:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

Р Е Ш Е Н И Я ВЗЕТИ НА ПЕТНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ ПРОВЕДЕНО НА 30.09.2016г.Р Е Ш Е Н И Я
ВЗЕТИ НА ПЕТНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ
ПРОВЕДЕНО НА 30.09.2016г.

По предложение на Красимира Германова – Председател на Общински съвет
Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 441

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. № 756/ 17.08.2016., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/
2. Докладна записка с вх. № 794/ 07.09.2016., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
3. Докладна записка с вх. № 815/ 14.09.2016., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Созопол/НОПБКТОС/.
4. Докладна записка с вх. № 817/ 14.09.2016., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Откриване на производство по несъстоятелност на търговско дружество "СОЗОПОЛ" ЕООД - в ликвидация.
5. Докладна записка с вх. № 853/ 19.09.2016., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детски градини на територията на община Созопол.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
6. Докладна записка с вх. № 778/ 26.08.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поемане на общински дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг
7. Докладна записка с вх. № 783/ 01.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за одобряване на промени в ПЛАН – ГРАФИК за обслужване на просрочените задължения от 2015г. които ще бъдат разплатени от бюджета на Община Созопол за 2016г.
8. Докладна записка с вх. № 795/ 07.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълване в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2016 година във функция „Общи държавни служби”.
9. Докладна записка с вх. № 796/ 07.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2017-2019г. - ІІ етап на Община Созопол
10. Докладна записка с вх. № 816/ 14.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: определяне възнаграждение на ликвидатор на търговско дружество "СОЗОПОЛ" ЕООД - в ликвидация, във връзка с приключване на процедурата.
11. Докладна записка с вх. № 819/ 14.09.2016., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2016г.
12. Докладна записка с вх. № 845/ 16.09.2016., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за учебната 2016/2017 година
13. Докладна записка с вх. № 848/ 16.09.2016., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Запис на заповед във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 2 и 3 на оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
14. Докладна записка с вх. № 746/ 10.08.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на имот – публична общинска собственост, представляващ язовир в землището на с.Равна гора, в поземлен имот № 000121 с площ от 62 158дка.
15. Докладна записка с вх. № 747/ 10.08.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост, представляващи земеделски земи в з-ще гр.Черноморец.
16. Докладна записка с вх. № 748/ 10.08.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Равадиново, общ.Созопол.
17. Докладна записка с вх. № 749/ 10.08.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в зоната по §4, м-ст „Росенец” з-ще с.Росен, Община Созопол
18. Докладна записка с вх. № 750/ 10.08.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Вършило.
19. Докладна записка с вх. № 752/ 12.08.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в з-ще гр.Созопол.
20. Докладна записка с вх. № 757/ 17.08.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.91 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
21. Докладна записка с вх. № 800/ 09.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: искане за безвъзмездно предоставяне на Община Созопол на недвижим имот, находящи се в землище гр.Созопол, с идентификатор 67800.36.36, държавна собственост, за създаване на нова транспортна връзка между общински път BGS 1220 и общински ПИ 67800.3.338 отреден за автогара
22. Докладна записка с вх. № 820/ 14.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.122 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
23. Докладна записка с вх. № 821/ 14.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.336 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
24. Докладна записка с вх. № 822/ 14.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.369 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
25. Докладна записка с вх. № 823/ 14.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.374 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
26. Докладна записка с вх. № 824/ 14.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.387 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
27. Докладна записка с вх. № 825/ 14.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.391 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
28. Докладна записка с вх. № 826/ 14.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.10 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
29. Докладна записка с вх. № 827/ 14.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.42 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
30. Докладна записка с вх. № 828/ 14.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.44 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ
31. Докладна записка с вх. № 829/ 14.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.111 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ
32. Докладна записка с вх. № 830/ 14.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.148 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ
33. Докладна записка с вх. № 831/ 15.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на общински недвижими имоти, предназначени за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с.Равадиново, общ.Созопол.
34. Докладна записка с вх. № 832/ 15.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 63029.501.62 по кадастрална карта на с.Росен, Община Созопол, идентичен с УПИ XII-38,39, в кв.7, целият с площ от 713кв.м.
35. Докладна записка с вх. № 833/ 15.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ IІ-108, кв.7 по плана на с.Индже Войвода, Община Созопол.
36. Докладна записка с вх. № 834/ 15.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост, находящ се в с.Зидарово
37. Докладна записка с вх. № 835/ 15.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: отдаване под наем на земеделски имот в землище на с.Равна гора, Община Созопол
38. Докладна записка с вх. № 836/ 15.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 61042.501.304 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ VIII-194, в кв.42, целият с площ от 741 кв.м.
39. Докладна записка с вх. № 837/ 15.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 61042.501.392 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ I-215, в кв.41, целият с площ от 774 кв.м.
40. Докладна записка с вх. № 838/ 15.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 61042.501.390 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ IV-215, в кв.41, целият с площ от 774 кв.м.
41. Докладна записка с вх. № 839/ 15.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 61042.501.307 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ V-194, в кв.42, целият с площ от 735 кв.м.
42. Докладна записка с вх. № 840/ 15.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обекти – частна общинска собственост, находящ се в с.Индже Войвода
43. Докладна записка с вх. № 841/ 15.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с. Равадиново
44. Докладна записка с вх. № 843/ 15.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземелен имот с идентификатор 61042.501.542,находящ се в с.Равадиново
45. Докладна записка с вх. № 847 16.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост УПИ XI-477 кв.26 находящ се в.с.Индже Войвода
46. Докладна записка с вх. № 851 19.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 61042.501.474 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XVI-13033, в кв.37, целият с площ от 500 кв.м.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА,СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
47. Докладна записка с вх. № 759/ 22.08.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ ІІ, кв.7 по регулационен план на с.Крушевец , съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и 2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
48. Докладна записка с вх. № 760/ 22.08.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Напорен тръбопровод за битово – фекални води от КПС „Света Марина 2“ до РШ1 на Довеждащ колектор „Созопол“, землище гр.Созопол
49. Докладна записка с вх. № 781/ 30.08.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ 67800.5.257, местност „Буджака“, землище гр.Созопол, за изграждане на вилни сгради
50. Докладна записка с вх. № 812/ 12.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване в обхват на УПИ ІІІ-5098 в м.”Аклади”, з-ще на гр.Черноморец / пи с идентификатор 81178.5.98 по КК на гр.Черноморец /.
51. Докладна записка с вх. № 813/ 14.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за „Второстепенна улица с осови точки 7-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39“ с ширина 8.00метра /6.00метра ширина на уличното платно и тротоари двустранно по 1.00м./, за осигуряване на достъп до ПИ 67800.35.101 в м.“Света Марина“, землище гр.Созопол.
52. Докладна записка с вх. № 814/ 14.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за „Второстепенна улица - тупик с осови точки от 133 до 134“ с ширина 5.00метра /4.00метра ширина на уличното платно и тротоар едностранно от 1.00метра/, за осигуряване на достъп до ПИ 67800.35.101 в м.“Света Марина“, землище гр.Созопол.
53. Докладна записка с вх. № 818/ 14.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на земеделска земя, в обхват на поземлен имот №034006, местност „Баира”, по КВС на землище с.Вършило, общ.Созопол, като имота се отреди за изграждане на „вилни сгради“.
54. Докладна записка с вх. № 842/ 15.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – частично изменение на план регулация и застрояване в обхват на урегулирани поземлени имоти II-8218 и IV-8200 /ПИ с идентификатори 67800.8.1026 и 67800.8.200 по КК на гр.Созопол/ в местност „Буджака“, землище на гр.Созопол, като се обособят четири нови урегулирани поземлени имота, с отреждане „за вилно застрояване“ и улица тупик с ширина 3.50метра.
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ:
55. Докладна записка с вх. № 844/ 16.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Преструктуриране на мрежата от детски градини в Община Созопол
56. Докладна записка с вх. № 846/ 16.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на слетите и маломерни паралелки в училищата на територията на Община Созопол за учебната 2015/ 2016 учебна година.
57. Докладна записка с вх. № 852/ 19.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на промяна в наименованията на общински детски градини и училища
VI. Докладна записка с вх. № 857/ 27.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване съгласие за участие на Община Созопол в Учредителен Комитет /УК/, за създаване на Организация за управление на туристически район /ОУТР/ на територията на Бургаски черноморски туристически район/БЧТР/, последният определен съгласно Заповед на МТ № Т-РД-14-63/15.05.2015г., обн., ДВ, бр.56/24.07.2015г., допълнена със Заповед № Т-РД-14-159/26.10.2015г., обн., ДВ, бр.94/14.12.2015г.
VII. Докладна записка с вх. № 861/ 28.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020г /ПРСР 2014-2020г./, с Проектно предложение “Благоустрояване и ремонтни работи на културен обект, изложбена зала и експозиционна зала към Архитектурно-исторически комплекс Южна крепостна стена и кула“, изготвено от Фондация „Приморско-2004“, юридическо лице с нестопанска цел, съгласно условията и изискванията на Наредба 12 от 25.07.2016 на Министерство на земеделието и храните
VIII. Докладна записка с вх. № 864/ 29.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Уличен водопровод за водоснабдяване на УПИ I-5121, с идентификатор по КК 67800.5.828, ул.“Фокея“, от о.т.190 до о.т.803“, местност „Буджака“, землище гр.Созопол

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 756/ 17.08.2016., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 442

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол, както следва:

I. В гл.II, раздел I „Такса за битови отпадъци ”
- Чл.17(3) се изменя така: Таксата се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината за която е дължим.
- Чл.17(5) се изменя така: За недвижимите имоти,придобити през текущата година, таксата се заплаща в сроковете по ал.3,а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете по ал.3,таксата се заплаща в двумесечен срок от придобиването на имота.

Докладна записка с вх. № 794/ 07.09.2016., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 443

I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол:
1.В Раздел ІV
Взаимоотношения на общинския бюджет с държавния бюджет и с други бюджети и сметки
Чл.21ал.(2).придобива следния текст:
Бюджетните взаимоотношения по ал.1 може да се променят по реда на ЗПФ, въз основа на друг закон или на акт на Министерския съвет.
2.В Раздел V
Съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и на общинския бюджет

В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения
Ал.(2) (Отменя се)
Ал.(5)(нова) Кметът на общината в процедура на финансово оздравяване изпраща проекта на бюджет на общината за съгласуване от министъра на финансите.
Ал.(6) (нова )В рамките на срока по ал.4 Кметът на общината представя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване.Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общински съвет.За постъпилите предложения се съставя протокол, който се внася в общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета.

3.В Раздел VІ
Приемане бюджета на общината

Чл.30 ал.3 С решението по ал.2 общинският съвет одобрява и:
(текстовете по т.1 и 2 придобиват следната редакция):

т.1.максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на
годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за задължения за разходи , финансирани за сметка на помощи и дарения;
т.2. максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години;
(5) (нова) При разглеждането от общинския съвет на бюджета на общината в процедура по финансово оздравяване, се обсъжда и становището на министъра на финансите по проекта на бюджет на общината.
(6) (Предишна ал.5) Със закона за държавния бюджет за съответната година може да се определи:
1.друг размер на ограниченията по ал.3,т.1 и 2;
2.общинските бюджети да включват и други показатели.
(7) (Предишна ал.6) Бюджетът на общината се разпределя по тримесечия и разпределението се утвърждава от Кмета на общината.

4.Раздел VІІ „а“ (нов)
Общини с финансови затруднения
4.1Допълват се нови чл.43а – чл.43л
Чл.43а. (1) Общината е с финансови затруднения, когато са налице три или повече от следните условия:
1.не се спазват фискалните правила по чл.32, ал.1и2 от ЗПФ;
2.наличните към края на годината задължения за разходи по бюджета на общината надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години;
3.наличните към края на годината поети ангажименти за разходи по бюджета на общината надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години;
4.наличните към края на годината просрочени задължения по бюджета на общината надвишават 5 на сто от отчетените за последната година разходи на общината;
5.бюджетното салдо по бюджета на общината през последните три години е отрицателна величина за всяка една от трите години;
6.осредненото равнище на събираемост за данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства е под осреднената събираемост на двата данъка за всички общини, отчетена за последната година.
(2) По преценка на министъра на финансите, ако общината е с финансови затруднения, може да бъде подпомогната с временен безлихвен заем.
Чл.43б.(1) Когато се открива процедура за финансово оздравяване на общината с цел постигане финансова устойчивост и стабилност , периода е от една до три години.
(2) Интересите на местната общност се вземат впредвид при откриване на процедура за финансово оздравяване на общината.
Чл.43в.Министерството на финансите осъществява наблюдение на общината и при установяване на наличие на три или повече условия по чл.130а от ЗПФ, министърът на финансите уведомява Кмета за предприемане на действия по откриване на процедура по финансово оздравяване.
Чл.43г.Министерството на финансите всяко тримесечие публикува информация за финансовото състояние на общината и издава методически насоки и указания по прилагането на чл.130а, ал.1 от ЗПФ, които се публикуват на интернет страницата на МФ.

Откриване на процедура по финансово оздравяване
Чл.43д.(1) Кметът на общината ежегодно в срок до 10 март извършва оценка за наличие на условията по чл.43а от наредбата към края на предходната година.
(2) Когато е установено наличие на три или повече от условията по чл.43а от наредбата, кметът на общината уведомява общинския съвет в 7- дневен срок и предлага да бъде открита процедура по финансово оздравяване.
(3) Общинският съвет, в 10-дневен срок от уведомлението, с решение прието с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници. взима решение за:
1.открива процедура за финансово оздравяване;
2.възлага на кмета да изготви план за оздравяване и същият да се предложи за публично обсъждане с местната общност;
3.определя срок за изготвянето на плана, който не може да бъде по-дълъг от един месец, и определя ред и срок за провеждане на публичното обсъждане, който не може да е по-кратък от 14 дни.
(4) В 7-дневен срок от провеждане на публичното обсъждане, общинския съвет с решение определя срока на процедурата и приема плана за финансово оздравяване.
(5) Общинският съвет може да възложи на кмета на общината да направи искане до министъра на финансите за финансово подпомагане под формата на временен безлихвен заем от ЦБ с решенията по ал.3.и ал.4
(6) Кметът на общината осъществява текущо наблюдение на условията по чл.43а, ал.1 от наредбата, като задължително извършва оценка, анализ и прогноза за тяхното изменение към полугодието и края на текущата бюджетна година,като при необходимост определя срокове и стъпки за предприемане на съответни действия.
План за финансово оздравяване на общината.
Изпълнение на плана
Чл.43е. (1) Планът за финансово оздравяване съдържа:
1.система от критерии и финансови показатели, определени за наблюдение, с цел постигане на устойчивост и стабилност на общинските финанси;
2.индикатори за изпълнение, които оценяват постигането на целеви стойности по показателите за ефективност, в т.ч.мерки за оптимизиране на структурата и числеността на персонала и график за изпълнението им;
3.управленски, организационни, правни, финансови, технически и други действия за осъществяване на плана, включително мерки за подобряване на събираемостта на местните приходи;
4.оценка за влиянието на плана върху предоставяните услуги;
5.други мерки за финансовото оздравяване на общината.
(2) С плана за финансово оздравяване се определят отговорностите на кмета на общината и на общинския съвет за изпълнението на предвидените в него мерки и дейности.
(3)Когато общината има просрочени задължения, към плана по ал.1 задължително се прилага програма за изплащане на задълженията, която включва: оптимизация на разходите, мерки за повишаване събираемостта на приходите, график за обслужване на просрочените задължения до пълното им изплащане.
(4) В случаите когато общината е в процедура по финансово оздравяване, Кметът изпраща предварително плана за оздравяване за съгласуване от министъра на финансите в рамките на срока за публично обсъждане, определен от общински съвет.
(5) След приемането му от общинския съвет, планът по ал.4 се изпраща на министъра на финансите.
(6) Кметът на общината всяко тримесечие публикува на интернет страницата на общината информация за изпълнението на плана за финансово оздравяване.
Временен безлихвен заем за изпълнение на план за финансово оздравяване

Чл. 43ж.(1) Министърът на финансите може да отпусне за сметка на централния бюджет временен безлихвен заем за изпълнение на плана за финансово оздравяване на общината, чийто план е съобразен със становището на министъра на финансите.
(2) Временен безлихвен заем по ал.1 се отпуска при условия определени от министъра на финансите, със срок за възстановяване, който не може да бъде по-дълъг от срока на процедурата за финансово оздравяване, определен от общинския съвет.
(3) За заемите по ал.1 се прилагат разпоредбите на чл.105 и чл.106 от Закона за публичните финанси.
Чл.43з.(1) Кметът на общината докладва на тримесечие на министъра на финансите за изпълнението на плана за финансово оздравяване, за който е отпуснат заем по чл.43ж, ал.1.
(2)При наличие на тенденции за неизпълнение на поставените цели за финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси и за трайно подобряване на финансовото състояние на общината, когато е в процедура за финансово оздравяване общинският съвет, единствено след предварителното съгласие на министъра на финансите, може да взема решения за получаване на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон.
(3)Министърът на финансите изразява становището си по ал.2 в 30-дневен срок от уведомяването му за намерението на общината да поеме дълг.
Чл.43и.Министерството на финансите извършва текущо наблюдение на тримесечие за изпълнението на плана по чл.43е от наредбата. При отклонение от постигането на целите на плана министърът на финансите може да преустанови отпускането на заема , когато е предвидено предоставянето му на отделни траншове, след представяне на писмената обосновка от кмета на общината относно причините за това неизпълнение.
Чл.43к.(1) По предложение на министъра на финансите с акт на Министерския съвет, на общината може да бъде отпусната допълнителна субсидия от централния бюджет за погасяване на заема по чл.43ж, ал.1 от наредбата, когато се установи, че е налице трайна тенденция за подобряване на финансовото й състояние, като при изпълнението на плана са постигнати:
1.намаление на просрочените задължения;
2.бюджетен излишък за последен отчетен период на общината, който е положителната разлика между приходите, помощите и даренията, разходите и бюджетните взаимоотношения, без да се отчитат разходите за обслужване на дълга на общината;
3.устойчиво нарастване на собствените общински приходи, като се изключат тези с еднократен характер;
4.повишена събираемост на собствените приходи;
5.намаление на административните разходи, без да се отчитат разходи с еднократен характер.
(2)Кметът на общината отправя искане към министъра на финансите за допълнителна субсидия не по-рано от 6 месеца след приемането на плана за финансово оздравяване.
(3)Към искането по ал.2 задължително се прилагат доказателства за изпълнението на плана за финансово оздравяване и се предлага размер на допълнителната субсидия. Министърът на финансите може да определи и допълнителни изисквания за предоставяне на информация.
Предсрочно прекратяване на процедурата за финансово оздравяване на общината.
Чл. 43л. (1) Ако общината излезе от състояние на финансово затруднение, по предложение на Кмета, общинският съвет може да прекрати процедурата за финансово оздравяване преди изтичането на нейния срок.
(2) Предложението за предсрочно прекратяване на процедурата на плана за финансово оздравяване и подпомагане с безлихвен заем от държавния бюджет, се съгласува предварително с министъра на финансите.

5.В Раздел VІІІ
Отчет на общинския бюджет
В чл.44.(1)(изменена) Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите по които е приет, придружен с доклад и в срок до 31 август на следващата година го внася за приемане от общинския съвет. В случаите, когато Сметната палата извършва финансов одит на годишния отчет на общината, кметът на общината внася за приемане одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на общината.
В чл.44.(5)(изменена) Общинският съвет след обсъждането по ал.4 приема отчета по ал.1 не по-късно от 30 септември на годината, следваща отчетната година.
Допълнителни разпоредби
§3.(нов)Измененията и допълненията към Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Созопол (Приета с решение № 682 от 15.11.2013 г. на Общински съвет гр.Созопол) влизат в сила от датата на приемането им от Общински съвет Созопол.
В Приложение № 1 към чл.29 ал.2 и чл.43д от настоящата наредба се правят следните допълнения :
І.Правила за провеждане на публично обсъждане на проекта за общински бюджет се създават следните нови точки:

т.6.( нова) Кметът на общината извършва ежегодно до 10 март оценка за наличие на условия за финансово оздравяване на общината и уведомява за това Общински съвет в 7 дневен срок с предложение за откриване на процедура по финансово оздравяване.
( чл.43д от наредбата.).
т.7.(нова) Общинският съвет в 10- дневен срок от уведомлението, взима решение за откриване на процедура по финансово оздравяване, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници.( чл.43д от наредбата).
т.8.(нова) В 7 дневен срок от провеждане на публичното обсъждане, Общински съвет с решение определя срока на процедурата, който не може да бъде по-дълъг от един месец и приема плана за финансово оздравяване, който предварително е съгласуван с министъра на финансите.
т.9.(нова) Общинският съвет може да възложи на Кмета на общината да направи искане до министъра на финансите за финансово подпомагане под формата на временен безлихвен заем от ЦБ

Приложение 2 към чл.37 от наредбата
Правила за условията и реда за извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл.94 ал.3т.1 и 2 и ал.6 от ЗПФ (свързани с поетите ангажименти и възникналите задължения)
В т.8 думите „ не надвишават 30 на сто „ се заменят с думите „ не надвишават 50 на сто“

Докладна записка с вх. № 815/ 14.09.2016., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Созопол/НОПБКТОС/.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 444

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в:

I. Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол, както следва:

1. В гл.II, разделVII„Такса за притежаване на куче ”,чл.63 придобива следната редакция:
Чл.63 (1) За притежаване на куче, собственикът с постоянен адрес в Община Созопол заплаща годишна такса както следва :
- за гр.Созопол - 10.00 лв;
- за гр.Черноморец – 10,00лв;
- за всички останали населени места на община Созопол - 5.00 лв.
(2) Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл.175 ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност ( ЗВМД),след представяне на документ за съответното им качество:
- кучета на инвалиди;
- служебни кучета в организации на бюджетна издръжка;
- кучета,използвани за опитни цели;
- кучета, използвани от БЧК;
- кастрирани кучета;
кучета,които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.
(3) В тримесечен срок от датата на придобиване на куче собственикът подава декларация / Приложение 5/ в Общината по постоянния му адрес / седалище.
(4) Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.
(5) Приходите от събраните такси по ал.1 се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.
(6) Задълженията за плащане на таксата се прекратява от началото на месеца, следващ месеца, в който е настъпила промяната.
(7) Не се заплаща такса по чл.175 ал.1 от ЗВМД за куче с поставен микрочип за първата година от неговото регистриране.

Одобрява нов формуляр на Декларацията по чл.117 от ЗМДТ за притежаване на куче - Приложение 5 от НОАМТЦУТОС,придобива следния вид:

Община Созопол
...............................................
вх.№................./...................г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.117 от ЗМДТ за притежаване на куче

1.от...............................................................................................................................
/собствено,бащино и фамилно име на лицето/
ЕГН/ЛНЧ или осигурителен номер за чужд гражданин/........................................................
Постоянен адрес/седалище.........................................................................................
Л.к.№............................,издадена на ..................................,от....................................
2.чрез............................................................................................................................
/собствено,бащино и фамилно име на представителя или пълномощника/
ЕГН/ЛНЧ или осиг.№ за чужд гражданин/..................................................................
Постоянен адрес:.........................................................................................................
Л.к.№............................,издадена на ..................................,от....................................
Пълномощно :№.............заверено на.............................от нотариус.........................
3.Настоящата декларация се подава на следното основание/отбележете с “х”/:
¬¬ □ придобиване на куче
□ освобождаване от такса
4.Освобождаване от такса /отбележете с “х”/:
□ кучета на инвалиди
□ служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка
□ кучета,използвани за опитни цели
□ кучета, използвани от БЧК
□ кастрирани кучета
□ кучета,които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.
□ куче с поставен микрочип за първата година от неговото регистриране/чл.39 от ЗЗЖ/

5.Декларирам,че притежавам куче:
□ порода..............................................................................................................

□ документ..........................................................................................................

□ други данни.....................................................................................................


Дата:................................ Декларатор:..............................


За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл.255 и чл.313 от НК


II. Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Созопол.
1. В чл.4 ал.1 т.7 се отменя буква „е”.
2. В чл.4 ал.1 т.9 отпада текста „буква „е” „.

Докладна записка с вх. № 817/ 14.09.2016., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Откриване на производство по несъстоятелност на търговско дружество "СОЗОПОЛ" ЕООД - в ликвидация.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 445

1. Общински съвет – Созопол дава съгласие за предприемане на действия по ОТКРИВАНЕ на производство по несъстоятелност на "СОЗОПОЛ" ЕООД - в ликвидация, с ЕИК 102011854, поради неплатежосопособност или свърхзадлъжнялост на дружеството.
2. Общински съвет – Созопол дава съгласие да се подаде молба до Окръжен съд - Бургас с искане да бъде ОБЯВЕНА неплатежоспособността на дружеството.
3. Общински съвет – Созопол дава съгласие да се поиска ОБЯВЯВАНЕ на дружеството в несъстоятелност.
4. Задължава ликвидатора на дружеството да извърши всички правни и фактически действия във връзка с изпълнението на настоящото решение, включително комплектоване на документите изискващи се по Търговския закон.

Докладна записка с вх. № 853/ 19.09.2016., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детски градини на територията на община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 446
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, приема Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детски градини на територията на община Созопол

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 778/ 26.08.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поемане на общински дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 447
На основание чл. 21, ал. 1 т.10 от ЗМСМА и във връзка с чл. 17 от закона за Общинския дълг, Общински Съвет Созопол
1. Дава съгласие Община Созопол да сключи договор за кредит ., по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел финансиране на общински инвестиционни намерения, при следните основни параметри:
• Максимален размер на дълга – 20 000 000 лв(двадесет милиона лв);
• Валута на дълга – лева
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
• Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 10 години, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване, и с гратисен период 1 година.
- Източници за погасяване на главницата: от собствени бюджетни средства.
• Максимален лихвен процент –2,3%.
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на кредитора.
• Начин на обезпечение на кредита:
Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Созопол, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси;
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Созопол да подготви искането за кредит, да го подаде към избраната банка, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1

Докладна записка с вх. № 783/ 01.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за одобряване на промени в ПЛАН – ГРАФИК за обслужване на просрочените задължения от 2015г. които ще бъдат разплатени от бюджета на Община Созопол за 2016г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 448

Приема промяна ПЛАН – ГРАФИК за обслужване на просрочените задължения от 2015г. които ще бъдат разплатени от бюджета на Община Созопол, като такива заложени за разплащане през трето тримесечие на 2016г. в размер на 1 285 911лв. да се платят в четвърто тримесечие на 2016г., съгласно Приложение № 1/32

Докладна записка с вх. № 795/ 07.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълване в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2016 година във функция „Общи държавни служби”.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 449
1.Общински съвет Созопол допълва списъка на пътуващите служители и вписва Светлозар Кръстев Рашков – главен архитект на Община Созопол, с право на транспортни разходи по маршрут гр.Бургас – гр.Созопол – гр.Бургас, считано от датата на назначаването му.

Докладна записка с вх. № 796/ 07.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2017-2019г. - ІІ етап на Община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 450

1.Одобрява актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2017 - 2019г. на Община Созопол – ІІ етап, съгласно Приложение №8.

Докладна записка с вх. № 816/ 14.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: определяне възнаграждение на ликвидатор на търговско дружество "СОЗОПОЛ" ЕООД - в ликвидация, във връзка с приключване на процедурата.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 451

1. Общински съвет – Созопол одобрява да бъде изплатено еднократно възнаграждение за цялостната работа на Калинка Борисова Казанджиева, в качеството й на ликвидатор на "СОЗОПОЛ" ЕООД - в ликвидация, с ЕИК 102011854.
2. Сумата в размер 25 770лева, да бъде изплатена от бюджета на Община Созопол, изчислена на база 15% (петнадесет процента) от възнаграждението на Кмета на Община Созопол, за периода от 12.06.2008г. до 30.09.2016г.
3. Възлага на кмет на Община Созопол да извърши всички правни и фактически действия във връзка с изпълнението на настоящото решение.

Докладна записка с вх. № 819/ 14.09.2016., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2016г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 452

Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2016г., както следва:
1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2016г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Функция „Общи държавни служби” –дейност 122 „Общинска администрация” –увеличение с 6 600лв. по параграфи, както следва:

било увеличение става

§ 53-00 – придобиване на НМДА 18 000лв. 6 600лв. 24 600лв.
в т.ч.
подпараграф 53-09 – придобиване
на други нематериални дълготрайни
активи:
-изменение на ОУП на Община Созопол 0лв. 6 600лв. 6 600лв.

1.2.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – намаление с 326 930лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 604 „Осветление на улици и площади” – увеличение със 116 680лв., в т.ч. средствата в размер на 16 680лв. са пренасочени от дейност 898 „Други дейности по икономиката” по параграфи, както следва:
било увеличение става

§52-00 – придобиване на ДМА 52 045лв. 116 680лв. 168 725лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 –изграждане на
инфраструктурни обекти:
-Изготвяне на ТП "Подмяна на
съществуващи улични осветителни
тела със светлодиодни такива и
въвеждане на интелигентна система
за управление 0лв. 116 680лв. 116 680лв.

- Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” – намаление с 342 770лв. и извършва промени по плана на разходните параграфи и обекти, както следва:

било намаление става

§52-00 – придобиване на ДМА 415 120лв. 346 310лв. 68 810лв.
в т.ч.
било намаление става
подпараграф 52-06 –изграждане на
инфраструктурни обекти:
-изграждане на обект "Дъждовна
канализация ул.Републиканска"

- І-ви етап" гр.Созопол в т.ч.
проектиране, СМР, строителен и
авторски надзор и други 409 120лв. 389 960лв. 19 160лв.

било увеличение става

-ТП и доклад /ОСИП/ със съществените
изисквания към строежите за обект
„Реконструкция и рехабилитация
на водопроводна мрежа и съоръжения
на с.Росен Община Созопол 0лв. 38 100лв. 38 100лв.

-изготвяне на технически проект
за обект”Улична водопроводна мрежа
на с.Крушевец-ІІ етап-преработка по
време на строителството и ОСИП 6 000лв. 5 550лв. 11 550лв.

било увеличение става

§ 53-00 – придобиване на НМДА 0лв. 3 540лв. 3 540лв.
в т.ч.
подпараграф 53-09 – придобиване на други
нематериални дълготрайни активи:
-Изготвяне на ТП за извеждане от
експлоатация на язовир„Синята вода”
в ПИ 000436,ПИ 000441
в землище на с.Равадиново 0лв. 3 540лв. 3 540лв.

-Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – намаление със 100 840лв. по параграфи, както следва:

било намаление става

52-00 – придобиване на ДМА 1 265 005лв. 100 840лв. 1 164 165лв.
в т.ч.
било увеличение става
подпараграф 52-06 –изграждане на
инфраструктурни обекти:
-Изготвяне на технически проект за
изграждане на улична мрежа
с.Равадиново и изготвяне на
нивелационен план, изготвяне
на технически проекти за
реконструкция на улични мрежи

в селата Зидарово, Росен и
Равна гора 67 160лв. 19 250лв. 86 410лв.

било намаление става

-Изграждане на улична мрежа "Провлака"
СМР в т.ч.изграждане на подпорна стена,
дъждовна канализация, строителен и
авторски надзор и други 1 108 589лв. 120 090лв. 988 499лв.

1.3.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – увеличение с 62 610лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” – увеличение с 62 610лв., по параграфи и обекти, както следва:
било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 576 235лв. 62 610лв. 1 638 845лв.
в т.ч.
било увеличение става
подпараграф 52-03 –придобиване на друго
оборудване,машини и съоръжения:
-Доставка и монтаж на прожектори
2000W E40 MHLIP 65 10 и изработка
доставка и монтаж на метални рамки
за прожектори за обекти „Спортен
център с трибуни и търговски комплекс
с покрити трибуни в УПИ І-1017,
кв.87 гр.Созопол 0лв. 78 360лв. 78 360лв.

било намаление става
подпараграф 52-06 –изграждане на
инфраструктурни обекти:
-Проектиране и изграждане на спортно
игрище на изкуствена трева в УПИ VI ”За
озеленяване, спорт и детски площадки”
кв.16 с.Равадиново в т.ч. строителен, автор.
надзор, въвеждане в експлоатация и
др.непредвидени, в т.ч.
от целева субсидия от РБ 122 340лв. 15 750лв. 106 590лв.

1.4. Функция „Икономически дейности и услуги” – увеличение с 257 720лв. по дейности и параграфи, както следва:


-Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” – увеличение с 4 400лв. по параграфи, както следва:

било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 143 200лв. 4 400лв. 147 600лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 –изграждане на
инфраструктурни обекти:
-Актуализация на РП „Рехабилитация
на общински път BGS2214 /разклон
с.Зидарово-с.Габър-с.Вършило/-
с.Габър Община Созопол 16 200лв. 4 400лв. 20 600лв.

-Дейност 898 „Други дейности по икономиката” – увеличение с 253 320лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 51-00 – основен ремонт 43 000лв. 210 000лв. 253 000лв.
в т.ч.
-Основен ремонт на покрив на общинска
сграда в УПИ XІІ- „За магазин,ресторант и
кино”, кв.25 с.Крушевец Община Созопол 0лв. 210 000лв. 210 000лв.
в т.ч.
-от собствени бюджетни средства 0лв. 194 250лв. 194 250лв.
-от целева субсидия от РБ 0лв. 15 750лв. 15 750лв.

било увеличение става

§ 53-00 – придобиване на НМДА 280 416лв. 43 320лв. 323 736лв.
в т.ч.
било увеличение става
подпараграф 53-09 – придобиване на други
нематериални дълготрайни активи:
Работен проект "Инвестиции в
рибарско пристанище град Созопол" 14 328лв. 10 000лв. 24 328лв.

-Изготвяне на ПУП-ПРЗ и ПП за
обект „Ново рибарско пристанище”
Созопол 0лв. 50 000лв. 50 000лв.

било намаление става
-Изготвяне на ТП "Подмяна на
съществуващи улични осветителни

тела със светлодиодни такива и
въвеждане на интелигентна
система за управление
Средствата се пренасочват към
към дейност 604 – „Осветление
на улици и площади” 16 680лв. 16 680лв. 0лв.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 453
2.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи по бюджета на Общинско Горско Предприятие Созопол за 2016г. - дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов” в обема на общите разходи за дейността, както следва:
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 597 200лв. 3 000лв. 594 200лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 505 500лв. 3 000лв. 502 500лв.

било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 200лв. 3 000лв. 4 200лв.
в т.ч.

подпараграф 52-04 – придобиване
на транспортни средства
-Закупуване на високо проходим
автомобил за ОГП 0лв. 3 000лв. 3 000лв.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 454

3. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи по бюджета на Общински културен институт „Музеен център” – Созопол за 2016г. в частта за местна дейност 740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер” в обема на общите разходи за дейността, както следва:

било намаление става

§ 10-00 – издръжка 78 450лв. 1 200лв. 77 250лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 15 000лв. 1 200лв. 13 800лв.

било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 4 000лв. 1 200лв. 5 200лв.
в т.ч.

подпараграф 52-03-придобиване на друго
оборудване, машини и съоръжения:
-Закупуване на СОТ техника за обект
„Център за изкуство, местни
занаяти и традиции” гр.Созопол 0лв. 1 200лв. 1 200лв.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 455

4.Въз основа на приетите решения по т.1.1, т.1.2, т.1.3, т.1.4, т.2 и т.3 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2016г., в т.ч. 3 310 648 лв. за капиталови обекти финансирани от приходи по § 40-00 - Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси. /Приложение №1 и Приложение №5-актуализирано/
било увеличение става

Общо капиталови разходи: 5 810 001лв. 4 200лв. 5 814 201лв.
От
-собствени средства за местни
дейности 5 410 901лв. 4 200лв. 5 415 101лв.

Докладна записка с вх. № 845/ 16.09.2016., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за учебната 2016/2017 година
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 456

Общински съвет Созопол утвърждава списъка на длъжностите и лицата ,които имат право на транспортни разходи за учебната 2016/ 2017 год. във функция ”Образование”.

Докладна записка с вх. № 848/ 16.09.2016., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Запис на заповед във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 2 и 3 на оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 457

На основание: чл,21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и във връзка с ДБФП № BG05М2OP001-3.001-0036 „Готови за успех“
Общински съвет Созопол упълномощава Кмета на Община Созопол да подпише Запис на заповед, обезпечаваща сумата от 71 243 лв. /седемдесет и една хиляди двеста четиридесет и три лв./

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 746/ 10.08.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на имот – публична общинска собственост, представляващ язовир в землището на с.Равна гора, в поземлен имот № 000121 с площ от 62 158дка.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 458

1.Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- публична общинска собственост, представляващ поземлен имот № 000121 с площ от 62. 158дка. с начина на трайно ползване – „Язовир”
2. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.7 от Закона за общинската собственост § 12, т.2 от ПЗР на ЗИДЗВ (ДВ, бр.58 от 2015г.), и чл.12 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години, имот - публична общинска собственост, представляващ № 000121 с площ от 62. 158дка. с начина на трайно ползване – „Язовир”
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка изготвена от независим лицензиран оценител, с размер на годишна наемна цена в размер на 600,00/ шестстотин/ лева, респективно месечна наемна цена в размер на 50,00 /петдесет/ лева., която да се използва като начална тръжна наемна цена, при провеждането на търга.
4. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилия участник.

Докладна записка с вх. № 747/ 10.08.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост, представляващи земеделски земи в з-ще гр.Черноморец.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 459

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол, като включва следните имоти:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 81178.32.214 по КККР на землище гр.Черноморец, м.“Аклади Чеири“, с площ 4 672кв.м. / четири хиляди шестстотин седемдесет и два квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид нива, актуван като частна общинска собственост с Акт № 4109/30.05.2016год
1.2. Поземлен имот с идентификатор 81178.32.349 по КККР на землище гр.Черноморец, м.“ Чеирите“, с площ 3 345 кв.м. /три хиляди триста четиридесет и пет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид нива, актуван като частна общинска собственост с Акт 4108/30.08.2016год
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичени търгове с тайно наддаване за имоти - частна общинска собственост както следва:
2.1. Поземлен имот с идентификатор 81178.32.214 по КККР на землище гр.Черноморец, м.“Аклади Чеири“, с площ 4 672кв.м. / четири хиляди шестстотин седемдесет и два квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид нива, актуван като частна общинска собственост с Акт № 4109/30.05.2016год
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 6 300,00лв. / шест хиляди и триста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160144/01.08.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.2. Поземлен имот с идентификатор 81178.32.349 по КККР на землище гр.Черноморец, м.“ Чеирите“, с площ 3 345 кв.м. /три хиляди триста четиридесет и пет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид нива, актуван като частна общинска собственост с Акт 4108/30.08.2016год
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.2, възлизаща на 4 500,00лв. /четири хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160143/01.08.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 748/ 10.08.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Равадиново, общ.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 460


1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот с идентификатор 61042.501.239 по КК за с.Равадиново Община Созопол, с площ от 967 /деветстотин шестдесет и седем/ квадратни метра с начин на трайно ползване „за друг обществен обект, комплекс“, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 3902/24.03.2016год
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за имот - частна общинска собственост именно Урегулиран поземлен имот с идентификатор 61042.501.239 по КК за с.Равадиново Община Созопол, с площ от 967 /деветстотин шестдесет и седем/ квадратни метра с начин на трайно ползване „за друг обществен обект, комплекс“, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 3902/24.03.2016год
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 29 900 /двадесет и девет хиляди и деветстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160141/21.07.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 749/ 10.08.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в зоната по §4, м-ст „Росенец” з-ще с.Росен, Община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 461

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол, като включва поземлен имот №197 по плана на местност „Росенец” землище с.Росен, Община Созопол, целият с площ от 513 кв.м. /петстотин и тринадесет/ квадратни метра.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот №197 по плана на местност „Росенец” землище с.Росен, Община Созопол, целият с площ от 513 кв.м. /петстотин и тринадесет/ квадратни метра, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 4194/15.06.2016. 3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 6 300,00лв./шест хиляди и триста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160148/04.08.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 750/ 10.08.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Вършило.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 462

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот VII-227 /седем римско –двеста двадесет и седем/, кв.26 по плана на с.Вършило, общ.Созопол, с площ 409кв.м./четиристотини девет квадратни метра/.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване имот - частна общинска собственост, Урегулиран поземлен имот VII-227 /седем римско –двеста двадесет и седем/, кв.26 по плана на с.Вършило, общ.Созопол, с площ 409кв.м./четиристотини девет квадратни метра/, за който е съставен акт за частна общинска собственост 4107/30.05.2016год. 3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 5 800,00лв./пет хилядии осемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160145/01.08.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 752/ 12.08.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в з-ще гр.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 463

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол, като включва следните имоти:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.1.340 по КК за з-ще гр.Созопол целият с площ от 2 936 кв.м. /две хиляди деветстотин тридесет и шест/ квадратни метра.
1.2. Поземлен имот с идентификатор 67800.17.2 по КК за з-ще гр.Созопол целият с площ от 4 553 кв.м. /четири хиляди петстотин петдесет и три/ квадратни метра.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване за имоти - частна общинска собственост, представляващи:
2.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.1.340 по КК за з-ще гр.Созопол целият с площ от 2 936 кв.м. /две хиляди деветстотин тридесет и шест/ квадратни метра, актуван като частна общинска собственост Акт № 4106/30.05.2016
2.2 Поземлен имот с идентификатор 67800.17.2 по КК за з-ще гр.Созопол целият с площ от 4 553 кв.м. /четири хиляди петстотин петдесет и три/ квадратни метра, актуван като частна общинска собственост Акт № 3202/22.07.2015
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имотите по т.2 както следва:
3.1. за поземлен имот с идентификатор 67800.1.340 по КК за з-ще гр.Созопол целият с площ от 2 936 кв.м. /две хиляди деветстотин тридесет и шест/ квадратни метра, възлизаща на 2 500,00лв./две хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160114/13.06.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3.2. За Поземлен имот с идентификатор 67800.17.2 по КК за з-ще гр.Созопол целият с площ от 4 553 кв.м. /четири хиляди петстотин петдесет и три/ квадратни метра, възлизаща на 4 100,00лв. /четири хиляди и сто лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160102/19.05.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 757/ 17.08.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.91 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 464

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41 ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 300 кв.м. ид.ч., представляващи част от имот с идентификатор 63015.506.91 /целият имот с площ от 520 кв.м./ по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност ’’Старо селище’’ – земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, на стойност 396.00 лв. /триста деветдесет и шест лева/, обективирана в оценителен протокол №0089/28.07.2016г.

Докладна записка с вх. № 800/ 09.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: искане за безвъзмездно предоставяне на Община Созопол на недвижим имот, находящи се в землище гр.Созопол, с идентификатор 67800.36.36, държавна собственост, за създаване на нова транспортна връзка между общински път BGS 1220 и общински ПИ 67800.3.338 отреден за автогара
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 465

1. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.54,ал.2 от Закон за държавната собственост, дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол чрез Областен управител на област Бургас, за предоставянето безвъзмездно собствеността върху имот 67800.36.36, горска територия, с площ 9736 кв.м, находящи се в землище на гр.Созопол, с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение- изграждане на нова пътна връзка;
2.Възлага на Кмета на Община Созопол изготвянето на предложението с конкретна информация до областен управител на Област Бургас, с цел внасяне на предложението в Министерски Съвет за приемане на решения по реда на чл.54 от ЗДС, за предоставянето на имотота за нуждите на общината и осигуряване на финансови средства от общинския бюджет .

Докладна записка с вх. № 820/ 14.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.122 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 466

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 300 кв.м.ид.ч., представляващи част от имот с идентификатор 63015.506.122 /целият имот с площ от 410 кв.м./ по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 406,54 лв. /четиристотин и шест лева и 54 ст./, обективирана в оценителен протокол №0093/15.08.2016г.

Докладна записка с вх. № 821/ 14.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.336 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 467

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 500 кв.м., представляващи имот с идентификатор 63015.506.336 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 677,60 лв. /шестстотин седемдесет и седем лева и 60 ст./, обективирана в оценителен протокол №0092/15.08.2016г.

Докладна записка с вх. № 822/ 14.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.369 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 468

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 500 кв.м.ид.ч., представляващи част от имот с идентификатор 63015.506.369 /целият имот с площ от 580 кв.м./ по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 677,59 лв. /шестстотин седемдесет и седем лева и 59 ст./, обективирана в оценителен протокол №0094/15.08.2016г.

Докладна записка с вх. № 823/ 14.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.374 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 469

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 500 кв.м., представляващи имот с идентификатор 63015.506.374 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 677,60 лв. /шестстотин седемдесет и седем лева и 60 ст./, обективирана в оценителен протокол №0097/15.08.2016г.

Докладна записка с вх. № 824/ 14.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.387 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 470

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 400 кв.м., представляващи имот с идентификатор 63015.506.387 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 542,10 лв. /петстотин четиридесет и два лева и 10 ст./, обективирана в оценителен протокол №0095/15.08.2016г.

Докладна записка с вх. № 825/ 14.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.391 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 471

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 кв.м.ид.ч., представляващи част от имот с идентификатор 63015.506.391 /целият имот с площ от 822 кв.м./ по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 813,14 лв. /осемстотин и тринадесет лева и 14 ст./, обективирана в оценителен протокол №0096/15.08.2016г.

Докладна записка с вх. № 826/ 14.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.10 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 472

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 100 кв.м.ид.ч., представляващи част от имот с идентификатор 63015.506.10 /целият имот с площ от 207 кв.м./ по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 234,54 лв. /двеста тридесет и четири лева и 54 ст./, обективирана в оценителен протокол №0099/01.09.2016г.

Докладна записка с вх. № 827/ 14.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.42 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 473

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 400 кв.м., представляващи имот с идентификатор 63015.506.42 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 577,30 лв. /петстотин седемдесет и седем лева и 30 ст./, обективирана в оценителен протокол №0098/01.09.2016г.

Докладна записка с вх. № 828/ 14.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.44 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 474

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал. от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 149 /сто четиридесет и девет/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.44 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 499 кв.м. /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, на стойност 2 150,00 лв. /две хиляди сто и петдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0100/01.09.2016г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.45, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицето Ивелин Михайлов Калканджиев да придобие право на собственост върху 149 /сто четиридесет и девет/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.44 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 499 кв.м., /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Докладна записка с вх. № 829/ 14.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.111 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 475

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал. от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 185 /сто осемдесет и пет/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.111 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 485 кв.м. /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, на стойност 2 700,00 лв. /две хиляди и седемстотин лева/, обективирана в оценителен протокол №0101/01.09.2016г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.45, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицето Тоню Иванов Тонев да придобие право на собственост върху 185 /сто осемдесет и пет/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.111 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 485 кв.м., /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Докладна записка с вх. № 830/ 14.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.148 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 476

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал. от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 200 /двеста/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.148 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 600 кв.м. /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, на стойност 2 900,00 лв. /две хиляди и деветстотин лева/, обективирана в оценителен протокол №0102/01.09.2016г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.45, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицето Костадин Стефанов Пашов да придобие право на собственост върху 200 /двеста/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.148 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 600 кв.м., /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Докладна записка с вх. № 831/ 15.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на общински недвижими имоти, предназначени за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с.Равадиново, общ.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 477

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от ЗОС и във връзка с §5, т.67 от ДР на ЗИД на ЗУТ, Общински Съвет –гр.Созопол обявява по долу цитираните недвижими урегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост, свързани със социалното развитие и подпомагане на общността „За изграждане на социални жилища”, както следва:
1.1. ПИ 61042.501.474, УПИ XIV-13033 в кв.37 по плана на с.Равадиново с площ от 500 кв.м.
1.2. ПИ 61042.501.392, УПИ XI-215 в кв.41 по плана на с.Равадиново с площ от 774 кв.м.
1.3. ПИ 61042.501.390,УПИ IV-215 в кв.41 по плана на с.Равадиново с площ от 774 кв.м.
1.4. ПИ 61042.501.304,УПИ VІII-194 в кв.42 по плана на с.Равадиново с площ от 741 кв.м.
1.5 ПИ 61042.501.307,УПИ V-194 в кв.42 по плана на с.Равадиново с площ от 735 кв.м.
1.6. ПИ 63029.501.62,УПИ ХII-38,39 в кв.7 по плана на с.Росен с площ от 713 кв.м.
2.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 от ЗОС, и чл.49а от Закона за общинската собственост във вр. с чл.52 ал.7 от НУРУЖНННПЖОС, Общински Съвет –гр.Созопол одобрява, след провеждане на необходимите процедури, учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди без провеждане на търг или конкурс, върху имот частна общинска собственост, като на основание чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва в раздел ІІ, „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение № 98/29.01.2016г.”, като включва следните недвижими имоти – частна общинска собственост:
2.1. ПИ 61042.501.474, УПИ XIV-13033 в кв.37 по плана на с.Равадиново с площ от 500 кв.м.
2.2. ПИ 61042.501.392, УПИ XI-215 в кв.41 по плана на с.Равадиново с площ от 774 кв.м.
2.3. ПИ 61042.501.390,УПИ IV-215 в кв.41 по плана на с.Равадиново с площ от 774 кв.м.
2.4. ПИ 61042.501.304,УПИ VІII-194 в кв.42 по плана на с.Равадиново с площ от 741 кв.м..
2.5. ПИ 61042.501.307,УПИ V-194 в кв.42 по плана на с.Равадиново с площ от 735 кв.м.
2.6. ПИ 63029.501.62,УПИ ХII-38,39 в кв.7 по плана на с.Росен с площ от 713 кв.м.

Докладна записка с вх. № 832/ 15.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 63029.501.62 по кадастрална карта на с.Росен, Община Созопол, идентичен с УПИ XII-38,39, в кв.7, целият с площ от 713кв.м.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 478

1. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.4 и чл.49а от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Златка Станчева Йорданова, ЕГН 7606170930, от с.Росен да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 100кв.м., в ПИ с идентификатор 63029.501.62 по кадастрална карта на с.Росен, Община Созопол, идентичен с УПИ XII -38,39, в кв.7, целият с площ от 713 кв.м., актуван с АОС № 4208/20.06.2016г.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.1, възлизаща на 2 350лв./две хиляди триста и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка 20160146/04.08.2016г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.

Докладна записка с вх. № 833/ 15.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ IІ-108, кв.7 по плана на с.Индже Войвода, Община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 479

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците Златка Николова Анастасова, Мима Димитрова Пенева, Петьо Димитров Пенев в качеството им на наследници на Димитър Пеев Пенев и Пеню Пеев Атанасов, чрез продажба на 126 (сто двадесет и шест квадратни метра идеални части) кв.м. ид.ч – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ IІ-108, кв.7 по плана на с.Индже Войвода, Община Созопол, целият с площ 866 /осемстотин шестдесет и шест квадратни метра/кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 20160126/01.08.2016г. на независим лицензиран оценител в размер на 720,00 лв./седемстотин и двадесет лева/, без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба

Докладна записка с вх. № 834/ 15.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост, находящ се в с.Зидарово
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 480

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение №98/29.01.2016г. на Общински съвет Созопол, като включва самостоятелен обект – общинска частна собственост, представляващ помещение с площ 36 кв.м./, с предназначение „За магазин”, находящ се в двуетажна масивна сграда с.Зидарово имот с планоснимачен №211 в кв.17 общ.Созопол
2. Общински съвет гр.Созопол на основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/години на помещение с площ 36 кв.м./, с предназначение „За магазин”, находящ се в двуетажна масивна сграда с.Зидарово имот с планоснимачен №211 в кв.17 общ.Созопол
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 20160128/02.08.2016г. за обекта, изготвена от независим лицензиран оценител, възлизаща на 57 /петдесет и седем/лева, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.
4.Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.

Докладна записка с вх. № 835/ 15.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: отдаване под наем на земеделски имот в землище на с.Равна гора, Община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 481

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение №98/29.01.2016г,. на Общински съвет Созопол, като включва следния имот:
• Имот с планоснимачен №012034, с площ от 4 294 /четири хиляди двеста деветдесет и четири/ кв.м. в местност “Дядо Георгиева каба”
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на Кмета на община Созопол да отдаде под наем за срок от 7 /седем/ години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване за имот - частна общинска собственост, представляващ земеделска земя а именно:
2.1. Имот с планоснимачен №012034, с площ от 4 294 /четири хиляди двеста деветдесет и четири/ кв.м. в местност “Дядо Георгиева каба”
2.1.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.1, възлизаща на 42,30лв./четиридесет и два лева и тридесет стотинки/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.

3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 836/ 15.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 61042.501.304 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ VIII-194, в кв.42, целият с площ от 741 кв.м.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 482

1. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.4 и чл.49а от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Васил Тодоров Недев, ЕГН 9511230524, от с.Равадиново,общ.Созопол да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 150кв.м., в ПИ с идентификатор 61042.501.304 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ VIII -194, в кв.42, целият с площ от 741 кв.м., актуван с АОС № 4305/02.08.2016г.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.1, възлизаща на 3 550лв./три хиляди петстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка 20160156/01.09.2016г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.

Докладна записка с вх. № 837/ 15.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 61042.501.392 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ I-215, в кв.41, целият с площ от 774 кв.м.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 483

1. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.4 и чл.49а от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Петко Иванов Христов, ЕГН 7508300788, от с.Равадиново,общ.Созопол да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 100кв.м., в ПИ с идентификатор 61042.501.392 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ I -215, в кв.41, целият с площ от 774 кв.м., актуван с АОС № 4320/03.08.2016г.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.1, възлизаща на 2 350лв./две хиляди триста и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка 20160159/01.09.2016г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.

Докладна записка с вх. № 838/ 15.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 61042.501.390 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ IV-215, в кв.41, целият с площ от 774 кв.м.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 484

1. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.4 и чл.49а от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Цвятко Георгиев Георгиев, ЕГН 8301030582, от с.Равадиново,общ.Созопол да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 150кв.м., в ПИ с идентификатор 61042.501.390 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ IV -215, в кв.41, целият с площ от 774 кв.м., актуван с АОС № 4318/03.08.2016г.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.1, възлизаща на 3 350лв./три хиляди триста и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка 20160158/01.09.2016г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.

Докладна записка с вх. № 839/ 15.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 61042.501.307 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ V-194, в кв.42, целият с площ от 735 кв.м.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 485

1. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.4 и чл.49а от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Мария Тенева Славова, ЕГН 6711222433, от гр.Созопол, да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 150кв.м., в ПИ с идентификатор 61042.501.307 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ V -194, в кв.42, целият с площ от 735 кв.м., актуван с АОС № 4308/02.08.2016г.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.1, възлизаща на 3 350лв./три хиляди триста и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка 20160157/01.09.2016г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.

Докладна записка с вх. № 840/ 15.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обекти – частна общинска собственост, находящ се в с.Индже Войвода
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 486

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение №98/29.01.2016г. на Общински съвет Созопол, като включва самостоятелни обекти – представляващи две помещения с обща площ 26 кв.м./,а именно стая от 8 кв.м и зала с площ от 18 кв.м находящ се в двуетажна масивна сградата на социалния патронаж в УПИ-V-191 кв.21 по плана на с.Индже Войвода общ.Созопол
2. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/години на помещения с обща площ 26 кв.м./, находящ се в двуетажна масивна сградата на социалния патронаж на с.Индже Войвода общ.Созопол УПИ-V-191 кв.21
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 20160127/02.08.2016г. за обектите, изготвена от независим лицензиран оценител, възлизаща на 42 /четиридесет и два/лева, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.
4. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.

Докладна записка с вх. № 841/ 15.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с. Равадиново
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 487

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост именно:
1.1. Урегулиран поземлен имот с номер ІV-13033, в кв.48 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 404 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2705/18.11.2014год.
1.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.1, възлизаща на 12 000 /дванадесет хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150159/10.07.2015г. от независим лицензиран оценител, презаверена с номер № 20160152/11.08.2016г приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС

Докладна записка с вх. № 843/ 15.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземелен имот с идентификатор 61042.501.542,находящ се в с.Равадиново
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 488

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение №98/29.01.2016г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, поземлен имот УПИ-VIII-13033/oсем римско за имот с планоснимачен номер тринадесет хиляди тридесет и три/ в кв.48/четиридесет и осем/ ,находящ се в с.Равадиново общ.Созопол идентичен с имот с планоснимачен №61042.501.542 ,целия с площ от 496 кв.м(четиристотин деветдесет и шест) квадратни метра
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет – Созопол, разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване имот - частна общинска собственост, поземлен имот УПИ-VIII-13033/oсем римско за имот с планоснимачен номер тринадесет хиляди тридесет и три/ в кв.48/четиридесет и осем/ ,находящ се в с.Равадиново общ.Созопол идентичен с имот с планоснимачен №61042.501.542 ,целия с площ от 496 кв.м(четиристотин деветдесет и шест) квадратни метра, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 3709/.18.11.2014год.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 15 400,00лв./петнадесет хиляди и четиристотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160161/12.09.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 847 16.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост УПИ XI-477 кв.26 находящ се в.с.Индже Войвода
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 489

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение №98/29.01.2016г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, Урегулиран поземлен имот XI-477. /единадесет римско за имот с планоснимачен номер четиристотин седемдесет и седем/, кв.26, по плана на с.Индже Войвода, общ.Созопол, с площ 730 кв.м./седемстотин и тридесет квадратни метра/.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет – Созопол, разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване имот - частна общинска собственост, Урегулиран поземлен имот XI-477. /единадесет римско за имот с планоснимачен номер четиристотин седемдесет и седем/, кв.26, по плана на с.Индже Войвода, общ.Созопол, с площ 730 кв.м./седемстотин и тридесет квадратни метра/, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1894/30.08.2012 год.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 9 000 лв./девет хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160163/16.09.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 851/ 19.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 61042.501.474 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XVI-13033, в кв.37, целият с площ от 500 кв.м.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 490

1. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.4 и чл.49а от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Милчо Георгиев Жеков, ЕГН 8911270469, от гр.Созопол да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 150кв.м., в ПИ с идентификатор 61042.501.474 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XVI -13033, в кв.37, целият с площ от 500 кв.м., актуван с АОС № 1188/18.02.2009г.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.1, възлизаща на 3 550лв./три хиляди петстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка 20160142/01.08.2016г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 759/ 22.08.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ ІІ, кв.7 по регулационен план на с.Крушевец , съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и 2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 491
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.62а, ал.4 ,чл.134, ал.2,т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, разрешава изработването на ПУП - план регулация и застрояване за УПИ ІІ ,общинска собственост и попадащия в неговите граници ПИ №26, кв.7 по регулационен план на с.Крушевец.
Във връзка с приетото по горе решение,
2. Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационни граници и план за застрояване на УПИ ІІ, общинска собственост и поземлен имот № 26, с проектна площ на изменението от 15(петнадесет) кв.м.ид.части, съгласно графичната част на проекта за частично изменение;
2.2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на:
 400(четиристотин )лв без вкл.ДДС, за 15(петнадесет)кв.м.ид.части, общинска собственост, съгласно ЕО № 20160130/03.08.2016г. при която цена да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на ПИ 26,кв.7, по регулационен план на с.Крушевец;
3.Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

Докладна записка с вх. № 760/ 22.08.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Напорен тръбопровод за битово – фекални води от КПС „Света Марина 2“ до РШ1 на Довеждащ колектор „Созопол“, землище гр.Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 492

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.5 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Напорен тръбопровод за битово – фекални води от КПС „Света Марина 2“ до РШ1 на Довеждащ колектор „Созопол“, землище гр.Созопол.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет – Созопол, одобрява Задание за изработване на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън строителните граници на населено място за обект: „Напорен тръбопровод за битово – фекални води от КПС „Света Марина 2“ в РШ1 на Довеждащ колектор „Созопол“, землище гр.Созопол.

Докладна записка с вх. № 781/ 30.08.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ 67800.5.257, местност „Буджака“, землище гр.Созопол, за изграждане на вилни сгради
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 493

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване, за промяна на предназначението на ПИ67800.5.257, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, за изграждане на вилни сгради.
При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване:
за охранителна зона „Б” от ЗУЧК
• плътност на застрояване мак. 20%,
• К инт. мак. =0,8,
• кота корниз Н мак. = 7,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Задание изх.№5-94-М-56/3/23.08.2016г., за изработване на ПУП- план регулация и застрояване за промяна на предназначението на ПИ67800.5.257, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, за изграждане на вилни сгради.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. № 812/ 12.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване в обхват на УПИ ІІІ-5098 в м.”Аклади”, з-ще на гр.Черноморец / пи с идентификатор 81178.5.98 по КК на гр.Черноморец /.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 494

1.Общински съвет на основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ и чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ разрешава изработването на ПУП- частично изменение на план регулация и застрояване в обхват на УПИ ІІІ-5098 /идентификатор по КК на гр.Черноморец 81178.5.98/ в м.“Аклади“, з-ще гр.Черноморец, като се обособят пет нови урегулирани поземлени имота УПИ VІ, УПИ VІІ, УПИ VІІІ, УПИ ІХ и УПИ Х , с отреждане „ за вилни сгради“, при градоустройствени показатели :плътност на застрояване – 20%, Кинт=0,5, Н корниз=7,5 м. и минимална площ за озеленяване 70% , като ½ от нея да е отредена за дървестна растителност . Достъпа до новообразуваните урегулирани поземлени имота ще се осъществи, като се проектира нова улица тупик между тях с ширина 3,50 метра. Урегулиран поземлен имот ІV „За ТП“ по одобрен ПУП за ПИ №81178.5.98 променя местоположението си и се записва , като УПИ ХІ „За ТП“.
2.Общински съвет на основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието за изработването на ПУП - план за регулация и застрояване в обхват на УПИ ІІІ-5098 в м.”Аклади”, з-ще на гр.Черноморец/ пи с идентификатор 81178.5.98 по КК на гр.Черноморец/.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. № 813/ 14.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за „Второстепенна улица с осови точки 7-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39“ с ширина 8.00метра /6.00метра ширина на уличното платно и тротоари двустранно по 1.00м./, за осигуряване на достъп до ПИ 67800.35.101 в м.“Света Марина“, землище гр.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 495

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – гр.Созопол, одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за „Второстепенна улица с осови точки 7-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39“ с ширина 8.00метра /6.00метра ширина на уличното платно и тротоари двустранно по 1.00м./, с трасе и сервитут в обхват на части от поземлени имоти с идентификатори 67800.35.135, 67800.35.101, 67800.35.61, 67800.35.49, 67800.35.65, 67800.35.48, 67800.35.96, 67800.35.67, 67800.35.108. 67800.35.52, 67800.35.53, 67800.35.90, 67800.35.89, 67800.35.88, 67800.35.87, 67800.35.97 и 67800.35.74 за осигуряване на достъп до ПИ 67800.35.101 в м.“Света Марина“, землище на гр.Созопол.
На основание чл. 215, ал. 4 изречение две от ЗУТ, в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“, решението подлежи на обжалване чрез Община Созопол до Административния съд – Бургас.

Докладна записка с вх. № 814/ 14.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за „Второстепенна улица - тупик с осови точки от 133 до 134“ с ширина 5.00метра /4.00метра ширина на уличното платно и тротоар едностранно от 1.00метра/, за осигуряване на достъп до ПИ 67800.35.101 в м.“Света Марина“, землище гр.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 496

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – гр.Созопол, одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за „Второстепенна улица - тупик с осови точки от 133 до 134“, с ширина 5.00метра /4.00метра ширина на уличното платно и тротоар едностранно от 1.00метра/, с трасе и сервитут в обхват на части от поземлени имоти с идентификатори 67800.35.97, 67800.35.139 и 67800.35.101 за осигуряване на достъп до ПИ 67800.35.101 в м.“Света Марина“, землище на гр.Созопол.
На основание чл. 215, ал. 4 изречение две от ЗУТ, в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“, решението подлежи на обжалване чрез Община Созопол до Административния съд – Бургас.

Докладна записка с вх. № 818/ 14.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на земеделска земя, в обхват на поземлен имот №034006, местност „Баира”, по КВС на землище с.Вършило, общ.Созопол, като имота се отреди за изграждане на „вилни сгради“.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 497

1.1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработване на ПУП - план регулация и застрояване, за промяна предназначението на земеделска земя, в обхват на поземлен имот №034006, местност „Баира”, по КВС на землище с.Вършило, общ.Созопол, като имота се отреди за изграждане на „вилни сгради“.
При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания: в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, проекта за ПУП предварително да се съгласува, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, К инт. мак. =0,8, кота корниз Н мак. = 7,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Задание изх.№7-26-00-385/1/08.09.2016г., за изработване на ПУП- план регулация и застрояване за промяна предназначението на земеделска земя, в обхват на поземлен имот №034006, местност „Баира”, по КВС на землище с.Вършило, общ.Созопол, като имота се отреди за изграждане на „вилни сгради“.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. № 842/ 15.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – частично изменение на план регулация и застрояване в обхват на урегулирани поземлени имоти II-8218 и IV-8200 /ПИ с идентификатори 67800.8.1026 и 67800.8.200 по КК на гр.Созопол/ в местност „Буджака“, землище на гр.Созопол, като се обособят четири нови урегулирани поземлени имота, с отреждане „за вилно застрояване“ и улица тупик с ширина 3.50метра.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 498

1.1 На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1 и чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, от ЗУТ Общинският Съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП – частично изменение на план регулация и застрояване, в обхват на урегулирани поземлени имоти II-8218 и IV-8200 /ПИ с идентификатори 67800.8.1026 и 67800.8.200 по КК на гр.Созопол/ в местност „Буджака“, землище на гр.Созопол, като се обособят четири нови урегулирани поземлени имота, с отреждане „за вилно застрояване“ и улица тупик с ширина 3.50метра. Урегулираните поземлени имоти II-8218 и IV-8200 в м.“Буджака“, землище на гр.Созопол попадат частично в охранителна зана“А“ и охранителна зона „Б“ от ЗУЧК.
При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да се нанесе охранителна зона „А“ и охранителна зона „Б“ от ЗУЧК съгласно специализираната карта и да се спазят следните показатели на застрояване:
• За зона „А“ от ЗУЧК, плътност на застрояване 20%, Кинт=0,5, кота корниз Нмак.=7,00 метра, минимална плащ за озеленяване 70%, като1/2 от нея да се е отредена за дървесна растителност.
• За зона „Б“ от ЗУЧК, плътност на застрояване 20%, Кинт=0,8, кота корниз Нмак.=7,00 метра, минимална плащ за озеленяване 50%, като1/2 от нея да се е отредена за дървесна растителност.
1.2 На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет - Созопол, одобрява Задание с изх.№7-94-00-235(6)13.09.2016година, за изработване на ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване в обхват на урегулирани поземлени имоти II-8218 и IV-8200 /ПИ с идентификатори 67800.8.1026 и 67800.8.200 по КК на гр.Созопол/ в местност „Буджака“, землище на гр.Созопол, като се обособят четири нови урегулирани поземлени имота, с отреждане „за вилно застрояване“ и улица тупик с ширина 3.50метра.
Настоящето решение да се обяви по реда на чл.124б,ал.2 от ЗУТ.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 844/ 16.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Преструктуриране на мрежата от детски градини в Община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 499

На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, Общински съвет дава съгласие за преструктуриране мрежата от детски градини в община Созопол, както следва:
1.ДГ „Моряче“ - с.Атия преобразува във филиал на ДГ ”Делфинче”- гр.Черноморец ;
2.ДГ – с.Равна гора преобразува във филиал на ДГ”Детелина”- с.Росен.

Докладна записка с вх. № 846/ 16.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на слетите и маломерни паралелки в училищата на територията на Община Созопол за учебната 2016/ 2017 учебна година.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 500

Общински съвет Созопол:
- утвърждава маломерните и слети паралелки в училищата на територията на Община Созопол за учебната 2016/ 2017 година;
- дава своето съгласие за сформиране на паралелки с по-малко от 10 ученика в 8 клас – 9 ученици и в 12 клас – 8 ученици на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Созопол

Докладна записка с вх. № 852/ 19.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на промяна в наименованията на общински детски градини и училища
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 501

Общински съвет Созопол утвърждава промените в наименованията на образователните институции в община Созопол.


ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 857/ 27.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване съгласие за участие на Община Созопол в Учредителен Комитет /УК/, за създаване на Организация за управление на туристически район /ОУТР/ на територията на Бургаски черноморски туристически район/БЧТР/, последният определен съгласно Заповед на МТ № Т-РД-14-63/15.05.2015г., обн., ДВ, бр.56/24.07.2015г., допълнена със Заповед № Т-РД-14-159/26.10.2015г., обн., ДВ, бр.94/14.12.2015г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 502

1. Дава съгласие Община Созопол да вземе участие в Учредителен комитет за създаване на Организация за управление на туристически район на територията на Бургаски черноморски туристически район.
2. Определя Панайот Василев Рейзи - кмет на Община Созопол, а в случай, че същият отсъства определя Петя Спирова Чапевова - Заместник-кмет на Община Созопол за представител на общината в Учредителният комитет за създаване на Организация за управление на туристически район на територията на Бургаски черноморски туристически район.
3. Делегира правомощия на Кмета на Община Созопол да предприеме необходимите фактически и законови действия в изпълнение на настоящите решения.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 861/ 28.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020г /ПРСР 2014-2020г./, с Проектно предложение “Благоустрояване и ремонтни работи на културен обект, изложбена зала и експозиционна зала към Архитектурно-исторически комплекс Южна крепостна стена и кула“, изготвено от Фондация „Приморско-2004“, юридическо лице с нестопанска цел, съгласно условията и изискванията на Наредба 12 от 25.07.2016 на Министерство на земеделието и храните
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 503

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 61, ал. 1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет Созопол
1. Подкрепя Проектно предложение на Фондация „Приморско-2004“ с наименование „Благоустрояване, ремонт и оборудване на културен обект, изложбена зала и експозиционна зала към Архитектурно-исторически комплекс Южна крепостна стена и кула“, по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ , ПРСР 2014-2020г.
2. Потвърждава, че планираните дейности за реализация на проекта са в съответствие със стратегическите цели и приоритети, залегнали в Общинския план за развитие 2014-2020 години.
3. Допуска монтажа на информационен обект на градската среда – терминал за публичен достъп за разпространение на цифровизирана аудио-визуална информация на Южна панорамна алея в обхвата на уширение на алеята пред УПИ XVII-226, спазвайки ЗУТ, чл. 56 и чл. 57.
4. Предоставя за безвъзмездно ползване за срок от 10 /десет/ години на Фондация „Приморско – 2004“ общинска собственост в културен обект към Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула“ в обхвата на УПИ XIX-229, XVII-227, XVII-226, по плана на град Созопол, с площ от 245 кв.м. от 2817 кв.м.площ на целия поземлен имот с идентификатор 67800.505.127.
5. Упълномощава Кмета на Община Созопол да сключи договор между Община Созопол от една страна и Фондация „Приморско-2004“ от друга, за безвъзмездно ползване и стопанисване на културен обект по т. 4.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 864/ 29.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Уличен водопровод за водоснабдяване на УПИ I-5121, с идентификатор по КК 67800.5.828, ул.“Фокея“, от о.т.190 до о.т.803“, местност „Буджака“, землище гр.Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 504

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.5 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Уличен водопровод за водоснабдяване на УПИ I-5121, с идентификатор по КК 67800.5.828, ул.“Фокея“ от о.т.190 до о.т.803“, местност „Буджака“, землище гр.Созопол.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет – Созопол, одобрява Задание с изх.№4-26-00-475/2/29.09.2016г., за изработване на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън строителните граници на населено място за обект: „Уличен водопровод за водоснабдяване на УПИ I-5121, с идентификатор по КК 67800.5.828, ул.“Фокея“ от о.т.190 до о.т.803“, местност „Буджака“, землище гр.Созопол.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ..............................
/КР. ГЕРМАНОВА/


върнете се назад

Новини:

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...