:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

Р Е Ш Е Н И Я ВЗЕТИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 29.05.2015г.


Р Е Ш Е Н И Я
ВЗЕТИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ПРОВЕДЕНО НА 29.05.2015г.

По предложение на Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1235
Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:

I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. № 317/ 12.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълване на Решение № 1080 от Протокол № 40/ 28.11.2014г. на Общински съвет Созопол, за разрешаване изработването на подробен устройствен план – план регулация и застрояване, за промяна предназначението и урегулиране на поземлен имот № 134.133, по плана на новообразуваните имоти в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, Община Созопол
2. Докладна записка с вх. № 330/ 14.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Созопол
3. Докладна записка с вх. № 351/ 19.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:
Отмяна на решение 1203 от 27.04.2015г. в частта на т.2 от същото и приемане на нов текст по т.8 от „КРИТЕРИИ И РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СУМАТА ОТ 2 000 /ДВЕ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ”;
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
4. Докладна записка с вх. № 321/ 12.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2015г.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
5. Докладна записка с вх. № 277/ 22.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: утвърждаване на списък за 2015 год. на картотекирани граждани от гр. Черноморец като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
6. Докладна записка с вх. № 280/ 27.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: утвърждаване на списък за 2015 год. на картотекирани граждани от с.Крушевец като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
7. Докладна записка с вх. № 287/ 27.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: утвърждаване на списък за 2015 год. на картотекирани граждани от с.Равадиново като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
8. Докладна записка с вх. № 288/ 27.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: утвърждаване на списък за 2015 год. на картотекирани граждани от с.Равна гора като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
9. Докладна записка с вх. № 296/ 29.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: утвърждаване на списък за 2015 год. на картотекирани граждани от с.Атия като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
10. Докладна записка с вх. № 297/ 29.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: утвърждаване на списък за 2015 год. на картотекирани граждани от с.Зидарово като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
11. Докладна записка с вх. № 298/ 29.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: утвърждаване на списък за 2015 год. на картотекирани граждани от с.Росен като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
12. Докладна записка с вх. № 319/ 12.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за включване на обекти (проекти) като общински от първостепенно значение към Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2015г. приета с Решение № 1128/ 16.02.2015г.
13. Докладна записка с вх. № 320/ 12.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на процедура по изпълнение на проект за техническа инфраструктура „Второстепенни улици от осеви точки 160 до 129, от 104 до 107, от 53 до 56, в землище на гр.Созопол и с.Равадиново“, чрез отчуждаване на части от поземлени имоти, частна собственоет, попадащи в предвижданията му
14. Докладна записка с вх. № 323/ 13.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решение от ОСЗ-Созопол за възстановяване правото на собственост
15. Докладна записка с вх. № 324/ 14.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решение от ОСЗ-Созопол за възстановяване правото на собственост
16. Докладна записка с вх. № 325/ 14.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XІX-16, кв.1 по плана на гр.Созопол, с идентификатор №67800.501.16 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол
17. Докладна записка с вх. № 326/ 14.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в зоната по §4, з-ще с.Крушевец, общ.Созопол
18. Докладна записка с вх. № 327/ 14.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, находящ се в с.Индже войвода
19. Докладна записка с вх. № 328/ 14.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост, находящи се в с.Росен
20. Докладна записка с вх. № 329/ 14.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост, находящи се в з-ще с.Габър, общ.Созопол
21. Докладна записка с вх. № 336/ 15.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: промяна в плана за обезщетение по чл.19 ал.18 ППЗСПЗЗ
22. Докладна записка с вх. № 340/ 18.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост, находящи се в с.Росен
23. Докладна записка с вх. № 341/ 18.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ с идентификатор по КК 81178.501.22, за землище – гр.Черноморец, Община Созопол
24. Докладна записка с вх. № 342/ 18.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в с.Атия
25. Докладна записка с вх. № 343/ 18.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Присад.
26. Докладна записка с вх. № 344/ 18.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост находящ се в зоната по §4, м-ст „Куку баир” з-ще гр.Созопол.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА,СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
27. Докладна записка с вх. № 304/ 07.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласиеза внасяне на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационна граница на ПИ 67800.505.129 и 67800.505.56, за промянаплоща и образуване на нов УПИ VI-449, кв.26 по плана на гр.Созопол, съгласно графичната част на проекта за ЧИ и одобряванв на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията
28. Докладна записка с вх. № 311/ 07.05.2015г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, отнсно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за урегулиране на поземлен имот с идентификатор по КК 81178.32.413, /по предходен план №198/, местност „Кайряка”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с промяна в отреждането от „Стопански двор“ в „Обект за изкупуване на черни и цветни метали“
29. Докладна записка с вх. № 316/ 12.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението и урегулиране на поземлен имот 81178.9.428, общинска собственост, землище на гр.Черноморец, общ. Созопол, с отреждане за изграждане на «трафопост»
30. Докладна записка с вх. № 318/ 12.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване трасе на линеен обект в урбанизирана територия за обект «Кабелна разпределителна мрежа за пренос на данни на телевизионни сигнали на «Скат ТВ» ООД в гр.Созопол- II етап
31. Докладна записка с вх. № 332/ 14.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за временно ползване по реда на чл. 59а, ал.1 от ППЗОЗЗ във връзка с чл. 75, ал.1 от Закопна за подземни богатства, върху общински земеделски имоти, с обща площ от 1282 кв.м. в землището на с.Зидарово, Община Созопол.
32. Докладна записка с вх. № 338/ 18.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационна граница на ПИ 67800.504.215 и 67800.504.317, за промяна площта и образуване на нов УПИ І-847, кв.64 по план на гр.Созопол, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията
33. Докладна записка с вх. № 339/ 18.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на населени места в Община Созопол
34. Докладна записка с вх. № 345/ 18.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, за промяна предназначението на поземлен имот 81178.5.105, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, за изграждане на сграда за отдих и курорт.
35. Докладна записка с вх. № 346/ 18.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, за промяна предназначението на поземлен имот 67800.50.311, зона по §4 от ЗСПЗЗ, м.“Куку баир“, землище гр.Созопол, с цел изграждане на вилна сграда за собствени нужди.
V. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА С ВХ. №354/ 25.05.2015Г. ОТ ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОТНОСНО: ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА УПИ II-12296, С ИДЕНТИФИКАТОР 67800.12.296, МЕСТНОСТ „АЛЕПУ”, ЗЕМЛИЩЕ ГР.СОЗОПОЛ, С ОТРЕЖДАНЕ „ЗА КУРОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ДОПЪЛВАЩИ ДЕЙНОСТИ“.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 317/ 12.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълване на Решение № 1080 от Протокол № 40/ 28.11.2014г. на Общински съвет Созопол, за разрешаване изработването на подробен устройствен план – план регулация и застрояване, за промяна предназначението и урегулиране на поземлен имот № 134.133, по плана на новообразуваните имоти в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, Община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1236

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Созопол, допълва свое Решение №1080 от Протокол №40/28.11.2014г. в частта на отреждането от „изграждане на вилна сграда” на „изграждане на вилна сграда и трафопост”.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. № 330/ 14.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1237

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Созопол:
Ал.3 на чл. 32 се променя и добива следната редакция :
„ (3) Таксата за ползване на детски градини и ясли от деца, чиито родители нямат постоянен адрес в община Созопол, се определя на 70.00 лв на месец, независимо от броя посещения в месеца;
2. Ал. 4 на чл. 32 се заличава.

Докладна записка с вх. № 351/ 19.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:
Отмяна на решение 1203 от 27.04.2015г. в частта на т.2 от същото и приемане на нов текст по т.8 от „КРИТЕРИИ И РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СУМАТА ОТ 2 000 /ДВЕ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ”;
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1238

Общински Съвет – Созопол, на основание чл.22 от ЗМСМА, както и след като взе предвид изложените мотиви в Заповед РД –09-16 от 13.05.15г. на Областен управител на област Бургас и като съобрази, че от така приетото решение не са придобити права от трети лица, оттегля свое решение № 1203, в частта по т.2, от заседание проведено на 27.04.15г.
2.Препис от решението по т.1 да се изпрати в Областна управа гр.Бургас и до Административен съд гр.Бургас с искане за прекратяване производство по административно дело, ако към момента на изпращането има образувано такова.
3.Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА приема следните промени в т.8 от Критериите и регламента за изплащане на сумата от 2000лв за подпомагане отглеждането на новородено дете за жителите на Община Созопол:
Т.8„При получаване на сумата, майката или законния представител на детето подписва декларация, с която безспорно декларира, че ако детето бъде дадено за осиновяване в срок от три години, дължи възстановяване на получената сума.”
Решението по т.3 влиза в сила след окончателно приключване на всички административни или съдебни оспорвания на решение № 1203, в частта по т.2, от заседание проведено на 27.04.15г

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 321/ 12.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2015г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1239

Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2015г., както следва:
1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2015г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:

1.1.Функция „Общи държавни служби” –дейност 122 „Общинска администрация” –извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за дейността, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 343 800лв. 2 000лв. 1 341 800лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 230 000лв. 2 000лв. 228 000лв.

било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 47 950лв. 2 000лв. 49 950лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване на
друго оборудв. машини и съоръжения:
- закупуване на машина за косене и
кастрене и приставки към нея 0лв. 2 000лв. 2 000лв.

1.2.Функция „Отбрана и сигурност” – увеличение с 200 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии” – увеличение с 200 000лв. по параграфи, както следва:

било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 715 140лв. 200 000лв. 915 140лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 715 140лв. 200 000лв. 915 140лв.

1.3.Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” – намаление с 50 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” - извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за дейността, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 125 000лв. 6 820лв. 118 180лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за външни услуги 50 000лв. 6 820лв. 43 180лв.

било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на НМДА 0лв. 6 820лв. 6 820лв.
в т.ч.
подпараграф 53-09 – придобиване на
други НМДА:
-проектиране на външен водопровод
на КПСт 2-Черноморец 0лв. 6 820лв. 6 820лв.

-Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – намаление с 50 000лв. по параграфи, както следва:

било намаление става
§ 10-00 – издръжка 170 000лв. 50 000лв. 120 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за външни услуги 100 000лв. 50 000лв. 50 000лв.

1.4.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – намаление със 75 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” – намаление със 75 000 лв. по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 6 443 374лв. 75 000лв. 6 368 374лв.
в т.ч.
подпараграф 52-05 – придобиване
на стопански инвентар:
-обзавеждане тренировъчно игрище,
съблекални и прилежаща инфра
структура и други в УПИ І-1017
кв.87 гр.Созопол 107 000лв. 75 000лв. 32 000лв.

1.5.Функция „Икономически дейности и услуги” – намаление със 75 000лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 898 „Други дейности по икономиката” – намаление със 75 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 975 986лв. 75 000лв. 900 986лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за външни услуги 521 560лв. 25 000лв. 496 560лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 150 000лв. 50 000лв. 100 000лв.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1240

2.Въз основа на приетите решения по т.1.1, т.1.3. и т.1.4. Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2015г./ Приложение №1/

било намаление става
Общо капиталови разходи: 13 112 656лв. 66 180лв. 13 046 476лв.
От
-собствени средства за местни
дейности 12 704 686лв. 66 180лв. 12 638 506лв


ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 277/ 22.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: утвърждаване на списък за 2015 год. на картотекирани граждани от гр. Черноморец като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1241

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2015 год. на картотекирани граждани от гр.Черноморец като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 4/четири/ включително от приложения списък.

Докладна записка с вх. № 280/ 27.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: утвърждаване на списък за 2015 год. на картотекирани граждани от с.Крушевец като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1242

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2015 год. на картотекирани граждани от с.Крушевец като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 2/две/ включително от приложения списък.

Докладна записка с вх. № 287/ 27.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: утвърждаване на списък за 2015 год. на картотекирани граждани от с.Равадиново като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1243

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2015 год. на картотекирани граждани от с.Равадиново като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 18/осемнадесет/ включително от приложения списък.

Докладна записка с вх. № 288/ 27.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: утвърждаване на списък за 2015 год. на картотекирани граждани от с.Равна гора като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1244

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2015 год. на картотекирани граждани от с.Равна гора като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 3/три/ включително от приложения списък.

Докладна записка с вх. № 296/ 29.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: утвърждаване на списък за 2015 год. на картотекирани граждани от с.Атия като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1245

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2015 год. на картотекирани граждани от с.Атия като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство и настаняване под наем в общинско жилище, до пореден номер 10/десет/ включително от приложения списък.

Докладна записка с вх. № 297/ 29.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: утвърждаване на списък за 2015 год. на картотекирани граждани от с.Зидарово като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1246

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2015 год. на картотекирани граждани от с.Зидарово като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 4/четири/ включително от приложения списък.

Докладна записка с вх. № 298/ 29.04.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: утвърждаване на списък за 2015 год. на картотекирани граждани от с.Росен като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1247

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2015 год. на картотекирани граждани от с.Росен като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 27/двадесет и седем/ включително от приложения списък.

Докладна записка с вх. № 319/ 12.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за включване на обекти (проекти) като общински от първостепенно значение към Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2015г. приета с Решение № 1128/ 16.02.2015г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1248

1.Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 , т.8 ,т.12 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост, и във връзка с §5 ,т.73 от ДР на ЗИД на ЗУТ допълва годишна програма за 2015., приета с Решение № 1128/16.02.2015г с нов Раздел VІІІ „ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ”
2. Общински съвет Созопол обявява проектите свързани със социално икономическото развитие на общността и с предназначение за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значние за обекти от първостепенно значение за Община Созопол като ги включва към годишна програма за 2015., приета с Решение № 1128/16.02.2015г ., както следва:
2.1.Проект „Улица с осови точки 465-464-459-579-580-581-582-583, в м.Мапи, землище на гр.Созопол”, включително ПУП-ПУР, парцеларен план и план схеми към него , одобрен с Решение №847 от 28.03.2014г.
2.2. Проект „Второстепенни улици от осови точки 160 до 129, от 104 до 107, от 53 до 56, в землище на гр.Созопол и с.Равадиново”, включително ПУП-ПУР, парцеларен план и план схеми към него ,одобрен с Решение №1056 от 30.10.2014г.

Докладна записка с вх. № 320/ 12.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на процедура по изпълнение на проект за техническа инфраструктура „Второстепенни улици от осеви точки 160 до 129, от 104 до 107, от 53 до 56, в землище на гр.Созопол и с.Равадиново“, чрез отчуждаване на части от поземлени имоти, частна собственоет, попадащи в предвижданията му
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1249
І. На основание чл.21, ал.1 , т.8 ,т.12 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост, и във връзка с §5 ,т.73 от ДР на ЗИД на ЗУТ допълва годишна програма за 2015., приета с Решение № 1128/16.02.2015г, в раздел V. „ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ ЧРЕЗ ОТЧУЖДАВАНЕ С ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ” части от следните имоти:
1.1. поземлен имот с идентификатор67800.16.138, по кадастрална карта на гр.Созопол, трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-изоставено трайно насаждение;
1.2. поземлен имот с идентификатор 67800.16.135, по кадастрална карта на гр.Созопол, трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-изоставено трайно насаждение;
1.3. поземлен имот с идентификатор 67800.16.96, по кадастрална карта на гр.Созопол, трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-друг вид нива;
1.4.поземлен имот с идентификатор 67800.16.94, по кадастрална карта на гр.Созопол, трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-друг вид нива;
1.5.поземлен имот с идентификатор 67800.16.88, по кадастрална карта на гр.Созопол, трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-друг вид нива;
1.6.поземлен имот с идентификатор 67800.16.86, по кадастрална карта на гр.Созопол, трайно предназначение на територията –земеделска, НТП- нива;
1.7.поземлен имот с идентификатор 67800.16.74, по кадастрална карта на гр.Созопол, трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-друг вид нива;
1.8.поземлен имот с идентификатор67800.16.34, по кадастрална карта на гр.Созопол, трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-изоставено трайно насаждение;
1.9.поземлен имот с идентификатор 67800.15.95, по кадастрална карта на гр.Созопол, трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-друг вид нива;
1.10. поземлен имот с идентификатор 67800.1.334, по кадастрална карта на гр.Созопол, трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-друг вид нива;
1.11. поземлен имот с идентификатор 67800.1.333, по кадастрална карта на гр.Созопол, трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-друг вид нива;
1.12.поземлен имот с идентификатор 67800.1.332, по кадастрална карта на гр.Созопол, трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-друг вид нива;
1.13.поземлен имот с идентификатор 67800.1.178, по кадастрална карта на гр.Созопол, трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-друг вид нива;
1.14.поземлен имот с идентификатор 67800.1.145, по кадастрална карта на гр.Созопол, трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-друг вид нива;
1.15.поземлен имот с идентификатор 67800.1.143, по кадастрална карта на гр.Созопол, трайно предназначение на територията –земеделска, НТП- друг вид нива;
1.16.поземлен имот с идентификатор 67800.1.142, по кадастрална карта на гр.Созопол, трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-друг вид нива;
1.17.поземлен имот с идентификатор 67800.1.141, по кадастрална карта на гр.Созопол, трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-друг вид нива;
1.18.поземлен имот с идентификатор 67800.1.116, по кадастрална карта на гр.Созопол, трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-друг вид нива;
1.19.поземлен имот с идентификатор 67800.1.111, по кадастрална карта на гр.Созопол, трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-друг вид нива;
1.20.поземлен имот с идентификатор 67800.1.82, по кадастрална карта на гр.Созопол, трайно предназначение на територията –урбанизирана, НТП- за друг обществен обект, комплекс;
1.21.поземлен имот с идентификатор 67800.1.78, по кадастрална карта на гр.Созопол, трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-пасище;
1.22. поземлен имот с идентификатор 000513, по КВС на землище с.Равадиново, Община Созопол, трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-птицеферма;
1.23. поземлен имот с идентификатор 000514, по КВС на с.Равадиново, Община Созопол, трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-нива;
1.24. поземлен имот с идентификатор 011046, по КВС на с.Равадиново, Община Созопол, трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-нива;
1.25. поземлен имот с идентификатор 011098, по КВС на с.Равадиново, Община Созопол , трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-нива;
1.26. поземлен имот с идентификатор 000531, по КВС на с.Равадиново, Община Созопол , трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-нива;
1.27. поземлен имот с идентификатор 011045, по КВС на с.Равадиново, Община Созопол , трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-нива;
1.28. поземлен имот с идентификатор 000535, по КВС на с.Равадиново, Община Созопол , трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-нива;
1.29. поземлен имот с идентификатор 011113, по КВС на с.Равадиново, Община Созопол , трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-нива;
1.30. поземлен имот с идентификатор 011081, по КВС на с.Равадиново, Община Созопол , трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-нива;
1.31. поземлен имот с идентификатор 011114, по КВС на с.Равадиново, Община Созопол , трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-нива;
1.32.поземлен имот, с идентификатор 000531, по КВС на с.Равадиново, Община Созопол, трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-нива;
ІІ. На основание чл.21 от Закон за общинска собственост и чл.205, т.1 от Закон за устройство на територията и въз основа на предвижданията на подробно устройствения план за ” „Второстепенни улици от осови точки 160 до 129, от 104 до 107, от 53 до 56, в землище на гр.Созопол и с.Равадиново”, както и във връзка с чл.22 от Закон за общинската собственост и изготвени оценки, Общински съвет Созопол одобрява отчуждаване на :
2.1. Площта от 55(петдесет и пет) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 2243 кв.м., с идентификатор 67800.16.138, по кадастрална карта на гр.Созопол, трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-изоставено трайно насаждение. Като одобрява изплащане на сумата от 58 лв.( петдесет и осем лева)лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 20150032 от 12.02.2015г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.2. Площта от 28(двадесет и осем) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 2243 кв.м., с идентификатор 67800.16.135, по кадастрална карта на гр.Созопол, трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-изоставено трайно насаждение;
Като одобрява изплащане на сумата от 30лв.( тридесет лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 20150033 от 12.02.2015г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.3. Площта от 126(сто двадесет и шест) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 5615 кв.м., с идентификатор 67800.16.96, по кадастрална карта на гр.Созопол, трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-друг вид нива.
Като одобрява изплащане на сумата от 132 лв.(сто тридесет и два лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 20150034 от 12.02.2015г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.4.Площта от 64 (шестдесет и четири) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 5596 кв.м., с идентификатор 67800.16.94, по кадастрална карта на гр.Созопол, трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-друг вид нива;
Като одобрява изплащане на сумата от 67 лв.(шестдесет и седем)лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 20150035 от 12.02.2015г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.5.Площта от 90 (деветдесет) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 5597 кв.м., с идентификатор 67800.16.88, по кадастрална карта на гр.Созопол, трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-друг вид нива;
Като одобрява изплащане на сумата от 94 лв.(деветдесет и четири лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 20150036 от 12.02.2015г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.6.Площта от 281(двеста осемдесет и един) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 18 102 кв.м., с идентификатор 67800.16.86, по кадастрална карта на гр.Созопол, трайно предназначение на територията –земеделска, НТП- нива;
Като одобрява изплащане на сумата от 293 лв.(двеста деветдесет и три лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 20150037 от 12.02.2015г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.7.Площта от 400(четиристотин) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 11 198 кв.м., с идентификатор 67800.16.74, по кадастрална карта на гр.Созопол, трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-друг вид нива;
Като одобрява изплащане на сумата от 416 лв.(четиристотин и шестнадесет лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 20150038 от 12.02.2015г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.8.Площта от 146(сто четиридесет и шест) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 18 116 кв.м., с идентификатор 67800.16.34, по кадастрална карта на гр.Созопол, трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-изоставено трайно насаждение;
Като одобрява изплащане на сумата от 152 лв.(сто петдесет и два лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 20150039 от 12.02.2015г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.9.Площта от 80(осемдесет) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 5307 кв.м., с идентификатор 67800.15.95, по кадастрална карта на гр.Созопол, трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-друг вид нива;
Като одобрява изплащане на сумата от 84 лв.(осемдесет и четири лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 20150040 от 12.02.2015г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.10.Площта от 100(сто) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 12 425 кв.м., с идентификатор 67800.1.334, по кадастрална карта на гр.Созопол, трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-друг вид нива;
Като одобрява изплащане на сумата от 104 лв.(сто и четири лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 20150041 от 12.02.2015г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.11.Площта от 82(осемдесет и два) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 12 425 кв.м., с идентификатор 67800.1.333, по кадастрална карта на гр.Созопол, трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-друг вид нива;
Като одобрява изплащане на сумата от 86 лв.(осемдесет и шест лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 20150042 от 12.02.2015г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.12.Площта от 235(двеста тридесет и пет) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 24 848 кв.м., с идентификатор 67800.1.332, по кадастрална карта на гр.Созопол, трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-друг вид нива;
Като одобрява изплащане на сумата от 245 лв.(двеста четиридесет и пет лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 20150043 от 12.02.2015г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.13.Площта от 280(двеста и осемдесет) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 9470 кв.м., с идентификатор 67800.1.178, по кадастрална карта на гр.Созопол, трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-друг вид нива;
Като одобрява изплащане на сумата от 292 лв.(двеста деветдесет и два лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 20150044 от 12.02.2015г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.14.Площта от 112(сто и дванадесет) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 11940 кв.м., с идентификатор 67800.1.145, по кадастрална карта на гр.Созопол, трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-друг вид нива;
Като одобрява изплащане на сумата от 117 лв.(сто и седемнадесет лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 20150045 от 12.02.2015г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.15.Площта от 154(сто петдесет и четири) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 6261 кв.м., с идентификатор 67800.1.143, по кадастрална карта на гр.Созопол, трайно предназначение на територията –земеделска, НТП- друг вид нива;
Като одобрява изплащане на сумата от 161 лв.(сто шестдесет и един лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 20150046 от 12.02.2015г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.16.Площта от 147(сто четиридесет и седем) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 9000 кв.м., с идентификатор 67800.1.142, по кадастрална карта на гр.Созопол, трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-друг вид нива;
Като одобрява изплащане на сумата от 153 лв.(сто петдесет и три лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 20150047 от 12.02.2015г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.17.Площта от 171(сто седемдесет и един) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 9000 кв.м., с идентификатор 67800.1.141, по кадастрална карта на гр.Созопол, трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-друг вид нива;
Като одобрява изплащане на сумата от 178 лв.(сто седемдесет и осем лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 20150048 от 12.02.2015г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.18.Площта от 642(шестстотин четиридесет и два) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 15 509 кв.м., с идентификатор 67800.1.116, по кадастрална карта на гр.Созопол, трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-друг вид нива;
Като одобрява изплащане на сумата от 668 лв.(шестстотин шестдесет и осем лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 20150049 от 12.02.2015г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.19.Площта от 77(седемдесет и седем) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 3500 кв.м., с идентификатор 67800.1.111, по кадастрална карта на гр.Созопол, трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-друг вид нива;
Като одобрява изплащане на сумата от 81 лв.(осемдесет и един лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 20150050 от 12.02.2015г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.20.Площта от 211(двеста и единадесет) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 4173 кв.м., с идентификатор 67800.1.82, по кадастрална карта на гр.Созопол, трайно предназначение на територията –урбанизирана, НТП- за друг обществен обект, комплекс;
Като одобрява изплащане на сумата от 220 лв.(двеста и двадесет лева) без ДДС, съгласно изготвена оценка от № 20150051 от 12.02.2015г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.21.Площта от 103(сто и три) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 1877 кв.м., с идентификатор 67800.1.78, по кадастрална карта на гр.Созопол, трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-пасище;
Като одобрява изплащане на сумата от 108 лв.(сто и осем лева), крайна сума съгласно изготвена оценка от № 20150052 от 12.02.2015г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.22.Площта от 106(сто и шест) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 12 000 кв.м., с идентификатор 000513, по КВС на землище с.Равадиново, Община Созопол, трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-птицеферма;
Като одобрява изплащане на сумата от 110 лв.(сто и десет лева), крайна сума съгласно изготвена оценка от № 20150022 от 12.02.2015г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.23.Площта от 21(двадесет и един) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 6120 кв.м., с идентификатор 000514, по КВС на с.Равадиново, Община Созопол, трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-нива;
Като одобрява изплащане на сумата от 22 лв.(двадесет и два лева), крайна сума съгласно изготвена оценка от № 20150023 от 12.02.2015г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.24.Площта от 191(сто деветдесет и един) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 6830 кв.м., с идентификатор 011046, по КВС на с.Равадиново, Община Созопол, трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-нива;
Като одобрява изплащане на сумата от 199 лв.(сто деветдесет и девет лева), крайна сума съгласно изготвена оценка от № 20150024 от 12.02.2015г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.25.Площта от 838(осемстотин тридесет и осем) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 8499 кв.м., с идентификатор 011098, по КВС на с.Равадиново, Община Созопол, трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-нива;
Като одобрява изплащане на сумата от 872 лв.(осемстотин седемдесет и два лева), крайна сума съгласно изготвена оценка от № 20150025 от 12.02.2015г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.26.Площта от 1183(хиляда сто осемдесет и три) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 3532 кв.м., с идентификатор 000531, по КВС на с.Равадиново, Община Созопол, трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-нива ;
Като одобрява изплащане на сумата от 1230 лв.(хиляда двеста и тридесет лева), крайна сума съгласно изготвена оценка от № 20150026 от 12.02.2015г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.27.Площта от 401(четиристотин и един) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 6 906 кв.м., с идентификатор 011045, по КВС на с.Равадиново, Община Созопол , трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-нива;
Като одобрява изплащане на сумата от 417 лв.(четиристотин и седемнадесет лева), крайна сума съгласно изготвена оценка от № 20150027 от 12.02.2015г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.28.Площта от 4(четири) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 3000 кв.м., с идентификатор 000535, по КВС на с.Равадиново, Община Созопол , трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-нива;
Като одобрява изплащане на сумата от 5 лв.(пет лева), крайна сума съгласно изготвена оценка от № 20150028 от 12.02.2015г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.29.Площта от 379(триста седемдесет и девет) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 9407 кв.м., с идентификатор 011113, по КВС на с.Равадиново, Община Созопол, трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-нива;
Като одобрява изплащане на сумата от 395 лв.(триста деветдесет и пет лева), крайна сума съгласно изготвена оценка от № 20150029 от 12.02.2015г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.30.Площта от 362(триста шестдесет и два) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 1757 кв.м., с идентификатор 011081, по КВС на с.Равадиново, Община Созопол , трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-нива;
Като одобрява изплащане на сумата от 377 лв.(триста седемдесет и седем лева), крайна сума съгласно изготвена оценка от № 20150030 от 12.02.2015г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.31.Площта от 397(триста деветдесет и седем) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 2999 кв.м., с идентификатор 011114, по КВС на с.Равадиново, Община Созопол , трайно предназначение на територията –земеделска, НТП-нива;
Като одобрява изплащане на сумата от 413 лв.(четиристотин тринадесет лева), крайна сума съгласно изготвена оценка от № 20150031 от 12.02.2015г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
ІІІ. Възлага на Кмет на Община Созопол да проведе необходимите процедури в изпълнение на решенията по горните точки.

Докладна записка с вх. № 323/ 13.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решение от ОСЗ-Созопол за възстановяване правото на собственост
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1250
Общински Съвет Созопол не приема предложението за решение по Докладна записка с вх. № 323/ 13.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решение от ОСЗ-Созопол за възстановяване правото на собственост.

Докладна записка с вх. № 324/ 14.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решение от ОСЗ-Созопол за възстановяване правото на собственост
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1251

Общински съвет Созопол не приема предложението за решение по Докладна записка с вх. № 324/ 14.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решение от ОСЗ-Созопол за възстановяване правото на собственост

Докладна записка с вх. № 325/ 14.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XІX-16, кв.1 по плана на гр.Созопол, с идентификатор №67800.501.16 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1252

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8, чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, прекратява съсобствеността с Никола Стоилов Николов, Стоил Николов Николов и Георги Николов Николов, чрез продажба дела на Община Созопол, представляващ 18 /осемнадесет/кв.м. ид.ч. от Урегулиран поземлен имот XІX-16, /деветнадесет римско, имот планоснимачен шестнадесет/, кв.1/едно/ по плана на гр.Созопол, а по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол – Поземлен имот с идентификатор 67800.501.16/ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – шестнадесет/, целият с площ 124/сто двадесет и четири/ кв.м., ЗА СУМАТА от 6000 лв. /шест хиляди лева/, без ДДС.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС

Докладна записка с вх. № 326/ 14.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в зоната по §4, з-ще с.Крушевец, общ.Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1253

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол, като включва Новообразуван поземлен имот 134.523 по плана на новообразуваните имоти на зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол, целият с площ 350кв.м./триста и петдесет квадратни метра/, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2893/20.03.2015год.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с явно наддаване за следният имот - частна общинска собственост :
2.1. Новообразуван поземлен имот 134.523 по плана на новообразуваните имоти на зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол, целият с площ 350кв.м./триста и петдесет квадратни метра/, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2893/20.03.2015год.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 3 550,00лв. /три хиляди петстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150095/15.04.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 327/ 14.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, находящ се в с.Индже войвода
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1254

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение № 1128/16.02.2015г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот VIII-542 /осем римско за имот с планоснимачен номер петстотин четиридесет и две/, кв.10 (квартал десет), по плана на с.Индже войвода, Община Созопол, с площ 220 кв.м./двеста и двадесет квадратни метра/.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.38, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет – Созопол, разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост, VIII-542 /осем римско за имот с планоснимачен номер петстотин четиридесет и две/, кв.10 (квартал десет), по плана на с.Индже войвода, Община Созопол, с площ 220 кв.м./двеста и двадесет квадратни метра/, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2888/20.03.2015 год.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 2 350 лв./две хиляди триста и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150058/14.04.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 328/ 14.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост, находящи се в с.Росен
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1255

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение № 1128/16.02.2015г. на Общински съвет Созопол, като включва следните недвижими имоти – частна общинска собственост:
- Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП „изоставена нива”, с планоснимачен номер 134018 (сто тридесет и четири хиляди и осемнадесет) по КВС на землище с. Росен, местност „Памуците”, с площ от 3148 кв.м. (три хиляди сто четиридесет и осем квадратни метра), с АОС № 2668/06.112014г.
- Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП „изоставена нива”, с планоснимачен номер 144011 (сто четиридесет и четири хиляди и единадесет) по КВС на землище с. Росен, местност „Босна”, с площ от 2227 кв.м. (две хиляди двеста двадесет и седем квадратни метра), с АОС № 2671/06.11.2014г.
- Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП „нива”, с планоснимачен номер 146019 (сто четиридесет и шест хиляди и деветнадесет) по КВС на землище с. Росен, местност „Чучурката”, с площ от 2 400 кв.м. (две хиляди и четиристотин квадратни метра), с АОС № 2672/06.11.2014г.

- Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП „нива”, с планоснимачен номер 149004 (сто четиридесет и девет хиляди и четири) по КВС на землище с. Росен, местност „Осена”, с площ от 1860 кв.м. (хиляда осемстотин и шестдесет квадратни метра), с АОС № 2673/07.11.2014г.
- Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП „нива”, с планоснимачен номер 150018 (сто и петдесет хиляди и осемнадесет) по КВС на землище с. Росен, местност „Сусора”, с площ от 3000 кв.м. (три хиляди квадратни метра), с АОС № 2675/10.11.2014г
- Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП „изоставена нива”, с планоснимачен номер 151042 (сто петдесет и една хиляди и четиридесет и две) по КВС на землище с. Росен, местност „Сусора”, с площ от 1500 кв.м. (хиляда и петстотин квадратни метра), с АОС № 2676/10.11.2014г
- Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП „изоставена нива”, с планоснимачен номер 000146 (нула нула нула сто четиридесет и шест) по КВС на землище с. Росен, местност „Катала”, с площ от 5268 кв.м. (пет хиляди двеста шестдесет и осем квадратни метра), с АОС № 2639/27.10.2014г.
- Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП „изоставена нива”, с планоснимачен номер 000020 (нула нула нула нула двадесет) по КВС на землище с. Росен, местност „Кушбунар”, с площ от 3642 кв.м. (три хиляди шестстотин четиридесет и два квадратни метра), с АОС № 2628/23.10.2014г.
- Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП „изоставена нива”, с планоснимачен номер 000167 (нула нула нула сто шестдесет и седем) по КВС на землище с. Росен, местност „Край село”, с площ от 11482 кв.м. (единадесет хиляди четиристотин осемдесет и два квадратни метра), с АОС № 2640/27.10.2014г
- Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП „нива”, с планоснимачен номер 115019 (сто и петнадесет хиляди и деветнадесет) по КВС на землище с. Росен, местност „Малък Чанаджик”, с площ от 4000 кв.м. (четири хиляди квадратни метра), с АОС № 1737/14.02.2012г.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на Кмета на община Созопол да отдаде под наем чрез провеждане на публични търгове с явно наддаване следните имоти - частна общинска собственост:
- 2.1. Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП „изоставена нива”, с планоснимачен номер 134018 (сто тридесет и четири хиляди и осемнадесет) по КВС на землище с. Росен, местност „Памуците”, с площ от 3148 кв.м. (три хиляди сто четиридесет и осем квадратни метра), с АОС № 2668/06.11.2014г
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.1, възлизаща на 100,00лв./сто лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150059/15.04.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
- 2.2.Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП „изоставена нива”, с планоснимачен номер 144011 (сто четиридесет и четири хиляди и единадесет) по КВС на землище с. Росен, местност „Босна”, с площ от 2227 кв.м. (две хиляди двеста двадесет и седем квадратни метра), с АОС № 2671/06.11.2014г.
2.2.1.На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2, възлизаща на 70,00лв./седемдесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150060/15.04.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
- 2.3.Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП „нива”, с планоснимачен номер 146019 (сто четиридесет и шест хиляди и деветнадесет) по КВС на землище с. Росен, местност „Чучурката”, с площ от 2 400 кв.м. (две хиляди и четиристотин квадратни метра), с АОС № 2672/06.11.2014г.
2.3.1.На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.3, възлизаща на 60,00лв./шестдесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150061/15.04.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
- 2.4.Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП „нива”, с планоснимачен номер 149004 (сто четиридесет и девет хиляди и четири) по КВС на землище с. Росен, местност „Осена”, с площ от 1860 кв.м. (хиляда осемстотин и шестдесет квадратни метра), с АОС № 2673/07.11.2014г.

2.4.1.На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.4, възлизаща на 60,00лв./шестдесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150063/15.04.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
2.5. Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП „нива”, с планоснимачен номер 150018 (сто и петдесет хиляди и осемнадесет) по КВС на землище с. Росен, местност „Сусора”, с площ от 3000 кв.м. (три хиляди квадратни метра), с АОС № 2675/10.11.2014г.
2.5.1.На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.5, възлизаща на 80,00лв./осемдесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150062/15.04.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
2.6.Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП „изоставена нива”, с планоснимачен номер 151042 (сто петдесет и една хиляди и четиридесет и две) по КВС на землище с. Росен, местност „Сусора”, с площ от 1500 кв.м. (хиляда и петстотин квадратни метра), с АОС № 2676/10.11.2014г.
2.6.1На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.6, възлизаща на 40,00лв./четиридесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150064/15.04.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
- 2.7.Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП „изоставена нива”, с планоснимачен номер 000146 (нула нула нула сто четиридесет и шест) по КВС на землище с. Росен, местност „Катала”, с площ от 5268 кв.м. (пет хиляди двеста шестдесет и осем квадратни метра), с АОС № 2639/27.10.2014г.
2.7.1.На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.7, възлизаща на 130,00лв./сто и тридесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150065/15.04.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
- 2.8.Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП „изоставена нива”, с планоснимачен номер 000020 (нула нула нула нула двадесет) по КВС на землище с. Росен, местност „Кушбунар”, с площ от 3642 кв.м. (три хиляди шестстотин четиридесет и два квадратни метра), с АОС № 2628/23.10.2014г.
2.8.1.На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.8, възлизаща на 100,00лв./сто лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150066/15.04.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
- 2.9.Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП „изоставена нива”, с планоснимачен номер 000167 (нула нула нула сто шестдесет и седем) по КВС на землище с. Росен, местност „Край село”, с площ от 11482 кв.м. (единадесет хиляди четиристотин осемдесет и два квадратни метра), с АОС № 2640/27.10.2014г.

2.9.1.На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.9, възлизаща на 310,00лв./триста и десет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150067/15.04.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
- 2.10.Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП „нива”, с планоснимачен номер 115019 (сто и петнадесет хиляди и деветнадесет) по КВС на землище с. Росен, местност „Малък Чанаджик”, с площ от 4000 кв.м. (четири хиляди квадратни метра), с АОС № 1737/14.02.2012г.
2.10.1.На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.10, възлизаща на 100,00лв./сто лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150068/15.04.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
Горецитираните земеделски земи ще бъдат отдадени под наем за срок от 5 /пет/ години.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 329/ 14.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост, находящи се в з-ще с.Габър, общ.Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1256

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение № 1128/16.02.2015г. на Общински съвет Созопол, като включва следните имоти:
1.1. Поземлен имот 070014 с площ 5997 кв.м./пет хиляди деветстотин деветдесет и седем квадратни метра/, находящ се в м-ст „Кадията“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 2946/02.04.2015год. е
1.2. Поземлен имот 017011 с площ 9345 кв.м./девет хиляди триста четиридесет и пет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Чеирчето“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – изоставена нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 2947/02.04.2015год.
1.3. Поземлен имот 063025 с площ 4517 кв.м /четири хиляди петстотин и седемнадесет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старите лозя“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 2945/02.04.2015год.
1.4. Поземлен имот 041001 с площ 1390 кв.м /хиляда триста и деветдесет квадратни метра/, находящ се в м-ст „До село“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, е актуван като частна общинска собственост с акт № 2944/02.04.2015год
1.5. Поземлен имот 038025 с площ 1300 кв.м /хиляда и триста квадратни метра/, находящ се в м-ст „Керез дере“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, е актуван като частна общинска собственост с акт № 2943/02.04.2015год.
1.6. Поземлен имот 037005 с площ 3194 кв.м /три хиляди сто деветдесет и четири квадратни метра/, находящ се в м-ст „Селската река“ землище с.Габър с начин на трайно ползване - изоставена нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 2942/02.04.2015год.
1.7. Поземлен имот 037001 с площ 500 кв.м /петстотин квадратни метра/, находящ се в м-ст „Николова кория“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – изоставена нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 2941/02.04.2015год.
1.8. Поземлен имот 025002 с площ 2807 кв.м /две хиляди осемстотин и седем квадратни метра/, находящ се в м-ст „Баба Рада“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 2940/02.04.2015год.
1.9. Поземлен имот 000096 с площ 5227 кв.м /пет хиляди двеста двадесет и седем квадратни метра/, находящ се в м-ст „Стойков гроб“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – изоставена нива, е актуван като частна общинска собственост с акт № 2939/02.04.2015год.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с явно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост:
2.1. Поземлен имот 070014 с площ 5997 кв.м./пет хиляди деветстотин деветдесет и седем квадратни метра/, находящ се в м-ст „Кадията“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 2946/02.04.2015год.
2.2. Поземлен имот 017011 с площ 9345 кв.м./девет хиляди триста четиридесет и пет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Чеирчето“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – изоставена нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 2947/02.04.2015год.
2.3. Поземлен имот 063025 с площ 4517 кв.м /четири хиляди петстотин и седемнадесет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старите лозя“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 2945/02.04.2015год.
2.4. Поземлен имот 041001 с площ 1390 кв.м /хиляда триста и деветдесет квадратни метра/, находящ се в м-ст „До село“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, е актуван като частна общинска собственост с акт № 2944/02.04.2015год.
2.5. Поземлен имот 038025 с площ 1300 кв.м /хиляда и триста квадратни метра/, находящ се в м-ст „Керез дере“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, е актуван като частна общинска собственост с акт № 2943/02.04.2015год.
2.6. Поземлен имот 037005 с площ 3194 кв.м /три хиляди сто деветдесет и четири квадратни метра/, находящ се в м-ст „Селската река“ землище с.Габър с начин на трайно ползване - изоставена нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 2942/02.04.2015год.
2.7. Поземлен имот 037001 с площ 500 кв.м /петстотин квадратни метра/, находящ се в м-ст „Николова кория“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – изоставена нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 2941/02.04.2015год.
2.8. Поземлен имот 025002 с площ 2807 кв.м /две хиляди осемстотин и седем квадратни метра/, находящ се в м-ст „Баба Рада“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 2940/02.04.2015год.
2.9. Поземлен имот 000096 с площ 5227 кв.м /пет хиляди двеста двадесет и седем квадратни метра/, находящ се в м-ст „Стойков гроб“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – изоставена нива, е актуван като частна общинска собственост с акт № 2939/02.04.2015год.

3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имотите описани по т.2 както следва:
3.1. Поземлен имот 070014 с площ 5997 кв.м./пет хиляди деветстотин деветдесет и седем квадратни метра/, находящ се в м-ст „Кадията“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 2946/02.04.2015год., възлизаща на 1 510,00лв. /хиляда петстотин и десет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150096/15.04.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3.2. Поземлен имот 017011 с площ 9345 кв.м./девет хиляди триста четиридесет и пет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Чеирчето“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – изоставена нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 2947/02.04.2015год, възлизаща на 2 340,00лв. /две хиляди триста и четиридесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150097/15.04.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3.3. Поземлен имот 063025 с площ 4517 кв.м /четири хиляди петстотин и седемнадесет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старите лозя“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 2945/02.04.2015год., възлизаща на 1 100,00лв. /хиляда и сто лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150098/15.04.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3.4. Поземлен имот 041001 с площ 1390 кв.м /хиляда триста и деветдесет квадратни метра/, находящ се в м-ст „До село“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, е актуван като частна общинска собственост с акт № 2944/02.04.2015год., възлизаща на 350,00лв. /триста и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150099/15.04.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3.5. Поземлен имот 038025 с площ 1300 кв.м /хиляда и триста квадратни метра/, находящ се в м-ст „Керез дере“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, е актуван като частна общинска собственост с акт № 2943/02.04.2015год., възлизаща на 330,00лв. /триста и тридесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150100/15.04.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3.6. Поземлен имот 037005 с площ 3194 кв.м /три хиляди сто деветдесет и четири квадратни метра/, находящ се в м-ст „Селската река“ землище с.Габър с начин на трайно ползване - изоставена нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 2942/02.04.2015год., възлизаща на 820,00лв. /осемстотин и двадесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150101/15.04.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3.7. Поземлен имот 037001 с площ 500 кв.м /петстотин квадратни метра/, находящ се в м-ст „Николова кория“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – изоставена нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 2941/02.04.2015год., възлизаща на 130,00лв. /сто и тридесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150102/15.04.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3.8. Поземлен имот 025002 с площ 2807 кв.м /две хиляди осемстотин и седем квадратни метра/, находящ се в м-ст „Баба Рада“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 2940/02.04.2015год., възлизаща на 690,00лв. /шестстотин и деветдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150103/15.04.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3.9. Поземлен имот 000096 с площ 5227 кв.м /пет хиляди двеста двадесет и седем квадратни метра/, находящ се в м-ст „Стойков гроб“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – изоставена нива, е актуван като частна общинска собственост с акт № 2939/02.04.2015год., възлизаща на 1 300,00лв. /хиляда и триста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150104/15.04.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.
Докладна записка с вх. № 336/ 15.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: промяна в плана за обезщетение по чл.19 ал.18 ППЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1257

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.19 ал.18 от ППЗСПЗЗ, дава съгласие да бъдат извадени от плана за обезщетение имоти с номера №000016 с площ от 694,000 дка. в местност „Крушевеца“ землище с.Крушевец и имот №000135 с площ от 98,315 дка в местност „Крушевеца“ землище с.Крушевец, с обща площ в размер на 792,315дка. и същите бъдат заместени със следните имоти
• 000171 местност „Куз баир“ с площ от 36,233 дка.
• 000396 местност „Дренака“ с площ от 28,404 дка.
• 000488 местност „Баба калина“ с площ от 22,832 дка.
• 000500 местност „Баба калина“ с площ от 21,437 дка.
• 000644 местност „Махалата“ с площ от 94,679 дка.
• 000690 местност „Дренака“ с площ от 56,411 дка.
• 000936 местност „Мизарлъка“ с площ от 27,077 дка.
• 020026 местност „Дамвето“ с площ от 197,462 дка.
• 000661 местност „Дренака“ с площ от 37,253 дка.
• 000751 местност „Високия чукар“ с площ от 126,730 дка.
• 000752 местност „Високия чукар“ с площ от 114,528 дка.
• 001015 местност „Попов баир“ с площ от 127,833 дка.
С общата площ на имотите в размер на 890,879 дка.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия за довършване на процедурата.

Докладна записка с вх. № 340/ 18.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост, находящи се в с.Росен
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1258

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение № 1128/16.02.2015г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с НТП – земеделска земя по §4, с планоснимачен №165,в местност „Росенец”, по плана на с.Росен, Община Созопол, с площ от 2081 кв.м. (две хиляди осемдесет и един квадратни метра).
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.21, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет – Созопол, разрешава на кмета на община Созопол да отдаде под наем за срок от 1 (една) година чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с НТП – земеделска земя по §4, с планоснимачен №165,в местност „Росенец”, по плана на с.Росен, Община Созопол, с площ от 2081 кв.м. (две хиляди осемдесет и един квадратни метра), за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1540/03.09.2010г.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява месечна наемна цена на имота по т.1, възлизаща на 38 лв./тридесет и осем лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150072/14.05.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
4.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 341/ 18.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ с идентификатор по КК 81178.501.22, за землище – гр.Черноморец, Община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1259

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът Искра Маркова Марчевска, чрез продажба на 57 кв.м.ид.ч. /петдесет и седем квадратни метра идеални части/– Общинска собственост от УПИ с идентификатор по КК 81178.501.22 /ЕКАТТЕ – осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двадесет и две/, за землище – гр. Черноморец, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка № 20150071/12.05.2015г. на независим лицензиран оценител в размер на 6 300 лв./шест хиляди и триста лева/, без ДДС/съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх. № 342/ 18.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в с.Атия
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1260

1.Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение № 1128/16.02.2015г. на Общински съвет Созопол, като включва сграда с идентификатор 63015.505.497.1 с площ от 33/тридесет и три/ кв.м., находяща се в имот с идентификатор 63015.505.497 по КК за землище гр.Черноморец, с предназначение „Друг вид обществена сграда“.
2. Общински съвет гр.Созопол на основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 5/пет/години на сграда с идентификатор 63015.505.497.1 с площ от 33/тридесет и три/ кв.м., находяща се в имот с идентификатор 63015.505.497 по КК за землище гр.Черноморец, с предназначение „Друг вид обществена сграда“.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 201500106/ 12.05.2015г. за обекта, изготвена от независим лицензиран оценител, възлизаща на 80 /осемдесет/лева, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.
4. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.

Докладна записка с вх. № 343/ 18.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Присад.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1261

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение № 1128/16.02.2015г. на Общински съвет Созопол, като включва имот №000133 в местност „Край село“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 2017кв.м./две хиляди и седемнадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „полска култура“
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост, имот №000133 в местност „Край село“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 2017кв.м./две хиляди и седемнадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „полска култура“
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 1 900,00лв. /хиляда и деветстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150107/12.05.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 344/ 18.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост находящ се в зоната по §4, м-ст „Куку баир” з-ще гр.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1262

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение № 1128/16.02.2015г. на Общински съвет Созопол, като включва имот с идентификатор 67800.50.222 по КК за з-ще гр.Созопол целият с площ от 961 кв.м. /деветстотин шестдесет и един/ квадратни метра.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 67800.50.222 по КК за з-ще гр.Созопол целият с площ от 961 кв.м. /деветстотин шестдесет и един/ квадратни метра, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1787/19.04.2012год.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 22 100,00лв./двадесет и две хиляди и сто лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150108/12.05.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 304/ 07.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласиеза внасяне на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационна граница на ПИ 67800.505.129 и 67800.505.56, за промянаплоща и образуване на нов УПИ VI-449, кв.26 по плана на гр.Созопол, съгласно графичната част на проекта за ЧИ и одобряванв на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1263

1. Общински Съвет дава съгласието си за внасяне на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационна граница на ПИ 67800.505.129 и 67800.505.56, идентичен с УПИ VІ-499, кв.26 по план на гр.Созопол, съгласно графичната част на проекта;
С проекта се обособява съсобствен урегулиран имот с проектен номер УПИ VІ-499 целият с площ от 95 кв.м., при квоти на идеалните части 22 кв.м.ид.части за Община Созопол и 73 кв.м. ид.ч. за собственици на ПИ 67800.505.56 ;
1.2. Общински Съвет одобрява представената пазарна оценка в размер на 13 200(тринадесет хиляди и двеста) лв без вкл.ДДС за площта от 22 кв.м,която Община Созопол продава, и при която да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на поземлен имот с идентификатори 67800.505.56 по ККР на гр.Созопол ;
2.След приключване на процедурата по реда на глава седма, раздел ІV от ЗУТ по промяна на регулационен и застроителен план съгласно ЧИ на ПУП за частите от ПИ 67800.505.129, проекта да се внесе в Общински Съвет за обявяване частта от новообразувания урегулиран имот за частна общинска собственост.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

Докладна записка с вх. № 311/ 07.05.2015г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, отнсно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за урегулиране на поземлен имот с идентификатор по КК 81178.32.413, /по предходен план №198/, местност „Кайряка”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с промяна в отреждането от „Стопански двор“ в „Обект за изкупуване на черни и цветни метали“
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1264

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.124б, ал.4 и ал.5 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол не допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване за урегулиране на поземлен имот с идентификатор по КК 81178.32.413, /по предходен план №198/, местност „Кайряка”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с промяна в отреждането от „стопански двор“ в „Обект за изкупуване на цветни и черни метали“.

Докладна записка с вх. № 316/ 12.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението и урегулиране на поземлен имот 81178.9.428, общинска собственост, землище на гр.Черноморец, общ. Созопол, с отреждане за изграждане на «трафопост»
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1265

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот 81178.9.428, общинска собственост, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с отреждане за изграждане на „трафопост”.
При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД. Да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване:
за охранителна зона „А” от ЗУЧК
• плътност на застрояване мак. 20%,
• К инт. мак. =0,5,
• кота корниз Н мак. = 3,60 метра,
• площ за озеленяване мин. 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет–Созопол, одобрява Задание изх.№2-24-00-45/1/07.05.2015г., за изработване на ПУП- план регулация и застрояване за промяна на предназначението на поземлен имот 81178.9.428, общинска собственост, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с отреждане за изграждане на „трафопост”.
1. 3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, Общински съвет - Созопол, дава предварително съгласие за изработване на подробен устройствен план. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. № 318/ 12.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване трасе на линеен обект в урбанизирана територия за обект «Кабелна разпределителна мрежа за пренос на данни на телевизионни сигнали на «Скат ТВ» ООД в гр.Созопол- II етап
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1266

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.131 от ЗУТ и чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и чл.295 ал.7 от ЗЕС, съгласува представения проект за трасе на линеен обект в урбанизирана територия на гр.Созопол за обект ”Кабелна разпределителна мрежа за пренос на данни и телевизионни сигнали на „Скат ТВ”ООД, в гр. Созопол-ІІ етап”.

Докладна записка с вх. № 332/ 14.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за временно ползване по реда на чл. 59а, ал.1 от ППЗОЗЗ във връзка с чл. 75, ал.1 от Закопна за подземни богатства, върху общински земеделски имоти, с обща площ от 1282 кв.м. в землището на с.Зидарово, Община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1267

1. На основание чл.8, ал.2 от Закон за общинската собственост чл.30,ал.3 във връзка с чл.59а,ал.1 от ППЗОЗЗ и чл.75, ал 1 от Закон за подземните богатства, Общински Съвет Созопол дава предварителното си съгласие за временно право на ползване върху имоти с номера и площи както следва: 42 кв.м от ПИ 00327; 17кв.м. от ПИ 00379; 97 кв.м. от ПИ 000407; 41 кв.м. от ПИ 000411, 12 кв. м. от ПИ 000412; 261 кв.м. от ПИ 000418; 22 кв.м. от ПИ 000419; 495 кв.м. от ПИ 000428; 106кв.м. от ПИ 000429; 12 кв.м. от ПИ 000431; 17 кв.м. от 000433, 30 кв.м. от ПИ 000609, 130 кв.м. от ПИ 000610 от землището на с.Зидарово, Община Созопол, с обща площ от 1282 кв.м.
Предварителното съгласие се дава за прокарване на канави и за целите на изграждане на сондажна площадка за нуждите на „Асарел Инвестмънт”ЕАД, в качеството титуляр на Разрешение №361 от 18.12.2013г. на Министъра на икономиката и енергетиката за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми.
2. Настоящето предварително съгласие се дава за да послужи за подаване на заявлението до комисията по чл.17,ал.1 т.1 от ЗОЗЗ към МЗХ, като при отрицателно решение на комисията същото се обезсилва по право.
3. Общински съвет одобрява годишна цена в размер на 220(двеста и двадесет лева) за общата площ на имотите, описани по т.1, съгласно заключение в оценителен доклад № 20150070 от 06.05.2015, изготвен за учредяване право на ползване .
4. При положително решение на комисията по чл.17,ал.1 т.1 от ЗОЗЗ, Общински Съвет възлага на Кмета на Община Созопол да издаде заповед в полза на заявителя и сключи договор за предоставяне на правото при одобрените по горе условия ,цени и за срока на Разрешение №361 от 18.12.2013г .

Докладна записка с вх. № 338/ 18.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационна граница на ПИ 67800.504.215 и 67800.504.317, за промяна площта и образуване на нов УПИ І-847, кв.64 по план на гр.Созопол, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1268

1. Общински Съвет дава съгласието си за внасяне на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационна граница на ПИ 67800.504.215 и 67800.504.317, идентичен с УПИ І-847, кв.64 по план на гр.Созопол, съгласно графичната част на проекта;
С проекта се обособява съсобствен урегулиран имот с проектен номер УПИ І-847 целият с площ от 237 кв.м., при квоти на идеалните части 48 кв.м.ид.части за Община Созопол и 189 кв.м. ид.ч. за собственици на ПИ 67800.504.215 ;
1.2. Общински Съвет одобрява представената пазарна оценка в размер на 16 350(шестнадесет хиляди триста и петдесет)лв без вкл.ДДС за площта от 48(четиридесет и осем) кв.м, която Община Созопол продава, и при която да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на поземлен имот с идентификатори 67800.504.215 по ККР на гр.Созопол ;
2.След приключване на процедурата по реда на глава седма, раздел ІV от ЗУТ по промяна на регулационен и застроителен план съгласно ЧИ на ПУП за частите от ПИ 67800.504.317, проекта да се внесе в Общински Съвет за обявяване частта от новообразувания урегулиран имот за частна общинска собственост.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения.

Докладна записка с вх. № 339/ 18.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на населени места в Община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1269
Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на Община Созопол за 2015г, както следва:
Село Атия
1. Скица №87 /29.04.2013 година

Докладна записка с вх. № 345/ 18.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, за промяна предназначението на поземлен имот 81178.5.105, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, за изграждане на сграда за отдих и курорт.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1270

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване за промяна на предназначението на поземлен имот 81178.5.105, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, за изграждане на сграда за отдих и курорт.
При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД. Да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване:
за охранителна зона „А” от ЗУЧК
• плътност на застрояване мак. 20%,
• К инт. мак. =0,5,
• кота корниз Н мак. = 7,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет–Созопол, одобрява Задание изх.№5-94-С-431/15.05.2015г., за изработване на ПУП- план регулация и застрояване за промяна на предназначението на поземлен имот 81178.5.105, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, за изграждане на сграда за отдих и курорт.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. № 346/ 18.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, за промяна предназначението на поземлен имот 67800.50.311, зона по §4 от ЗСПЗЗ, м.“Куку баир“, землище гр.Созопол, с цел изграждане на вилна сграда за собствени нужди.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1271

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот 67800.50.311, зона по §4 от ЗСПЗЗ, м.“Куку баир“, землище гр.Созопол, с цел изграждане на вилна сграда за собствени нужди.
При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД. Да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване:
за охранителна зона „Б” от ЗУЧК
• плътност на застрояване мак. 20%,
• К инт. мак. =0,8,
• кота корниз Н мак. = 7,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет–Созопол, одобрява Задание изх.№5-94-П-15/1/15.05.2015г., за изработване на ПУП- план регулация и застрояване за промяна на предназначението на поземлен имот 67800.50.311, зона по §4 от ЗСПЗЗ, м.“Куку баир“, землище гр.Созопол, с цел изграждане на вилна сграда за собствени нужди.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. №354/ 25.05.2015г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – частично изменение на план регулация и застрояване на УПИ II-12296, с идентификатор 67800.12.296, местност „Алепу”, землище гр.Созопол, с отреждане „за курортно строителство и допълващи дейности“.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1272


1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.134, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП – частично изменение на план регулация и застрояване в обхват на урегулиран поземлен имот II-12296, с идентификатор 67800.12.296, местност „Алепу”, землище гр.Созопол, с отреждане „за курортно строителство и допълващи дейности“, при следните градоустройствени показатели за : плътност на застрояване 30%, кота корниз Н мак.=10.00метра, К инт. мак.=1.0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията , Общински съвет–Созопол, одобрява Задание изх.№5-26-00-340/1/22.05.2015г., за изработване на ПУП- частично изменение на план регулация и застрояване в обхват на урегулиран поземлен имот II-12296, с идентификатор 67800.12.296, местност „Алепу”, землище гр.Созопол, с отреждане „за курортно строителство и допълващи дейности“.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Кр. Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам четиридесет и петото редовно заседание на Общински съвет Созопол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Кр. Германова/


върнете се назад

Новини:

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...