:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

Р Е Ш Е Н И Я ВЗЕТИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 17.09.2015г.


Р Е Ш Е Н И Я
ВЗЕТИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ПРОВЕДЕНО НА 17.09.2015г.

По предложение на Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1355

Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. № 529/ 14.08.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на Стратегически план за дейността на звено „Вътрешен одит“ в Община Созопол за периода 2015-2018г. и годишен план за дейността на звеното за вътрешен одит в Община Созопол за 2015г.
2. Докладна записка с вх. № 569/ 03.09.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Оттегляне (отмяна) на решение 1321 от 31.07.02015г.
3. Докладна записка с вх. № 573/ 05.09.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: избиране на временно изпълняващи длъжност кмет на Община Созопол и кметове на кметства при условията на ЗМСМА и Изборен кодекс, и във връзка с насрочените за 25 октомври 2015 год., с Указ № 162 от 10. 08.2015г на Президента на РБ избори за общински съветници и кметове на общини и кметства
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
4. Докладна записка с вх. № 526/ 10.08.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол пред Министерство на младежта и спорта за финансиране на обект: "Спортен комплекс в УПИ III "за спортни дейности", кв. 38, по плана на с. Крушевец, община Созопол" по реда и условията на Наредба № 2/08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения, издадена от министъра на младежта и спорта, обн., ДВ, бр. 40 от 13.05.2014 г. в сила от 13.05.2014 г.
5. Докладна записка с вх. № 527/ 10.08.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на актуализираната бюджетна прогноза за периода 2016 – 2018г. за местните дейности на Община Созопол .
6. Докладна записка с вх. № 552/ 28.08.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за учебната 2015/2016 година, Функция «Образование»
7. Докладна записка с вх. № 557/ 31.08.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2015г.
8. Докладна записка с вх. № 577/ 07.09.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на община Созопол с проектно предложение към Министерството на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж„
9. Докладна записка с вх. № 578/ 07.09.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на община Созопол с проектно предложение към Министерството на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж„
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
10. Докладна записка с вх. № 530/ 17.08.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: предложение за включване на обект (проект) като общински от първостепенно значение към Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2015г., приета с Решение №1128/ 16.02.2015г. и даване на предварително съгласие по чл.30 по ППЗОЗЗ
11. Докладна записка с вх. № 561/ 03.09.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в м-ст „Старо селище“, с.Атия, община Созопол.
12. Докладна записка с вх. № 562/ 03.09.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Зидарово.
13. Докладна записка с вх. № 563/ 03.09.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
14. Докладна записка с вх. № 564/ 03.09.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: отдаване под наем чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост, находящи се в с. Индже войвода
15. Докладна записка с вх. № 565/ 03.09.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в, з-ще с.Габър, община Созопол.
16. Докладна записка с вх. № 566/ 03.09.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в зоната по §4, м-ст „Куку баир” з-ще гр.Созопол.
17. Докладна записка с вх. № 567/ 03.09.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в зоната по §4, м-ст „Росенец” з-ще с.Росен, Община Созопол.
18. Докладна записка с вх. № 568/ 03.09.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в с.Присад, Община Созопол.
19. Докладна записка с вх. № 570/ 03.09.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване „ полски път“ по реда на ЗСПЗЗ
20. Докладна записка с вх. № 571/ 03.09.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост, находящ се в гр.Черноморец
21. Докладна записка с вх. № 572/ 03.09.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост, находящ се в гр.Черноморец
22. Докладна записка с вх. № 574/ 03.09.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба на ПИ 67800.10.459 и 67800.10.565, в местност „Мапи” на община Хасково
23. Докладна записка с вх. № 575/ 03.09.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ XIII-13033, кв.37, целият с площ от 500 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.
24. Докладна записка с вх. № 576/ 03.09.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: отдаване под наем чрез публичен търг на земеделски имоти с НТП «Пасище» - публична общинска собственост, находящи се в с. Индже войводa
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА,СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
25. Докладна записка с вх. № 554/ 28.08.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане Изработване на Подробен устройствен план-парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: «Кабели 20kV от БКТП „Клен“ в ПИ 67800.45.482 до нов БКТП в ПИ 67800.10.7017 (УПИ VI-10433, 10397, 10398), местност „Ачмалъци“, землище гр.Созопол
26. Докладна записка с вх. № 560/ 03.09.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 67800.6.554 по КК, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, за изграждане на вилна сграда.
27. Докладна записка с вх. № 558/ 03.09.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 81178.61.179 по КК, зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Митков мост”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, за изграждане на вилна сграда.
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ:
28. Докладна записка с вх. № 528/ 12.08.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи
29. Докладна записка с вх. № 544/ 24.08.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на предложение за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.92 от КСО
30. Докладна записка с вх. № 551/ 28.08.2015г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане мрежата, числеността на персонала, средната посещаемост на децата и хранодена им в детските заведения за учебната 2015/ 2016 година
31. Докладна записка с вх. № 553/28.08.2015г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на слетите и маломерни паралелки в училищата на територията на Община Созопол за учебната 2015/2016 учебна година.
VI Докладна записка с вх. № 584/ 11.09.2015г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: настаняване под наем в помещения – частна общинска собственост за нуждите на юридически лица с нестопанска цел
VII Докладна записка с вх. № 586/ 15.09.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 67800.42.59 по КК, горска територия, местност „Каваци”, землище гр.Созопол, в устройствена зона по ИОУП - ОК4 за отдих и курорт, с отреждане за почивен лагер.
VIII Докладна записка с вх. № 587/ 15.09.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Подписване на допълнително споразумение към Договор № 8-261/20.05.2015г


ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 529/ 14.08.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на Стратегически план за дейността на звено „Вътрешен одит“ в Община Созопол за периода 2015-2018г. и годишен план за дейността на звеното за вътрешен одит в Община Созопол за 2015г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1356

1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Общински съвет Созопол съгласува приложения към докладната записка Стратегическия план за дейността на звено „Вътрешен одит“ в Община Созопол за периода 2015-2018година.
2. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Общински съвет Созопол съгласува Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит в Община Созопол за периода 01.06.2015-31.12.2015г.

Докладна записка с вх. № 569/ 03.09.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Оттегляне (отмяна) на решение 1321 от 31.07.02015г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1357

1.Общински Съвет – Созопол, на основание чл.22 от ЗМСМА, както и след като взе предвид изложените мотиви в Заповед РД –09-39 от 20.08.15г. на Областен управител на област Бургас и като съобрази, че от така приетото решение не са придобити права от трети лица, оттегля свое решение № 1321, от заседание проведено на 31.07.15г.
2.Препис от решението по т.1 да се изпрати до Административен съд гр.Бургас с искане за прекратяване производство по административно дело № 1649 от 2015г.

Докладна записка с вх. № 573/ 05.09.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: избиране на временно изпълняващи длъжност кмет на Община Созопол и кметове на кметства при условията на ЗМСМА и Изборен кодекс, и във връзка с насрочените за 25 октомври 2015 год., с Указ № 162 от 10. 08.2015г на Президента на РБ избори за общински съветници и кметове на общини и кметства
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1358

І. Общински съвет – Созопол на основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА ,във връзка с чл.161, ал.1 от Изборен кодекс, избира за :

1. Временно изпълняващ длъжността кмет на Община Созопол - г-жа Петя Чапевова, зам.кмет, съгласно чл.42, ал.4 , изр.2 от ЗМСМА.
2. Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Атия- г-жа Светлана Стефанова Чопаринова към момента изпълняващ длъжност секретар на кметство.
3. Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Крушевец- г-жа Милка Николова Стамболиева, към момента изпълняващ длъжност секретар на кметство.
4. Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Равадиново- г-жа Керанка Василева Георгиева към момента изпълняващ длъжност секретар на кметство
5. Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с. Зидарово- г-жа Нанка Стоева Георгиева към момента изпълняващ длъжност секретар на кметство
6. Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с. Росен – г-жа Величка Кънчева Цветкова, към момента изпълняващ длъжност секретар на кметство.
7. Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Равна гора, Община Созопол- г-жа Йълдъз Сабриева Шерифова, към момента изпълняващ длъжност секретар на кметство
8. Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство гр.Черноморец –г-жа Зора Петрова Свиридова към момента изпълняващ длъжност ст.специалист „ЕСГРАОН” на кметство
ІІ. Като гореизброените лица изпълняват длъжността със срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет на съответното кметство.
ІІІ. Настоящето решение влиза в сила от 18 октомври 2015г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 526/ 10.08.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол пред Министерство на младежта и спорта за финансиране на обект: "Спортен комплекс в УПИ III "за спортни дейности", кв. 38, по плана на с. Крушевец, община Созопол" по реда и условията на Наредба № 2/08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения, издадена от министъра на младежта и спорта, обн., ДВ, бр. 40 от 13.05.2014 г. в сила от 13.05.2014 г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1359

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет – Созопол:
1. Одобрява кандидатстването на Община Созопол пред Министерство на младежта и спорта за финансиране на обект: "Спортен комплекс в УПИ III "за спортни дейности", кв. 38, по плана на с.Крушевец, община Созопол" по реда и условията на Наредба № 2 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения, издадена от министъра на младежта и спорта, обн., ДВ, бр. 40 от 13.05.2014 г. в сила от 13.05.2014 г.
2. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подготви и подаде необходимите документи по т.1

Докладна записка с вх. № 527/ 10.08.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на актуализираната бюджетна прогноза за периода 2016 – 2018г. за местните дейности на Община Созопол .
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1360
1.Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2016 - 2018г. на Община Созопол, в т.ч предварителния проекто-бюджет за 2016г., съгласно Приложение №1.

Докладна записка с вх. № 552/ 28.08.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за учебната 2015/2016 година, Функция «Образование»
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1361

Общински съвет Созопол утвърждава списъка за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за учебната 2015/2016 година на Функция „Образование“

Докладна записка с вх. № 557/ 31.08.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2015г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1362

Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2015г., както следва:
1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2015г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Функция „Отбрана и сигурност” – увеличение с 220 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии” – увеличение с 220 000лв. по параграфи, както следва:

било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 1 237 140лв. 220 000лв. 1 457 140лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 1 237 140лв. 220 000лв. 1 457 140лв.

1.2.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с намаление с 220 000лв., както следва:
1.2.1. Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – намаление с 220 000лв. по параграфи, както следва:

било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 374 644лв. 220 000лв. 1 154 644лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 1 374 644лв. 220 000лв. 1 154 644лв.


1.2.2. Дейност 626 „Пречистване на отпадъчните води от населените места” – извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за дейността, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 147 000лв. 38 068лв. 108 932лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 130 000лв. 38 068лв. 91 932лв.

било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 654 762лв. 38 068лв. 692 830лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване на
друго оборудв. машини и съоръжения:
- доставка и монтаж на честотни
инвертори за „Входна помпена
станция” към ПСОВ Созопол 0лв. 38 068лв. 38 068лв.

1.3.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – увеличение с 40 000лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ – увеличение с 40 000лв. по параграфи, както следва:“
било увеличение става

§52-00 – придобиване на ДМА 6 498 374лв. 40 000лв. 6 538 374лв.
в т.ч.
било намаление става
подпараграф 52-06 –изграждане на
инфраструктурни обекти:
-Реконструкция Градски стадион гр.Созопол –
СМР, строителен и авторски надзор
към игрално поле,външни ел.и ВиК
връзки и направа на стена,заснемане
и вписване в кадастъра. Информационно
табло за Градски стадион- в т.ч. СМР,
доставка и монтаж и други 422 227лв. 248 000лв. 174 227лв.


-Спортен център с трибуни в УПИ І - 1017,
кв.87 гр.Созопол в т.ч.строителен
и авторски надзор и консултански
услуги и други непредвидени разходи 72 188лв. 14 000лв. 58 188лв.

било увеличение става
- Нов обект Авторски, строителен надзор,
въвеждане в експлоатация и други непредвидени
р-ди за обект„Спортен комплекс” в УПИ ІІІ,кв.38
по плана на с.Крушевец 0лв. 40 000лв. 40 000лв.

-Проектиране и изграждане на спортна
площадка в с.Росен в кв.43 УПИ І в т.ч.смр,
строителен и авторски надзор,
въвеждане в ескплоатация и
други ( мини футболно игрище на
изкуствена трева) в т.ч.
-целеви средства от РБ 114 000лв. 0лв. 114 000лв.
-от собствени бюджетни средства 0лв. 14 000лв. 14 000лв.

-Подземен паркинг "Север" №1 и
тренировъчно игрище със
съблекални и прилежаща инфраструктура
в т.ч. строителство, авторски и
строителен надзор и други 3 261 380лв. 105 000лв. 3 366 380лв.

-Паркинг - ЮГ и благоустройство
подходи в УПИ І - 1017 кв.87
в т.ч. проектиране, СМР, авторски и
строителен надзор, геодезическо
заснемане, въвеждане в
експлоатация и други 1 364 000лв. 139 000лв. 1 503 000лв.

-Благоустрояване терена на Градски
стадион в УПИ І 1017 в кв.87
гр.Созопол в т.ч. смр,технически
паспорт и енергийна ефективност,
технически и авторски надзор 519 000лв. 4 000лв. 523 000лв.

1.4. Функция „Икономически дейности и услуги” – намаление с 40 000лв. и извършва промени по плана на разходните параграфи, както следва:

-Дейност 898 „Други дейности по икономиката” – намаление с 40 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 54-00 – придобиване на НМДА 638 260лв. 40 000лв 598 260лв.
в т.ч
било намаление става
- Придобиване на имот чрез отчуждаване
и обезщетение на собственици за
имоти находящи се в УПИ І 1017 кв.87
по плана на гр.Созопол - за изграждане
на обслужващи улици и доплащане на част
от поземлен имот местност"Мапи" 150 000лв. 47 800лв. 102 200лв.
било увеличение става
- Нов Обект: Придобиване на имот чрез отчуждаване
и обезщетение на собственици за
„Второстепенни улици” от о.т.160 до
о.т.129, от о.т.104 до о.т.107 и от о.т. 53
до о.т.56,местност „Соленки” з-ще Созопол
и з-ще с.Равадиново 0лв. 7 800лв. 7 800лв.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1363

2.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи по бюджета на Общинско Горско Предприятие Созопол за 2015г. - дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов” в обема на общите разходи за дейността, както следва:
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 21 000лв. 6 000лв. 15 000лв.
в т.ч.
било намаление става
подпараграф 52-01 – придобиване на
компютри и хардуер:
-система за онлайн контрол на
дърводобива за ОГП 11 000лв. 11 000лв. 0лв.
било увеличение става
подпараграф 52-03 – придобиване на
др.оборудване, машини и съоръжения
-оборудване за логистика и мониторинг
на горски продукти за ОГП 0лв. 11 000лв. 11 000лв.

било намаление става

подпараграф 52-04 – придобиване
на транспортни средства
-високо проходим автомобил за ОГП 6 000лв. 6 000лв. 0лв.
било увеличение става

§ 53-00 – придобиване на НМДА 0лв. 6 000лв. 6 000лв.
в т.ч.
подпараграф 53-09 – придобиване
на други нематериални дълготрайни
активи
-закупуване на „Обединен цифров
модел-Общински земи и гори” за ОГП 0лв. 6 000лв. 6 000лв.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1364

3.Въз основа на приетите решения по т. 1.1, т.1.2, т.1.3, т.1.4, и т.2. Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2015г./Приложение №1 /
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 14 138 982лв. 38 068лв. 14 177 050лв.
От
-собствени средства за местни
дейности 13 725 112лв. 38 068лв. 13 763 180лв.

Докладна записка с вх. № 577/ 07.09.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на община Созопол с проектно предложение към Министерството на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж„
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1365

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол дава съгласие:
1. Община Созопол да кандидатства с проектно предложение по процедура «Образователна интеграция на ученици от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила» на ОП «Наука и образование за интелигентен растеж»
2. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подготви и подаде необходимите документи по т.1 в Министерството на образованието.
3. Дава право на Кмета да сключи споразумение за реализация на проектните дейности с общинските училища и Сдружение «Равновесие» като партньори по проекта, задължително изискуеми по настоящата процедура.
4. Дава право на Кмета на Община Созопол да прехвърля средства в рамките на одобрения проектен бюджет за осигуряване на оперативното изпълнение на проектните дейности по Договора с Министерство на образованието.

Докладна записка с вх. № 578/ 07.09.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на община Созопол с проектно предложение към Министерството на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж„
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1366

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол дава съгласие:
1. Община Созопол да кандидатства с проектно предложение по процедура „Подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” на ОП «Наука и образование за интелигентен растеж»
2. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подготви и подаде необходимите документи по т.1 в Министерството на образованието.
3. Дава право на Кмета да сключи споразумение за реализация на проектните дейности с общинските детски градини и Сдружение «Равновесие» като партньори по проекта, задължително изискуеми по настоящата процедура.
4. Дава право на Кмета на Община Созопол да прехвърля средства в рамките на одобрения проектен бюджет за осигуряване на оперативното изпълнение на проектните дейности по Договора с Министерство на образованието.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 530/ 17.08.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: предложение за включване на обект (проект) като общински от първостепенно значение към Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2015г., приета с Решение №1128/ 16.02.2015г. и даване на предварително съгласие по чл.30 по ППЗОЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1367

І.Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 , т.8 ,т.12 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост, и във връзка с §5 ,т.73 от ДР на ЗИД на ЗУТ допълва годишна програма за 2015., приета с Решение № 1128/16.02.2015г с нов Раздел VІІІ „ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ” обявява проект свързан със социално икономическото развитие на общността и с предназначение за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение за обект от първостепенно значение за Община Созопол като го включва към годишна програма за 2015., приета с Решение № 1128/16.02.2015г., както следва:
1.1.Проект „Второстепенна улица с осови точки 72-71-70-57-58-59-60-61-62, в м.Каваци, землище на гр.Созопол”, включително ПУП-ПУР, парцеларен план и план схеми към него , одобрен с Решение №238 от 22.06.2012г.
ІІ. Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост, и във връзка с чл.30 , ал.3 от ППЗОЗЗ дава предварително съгласие за подробно устройствения план, определяне на площадка или трасе за проект „Второстепенна улица с осови точки 72-71-70-57-58-59-60-61-62, в м.Каваци, землище на гр.Созопол”, включително ПУП-ПУР, парцеларен план и план схеми към него за срок от 3(три) години от датата на влизане в сила на решението.

Докладна записка с вх. № 561/ 03.09.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в м-ст „Старо селище“, с.Атия, община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1368

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение № 1128/16.02.2015г. на Общински съвет Созопол, като включва следните имоти:
1.1. поземлен имот с идентификатор 63015.506.474 с площ 319 кв.м./триста и деветнадесет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост акт № 3314/25.08.2015год.
1.2. поземлен имот с идентификатор 63015.506.517 с площ 573 кв.м./петстотин седемдесет и три квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост акт № 3335/26.08.2015год.
1.3. поземлен имот с идентификатор 63015.506.420 с площ 400 кв.м./четиристотин квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост акт № 3292/14.08.2015год.
1.4. поземлен имот с идентификатор 63015.506.448 с площ 464 кв.м./четиристотин шестдесет и четири квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост акт № 3298/14.08.2015год.
1.5. поземлен имот с идентификатор 63015.506.404 с площ 343 кв.м./триста четиридесет и три квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост акт № 3289/14.08.2015год.
1.6. поземлен имот с идентификатор 63015.506.519 с площ 538 кв.м./петстотин тридесет и осем квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост акт № 3336/26.08.2015год.
1.7. поземлен имот с идентификатор 63015.506.469 с площ 321 кв.м./триста двадесет и един квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост акт № 3309/24.08.2015год.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с явно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост:
2.1. поземлен имот с идентификатор 63015.506.474 с площ 319 кв.м./триста и деветнадесет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост акт № 3314/25.08.2015год.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 6 100,00лв. / шест хиляди и сто лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150237/01.09.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.2. поземлен имот с идентификатор 63015.506.517 с площ 573 кв.м./петстотин седемдесет и три квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост акт № 3335/26.08.2015год.
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.2, възлизаща на 11 000,00лв. / единадесет хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150238/01.09.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.3. поземлен имот с идентификатор 63015.506.420 с площ 400 кв.м./четиристотин квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост акт № 3292/14.08.2015год.
2.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.3, възлизаща на 7 700,00лв. / седем хиляди и седемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150234/01.09.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.4. поземлен имот с идентификатор 63015.506.448 с площ 464 кв.м./четиристотин шестдесет и четири квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост акт № 3298/14.08.2015год.
2.4.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.4, възлизаща на 8 900,00лв. / осем хиляди и деветстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150235/01.09.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.5. поземлен имот с идентификатор 63015.506.404 с площ 343 кв.м./триста четиридесет и три квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост акт № 3289/14.08.2015год.
2.5.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.5, възлизаща на 6 600,00лв. / шест хиляди и шестстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150229/01.09.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.6. поземлен имот с идентификатор 63015.506.519 с площ 538 кв.м./петстотин тридесет и осем квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост акт № 3336/26.08.2015год.
2.6.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.6, възлизаща на 10 400,00лв. / десет хиляди и четиристотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150239/01.09.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.7. поземлен имот с идентификатор 63015.506.469 с площ 321 кв.м./триста двадесет и един квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост акт № 3309/24.08.2015год.
2.7.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.7, възлизаща на 6 200,00лв. / шест хиляди и двеста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150236/01.09.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 562/ 03.09.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Зидарово.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1369

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение №1128/16.02.2015г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот IX-„За КОО“ /девет римско за комплексно обществено обслужване/, кв.9 по плана на с.Зидарово, общ.Созопол, с площ 95кв.м./деветдесет и пет квадратни метра/.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост, Урегулиран поземлен имот IX-„За КОО“ /девет римско за комплексно обществено обслужване/, кв.9 по плана на с.Зидарово, общ.Созопол, с площ 95кв.м./деветдесет и пет квадратни метра/, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 3173/14.07.2015год.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 1 200,00лв./хиляда и двеста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150251/02.09.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 563/ 03.09.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1370
Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъде предоставен на ОСЗ-Созопол, Поземлен имот с №000538, с площ 6,594дка., находящ се в местност „Факуда”, землище с.Равадиново, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Киро Стоянов Раев.

Докладна записка с вх. № 564/ 03.09.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: отдаване под наем чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост, находящи се в с. Индже войвода
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1371

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение № 1128/16.02.2015г. на Общински съвет Созопол, като включва следните недвижими имоти – частна общинска собственост:
- Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП „нива”, с планоснимачен номер 048019 (нула четиридесет и осем хиляди и деветнадесет) по КВС на землище с. Индже войвода, местност „Пожарето”, с площ от 33 220 кв.м. (тридесет и три хиляди двеста и двадесет квадратни метра), с АОС № 1763/14.03.2012г.

- Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП „нива”, с планоснимачен номер 048018 (нула четиридесет и осем хиляди и осемнадесет) по КВС на землище с.Индже войвода, местност „Пожарето”, с площ от 44 066 кв.м. (четиридесет и четири хиляди и шестдесет и шест квадратни метра), с АОС № 1764/14.03.2014г.

- Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП „нива”, с планоснимачен номер 088015 (нула осемдесет и осем хиляди и петнадесет) по КВС на землище с. Индже войвода, местност „Кехалов врис”, с площ от 69 767 кв.м. (шестдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и седем квадратни метра), с АОС № 1766/14.03.2012г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на Кмета на община Созопол да отдаде под наем чрез провеждане на публични търгове с явно наддаване следните имоти - частна общинска собственост:

- 2.1. Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП „нива”, с планоснимачен номер 048019 (нула четиридесет и осем хиляди и деветнадесет) по КВС на землище с. Индже войвода, местност „Пожарето”, с площ от 33 220 кв.м. (тридесет и три хиляди двеста и двадесет квадратни метра), с АОС № 1763/14.03.2012г.
-
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.1, възлизаща на 270,00лв./двеста и седемдесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150092/01.09.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.

- 2.2. Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП „нива”, с планоснимачен номер 048018 (нула четиридесет и осем хиляди и осемнадесет) по КВС на землище с.Индже войвода, местност „Пожарето”, с площ от 44 066 кв.м. (четиридесет и четири хиляди и шестдесет и шест квадратни метра), с АОС № 1764/14.03.2014г.

2.2.1.На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2, възлизаща на 300,00лв./триста лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150091/01.09.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.

- 2.3. Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП „нива”, с планоснимачен номер 088015 (нула осемдесет и осем хиляди и петнадесет) по КВС на землище с. Индже войвода, местност „Кехалов врис”, с площ от 69 767 кв.м. (шестдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и седем квадратни метра), с АОС № 1766/14.03.2012г.

2.3.1.На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.3, възлизаща на 550,00лв./петстотин и петдесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150093/01.09.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
Горецитираните земеделски земи ще бъдат отдадени под наем за срок от 5 /пет/ години.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 565/ 03.09.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в, з-ще с.Габър, община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1372
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение № 1128/16.02.2015г. на Общински съвет Созопол, като включва следните имоти:
1.1. Поземлен имот 166001 с площ 17 697 кв.м./седемнадесет хиляди шестстотин деветдесет и седем квадратни метра/, находящ се в м-ст „Чеирчето“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – изоставена нива, актуван като частна общинска собственост с Акт № 2253/14.12.2013год.
1.2. Поземлен имот 070015 с площ 29 989 кв.м./двадесет и девет хиляди деветстотин осемдесет и девет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Кадията“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, актуван като частна общинска собственост с Акт № 2250/14.12.2013год.
1.3. Поземлен имот 070001 с площ 4 620 кв.м /четири хиляди шестстотин и двадесет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Кадията“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, актуван като частна общинска собственост с Акт № 2249/14.12.2013год
1.4. Поземлен имот 000255 с площ 11 428 кв.м /единадесет хиляди четиристотин двадесет и осем квадратни метра/, находящ се в м-ст „Зидаровско корубче“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – изоставена нива. актуван като частна общинска собственост с Акт № 2259/14.12.2013год.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с явно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост:
2.1. Поземлен имот 166001 с площ 17 697 кв.м./седемнадесет хиляди шестстотин деветдесет и седем квадратни метра/, находящ се в м-ст „Чеирчето“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – изоставена нива, актуван като частна общинска собственост с Акт № 2253/14.12.2013год.
2.2. Поземлен имот 070015 с площ 29 989 кв.м./двадесет и девет хиляди деветстотин осемдесет и девет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Кадията“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, актуван като частна общинска собственост с Акт № 2250/14.12.2013год.
2.3. Поземлен имот 070001 с площ 4 620 кв.м /четири хиляди шестстотин и двадесет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Кадията“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, актуван като частна общинска собственост с Акт № 2249/14.12.2013год
2.4. Поземлен имот 000255 с площ 11 428 кв.м /единадесет хиляди четиристотин двадесет и осем квадратни метра/, находящ се в м-ст „Зидаровско корубче“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – изоставена нива. актуван като частна общинска собственост с Акт № 2259/14.12.2013год.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имотите описани по т.2 както следва:
3.1. , Поземлен имот 166001 с площ 17 697 кв.м./седемнадесет хиляди шестстотин деветдесет и седем квадратни метра/, находящ се в м-ст „Чеирчето“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – изоставена нива, възлизаща на 4 900,00лв. /четири хиляди и деветстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150212/20.08.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3.2. Поземлен имот 070015 с площ 29 989 кв.м./двадесет и девет хиляди деветстотин осемдесет и девет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Кадията“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива,, възлизаща на 9 200,00лв. /девет хиляди и двеста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150214/20.08.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3.3. Поземлен имот 070001 с площ 4 620 кв.м /четири хиляди шестстотин и двадесет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Кадията“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, възлизаща на 2 100,00лв. /две хиляди и сто лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150213/20.08.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3.4. Поземлен имот 000255 с площ 11 428 кв.м /единадесет хиляди четиристотин двадесет и осем квадратни метра/, находящ се в м-ст „Зидаровско корубче“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – изоставена нива, възлизаща на 4 000,00лв. /четири хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150213/20.08.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 566/ 03.09.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в зоната по §4, м-ст „Куку баир” з-ще гр.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1373

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение № 1128/16.02.2015г. на Общински съвет Созопол, като включва имот с идентификатор 67800.50.309 по КК за з-ще гр.Созопол целият с площ от 695 кв.м. /шестстотин деветдесет и пет/ квадратни метра.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 67800.50.309 по КК за з-ще гр.Созопол целият с площ от 695 кв.м. /шестстотин деветдесет и пет/ квадратни метра., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1790/26.04.2012год.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 11 000,00лв./единадесет хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150228/31.08.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 567/ 03.09.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в зоната по §4, м-ст „Росенец” з-ще с.Росен, Община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1374

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение № 1128/16.02.2015г. на Общински съвет Созопол, като включва имот №126 по плана на местност „Росенец” землище с.Росен, Община Созопол, целият с площ от 378 кв.м. /триста седемдесет и осем/ квадратни метра.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост, представляващ имот №126 по плана на местност „Росенец” землище с.Росен, Община Созопол, целият с площ от 378 кв.м. /триста седемдесет и осем/ квадратни метра, за който е съставен акт за частна общинска собственост №3304/24.08.2015год.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 5 300,00лв./пет хиляди и триста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150231/01.09.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 568/ 03.09.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в с.Присад, Община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1375

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение № 1128/16.02.2015г. на Общински съвет Созопол, като включва следните имоти:
1.1. Поземлен имот №056025 в местност „Осенака“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 4001кв.м./четири хиляди и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „нива“, актуван като частна общинска собственост Акт №1446/10.02.2010год.
1.2. Поземлен имот №053002 в местност „Кору Ясак“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 5 000кв.м./пет хиляди квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „ нива“, актуван като частна общинска собственост Акт №1445/10.02.2010год.
1.3. Поземлен имот №051014 в местност „Дренака“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 7 000 кв.м. /седем хиляди квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „нива“, актуван като частна общинска собственост Акт №1450/17.02.2010год.
1.4. Поземлен имот №060006 в местност „Осенака“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 1 000 кв.м./хиляда квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „нива“, актуван като частна общинска собственост Акт №1448/17.02.2010год.
1.5. Поземлен имот №018011 в местност „Гробищата“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 14 900 кв.м./четиринадесет хиляди и деветстотин квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „нива“, актуван като частна общинска собственост Акт №1439/05.02.2010год.
1.6. Поземлен имот №020001 в местност „Свраушка“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 9378 кв.м. /девет хиляди триста седемдесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „нива“, актуван като частна общинска собственост Акт №1438/04.02.2010год.
1.7. Поземлен имот №060007 в местност „Осенака“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 6 000 кв.м. /шест хиляди квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „нива“, актуван като частна общинска собственост Акт №1449/17.02.2010год.
1.8. Поземлен имот №051008 в местност „Дренака“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 6 768 кв.м. /шест хиляди седемстотин шестдесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „нива“, актуван като частна общинска собственост Акт №1442/08.02.2010год.
1.9. Поземлен имот №029009 в местност „Осенака“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 55 138 кв.м. /петдесет и пет хиляди сто тридесет и осен квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „нива“, актуван като частна общинска собственост Акт №1440/05.02.2010год.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичени търгове с явно наддаване следните имоти - частна общинска собственост:
2.1. Поземлен имот №056025 в местност „Осенака“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 4001кв.м./четири хиляди и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „нива“, актуван като частна общинска собственост Акт №1446/10.02.2010год.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 1 300,00лв. / хиляда и триста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 2015024/31.08.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.2. Поземлен имот №053002 в местност „Кору Ясак“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 5 000кв.м./пет хиляди квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „ нива“, актуван като частна общинска собственост Акт №1445/10.02.2010год.
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.2, възлизаща на 1 700,00лв. /хиляда и седемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150223/31.08.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.3. Поземлен имот №051014 в местност „Дренака“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 7 000 кв.м. /седем хиляди квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „нива“, актуван като частна общинска собственост Акт №1450/17.02.2010год.
2.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.3, възлизаща на 2 400,00лв. /две хиляди и четиристотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150222/31.08.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.4. Поземлен имот №060006 в местност „Осенака“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 1 000 кв.м./хиляда квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „нива“, актуван като частна общинска собственост Акт №1448/17.02.2010год.
2.4.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.4, възлизаща на 300,00лв. / триста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 2015025/31.08.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.5. Поземлен имот №018011 в местност „Гробищата“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 14 900 кв.м./четиринадесет хиляди и деветстотин квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „нива“, актуван като частна общинска собственост Акт №1439/05.02.2010год.
2.5.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.5, възлизаща на 5 100,00лв. / пет хиляди и сто лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150218/31.08.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.6. Поземлен имот №020001 в местност „Свраушка“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 9378 кв.м. /девет хиляди триста седемдесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „нива“, актуван като частна общинска собственост Акт №1438/04.02.2010год.
2.6.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.6, възлизаща на 3 200,00лв. / три хиляди и двеста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150219/31.08.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.7. Поземлен имот №060007 в местност „Осенака“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 6 000 кв.м. /шест хиляди квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „нива“, актуван като частна общинска собственост Акт №1449/17.02.2010год.
2.7.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.7, възлизаща на 1 800,00лв. / хиляда и осемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150226/31.08.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.8. Поземлен имот №051008 в местност „Дренака“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 6 768 кв.м. /шест хиляди седемстотин шестдесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „нива“, актуван като частна общинска собственост Акт №1442/08.02.2010год.
2.8.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.8, възлизаща на 2 300,00лв. / две хиляди и триста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150221/31.08.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.9. Поземлен имот №029009 в местност „Осенака“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 55 138 кв.м. /петдесет и пет хиляди сто тридесет и осен квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „нива“, актуван като частна общинска собственост Акт №1440/05.02.2010год.
2.9.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.9, възлизаща на 18 400,00лв. / осемнадесет хиляди и четиристотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150220/31.08.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 570/ 03.09.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване „ полски път“ по реда на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1376

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол като включва за отдаване под наем недвижими имоти –публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – „полски път“, съгласно списък Приложение № 1.
2. Общински съвет – Созопол на основание чл. чл.37”в” ал.16 и ал.17 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, дава своето съгласие да се предоставят под наем за индивидуално ползване за срок до 5 години имоти с начин на трайно ползване „полски път“ - публична общинска собственост.
Процедурата да се провежда по глава –VІ от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет-Созопол.

Докладна записка с вх. № 571/ 03.09.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост, находящ се в гр.Черноморец
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1377

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински Съвет приема изменението в стойността на изготвената от лицензиран независим оценител пазарна оценка №20150085/09.07.2015г от 430 лв. (четиристотин и тридесет лева) на 210 лв. (двеста и десет лева) наемна цена без ДДС, приложена към това предложение за начална конкурсна месечна наемна цена, въз основа на която да се проведе предвидения конкурс за отдаване под наем на имота.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.21, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет – Созопол, разрешава на кмета на община Созопол да отдаде под наем за срок от 5г. (пет години) чрез провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, представляващ търговски обект - помещение „Кафе-клуб”, с търговска площ 35 кв.м. (тридесет и пет квадратни метра) и 14 кв.м. (четиринадесет квадратни метра) – склад, прилежащи части от общите части на сграда на транспорта – автогара със ЗП – 70 кв.м. (седемдесет квадратни метра), с идентификатор на сградата №81178.502.328.1 по КК на гр. Черноморец, Община Созопол.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 572/ 03.09.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост, находящ се в гр.Черноморец
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1378

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински Съвет приема изменението в стойността на изготвената от лицензиран независим оценител пазарна оценка №20150086/09.07.2015г от 175 лв. (сто седемдесет и пет лева) на 70 лв. (седемдесет лева) наемна цена без ДДС, приложена към това предложение за начална конкурсна месечна наемна цена, въз основа на която да се проведе предвидения конкурс за отдаване под наем на имота.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.21, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет – Созопол, разрешава на кмета на община Созопол да отдаде под наем за срок от 5г. (пет години) чрез провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, представляващ търговски обект - помещение, предназначено за „фризьорски салон”, с търговска площ 16,40 кв.м. и 10,60 кв.м. – сервизно помещение, прилежащи части от общите части на първи етаж със ЗП-202 кв.м. от масивна двуетажна сграда с идентификатор на сградата 81178.502.313.1, находяща се в ПИ 81178.502.313 по КК на гр. Черноморец, Община Созопол.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 574/ 03.09.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба на ПИ 67800.10.459 и 67800.10.565, в местност „Мапи” на община Хасково
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1379

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение № 1128/16.02.2015г. на Общински съвет Созопол, като включва следните недвижими имоти – частна общинска собственост:
1.1. Поземлен имот 67800.10.459, с площ от 47 кв.м , находящ се в землището на гр.Созопол, м.“Мапи“, с предназначение на територията земеделска земя.
1.2. Поземлен имот 67800.10.565, с площ от 95кв.м, находящ се в землището на гр.Созопол, м.“Мапи“, с предназначение на територията земеделска земя.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.4,т.1 от Закона за общинската собственост и чл.41,ал.1,т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост , Общински съвет - Созопол разрешава на Кмета на община Созопол да продаде на Община Хасково, ЕИК 000903146, следните имоти - частна общинска собственост:
2.1. Поземлен имот 67800.10.459, с площ от 47 кв.м , находящ се в землището на гр.Созопол, м.“Мапи“, с предназначение на територията земеделска земя.
2.2. Поземлен имот 67800.10.565, с площ от 95кв.м, находящ се в землището на гр.Созопол, м.“Мапи“, с предназначение на територията земеделска земя.
2.3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 1750лв(хиляда седемстотин и петдесет), и на имота по т.2.2, възлизаща на 3750лв.(три хиляди седемстотин и петдесет), съгласно изготвени пазарни оценки № 20150232/18.09.2015г. и № 20150233/01.09.2015г. от независим лицензиран оценител, приложени към това предложение въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 575/ 03.09.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ XIII-13033, кв.37, целият с площ от 500 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1380

1. На основание чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.49а от същия закон, Общински съвет – гр. Созопол одобрява в полза на лицето Денка Янева Ангелова от с. Равадиново да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ от 100 кв.м. (сто квадратни метра), в имот УПИ XIII – 13033, в кв.37, целият с площ от 500 кв.м. (петстотин квадратни метра), по плана на с. Равадиново, Община Созопол, актуван с АОС №1189/18.02.2009г.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява пазарна стойност на правото на строеж по т.1, възлизаща на 3100 лв. (три хиляди и сто лева), съгласно изготвена пазарна оценка 20150227/31.08.2015г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.

Докладна записка с вх. № 576/ 03.09.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: отдаване под наем чрез публичен търг на земеделски имоти с НТП «Пасище» - публична общинска собственост, находящи се в с. Индже войводa
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1381
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение № 1128/16.02.2015г. на Общински съвет Созопол, като включва следните недвижими имоти – земеделски земи с начин на трайно ползване „пасище, мера” – публична общинска собственост:
- Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП „пасище с храсти”, с планоснимачен номер 000079 (нула нула нула нула седемдесет и девет) по КВС на землище с.Индже войвода, местност „Едрьов блир”, с площ от 76 890 кв.м. (седемдесет и шест хиляди осемстотин и деветдесет квадратни метра).
- Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП „пасище, мера”, с планоснимачен номер 000172 (нула нула нула сто седемдесет и две) по КВС на землище с. Индже войвода, местност „Чипишов блир”, с площ от 70 971 кв.м. (седемдесет хиляди деветстотин седемдесет и един квадратни метра)
- Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП „пасище, мера”, с планоснимачен номер 000191 (нула нула нула сто деветдесет и едно) по КВС на землище с.Индже войвода, местност „Кускунка”, с площ от 21 945 кв.м. (двадесет и една хиляди деветстотин четиридесет и пет квадратни метра).
- Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП „пасище, мера”, с планоснимачен номер 000225 (нула нула нула двеста двадесет и пет) по КВС на землище с.Индже войвода, местност „Крушите”, с площ от 75 427 кв.м. (седемдесет и пет хиляди четиристотин двадесет и седем квадратни метра).
- Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП „пасище с храсти”, с планоснимачен номер 000498 (нула нула нула четиристотин деветдесет и осем) по КВС на землище с.Индже войвода, местност „Пътеките”, с площ от 12 898 кв.м. (дванадесет хиляди осемстотин деветдесет и осем квадратни метра).
- Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП „пасище, мера”, с планоснимачен номер 000505 (нула нула нула петстотин и пет) по КВС на землище с.Индже войвода, местност „Терзиеви ниви”, с площ от 26 187 кв.м. (двадесет и шест хиляди сто осемдесет и седем квадратни метра).
- Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП „пасище, мера”, с планоснимачен номер 000562 (нула нула нула петстотин шестдесет и две) по КВС на землище с.Индже войвода, местност „Пожарето”, с площ от 10 475 кв.м. (десет хиляди четиристотин седемдесет и пет квадратни метра).
- Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП „пасище, мера”, с планоснимачен номер 000569 (нула нула нула петстотин шестдесет и девет) по КВС на землище с.Индже войвода, местност „Гъдриница”, с площ от 11 335 кв.м. (единадесет хиляди триста тридесет и пет квадратни метра).
- Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП „пасище, мера”, с планоснимачен номер 000655 (нула нула нула шестстотин петдесет и пет) по КВС на землище с.Индже войвода, местност „Халваджията”, с площ от 18 989 кв.м. (осемнадесет хиляди деветстотин осемдесет и девет квадратни метра).
- Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП „пасище, мера”, с планоснимачен номер 000844 (нула нула нула осемстотин четиридесет и четири) по КВС на землище с.Индже войвода, местност „Света Елена”, с площ от 3 678 кв.м. (три хиляди шестотин седемдесет и осем квадратни метра).
- Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП „пасище с храсти”, с планоснимачен номер 001064 (нула нула хиляда шестдесет и четири) по КВС на землище с.Индже войвода, местност „Козарника”, с площ от 75 682 кв.м. (седемдесет и пет хиляди шестстотин осемдесет и два квадратни метра).
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС във вр. с чл. 37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, Общински съвет - Созопол разрешава на Кмета на община Созопол да отдаде под наем чрез провеждане на публични търгове с явно наддаване следните имоти земеделски земи с начин на трайно ползване „пасище, мера” - публична общинска собственост:
- 2.1. Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП „пасище с храсти”, с планоснимачен номер 000079 (нула нула нула нула седемдесет и девет) по КВС на землище с.Индже войвода, местност „Едрьов блир”, с площ от 76 890 кв.м. (седемдесет и шест хиляди осемстотин и деветдесет квадратни метра).
- 2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.1, възлизаща на 500,00лв. /петстотин лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150245/01.09.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.

- 2.2. Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП „пасище, мера”, с планоснимачен номер 000172 (нула нула нула сто седемдесет и две) по КВС на землище с. Индже войвода, местност „Чипишов блир”, с площ от 70 971 кв.м. (седемдесет хиляди деветстотин седемдесет и един квадратни метра)
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.2, възлизаща на 1050,00лв./хиляда и петдесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150243/01.09.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
- 2.3. Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП „пасище, мера”, с планоснимачен номер 000191 (нула нула нула сто деветдесет и едно) по КВС на землище с.Индже войвода, местност „Кускунка”, с площ от 21 945 кв.м. (двадесет и една хиляди деветстотин четиридесет и пет квадратни метра).
-
2.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.3, възлизаща на 300,00лв./триста лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150248/01.09.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
- 2.4. Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП „пасище, мера”, с планоснимачен номер 000225 (нула нула нула двеста двадесет и пет) по КВС на землище с.Индже войвода, местност „Крушите”, с площ от 75 427 кв.м. (седемдесет и пет хиляди четиристотин двадесет и седем квадратни метра).
-
2.4.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.4, възлизаща на 490,00лв./четиристотин и деветдесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка №20150246/01.09.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
- 2.5. Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП „пасище с храсти”, с планоснимачен номер 000498 (нула нула нула четиристотин деветдесет и осем) по КВС на землище с.Индже войвода, местност „Пътеките”, с площ от 12 898 кв.м. (дванадесет хиляди осемстотин деветдесет и осем квадратни метра).
- 2.5.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.5, възлизаща на 180,00лв./сто и осемдесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150240/01.09.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
- 2.6. Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП „пасище, мера”, с планоснимачен номер 000505 (нула нула нула петстотин и пет) по КВС на землище с.Индже войвода, местност „Терзиеви ниви”, с площ от 26 187 кв.м. (двадесет и шест хиляди сто осемдесет и седем квадратни метра).

2.6.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.6, възлизаща на 160,00лв./сто и шестдесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150244/01.09.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
- 2.7. Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП „пасище, мера”, с планоснимачен номер 000562 (нула нула нула петстотин шестдесет и две) по КВС на землище с.Индже войвода, местност „Пожарето”, с площ от 10 475 кв.м. (десет хиляди четиристотин седемдесет и пет квадратни метра).

2.7.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.7, възлизаща на 70,00лв./седемдесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150247/01.09.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
- 2.8. Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП „пасище, мера”, с планоснимачен номер 000569 (нула нула нула петстотин шестдесет и девет) по КВС на землище с.Индже войвода, местност „Гъдриница”, с площ от 11 335 кв.м. (единадесет хиляди триста тридесет и пет квадратни метра).
2.8.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.8, възлизаща на 160,00лв./сто и шестдесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150242/01.09.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
- 2.9. Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП „пасище, мера”, с планоснимачен номер 000655 (нула нула нула шестстотин петдесет и пет) по КВС на землище с.Индже войвода, местност „Халваджията”, с площ от 18 989 кв.м. (осемнадесет хиляди деветстотин осемдесет и девет квадратни метра).
2.9.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.9, възлизаща на 260,00лв./двеста и шестдесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150249/01.09.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
- 2.10. Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП „пасище, мера”, с планоснимачен номер 000844 (нула нула нула осемстотин четиридесет и четири) по КВС на землище с.Индже войвода, местност „Света Елена”, с площ от 3 678 кв.м. (три хиляди шестотин седемдесет и осем квадратни метра).
- 2.10.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.10, възлизаща на 50,00лв./петдесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150241/01.09.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
- 2.11. Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП „пасище с храсти”, с планоснимачен номер 001064 (нула нула хиляда шестдесет и четири) по КВС на землище с.Индже войвода, местност „Козарника”, с площ от 75 682 кв.м. (седемдесет и пет хиляди шестстотин осемдесет и два квадратни метра).
2.11.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.11, възлизаща на 1 110,00лв./хиляда сто и десет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150250/01.09.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
Горецитираните земеделски земи ще бъдат отдадени под наем за срок от 1 /една/ година.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


ПО ЧЕТВЪРТ ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 554/ 28.08.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане Изработване на Подробен устройствен план-парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: «Кабели 20kV от БКТП „Клен“ в ПИ 67800.45.482 до нов БКТП в ПИ 67800.10.7017 (УПИ VI-10433, 10397, 10398), местност „Ачмалъци“, землище гр.Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1382

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Кабели 20kV от БКТП „Клен“ в ПИ67800.45.482 до нов БКТП в ПИ67800.10.717 (УПИ VI-10433, 10397, 10398), местност „Ачмалъци“, землище гр.Созопол.

1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет – Созопол, одобрява Задание с изх.№5-26-00-496/4/24.08.2015г., за проектиране на„Кабели 20kV от БКТП „Клен“ в ПИ67800.45.482 до нов БКТП в ПИ67800.10.717 (УПИ VI-10433, 10397, 10398), местност „Ачмалъци“, землище гр.Созопол.

1. 3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасета на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. № 560/ 03.09.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 67800.6.554 по КК, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, за изграждане на вилна сграда.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1383

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с
идентификатор 67800.6.554 по КК, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, за изграждане на вилна сграда.
При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува, съгл. чл.127, ал.2 от ЗУТ, от възложителя с: Министерство на културата - НИНКН, гр.София, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК”- ЕАД - гр.Бургас, “Електроразпределение”. Да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване за охранителна зона „Б” от ЗУЧК
• плътност на застрояване мак. 20%,
• К инт. мак. =0,8,
• кота корниз Н мак. = 7,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет–Созопол, одобрява Задание изх.№5-94-Н-51/4/02.09.2015г., за изработване на ПУП-план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ 67800.6.554 по КК, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, за изграждане на вилна сграда.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. № 558/ 03.09.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 81178.61.179 по КК, зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Митков мост”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, за изграждане на вилна сграда.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1384
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване за промяна на предназначението на поземлен имот 67800.61.179 /№179/, в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Митков мост”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с цел изграждане на вилна сграда.
При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД. Да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване:
за охранителна зона „А” от ЗУЧК
• плътност на застрояване мак. 20%,
• К инт. мак. =0,5,
• кота корниз Н мак. = 7,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет–Созопол, одобрява Задание изх.№4-94-М-74/1/01.09.2015г., за изработване на ПУП- план регулация и застрояване за промяна на предназначението на поземлен имот 67800.61.179 /№179/, зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Митков мост”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с цел изграждане на вилна сграда.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 528/ 12.08.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1385

Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на :
Пенка Мартинова Бодушка от гр. Черноморец – ЕГН: 4306044658, за извършена операция в размер на 2000 / две хиляди / лв.

Николай Ванев Доскачаров от гр. Созопол – ЕГН: 8306160589, за проведено лечение в размер на 1300 / хиляда и триста / лв.

Димитър Пеев Радев от гр. Созопол – ЕГН:4009200500,100% нетрудоспособност – за извършена операция в размер на 280 / двеста и осемдесет/ лв.

Полина Николова Чачева от гр. Созопол – ЕГН: 9601260470 , за извършена операция в размер на 413 / четиристотин и тринадесет / лв.

Дойно Димитров Мавров от с. Зидарово – ЕГН: 4608090761 , с водеща диагноза „ исхемична болест на сърцето , 38 % неработоспособност – за закупени лекарства в размер на 200 / двеста / лв.

Тодорка Янева Цветкова от гр. Созопол – ЕГН:4210140494, за извършена операция на долен крайник в размер на 1700/ хиляда и седемстотин/ лв.

Ангел Христов Митев от с. Крушевец – ЕГН: 8305220580 , за извършена операция на долен крайник в размер на 500/ петстотин / лв.

Христо Георгиев Стоянов от с. Присад – ЕГН: 4304070745, страдащ от „исхемичен инсулт“, за закупени лекарства в размер на 360 / триста шестдесет / лв.

Атанас Стоянов Христов от с.Равадиново – ЕГН: 6807230664, за извършена операция в размер на 200 (двеста) лв.

Средствата да бъдат изплатени след представяне на документи оправдаващи разходите.

Докладна записка с вх. № 544/ 24.08.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на предложение за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.92 от КСО
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1386

1.Общински съвет Созопол на основание чл.7, ал.4, т.3 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж и във връзка с чл.92 от КСО, одобрява предложението за отпускане на персонална пенсия на детето Симона Филева Христова ЕГН 1452280515 от с.Росен Община Созопол по молба на нейния баща Фильо Иванов Христов от с.Росен ул.“Хан Аспарух“ № 10 Община Созопол
2.Общински съвет Созопол оправомощава Кмета на Община Созопол да подготви нужната документация за внасянето на предложението до Министъра на труда и социалната политика .

Докладна записка с вх. № 551/ 28.08.2015г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане мрежата, числеността на персонала, средната посещаемост на децата и хранодена им в детските заведения за учебната 2015/ 2016 година
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1387

Общински съвт Созопол одобрява групите, числеността на педагогическия и помощен персонал, броя на сезонните групи и персонала към тях в детските заведения, определя средна посещаемост – 10 деца в група, храноден до 2,50 лв. на дете за учебната 2015/2016 година

Докладна записка с вх. № 553/28.08.2015г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на слетите и маломерни паралелки в училищата на територията на Община Созопол за учебната 2015/2016 учебна година.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1388

1.Общински съвет Созопол утвърждава маломерните и слети паралелки в училищата на територията на Община Созопол за учебната 2015/ 2016 година.


ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 584/ 11.09.2015г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: настаняване под наем в помещения – частна общинска собственост за нуждите на юридически лица с нестопанска цел
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1389

I. На основание чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.23 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, Общински Съвет – Созопол одобрява отдаването под наем за период от 5 (пет) години на помещение – частна общинска собственост на Сдружение на ловците и риболовците – Ловно-рибарско дружество “Аполония 2001” рег.по ф.д.№ 1631 по описа за 2001г.на БОС с ЕИК 102698327, находящо се в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри, и идентичен с УПИ XI-общ., в кв.49 по действащ план за регулация на гр.Созопол както следва:
Самостоятелен обект в сграда №1 от “Търговски комплекс”, гр.Созопол, пл.”Черно море”№1, бл.4 в УПИ ХI-общ, кв.49 по плана на гр.Созопол с идентификатор 67800.504.224.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224, при съседи на имота 67800.504.424 и 67800.504.271, със застроена площ от 161 кв.м./сто шестдесет и един кв.м./и с брой етажи – 2 /два/, съгласно кадастрална скица по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри както следва:
- Самостоятелен обект с идентификатор 67800.504.224.1.1,с предназначение на обекта: „За офис” с площ от 20.00 кв.м. и прилежащи части от 6.35 кв.м. при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта - 67800.504.224.1.5 – на Сдружение на ловците и риболовците – Ловно-рибарско дружество “Аполония 2001” рег.по ф.д.№ 1631 по описа за 2001г.на БОС.
II. На основание чл.14, ал.8 от Закона за общинска собственост Общински съвет-Созопол одобрява наемна цена в размер на 30 (тридесет) лв.без ДДС на месец.


ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 586/ 15.09.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 67800.42.59 по КК, горска територия, местност „Каваци”, землище гр.Созопол, в устройствена зона по ИОУП - ОК4 за отдих и курорт, с отреждане за почивен лагер.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1390
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1, от ЗУТ, §5, т.73 от ДР на ЗУТ, чл.73, ал.5 и чл.76 от ЗГ, §3, ал.3 от ПЗР на ЗГ, чл.17, ал.2 от ЗУЧК, Решение №234 от протокол №11/20.07.2012г и Решение №469 от протокол №24/02.08.2013г на Общински съвет Хасково, Писмо №07-346/11.06.2014г. на Министъра на земеделието и храните, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 67800.42.59 по КК, горска територия, местност „Каваци”, землище гр.Созопол, в устройствена зона по ИОУП - ОК4 за отдих и курорт, с отреждане за почивен лагер.
При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува, съгл. чл.127, ал.2 от ЗУТ, от възложителя с: РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК”- ЕАД - гр.Бургас, “Електроразпределение”. Да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване за охранителна зона „Б” от ЗУЧК:
• плътност на застрояване мак. 30%,
• К инт. мак. =1,0,
• кота корниз Н мак. = 10,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

2. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет–Созопол, одобрява Задание №4-61-00-44/4/14.09.2015год., за изработване на ПУП-план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 67800.42.59 по КК, горска територия, местност „Каваци”, землище гр.Созопол, в устройствена зона по ИОУП - ОК4 за отдих и курорт, с отреждане за почивен лагер.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 587/ 15.09.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Подписване на допълнително споразумение към Договор № 8-261/20.05.2015г
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1391

1. На основание чл. 21,ал.1,т.8 от ЗМСМА Общински съвет утвърждава проекта за Допълнително споразумение към Договор № 8-261/20.05.2015 вписан в Агенция по вписвания, Служба вписвания на 02.06.2015, том 19, № 65, вх.рег.№6599.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да сключи допълнителното споразумение към Договор № 8-261/20.05.2015 в качеството си на възложител с „ПРО ВАСТЕ ПЛЮС” АД в качеството му на изпълнител по това споразумение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Кр. Германова/


върнете се назад

Новини:

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...