:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

Р Е Ш Е Н И Я ВЗЕТИ НА ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ ПРОВЕДЕНО НА 30.03.2016г.Р Е Ш Е Н И Я
ВЗЕТИ НА ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ
ПРОВЕДЕНО НА 30.03.2016г.

По предложение на Красимира Германова – Председател на Общински съвет
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 193

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. № 199/ 09.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна на Формуляр на Декларация по чл.18, ал.6 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/, за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване.
2. Докладна записка с вх. № 243/ 14.03.2016г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2016 г. в Община Созопол
3. Докладна записка с вх. № 248/ 15.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълнение на Общинския план за развитие на Община Созопол за периода 2014 – 2020год
4. Докладна записка с вх. № 251/ 15.03.2016г., от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Приемане Програма на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси на Община Созопол за периода 2016-2017г.
5. Докладна записка с вх. № 268/ 17.03.2016., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Избор на представители в Асоциация Общински гори.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
6. Докладна записка с вх. № 182/ 29.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2017-2019г. на Община Созопол.
7. Докладна записка с вх. № 275/ 21.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поемане на дълг от ФОНД ФЛАГ, направено по реда на Закона за общинския дълг
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
8. Докладна записка с вх. № 187/ 29.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.22 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
9. Докладна записка с вх. № 188/ 29.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.23 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
10. Докладна записка с вх. № 189/ 29.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.121 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
11. Докладна записка с вх. № 190/ 29.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.288 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
12. Докладна записка с вх. № 191/ 29.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.45 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ
13. Докладна записка с вх. № 227/ 10.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.10.614, находящ се в з-ще гр.Черноморец.
14. Докладна записка с вх. № 228/ 10.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в з-ще с.Габър, общ.Созопол.
15. Докладна записка с вх. № 229/ 10.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в з-ще с.Габър, общ.Созопол.
16. Докладна записка с вх. № 231/ 10.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия.
17. Докладна записка с вх. № 232/ 10.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
18. Докладна записка с вх. № 234/ 10.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на земеделски имот в землище на гр.Черноморец, Община Созопол
19. Докладна записка с вх. № 239/ 11.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в м-ст „Старо селище“, с.Атия, община Созопол.
20. Докладна записка с вх. № 240/ 11.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в гр.Созопол.
21. Докладна записка с вх. № 245/ 15.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от поземлен имот №1 в зоната по §4 ЗСПЗЗ, местност ’’Край село’’, землище с.Равна гора, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ
22. Докладна записка с вх. № 246/ 15.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от поземлен имот с идентификатор 63015.506.259 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ
23. Докладна записка с вх. № 249/ 15.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на Община Созопол на недвижими имоти-сгради, находящи се в с.Атия, с идентификатор 63015.503.72.2 и 63015.503.72.3 – държавна собственост
24. Докладна записка с вх. № 250/ 15.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот 67800.1.4 – частна общинска собственост, находящ се в м-ст „Герени“, землище на гр.Созопол
25. Докладна записка с вх. № 252/ 15.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.62 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
26. Докладна записка с вх. № 253/ 15.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.111 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
27. Докладна записка с вх. № 254/ 15.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.190 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
28. Докладна записка с вх. № 255/ 15.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.194 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
29. Докладна записка с вх. № 256/ 15.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.222 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ
30. Докладна записка с вх. № 259/ 16.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на решение за промяна начина на трайно ползване на имоти представляващи „мери и пасища“ за други земеделски нужди
31. Докладна записка с вх. № 261/ 16.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Зидарово
32. Докладна записка с вх. № 262/ 16.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост находящ се в с.Крушевец, с.Вършило и с.Индже войвода
33. Докладна записка с вх. № 263/ 16.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за предоставяне под наем на необработваеми земи - частна, общинска собственост за срок от десет стопански години
34. Докладна записка с вх. № 264/ 16.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в з-ще с.Равна гора, общ.Созопол
35. Докладна записка с вх. № 265/ 16.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в з-ще с.Равна гора, общ.Созопол.
36. Докладна записка с вх. № 266/ 16.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в м-ст „Факуда“ з-ще с.Равадиново, община Созопол
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА,СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
37. Докладна записка с вх. № 193/ 01.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: ’’Кабел НН’’ захранващ ПИ 81178.60.51 в зоната по §4, местност ’’Митков мост’’, землище гр.Черноморец.
38. Докладна записка с вх. № 230/ 10.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване в обхват на УПИ І-8083 в м.”Аклади”, з-ще на гр.Черноморец /пи с идентификатор 81178.8.83 по КК на гр.Черноморец /.
39. Докладна записка с вх. № 233/ 10.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии в з-ще с.Крушевец,общ.Созопол, област Бургас за обект: „Ел. захранване на жилищна сграда - Кабел НН от съществуващ КРШ до нов ТЕПО пред новообразуван имот №134.131, зона по §4, с.Крушевец , общ.Созопол ”
40. Докладна записка с вх. № 247/ 15.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на населени места в Община Созопол


ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 199/ 09.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна на Формуляр на Декларация по чл.18, ал.6 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/, за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 194

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.9 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет Созопол приема:
Променя формуляра на Декларация по чл.18 ,ал.6 за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване - Приложение №4 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол/НОАМТЦУТОС/.
Било:
Приложение 4
Входящ № ………./…………………….. Чл.18, ал.6 от Наредбата за ОАМТЦУТОС


ДО КМЕТА
НА ОБЩИНА СОЗОПОЛДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.18, АЛ.6
ОТ Наредбата на ОАМТЦУТОС
За освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
от
1.1. …………………………………………………………., ЕГН/Булстат …………………..
/собствено,бащино,фамилно име на лицето, наименование на предприятието/
Адрес:……………………………………………………………………… тел. ……………….
/адрес на местоживеене на лицето, седалище на предприятието/
Представлявано от ………………………………………………, ЕГН …………………………
/собствено, бащино, фамилно име и ЕГН на представляващия/
и
1.2. …………………………………………………………..…………., ЕГН/ …………………..
/собствено,бащино,фамилно име на лицето /
Адрес:………………………………………………………………………………тел.……………….
/адрес на местоживеене на лицето /
и
1.3. …………………………………………………………..…………., ЕГН/ …………………..
/собствено,бащино,фамилно име на лицето /
Адрес:………………………………………………………………………………тел.……………….
/адрес на местоживеене на лицето /
и
1.4. …………………………………………………………..…………., ЕГН/ …………………..
/собствено,бащино,фамилно име на лицето /
Адрес:………………………………………………………………………………тел.……………….
/адрес на местоживеене на лицето /


УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

Декларираме в качеството си на данъчнозадължени лица, че имот с партиден № ………………………… представляващ …………………………………………….., находящ се на адрес: …………………………………………………

НЯМА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПРЕЗ ЦЯЛАТА ……………….. Г.

За установяване на обстоятелствата, посочени в декларацията, давам съгласието си за извършване на проверки на разходите на ел.енергия по абонатен № …………………. Към EVN , клон ………….. и за вода по абонатен № …………… към „Ви К” ЕАД Бургас. При възобновяване на ползването на имота в 14 дневен срок се задължавам да уведомя писмено отдел”МДТ” , община Созопол. Уведомен съм, че при констатирано ползване на имот ще ми бъде наложена санкция.


Дата : ……………………… Подпис на декларатора/ите:

1. …………………………..
2. ………………………….
3. …………………………..
4. ………………………….


За невярно деклариране нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

СТАВА:
Приложение 4
Входящ № ………./…………………….. Чл.18, ал.6 от Наредбата за ОАМТЦУТОС


ДО КМЕТА
НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.18, АЛ.6
ОТ Наредбата на ОАМТЦУТОС
За освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
от
1.5. …………………………………………………………., ЕГН/Булстат …………………..
/собствено,бащино,фамилно име на лицето, наименование на предприятието/
Адрес:…………………………………………………………………… тел. ……………….
/адрес на местоживеене на лицето, седалище на предприятието/
Представлявано от ………………………………………………, ЕГН …………………………
/собствено, бащино, фамилно име и ЕГН на представляващия/
и
1.6. …………………………………………………………..…………., ЕГН/ …………………..
/собствено,бащино,фамилно име на лицето /
Адрес:………………………………………………………………………………тел.……………….
/адрес на местоживеене на лицето /
и
1.7. …………………………………………………………..…………., ЕГН/ …………………..
/собствено,бащино,фамилно име на лицето /
Адрес:………………………………………………………………………………тел.……………….
/адрес на местоживеене на лицето /
и
1.8. …………………………………………………………..…………., ЕГН/ …………………..
/собствено,бащино,фамилно име на лицето /
Адрес:………………………………………………………………………………тел.……………….
/адрес на местоживеене на лицето /


УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

Декларираме в качеството си на данъчнозадължени лица, че имот с партиден № …………………………………., представляващ …………………………………………….., находящ се на адрес: ………………………………………………………………………………

НЯМА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПРЕЗ ЦЯЛАТА ……………….. Г.

За установяване на обстоятелствата, посочени в декларацията, давам съгласието си за извършване на проверки на разходите на ел.енергия по ИТН ……………,на името на........................................……., към EVN , клон Приморско и за вода по абонатен № ……………на името на ........................................ към „Ви К” ЕАД Бургас. При възобновяване на ползването на имота в 14 дневен срок се задължавам да уведомя писмено отдел”ПМДТУ” на община Созопол писмено. Уведомен съм, че при констатирано ползване на имота ще ми бъде наложена санкция.Към декларацията приложете копие от документ,удостоверяващ горните данни.Дата : ……………………… Подпис на декларатора/ите:

1…………………………..
2………………………….
3…………………………..
4………………………….
За невярно деклариране нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

Докладна записка с вх. № 243/ 14.03.2016г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2016 г. в Община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 195

1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл. 3 ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето Общински съвет Созопол приема Общинска програма за закрила на детето за 2016г. в Община Созопол.
2. Общинската програма е изготвена и ще се изпълнява за постигане на целите заложени в:
• Проект на стратегия на съвета на Европа за правата на детето 2016-2020г.;
• Национална стратегия за закрила на децата 2008-2018г.;
• Национална програма за закрила на детето за 2015г.;
• Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в РБ“;
• Стратегически план на Държавната генция за закрила на детето за периода 2014-2016г.
• Конвенция на ООН за правата на детето
3. За изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2016г. в Община Созопол се ангажират:
• Дирекция „Социално подпомагане” – Созопол
• Общинска администрация
• РПУ на МВР гр. Созопол
• Общо практикуващи лекари
• Спешна помощ
• OКБППМН
• Oбщински съвет на БЧК Созопол
• Директори на училища и детски градини
• Общинска комисия за детето
• НПО
• Доставчици на социални услуги в общината
• ЦСРИ, ЦОП, ЦНСТ

Докладна записка с вх. № 248/ 15.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълнение на Общинския план за развитие на Община Созопол за периода 2014 – 2020год
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 196

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.23 и чл.24 от Закона за регионалното развитие, Общински съвет Созопол допълва Общински план за развитие 2014-2020г., съгласно приложен проект за изменение приет с Решение № 1059 от 28.11.2014г.Общински съвет Созопол, както следва:
В глава IV „Стратегия за развитие на Община Созопол – визия, мисия, цели и приоритети на развитие”
Раздел „ Приоритети",
към Стратегическа цел 2: Превръщане на Община Созопол във водеща дестинация на Южното Черноморие за целогодишен и многообразен туризъм,
Приоритет 2. Балансирано използване на ресурсите за устойчиво развитие на целогодишен и многообразен туризъм,
Мярка 2.2.2. Инвестиции за развиване и запазване на културно-историческото наследство във всички населени места на общината, да се добавят нови дейности:
•Възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение на територията на общината Созопол.

Докладна записка с вх. № 251/ 15.03.2016г., от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Приемане Програма на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси на Община Созопол за периода 2016-2017г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 197

1. Приема Програма на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси на Община Созопол за периода 2016 г.- 2017 г.

Докладна записка с вх. № 268/ 17.03.2016., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Избор на представители в Асоциация Общински гори.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 198

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.15 от ЗМСМА, и чл.15 от Устав на АОГ, Общински съвет Созопол избира :
1. Кмет на Община Созопол, г-н Панайот Рейзи, за представител в Асоциация Общински гори, с право на глас в Общото събрание на Асоциацията.
2. Гено Пухов за упълномощен представител от Общински Съвет, в Асоциация Общински гори, с право на глас в Общото събрание на Асоциацията
3. Тодор Чакъров за заместник на упълномощения представител в Асоциация Общински гори, с право на глас в Общото събрание на Асоциацията, избран по т.2


ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 182/ 29.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2017-2019г. на Община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 199

1.Одобрява средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2017 - 2019г. на Община Созопол съгласно Приложение №1.

Докладна записка с вх. № 275/ 21.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поемане на дълг от ФОНД ФЛАГ, направено по реда на Закона за общинския дълг
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 200

На основание чл. 21, ал. 1 т.10 от ЗМСМА и във връзка с чл. 17 и чл. 19а от закона за Общинския дълг Общински Съвет Созопол
1. Дава съгласие Община Созопол да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел финансиране разходи във връзка с проект: „Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – I етап”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“, при следните основни параметри:
• Максимален размер на дълга – 8 430 774 лв (осем милиона четиристотин и тридесет хиляди и седемстотин седемдесет и четири лв);
• Валута на дълга – лева
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
• Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 120 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
- Източници за погасяване на главницата: от собствени бюджетни средства.
• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5,03%,
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
• Начин на обезпечение на кредита:
Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Созопол, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Созопол по чл. 52, ал. 1 от Закона за публичните финанси;
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Созопол да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 187/ 29.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.22 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 201

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 250 кв.м.ид.ч., представляващи част от имот с идентификатор 63015.506.22 /целият имот с площ от 481 кв.м./ по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 360,80 лв. /триста и шестдесет лева и 80 ст./, обективирана в оценителен протокол №0025/24.02.2016г.

Докладна записка с вх. № 188/ 29.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.23 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 202

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 400 кв.м. /четиристотин кв.м./, представляващи имот с идентификатор 63015.506.23 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 577,30 лв. /петстотин седемдесет и седем лева и 30 ст./, обективирана в оценителен протокол №0026/24.02.2016г.

Докладна записка с вх. № 189/ 29.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.121 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 203

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 кв.м. /шестстотин/, представляващи имот с идентификатор 63015.506.121 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 865,90 лв. /осемстотин шестдесет и пет лева и 90 ст./, обективирана в оценителен протокол №0023/24.02.2016г.

Докладна записка с вх. № 190/ 29.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.288 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 204

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 кв.м. /шестстотин/, представляващи имот с идентификатор 63015.506.288 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 865,90 лв. /осемстотин шестдесет и пет лева и 90 ст./, обективирана в оценителен протокол №0024/24.02.2016г.

Докладна записка с вх. № 191/ 29.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.45 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 205

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал. от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 188 /сто осемдесет и осем/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.45 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 468 кв.м. /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, на стойност 1 550,00 лв. /хиляда петстотин и петдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0022/24.02.2016г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.45, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицата Станчо Желязков Костов и Лилия Николова Костова да придобият право на собственост върху 188 /сто осемдесет и осем/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.45 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 468 кв.м., /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, като заплатят в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Докладна записка с вх. № 227/ 10.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.10.614, находящ се в з-ще гр.Черноморец.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 206

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг за имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.10.614 по КККР на землище гр.Черноморец, м.“Дарадани“, с площ 3240кв.м./три хиляди двеста и четиридесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид нива, за който е съставен акт за частна общинска собственост 3236/29.07.2015год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща 4 550,00лв. /четири хиляди петстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160039/07.03.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 228/ 10.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в з-ще с.Габър, общ.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 207

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг следният имот - частна общинска собственост:
1.1. Поземлен имот 000378 с площ 8 927 кв.м./осем хиляди деветстотин двадесет и седем квадратни метра/, находящ се в м-ст „До село“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – Друга селскостопанска терирория, актуван като частна общинска собственост с акт № 3637/08.02.2016год
1.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота описан по т.1.1. възлизаща на 8 110,00лв. /осем хиляди сто и десет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160037/07.03.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 229/ 10.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в з-ще с.Габър, общ.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 208

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение №98/29.01.2016г. на Общински съвет Созопол, като включва следният имот:
1.2. Поземлен имот 130011 с площ 668 кв.м./шестстотин шестдесет и осем квадратни метра/, находящ се в м-ст „До село“ землище с.Габър с начин на трайно ползване - нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 3640/10.02.2016год
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг следният имот - частна общинска собственост:
2.1. Поземлен имот 130011 с площ 668 кв.м./шестстотин шестдесет и осем квадратни метра/, находящ се в м-ст „До село“ землище с.Габър с начин на трайно ползване - нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 3640/10.02.2016год
2.1.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота описан по т.2.1. възлизаща на 600,00лв. шестстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160038/07.03.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 231/ 10.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 209

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение № 98/29.01.2016г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ идентификатор 63015.503.87 /ЕКАТТЕ-шестдесет и три хиляди и петнадесет,кадастрален район петстотин и три ,поземлен имот-осемдесет и седем /по плана на с.Атия, общ.Созопол, с площ 661кв.м./шетсстотин шестдесет и един /
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг имот - частна общинска собственост, с идентификатор 63015.503.87 /ЕКАТТЕ-шестдесет и три хиляди и петнадесет,кадастрален район петстотин и три ,поземлен имот-осемдесет и седем /по плана на с.Атия, общ.Созопол, с площ 661кв.м./шетсстотин шестдесет и един /, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2735/01.12.2014год.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 15 600,00лв./петнадесет хиляди и шестотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160033/24.02.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 232/ 10.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 210

1. Общински съвет гр.Созопол на основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на недвижим имот – общинска частна собственост представляващ временен обект, находящ се в УПИ IV – за озеленяване в кв.147 по плана на гр.Созопол по плана на гр.Созопол, представляващ обект № 7 - хранителен магазин, 80.00кв.м.
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 20150062/02.04.2015г. за обекта, изготвена от независим лицензиран оценител, презаверена на 09.03.2016г. възлизаща на 950 /деветстотин и петдесет/лева, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.
2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.

Докладна записка с вх. № 234/ 10.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на земеделски имот в землище на гр.Черноморец, Община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 211

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение №98/29.01.2016г,. на Общински съвет Созопол, като включва следните имоти:
• имот с № 81178.32.364, с площ от 12 199 /дванадесет хиляди сто деветдесет и девет/ кв.м. в местност “Чеирите” з-ще гр.Черноморец.
• имот с № 81178.35.156, с площ от 7 846 /седем хиляди осемстотин четиридесет и шест/ кв.м. в местност “Акра” з-ще гр.Черноморец.
• имот с № 81178.38.141, с площ от 6 351 /шест хиляди триста петдесет и един/ кв.м. в местност “Гармица” з-ще гр.Черноморец.
• имот с № 81178.32.310, с площ от 3 953 /три хиляди деветстотин петдесет и три/ кв.м. в местност “Чеирите” з-ще гр.Черноморец.
• имот с № 81178.32.372, с площ от 2 463 /две хиляди четиристотин шестдесет и три/ кв.м. в местност “Кайряка” з-ще гр.Черноморец.
• имот с № 81178.32.104, с площ от 860 /осемстотин и шестдесет/ кв.м. в местност “Аклади-чеири” з-ще гр.Черноморец.
• имот с № 81178.6.293, с площ от 1 450 /хиляда четиристотин и петдесет/ кв.м. в местност “Аклади” з-ще гр.Черноморец.
• имот с № 81178.6.487, с площ от 1 279 /хиляда двеста седемдесет и девет/ кв.м. в местност “Аклади” з-ще гр.Черноморец.
• имот с № 81178.6.246, с площ от 635 /шестстотин тридесет и пет/ кв.м. в местност “Аклади” з-ще гр.Черноморец.
• имот с № 81178.6.339, с площ от 942 /деветстотин четиридесет и два/ кв.м. в местност “Аклади” з-ще гр.Черноморец.
• имот с № 81178.32.213, с площ от 3727 /три хиляди седемстотин двадесет и седем/ кв.м. в местност “Аклади-Чеири” з-ще гр.Черноморец.
• имот с № 81178.19.537, с площ от 959 /деветстотин петдесет и девет/ кв.м. в местност “Аклади-Чеири” з-ще гр.Черноморец.
• имот с № 81178.19.528, с площ от 36 749 /тридесет и шест хиляди седемстотин четиридесет и девет/ кв.м. в местност “Ябълката” з-ще гр.Черноморец.
• имот с № 81178.35.118, с площ от 5 849 /пет хиляди осемстотин четиридесет и девет/ кв.м. в местност “Акра” з-ще гр.Черноморец.
• имот с № 81178.35.131, с площ от 292 /двеста деветдесет и два/ кв.м. в местност “Акра” з-ще гр.Черноморец.
• имот с № 81178.26.52, с площ от 143 /сто четиридесет и три/ кв.м. в местност “Димитров юрт” з-ще гр.Черноморец.
• имот с № 81178.19.62, с площ от 2 346 /две хиляди триста четиридесет и шест/ кв.м. в местност “Ябълката” з-ще гр.Черноморец.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на Кмета на община Созопол да отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на публично търг или конкурс на имоти - частна общинска собственост, представляващи земеделска земя както следва:
2.1. имот с № 81178.32.364, с площ от 12 199 /дванадесет хиляди сто деветдесет и девет/ кв.м. в местност “Чеирите” з-ще гр.Черноморец.
2.1.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.1, възлизаща на 190,00лв./сто и деветдесет лева/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.2. имот с № 81178.35.156, с площ от 7 846 /седем хиляди осемстотин четиридесет и шест/ кв.м. в местност “Акра” з-ще гр.Черноморец.
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.2, възлизаща на 130,00лв./сто и тридесет лева/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.3. имот с № 81178.38.141, с площ от 6 351 /шест хиляди триста петдесет и един/ кв.м. в местност “Гармица” з-ще гр.Черноморец.
2.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.3, възлизаща на 110,00лв./сто и десет лева/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.4. имот с № 81178.32.310, с площ от 3 953 /три хиляди деветстотин петдесет и три/ кв.м. в местност “Чеирите” з-ще гр.Черноморец.
2.4.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.4, възлизаща на 70,00лв./седемдесет лева/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.5. имот с № 81178.32.372, с площ от 2 463 /две хиляди четиристотин шестдесет и три/ кв.м. в местност “Кайряка” з-ще гр.Черноморец.
2.5.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.5, възлизаща на 40,00лв./четиридесет лева/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.6. имот с № 81178.32.104, с площ от 860 /осемстотин и шестдесет/ кв.м. в местност “Аклади-чеири” з-ще гр.Черноморец.
2.6.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.6, възлизаща на 20,00лв./двадесет лева/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.7. имот с № 81178.6.293, с площ от 1 450 /хиляда четиристотин и петдесет/ кв.м. в местност “Аклади” з-ще гр.Черноморец.
2.7.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.7, възлизаща на 30,00лв./тридесет лева/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.8. имот с № 81178.6.487, с площ от 1 279 /хиляда двеста седемдесет и девет/ кв.м. в местност “Аклади” з-ще гр.Черноморец.
2.8.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.8, възлизаща на 30,00лв./тридесет лева/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.9. имот с № 81178.6.246, с площ от 635 /шестстотин тридесет и пет/ кв.м. в местност “Аклади” з-ще гр.Черноморец.
2.9.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.9, възлизаща на 20,00лв./двадесет лева/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.10. имот с № 81178.6.339, с площ от 942 /деветстотин четиридесет и два/ кв.м. в местност “Аклади” з-ще гр.Черноморец.
2.10.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.10, възлизаща на 20,00лв./двадесет лева/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.11. имот с № 81178.32.213, с площ от 3727 /три хиляди седемстотин двадесет и седем/ кв.м. в местност “Аклади-Чеири” з-ще гр.Черноморец.
2.11.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.11, възлизаща на 60,00лв./шестдесет лева/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.12. имот с № 81178.19.537, с площ от 959 /деветстотин петдесет и девет/ кв.м. в местност “Аклади-Чеири” з-ще гр.Черноморец.
2.12.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.12, възлизаща на 20,00лв./двадесетлева/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.13. имот с № 81178.19.528, с площ от 36 749 /тридесет и шест хиляди седемстотин четиридесет и девет/ кв.м. в местност “Ябълката” з-ще гр.Черноморец.
2.13.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.13, възлизаща на 540,00лв./петстотин и четиридесет лева/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.14. имот с № 81178.35.118, с площ от 5 849 /пет хиляди осемстотин четиридесет и девет/ кв.м. в местност “Акра” з-ще гр.Черноморец.
2.14.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.14, възлизаща на 100,00лв./сто лева/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.15. имот с № 81178.35.131, с площ от 292 /двеста деветдесет и два/ кв.м. в местност “Акра” з-ще гр.Черноморец.
2.15.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.15, възлизаща на 10,00лв./десет лева/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.16. имот с № 81178.26.52, с площ от 143 /сто четиридесет и три/ кв.м. в местност “Димитров юрт” з-ще гр.Черноморец.
2.16.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.16, възлизаща на 10,00лв./десет лева/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.17. имот с № 81178.19.62, с площ от 2 346 /две хиляди триста четиридесет и шест/ кв.м. в местност “Ябълката” з-ще гр.Черноморец.
2.17.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.17, възлизаща на 40,00лв./четиридесет лева/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 239/ 11.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в м-ст „Старо селище“, с.Атия, община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 212

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг за следният имот - частна общинска собственост:
1.1.1. поземлен имот с идентификатор 63015.506.465 с площ 401 кв.м./четиристотин и един квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ., актуван като частна общинска собственост акт№ № 3627/07.01.2016год.
1.1.2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.1.1, възлизаща на 7 400,00лв. / седем хиляди и четиристотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160040/07.03.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 240/ 11.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в гр.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 213

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на Кмета на община Созопол да отдаде под наем за срок до 5 /пет/ години чрез провеждане на публични търгове, следните имоти - частна общинска собственост:
2.1. Самостоятелен обект в сгада, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.5 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 5, с площ от 39,32кв.м., и прилежащи части – 5,71%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява месечна наемна цена на имота по т.2.1, възлизаща на 400,00лв./четиристотин лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150015/19.01.2015г. от независим лицензиран оценител презаверена № 20160039/10.03.2016г , приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
2.2. Самостоятелен обект в сгада, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.6 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 6, с площ от 38,16кв.м., и прилежащи части – 5,54%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.2.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява месечна наемна цена на имота по т.2.2, възлизаща на 390,00лв./триста и деветдесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150014/19.01.2015г. от независим лицензиран оценител презаверена № 20160038/10.03.2016г, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
2.3. Самостоятелен обект в сгада, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.7 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 7, с площ от 37,00кв.м., и прилежащи части – 5,37%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява месечна наемна цена на имота по т.2.3, възлизаща на 380,00лв./триста и осемдесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150013/19.01.2015г. от независим лицензиран оценител, презаверена № 20160037/10.03.2016г приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
2.4. Самостоятелен обект в сгада, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.8 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 8, с площ от 35,83кв.м., и прилежащи части – 5,20%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.4.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява месечна наемна цена на имота по т.2.4., възлизаща на 365,00лв./триста шестдесет и пет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150012/19.01.2015г. от независим лицензиран оценител, презаверена № 20160036/10.03.2016г приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
2.5. Самостоятелен обект в сгада, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.9 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 9, с площ от 34,67кв.м., и прилежащи части – 5,03%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.5.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява месечна наемна цена на имота по т.2.5., възлизаща на 355,00лв./триста петдесет и пет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150011/19.01.2015г. от независим лицензиран оценител, презаверена № 20160035/10.03.2016г приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
2.6. Самостоятелен обект в сгада, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.10 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 10, с площ от 34,74кв.м., и прилежащи части – 5,04%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.6.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява месечна наемна цена на имота по т.2.6, възлизаща на 355,00лв./триста петдесет и пет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150010/19.01.2015г. от независим лицензиран оценител, презаверена № 20160034/10.03.2016г приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
2.7. Самостоятелен обект в сгада, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.11 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 11, с площ от 33,53кв.м., и прилежащи части – 4,87%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.7.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява месечна наемна цена на имота по т.2.7, възлизаща на 340,00лв./триста и четиридесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150029/26.02.2015г. от независим лицензиран оценител, презаверена № 20160045/10.03.2016г приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
2.8. Самостоятелен обект в сгада, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.12 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 12, с площ от 31,04кв.м., и прилежащи части - 4,51%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.8.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява месечна наемна цена на имота по т.2.8, възлизаща на 320,00лв./триста и двадесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150030/26.02.2015г. от независим лицензиран оценител, презаверена № 20160046/10.03.2016г приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
2.9. Самостоятелен обект в сгада, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.13 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 13, с площ от 29,92кв.м., и прилежащи части - 4,34%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.9.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява месечна наемна цена на имота по т.2.9, възлизаща на 310,00лв./триста и десет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150031/27.02.2015г. от независим лицензиран оценител, презаверена № 20160047/10.03.2016г приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
2.10. Самостоятелен обект в сгада, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.14 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 14, с площ от 28,76кв.м., и прилежащи части - 4,18%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.10.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява месечна наемна цена на имота по т.2.10, възлизаща на 280,00лв./двеста и осемдесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150032/27.02.2015г. от независим лицензиран оценител, презаверена № 20160048/10.03.2016г приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
2.11. Самостоятелен обект в сгада, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.15 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 15, с площ от 27,59кв.м., и прилежащи части - 4,01%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.11.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява месечна наемна цена на имота по т.2.11, възлизаща на 280,00лв./двеста и осемдесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150032/27.02.2015г. от независим лицензиран оценител, презаверена № 20160049/10.03.2016г приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
2.12. Самостоятелен обект в сгада, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.16 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 16, с площ от 26,12.м., и прилежащи части – 3,84%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.12.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява месечна наемна цена на имота по т.2.12, възлизаща на 270,00лв./двеста и седемдесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150034/27.02.2015г. от независим лицензиран оценител, презаверена № 20160050/10.03.2016г приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
2.13. Самостоятелен обект в сгада, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.17 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 17, с площ от 25,27кв.м., и прилежащи части – 3,67%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.13.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява месечна наемна цена на имота по т.2.13, възлизаща на 260,00лв./двеста и шестдесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150035/27.02.2015г. от независим лицензиран оценител, презаверена № 20160051/10.03.2016г приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.

3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 245/ 15.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от поземлен имот №1 в зоната по §4 ЗСПЗЗ, местност ’’Край село’’, землище с.Равна гора, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 214

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал. от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 250 /двеста и петдесет/ кв.м.ид.ч. от поземлен имот №1 /целият имот с площ от 750 кв.м./ по кадастралният план на зоната по §4 ЗСПЗЗ, местност ’’Край село’’, землище на с.Равна гора, на стойност 1 640.00 лв. /хиляда шестстотин и четиридесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0029/14.03.2016г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.45, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицето Юри Харизанов Юруков да придобие право на собственост върху 250 /двеста и петдесет/ кв.м.ид.ч. от поземлен имот №1 /целият имот с площ от 750 кв.м/ по кадастралният план на зоната по §4 ЗСПЗЗ, местност ’’Край село’’, землище с.Равна гора, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Докладна записка с вх. № 246/ 15.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от поземлен имот с идентификатор 63015.506.259 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 215

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал. от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 15 /петнадесет/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.259 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 515 кв.м. /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност ’’Старо селище’’, с.Атия/, на стойност 280.00 лв. /двеста и осемдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0028/14.03.2016г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.45, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицето Неделя Петрова Златева да придобие право на собственост върху 15 /петнадесет/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.259 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 515 кв.м., /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност ’’Старо селище’’, с.Атия/, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Докладна записка с вх. № 249/ 15.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на Община Созопол на недвижими имоти-сгради, находящи се в с.Атия, с идентификатор 63015.503.72.2 и 63015.503.72.3 – държавна собственост
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 216

1. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.54,ал.2 от Закон за държавната собственост, дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол до Министерски Съвет за предоставянето безвъзмездно собствеността върху имоти -държавна собственост - сграда с идентификатор 63015.503.72.2., със застроена площ 36 кв.м., представляващ постройка за допълващо застрояване и сграда с идентификатор 63015.503.72.3., едноетажна масивна сграда, със застроена площ от 239 кв.м., с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение ;
2.Възлага на Кмета на Община Созопол изготвянето на предложението с конкретна информация до областен управител на Област Бургас, с цел внасяне на предложението в Министерски Съвет за приемане на решения по реда на чл.54 от ЗДС, за предоставянето на имота за нуждите на общината и осигуряване на финансови средства от общинския бюджет за неговото преустройство

Докладна записка с вх. № 250/ 15.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот 67800.1.4 – частна общинска собственост, находящ се в м-ст „Герени“, землище на гр.Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 217

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следният имот - частна общинска собственост:
1.1.поземлен имот с идентификатор 67800.1.4 с площ 772 кв.м./седемстотин седемдесет и два квадратни метра/, находящ се в м-ст „Герени“ ,землище гр.Созопол, земеделска земя, актуван като частна общинска собственост с акт№ № 3710/18.02.2016год .
1.2.На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имот 67800.1.4, възлизаща на 56 500,00лв. / петдесет и шест хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160036/11.03.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 252/ 15.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.62 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 218

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 500 кв.м. /петстотин кв.м./, представляващи имот с идентификатор 63015.506.62 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 677,60 лв. /шестстотин седемдесет и седем лева и 60 ст./, обективирана в оценителен протокол №0030/14.03.2016г.

Докладна записка с вх. № 253/ 15.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.111 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 219

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 300 кв.м.ид.ч., представляващи част от имот с идентификатор 63015.506.111 /целият имот с площ от 485 кв.м./ по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 406,58 лв. /четиристотин и шест лева и 58 ст./, обективирана в оценителен протокол №0031/14.03.2016г.

Докладна записка с вх. № 254/ 15.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.190 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 220

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 476 кв.м. /четиристотин седемдесет и шест кв.м./, представляващи имот с идентификатор 63015.506.190 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 645,10 лв. /шестстотин четиридесет и пет лева и 10 ст./, обективирана в оценителен протокол №0032/14.03.2016г.

Докладна записка с вх. № 255/ 15.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.194 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 221

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 435 кв.м. /четиристотин тридесет и пет кв.м./, представляващи имот с идентификатор 63015.506.194 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 589,50 лв. /петстотин осемдесет и девет лева и 50 ст./, обективирана в оценителен протокол №0033/14.03.2016г.

Докладна записка с вх. № 256/ 15.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.222 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 222

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал. от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 62 /шестдесет и два/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.222 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 652 кв.м. /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, на стойност 600,00 лв. /шестстотин лева/, обективирана в оценителен протокол №0027/14.03.2016г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.45, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицата наследници на Никола Димов Иванов да придобият право на собственост върху 62 /шестдесет и два/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.222 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 652 кв.м., /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, като заплатят в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Докладна записка с вх. № 259/ 16.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на решение за промяна начина на трайно ползване на имоти представляващи „мери и пасища“ за други земеделски нужди
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 223
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.45и от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи дава съгласие да се промени начина на трайно ползване от „мери и пасища“ в „друга територия, заета от селското стопанство” на следните земеделски имоти:

1. Имоти находящи се в землище с. Крушевец :
Номер имот собственост нтп Площ в дка. местност
001002 ОБЩИНА СОЗОПОЛ Пасище с храсти 12,320 Селска река
000751 ОБЩИНА СОЗОПОЛ Пасище, мера 126,73 Високия чукар
000749 кметство КРУШЕВЕЦ Пасище, мера 45,342 Високия чукар
000752 кметство КРУШЕВЕЦ Пасище, мера 114,528 Високия чукар
001003 кметство КРУШЕВЕЦ Пасище, мера 14,069 Катранджията
001015 кметство КРУШЕВЕЦ Пасище с храсти 127,833 Попов баир
000501 ОБЩИНА СОЗОПОЛ Пасище, мера 55,360 Баба калина
000657 ОБЩИНА СОЗОПОЛ Пасище, мера 35,128 Дренака
000839 ОБЩИНА СОЗОПОЛ Пасище, мера 54,941 Високия чукар
000840 кметство КРУШЕВЕЦ Пасище с храсти 14,530 хотуля
001012 ОБЩИНА СОЗОПОЛ Пасище, мера 17.81 дядо митрьов чифлик
001023 ОБЩИНА СОЗОПОЛ Пасище мера 7.92 таш бунар

2. Възлага на Кмета на Община Созопол да предприеме необходимите действия за отразяване промяната начина на трайно ползване в кадастралната карта и в картата на възстановената собственост.


Докладна записка с вх. № 261/ 16.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Зидарово
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 224

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение №98/29.01.2016г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот II – общ./две римско за имот с планоснимачен номер общинско/, кв.57 по плана на с.Зидарово, общ.Созопол, с площ 691кв.м./шестстотин деветдесет и един квадратни метра/.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет – Созопол, разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост, Урегулиран поземлен имот II-общ./две римско за имот с планоснимачен номер общинско/, кв.57 по плана на с.Зидарово, общ.Созопол, с площ 691кв.м./шестстотин деветдесет и един квадратни метра/, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2749/18.12.2014 год.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 7 000 лв./седем хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150055/26.03.2015г. от независим лицензиран оценител,презаверена на 15.03.2016г., приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 262/ 16.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост находящ се в с.Крушевец, с.Вършило и с.Индже войвода
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 225

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение № 98/29.01.2016г. на Общински съвет Созопол, като включва всички имоти подробно описани в Приложение 1, и създава нова т.2 в раздел IV – „земеделски имоти за отдаване под наем и други територии за отдаване под наем.
2. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок до 10 /десет/ години на недвижими имоти – общинска частна собственост описани в Приложение 1.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишните наемни цени на имотите описани в Приложение 1, съгласно изготвени пазарни оценки от независим лицензиран оценител, приложени към това предложение, въз основа на които да се проведе конкурса.
4. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.

Докладна записка с вх. № 263/ 16.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за предоставяне под наем на необработваеми земи - частна, общинска собственост за срок от десет стопански години
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 226

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение № 98/29.01.2016г. на Общински съвет Созопол, като включва всички имоти подробно описани в приложение 1, в раздел IV, и създава нова т.2 – „земеделски имоти за отдаване под наем и други територии за отдаване под наем.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14 ал.2 Закона за общинската собственост във връзка с чл.24а ал.6 т.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. чл.21, ал.3, т.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да отдаде под наем имоти - частна общинска собственост подробно описани в приложение 1, без провеждането на търг или конкурс за срок до 10 години.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишните наемни цени на имотите описани в приложение 1, съгласно изготвени пазарни оценки от независим лицензиран оценител, приложени към това предложение въз основа на които да се извърши отдаването под наем на имотите.

Докладна записка с вх. № 264/ 16.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в з-ще с.Равна гора, общ.Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 227

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение №98/29.02.2016г. на Общински съвет Созопол, като включва следният имот:
1.1. поземлен имот 001199 с площ 4 944 кв.м./четири хиляди деветстотин четиридесет и четири квадратни метра/, находящ се в м-ст „Карй село“ землище с.Равна гора с начин на трайно ползване – нива, актуван като частна общинска собственост с Акт №1734/10.02.2012год
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният поземлен имот - частна общинска собственост:
2.1. поземлен имот 001199 с площ 4 944 кв.м./четири хиляди деветстотин четиридесет и четири квадратни метра/, находящ се в м-ст „Карй село“ землище с.Равна гора с начин на трайно ползване – нива, актуван като частна общинска собственост с Акт №1734/10.02.2012год
2.1.2 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота описан по т.2.1. възлизаща на 2 760,00лв. / две хиляди седемстотин и шестдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160054/15.03.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 265/ 16.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в з-ще с.Равна гора, общ.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 228
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение №98/29.02.2016г. на Общински съвет Созопол, като включва следният имот:
1.1. урегилиран поземлен имот II-193 в кв.25 по плана на с.Равна гора Община Созопол с площ 245 кв.м./двеста четиридесет и пет квадратни метра/, актуван като частна общинска собственост с №3723/23.02.2016год
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният поземлен имот - частна общинска собственост:
2.1. урегилиран поземлен имот II-193 в кв.25 по плана на с.Равна гора Община Созопол с площ 245 кв.м./двеста четиридесет и пет квадратни метра/, актуван като частна общинска собственост с №3723/23.02.2016год
2.1.3 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота описан по т.2.1. възлизаща на 2 050,00лв. / две хиляди и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160057/15.03.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС

Докладна записка с вх. № 266/ 16.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в м-ст „Факуда“ з-ще с.Равадиново, община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 229

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение № 98/29.01.2016г. на Общински съвет Созопол, като включва следният недвижим имот – частна общинска собственост:
1.1. Поземлен имот №008262, с площ 1160кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с предназначение на територията земеделска земя и начин на трайно ползване – изоставена нива, идентичен с имот с идентификатор 61042.8.262 по КК за з-ще с.Равадиново актуван с акт за частна общинска собственост № 2724/25.11.2014год.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на Кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост:
2.1. Поземлен имот №008262, с площ 1160кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с предназначение на територията земеделска земя и начин на трайно ползване – изоставена нива, идентичен с имот с идентификатор 61042.8.262 по КК за з-ще с.Равадиново.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 500,00лв. /петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160056/15.03.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение която да се ползва за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 193/ 01.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: ’’Кабел НН’’ захранващ ПИ 81178.60.51 в зоната по §4, местност ’’Митков мост’’, землище гр.Черноморец.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 230

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за ’’Кабел НН’’ захранващ ПИ 81178.60.51 в зоната по §4, местност ’’Митков мост’’, землище гр.Черноморец.

Докладна записка с вх. № 230/ 10.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване в обхват на УПИ І-8083 в м.”Аклади”, з-ще на гр.Черноморец /пи с идентификатор 81178.8.83 по КК на гр.Черноморец /.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 231

1. Общински съвет на основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ и чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ разрешава изработването на ПУП- частично изменение на план регулация и застрояване в обхват на УПИ І8083 /идентификатор по КК на гр.Черноморец 81178.8.83/ в м.“Аклади“, з-ще гр.Черноморец, като се обособят два нови урегулирани поземлени имота УПИ І и УПИ ІІ, с отреждане на „сгради за отдих и курорт“, при градоустройствени показатели :плътност на застрояване – 20%, Кинт=0,5, Н корниз=7,00м. и минимална площ за озеленяване 70% , като ½ от нея да е отредена за дървестна растителност
2. Общински съвет на основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието за изработването на ПУП - план за регулация и застрояване в обхват на УПИ І8083 в м.”Аклади”, з-ще на гр.Черноморец/ пи с идентификатор 81178.8.83 по КК на гр.Черноморец/.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. № 233/ 10.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии в з-ще с.Крушевец,общ.Созопол, област Бургас за обект: „Ел. захранване на жилищна сграда - Кабел НН от съществуващ КРШ до нов ТЕПО пред новообразуван имот №134.131, зона по §4, с.Крушевец , общ.Созопол ”
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 232

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА , чл.129 ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и чл.27 ал.3 т.а от ППЗОЗЗ
О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект : „Ел. захранване на жилищна сграда - Кабел НН от съществуващ КРШ до нов ТЕПО пред новообразуван имот №134.131, зона по §4, с.Крушевец , общ.Созопол- кабелната линия с начало съществуваща касета в поземлен имот №129 – улица, преминава основно през поземлен имот №129 – улица на плана на новообразуваните имоти.
Решението подлежи на обжалване на основание чл.215 ал.4 изр.2 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.

Докладна записка с вх. № 247/ 15.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на населени места в Община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 233

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представената схема за разполагане на временни преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на населени места в Община Созопол за 2016г., както следва:
с.Атия
1. Скица №29/29.02.2016 годинаПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ..............................
/КР. ГЕРМАНОВА/
*Публикуван на 04.04.2016г.


върнете се назад

Новини:

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...