:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА СЕДЕМНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ ПРОВЕДЕНО НА 31.10.2016г.


Р Е Ш Е Н И Я
ВЗЕТИ НА СЕДЕМНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ
ПРОВЕДЕНО НА 31.10.2016г.

По предложение на Красимира Германова – Председател на Общински съвет
Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 507

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. № 924/ 14.10.2016 Г. , от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на общинска програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол 2016 – 2020 г.
2. Докладна записка с вх. № 950/ 19.10.2016 Г. , от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за приемане на Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на град Созопол
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
3. Докладна записка с вх. № 776/ 25.08.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ на Община Созопол за I –вото шестмесечие на 2016 година.
4. Докладна записка с вх. № 883/ 10.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълване в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2016 година във функция „Общи държавни служби”.
5. Докладна записка с вх. № 916/ 13.10.2016 г., от Панайот Рейзи – Кмет на община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2016г.
6. Докладна записка с вх. № 935/ 17.10.2016г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ на Община Созопол за 2015 година.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
7. Докладна записка с вх. № 858/ 27.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27. ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
8. Докладна записка с вх. № 859/ 27.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27. ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост
9. Докладна записка с вх. № 860/ 27.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост находящ се в гр. Созопол с индетификатор по КК 67800.504.147
10. Докладна записка с вх. № 880/ 14.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост находящи се в землище гр. Созопол м-ст „Аркутино“.
11. Докладна записка с вх. № 918/ 14.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.160 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ
12. Докладна записка с вх. № 919/ 14.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.57 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
13. Докладна записка с вх. № 920/ 14.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.119 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
14. Докладна записка с вх. № 926/ 17.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижими имоти – общинска собственост за здравни дейности на основание чл.14, ал.6 от ЗОС
15. Докладна записка с вх. № 927/ 17.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделски земи в з-ще гр. Черноморец
16. Докладна записка с вх. № 944/ 18.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:1.Обявяване на част от недвижим имот в гр.Созопол за частна общинска собственост 2.Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел – „Сдружение за българо-гръцко приятелство“ – гр. Созопол
17. Докладна записка с вх. № 945/ 18.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост находящи се в м-ст „Старо селище“, с. Атия, Община Созопол
18. Докладна записка с вх. № 946/ 18.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, представляващ, находящ се в м-ст „Акра“, з-ще гр. Черноморец
19. Докладна записка с вх. № 947/ 18.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост находящ се в с. Равадиново, Община Созопол
20. Докладна записка с вх. № 955/ 21.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: искане за безвъзмездно предоставяне на Община Созопол на недвижим имот, находящи се в гр.Созопол, представляващ земя и сграда с идентификатори 67800.504.87 и 67800.504.87.1, държавна собственост;

IV.ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
21. Докладна записка с вх. № 862/ 28.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване в обхват на УПИ ХХХІХ8073 / пи с идентификатор 67800.8.1041 по КК на гр.Созопол / и УПИ ХL8073 / пи с идентификатор 67800.8.1042 по КК на гр.Созопол / в м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол .
22. Докладна записка с вх. № 922/ 14.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 63015.506.468, зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Старо селище”, с. Атия, общ. Созопол, за изграждане на жилищна сграда.
23. Докладна записка с вх. № 923/ 14.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 81178.5.114, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, за изграждане на сгради за отдих и курорт.
24. Докладна записка с вх. № 928/ 17.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ Iза КОО, читалище и кметство в кв. 24 по плана на с. Равна гора.
25. Докладна записка с вх. № 956/ 21.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: ОТНОСНО: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ VІІІ, кв.10 и УПИ VІІ,кв.5 по застроителен и регулационен план на с.Индже войвода, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и
2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;

V. Докладна записка с вх. № 969/ 28.10.2016г., от Катя Стоянова – зам. Кмет на Община Созопол, относно: поправка към решение №1354 от 31.07.2015г.;
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 924/ 14.10.2016 Г. , от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на общинска програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол 2016 – 2020 г.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 508


Общински съвет Созопол:
1. На основание чл. 21, ал. 1, т.12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 52, ал. 8 и ал.9 от Закона за управление на отпадъците приема „Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол 2016-2020год.;
2. На основание чл.59,ал.9 от Закона за управление на отпадъците възлага на Кмета на Община Созопол ежегодно да внася пред Общинския съвет отчет за изпълнение на програмата.


Докладна записка с вх. № 950/ 19.10.2016 Г. , от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за приемане на Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на град Созопол

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 509

І. На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 99 от Закона за движението по пътищата, Общински съвет приема Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства на територията на град Созопол.


ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 776/ 25.08.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ на Община Созопол за I –вото шестмесечие на 2016 година.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 510

1.Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Созопол за I -вото шестмесечие на 2016 г. по приходната и разходната част, по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.По прихода 9 604 055 лв.
в т.ч.
За делегираните от държавата дейности 2 773 379 лв.
За местни дейности 6 830 676 лв.

1.2.По разхода 7 035 221 лв.
в т.ч.
За делегираните от държавата дейности 1 793 470 лв.
За дофинансиране на делегираните от
държавата дейности със собствени приходи 503 743 лв.
За местни дейности 4 738 008 лв.

Разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно приложение форма Б-1 на МФ.
2. Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи за I-вото шестмесечие на 2016 г. по обекти, съгласно приложение № 24 от Б-1.
3.Приема отчета за състоянието на общински дълг за I-вото шестмесечие на 2016 г. - погашения към 30.06.2016 г. в размер на 14 373 764 лв. и остатък за погасяване към 30.06.2016 г. в размер на 19 598 638 лв., от които:
-към фонд „ФЛАГ” в размер на 9 780 000 лв.
- към „ПУДООС” в размер на 6 934 423 лв.
- към ОПОС в размер на 2 884 215 лв.

4. Приема отчета за сметките за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд –/СЕС – 3 КСФ/ /ИБСФ/ на Община Созопол за I-вото шестмесечие на 2016 г., съгласно приложение № 2.
Докладна записка с вх. № 883/ 10.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълване в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2016 година във функция „Общи държавни служби”.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 511


1.Общински съвет Созопол допълва списъка на пътуващите във функция „Общи държавни служби „ със следните служители: Ралица Йорданова Дякова – главен експерт и Петя Георгиева Пасева – младши експерт в дирекция „УТКИПЕУП“, с право на транспортни разходи по маршрут гр.Бургас – гр.Созопол – гр.Бургас, считано от 1.10.2016 година.


Докладна записка с вх. № 916/ 13.10.2016 г., от Панайот Рейзи – Кмет на община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2016г.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 512Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2016г., както следва:
1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2016г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличение с 43 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 626 „Пречистване на отпадъчните води от населените места” - увеличение с 43 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 141 720лв. 43 000лв. 184 720лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06– изграждане на
инфраструктурни обекти:
-Изграждане на КПС - Равадиново и
напорен тръбопровод - авторски,
строителен надзор, въвеждане в
експлоатация и др.непредвидени 85 000лв. 43 000лв. 128 000лв.

1.2. Функция „Икономически дейности и услуги” – намаление с 43 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 898 „Други дейности по икономиката” – намаление с 43 000лв. и извършва промени по плана на разходните параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 439 575лв. 32 000лв. 407 575лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 348 175лв. 32 000лв. 316 175лв.
било намаление става
§ 51-00 – основен ремонт 43 000лв. 43 000лв. 0лв.
в т.ч.
-Основен ремонт в т.ч.подмяна
на дограма, подмазване, боядисване
и др.дейности свързани с
това в "Дом на рибаря" 43 000лв. 43 000лв. 0лв.
било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на НМДА 323 736лв. 32 000лв. 355 736лв.
в т.ч.
подпараграф 53-09 – придобиване на други
нематериални дълготрайни активи:
-Изготвяне на ПУП-ПРЗ и ПП за
обект „Ново рибарско пристанище”
Созопол 50 000лв. 20 000лв. 70 000лв.

-Преработка на проект по част ВиК
за обект "Изграждане на депо за
строителни отпадъци, земни маси и
инертни материали и обособяване на
площадки за временно съхраняване
на излязло от употреба електрическо
и електронно оборудване, батерии
и акумулатори 8 400лв. 2 000лв. 10 400лв.
-Работен проект "Инвестиции в
рибарско пристанище град Созопол" 24 328лв. 10 000лв. 34 328лв.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 513


2.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на долупосоченото кметство в рамките на приетия му от Общински съвет бюджет за 2016г. в частта за местни дейности, както следва:
Кметство с.Росен
2.1.Извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи във функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация ” , както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 18 700лв. 1 500лв. 17 200лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 2 500лв. 1 500лв. 1 000лв.

било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 0лв. 1 500лв. 1 500лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03- придобиване
на др.оборудв.машини и съоръж.
- закупуване, доставка и монтаж
на климатик за нуждите на
кметството 0лв. 1 500лв. 1 500лв.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 514

3.Въз основа на приетите решения по т.1.1, т.1.2 и т.2 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2016г. /Приложение №1/
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 5 814 201лв. 33 500лв. 5 847 701лв.
От
-собствени средства за местни
дейности 5 415 101лв. 33 500лв. 5 448 601лв.Докладна записка с вх. № 935/ 17.10.2016г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ на Община Созопол за 2015 година.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 515
1.Приема отчета за изпълнението на бюджета на Община Созопол за 2015 г. по приходната и разходната част, по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.По прихода 19 184 824 лв.
в т.ч.
За делегираните от държавата дейности 4 295 505 лв.
За местни дейности 14 889 319 лв.

1.2.По разхода 14 879 224 лв.
в т.ч.
За делегираните от държавата дейности 3 977 745 лв.
За дофинансиране на делегираните от
държавата дейности със собствени приходи 1 152 946 лв.
За местни дейности 9 748 533 лв.

Разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно приложение форма Б-1 на МФ.
2. Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи за 2015г. по обекти, съгласно приложение № 24 от Б-1.
3.Приема отчета за състоянието на общински дълг за 2015г. - погашения към 31.12.2015г. в размер на 3 198 947 лв. и остатък за погасяване към 31.12.2015г. в размер на 25 320 628 лв., от които:
-към фонд „ФЛАГ” в размер на 9 779 000 лв.
- към „ПУДООС” в размер на 7 034 423 лв.
- към ОПОС в размер на 2 977 205 лв.
- към „Инвестбанк”АД в размер на 5 530 000 лв.
4. Учредена банкова гаранция в полза на МОСВ в размер на 2 420 лв. за обезпечаване на финансовото изпълнение на превантивните и оздравителните мерки в предвидените от закона случаи за Регионалното депо за безопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево за срок от 3 години съгласно Решение № 860 от 29.04.2014 г. на Общински съвет гр. Созопол.
5. Приема отчета за изпълнението на извънбюджетните сметки и фондове /ИБСФ/ на Община Созопол за 2015 г., съгласно приложение № 2.ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 858/ 27.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27. ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 516


Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъде предоставен на ОСЗ-Созопол поземлен имот с идентификатор № 67800.14.118, с площ 0,531 дка., образуван от делбата на поземлен имот с идентификатор 67800.14.55 находящ се в местност „Соленки”, по влязла в сила на 04.10.2007г. кадастрална карта за землище гр.Созопол, община Созопол, предаден на общината с Протоколно решение№ 11/16.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-08/23.01.2009г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Димитър Тодоров Попов.


Докладна записка с вх. № 859/ 27.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27. ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 517

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъде предоставен на ОСЗ-Созопол поземлен имот с идентификатор №67800.14.119, с площ 0,392 дка., образуван от делбата на поземлен имот с идентификатор 67800.14.55 находящ се в местност „Соленки”, по влязла в сила на 04.10.2007г. кадастрална карта за землище гр.Созопол, община Созопол, предаден на общината с Протоколно решение№ 11/16.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-08/23.01.2009г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Еленка Димитрова Попова.
Докладна записка с вх. № 860/ 27.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост находящ се в гр. Созопол с индетификатор по КК 67800.504.147

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 5181. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение №98/29.01.2016г. на Общински съвет Созопол, като включва Поземлен имот с идентификатор 67800.504.147 по КК за гр.Созопол, целият с площ от 278 кв.м. /двеста седемдесет и осем/ квадратни метра.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 67800.504.147 по КК за гр.Созопол, целият с площ от 278 кв.м. /двеста седемдесет и осем/ квадратни метра, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1488/22.04.2010 год.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 80 400,00лв. /осемдесет хиляди и четиристотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160153/11.08.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.Докладна записка с вх. № 880/ 14.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост находящи се в землище гр. Созопол м-ст „Аркутино“.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 519


1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение №98/29.01.2016г. на Общински съвет Созопол, като включва следните имоти:
• Поземлен имот с идентификатор 67800.47.56 по КК за гр.Созопол, целият с площ от 418 кв.м. /четиристотин и осемнадесет/ квадратни метра. е актуван като частна общинска собственост с Акт № 1889/27.08.2012 год.
• Поземлен имот с идентификатор 67800.47.54 по КК за гр.Созопол, целият с площ от 232 кв.м. /двеста тридесет и два/ квадратни метра. е актуван като частна общинска собственост с Акт № 1887/27.08.2012 год.
• Поземлен имот с идентификатор 67800.47.53 по КК за гр.Созопол, целият с площ от 2 975 кв.м. /две хиляди деветстотин седемдесет и пет/ квадратни метра е актуван като частна общинска собственост с Акт № 1886/27.08.2012 год.
• Поземлен имот с идентификатор 67800.47.13 по КК за гр.Созопол, целият с площ от 2 739 кв.м. /две хиляди седемстотин тридесет и девет/ квадратни метра е актуван като частна общинска собственост с Акт № 1885/24.08.2012 год.
• Поземлен имот с идентификатор 67800.47.9 по КК за гр.Созопол, целият с площ от 1 202 кв.м. /хиляда двеста и два/ квадратни метра е актуван като частна общинска собственост с Акт № 1883/24.08.2012 год.
• Поземлен имот с идентификатор 67800.47.7 по КК за гр.Созопол, целият с площ от 7 178 кв.м. /седем хиляди сто седемдесет и осем/ квадратни метра е актуван като частна общинска собственост с Акт № 1745/15.02.2012 год
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичени търгове с явно наддаване за имоти - частна общинска собственост, представляващи:
2.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.47.56 по КК за гр.Созопол, целият с площ от 418 кв.м. /четиристотин и осемнадесет/ квадратни метра. актуван като частна общинска собственост с Акт № 1889/27.08.2012 год. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 13 200,00лв. /тринадесет хиляди и двеста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160170/19.09.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.2. Поземлен имот с идентификатор 67800.47.54 по КК за гр.Созопол, целият с площ от 232 кв.м. /двеста тридесет и два/ квадратни метра актуван като частна общинска собственост с Акт № 1887/27.08.2012 год.
На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.2, възлизаща на 7 300,00лв. /седем хиляди и триста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160169/19.09.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.3. Поземлен имот с идентификатор 67800.47.53 по КК за гр.Созопол, целият с площ от 2 975 кв.м. /две хиляди деветстотин седемдесет и пет/ квадратни метра актуван като частна общинска собственост с Акт № 1886/27.08.2012 год. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.3, възлизаща на 118 300,00лв. /сто и осемнадесет хиляди и триста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160168/19.09.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.4. Поземлен имот с идентификатор 67800.47.13 по КК за гр.Созопол, целият с площ от 2 739 кв.м. /две хиляди седемстотин тридесет и девет/ квадратни метра актуван като частна общинска собственост с Акт № 1885/24.08.2012 год. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.4, възлизаща на 97 500,00лв. /деветдесет и седем хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160167/19.09.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.5. Поземлен имот с идентификатор 67800.47.9 по КК за гр.Созопол, целият с площ от 1 202 кв.м. /хиляда двеста и два/ квадратни метра актуван като частна общинска собственост с Акт № 1883/24.08.2012 год. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.5, възлизаща на 42 800,00лв. /четиридесет и две хиляди и осемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160166/19.09.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.6. Поземлен имот с идентификатор 67800.47.7 по КК за гр.Созопол, целият с площ от 7 178 кв.м. /седем хиляди сто седемдесет и осем/ квадратни метра актуван като частна общинска собственост с Акт № 1745/15.02.2012 год. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.6, възлизаща на 285 400,00лв. /двеста осемдесет и пет хиляди и четиристотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160165/19.09.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

3.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.
Докладна записка с вх. № 918/ 14.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.160 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 520

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 36 /тридесет и шест/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.160 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 566 кв.м. /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, на стойност 520,00 лв. /петстотин и двадесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0104/04.10.2016г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.45, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицата Ставри Михайлов Димитров и Мария Ставрева Димитрова да придобият право на собственост върху 36 /тридесет и шест/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.160 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 566 кв.м., /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, като заплатят в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Докладна записка с вх. № 919/ 14.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.57 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 521

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 241 кв.м., представляващи имот с идентификатор 63015.506.57 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 326,60 лв. /триста двадесет и шест лева и 60 ст./, обективирана в оценителен протокол №0103/04.10.2016г.


Докладна записка с вх. № 920/ 14.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.119 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 522

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 кв.м., представляващи имот с идентификатор 63015.506.119 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 813,10 лв. /осемстотин и тринадесет лева и 10 ст./, обективирана в оценителен протокол №0091/15.08.2016г.

Докладна записка с вх. № 926/ 17.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижими имоти – общинска собственост за здравни дейности на основание чл.14, ал.6 от ЗОС

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 523

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.6 от ЗОС да се предостави под наем без търг или конкурс за здравни дейности за задоволяване на съответните нужди на населението на ЕТ„Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ – д-р Ивелина Дралчева” ЕИК 147 056 220 за период от 5 години, следните кабинети:
• помещение находящо се на първи етаж с площ от 15,00 кв.м., в УПИ IІ- 284 'За кметство', кв.30 по плана на с.Индже войвода, с месечен наем в размер на 18,75 / осемнадесет лева и седемдесет и пет стотинки/ лева без ДДС.
• лекарски кабинет с площ от 18,62 кв.м., находящ се на част от първи етаж в сграда в УПИ VI кв.42 по плана на с.Крушевец, Община Созопол с месечен наем в размер на 23,26 / двадесет и три лева и двадесет и шест стотинки/ лева без ДДС.

Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение.

Докладна записка с вх. № 927/ 17.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделски земи в з-ще гр. ЧерноморецОбщински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ:
№ 524

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол, като включва следните имоти:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 81178.3.156 по КККР на землище гр.Черноморец, м.“Акра“, с площ 700 кв.м. /седемстотин квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид нива, актуван като частна общинска собственост с Акт № 2262/23.01.2014год..
1.2. Поземлен имот с идентификатор 81178.3.159 по КККР на землище гр.Черноморец, м.“Акра“, с площ 756 кв.м. /седемстотин петдесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 2920/25.03.2015год.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичени търгове с тайно наддаване за имоти - частна общинска собственост както следва:
2.1. Поземлен имот с идентификатор 81178.3.156 по КККР на землище гр.Черноморец, м.“Акра“, с площ 700 кв.м. /седемстотин квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид нива, актуван като частна общинска собственост с Акт № 2262/23.01.2014год..
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 80 200,00лв. /осемдесет хиляди и двеста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160177/29.09.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.2. Поземлен имот с идентификатор 81178.3.159 по КККР на землище гр.Черноморец, м.“Акра“, с площ 756 кв.м. /седемстотин петдесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид нива, актуван като частна общинска собственост с акт № № 2920/25.03.2015год.
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.2, възлизаща на 82 300,00лв. /осемдесет и две хиляди и триста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160178/29.09.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. № 944/ 18.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:1.Обявяване на част от недвижим имот в гр.Созопол за частна общинска собственост 2.Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел – „Сдружение за българо-гръцко приятелство“ – гр. Созопол

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 525

1.На основание чл.6, ал.1 и чл.8, ал.1 от Закон за общинска собственост, чл.5, ал.2 от НРПУРОС, Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА част от недвижим имот – ПУБЛИЧНА общинска собственост, представляващ Самостоятелен обект с идентификатор 67800.501.157.2.1 по КККР на гр.Созопол с предназначение на обекта: За културна и обществена дейност с площ от 96,02 кв.м. и прилежащи части от 32,61 кв.м. при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 67800.501.157.2.2, под обекта – няма, над обекта - 67800.501.157.2.2, за ЧАСТНА общинска собственост.
2. След влизане в сила на Решението по т.1 и утвърждаването на акта за частна общинска собственост, както и на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.39, ал.4 от ЗОС и чл.61, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост да се предостави за безвъзмездно ползване за период от 10 години на Сдружение с нестопанска цел - “Сдружение за българо-гръцко приятелство”- гр.Созопол, рег. по ф.д.№1144/1993г. на Бургаски окръжен съд, както следва:
Самостоятелен обект с идентификатор 67800.501.157.2.1, с предназначение на обекта: За културна и обществена дейност с площ от 96,02 кв.м. и прилежащи части от 32,61 кв.м. при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 67800.501.157.2.2, под обекта – няма, над обекта - 67800.501.157.2.2, с адрес на имота гр.Созопол, ул.”Кирил и Методий” №29, ет.0, обект 1.
Самостоятелният обект се намира в сграда 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.501.157.
3.Възлага на кмета на Община Созопол да издаде заповед за учредяване на правото на ползване и сключване на договор.


Докладна записка с вх. № 945/ 18.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост находящи се в м-ст „Старо селище“, с. Атия, Община Созопол

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 526
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост:
1.1. поземлен имот с идентификатор 63015.506.487 с площ 831 кв.м./осемстотин тридесет и един квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост акт № 4450/03.10.2016год.
1.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.1, възлизаща на 12 000,00лв. / дванадесет хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160181/14.10.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.2. поземлен имот с идентификатор 63015.506.262 с площ 257 кв.м./двеста петдесет и седем квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ., актуван като частна общинска собственост акт 4372/08.09.2016год.
1.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.2, възлизаща на 3 700,00лв. / три хиляди и седемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160182/14.10.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.Докладна записка с вх. № 946/ 18.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, представляващ, находящ се в м-ст „Акра“, з-ще гр. Черноморец

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 527


1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол, като включва следните имоти:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 81178.3.184 по КККР на землище гр.Черноморец, м.“Акра“, с площ 1172 кв.м./ хиляда сто седемдесет и два квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1718/09.02.2012год.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване за имот - частна общинска собственост, както следва:
2.1. Поземлен имот с идентификатор 81178.3.184 по КККР на землище гр.Черноморец, м.“Акра“, с площ 1172 кв.м./ хиляда сто седемдесет и два квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1718/09.02.2012год.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 150 500,00лв. /сто и петдесет хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160184/14.10.2016г., от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.Докладна записка с вх. № 947/ 18.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост находящ се в с. Равадиново, Община Созопол

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 528


1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост именно:
1.1. Урегулиран поземлен имот с номер ІX -13033, в кв.48 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 493 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2710/18.11.2014год.
1.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.1, възлизаща на 14 600 /четиринадесет хиляди и шестстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150163/10.07.2015г. от независим лицензиран оценител, презаверена с номер № 20160183/14.10.2016г приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.
Докладна записка с вх. № 955/ 21.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: искане за безвъзмездно предоставяне на Община Созопол на недвижим имот, находящи се в гр.Созопол, представляващ земя и сграда с идентификатори 67800.504.87 и 67800.504.87.1, държавна собственост;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 529

1.Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.54,ал.2 от Закон за държавната собственост, дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол , чрез Областен управител на област Бургас, за предоставянето безвъзмездно собствеността върху поземлен имот с идентификатор 67800.504.87, с площ 575 кв.м. и сграда с идентификатор 67800.504.87.1, със застроена площ 40кв.м. с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение- художествена галерия и музей, и по-конкретно – поддържането и запазването на къща –музей на народния художник Александър Мутафов .
2.Възлага на Кмета на Община Созопол изготвянето на предложението с конкретна информация до Областен управител на Област Бургас, с цел внасяне на предложението в Министерски Съвет за приемане на решения по реда на чл.54 от ЗДС, за предоставянето на имота за нуждите на общината и осигуряване на финансови средства от общинския бюджет .
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 862/ 28.09.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване в обхват на УПИ ХХХІХ8073 / пи с идентификатор 67800.8.1041 по КК на гр.Созопол / и УПИ ХL8073 / пи с идентификатор 67800.8.1042 по КК на гр.Созопол / в м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол .

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№530
На основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.134 ал.1 т.1 и ал.2 т.6 от ЗУТ и чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП - план за регулация и застрояване в обхват на УПИ ХХХІХ8073 / пи с идентификатор 67800.8.1041 по КК на гр.Созопол / и УПИХL8073 / пи с идентификатор 67800.8.1042 по КК на гр.Созопол / в м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол.
На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол одобрява заданието за изработването на ПУП - план за регулация и застрояване в обхват на УПИ ХХХІХ8073 / пи с идентификатор 67800.8.1041 по КК на гр.Созопол / и УПИХL8073 / пи с идентификатор 67800.8.1042 по КК на гр.Созопол / в м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Докладна записка с вх. № 922/ 14.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 63015.506.468, зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Старо селище”, с. Атия, общ. Созопол, за изграждане на жилищна сграда.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 531

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване, за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 63015.506.468, зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Старо селище”, с.Атия, общ.Созопол, за изграждане на жилищна сграда.

При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряван
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване, съгласно предвиждането по ОУП на Община Созопол за жилищни зони с малка височина – села: плътност на застрояване мак. 40%, К инт. мак. =1,2, кота корниз Н мак. = 10,00 метра, необходима площ за озеленяване мин. 40%.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Задание изх.№4-94-А-99/1/11.10.2016г., за изработване на ПУП- план регулация и застрояване за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 63015.506.468, зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Старо селище”, с.Атия, общ.Созопол, за изграждане на жилищна сграда.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.Докладна записка с вх. № 923/ 14.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 81178.5.114, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, за изграждане на сгради за отдих и курорт.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 532

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване, за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 81178.5.114, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, за изграждане на сгради за отдих и курорт.

При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост и при спазване на изводи и препоръки от Становище с изх.№ИГП-96 от 26.02.2016 год. на „Геозащита“ ЕООД – гр.Варна,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряван
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване,
за охранителна зона „А” от ЗУЧК: плътност на застрояване мак. 20%, К инт. мак. =0,5, кота корниз Н мак. = 7,00 метра, площ за озеленяване мин. 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност; за охранителна зона „Б” от ЗУЧК: плътност на застрояване мак. 30%, К инт. мак. =1,0, кота корниз Н мак. = 10,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Задание изх.№7-94-В-66/1/10.10.2016г., за изработване на ПУП- план регулация и застрояване за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 81178.5.114, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, за изграждане на сгради за отдих и курорт.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
Докладна записка с вх. № 928/ 17.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ Iза КОО, читалище и кметство в кв. 24 по плана на с. Равна гора.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 533

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.131 от ЗУТ дава предварителното съгласие по така изработения вариант на Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за УПИ УПИ Іза КОО, читалище и кметство в кв. 24 по плана на с. Равна гора, като се обособят три нови урегулирани поземлени имота ІЗа озеленяване и спорт, VІІІза кметство и УПИ VІІЗа читалище.Докладна записка с вх. № 956/ 21.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: ОТНОСНО: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ VІІІ, кв.10 и УПИ VІІ,кв.5 по застроителен и регулационен план на с.Индже войвода, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и
2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 534
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.2,т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, съгласува изработването на ПУП - план регулация и застрояване за ПИ –неизпълнена улична регулация о.т.23 и о.т.24, общинска собственост и съседни УПИ VІІІ, кв.10 и УПИ VІІ,кв.5 по плана на с.Индже войвода. .
Във връзка с приетото по горе решение,
2. Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационни граници и план за застрояване на имотите по т.1 ,с проектна площ на изменението от 191(сто деветдесет и един) кв.м.ид.части, съгласно графичната част на проекта за частично изменение;
2.2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на:
 1213(хиляда двеста и тринадесет )лв без вкл.ДДС, за 191( сто деветдесет и един) кв.м.ид.части, общинска собственост, съгласно ЕО № 269/03.10.2016г. при която цена да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на УПИ VІІІ, кв.10 и УПИ VІІ,кв.5,с.Индже войвода ;
3.След приключване на процедурата по реда на глава седма, раздел ІV от ЗУТ по промяна на регулационен и застроителен план съгласно ЧИ на ПУП за частта от ПИ, неизпълнена улична регулация о.т.23 и о.т.24, общинска собственост, проекта да се внесе в Общински Съвет за обявяване частта от новообразувания урегулиран имот за частна общинска собственост
4.Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .


ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 969/ 28.10.2016г., от Катя Стоянова- зам. Кмет на Община Созопол, относно: поправка към решение №1354 от 31.07.2015 г.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 535

1. Общински съвет Созопол, променя и допълва т.3 от решение № 1354 от 31.07.2015г. , както следва:
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.37,ал.6,т.1 от Закона за общинската собственост, чл.182, ал.1 от ЗУТ, дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на строеж в полза на Министерство на здравеопазването, с ЕИК 000695317, за изграждането на ФСМП(филиал спешна помощ) със застроена площ за сграда от 200(двеста)кв. м. и прилежащ паркинг от 100 (сто)кв.м. в ПИ 67800.503.597 по КККР на гр.Созопол, идентичен с УПИ ХІХ,кв.87 по ЗРП на гр.Созопол, с площ на целият ПИ от 653(шестстотин петдесет и три кв.м.) и при граници и съседи 67800.503.596, 67800.503.191, 67800.503.599, 67800.503.598;
Изградените обекти в имот 67800.503.597, идентичен с УПИ ХІХ,кв.87 по ЗРП на гр.Созопол ще бъдат държавна собственост.
2.Общински Съвет Созопол на основание чл.8, ал.6 от ЗМДТ освобождава Министерство на здравеопазването от заплащането на административна такса по процедурата за учредяване право на строеж в ПИ 67800.503.597
3. Настоящето решение е неразделна част от решение № 1354 от 31.07.2015г на Общински Съвет Созопол.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ..............................
/КР. ГЕРМАНОВА/


върнете се назад

Новини:

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...