгради , магазин и ресторант”, като се ситуира нов застроителен обем за изграждане на жилищни сгради , магазин и ресторант при следните застроителни показатели : плътност на застрояване – 30%, Кинт=1.00м. , Нкорниз=10,00м. , начин на застрояване – свободно.
2. Общински съвет - Созопол на основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието за изработването на ПУП - план за регулация и застрояване в обхват на УПИ ІІ-597 в м.”Аклади”, з-ще на гр.Черноморец / пи с идентификатор 81178.5.466 по КК на гр.Черноморец/
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. № 163/ 06.03.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Местен път“ в местност „Равадиново“, землище с.Равадиново, Община Созопол, обл. Бургаска
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1192

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за „Местен път в местност “Равадиново“, землище с.Равадиново, общ.Созопол, с трасе и сервитут в обхват на части от ПИ 015117, 015214, 015215, 015216, 015139, 015133, 015163, 015164, 015068, 015071, 015124, 015185, 015184, 015122, 015162, 000325, 015160, 015125, 015037, 000328.

1. 2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.3, т.1, ал.4 и ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, дава предварително съгласие по така изработеният ПУП-ПП и съгласува трасе на техническата инфраструктура за „Местен път в местност “Равадиново“, землище с.Равадиново, общ.Созопол.
Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.

Докладна записка с вх. № 170/ 11.03.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън границите на населените места в з-ще гр.Черноморец, област Бургас за обект: „Изместване на външен водопровод и улична канализация за урегулиран поземлен имот № ІІІ-5219,5220” в м.”Аклади”, землище гр.Черноморец
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1193

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА , чл.129 ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и чл.27 ал.3 т.1 от ППЗОЗЗ

О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект : „Изместване на външен водопровод и улична канализация за урегулиран поземлен имот № ІІІ-5219,5220” м.“Аклади“ з-ще гр.Черноморец, като водопровода в частта в ПИ 81178.5.463 се измества в ПИ81178.5.402, ПИ 81178.5.447, ПИ 81178.5.448 и ПИ 81178.5.289 и се включва в съществуващия водопровод по проект на част ВиК.Канализацията започва от ПИ 81178.5.463 и се зауства в съществуващата канализационна шахта.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.

Докладна записка с вх. № 173/ 11.03.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработването на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване за част от УПИ II „За спорт“ в кв.7 по плана на с. Крушевец общ. Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1194

1. Общински съвет на основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.131 от ЗУТ, дава предварително съгласие да се изработи ПУП – ЧИ на ПРЗ за УПИ ІІ“За спорт“ в кв.7 по плана на с.Крушевец, общ.Созопол, като се обособяват три нови УПИ с номера ІІ“За спорт“, XVI26 и XV26 в кв.7 и новообразуваното УПИ XVI26 се отреди за жилищно застрояване при параметри на застрояване:плътност на застрояване 40%; Кинт=1,2; Нмакс=10,00м. и Озел=40%.

Докладна записка с вх. № 178/ 12.03.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване в обхват на УПИ IX 5128, 5580 в м. Буджака, з-ще на гр.Созопол /ПИ с идентификатор 67800.5.842 по КК на гр.Созопол/
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1195

На основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.134 ал.1 т.1 и ал.2 т.6 от ЗУТ и чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП - план за регулация и застрояване в обхват на УПИ ІХ5128,5580 в м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол / пи с идентификатор 67800.5.842 по КК на гр.Созопол /.
На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол одобрява заданието за изработването на ПУП - план за регулация и застрояване в обхват на УПИ ІХ5128,5580 в м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол / пи с идентификатор 67800.5.842 по КК на гр.Созопол /.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. № 188/ 16.03.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр. Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1196
Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на гр.Созопол за 2015г, както следва:
1. Скица №302 /28.11.2013 година(презаверена на 16.03.2015г)
2. Скица №301 /28.11.2013 година (презаверена на 16.03.2015г)
3. Скица №303 /28.11.2013 година (презаверена на 16.03.2015г)
4. Скица №300 /28.11.2013 година (презаверена на 16.03.2015г)
5. Скица №299 /28.11.2013 година (презаверена на 16.03.2015г)
6. Скица №298 /28.11.2013 година (презаверена на 16.03.2015г)
7. Скица №297 /28.11.2013 година (презаверена на 16.03.2015г)
8. Скица №296 /27.11.2013 година (презаверена на 16.03.2015г)
9. Скица №135/13.06.2014 година (презаверена на 16.03.2015г)
10. Скица №295/27.11.2013 година (презаверена на 16.03.2015г)
11. Скица №294/27.11.2013 година (презаверена на 16.03.2015г)
12. Скица №293/27.11.2013 година ((презаверена на 16.03.2015г)
13. Скица №134/13.06.2014 година (презаверена на 16.03.2015г)
14. Скица №89/10.04.2014 година (презаверена на 16.03.2015г)
15. Скица №88/10.04.2014 година (презаверена на 16.03.2015г)
16. Скица №87/10.04.2014 година (презаверена на 16.03.2015г)
17. Скица №86/10.04.2014 година (презаверена на 16.03.2015г)
18. Скица №85/10.04.2014 година (презаверена на 16.03.2015г)
19. Скица №306/28.11.2013 година (презаверена на 16.03.2015г)
20. Скица №305/28.11.2013 година(презаверена на 16.03.2015г)
21. Скица №304/28.11.2013 година(презаверена на 16.03.2015г)

Докладна записка с вх. № 189/ 16.03.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на населени места в Община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1197
Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на населени места в Община Созопол за 2015г, както следва:
гр.Черноморец:
1.Скица №23 /15.04.2014 година (презаверена на 16.03.2015г)
2 Скица №31 /15.04.2014 година (презаверена на 16.03.2015г)
3. Скица №26/15.04.2014 година (презаверена на 16.03.2015г)
4. Скица №24/15.04.2014 година (презаверена на 16.03.2015г)
5. Скица №27/15.04.2014 година (презаверена на 16.03.2015г
6. Скица №32/15.04.2014 година (презаверена на 16.03.2015г)
7. Скица №30/15.04.2014 година (презаверена на 16.03.2015г)
8. Скица №25/15.04.2014 година (презаверена на 16.03.2015г)
9. Скица №28/15.04.2014 година (презаверена на 16.03.2015г)
10.Скица №29 /15.04.2014 година(презаверена на 16.03.2015г)
с.Зидарово:
1. Скица №16 /07.04.2010 година (презаверена на 16.03.2015г)
2. Скица №46/26.05.2009 година (презаверена на 16.03.2015г)
с.Атия:
1. Скица №82/05.07.2011 година(презаверена на 16.03.2015г)
с.Росен:
1. Скица №68/16.03.2015 година
2. Скица №14/27.01.2009 година (презаверена на 16.03.2015г)
с.Крушевец:
1. Скица №75/26.05.2009 година (презаверена на 16.03.2015г)

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 183/ 13.03.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1198

Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на :
 Нанка Стоянова Дойнова от с. Зидарово – ЕГН:4806070470, за извършена операция на става в размер на 500 / петстотин / лв.
 Катя Иванова Иванова от гр. Созопол – ЕГН:6107190519, за извършена оперативна интервенция в размер на 300 / триста / лв.
 Костадин Митев Илиев от гр. Черноморец – ЕГН:4207045803, за извършена операция в размер на 500 / петстотин / лв.
 Димитър Георгиев Ямаков от гр. Созопол – ЕГН:7110240469, с водеща диагноза „хидроцефалия интерна“ за извършена операция в размер на 2000 / две хиляди / лв.
Средствата да бъдат изплатени след представяне на документи оправдаващи разходите.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА С ВХ. № 203/ 23.03.2015Г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Вземане на решение за удължаване срока на ликвидация на търговското дружество "СОЗОПОЛ" ЕООД – в ликвидация, с ЕИК 102011854 и удължаване срока на договора на ликвидатора.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1199

1. Общински съвет – Созопол на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.266, ал.2 от Търговския закон удължава срока на ликвидация на търговското дружество "СОЗОПОЛ" ЕООД - в ликвидация, с ЕИК 102011854 до 31.12.2015г.
2. Общински съвет – Созопол удължава срока на договора на ликвидатора – Калинка Борисова Казанджиева до 31.12.2015г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Кр. Германова/
*ПУБЛИКУВАН НА 02.04.15Г.


върнете се назад

Новини:

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...