:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

Р Е Ш Е Н И Я ВЗЕТИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 27.04.2015г.


Р Е Ш Е Н И Я
ВЗЕТИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ПРОВЕДЕНО НА 27.04.2015г.

По предложение на Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1200
Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:

I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. № 210/ 27.13.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълване на Решение №646 от Протокол №26/30.09.2013 година на Общински съвет Созопол, за разрешаване изработването на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, за промяна предназначението и урегулиране на поземлен имот №134.308, по плана на новообразуваните имоти в зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол.
2. Докладна записка с вх. № 227/ 07.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Доклад по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2014г.
3. Докладна записка с вх. № 228/ 07.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в «Критерии и регламент за изплащане на сумата от 2000 (две хиляди) лв. За подпомагане отглеждането на новородено дете за жителите на Община Созопол» - приети и одобрени с Решение № 133 от 8-то заседание на Общински съвет Созопол/ 28.03.2008г.
4. Докладна записка с вх. № 268/ 16.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на годишен план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Сзопол през 2016 година.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
5. Докладна записка с вх. № 263/ 16.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Откриване на местна дейност 283 “Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии “в Община Созопол с численост на персонала 12 бройки, осигуряване на средства за същата дейност и извършване на компресирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2015г.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
6. Докладна записка с вх. № 223/ 06.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в с. Крушевец
7. Докладна записка с вх. № 224/ 06.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост находящ се в м-ст «До село», з-ще с.Габър, общ.Созопол
8. Докладна записка с вх. № 225/ 06.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост находящ се в м-ст «Край село», з-ще с.Крушевец, общ.Созопол
9. Докладна записка с вх. № 226/ 06.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост находящ се в з-ще с.Равадиново, общ.Созопол
10. Докладна записка с вх. № 229/ 08.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост находящ се в з-ще с.Равадиново, общ.Созопол
11. Докладна записка с вх. № 230/ 08.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост находящ се в з-ще с.Равадиново, общ.Созопол
12. Докладна записка с вх. № 231/ 08.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ I -576, кв.39 по плана на с.Росен, Община Созопол
13. Докладна записка с вх. № 232/ 08.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост находящ се в з-ще с.Равадиново, общ.Созопол
14. Докладна записка с вх. № 233/ 08.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
15. Докладна записка с вх. № 243/ 09.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
16. Докладна записка с вх. № 244/ 09.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост находящ се в с.Зидарово
17. Докладна записка с вх. № 245/ 09.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ XXVIII -126, кв.20 по плана на с.Присад, Община Созопол
18. Докладна записка с вх. № 246/ 09.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ XXVII -126, кв.20 по плана на с.Присад, Община Созопол
19. Докладна записка с вх. № 248/ 14.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на право на строеж в полза на «ЕВН България Електроразпределение» АД, за реализиране предмет на дейност на дружеството – изграждане на два броя трансформаторни постове /БКТП и МКТП/ в ПИ 67800.504.420 и 67800.502.527, отредени за ТП пио кадстрална карта на гр.Созопол
20. Докладна записка с вх. № 249/ 14.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ III, кв.34 по плана на гр.Созопол, Община Созопол.
21. Докладна записка с вх. № 262/ 16.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Безвъзмездно предоставяне за управление на помещения – частна общинска собственост зануждите на структурата на Национален осигурителен институт.
22. Докладна записка с вх. № 264/ 16.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: утвърждаване на списък за 2015 год. на картотекирани граждани от гр.Созопол като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
23. Докладна записка с вх. № 265/ 16.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2015 год. на картотекирани граждани от гр.Созопол като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
24. Докладна записка с вх. № 266/ 16.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост,представляваща Поземлени имоти с идентификатори 81178.40.344 и 81178.40.347, находящ се в м-ст „Ачмите“ з-ще гр. Черноморец.
25. Докладна записка с вх. № 267/ 16.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на пазарни оценки за имоти с начин на трайно ползване пасища в землище с .Вършило, с.Зидарово и с.Габър.
IV.ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА,СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
26. Докладна записка с вх. № 198/ 18.13.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на разрешение за изработване на Подробен устроиствен план – частично изменение на план на застрояване на УПИ I-10477, 10409, 10449, с идентификатор 67800.10.726, местност „Ачмалъци“, землище гр.Созопол, за изграждане на трафопост
27. Докладна записка с вх. № 234/ 08.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – Изменение за план за регулация и застрояване за поземлен имот 67800.502.530 по КК (представляващ УПИ VI „За паркинг“ в кв. 52 ПУП на гр.Созопол и поземлен имот 67800.502.531 по КК (УПИ VII „За озеленяване“ в кв.52 ПУП на гр.Созопол)
28. Докладна записка с вх. № 250/ 14.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – Изменение на план за регулация за УПИ I „За спортен комплекс“ (ПИ по КК 67800.503.573 и 67800.503.574) и УПИ V 503.560 (ПИ по КК 67800.503.560) в кв.87 по плана на гр.Созопол
29. Докладна записка с вх. № 260/ 15.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – изменение на план за регулация и застрояване за част от ПИ 81178.502.328, представляваща улица с о.т. 168-153-152-151-169 и сграда с идентификатор по КК 81178.502.328.1 гр.Черноморец
30. Докладна записка с вх. № 261/16.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Удължаване срока на предварително съгласие за ПУП-парцеларен план на трасе на „Кабелна линия 20 Кv от ПС“Созопол“- нова до ВС“Созопол“, ВС “Буджака“ и ВС“Черноморец“, в землища на гр.Черноморец и гр.Созопол.
V. Докладна записка с вх. № 275/ 22.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Процедура за предоставяне на право на строеж от Министерски съвет в полза на Община Созопол за изграждане на „Общинско пристанище Созопол“
VI. Докладна записка с вх. № 276/ 22.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Запис на заповед за изпълнение на проект «Созопол – съхраненото културно наследство и културна идентичност през вековете»
VII. Докладна записка с вх. № 278/ 23.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по покана за представяне на проектни предложения чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез фонд „Солидарност“ към МРРБ


ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 210/ 27.03.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълване на Решение №646 от Протокол №26/30.09.2013 година на Общински съвет Созопол, за разрешаване изработването на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, за промяна предназначението и урегулиране на поземлен имот №134.308, по плана на новообразуваните имоти в зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1201

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Созопол, допълва свое Решение №646 от Протокол №26/30.09.2013 година в частта на отреждането от „изграждане на вилна сграда за собствени нужди“ в „изграждане на вилна сграда и трафопост“
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. № 227/ 07.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Доклад по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2014г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1202

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.26а, ал.5 от Закона за Народните читалища, Общински съвет Созопол приема Доклада по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2014г.

Докладна записка с вх. № 228/ 07.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в «Критерии и регламент за изплащане на сумата от 2000 (две хиляди) лв. За подпомагане отглеждането на новородено дете за жителите на Община Созопол» - приети и одобрени с Решение № 133 от 8-то заседание на Общински съвет Созопол/ 28.03.2008г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1203
На основание чл. 21 , ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет приема следните промени в „ Критерии и регламент за изплащане на сумата от 2000 / две хиляди / лв. за подпомагане на отглеждането на новородено дете за жителите на община Созопол“.

1. Т. 4 се изменя и придобива следната редакция:
Средствата за подпомагане, да бъдат отпуснати на майката или законен представител, за отглеждане до второ поредно живо дете на майката или законния представител. Ограниченията не се отнасят за второ поредно раждане на близнаци, тризнаци и т. н.

2. Т. 8 се изменя и придобива следната редакция:
При получаване на сумата майката или законния представител на детето подписва декларация, с която безспорно декларира, че детето няма да бъде дадено за осиновяване в срок от три години, в противен случай възстановява получената сума.

Докладна записка с вх. № 268/ 16.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на годишен план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Сзопол през 2016 година.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1204

1.На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.19 ал.2 от Закона за социалното подпомагане Общински съвет Созопол приема Годишен план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол през 2016 година.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 263/ 16.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Откриване на местна дейност 283 “Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии “в Община Созопол с численост на персонала 12 бройки, осигуряване на средства за същата дейност и извършване на компресирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2015г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1205

1. Общински съвет Созопол открива местна дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии” в Община Созопол с численост на персонала 12 щатни бройки считано 01.05.2015г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1206

2.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2015г., както следва:
2.1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2015г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
2.1.1.Функция „Отбрана и сигурност” – увеличение с 60 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии” – увеличение с 60 000лв. съгласно приетото Решение по т.1 - по параграфи, както следва:

било увеличение става
в т.ч.
§ 01-00 – заплати 0лв. 42 500лв. 42 500лв.
в т.ч.
§ 01-01- заплати по тр.прав. 0лв. 42 500лв. 42 500лв.
/численост на пер. 12щатни бр.за 8м./
§ 02-00 – др.възн.и плащ. 0лв. 1 500лв. 1 500лв.
в т.ч.
§ 02-05 – изпл.суми от СБКО 0лв. 1 300лв. 1 300лв.
§ 02-09 – др.плащ.и възнагр. 0лв. 200лв. 200лв.

§ 05-00 – задълж.осиг.вн. 0лв. 7 500лв. 7 500лв.
§ 05-51 – осигуровки за ДОО 0лв. 3 900лв. 3 900лв.
§ 05-60 – ЗОВ 0лв. 2 000лв. 2 000лв.
§ 05-80 – ДЗО 0лв. 1 600лв. 1 600лв.

§ 10-00 – издръжка 0лв. 8 500лв. 8 500лв.
в т.ч.
§ 10-13 – постелен инв.и облекло 0лв. 4 200лв. 4 200лв.
§ 10-15 – материали 0лв. 4 300лв. 4 300лв.

Всичко увеличение: 60 000лв.

2.1.2.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличение с 15 000лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – увеличение с 15 000лв. по обекти и параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на МДА 2 911 765лв. 15 000лв. 2 926 765лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06-изграждане
на инфраструктурни обекти:
-изграждане на улица и зона за
паркиране в кв.53 и 53а гр.Созопол, в т.ч.
за авторски и строителен надзор, проектиране
и изпълнение на видове СМР възникнали по
време на строителство-в т.ч.-дъпълнение-
изпълнение на сградни канализационни
отклонения и предпазен парапет и
доклад за оценка на съответствието 806 765лв. 15 000лв. 821 765лв.

2.1.3.Функция „Икономически дейности и услуги” – намаление със 75 000лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 898 „Други дейности по икономиката” – намаление със 75 000лв. и извършва промени по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 1 080 560лв. 104 574лв. 975 986лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 100 000лв. 54 574лв. 45 426лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 200 000лв. 50 000лв. 150 000лв.

било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на НМА 232 438лв. 29 574лв. 262 012лв.
в т.ч
подпараграф 53-09-придобиване
на други НМА:
-изготвяне на ТП „Подмяна на
съществуващи улични осветителни
тела със светлодиодни такива и
въвеждане на интелигентна
система за управление 0лв. 22 680лв. 22 680лв.
-изготвяне на РП за римни в кв.52
и 52а по плана на гр.Созопол 0лв. 6 894лв. 6 894лв.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1207

3.Въз основа на приетите решения по т.2.1.2. и 2.1.3. Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2015г./ Приложение №1/
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 13 068 082лв. 44 574лв. 13 112 656лв.
От
-собствени средства за местни
дейности 12 660 112лв. 44 574лв. 12 704 686лв.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 223/ 06.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в с. Крушевец
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1208

1.Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение №1128/16.02.2015г. на Общински съвет Созопол, като включва следните обекти – частна общинска собственост:
• помещение с площ 254,00 кв.м./ находящо се на 1-ри етаж в Сграда, находяща се в УПИ XII- „За магазин,ресторант и кино“, кв.25 по плана на с.Крушевец.

2. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 5/пет/години на помещение с площ 254,00 кв.м./ находящо се на 1-ри етаж в Сграда, находяща се в УПИ XII- „За магазин,ресторант и кино“, кв.25 по плана на с.Крушевец.
2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 20150054/ 18.03.2015г. за обекта, изготвена от независим лицензиран оценител, възлизаща на 110 /сто и десет/лева, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.
3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.

Докладна записка с вх. № 224/ 06.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост находящ се в м-ст «До село», з-ще с.Габър, общ.Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1209

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение № 1128/16.02.2015г. на Общински съвет Созопол, като включва следните имоти:
1.1. Поземлен имот 162004 с площ 524 кв.м./петстотин двадесет и четири квадратни метра/, находящ се в м-ст „До село“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2802/05.02.2015год
1.2. Поземлен имот 162005 с площ 952 кв.м./деветстотин петдесет и два квадратни метра/, находящ се в м-ст „До село“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2803/05.02.2015год.
1.3. Поземлен имот 162006 с площ 1570 кв.м./хиляда петстотин и седемдесет квадратни метра/, находящ се в м-ст „До село“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2804/05.02.2015год.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с явно наддаване следните имоти - частна общинска собственост:
2.1. Поземлен имот 162004 с площ 524 кв.м./петстотин двадесет и четири квадратни метра/, находящ се в м-ст „До село“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2802/05.02.2015год
2.2. Поземлен имот 162005 с площ 952 кв.м./деветстотин петдесет и два квадратни метра/, находящ се в м-ст „До село“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2803/05.02.2015год.
2.3. Поземлен имот 162006 с площ 1570 кв.м./хиляда петстотини седемдесет квадратни метра/, находящ се в м-ст „До село“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2804/05.02.2015год.

3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имотите описани по т.2 както следва:
3.1. Поземлен имот 162004 с площ 524 кв.м./петстотин двадесет и четири квадратни метра/, находящ се в м-ст „До село“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, възлизаща на 260,00лв. /двеста и шестдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150047/18.03.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3.2. Поземлен имот 162005 с площ 952 кв.м./деветстотин петдесет и два квадратни метра/, находящ се в м-ст „До село“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, възлизаща на 470,00лв. /четиристотин и седемдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150048/19.03.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3.3. Поземлен имот 162006 с площ 1570 кв.м./хиляда петстотин и седемдесет квадратни метра/, находящ се в м-ст „До село“ землище с.Габър, възлизаща на 770,00лв. /седемстотин и седемдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150049/19.03.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 225/ 06.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост находящ се в м-ст «Край село», з-ще с.Крушевец, общ.Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1210

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение № 1128/16.02.2015г. на Общински съвет Созопол, с поземлен имот 098032 с площ 2 050 кв.м./две хиляди и петдесет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Край село“ землище с.Крушевец, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2801/05.02.2015год
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с явно наддаване за следният имот - частна общинска собственост, а именно поземлен имот 098032 с площ 2 050 кв.м./две хиляди и петдесет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Край село“ землище с.Крушевец с начин на трайно ползване - нива, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2801/05.02.2015год
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 1 520,00лв. /хиляда петстотин и двадесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150046/18.03.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 226/ 06.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост находящ се в з-ще с.Равадиново, общ.Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1211

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение № 1128/16.02.2015г. на Общински съвет Созопол, като включва следните недвижими имоти – частна общинска собственост:
1.1. Поземлен имот № 003054, с площ 845кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Плаки“, с начин на трайно ползване – изоставена нива.
1.2. Поземлен имот №003029, с площ 1806кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Плаки“, с начин на трайно ползване – изоставена нива.
1.3. Поземлен имот № 004155, с площ 3036кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – нива.
1.4. Поземлен имот № 004085, с площ 6706кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – нива.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на Кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публични търгове с явно наддаване следните имоти - частна общинска собственост:

2.1. Поземлен имот № 003054, с площ 845кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Плаки“, с начин на трайно ползване – изоставена нива.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 2 800,00лв. /две хиляди и осемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150056/30.03.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.2. Поземлен имот №003029, с площ 1806кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Плаки“, с начин на трайно ползване – изоставена нива.
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 6 000,00лв. /шест хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150057/30.03.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.3. Поземлен имот № 004155, с площ 3036кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – нива.
2.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 10 100,00лв. /десет хиляди и сто лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150058/30.03.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.4. Поземлен имот № 004085, с площ 6706кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – нива.
2.4.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 22 200,00лв. /двадесет и две хиляди и двеста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150059/30.03.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 229/ 08.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост находящ се в з-ще с.Равадиново, общ.Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1212

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение № 1128/16.02.2015г. на Общински съвет Созопол, като включва следният недвижим имот – частна общинска собственост:
1.1. Поземлен имот № 015149, с площ 4 936кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Равадиново“, с начин на трайно ползване – нива.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на Кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване следния имот - частна общинска собственост:

2.1. Поземлен имот № 015149, с площ 4 936кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Равадиново“, с начин на трайно ползване – нива.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 6 310,00лв. /шест хиляди триста и десет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150088/02.04.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 230/ 08.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост находящ се в з-ще с.Равадиново, общ.Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1213

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с явно наддаване за имот - частна общинска собственост, а именно Урегулиран поземлен имот с номер І-13033, в кв.48 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 408 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2702/18.11.2014год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 21 500 /двадесет и една хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150053/25.03.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 231/ 08.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ I -576, кв.39 по плана на с.Росен, Община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1214

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът Живко Желев Ангелов и Галина Кирова Ангелова, чрез продажба на 45 кв.м. ид.ч./четиридесет и пет кв.м. идеални части/ – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот І-576/едно римско за имот с планоснимачен номер петстотин седемдесет и шест/, кв.39 /тридесет и девет/ по плана на с.Росен, общ.Созопол, целият с площ 505 /петстотин и пет/ кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 20150054/26.03.2015г. на независим лицензиран оценител в размер на 900 лв. /деветстотин лева/, без ДДС./ съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх. № 232/ 08.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост находящ се в з-ще с.Равадиново, общ.Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1215

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с явно наддаване за имот - частна общинска собственост, а именно Урегулиран поземлен имот с номер VІ-13033, в кв.48 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 499 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2707/18.11.2014год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 26 300 /двадесет и шест хиляди и триста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150060/30.03.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 233/ 08.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1216

1. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на недвижим имот – общинска частна собственост представляващ временен обект, находящ се в УПИ IV – за озеленяване в кв.147 по плана на гр.Созопол, представляващ обект № 7 - хранителен магазин, 80.00кв.м.
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 20150062/02.04.2015г. за обекта, изготвена от независим лицензиран оценител, възлизаща на 950 /деветстотин и петдесет/лева, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.
2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.

Докладна записка с вх. № 243/ 09.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1217

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение № 1128/16.02.2015г. на Общински съвет Созопол, като включва самостоятелен обект – общинска частна собственост, представляващ помещение с площ 29 кв.м./, с предназначение „За офис”, находящ се на площад „Черно море” №1, бл.3, ет.0 с идентификатор 67 800.504.224.2.3 в сграда с идентификатор 67 800.504.224.2, находяща се в УПИ XI-общ, в квартал 49 по плана на гр. Созопол, по КК на гр.Созопол поземлен имот с идентификатор 67 800.504.224.
2. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/години на помещение с площ 29 кв.м./, с предназначение „За офис”, находящ се на площад „Черно море” №1, бл.3, ет.0 с идентификатор 67 800.504.224.2.3 в сграда с идентификатор 67 800.504.224.2, находяща се в УПИ XI-общ, в квартал 49 по плана на гр. Созопол, по КК на гр.Созопол поземлен имот с идентификатор 67 800.504.224.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 20150061/02.04.2015г. за обекта, изготвена от независим лицензиран оценител, възлизаща на 500 /петстотин/лева, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.
4. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.

Докладна записка с вх. № 244/ 09.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост находящ се в с.Зидарово
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1218

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение № 1128/16.02.2015г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот II – общ./две римско за имот с планоснимачен номер общинско/, кв.57 по плана на с.Зидарово, общ.Созопол, с площ 691кв.м./шестстотин деветдесет и един квадратни метра/.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет – Созопол, разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост, Урегулиран поземлен имот II-общ./две римско за имот с планоснимачен номер общинско/, кв.57 по плана на с.Зидарово, общ.Созопол, с площ 691кв.м./шестстотин деветдесет и един квадратни метра/, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2749/18.12.2014 год.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 7 000 лв./седем хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150055/26.03.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 245/ 09.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ XXVIII -126, кв.20 по плана на с.Присад, Община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1219

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът Величка Георгиева Вангелова, чрез продажба на 140 (сто и четиридесет квадратни метра идеални части) кв.м. ид.ч – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ XXVIII-126, кв.20 по плана на с.Присад, Община Созопол, целият с площ 740 /седемстотин и четиридесет квадратни метра/кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 20150056/30.03.2015г. на независим лицензиран оценител в размер на 1 500 лв./хиляда и петстотин лева/, без ДДС/съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх. № 246/ 09.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ XXVII -126, кв.20 по плана на с.Присад, Община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1220

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът Величка Георгиева Вангелова, чрез продажба на 140 (сто и четиридесет квадратни метра идеални части) кв.м. ид.ч – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ XXVII-126, кв.20 по плана на с.Присад, Община Созопол, целият с площ 1 230 /хиляда двеста и тридесет квадратни метра/кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 20150057/30.03.2015г. на независим лицензиран оценител в размер на 1 500 лв./хиляда и петстотин лева/, без ДДС/съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх. № 248/ 14.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на право на строеж в полза на «ЕВН България Електроразпределение» АД, за реализиране предмет на дейност на дружеството – изграждане на два броя трансформаторни постове /БКТП и МКТП/ в ПИ 67800.504.420 и 67800.502.527, отредени за ТП пио кадстрална карта на гр.Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1221

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.62, ал.1 от Закон за енергетиката, дава съгласие да се учреди в полза на “ЕВН България Електроразпределение”АД, гр. Пловдив,с рег.по ф.д.№ 5347/28.04.2000г.на ПОС, и с БУЛСТАТ 115552190, ПРАВОТО НА СТРОЕЖ за изграждането на Трансформаторен пост/БКТП/ със застроена площ от 6(шест кв.м.), с едноетажен обем с височина до 2,50м., сервитут на съоръжението от 30(тирдесет) кв.м., в ПИ 67800.504.420 по КККР на гр.Созопол, и идентичен с УПИ ІІІ”За трафопост”, квартал 43а по регулационен и застроителен план на гр.Созопол по предвиждания на подробно устройствен план и технически инвестиционен проект , с площ на целият ПИ 67800.504.420 от 10(десет кв.м.), и при граници и съседи от всички страни –67800.504.8; 67800.504.410.
1.1.На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж за площта на обекта , възлизаща на 4215 лв.(четири хиляди двеста и петнадесет лева), без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка №231 /27.03.2015г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение.

2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.62, ал.1 от Закон за енергетиката, дава съгласие да се учреди в полза на “ЕВН България Електроразпределение”АД, гр. Пловдив,с рег.по ф.д.№ 5347/28.04.2000г.на ПОС, и с БУЛСТАТ 115552190, ПРАВОТО НА СТРОЕЖ за изграждането на Трансформаторен пост/МКТП/ със застроена площ от 9(девет кв.м.), с едноетажен обем с височина до 2,50м., сервитут на съоръжението от 17(седемнадесет) кв.м., в ПИ 67800.502.527 по КККР на гр.Созопол, и идентичен с УПИ Х”За трафопост”, квартал 52 по регулационен и застроителен план на гр.Созопол по предвиждания на подробно устройствен план и технически инвестиционен проект , с площ на целият ПИ 67800.502.527 от 67(шестдесет и седем кв.м.), и при граници и съседи от всички страни –67800.502.415; 67800.502.528; 67800.502.526 .
2.1На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж за площта на обекта , възлизаща на 4 977 лв.(четири хиляди деветстотин седемдесет и седем лева), без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка №232 /27.03.2015г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

Докладна записка с вх. № 262/ 16.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Безвъзмездно предоставяне за управление на помещения – частна общинска собственост зануждите на структурата на Национален осигурителен институт.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1222

I. На основание чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.18, ал.2 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, Общински Съвет – Созопол одобрява предоставянето безвъзмездно за управление за период от 5 (пет) години на помещение – частна общинска собственост, за нуждите на Териториално поделение на Национален осигурителен институт, находящо се в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри, и идентичен с УПИ XI-общ., в кв.49 по действащ план за регулация на гр.Созопол, както следва:
Самостоятелен обект в сграда №1 от “Търговски комплекс”, гр.Созопол, ул.”Черно море”№1, бл.4 с идентификатор 67800.504.224.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224, със застроена площ на сградата от 161 кв.м./сто шестдесет и един кв.м./и с брой етажи – 2 /два/, представляващ:
- Самостоятелен обект с идентификатор 67800.504.224.1.7, с предназначение на обекта: За офис с площ от 18.00 кв.м. и прилежащи части от 6.01 кв.м. при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 67800.504.224.1.6, 67800.504.224.1.5, под обекта – 67800.504.224.1.3, 67800.504.224.1.2, над обекта - 67800.504.224.1.10, 67800.504.224.1.9.
II. Общински Съвет Созопол възлага на кмета да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящето решение.

Докладна записка с вх. № 264/ 16.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: утвърждаване на списък за 2015 год. на картотекирани граждани от гр.Созопол като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1223

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2015 год. на картотекирани граждани от гр.Созопол като жилищнонуждаещи се, които да бъдат настанени под наем в общински жилища, при наличието на такива, до пореден номер 11/единадесет/ включително от приложения списък.

Докладна записка с вх. № 265/ 16.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2015 год. на картотекирани граждани от гр.Созопол като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1224

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2015 год. на картотекирани граждани от гр.Созопол като жилищнонуждаещи се, на които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 44/четиридесет и четири/ включително от приложения списък.

Докладна записка с вх. № 266/ 16.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост,представляваща Поземлени имоти с идентификатори 81178.40.344 и 81178.40.347, находящ се в м-ст „Ачмите“ з-ще гр. Черноморец.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1225

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение № 1128/16.02.2015г. на Общински съвет Созопол, като включва следните недвижими имоти – частна общинска собственост:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 81178.40.344 по КККР на землище гр.Черноморец, м.“Ачмите“, с площ 11 360 кв.м./единадесет хиляди триста и шестдесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид нива.Актуван с акт за частна общинска собственост № 2108/10.05.2013год
1.2. Поземлен имот с идентификатор 81178.40.347 по КККР на землище гр.Черноморец, м.“Ачмите“, с площ 95 376 кв.м./деветдесет и пет хиляди триста седемдесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид нива. Актуван с акт за частна общинска собственост № 2107/10.05.2013год.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичени търгове с явно наддаване за имоти - частна общинска собственост, както следва:
2.1. Поземлен имот с идентификатор 81178.40.344 по КККР на землище гр.Черноморец, м.“Ачмите“, с площ 11 360 кв.м./единадесет хиляди триста и шестдесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид нива.Актуван с акт за частна общинска собственост № 2108/10.05.2013год
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 11 500,00лв. /единадесет хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150091/08.04.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.2. Поземлен имот с идентификатор 81178.40.347 по КККР на землище гр.Черноморец, м.“Ачмите“, с площ 95 376 кв.м./деветдесет и пет хиляди триста седемдесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид нива. Актуван с акт за частна общинска собственост № 2107/10.05.2013год.
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 96 300,00лв. /деветдесет и шест хиляди и триста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150090/08.04.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 267/ 16.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на пазарни оценки за имоти с начин на трайно ползване пасища в землище с .Вършило, с.Зидарово и с.Габър.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1226

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет и чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имотите както следва:
1.1. За землище с. Габър, имот № 000242 с обща площ 64 067 кв.м, възлизаща на 730лв./седемстотин и тридесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150072/02.04.2015г. от независим лицензиран оценител, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
За землище с.Вършило както следва:
1.2. Имот №000562 с площ от 78 612 кв.м. с НТП „пасище, мера“ пазарната стойност възлизаща на 680лв. /шестстотин и осемдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150071/02.04.2015г. от независим лицензиран оценител, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.3. Имот №000442 с площ от 25690 кв.м. с НТП „пасище, мера“ пазарната стойност възлизаща на 240лв. /двеста и четиридесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150069/02.04.2015г. от независим лицензиран оценител, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.4. Имот №000439 с площ от 2 427 кв.м. с НТП „пасище, мера“ пазарната стойност възлизаща на 20лв. /двадесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150067/02.04.2015г. от независим лицензиран оценител, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.5. Имот №000438 с площ от 5 589 кв.м. с НТП „пасище, мера“ пазарната стойност възлизаща на 50лв. /петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150067/02.04.2015г. от независим лицензиран оценител, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.6. Имот №000191 с площ от 107697 кв.м. с НТП „пасище, мера“ пазарната стойност възлизаща на 950лв. /деветстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150066/02.04.2015г. от независим лицензиран оценител, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.7. Имот №000190 с площ от 38 232 кв.м. с НТП „пасище с храсти“ пазарната стойност възлизаща на 340лв. /триста и четиридесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150065/02.04.2015г. от независим лицензиран оценител, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.8. Имот №000148 с площ от 30 277 кв.м. с НТП „пасище, мера“ пазарната стойност възлизаща на 280лв. /двеста и осемдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150064/02.04.2015г. от независим лицензиран оценител, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.9. Имот №000078 с площ от 62 295 кв.м. с НТП „пасище с храсти“ пазарната стойност възлизаща на 530лв. /петстотин и тридесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150063/02.04.2015г. от независим лицензиран оценител, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
За землище с.Зидарово както следва:
1.10. Имот №000549 с площ от 35 423 кв.м. с НТП „пасище с храсти“ пазарната стойност възлизаща на 570лв. /петстотин и седемдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150074/02.04.2015г. от независим лицензиран оценител, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.11. Имот №000547 с площ от 51068 кв.м. с НТП „пасище с храсти“ пазарната стойност възлизаща на 550лв. /петстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150073/02.04.2015г. от независим лицензиран оценител, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.12. Имот №000679 с площ от 10159 кв.м. с НТП „пасище с храсти“ пазарната стойност възлизаща на 100лв. /сто лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150063/02.04.2015г. от независим лицензиран оценител, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по сключване на договори за наем със земеделските стопани.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 198/ 18.03.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на разрешение за изработване на Подробен устроиствен план – частично изменение на план на застрояване на УПИ I-10477, 10409, 10449, с идентификатор 67800.10.726, местност „Ачмалъци“, землище гр.Созопол, за изграждане на трафопост
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1227

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.3 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.134, ал.1, т.2 и ал.2 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП – частично изменение на план застрояване в обхват на урегулиран поземлен имот I-10447,10409,10449, с идентификатор 67800.10.726, местност „Ачмалъци”, землище гр.Созопол, за изграждане на трафопост, при спазване на градоустройствените показатели.

1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията , Общински съвет–Созопол, одобрява Задание изх.№5-26-00-142/1/17.03.2015г., за изработване на ПУП- частично изменение на план застрояване в обхват на урегулиран поземлен имот I-10447,10409,10449, с идентификатор 67800.10.726, местност „Ачмалъци”, землище гр.Созопол, за изграждане на трафопост.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. № 234/ 08.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – Изменение за план за регулация и застрояване за поземлен имот 67800.502.530 по КК (представляващ УПИ VI „За паркинг“ в кв. 52 ПУП на гр.Созопол и поземлен имот 67800.502.531 по КК (УПИ VII „За озеленяване“ в кв.52 ПУП на гр.Созопол)
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1228

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.131 от ЗУТ, дава предварителното съгласие за изработване на Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за поземлен имот 67800.502.530 по КК (представляващ УПИ VI ’’За паркинг’’ в кв.52 ПУП на гр.Созопол) и поземлен имот 67800.502.531 по КК (УПИ VII ’’За озеленяване’’ в кв.52 ПУП на гр.Созопол), както следва: променя се северната и източната граница на УПИ VI ’’За паркинг’’ в кв.52, като от север се обособява тротоар с ширина 1,50 м. и имота става с площ от 924 кв.м. В новообразуваното УПИ се ситуира подземно застрояване по целия контур на имота и нов застроителен обем за изграждане на паркинг при параметри на застрояване: плътност на застрояване 60%; Кинт=1,2; Нмах=3,60; УПИ VII ’’За озеленяване’’ в кв.52 се преотрежда и записва УПИ VII ’’За озеленяване и трафопост’’. Ситуира се нов застроителен обем за изграждане на трафопост при следните параметри на застрояване: плътност на застрояване 20%; Кинт=0,6; Нмах=3,60

Докладна записка с вх. № 250/ 14.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – Изменение на план за регулация за УПИ I „За спортен комплекс“ (ПИ по КК 67800.503.573 и 67800.503.574) и УПИ V 503.560 (ПИ по КК 67800.503.560) в кв.87 по плана на гр.Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1229

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.131 от ЗУТ, дава предварителното съгласие за изработване на Подробен устройствен план – изменение на план за регулация за УПИ I ’’За спортен комплекс’’ (ПИ по КК 67800.503.573 и 67800.503.574) и УПИ V 503.560 (ПИ по КК 67800.503.560) в кв.87 по плана на гр.Созопол, като се обособи нова улица тупик с о.т. 389а-389б между УПИ I и V в кв.87 с ширина 10,84 м. (6 м. улично платно; 1,84 м. тротоар в северна посока и 3,00 м. тротоар в южна посока). Във връзка с обособяването на новата улица – тупик се променя и южната граница на УПИ V 503.560 в кв.87, като се запазва площта на имота – 245 кв.м. За изградената пожарна в ПИ 67800.503.574 да се обособи самостоятелен урегулиран поземлен имот и същият се запише и отреди УПИ XXIV ’’За пожарна’’ в кв.87 по плана на гр.Созопол с площ 238 кв.м.

Докладна записка с вх. № 260/ 15.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – изменение на план за регулация и застрояване за част от ПИ 81178.502.328, представляваща улица с о.т. 168-153-152-151-169 и сграда с идентификатор по КК 81178.502.328.1 гр.Черноморец
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1230

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.131 от ЗУТ, дава предварителното съгласие за изработване на Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за ПИ 81178.502.328 по КК на гр.Черноморец, представляващ улица с о.т.168-153-152-151-169 и сграда с идентификатор по КК 81178.502.328.1, като се обособи нов урегулиран поземлен имот с нов номер I ’’За автогара, магазини за пакетирани стоки и ЗОХ’’ в нов квартал 63а по плана на гр.Черноморец. В новообразувания урегулиран поземлен имот се ситуира нов застроителен обем за изграждане на автогара, магазини за пакетирани стоки и ЗОХ при параметри на застрояване: плътност на застрояване 60%; Кинт=1,5; Нмах=10,00; озеленяване=30%.

Докладна записка с вх. № 261/16.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Удължаване срока на предварително съгласие за ПУП-парцеларен план на трасе на „Кабелна линия 20 Кv от ПС“Созопол“- нова до ВС“Созопол“, ВС “Буджака“ и ВС“Черноморец“, в землища на гр.Черноморец и гр.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1231

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА , във връзка с чл.17а,ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29,ал.1 от ЗОЗЗ, удължава срока на предварителното съгласие по Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обекти : ”Кабелна линия 20 кV от ВС „Черноморец до ПС”Созопол”-нова” в обхват на ПИ 81178.6.577 и 81178.9.436 в землища на гр.Черноморец със срок на валидност 1 година, считано от дата на влизане в сила на решението.


ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 275/ 22.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Процедура за предоставяне на право на строеж от Министерски съвет в полза на Община Созопол за изграждане на „Общинско пристанище Созопол“
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1232

На основание чл.21, ал.1,т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общински Съвет –Созопол дава своето съгласие да се образува процедура за предоставяне право на строеж в полза на Община Созопол върху дъното от акваторията на Черно море, между имоти 67800.36.40, 67800.505.140 и 67800.505.101, по границите на проекта за рибарско пристанище Созпол, съгласно приложената схема.
Възлага на кмета на Община Созопол да предприеме всички необходими действия пред компетентните Министерства и ведомства във връзка с получаването на правото на строеж от Община Созопол.


ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 276/ 22.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Запис на заповед за изпълнение на проект «Созопол – съхраненото културно наследство и културна идентичност през вековете»
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1233

На основание: чл,21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и във връзка с писмо с Изх. № До24-10М1-10/20.04.2015г. на Министерство на културата

Общински съвет Созопол упълномощава Кмета на Община Созопол да подпише Запис на заповед, като неотменимо и безусловно се задължава, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, срещу представянето на този Запис на заповед да заплати на поемателя – Министерство на културата, Програмен Оператор за Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, сумата до 293 164,15 (двеста деветдесет и три хиляди, сто шестдесет и четири, и 0,15) лева която представлява 25% от стойността на проектното предложение, при срок за предявяване 30.06.2016г. / два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на Договора за безвъзмездна стойност за проект „Созопол – съхраненото културно наследство и културна идентичност през вековете“– 30.04.2016г./


ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 278/ 23.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по покана за представяне на проектни предложения чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез фонд „Солидарност“ към МРРБ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1234

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с писмо с Изх.№ 99-00-6-1895/22.04.2015г. на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“

Общински съвет Созопол упълномощава Кмета на Община Созопол да декларира, че:
1. разходите за съответните операции са за щети, настъпили като пряка последица
от бедствието от периода 19-23 юни 2014 г., и не надвишават необходимото за възстановяване на състоянието на инфраструктурата от преди бедствието;
2. се осигурява собственият принос на кандидата по проекта в случай на проекти за
подобрения на инфраструктурата или в случай, че стойността на разходите надвишава размера на определената безвъзмездна финансова помощ
3. се поема ангажимент за пълно или частично възстановяване на получената безвъзмездна помощ, в случай че се установи, че средствата не са използвани по предназначение или че декларираните щети са значително по-високи от действително претърпените в резултат на бедствието от 19-23 юни 2014 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Кр. Германова/


върнете се назад

Новини:

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...