:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

Р Е Ш Е Н И Я ВЗЕТИ НА СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ ПРОВЕДЕНО НА 29.01.2016г


Р Е Ш Е Н И Я
ВЗЕТИ НА СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ
ПРОВЕДЕНО НА 29.01.2016г.

По предложение на Красимира Германова – Председател на Общински съвет
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 94

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. № 862/ 15.12.2015г., от Петя Чапевова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Упълномощаване на представител на Община Созопол в общото събрание на ВиК и определяне позицията и мандата по решенията по обявения ред
2. Докладна записка с вх. № 32/ 14.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Взимане на решение за приемане на „Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец“
3. Докладна записка с вх. № 33/ 14.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на стратегия за управление на общинската собственост за периода 2015-2019 година
4. Докладна записка с вх. № 24/ 12.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016г.
5. Докладна записка с вх. № 34/ 14.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на нов състав на Обществен съвет за упражняване контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги
6. Докладна записка с вх. № 37/ 14.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит в Община Созопол за 2016г.
7. Докладна записка с вх. № 42/ 14.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Подписване на Договор за взаимодействие за изграждане и осигуряване функционирането на „Център за подпомагане на жертвите на сексуално насилие“.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
8. Докладна записка с вх. № 899/ 30.12.2015г., от Петя Чапевова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване с проектно предложение по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ по процедура „Независим живот“
9. Докладна записка с вх. № 27/ 13.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2016 година
10. Докладна записка с вх. № 21/ 11.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Проекто – бюджет на Община Созопол за 2016година
11. Докладна записка с вх. № 28/ 14.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на промяна в списък за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за учебната 2015/ 2016г., Функция „Образование“ – ОДЗ
12. Докладна записка с вх. № 41/ 14.01.2016г., от Петя Чапевова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг към „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект „Созопол – съхраненото културно наследство и културна идентичност през вековете”
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
13. Докладна записка с вх. № 23/ 12.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за приемане на списък за Определяне на видовете жилищна собственост на Община Созопол
14. Докладна записка с вх. № 35/ 14.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на размера и местоположението на мерите и пасища на територията на Община Созопол и правилата за тяхното ползване.
15. Докладна записка с вх. № 36/ 14.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на част от имот №37 по плана на местност ”Меден рид”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а ал.5 от ЗИД на ПРЗ на ЗСПЗЗ
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА,СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
16. Докладна записка с вх. № 896/ 29.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабели 20kV от БКТП „Клен“ в ПИ67800.45.482 до нов БКТП в ПИ678/00.10.717 (УПИ VI-10433, 10397, 10398), местност „Ачмалъци“, землище гр.Созопол.
17. Докладна записка с вх. № 11/ 06.01.2016г., от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън границите на населените места в з-ще гр.Черноморец , област Бургас за обект: „ Външен водопровод за УПИ ІV-3192 / идентичен с ПИ 81178.3.192 / в м.”Акра” , землище гр.Черноморец ”
18. Докладна записка с вх. № 12/ 11.01.2016г., от Петя Чапевова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект „Второстепенна улица“ с осови точки 112-1-2-3-4-5, местност „Край село“, землище с. Росен.
19. Докладна записка с вх. № 13/ 11.01.2016г., от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработване на изменение на Подробен устройствен план – изменение на план за застрояване и изменение на схема за разполагане на преместваеми обекти за УПИ ХХVІІІ „За лесопарк” (ПИ 67800.35.140 по КК) м.”Света Марина” , община Созопол
20. Докладна записка с вх. № 14/ 11.01.2016г., от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън строителните граници на населено място за обект „Довеждащ водопровод”, захранващ УПИ I „За депо за строителни материали, земни маси и инертни материали“ (с идентификатор по КК 81178.51.48) и УПИ II „За депо за строителни материали, земни маси и инертни материали“ (с идентификатор по КК 81178.48.26) землище гр.Черноморец.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 862/ 15.12.2015г., от Петя Чапевова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Упълномощаване на представител на Община Созопол в общото събрание на ВиК и определяне позицията и мандата по решенията по обявения ред
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 95

1. На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол упълномощава Панайот Рейзи в качеството му на Кмет на Община Созопол да участва във всички следващи редовни или извънредни Общи събрания на Асоциацията по ВиК– Бургас като изразява позиции и взема целесъобразни решения по предварително оповестения дневен ред за съответното Общото събрание.
2. Избира Петя Чапевова – Зам.-кмет на Община Созопол за заместник-представител на Община Созопол в Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас с право да гласува за приемане на съответните решения по предварително оповестения дневен ред за съответното Общото събрание.

Докладна записка с вх. № 32/ 14.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Взимане на решение за приемане на „Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец“
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 96

1.Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, приема „Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец“.
2.Одобрява „Тарифа на предлагани услуги от ЦПП – общинско пристанище Черноморец“.

Докладна записка с вх. № 33/ 14.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на стратегия за управление на общинската собственост за периода 2015-2019 година
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 97

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.8 от Закона за общинска собственост Общински съвет Созопол приема Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2015-2019 година.

Докладна записка с вх. № 24/ 12.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 98

Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост и чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приема така представената „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2016г.”

Докладна записка с вх. № 34/ 14.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на нов състав на Обществен съвет за упражняване контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 99

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.35 от Закона за социалното подпомагане и чл.52 от Правилника за прилагане на същия закон, Общински съвет Созопол утвърждава нов състав на Обществен съвет за упражняване контрол при осъществвяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги както следва:
1. Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол
2. Пенка Щерионова – Директор Дирекция „Социално подпомагане“ Созопол
3. Гено Пухов – Общински съветник, Общински съвет Созопол
4. Светлана Чакърова – Директор ЦОП Созопол
5. Пенка Хадилева – Председател Сдружение на инвалидите гр.Созопол
6. Ваня Петрова – член Църковно настоятелство при храм „Св. Георги“ Созопол
7. Вяра Милчева – Председател Сдружение „Света Марена“ Созопол

Докладна записка с вх. № 37/ 14.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит в Община Созопол за 2016г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 100

1.На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Общински съвет Созопол съгласува приложения към докладната записка Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит в Община Созопол за периода 01.01.2016 - 31.12.2016 г.

Докладна записка с вх. № 42/ 14.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Подписване на Договор за взаимодействие за изграждане и осигуряване функционирането на „Център за подпомагане на жертвите на сексуално насилие“.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 101

1. Одобрява участието на Община Созопол при реализирането на проект „Център за подпомагане на жертвите на сексуално насилие“.
2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подпише Договор за взаимодействие за изграждане и осигуряване функционирането на „Център за подпомагане на жертвите на сексуално насилие“.
3. Определя годишно сумата от 5 000 /пет хиляди/ лв. от Общинския бюджет за текущи разходи на „Център за подпомагане на жертвите на сексуално насилие“.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 899/ 30.12.2015г., от Петя Чапевова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване с проектно предложение по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ по процедура „Независим живот“
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 102

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и чл. 59 и сл. от ЗМСМА Общински съвет Созопол:
1. Дава право Община Созопол да кандидатства с проектно предложение „Съпричастност“ по Приоритетна ос 2: „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ”, Инвестиционен приоритет № 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”, Специфична цел 1 към ИП3: „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване”, Процедура „Независим живот“ по ОП „Развитие на човешки ресурси 2014-2020г.“.
2. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подготви и внесе необходимата документация по проектно предложение „Съпричастност“.
3. Дава съгласие за подкрепа дейността на Звеното, създадено по процедура „Помощ в дома“ за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда;
4. Дава съгласие за поддържане на заложените в проекта услуги за социално включване в общността или в домашна среда, за срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване, след одобряване на окончателния доклад по проекта.
5. Одобрява Партньорско споразумение със Сдружение „Равновесие“ за съвместна дейност в рамките на проекта.
6. Дава съгласие помещението, съгласно приложената схема, на първи етаж в „Здравна служба“, гр. Черноморец, ПИ 81178.502.283 (УПИ I, кв. 36 по плана на гр. Черноморец), да се предостави за срока на изпълнение на проекта и срок не по-кратък от 3 години, считано от датата на одобряване на окончателния доклад по проекта.

Докладна записка с вх. № 27/ 13.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2016 година
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 103

Общински съвет Созопол одобрява план сметката на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2016 година.

Докладна записка с вх. № 21/ 11.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Проекто – бюджет на Община Созопол за 2016година
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 104
1.Приема бюджета на Община Созопол за 2016г. както следва:
1.1.По приходите в размер на 27 000 000 лв. /съгласно Приложение № 1/, в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 5 886 780 лв., в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 3 871 611 лв.
1.1.1.2. Общински приходи за допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 1 638 000 лв./Приложение № 1/
1.1.1.3. Финансиране-преходен остатък от 2015 г. в размер на 377 169 лв./Приложение №1/
1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на 21 113 220 лв., в т.ч:
1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 6 278 989 лв./ Приложение № 1 /
1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 10 317 000 лв. /Приложение №1/
1.1.2.3.Трансфери за местни дейности в размер на 193 700 лв., в т.ч:
1.1.2.3.1.Обща изравнителна субсидия в размер на 116 300 лв.
1.1.2.3.2.Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 77 400 лв.

1.1.2.4.Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 395 100 лв.

1.1.2.5.Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС в размер на (-) 155 817 лв.
1.1.2.6.Временни безлихвени заеми м/ду бюджети и с/ки за средства от ЕС в размер на 155 817 лв.
1.1.2.7.Финансиране –преходен остатък в размер на 3 928 431 лв., съгласно Приложение №1;
1.2. По разходите в размер на 27 000 000 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения №№ от 2 до 11, в т.ч.;
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 4 248 780 лв.
1.2.2.3а допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със собствени средства в размер на 1 638 000 лв.
1.2.3. За местни дейности в размер на 21 113 220 лв. в т.ч. и разчет на разходите по кметствата, съгласно Приложения №№ 12 до 23.
1.3.Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на (-) 4 305 600 лв., съгласно Приложение №1.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 105

2.Приема инвестиционната програма за 2016г. в размер на 5 822 549 лв., съгласно Приложение №24.
2.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 395 100 лв. по обекти, съгласно Приложение №24.
2.3.Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение №28.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 106

3.Одобрява обща численост на персонала и утвърждава разходите за заплати през 2016г., на Община Созопол без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение №25 и 25А, в т.ч.
3.1.За дейност 122 „Общинска администрация" – 131 щата в т.ч 31 щата осигурени със средства от държавния бюджет и 100 щата осигурени от общински приходи.
3.2.Справка за разпределението на плановите разходи за заплати за 2016г., съгласно Приложение № 26.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 107
4.Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:
4.1.Членски внос 14 300 лв.
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет, както следва:
4.2.1.Утвърждава сумата от 10 500 лв. средства за помощи, които не са на основание на Закона за Семейни помощи за деца и Закона за социално подпомагане.
4.2.2.Утвърждава еднократна помощ в размер на 500 лв. - общо на ветераните от войните жители на Община Созопол.
4.2.3.Утвърждава еднократна помощ в размер на 2 000 лв. за отглеждане за всяко новородено дете за жителите на Община Созопол, с общ размер на разходите за 2016г. 239 000 лв. и се изплаща съгласно приетите от Общински съвет Созопол критерии и регламент.
4.3.Субсидии за:
4.3.1.Читалища в размер на 213 680 лв.,в т.ч.
-за читалище гр.Созопол – 113 720 лв. в т.ч. 50 000 лв. – дофинансиране;
-за читалище - с.Атия – 7 080 лв.;
-за читалище - с.Зидарово – 7 080 лв.;
-за читалище -с.Индже войвода – 3 540 лв. ;
-за читалище - с.Крушевец- 7 080 лв. ;
-за читалище - с.Присад – 3 540 лв.;
-за читалище-с.Росен – 14 160 лв. ;
-за читалище -с.Равна гора- 14 160 лв.;
-за читалище - с.Равадиново – 10 620 лв.;
-за читалище-гр.Черноморец – 32 700 лв,в т.ч. 15 000 лв. – дофинансиране.

4.3.2.Спортни клубове, развиващи спортната дейност на територията на общината за спортно състезателна дейност и ремонт на материалната база –общинска собственост – 690 000 лв., в т.ч.:
-за футболен клуб - гр.Созопол - 550 000 лв.;
-за гребен клуб - гр.Созопол - 25 000 лв.;
-за клуб "БУШИ-ДО" - гр.Черноморец- 20 000 лв.;
-за спортен клуб " Киборг" - гр.Созопол - 5 000 лв.;
-за спортен клуб „Олимп" - гр.Созопол- 5 000 лв.;
-за клуб по кик- бокс " Аполон " гр.Созопол" - 5 000 лв.;
-за спортен клуб "Карате Шогун" гр.Созопол - 10 000 лв.;
-за СНЦ „Общински яхт клуб „ Созопол - 20 000 лв.;
-за спортен клуб по борба "Никола Станчев” Община Созопол - 25 000 лв.;
-за спортен клуб по футбол „Стоян Георгиев-ОБРАЗА” – 5 000 лв.;
-за СНЦ „Общински водолазен център” Созопол – 5 000 лв.;
-за плувен клуб „Бриз” Созопол – 10 000 лв.;
-за спортен клуб „Спартак-Созопол” гр.Созопол . 5 000 лв.

4.3.3.Организации с нестопанска цел – 20 000 лв.,в т.ч.
-на Сдружение на инвалидите - Созопол в размер на 3 500 лв.;
-на Сдружение "СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ" - териториална съюзна организация на слепите в гр.Бургас в която членуват и жителите на Община Созопол с тежки зрителни увреждания в размер на 2 000 лв;.
-на"Сдружение за българо - гръцко приятелство" гр.Созопол в размер на 3 000лв.;
-на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва гр.Созопол в размер на 2 500 лв.Средствата се отпускат и за финансово подпомагане на съюза с цел, разнообразяване на дейността му и осигуряване изпълнението на плана на организацията.;
- на Тракийско дружество „ЯНИ ПОПОВ" гр.Созопол в размер на 4 000 лв.;
- на независимо женско сдружение „Св.Марена”-Созопол в размер на 3 000 лв.;
- на Сдружение „Свети Никола” Черноморец в размер на 2 000 лв.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 108

5.Приема следните лимити за разходи:
5.1.СБКО до 3 на сто върху плановите средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.
5.2. Безплатно представително и работно облекло - в размер на 350 лв. на работник/служител, назначен по ТПО и приравнени към ТПО от Закона за администрацията, включително второстепенни разпоредители с бюджетни средства без педагогически персонал във функция ,,Образование" и за закупуването на униформено теренно облекло на ОГП –Созопол в размер на 450 лв.
5.3. Разходи за представителни цели в размер на 141 000 лв. т.ч.:
- за Кмета на Общината – 100 000 лв. – за представителни цели и международна дейност в т.ч. посрещане на гости на Общината, настаняване и дневни разходи, за предметни награди / картини, икони, грамоти, сувенири, лукзозни печатни произведения, покани, поздравителни картички и поздравителни адреси /;
-за Председателя на Общински съвет-20 000 лв.;
-за Кмета на гр.Черноморец- 8 000 лв.;
- за Кметовете на кметства - с.Атия, с.Зидарово, с.Крушевец, с.Равна гора,
с.Равадиново, с.Росен по 1500 лв., на Кметовете на с.Габър, с.Индже войвода и на кметски наместници на с.Вършило и с.Присад по 1 000 лв.
5.4.Утвърждава разходи за организиране на културни мероприятия в Община в размер на 525 700 лв.,вт.ч.:
- за гр.Созопол – 430 000 лв., в т.ч. за рекламни материали по културната
програма- 30 000 лв.
- за гр.Черноморец - 45 000 лв.;
- за останалите села в общината – 50 700 лв.
5.5. Утвърждава 550 броя обслужвани лица в ДСП;
5.6.Утвърждава 132 броя деца в ДМК гр.Созопол.
5.7.Утвърждава средна посещаемост в „Целодневни детски градини и ОДЗ” – 11 деца в група и храноден на 1 дете до 2,50 лв.
5.8. Утвърждава средства в размер на 60 000 лв. за масова физкултура за деца и учащи се в Община Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 109

6.Утвърждава списъци по Функции на длъжностите и лицата, които
имат право на транспортни разходи в размер до 90% от действителните
разходи. /Приложение № 27 /
6.1.За пътуване в границите на населеното място, в съответствие с характера на трудовата дейност и за пътуване от местоживеене до местоработата и обратно.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 110

7.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейски съюз в размер на 1 117 864 лв., съгласно Приложение №29.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 111

8.Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2015г. и прогнозни показатели за периода 2016 - 2018г./Приложение №30/

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 112

9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет в Община Созопол за 2016г. както, следва:
9.1.Кметство гр. Черноморец.
9.2.Други дейности по образование - Звено „Обединени детски заведения" на територията на Община Созопол.
9.3.Средно общообразователно училище "Св.Св, К. и Методий" гр.Созопол.
9.4.Общообразователно училище Христо Ботев гр.Черноморец
9.5.Общообразователно училище Христо Ботев с. Росен.
9.6.Общообразователно училище Христо Ботев с. Зидарово.
9.7.Общообразователно училище Пейо К. Яворов с. Крушевец.
9.8.Общообразователно училище "Отец Паисий с Равна гора.
9.9.Общинско горско предприятие Созопол.
9.10.Общински културен институт „Музеен център”- Созопол /ОКИ „Музеен център”/

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 113

10.Определя максимален размер на дълга, както следва:
10.1.Максимален размер на новия общински дълг за 2016г. в размер на 1 700 000 лв.
10.2.Общински гаранции в т.ч.
Залог, запис на заповед и т.н, които може да бъдат издадени през 2016г. в размер до 100% от новия общински дълг за 2016г.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 114

11.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016г. в размер на 20 279 770 лв.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 115

12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016г. в размер на 25 108 286 лв.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 116

13.Определя размера на просрочените задължения от 2015г., които ще бъдат разплатени от бюджета за 2016г. в размер на 2 317 579 лв., съгласно Приложение № 1/32

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 117

14.Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2016г.в размер на 33 102 лв.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 118
15.Оправомощава Кмета на Общината да извършва компенсирани промени :
15.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
15.2.В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 119
16.Възлага на Кмета на общината:
16.1.Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
16.2.Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
16.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.
16.4.Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи или трайно намаляване на бюджетните разходи.
16.5.Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
16.6.Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейски съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 120

17.Упълномощава Кмета на общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общински бюджет и от сметките за средства от ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейски съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
17.1.За всеки отделен случай Кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно до края на 2016 г.
17.2.При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.
17.3.Във всички останали случаи,при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми , Кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 121
18.Упълномощава Кмета:
18.1.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейски съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
18.2.Да кандидатства за средства от ЦБ и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 122

19.Приема за сведение Протокол от 27.11.2015г. за публичното обсъждане на бюджета за 2016г., съгласно Приложение№33.

Докладна записка с вх. № 28/ 14.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на промяна в списък за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за учебната 2015/ 2016г., Функция „Образование“ – ОДЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 123

Общински съвет Созопол утвърждава промяната в списъка за длъжностите и лицата, коио имат право на транспортни разходи за учебната 2015/ 2016година на Функция «Образование» - ОДЗ

Докладна записка с вх. № 41/ 14.01.2016г., от Петя Чапевова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг към „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект „Созопол – съхраненото културно наследство и културна идентичност през вековете”
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 124

Във връзка с предложение на Кмета на Община Созопол относно поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг и на основание чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА Общински съвет Созопол
РЕШИ:
1. Община Созопол да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „ Созопол – съхраненото културно наследство и културна идентичност през вековете”, финансиран от Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, МЯРКА 1: "Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство", при следните основни параметри:
• Максимален размер на дълга – 800755 лв. (Осемстотин хиляди седемстотин петдесет и пет лева)
• Валута на дълга – лева
• Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
• Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 10 /десет/ месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № № 24-10М1-10/11.05.2015 г.
• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5.328 %
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
• Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Созопол по Договор за безвъзмездна помощ № № 24-10М1-10/11.05.2015 г., сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, и
- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Созопол, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Созопол по чл. 52, ал. 1 от Закона за публичните финанси
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Созопол да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 23/ 12.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за приемане на списък за Определяне на видовете жилищна собственост на Община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 125

І. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.2 от Наредбата за реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост одобрява приложен списък на жилищна собственост на Община Созопол по описаното предназначение както следва:
Приложение № 1 – Жилища за настаняване под наем;
Приложение № 2 – Жилища за продажба;
Приложение № 3 – Резервни жилища;
Приложение № 4 – Ведомствени жилища.

Докладна записка с вх. № 35/ 14.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на размера и местоположението на мерите и пасища на територията на Община Созопол и правилата за тяхното ползване.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 126

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.37”о”, ал.1 и ал.2 и чл.37 „и“ ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, определя размера и местоположението на мерите и пасищата съгласно списъци на поземлени имоти Приложение № 1.
2. Общински съвет – Созопол одобрява правила за ползването на мерите и пасища от общинския поземелн фонд съгласно Приложение 2

Докладна записка с вх. № 36/ 14.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на част от имот №37 по плана на местност ”Меден рид”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а ал.5 от ЗИД на ПРЗ на ЗСПЗЗ

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 127

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з ал.1 от ЗИД на ЗСПЗЗ и §31 ал.2 т.1 от ПЗР за ИД на ППЗСПЗЗ, определя цена за закупуване на 500 /петстотин/ кв.м. ид.ч., представляващи част от имот №37 /целият имот с площ от 829 кв.м./ по плана за местност ”Меден рид”, землище с.Росен, Община Созопол на стойност 1 063,00 лева /хиляда шестдесет и три лева/, обективирана в оценителен протокол №0001/11.01.2016г.
2.Общински Съвет –Созопол, на основание §4а ал.5 от ЗИД на ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, одобрява наследници на Иван Илиев Катранджиев – Лидия Ефтимова Катранджиева и Илия Иванов Катранджиев да придобият право на собственост върху 500 /петстотин/ кв.м.ид.ч., представляващи част от имот №37 /целият имот с площ от 829 кв.м./ по плана за местност ”Меден рид”, землище с.Росен, Община Созопол, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 896/ 29.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабели 20kV от БКТП „Клен“ в ПИ67800.45.482 до нов БКТП в ПИ678/00.10.717 (УПИ VI-10433, 10397, 10398), местност „Ачмалъци“, землище гр.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 128

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за „Кабели 20kV от БКТП „Клен“ в ПИ67800.45.482 до нов БКТП в ПИ678/00.10.717 (УПИ VI-10433, 10397, 10398), местност „Ачмалъци“, землище гр.Созопол, с трасе и сервитут в обхват на части от поземлени имоти с идентификатори 67800.10.390, 67800.10.690, 67800.10.392, 67800.10.393 и 67800.10.711, землище гр.Созопол.
1. 2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.3, т.1, ал.4 и ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, дава предварително съгласие по така изработеният ПУП-ПП и съгласува трасе на техническата инфраструктура за „Кабели 20kV от БКТП „Клен“ в ПИ67800.45.482 до нов БКТП в ПИ678/00.10.717 (УПИ VI-10433, 10397, 10398), местност „Ачмалъци“, землище гр.Созопол.
Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.

Докладна записка с вх. № 11/ 06.01.2016г., от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън границите на населените места в з-ще гр.Черноморец , област Бургас за обект: „ Външен водопровод за УПИ ІV-3192 / идентичен с ПИ 81178.3.192 / в м.”Акра” , землище гр.Черноморец ”

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 129

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА , чл.129 ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и чл.27 ал.3 т.1 от ППЗОЗЗ

О Д О Б Р Я В А

Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект: „Външен водопровод за УПИ ІV-3192 /идентичен с ПИ 81178.3.192 / в м.”Акра” , землище гр.Черноморец ”, като трасето на водопровода е съгласно ситуацията от проекта по част ВиК. Ситуационното разположение на водопровода е съгласно Закона за водите, Глава 7 Поземлени сервитути свързани с водните обекти - водопровода предмет на настоящата разработка е предвидено сервитута да е 0,60 м. от ляво и дясно на оста.Дължината на преминаване на водопровода през ПИ 81178.502.91 е 4,30 м., а през ПИ 81178.3.182 е 85,49 м.
Решението подлежи на обжалване на основание чл.215 ал.4 изр.2 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.

Докладна записка с вх. № 12/ 11.01.2016г., от Петя Чапевова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект „Второстепенна улица“ с осови точки 112-1-2-3-4-5, местност „Край село“, землище с. Росен.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 130

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1 във връзка с чл. 110, ал.1 т.5 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за „Второстепенна улица с осови точки 112-1-2-3-4-5, местност „Край село“, землище с. Росен“
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр. Бургас.

Докладна записка с вх. № 13/ 11.01.2016г., от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработване на изменение на Подробен устройствен план – изменение на план за застрояване и изменение на схема за разполагане на преместваеми обекти за УПИ ХХVІІІ „За лесопарк” (ПИ 67800.35.140 по КК) м.”Света Марина” , община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 131

1.1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.124а ал.1, ал.5 и ал.7 от ЗУТ във връзка с чл.110 ал.1 т.3 и чл.62 ал.7 и ал.9 от ЗУТ разрешава да се изработи Подробен устройствен план – изменение на план за застрояване и изменение на план-схема за разполагане на преместваеми обекти за УПИ ХХVІІІ „За лесопарк” (ПИ 67800.35.140 по КК) м.”Света Марина” , община Созопол
1.2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява приложеното Задание за проектиране и изработване на изменение на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се обяви съгласно чл.124б ал.2 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. № 14/ 11.01.2016г., от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън строителните граници на населено място за обект „Довеждащ водопровод”, захранващ УПИ I „За депо за строителни материали, земни маси и инертни материали“ (с идентификатор по КК 81178.51.48) и УПИ II „За депо за строителни материали, земни маси и инертни материали“ (с идентификатор по КК 81178.48.26) землище гр.Черноморец.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 132

1.1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.124а ал.1, ал.5 и ал.7 от ЗУТ във връзка с чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ разрешава да се изработи Подробен устройствен план – парцеларен план /ПП/ за елементи на техническата инфраструктура, извън строителните граници на населени места за обект: „Довеждащ водопровод”, захранващ УПИ I „За депо за строителни материали, земни маси и инертни материали“ (с идентификатор по КК 81178.51.48) и УПИ II „За депо за строителни материали, земни маси и инертни материали“ (с идентификатор по КК 81178.48.26) землище гр.Черноморец, община Созопол.
1.2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП-ПП за обект „Довеждащ водопровод”, по чл.125 ЗУТ.
1.3. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.17а ал.2, чл.21 ал.2 и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ съгласува представеното трасе на линейна техническа инфраструктура, за частта попадаща в земеделска земя, като дава предварително съгласие за изработване на Парцеларен план за обект „Довеждащ водопровод”, захранващ УПИ I „За депо за строителни материали, земни маси и инертни материали“ (с идентификатор по КК 81178.51.48) и УПИ II „За депо за строителни материали, земни маси и инертни материали“ (с идентификатор по КК 81178.48.26) землище гр.Черноморец, община Созопол. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.
Настоящето решение да се обяви съгласно чл.124б ал.2 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: КР. ГЕРМАНОВА

*Публикуван на 03.02.2016г.


върнете се назад

Новини:

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...