:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

Р Е Ш Е Н И Я ВЗЕТИ НА ОСМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ ПРОВЕДЕНО НА 26.02.2016г.Р Е Ш Е Н И Я
ВЗЕТИ НА ОСМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ
ПРОВЕДЕНО НА 26.02.2016г.

По предложение на Красимира Германова – Председател на Общински съвет
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 133

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. № 71/ 01.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Представяне на Програма за управление на кмета на община Созопол за мандат 2015-2019 г.
2. Докладна записка с вх. № 127/ 11.02.2016г., от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на план на Община Созопол за 2016г. за изпълнение на националната стратегия за младежта /2010-2020/
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
3. Докладна записка с вх. № 78/ 03.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в утвърдения списък за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи зз 2016г. във Функция „Образование“
4. Докладна записка с вх. № 79/ 03.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в утвърдения списък за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи зз 2016г. във Функция „Общи държавни служби“
5. Докладна записка с вх. № 135/ 15.02.2016г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на годишният финансов отчет за 2015г. на еднолично дружество с ограничена отговорност "СОЗОПОЛ" ЕООД - в ликвидация.
6. Докладна записка с вх. № 141/ 16.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на НЧ „Димо Николов – 1908” гр. Черноморец с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция
7. Докладна записка с вх. № 142/ 16.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Общински културен институт „Музеен център” гр. Созопол с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция
8. Докладна записка с вх. № 143/ 16.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция
9. Докладна записка с вх. № 144/ 16.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция
10. Докладна записка с вх. № 145/ 16.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България - Турция
11. Докладна записка с вх. № 149/ 16.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълнение в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2016 година във функции „Образование“
12. Докладна записка с вх. № 154/ 17.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Сдружение „Черно море – Странджа“ с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция
13. Докладна записка с вх. № 155/ 17.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Фондация „Приморско – 2004“ с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция
14. Докладна записка с вх. № 156/ 17.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Сдружение с нестопанска цел „Ментал Лига“ гр.Бургас с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България - Турция
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
15. Докладна записка с вх. № 58/ 27.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в гр.Созопол.
16. Докладна записка с вх. № 59/ 27.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
17. Докладна записка с вх. № 70/ 01.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост, представляващи Поземлени имоти с идентификатори 81178.32.348 и 81178.24.16, находящ се в м-ст „Ачмите“ з-ще гр.Черноморец.
18. Докладна записка с вх. № 77/ 03.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 505/990 кв.м.ид.ч. от УПИ І-660, квартал 73 по плана на гр.Черноморец , идентичен с ПИ 81178.501.305, частна общинска собственост
19. Докладна записка с вх. № 91/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.2 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗ
20. Докладна записка с вх. № 92/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.151 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
21. Докладна записка с вх. № 93/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.210 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
22. Докладна записка с вх. № 94/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.148 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
23. Докладна записка с вх. № 95/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.44 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
24. Докладна записка с вх. № 96/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.20 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
25. Докладна записка с вх. № 97/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.254 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
26. Докладна записка с вх. № 98/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.256 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
27. Докладна записка с вх. № 99/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.314 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
28. Докладна записка с вх. № 100/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.318 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
29. Докладна записка с вх. № 101/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.373 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
30. Докладна записка с вх. № 102/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.80 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
31. Докладна записка с вх. № 103/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.242 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
32. Докладна записка с вх. № 104/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.246 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
33. Докладна записка с вх. № 105/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.407 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
34. Докладна записка с вх. № 106/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.326 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
35. Докладна записка с вх. № 107/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.220 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
36. Докладна записка с вх. № 108/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.142 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
37. Докладна записка с вх. № 109/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.272 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
38. Докладна записка с вх. № 110/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.16 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
39. Докладна записка с вх. № 128/ 11.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в м-ст „Старо селище“, с.Атия, община Созопол.
40. Докладна записка с вх. № 129/ 11.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в местност „Соленки” з-ще гр.Созопол с идентификатор по КК 67800.1.87.
41. Докладна записка с вх. № 130/ 11.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в зоната по §4, м-ст „Росенец” з-ще с.Росен, Община Созопол.
42. Докладна записка с вх. № 131/ 11.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:
Одобряване на методика за определяне размера на годишния наем при отдаване под наем на мери, пасища и ливади за 2016.
43. Докладна записка с вх. № 140/ 16.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на Община Созопол на недвижими имоти, находящи се в с.Равадиново, с идентификатор 61042.501.508 и 61042.501.333, за които е съставен акт за държавна собственост №13/ 1984г.
44. Докладна записка с вх. № 146/ 16.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на методика за определяне размера на годишния наем при отдаване под наем на частна общинска собственост с НТП «земеделска земя».
45. Докладна записка с вх. № 147/ 16.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на мерите и пасищата – публична общинска собственост, за индивидуално ползване на животновъди, отглеждащи пасищни животни.
46. Докладна записка с вх. № 148/ 16.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на пазарна оценка за имот с идентификатор по КК 67800.502.147.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА,СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
47. Докладна записка с вх. № 62/ 29.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабелна линия 20kV от П/С „Созопол“ до В/С „Буджака“, землище гр.Черноморец и землище гр.Созопол.
48. Докладна записка с вх. № 63/ 29.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Отклонение от съществуващ главен водопровод – клон II от водоем „Каваци“, за захранване на уличен водопровод за вилно селище в УПИ IV-10416, 10525, 10552 /ПИ67800.10.707/, местност „Ачмалъци“, землище гр.Созопол
49. Докладна записка с вх. № 80/ 03.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на период и територии, за които ще се наложи забрана за строителни и монтажни работи по реда на Закона за черноморското крайбрежие
50. Докладна записка с вх. № 112/ 10.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 67800.7.104, местност „Буджака“, землище гр.Созопол, за изграждане на вилна сграда за собствени нужди.
51. Докладна записка с вх. № 138/ 15.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване изработването на Подробен устройствен план-изменение на план регулация в обхват на УПИ II-266 /ПИ № 67800.501.574 по КК на гр.Созопол/ в кв.22 по плана на гр.Созопол и улична регулация с осови точки 2-3-4 /ПИ с идентификатор 67800.501.478 по КК на гр.Созопол.
52. Докладна записка с вх. № 150/ 16.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на населени места в Община Созопол
53. Докладна записка с вх. № 151/ 16.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 81178.5.288, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, за изграждане на сгради за КОО.
54. Докладна записка с вх. № 152/ 16.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол
V. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА С ВХ. № 161/ 19.02.2016Г., ОТ ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОТНОСНО: ПРОМЯНА В РЕШЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ КЪМ ФОНД ФЛАГ, НАПРАВЕНО ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ
VI. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА С ВХ. № 162/ 19.02.2016Г., ОТ ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ПРОМЕНИ В НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 314 ОТ 12.09.2009Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ.
VII. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА С ВХ. № 163/ 19.02.2016Г., ОТ ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ОБЕКТ(ПРОЕКТ) КАТО ОБЩИНСКИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ КЪМ ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016Г, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 98/29.01.2016;
VIII. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА С ВХ. № 164/ 22.02.2016Г., ОТ ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НАЧИНА НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ НА ИМОТИ ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ „МЕРИ И ПАСИЩА“ ЗА ДРУГИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НУЖДИ
IX.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА С ВХ. № 167/ 23.02.2016Г., ОТ ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОТНОСНО: РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 67800.4.310 ПО КК М.“БУДЖАКА“ ЗЕМЛИЩЕ ГР.СОЗОПОЛ


ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 71/ 01.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Представяне на Програма за управление на кмета на община Созопол за мандат 2015-2019г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 134
Общински съвет Созопол приема така представената Програма за управление на кмета на община Созопол за мандат 2015-2019 г.

Докладна записка с вх. № 127/ 11.02.2016г., от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на план на Община Созопол за 2016г. за изпълнение на националната стратегия за младежта /2010-2020/
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 135

На основание чл.21 ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет Созопол приема План на Община Созопол за 2016 година за изпълнение на Националната стратегия за младежта /2010 – 2020/


ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 78/ 03.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в утвърдения списък за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи зз 2016г. във Функция „Образование“
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 136
1.Общински съвет Созопол утвърждава промяната в списъка на пътуващите учители и вписва Драга Янкова Хардалова – учител по професионална подготовка в СОУ ”Св.Св. Кирил и Методий”, пътуваща по маршрут Бургас-Созопол-Бургас, с право на транспортни разходи, считано от датата на назначаването и – 01.02.2016г.

Докладна записка с вх. № 79/ 03.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в утвърдения списък за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи зз 2016г. във Функция „Общи държавни служби“
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 137

1.Общински съвет Созопол утвърждава промяната в списъка на пътуващите служители и вписва Милен Михайлов Иванов – младши експерт „Екология“ в дирекция „УТКИПЕУП“ с право на транспортни разходи по маршрут с.Росен – гр.Созопол – с.Росен, считано от датата на назначаването му.


Докладна записка с вх. № 135/ 15.02.2016г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на годишният финансов отчет за 2015г. на еднолично дружество с ограничена отговорност "СОЗОПОЛ" ЕООД - в ликвидация.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 138
Общински съвет – Созопол приема годишният финансов отчет за 2015г. на търговското дружество "СОЗОПОЛ" ЕООД - в ликвидация, с ЕИК 102011854.

Докладна записка с вх. № 141/ 16.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на НЧ „Димо Николов – 1908” гр. Черноморец с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 139

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол
1. Дава съгласие НЧ „Димо Николов” Черноморец да подготви проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция, приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм”, специфична цел 2.1 Повишаване на туристическата атрактивност на трансграничния регион, чрез по-добро използване на природното и културно-историческо наследство и свързаната с тях инфраструктура в партньорство с Община Алпулу, за извършване ремонт на цялата сграда на Читалището в гр.Черноморец, общ. Созопол представляващо поземлен имот № 249 по плана на гр. Черноморец, общ. Созопол с идентификатор 81178.501.641 по плана на гр. Черноморец.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 61, ал. 1 от НРПУРОС учредява безвъзмездно право на ползване в полза на НЧ „Димо Николов 1908” Черноморец със срок до прекратяване дейността на читалището върху сграда – частна общинска собственост разположена в поземлен имот с идентификатор 81178.501.641 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри, както следва:
Сграда - частна общинска собственост, находяща се в гр. Черноморец, Община Созопол с идентификатор 81178.501.641.2 разположена в поземлен имот с идентификатор 81178.501.641, със застроена площ от 451 кв.м./четиристотин петдесет и един кв.м./ и с брой етажи – 2 /два/, съгласно кадастрална скица по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри с предназначение Сграда за култура и изкуство.

Докладна записка с вх. № 142/ 16.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Общински културен институт „Музеен център” гр. Созопол с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 140
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с Правилник за устройството и дейността на ОКИ „Музеен Център” Созопол, съгласуван от Зам. Министър доц. Д-р Бони Петрунова със Заповед N-РД-09-887/13.11.2014 г. на Министерство на културата Общински съвет Созопол:
1. Възлага и делегира права на Директора на Общински културен институт „Музеен център” гр. Созопол Димитър Недев, да възложи изготвянето на проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция, приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм”, специфична цел 2.2 Увеличаване на трансграничния туристически потенциал чрез разработване на общи дестинации.
2. Дава правомощия на Директора на Общински културен институт „Музеен център” гр. Созопол Димитър Недев, в качеството му на Водещ партньор да подпише Споразумение за партньорство в рамките на проектно предложение по т. 1. , както и да подготви, подпише и внесе всички изискуеми документи в Съвместния технически секретариат на програмата.

Докладна записка с вх. № 143/ 16.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 141
Във връзка с предложение на Кмета на Община Созопол относно изготвяне на проекто-предложение и на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол
РЕШИ:
1. Възлага и делегира права на Кмета на Община Созопол да възложи изготвянето на проектно предложение "Общини, училища и НПО за устойчиво използване и управление на възобновяеми енергийни източници в общини Созопол и Селиолу" по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция, приоритетна ос 1 „Околна среда”, специфична цел 1.2 Подобряване на капацитета за опазване на природата и устойчиво използване и управление на природните ресурси чрез общи инициативи за сътрудничество в трансграничния регион в партньорство с Област Селиолу и Сдружение „Равновесие” като водещ партньор.
2. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол, в качеството на Партньор по проекта да подпише Споразумение за партньорство в рамките на проектно предложение по т. 1. , както и да подготви и подпише всички изискуеми документи като декларира, че е съгласен да бъде изграждена инсталация и монтирани соларни панели на сградата на СОУ „Кирил и Методий” гр. Созопол в рамките на проектно предложение по т. 1 като поема задължението, че няма да бъде променяно предназначението на сградата за период от 5 години след приключване дейностите по проекта.

Докладна записка с вх. № 144/ 16.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 142

Във връзка с предложение на Кмета на Община Созопол относно изготвяне на проекто-предложение и на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол
РЕШИ:
1. Възлага и делегира права на Кмета на Община Созопол да възложи изготвянето на проектно предложение „Опазване на природно богатство - основи за развитие на туризма в трансграничния регион” по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция, приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм”, специфична цел 2.1 Повишаване на туристическата атрактивност на трансграничния регион, чрез по-добро използване на природното и културно-историческо наследство и свързаната с тях инфраструктура в партньорство с Област Селиолу.
2. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол, в качеството на Водещ партньор да подпише Споразумение за партньорство в рамките на проектно предложение по т. 1. , както и да подготви, подпише и внесе всички изискуеми документи в Съвместния технически секретариат на програмата.
3. Декларира, че предметa на интервенция в рамките на проектно предложение по т. 1, няма да бъде променяно за период от 5 години след приключване дейностите по проекта.

Докладна записка с вх. № 145/ 16.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 143
Във връзка с предложение на Кмета на Община Созопол относно изготвяне на проекто-предложение и на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол
РЕШИ:
1. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да възложи изготвянето на проектно предложение „Созопол и Селиолу за превенция на риска и защита на населението” по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция, приоритетна ос 1 „Околна среда”, специфична цел 1.1 Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия в трансграничния регион с водеща организация Област Селиолу.
2. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол, в качеството му на партньор да подпише Споразумение за партньорство в рамките на проектно предложение по т. 1. , както и да подготви, подпише и предостави всички изискуеми документи от програмата.
3. Декларира, че помещението, ремонтирано в рамките на проектното предложение по т. 1, няма да бъде променяно за период от 5 години след приключване дейностите по проекта.

Докладна записка с вх. № 149/ 16.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълнение в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2016 година във функции „Образование“
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 144
1.Общински съвет Созопол утвърждава допълнението в списъка на пътуващите учители и вписва :
- Павел Андреевич Афанасиев – учител по ФВС в ОУ „Христо Ботев” гр.Черноморец, пътуващ по маршрут Бургас- Черноморец- Бургас
- Дичо Костов – учител в ОУ”Отец Паисий” с.Равна гора, пътуващ по маршрут Бургас- Равна гора –Бургас
- Таня Минчева – учител в ОУ „Отец Паисий” с.Равна гора, пътуваща по маршрут Бургас-Равна гора-Бургас
- Силвия Хаджиева – учител- в ОУ „Отец Паисий” с.Равна Гора, пътуваща по маршрут Бургас- -Равна гора-Бургас
- Веселина Стефанова Николова – учител в ОУ „П.К. Яворов „ с.Крушевец, пътуваща по маршрут Бургас-Крушевец-Бургас
- Маринчо Атанасов Гюров – възпитател в начален етап, ОУ”Христо Ботев” с.Зидарова, пътуващ по маршрут Бургас-Зидарово -Бургас

Докладна записка с вх. № 154/ 17.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Сдружение „Черно море – Странджа“ с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 145
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол
1. Дава съгласие активите, намиращи се в гр.Созопол, кв.37, УПИ – 440, УПИ – 441 и ПИ 67800.505.114 и ПИ 67800.505.127 – общинска собственост, да се предоставят за свободно право на ползване на Сдружение „Черно море – Странджа“ за целите на проект „Опазване на културното наследство и културното многообразие – връзка между два народа” по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция, приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм”, специфична цел 2.1 Повишаване на туристическата атрактивност на трансграничния регион, чрез по-добро използване на природното и културно-историческо наследство и свързаната с тях инфраструктура, като няма да се променя предназначението им за период от 5 години след приключване дейностите по проекта.

Докладна записка с вх. № 155/ 17.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Фондация „Приморско – 2004“ с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 146
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол
1. Дава съгласие активите, намиращи се в гр.Созопол, кв.148, УПИ – І, ПИ 67800.505.116 – общинска собственост, да се предоставят за свободно право на ползване Фондация „Приморско – 2004“ за целите на проект „Опазване на природното и културното наследство – ползи за хората, природата и културата” по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция, приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм”, специфична цел 2.1 Повишаване на туристическата атрактивност на трансграничния регион, чрез по-добро използване на природното и културно-историческо наследство и свързаната с тях инфраструктура, като няма да се променя предназначението им за период от 5 години след приключване дейностите по проекта.

Докладна записка с вх. № 156/ 17.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Сдружение с нестопанска цел „Ментал Лига“ гр.Бургас с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 147

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол
1. Дава съгласие активите, намиращи се в гр.Созопол, кв.148, УПИ – І, ПИ 67800.505.118 – публична общинска собственост, да се предоставят за свободно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел „Ментал Лига“ за целите на проект „Културното наследство и културна идентичност на народите в Югоизточна Европа“ по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция, приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм”, специфична цел 2.1 Повишаване на туристическата атрактивност на трансграничния регион, чрез по-добро използване на природното и културно-историческо наследство и свързаната с тях инфраструктура, като няма да се променя предназначението им за период от 5 години след приключване дейностите по проекта.


ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 58/ 27.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в гр.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 148
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на Кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публични търгове с явно наддаване следните имоти – частна общинска собственост:
1.1. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.6 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 6, с площ от 38,16кв.м., и прилежащи части – 5,54%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 83 000,00лв. /осемдесет и три хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150121/04.06.2015г от независим лицензиран оценител презаверена с № 20160002/14.01.2016г, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.2. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.7 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 7, с площ от 37,00кв.м., и прилежащи части – 5,37%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 80 500,00лв./осемдесет хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150122/04.06.2015г от независим лицензиран оценител презаверена с № 20160003/14.01.2016г, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.3. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.8 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 8, с площ от 35,83кв.м., и прилежащи части – 5,20%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 77 950,00лв./седемдесет и седем хиляди деветстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150123/04.06.2015г от независим лицензиран оценител презаверена с № 20160004/14.01.2016г, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.4. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.9 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 9, с площ от 34,67кв.м., и прилежащи части – 5,03%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.4.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 75 400,00лв./седемдесет и пет хиляди и четиристотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150124/04.06.2015г от независим лицензиран оценител презаверена с № 20160005/14.01.2016г, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.5. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.10 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 10, с площ от 34,74кв.м., и прилежащи части – 5,04%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.5.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 75 600 лв. (седемдесет и пет хиляди и шестстотин лева), съгласно изготвена пазарна оценка № 20150125/04.06.2015г от независим лицензиран оценител презаверена с № 20160006/14.01.2016г, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.6. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.11 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 11, с площ от 33,53кв.м., и прилежащи части – 4,87%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.6.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 72 900,00лв./седемдесет и две хиляди и деветстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150126/04.06.2015г. от независим лицензиран оценител презаверена с № 20160007/14.01.2016г, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.7.Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.12 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 12, с площ от 31,04кв.м., и прилежащи части - 4,51%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.7.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 67 500,00лв./шестдесет и седем хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150127/04.06.2015г.от независим лицензиран оценител презаверена с № 20160008/14.01.2016г, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.8. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.13 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 13, с площ от 29,92кв.м., и прилежащи части - 4,34%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.8.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 65 100,00лв. /шестдесет и пет хиляди и сто лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150134/09.06.2015г. от независим лицензиран оценител презаверена с № 20160013/14.01.2016г, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота
1.9. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.14 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 14, с площ от 28,76кв.м., и прилежащи части - 4,18%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.9.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 62 600,00лв. /шестдесет и две хиляди и шестстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150128/04.06.2015г. от независим лицензиран оценител презаверена с № 20160009/14.01.2016г, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота
1.10. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.15 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 15, с площ от 27,59кв.м., и прилежащи части - 4,01%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.10.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 60 000,00лв. /шестсдесет хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150129/04.06.2015г. от независим лицензиран оценител презаверена с № 20160010/14.01.2016г, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.11. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.16 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 16, с площ от 26,43кв.м., и прилежащи части – 3,84%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.11.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 57 500,00лв./петдесет и седем хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 201501230/04.06.2015г. от независим лицензиран оценител презаверена с № 20160011/14.01.2016г, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота
1.12. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.17 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 17, с площ от 25,27кв.м., и прилежащи части – 3,67%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.12.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 55 000,00лв./петдесет и пет хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150131/04.06.2015г. от независим лицензиран оценител презаверена с № 20160012/14.01.2016г, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 59/ 27.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 149

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъде предоставен на ОСЗ-Созопол Поземлен имот с идентификатор № 67800.13.21, с площ 10,004 дка., находящ се в местност „Света Агалина”, по влязла в сила на 04.10.2007г. кадастрална карта за землище гр.Созопол, община Созопол предаден на общината с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Пейчо Ангелов Карабаджаков.

Докладна записка с вх. № 70/ 01.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост, представляващи Поземлени имоти с идентификатори 81178.32.348 и 81178.24.16, находящ се в м-ст „Ачмите“ з-ще гр.Черноморец.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 150
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол, като включва следните имоти:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 81178.32.348 по КККР на землище гр.Черноморец, м.“Чеирите“, с площ 1091 кв.м./ хиляда деветдесет и един квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3181/20.07.2015год.
1.2. Поземлен имот с идентификатор 81178.24.16 по КККР на землище гр.Черноморец, м.“Биволарски път“, с площ 413 кв.м./четиристотин и тринадесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3619/15.12.2015год.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичени търгове с явно наддаване за имоти - частна общинска собственост, както следва:
2.1. Поземлен имот с идентификатор 81178.32.348 по КККР на землище гр.Черноморец, м.“Чеирите“, с площ 1091 кв.м./ хиляда деветдесет и един квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3181/20.07.2015год.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 1 800,00лв. /хиляда и осемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160025/21.01.2016г., от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.2. Поземлен имот с идентификатор 81178.24.16 по КККР на землище гр.Черноморец, м.“Биволарски път“, с площ 413 кв.м./четиристотин и тринадесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3619/15.12.2015год.
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 680,00лв. /шестстотин и осемдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150090/08.04.2015г. презаверена с № 20160024/21.01.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 77/ 03.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 505/990 кв.м.ид.ч. от УПИ І-660, квартал 73 по плана на гр.Черноморец , идентичен с ПИ 81178.501.305, частна общинска собственост
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 151
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността в урегулиран поземлен имот І-660, квартал 73 по плана на гр.Черноморец, идентичен с ПИ 81178.501.305 по кадастрална карта, целият с площ 990 (деветстотин и деветдесет)кв.м., чрез продажба на 505 кв.м. ид.ч. (петстотин и пет квадратни метра идеални части), общинска собственост.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 35 700 лв (тридесет и пет хиляди и седемстотин лева), съгласно изготвена пазарна оценка № 20160026/20.01.2016г. от независим лицензиран оценител, приложени към това предложение въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 91/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.2 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 152

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 кв.м. /шестстотин/, представляващи имот с идентификатор 63015.506.2 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 865,90 лв. /осемстотин шестдесет и пет лева и 90 ст./, обективирана в оценителен протокол №0002/03.02.2016г.

Докладна записка с вх. № 92/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.151 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 153

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 375 кв.м.ид.ч., представляващи част от имот с идентификатор 63015.506.151 /целият имот с площ от 475 кв.м./ по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 541,18 лв. (петстотин четиридесет и един лева и осемнадесет стотинки). обективирана в оценителен протокол № 0003/03.02.2016г.

Докладна записка с вх. № 93/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.210 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 154
Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 404 кв.м. /четиристотин и четири кв.м./, представляващи имот с идентификатор 63015.506.210 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 583,10 лв. /петстотин осемдесет и три лева и 10 ст./, обективирана в оценителен протокол №0004/03.02.2016г.

Докладна записка с вх. № 94/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.148 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 155
Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 400 кв.м.ид.ч., представляващи част от имот с идентификатор 63015.506.148 /целият имот с площ от 600 кв.м./ по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 577,27 лв. /петстотин седемдесет и седем лева и 27 ст./, обективирана в оценителен протокол № 0005/03.02.2016г.

Докладна записка с вх. № 95/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.44 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 156
Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 350 кв.м.ид.ч., представляващи част от имот с идентификатор 63015.506.44 /целият имот с площ от 499 кв.м./ по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 505,15 лв. /петстотин и пет лева и 15 ст./, обективирана в оценителен протокол №0006/03.02.2016г.

Докладна записка с вх. № 96/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.20 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 157
Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 377 кв.м. /триста седемдесет и седем кв.м./, представляващи имот с идентификатор 63015.506.20 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 544,10 лв. /петстотин четиридесет и четири лева и 10 ст./, обективирана в оценителен протокол №0007/03.02.2016г.

Докладна записка с вх. № 97/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.254 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 158
Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 кв.м. /шестстотин/, представляващи имот с идентификатор 63015.506.254 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 865,90 лв. /осемстотин шестдесет и пет лева и 90 ст./, обективирана в оценителен протокол №0008/03.02.2016г

Докладна записка с вх. № 98/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.256 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 159
Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 кв.м.ид.ч., представляващи част от имот с идентификатор 63015.506.256 /целият имот с площ от 697 кв.м./ по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 865,90 лв. /осемстотин шестдесет и пет лева и 90 ст./, обективирана в оценителен протокол №0009/03.02.2016г.

Докладна записка с вх. № 99/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.314 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 160
Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 380 кв.м. /триста и осемдесет кв.м./, представляващи имот с идентификатор 63015.506.314 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 548,40 лв. /петстотин четиридесет и осем лева и 40 ст./, обективирана в оценителен протокол №0010/03.02.2016г.

Докладна записка с вх. № 100/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.318 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 161
Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 200 кв.м.ид.ч., представляващи част от имот с идентификатор 63015.506.318 /целият имот с площ от 251 кв.м./ по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 288,61 лв. /двеста осемдесет и осем лева и 61 ст./, обективирана в оценителен протокол №0011/03.02.2016г.

Докладна записка с вх. № 101/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.373 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 162
Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 288 кв.м. /двеста осемдесет и осем кв.м./, представляващи имот с идентификатор 63015.506.373 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 415,60 лв. /четиристотин и петнадесет лева и 60 ст./, обективирана в оценителен протокол №0012/03.02.2016г.

Докладна записка с вх. № 102/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.80 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 163
Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 кв.м.ид.ч., представляващи част от имот с идентификатор 63015.506.80 /целият имот с площ от 692 кв.м./ по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 865,90 лв. /осемстотин шестдесет и пет лева и 90 ст./, обективирана в оценителен протокол № 0013/03.02.2016г.

Докладна записка с вх. № 103/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.242 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 164
Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 102 кв.м. /сто и два кв.м./, представляващи имот с идентификатор 63015.506.242 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 147,20 лв. /сто четиридесет и седем лева и 20 ст./, обективирана в оценителен протокол № 0014/03.02.2016г.

Докладна записка с вх. № 104/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.246 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 165
Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 470 кв.м. /четиристотин и седемдесет кв.м./, представляващи имот с идентификатор 63015.506.246 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 678,30 лв. /шестстотин седемдесет и осем лева и 30 ст./, обективирана в оценителен протокол №0015/03.02.2016г.

Докладна записка с вх. № 105/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.407 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 166
Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 кв.м.ид.ч., представляващи част от имот с идентификатор 63015.506.407 /целият имот с площ от 700 кв.м./ по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 865,90 лв. /осемстотин шестдесет и пет лева и 90 ст./, обективирана в оценителен протокол № 0016/03.02.2016г.

Докладна записка с вх. № 106/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.326 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 167
Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 350 кв.м. /триста и петдесет кв.м./, представляващи имот с идентификатор 63015.506.326 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 505,10 лв. /петстотин и пет лева и 10 ст./, обективирана в оценителен протокол № 0017/05.02.2016г.

Докладна записка с вх. № 107/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.220 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 168
Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 400 кв.м. /четиристотин кв.м./, представляващи имот с идентификатор 63015.506.220 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 577,30 лв. /петстотин седемдесет и седем лева и 30 ст./, обективирана в оценителен протокол №0018/05.02.2016г.

Докладна записка с вх. № 108/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.142 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 169
Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 500 кв.м. /петстотин кв.м./, представляващи имот с идентификатор 63015.506.142 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 721,60 лв. /седемстотин двадесет и един лева и 60 ст./, обективирана в оценителен протокол №0019/05.02.2016г.

Докладна записка с вх. № 109/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.272 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 170
Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 300 кв.м.ид.ч., представляващи част от имот с идентификатор 63015.506.272 /целият имот с площ от 449 кв.м./ по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 648,00 лв. /шестстотин четиридесет и осем лева/, обективирана в оценителен протокол № 0020/05.02.2016г.

Докладна записка с вх. № 110/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.16 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 171
Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 500 кв.м. /петстотин кв.м./, представляващи имот с идентификатор 63015.506.16 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 721,60 лв. /седемстотин двадесет и един лева и 60 ст./, обективирана в оценителен протокол № 0021/05.02.2016г.

Докладна записка с вх. № 128/ 11.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в м-ст „Старо селище“, с.Атия, община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 172
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с явно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост:
1.1. поземлен имот с идентификатор 63015.506.69 с площ 1 402 кв.м. /хиляда четиристотин и два квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ., актуван като частна общинска собственост акт № 3265/10.08.2015год.
1.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.1, възлизаща на 26 400,00лв. / двадесет и шест хиляди и четиристотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160015/14.01.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.2. поземлен имот с идентификатор 63015.506.96 с площ 1 391 кв.м./хиляда триста деветдесети един квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост с Акт № 3267/10.08.2015год.
1.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.2, възлизаща на 26 200,00лв. / двадесет и шест хиляди и двеста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160018/14.01.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.3. поземлен имот с идентификатор 63015.506.400 с площ 652 кв.м./шестстотин петдесет и два квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост с Акт № 3288/12.08.2015год.
1.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.3, възлизаща на 12 000,00лв. / дванадесет хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160031/08.02.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.4. поземлен имот с идентификатор 63015.506.468 с площ 433 кв.м./четиристотин тридесет и три квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост с Акт № 3308/24.08.2015год.
1.4.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.4, възлизаща на 8 150,00лв. / осем хиляди сто и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160016/14.01.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.5. поземлен имот с идентификатор 63015.506.499 с площ 1 052 кв.м. /хиляда петдесет и два квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост с Акт № 3329/26.08.2015год.
1.5.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.5, възлизаща на 19 800,00лв. / деветнадесет хиляди и осемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160019/14.01.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.6. поземлен имот с идентификатор 63015.506.502 с площ 567 кв.м./петстотин шестдесет и седем квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост с Акт № 3330/26.08.2015год.
1.6.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.6, възлизаща на 10 700,00лв. / десет хиляди и седемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160017/14.01.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 129/ 11.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в местност „Соленки” з-ще гр.Созопол с идентификатор по КК 67800.1.87.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 173
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение № 98/ 29.01.2016г. на Общински съвет Созопол, като включва Поземлен имот с идентификатор 67800.1.87 по КК за з-ще гр.Созопол, местност „Соленки”, целият с площ от 4136 кв.м. /четири хиляди сто тридесет и шест/ квадратни метра.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 67800.1.87 по КК за з-ще гр.Созопол, местност „Соленки”, целият с площ от 4136 кв.м. /четири хиляди сто тридесет и шест/ квадратни метра, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2909/24.03.2012 год.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 3 500,00лв. /три хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160032/08.02.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 130/ 11.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в зоната по §4, м-ст „Росенец” з-ще с.Росен, Община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 174
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост, представляващ имот № 123 по плана на местност „Росенец” землище с.Росен, Община Созопол, целият с площ от 245 кв.м. /двеста четиридесет и пет/ квадратни метра, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 3614/ 14.12.2015год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 4 100,00лв./четири хиляди и сто лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160028/08.02.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 131/ 11.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:
Одобряване на методика за определяне размера на годишния наем при отдаване под наем на мери, пасища и ливади за 2016.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 175
1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, чл.14 ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.100 ал.9 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл.106, ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет-Созопол одобрява методика за определяне размера на годишния наем при отдаване под наем на имоти общинска собственост с НТП: мери, пасища и ливади, която е неразделна част от настоящото Решение.
2.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по сключване на договори за наем със земеделските стопани.

Докладна записка с вх. № 140/ 16.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на Община Созопол на недвижими имоти, находящи се в с.Равадиново, с идентификатор 61042.501.508 и 61042.501.333, за които е съставен акт за държавна собственост №13/ 1984г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 176
1. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.54, ал.2 от Закон за държавната собственост, дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол чрез Областен управител на област Бургас, за предоставянето безвъзмездно собствеността върху имоти -61042.501.508 идентичен с УПИ VІ ”За озеленяване, спорт и детски площадки“ и 61042.501.333, идентичен с УПИ І-за КОО, находящи се в с.Равадиново, с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение;
2.Възлага на Кмета на Община Созопол изготвянето на предложението с конкретна информация до областен управител на Област Бургас, с цел внасяне на предложението в Министерски Съвет за приемане на решения по реда на чл.54 от ЗДС, за предоставянето на имотите за нуждите на общината и осигуряване на финансови средства от общинския бюджет.

Докладна записка с вх. № 146/ 16.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на методика за определяне размера на годишния наем при отдаване под наем на частна общинска собственост с НТП «земеделска земя».
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 177
1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, чл.14 ал.2 и чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява методика за определяне размера на годишния наем при отдаване под наем на имоти частна общинска собственост с НТП „земеделска земя“, която е неразделна част от настоящото Решение.
2.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по сключване на договори за наем със земеделските стопани.

Докладна записка с вх. № 147/ 16.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на мерите и пасищата – публична общинска собственост, за индивидуално ползване на животновъди, отглеждащи пасищни животни.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 178
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол като включва за отдаване под наем недвижими имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – „мери и пасища“, съгласно списък Приложение № 1.
2. Общински съвет – Созопол на основание чл. чл.37”о” ал.4 и ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, дава своето съгласие да се предоставят под наем за индивидуално ползване за срок до 5 години мери и пасища - публична общинска собственост, на животновъди, отглеждащи пасищни животни, или на лица които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, съгласно списъци на поземлени имоти - Приложение № 1.
Процедурата да се провежда, по реда на чл.37“и“ от ЗСПЗЗ и глава –VІ от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет-Созопол.

Докладна записка с вх. № 148/ 16.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на пазарна оценка за имот с идентификатор по КК 67800.502.147.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 179
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 67800.502.147 по КК за з-ще гр.Созопол целият с площ от 252 кв.м. /двеста петдесет и два/ квадратни метра, актуван като частна общинска собственост с Акт № 3632/07.01.2016 год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 198 000,00лв./сто деветдсет и осем хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150155/10.07.2015г. презаверена на с номер № 20160032/15.02.2016г от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 62/ 29.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабелна линия 20kV от П/С „Созопол“ до В/С „Буджака“, землище гр.Черноморец и землище гр.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 180
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за „Кабелна линия 20kV от П/С „Созопол“ до В/С „Буджака“, землище гр.Черноморец и землище гр.Созопол, с трасе и сервитут в обхват на части от поземлени имоти с идентификатори 81178.9.37, 81178.9.436, 81178.9.147 и 81178.8.142, землище гр.Черноморец, 67800.32.31, 67800.1.263, 67800.1.265, 67800.1.260, 67800.35.109, 67800.35.98, 67800.36.43, 67800.3.335, 67800.5.719, 67800.5.176, 67800.8.318, 67800.8.978 и 67800.8.979, землище гр.Созопол.
1. 2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.3, т.1, ал.4 и ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, дава предварително съгласие по така изработеният ПУП-ПП и съгласува трасе на техническата инфраструктура за „Кабелна линия 20kV от П/С „Созопол“ до В/С „Буджака“, землище гр.Черноморец и землище гр.Созопол.
Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.

Докладна записка с вх. № 63/ 29.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Отклонение от съществуващ главен водопровод – клон II от водоем „Каваци“, за захранване на уличен водопровод за вилно селище в УПИ IV-10416, 10525, 10552 /ПИ67800.10.707/, местност „Ачмалъци“, землище гр.Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 181
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за „Отклонение от съществуващ главен водопровод – клон II от водоем „Каваци“, за захранване на уличен водопровод за вилно селище в УПИ IV-10416, 10525, 10552 /ПИ67800.10.707/, местност „Ачмалъци“, землище гр.Созопол, с трасе и сервитут в обхват на части от поземлени имоти с идентификатори 67800.10.389, 67800.10.390, 67800.10.470, 67800.10.502, 67800.10.417, 67800.10.690, 67800.10.671, 67800.10.676, 67800.10.707, 67800.10.391 и 67800.10.392, местност „Ачмалъци“, землище гр.Созопол.
1. 2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.3, т.1, ал.4 и ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, дава предварително съгласие по така изработеният ПУП-ПП и съгласува трасе на техническата инфраструктура за „Отклонение от съществуващ главен водопровод – клон II от водоем „Каваци“, за захранване на уличен водопровод за вилно селище в УПИ IV-10416, 10525, 10552 /ПИ67800.10.707/, местност „Ачмалъци“, землище гр.Созопол.
Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.

Докладна записка с вх. № 80/ 03.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на период и територии, за които ще се наложи забрана за строителни и монтажни работи по реда на Закона за черноморското крайбрежие
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 182
На основание чл.15,ал.2 от Закон за устройство на черноморското крайбрежие, Общински съвет Созопол определя периода и териториите, за които да се наложи забрана за строителни и монтажни работи както следва:
1. За на територията на гр.Черноморец; в.с.„Света Марина", м.”Буджака”, м.”Каваци”, м.”Мапи”, м.”Градина”, м.”Аклади”,м.Ачмалъци, м.”Герени”,м. „Аклади чеири”, м.”Акра” както и други самостоятелно обособени курортни комплекси и курортни територии, къмпинги и ваканционни селища(вилни и туристически селища), находящи се в землището на гр.Созопол и гр.Черноморец, както следва:
 от 15.05.2016год. до 30.09.2016год. да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито, като до 01.06.2016год. участниците в процеса на строителството да привършат и с вътрешните довършителни дейности и приведат строителните обекти в подходящ вид, като за изпълнение на горното, транспортът следва да бъде организиран с МПС до 5т.;
2. Извършването на строителни и монтажни работи на територията на с.Равадиново, както следва:
- от 01.07.2016год.. до 15.09.2016год. да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито.
- при извършване на демонтажни и монтажни работи на закрито, да се спазват изискванията и забраните, определени съгласно Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
3. Във всички останали курортни и вилни територии по чл.15 от ЗУЧК, в границите на Община Созопол, неупоменати по-горе и попадащи в Зони „А" и „Б", съгласно чл.10 и чл.11 от ЗУЧК:
 от 01.06.2016год. до 30.09.2016год. - да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито, като вътрешни довършителни работи без използване на строителна техника и механизация се разрешават в часовете - от 9.00ч. - 12.00ч. и от 16.00ч. - 19.00ч.
4. Участниците в процеса на строителството в горепосочените територии, при преустановяване на строителните и монтажни работи в определените срокове, да предприемат необходимите мерки за ограждане и обезопасяване на строителните обекти, както и да изчистят тротоарите и уличните платна около строежите от строителни материали и механизация и да демонтират временно поставените/монтирани обслужващи обекти, разположени извън границите на строителната площадка, определена по установения ред.
5.Изключения от забраните се допускат за:
5.1.Неотложни аварийно-ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности. Когато за изпълнението на същите е необходимо издаване на разрешение за строеж, това условие да се отбелязва в издаденото РС. Когато за изпълнението на същото не е необходимо издаването на РС, необходимите дейности да се удостоверяват чрез протоколи от длъжностни лица от общинска администрация и/или становища/доклади на правоспособни технически и инженерни лица.
5.2. Изпълнението на обекти – общински или държавни, със значим обществен интерес , изпълнението на които е обвързано с конкретни ангажименти по Оперативни програми, Кохезионен фонд, Републикански и общински бюджет и др.п., съгласно приложен списък-Приложение 1
Приложение № 1: Списък на обектите

Наименование на обекта
Срок за спиране на СМР
Срок за започване на СМР
Изграждане на обект „КПС Равадиново и напорен тръбопровод”
Без спиране
Без спиране
Ремонти улици и тротоари 30.06.2016 15.09.2016
Асфалтиране, преасфалтиране и локален ремонт на общ.пътища и улична мрежа гр.Созопол и съставни населени места 30.06.2016 15.09.2016

Докладна записка с вх. № 112/ 10.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 67800.7.104, местност „Буджака“, землище гр.Созопол, за изграждане на вилна сграда за собствени нужди.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 183
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване, за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 67800.7.104, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, за изграждане на вилна сграда за собствени нужди.
При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД. Да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване:
за охранителна зона „Б” от ЗУЧК
• плътност на застрояване мак. 20%,
• К инт. мак. =0,8,
• кота корниз Н мак. = 7,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Задание изх.№3-94-С-100/3/05.02.2016г., за изработване на ПУП- план регулация и застрояване за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 67800.7.104, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, за изграждане на вилна сграда за собствени нужди.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. № 138/ 15.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване изработването на Подробен устройствен план-изменение на план регулация в обхват на УПИ II-266 /ПИ № 67800.501.574 по КК на гр.Созопол/ в кв.22 по плана на гр.Созопол и улична регулация с осови точки 2-3-4 /ПИ с идентификатор 67800.501.478 по КК на гр.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 184
1.1 На основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.131 и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ, Общинският Съвет – Созопол, дава съгласие за изработване на ПУП-изменение на план регулация в обхват на УПИ II-266 /ПИ № 67800.501.574 по КК на гр.Созопол/ в кв.22 по плана на гр.Созопол и улична регулация с осови точки 2-3-4 /ПИ с идентификатор 67800.501.478 по КК на гр.Созопол/.

Докладна записка с вх. № 150/ 16.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на населени места в Община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 185
Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми (съгласно приложения) за разполагане на временни преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на населени места в Община Созопол за 2016г., както следва:
Гр.Черноморец:
1.Скица №14 /09.02.2016 година
2 Скица №15 /09.02.2016 година
3. Скица №16/15.02.2016 година
4. Скица №17/15.02.2016 година
5. Скица №18/15.02.2016 година
6. Скица №19/15.02.2016 година
7. Скица №20/15.02.2016 година
8. Скица №21/15.02.2016 година
9. Скица №22/15.02.2016 година
10.Скица №23 /09.02.2016 година
11. Скица №25 /10.02.2016 година
12. Скица №26 /10.02.2016 година
с.Зидарово
1. Скица №15 /10.02.2016 година
с.Атия
1. Скица №6/13.01.2016 година
с.Росен
1. Скица №23/10.02.2016 година
с.Крушевец
1. Скица №16/10.02.2016 година

Докладна записка с вх. № 151/ 16.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 81178.5.288, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, за изграждане на сгради за КОО.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 186
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване, за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 81178.5.288, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, за изграждане на сгради за КОО.
При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД. Да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване:
за охранителна зона „Б” от ЗУЧК
• плътност на застрояване мак. 30%,
• К инт. мак. =1,0,
• кота корниз Н мак. = 10,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Задание изх.№3-94-В-2/3/15.02.2016г., за изработване на ПУП- план регулация и застрояване за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 81178.5.288, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, за изграждане на сгради за КОО.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. № 152/ 16.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 187

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми (съгласно приложения) за разполагане на временни преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на гр.Созопол за 2016г., както следва:
Гр.Созопол:
1. Скица №13 /11.02.2016 година
2 Скица №14 /11.02.2016 година
3. Скица №15 /10.02.2016 година
4. Скица №16 /11.02.2016 година
5. Скица №17 /11.02.2016 година
6. Скица №18 /11.02.2016 година
7. Скица №19 /11.02.2016 година
8. Скица №20 /11.02.2016 година
9. Скица №21/11.02.2016 година
10. Скица №22/11.02.2016 година
11. Скица №23/11.02.2016 година
12. Скица № 24/11.02.2016 година
13. Скица №25/11.02.2016 година
14. Скица №26/11.02.2016 година
15. Скица №12/10.02.2016 година
16. Скица №29/15.02.2016 година

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 161/ 19.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в решение за поемане на дълг към Фонд ФЛАГ, направено по реда на Закона за общинския дълг
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 188
На основание чл. 21, ал. 1 т. 10 от ЗМСМА и във връзка с чл. 4, т. 2, и чл.19а от Закона за Общинския дълг Общински Съвет Созопол променя Решение №890/ 28.05.2014г., както следва:
1. Дава съгласие Община Созопол да сключи Допълнително споразумение към договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който е поел дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – I етап”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води“, Референтен номер на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е. ж.“, при следните основни параметри:
• Максимален размер на дълга – 9 779 000 лв. (девет милиона седемстотин седемдесет и девет хиляди лв);
• Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 60 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
- Източници за погасяване на главницата: чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C032/06.08.2012г. и от собствени бюджетни средства.
• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5.328%,
2. В останалата си част Решение № 890/28.05.2014г. на Общински съвет Созопол остава непроменено.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 162/ 19.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ приета с Решение № 314 от 12.09.2009г. на Общински съвет Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 189
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол:
1. В Глава ІІІ, Раздел ІІ , Чл.21 се правят следните изменения и допълнения:
Създават се нови:
Ал.(2) (нова с решение № 189/ 8/ 26.02.2016г.) Отдаването на земите от общинския поземлен фонд, с изключение на пасищата, мерите и ливадите , под наем или аренда се извършва чрез търг или конкурс при условия и по ред, определени в тази наредба. Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс се сключва договор за наем или аренда. Срокът на договора за наем не може да бъде по-дълъг от 10 години.
(3) (нова с решение№ 189/ 8/ 26.02.2016г )Земите от общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем или аренда без търг или конкурс:
1. когато са заети с трайни насаждения;
2. когато не са били използвани две или повече стопански години;
3. в случаите по чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ;
4. на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, когато земите са пасища, мери или ливади;
5. в други случаи, определени в закон.
(4) (нова с решение № 189/ 8/ 26.02.2016г ) Общинският съвет по предложение на кмета на общината определя маломерни имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година без търг или конкурс.
Изменя се :
Ал.(2) става ал.(5)
Ал.3 става ал.6 , със следното съдържание:
Ал.6 (нова с решение №263/12/21.09.2012г, изм.с реш№ 189/ 8/ 26.02.2016г ) Наемните цени за търговски нужди не могат да бъдат по-ниски от тези по приета тарифа /Приложение №1/.

2. В Глава VІ, в раздел І, се правят следните изменения и допълнения:
Чл.68. (изм.с реш№ 189/ 8/ 26.02.2016г ) Публичните търгове се извършват с явно или тайно наддаване.
Чл.70.(1).,т. 2. (изм.с реш№ 189/ 8/ 26.02.2016г) Вида на търга – с явно или тайно наддаване.
Чл.70.(7) .( изм.с реш№ 189/ 8/ 26.02.2016г) Обява за публичния търг, включваща размера на таксата, мястото и часовете за получаване на тръжните или конкурсните книжа, датите и часовете за оглед на обекта, се обявяват чрез един местен вестник, електронен сайт и други подходящи начини най-малко 14 дни преди провеждането. Информация относно публичния търг може да се обяви и чрез уебстраницата на община Созопол.
3. В Глава VІ, в раздел ІІ, се правят следните изменения и допълнения:
Заглавието се променя на „ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ”
4. В Глава VІ, се създава нов раздел ІІа, „ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ” със следното съдържание:
Чл. 82а. Офертата за участие в публичен търг с тайно наддаване се подава в срока, посочен в акта по чл. 70 ал. 1. Върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта. В плика с предложението за участие се представят всички изискуеми от тръжната документация документи и наддавателно предложение, поставено в отделен запечатан непрозрачен плик .
Към момента на подаване на предложението се представя копие от документа, доказващ внасянето на депозита. В плика се прилагат и документи, установяващи представителната власт на упълномощеното лице.
(2) Наддавателното предложение представлява посочване на началната тръжна цена и броя на стъпките, с които кандидатът предлага същата да бъде увеличена.
Чл. 82б.Явяването на кандидатите - лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително. Председателят на комисията поканва кандидатите, да заемат местата си за участие в търга за съответния обект устно, след което обявява търга за открит и извършва проверка редовността на документите на кандидатите. По допускане на кандидатите до участие в търга комисията се произнася с решение, което им се обявява. Недопуснатите кандидати напускат залата.
(2) След провеждане на процедурата по допускане, председателят на комисията отваря наддавателните предложения по реда на постъпване на офертите и ги обявява гласно.
(3) В случай че предложението не отговаря на обявените условия в заповедта по чл.70, ал.1, участникът се отстранява от търга.
(4) След сравняване на предложенията, за спечелил търга се обявява участника, предложил най-висока цена.
(5) При наличие на две или повече наддавателни предложения, с една и съща най-висока цена се провежда таен публичен търг между кандидатите, докато един от тях достигне по-висока цена при условията на раздел ІІ. Наддаването между кандидатите е задължително. По същия начин се процедира, когато класираният на първо място кандидат се откаже, а на второ място са класирани двама или повече кандидати.
Чл. 82в. В случай, че в резултат на недопускане на заявител до участие в търга, остане само един кандидат, търгът се провежда и кандидатът се обявява за спечелил, при условие, че наддавателното предложение, отговаря на изискванията на чл.70, ал.1
Чл. 82г. Депозитите за участие в публичен търг с тайно наддаване не се възстановят в следните случаи:
1. Когато кандидат подал заявление за участие не се яви на търга;
2. Когато наддавателното предложение на допуснат участник не отговаря на изискванията на чл.82а, ал.2;
3. Когато кандидатите, между които се провежда таен публичен търг по чл.82.ал. 5 откажат да наддават.
4. Ако вторият определен за спечелил участник не внесе цената в определения срок;
5. Когато участникът, който е определен за спечелил търга, откаже да подпише договор, респективно да заплати предложената от него продажна цена.
Чл. 82д .За неуредените в този раздел въпроси се прилагат Раздел ІІ от Глава VІ и Глава VІІ.
5. В ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ се създава нов параграф, със следното съдържание:
§.2. Навсякаде в тази Наредба , където е записано отдел „ПНОУС” се заменя с отдел „ПДУС”.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 163/ 19.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за включване на обект(проект) като общински от първостепенно значение към Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г, приета с Решение № 98/29.01.2016;
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 190
Общински Съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1 , т.8 ,т.12 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост, и във връзка с §5 ,т.73 от ДР на ЗИД на ЗУТ допълва годишна програма за 2016, приета с Решение № 98/ 29.01.2016г в Раздел VІІ „ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ”, с проект „Ново рибарско пристанище Созопол”, свързан със социално икономическото развитие на общността и с предназначение за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, като го обявява за обект от първостепенно значение за Община Созопол .

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 164/ 22.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на решение за промяна начина на трайно ползване на имоти представляващи „мери и пасища“ за други земеделски нужди
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 191
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.45и от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи дава съгласие да се промени начина на трайно ползване от „мери и пасища“ в „друга територия, заета от селското стопанство” на следните земеделски имоти:
І. Имоти находящи се в землище гр. Габър :
1. Поземлен имот 000384, м. „До село” с площ 10220 кв.м.

IІ. Имоти находящи се в землище гр. Черноморец :
1. Поземлен имот с идентификатор 81178.36.357, м. „Кайряка” с площ 1346 кв.м.
2. Поземлен имот с идентификатор 81178.32.216, м. „Аклади-чеири” с площ 3518 кв.м.
3. Поземлен имот с идентификатор 81178.31.34, м. „Кайряка” с площ 1540 кв.м.

IІІ. Имоти находящи се в землище с.Индже войвода :
Имот Собственик СТОЙНОСТ Дка. Местност
000139 КМ.ИН.ВОЙВОДА - ОСТ.ОБЩИНСКИ ФОНД Пасище с храсти 3.86 ЛИПАТА
000172 КМ.ИН.ВОЙВОДА - ОСТ.ОБЩИНСКИ ФОНД Пасище, мера 70.92 ЧИПИШОВ БАИР
000191 КМ.ИН.ВОЙВОДА - ОСТ.ОБЩИНСКИ ФОНД Пасище, мера 21.93 КУСКУНКА
000235 КМ.ИН.ВОЙВОДА - ОСТ.ОБЩИНСКИ ФОНД Пасище с храсти 2.74 ДОМУЗ ТЪРЛА

000046 КМ.ИН.ВОЙВОДА - ОСТ.ОБЩИНСКИ ФОНД Пасище, мера 1.50 УЗУМБУРНО
000498 КМ.ИН.ВОЙВОДА - ОСТ.ОБЩИНСКИ ФОНД Пасище с храсти 12.89 ПЪТЕКИТЕ
000505 КМ.ИН.ВОЙВОДА - ОСТ.ОБЩИНСКИ ФОНД Пасище, мера 26.17 ТЕРЗИЕВИ НИВИ
000562 КМ.ИН.ВОЙВОДА - ОСТ.ОБЩИНСКИ ФОНД Пасище, мера 10.47 ПОЖАРЕТО
000741 КМ.ИН.ВОЙВОДА - ОСТ.ОБЩИНСКИ ФОНД Пасище, мера 2.13 СВЕТА ЕЛЕНА
000079 КМ.ИН.ВОЙВОДА - ОСТ.ОБЩИНСКИ ФОНД Пасище с храсти 76.83 ЕДРЬОВ БАИР
000008 КМ.ИН.ВОЙВОДА - ОСТ.ОБЩИНСКИ ФОНД Пасище с храсти 27.43 ЛИМБЕРОВ ЧИФЛИК
000838 КМ.ИН.ВОЙВОДА - ОСТ.ОБЩИНСКИ ФОНД Пасище с храсти 0.31 СВЕТА ЕЛЕНА
000844 КМ.ИН.ВОЙВОДА - ОСТ.ОБЩИНСКИ ФОНД Пасище, мера 3.67 СВЕТА ЕЛЕНА
000853 КМ.ИН.ВОЙВОДА - ОСТ.ОБЩИНСКИ ФОНД Пасище, мера 0.78 СВЕТА ЕЛЕНА
000857 КМ.ИН.ВОЙВОДА - ОСТ.ОБЩИНСКИ ФОНД Пасище с храсти 1.65 СВЕТА ЕЛЕНА
000864 КМ.ИН.ВОЙВОДА - ОСТ.ОБЩИНСКИ ФОНД Пасище с храсти 4.09 СВЕТА ЕЛЕНА
000910 КМ.ИН.ВОЙВОДА - ОСТ.ОБЩИНСКИ ФОНД Пасище, мера 3.97 СТАРИТЕ ЛОЗЯ
000917 КМ.ИН.ВОЙВОДА - ОСТ.ОБЩИНСКИ ФОНД Пасище, мера 1.94 ЛИПАТА
000926 КМ.ИН.ВОЙВОДА - ОСТ.ОБЩИНСКИ ФОНД Пасище с храсти 0.87 ДЪЛБОКАТА БАРА
000981 КМ.ИН.ВОЙВОДА - ОСТ.ОБЩИНСКИ ФОНД Пасище, мера 32,791
000950 КМ.ИН.ВОЙВОДА - ОСТ.ОБЩИНСКИ ФОНД Пасище с храсти 21.54 ПРОЙЧОВА САЯ
001103 КМ.ИН.ВОЙВОДА - ОСТ.ОБЩИНСКИ ФОНД Пасище, мера 3.98 ХАЛВАДЖИЯТА
001018 КМ.ИН.ВОЙВОДА - ОСТ.ОБЩИНСКИ ФОНД Пасище с храсти 2.59 ГОЛЯМ ГОЛЕШ
000045 КМ.ИН.ВОЙВОДА - ОСТ.ОБЩИНСКИ ФОНД Пасище, мера 0.71 УЗУМБУРНО
000642 КМ.ИН.ВОЙВОДА - ОСТ.ОБЩИНСКИ ФОНД Пасище с храсти 0,75 ГОЛЕМИ ТУМБИ
001064 КМ.ИН.ВОЙВОДА - ОСТ.ОБЩИНСКИ ФОНД Пасище с храсти 75,682
000104 КМ.ИН.ВОЙВОДА - ОСТ.ОБЩИНСКИ ФОНД Пасище с храсти 3,726 ГРАДИЩЕТО

ІV. Имоти находящи се в землище с.Равна гора :

000012 КМЕТСТВО с.РАВНА ГОРА-ОПФ Пасище, мера 85.19 КАПИНОВА КАБА
000127 КМЕТСТВО с.РАВНА ГОРА-ОПФ Пасище с храсти 177.17 КЛИСАДЖИКА
000132 КМЕТСТВО с.РАВНА ГОРА-ОПФ Пасище, мера 819.34 МИЛКОВ ГРОБ
000141 КМЕТСТВО с.РАВНА ГОРА-ОПФ Пасище с храсти 260.78 МИЛКОВ ГРОБ
000020 КМЕТСТВО с.РАВНА ГОРА-ОПФ Пасище с храсти 12.91 КОРУБА
000021 КМЕТСТВО с.РАВНА ГОРА-ОПФ Пасище с храсти 13.90 КОРУБА
000024 КМЕТСТВО с.РАВНА ГОРА-ОПФ Пасище с храсти 37.77 КОРУБА
000031 КМЕТСТВО с.РАВНА ГОРА-ОПФ Пасище, мера 24.83
000035 КМЕТСТВО с.РАВНА ГОРА-ОПФ Пасище с храсти 91.05
000137 КМЕТСТВО с.РАВНА ГОРА-ОПФ Пасище, мера 237.80
000140 КМЕТСТВО с.РАВНА ГОРА-ОПФ Пасище с храсти 52.69


V.Имоти находящи се в землище с. Крушевец :

000101 ОБЩИНА СОЗОПОЛ Пасище с храсти 6.85 ДЯДОВ ТОНЬОВ ВРИС
000106 ОБЩИНА СОЗОПОЛ Пасище, мера 4.53 ЧУЧУРКАТА
000112 кметство КРУШЕВЕЦ Пасище, мера 110.17 КАЙРЯЦИТЕ
000122 кметство КРУШЕВЕЦ Пасище, мера 6.59 САДАЛОВО
000346 кметство КРУШЕВЕЦ Пасище, мера 0.39 КАЙРЯЦИТЕ
000090 кметство КРУШЕВЕЦ Пасище с храсти 334.71 КАЙРЯЦИТЕ
000914 ОБЩИНА СОЗОПОЛ Пасище, мера 1.21 КАЗАШКИ КОЛИБИ
000916 ОБЩИНА СОЗОПОЛ Пасище, мера 3.05 СЕЛСКА РЕКА
000918 ОБЩИНА СОЗОПОЛ Пасище, мера 91.01 КАЗАШКИ КОЛИБИ
000921 кметство КРУШЕВЕЦ Пасище с храсти 14.84 КАЗАШКИ КОЛИБИ
000094 кметство КРУШЕВЕЦ Пасище, мера 256.05 КАЙРЯЦИТЕ
000097 кметство КРУШЕВЕЦ Пасище, мера 7.50 КАЙРЯЦИТЕ
020026 ОБЩИНА СОЗОПОЛ Пасище с храсти 167.41 ДАМВЕТО
026002 кметство КРУШЕВЕЦ Пасище с храсти 43.80 ТЪПАНА
026024 кметство КРУШЕВЕЦ Пасище с храсти 52.02 ТЪПАНА

VІ. Имоти находящи се в землище с. Вършило:
000250 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 24.051 --------------
000293 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 25.807 --------------
000349 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 2.005
000353 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 3.548 --------------
000357 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 20.205 --------------
000365 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 5.997 --------------
000368 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище с храсти 5.098 --------------
000369 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище с храсти 5.113 --------------
000381 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 6.445 --------------
000447 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 1.076 --------------
000495 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 4.752 --------------
000543 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 1.798 --------------
000545 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 8.735 --------------
000562 ОБЩИНА СОЗОПОЛ Пасище, мера 78.612 --------------
000563 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 3.850 --------------
000564 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 1.610 --------------
000565 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 5.963 --------------
000580 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 7.400 --------------
000612 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 7.847 --------------
000614 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 4.272 --------------
000625 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 2.448 --------------
000626 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 2.402 --------------
000629 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 0.714 --------------
000063 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище с храсти 60.716 --------------
000630 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 0.248 --------------
000631 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 0.264 --------------
000637 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 0.400 --------------
000638 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 0.737 --------------
000643 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 0.316 --------------
000688 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 36.240 --------------
000798 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 2.406 --------------
000799 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 12.716 --------------
000009 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 36.187 --------------
000999 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 1.738 --------------
000254 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 5.825 --------------
000263 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 3.605 --------------
000265 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 6.258 --------------
000271 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище с храсти 9.015 --------------
000275 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 7.846 --------------
000310 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 0.589 --------------
000312 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 0.673 --------------
000035 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 8.226 --------------
000374 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 1.562 --------------
000376 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 5.574 --------------
000377 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 1.252 --------------
000487 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище с храсти 4.689 --------------
000507 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 4.783 --------------
000584 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 0.799 --------------
000585 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 1.092 --------------
000595 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 3.973 --------------
000597 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера
7.821 --------------
000606 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 10.525 --------------
000608 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 14.680 --------------
000071 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище с храсти 2.779 --------------
000749 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 3.354 --------------
000750 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 4.939 --------------
000824 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище с храсти 11.984 --------------
000856 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 14.744 --------------
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да предприеме необходимите действия за отразяване промяната начина на трайно ползване в кадастралната карта и в картата на възстановената собственост.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 167/ 23.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот 67800.4.310 по КК м.“Буджака“ землище гр.Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 192
1.1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.124а ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.134 ал.1 т.1 и чл.134 ал.2 т.6, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ разрешава да се изработи Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване поземлен имот 67800.4.310 по КК, както следва:
- обособява се УПИ с площ 83 кв.м., отреден „за комплексно обществено обслужване“, в който се предвижда поставяне на преместваем обект-павилион, предвиден за продажба на сувенири, картички и печатни издания;
- обособява се УПИ с площ 35 кв.м., отреден „за комплексно обществено обслужване“, в който се предвижда поставяне на преместваем обект - павилион, предвиден за продажба на вестници;
- останалата част от имота запазва отреждането си и остава с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“.
1.2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се обяви на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ..............................
/КР. ГЕРМАНОВА/


върнете се назад

Новини:

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...