:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

Р Е Ш Е Н И Я ВЗЕТИ НА ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ ПРОВЕДЕНО НА 28.12.2016г.


Р Е Ш Е Н И Я
ВЗЕТИ НА ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ
ПРОВЕДЕНО НА 28.12.2016г.

По предложение на Красимира Германова – Председател на Общински съвет
Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 563

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. № 1075/ 14.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне представители на Общински съвет Созопол в Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
2. Докладна записка с вх. № 1060/ 08.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прието за финансиране Проектно предложение на Фондация „Приморско-2004“ по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция.
3. Докладна записка с вх. № 1082/ 15.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълване в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2016 година във функция „Общи държавни служби”.
4. Докладна записка с вх. № 1083/ 15.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2016г.
5. Докладна записка с вх. № 1091/ 16.12.2016г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване с проектно предложение „Изготвяне на Стратегия на МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“ 2014-2020“ по процедура BG14MFO001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“, Програма за морско дело и рибарство 2014–2020.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
6. Докладна записка с вх. № 1035/ 23.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ III-142, кв.8 по плана на с. Вършило, Община Созопол.
7. Докладна записка с вх. № 1055/ 06.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в ПИ 63029.501.287 по КККР,идентичен с УПИ VІ-609, кв.46 по плана на с.Росен, Община Созопол.
8. Докладна записка с вх. № 1062/ 09.12. 2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.144 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
9. Докладна записка с вх. № 1063/ 09.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.272 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
10. Докладна записка с вх. №1072/ 13.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.22 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
11. Докладна записка с вх. № 1074/ 14.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XIX-259, кв.25 по плана на с. Индже Войвода, Община Созопол.
12. Докладна записка с вх. № 1080/ 14.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на недвижими имоти, публична общинска собственост, с идентификатор 81178.51.48 и 81178.48.26 по кадастрална карта на гр.Черноморец, за частна общинска собственост;
2. Учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на ПУДООС, с цел създаване на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци в ПИ 81178.51.48 и 81178.48.26;
13. Докладна записка с вх. № 1087/ 16.12.2016г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Равадиново, общ.Созопол.
14. Докладна записка с вх. № 1088/ 16.12.2016г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост, находящ се в с.Зидарово.
15. Докладна записка с вх. № 1093/ 19.12.2016г.,от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост,ПИ 67800.504.343.2, обект за търговия и обществено хранене, находящ се в гр.Созопол.
16. Докладна записка с вх. № 1095/ 20.12.2016г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Поправка на решение №552 от 30.11.2016 г.
IV.ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
17. Докладна записка с вх. № 1038/ 25.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация в обхват на УПИ ІІ-5102 в м.”Аклади”, з-ще на гр.Черноморец / пи с идентификатор 81178.5.102 по КК на гр.Черноморец /.
18. Докладна записка с вх. № 1039/ 25.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ IX“за сладкарница, млад.дом, прием. пункт за бит. услуги, автоспирка“ в кв.22 по плана на с.Присад, общ.Созопол.
19. Докладна записка с вх. № 1041/ 28.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Именуване на улици в регулационните граници с. Крушевец, община Созопол.
20. Докладна записка с вх. № 1045/ 01.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.54.52, местност „Каваци”, землище гр.Созопол, за изграждане на сгради за отдих и курорт и изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обслужваща улица.
21. Докладна записка с вх. № 1058/ 07.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – частично изменение на план застрояване в обхват на урегулиран поземлен имот XIV-6116 /ПИ с идентификатори 67800.6.719 по КК на гр.Созопол/ в местност „Буджака“, землище на гр.Созопол.
22. Докладна записка с вх. № 1077/ 14.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на земеделска земя, върху която е извършено строителство, в обхват на ПИ67800.54.191, местност „Каваци”, землище гр.Созопол.
23. Докладна записка с вх. № 1078/ 14.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението и урегулиране на ПИ 135.028, зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол, за изграждане на „ракиен казан и обслужваща сграда“.
24. Докладна записка с вх. № 1079/ 14.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване в обхват на ПИ 108002, 108003, 108004, 108005, 108009 и 108010 в м.”Стопански двор”, з-ще на с. Индже войвода.
25. Докладна записка с вх. № 1081/ 14.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - план за регулация и застрояване и преотреждане на УПИ І503.4 в кв. 3 по плана на с. Атия представляващ имот с идентификатор по КК 63015.503.59, отреден по сега действащия план на селото „За училище“.
26. Докладна записка с вх. № 1085/ 15.12.2016г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.70.305, зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Хаджи Али дере”, землище гр.Созопол, за изграждане на вилни сгради.
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ:
27. Докладна записка с вх. № 1090/ 16.12.2016г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Даване съгласие за дарение от Община Созопол на Община Хитрино , Област Шумен.
28. Докладна записка с вх. № 1092/ 16.12.2016г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.


ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 1075/ 14.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне представители на Общински съвет Созопол в Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 564

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 65а, ал. 2 от Закона за защита при бедствия Общинският съвет Созопол определя за свои представители в Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия следните общински съветници:
1. Тодор Чакъров
2. Янчо Георгиев
3. Тодор Дамянов

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 1060/ 08.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прието за финансиране Проектно предложение на Фондация „Приморско-2004“ по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 565

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол:
дава съгласие, да се предостави право за извършване на дейности в имот, намиращ се в гр. Созопол, кв.148, УПИ-I, ПИ 67800.505.118 – общинска собственост от Фондация „Приморско-2004” във връзка с изпълнение на Проект: ”Опазване на природното и културното наследство – ползи за хората, природата и културата”, по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция, приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм”, спецефична цел 2.1 „Повишаване на туристическата атрактивност на трансграничния регион, чрез по-добро използване на природното и културно-историческото наследство и свързаната с тях инфраструктура”, като няма да се променя предназначението за период от 5 години след приключване дейностите по проекта.Докладна записка с вх. № 1082/ 15.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълване в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2016 година във функция „Общи държавни служби”.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 566

1.Общински съвет Созопол допълва списъка на пътуващите служители и вписва Радослава Валентинова Вълчева – юрисконсулт в Община Созопол, с право на транспортни разходи по маршрут гр.Бургас – гр.Созопол – гр.Бургас, считано от 2.12.2016г.
Докладна записка с вх. № 1083/ 15.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2016г.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 567

Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2016г., както следва:
1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2016г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:

1.1Функция „Общи държавни служби - дейност 122 „Общинска администрация ” - увеличение с 50 000лв. по параграфи, както следва:

било увеличение става

§ 10-00 – издръжка 1 155 102лв. 50 000лв. 1 205 102лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 400 002лв. 50 000лв. 450 002лв.

1.2.Функция „Отбрана и сигурност” – извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в дейност 239 “Други дейности по вътрешната сигурност“ в обема на общите разходи за дейността, както следва:

било намаление става
§10-00 – издръжка 85 000лв. 5 600лв. 79 400лв.
в т.ч.
§10-51 – командировки в страната 80 000лв. 5 600лв. 74 400лв.

било увеличение става
§52-00 – придобиване на ДМА 0 5 600лв. 5 600лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване на др.
оборудване,машини и съоръжения:
-Доставка и монтаж на ролетна
автоматизирана врата 4060/2720 с
алуминиеви ламели с термоизолация
77 мм с дистанционно управление
за „Пожарна служба” с идентификатор
67800.503.574.1 по КК на гр.Созопол 0 5 600лв. 5 600лв.

1.3. Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” - увеличение с 221 000лв. и извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи по дейности и параграфи, както следва:

- Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” – увеличение със 126 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 90 125лв. 126 000лв. 216 125лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 20 000лв. 36 000лв. 56 000лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 50 000лв. 90 000лв. 140 000лв.

-Дейност 604 „Осветление на улици и площади” – извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за дейността, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 264 020лв. 100 000лв. 364 020лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 100 000лв. 100 000лв. 200 000лв.

било намаление става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 168 725лв. 100 000лв. 68 725лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструктурни обекти:
Изготвяне на ТП "Подмяна на
съществуващи улични осветителни
тела със светлодиодни такива и
въвеждане на интелигентна система
за управление 116 680лв. 100 000лв. 16 680лв.

-Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” –извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за дейността, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 1 300 000лв. 250 000лв. 1 550 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 1 300 000лв. 250 000лв. 1 550 000лв.

било намаление става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 164 165лв. 250 000лв. 914 165лв.

било увеличение става
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструктурни обекти:

- Изграждане на Римня – стълбище 2
между УПИ ХІІІ общ., LІ общ. и ХХХІобщ.
LІІ общ.в кв.53, гр.Созопол 0лв. 40 000лв. 40 000лв.

било намаление става
-Изграждане на улична мрежа "Провлака"
СМР в т.ч.изграждане на подпорна стена,
дъждовна канализация, строителен и
авторски надзор и други 988 499лв. 290 000лв. 698 499лв.

-Дейност 626 „Пречистване на отпадъчните води от населените места” – увеличение с 95 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 10-00 – издръжка 225 000лв. 95 000лв. 320 000лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода, горива, енергия 187 000лв. 45 000лв. 232 000лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 33 000лв. 50 000лв. 83 000лв.

1.4. Функция „Икономически дейности и услуги” – намаление с 271 000лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата” – увеличение с 35 520лв. по параграфи, както следва:

било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 0лв. 35 520лв. 35 520лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 –изграждане на
инфраструктурни обекти:
-Етапно изграждане на Автогара Созопол
-пълен инженеринг-за изготвяне на
техническо задание и идеен проект 0лв. 35 520лв. 35 520лв.

-Дейност 898 „Други дейности по икономиката” – намаление с 306 520лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 10-00 – издръжка 386 575лв. 71 480лв. 458 055лв.
в т.ч.

§ 10-20 – разходи за вън.услуги 295 175лв. 71 480лв. 366 655лв.

било намаление става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 636 560лв. 58 000лв. 578 560лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 –изграждане на
инфраструктурни обекти:
Видеонаблюдение за кметствата 58 000лв. 58 000лв. 0лв.

било намаление става

§ 54-00 – Придобиване на земя 330 000лв. 320 000лв. 10 000лв.
в т.ч.
-обезщетение на собственици
чрез отчуждаване 330 000лв. 320 000лв. 10 000лв.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 568

2.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета във функция „Образование” за 2016г. в частта за делегираните от държавата дейности, както следва:

-Дейност 322 „Общообразователни училища” – извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета по училища и параграфи, както следва:

ОУ с.Росен
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 58 659лв. 1 255лв. 57 404лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 30 719лв. 1 255лв. 29 464лв.

било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 0лв. 1 255лв. 1 255лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03- придобиване
на др.оборудв.машини и съоръж.
- закупуване на агрегат за нуждите на
училищно парно отопление 0лв. 1 255лв. 1 255лв.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 569

3.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи по бюджета на ОКИ „Музеен център“ гр.Созопол за 2016г. в
частта за местна дейност 740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер“ в обема на общите разходи за дейността, както следва:
било намаление става
§10-00 – издръжка 75 964лв. 2 500лв. 73 464лв.
в т.ч.
§ 10-13 – постелен инвентар
и облекло 4 900лв. 2 500лв. 2 400лв.

било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 5 200лв. 2 500лв. 7 700лв.
в т.ч.
било намаление става
§ 52-01 –придобиване на компютри
и хардуер 4 000лв. 4 000лв. 0лв.

било увеличение става
§52-19 – придобиване на други ДМА 0лв. 6 500лв. 6 500лв.
в т.ч.
-закупуване на четири броя картини
за Художествена галерия гр.Созопол 0лв. 6 500лв. 6 500лв.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 570
4.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи по бюджета на долупосоченото кметство в рамките на приетия му от Общински съвет бюджет в частта за местни дейности, к акто следва:
Кметство с.Габър

4.1.Извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи във функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация ” , както следва:
било увеличение става
§10-00 – издръжка 11 850лв. 1 400лв. 13 250лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 4 800лв. 800лв. 5 600лв
§ 10-20 – р-ди за външни услуги 1 300лв. 600лв. 1 900лв.

било намаление става
§52-00 – придобиване на ДМА 1 400лв. 1 400лв. 0лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване на друго
оборудване,машини и съоръжения:
-Закупуване,доставка и монтаж
на автобусна спирка за с.Габър 1 400лв. 1 400лв. 0лв.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 571

5.Въз основа на приетите решения по т.1.2, т.1.3, т.1.4, т.2, т.3 и т.4 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2016г., в т.ч. 3 346 004 лв. за капиталови обекти финансирани от приходи по § 40-00 - Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси. /Приложение №1 и Приложение №6-актуализирано/

било намаление става

Общо капиталови разходи: 6 437 035лв. 684 525лв. 5 752 510лв.

било намаление става
в т.ч. от
-собствени средства за местни
дейности 5 448 601лв. 685 780лв. 4 762 821лв.

било увеличение става
-други средства по формула-
Образование и средства по
стандарт - ЦСРИ 4 000лв. 1 255лв. 5 255лв.

Докладна записка с вх. № 1091/ 16.12.2016г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване с проектно предложение „Изготвяне на Стратегия на МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“ 2014-2020“ по процедура BG14MFO001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“, Програма за морско дело и рибарство 2014–2020.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 572
На основание чл. 21 ал. 1, т. 10, т. 15, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Созопол дава съгласие:

1. За реализиране на проект „Изготвяне на стратегия на МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“2014-2020“ по процедура BG14MFO001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“, Програма за морско дело и рибарство 2014–2020.
2. Водещ партньор-кандидат за финансова помощ по проекта да бъде МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“.
3. Община Созопол да бъде партньор по проект „Изготвяне на стратегия на МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“ 2014-2020“ по процедура BG14MFO001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“, Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020, като одобрява проект на Споразумение за партньорство.
4. Дейностите по проекта и в Стратегията за ВОМР да се изпълняват на цялата територия на община Созопол.
5. Лицето, което представлява община Созопол по проекта и подписва Споразумението за партньорство е Панайот Василев Рейзи – Кмет на Община Созопол.
6. Участието на община Созопол в МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“ да е за целия период на прилагане на Стратегията за ВОМР.
7. Община Созопол да предостави безлихвен заем на МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“ в размер на 16 000лв /шестнаседет хиляди лева/ за финансово обезпечаване дейностите по проект „Изготвяне на Стратегия на МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“ 2014-2020“ в едноседмичен срок от подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ.


ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 1035/ 23.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ III-142, кв.8 по плана на с. Вършило, Община Созопол.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 573

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците Димитринка Стоянова Торопова и Дора Стоянова Фъртунова чрез продажба на 43 (четиридесет и три квадратни метра идеални части) кв.м. ид.ч – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ III-142, кв.8 по плана на с.Вършило, Община Созопол, целият с площ 550 /петстотин и петдесет квадратни метра/кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 2016А145/15.11.2016г. на независим лицензиран оценител в размер на 350,00 лв./триста и петдесет лева/, без ДДС/съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.
Докладна записка с вх. № 1055/ 06.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в ПИ 63029.501.287 по КККР,идентичен с УПИ VІ-609, кв.46 по плана на с.Росен, Община Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 574

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственика Владимир Василев, чрез продажба на 60 (шестдесет квадратни метра идеални части) кв.м. ид.ч – общинска собственост от ПИ 63029.501.287 по КККР,идентичен с УПИ VІ-609, кв.46 по плана на с.Росен, целият с площ 705(седемстотин и пет квадратни метра)кв.м.
2. Одобрява експертна оценка №2016А148/01.12.2016г. на независим лицензиран оценител в размер на 750,00 лв.(седемстотин и петдесет лева), без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.


Докладна записка с вх. № 1062/ 09.12. 2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.144 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 575

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 300 кв.м., представляващи имот с идентификатор 63015.506.144 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 406,60 лв. /четиристотин и шест лева и 60 ст./, обективирана в оценителен протокол №0112/07.12.2016г.Докладна записка с вх. № 1063/ 09.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.272 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 576

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 149 /сто четиридесет и девет/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.272 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 449 кв.м. /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, на стойност 2 150,00 лв. /две хиляди сто и петдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0113/07.12.2016г
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.45, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицето Пенчо Димитров Сребков да придобие право на собственост върху 149 /сто четиридесет и девет/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.272 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 449 кв.м., /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.Докладна записка с вх. №1072/ 13.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.22 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 577

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 231 /двеста тридесет и един/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.22 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 481 кв.м. /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, на стойност 3 350,00 лв. /три хиляди триста и петдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0114/09.12.2016г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.45, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицето Михаил Максимов Иванов да придобие право на собственост върху 231 /двеста тридесет и един/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.22 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 481 кв.м., /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.


Докладна записка с вх. № 1074/ 14.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XIX-259, кв.25 по плана на с. Индже Войвода, Община Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 578
1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците Апостол Атанасов Димитров и Нанка Атанасова Бахова в качеството им на наследници на Атанас Митрев Шурелов, чрез продажба на 140 (сто и четиридесет квадратни метра идеални части) кв.м. ид.ч – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ XIX-259, кв.25 по плана на с.Индже Войвода Община Созопол, целият с площ 484 /четиристотин осемдесет и четири квадратни метра/кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 20160189/20.10.2016г. на независим лицензиран оценител в размер на 1 700,00 лв./хиляда и седемстотин лева/, без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.


Докладна записка с вх. № 1080/ 14.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на недвижими имоти, публична общинска собственост, с идентификатор 81178.51.48 и 81178.48.26 по кадастрална карта на гр.Черноморец, за частна общинска собственост;
2. Учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на ПУДООС, с цел създаване на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци в ПИ 81178.51.48 и 81178.48.26;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 579

1. Ha основание чл.6, ал. 1 и чл.8, ал. 1 от ЗОС, чл.5, ал.2 от НРПУРОС, Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА недвижими имоти - ПУБЛИЧНА общинска собственост ПИ № 81178.51.48 и ПИ № 81178.48.26, по Кадастрална карта и кадастралните регистри на гр.Черноморец за ЧАСТНА общинска собственост.
2. На основание чл.37,ал.6,т.1 от ЗОС, Общински съвет дава своето съгласие да се учреди безвъзмездно право на строеж в полза на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, ЕИК 131045382 за изграждане на „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхраняване на опасни битови отпадъци” по „Българо - швейцарската програма за сътрудничество ” без право на промяна на предназначението на обекта, за следните ПИ:
2.1. В поземлен имот № 81178.51.48 по Кадастрална карта и кадастралните регистри на гр.Черноморец, адрес на поземления имот –местност Мина Росен , с обща площ 36806 кв.м., трайно предназначение на територията; “урбанизирана”, начин на трайно ползване:”за друг вид отпадъци”, при съседи на поземления имот: поземлени имот с идентификатори : ПИ № 81178.48.23, ПИ № 81178.48.26, ПИ № 81178.48.27, ПИ № 81178.51.49, ПИ № 81178.48.9 и ПИ № 81178.51.21
2.2. поземлен имот № 81178.48.26 по Кадастрална карта и кадастралните регистри на гр.Черноморец, адрес на поземления имот –местност Ябълката , с обща площ 12425 кв.м., трайно предназначение на територията; “урбанизирана”, начин на трайно ползване:”за друг вид отпадъци”, при съседи на поземления имот: поземлени имот с идентификатори: ПИ № 81178.48.5, ПИ № 81178.48.29, ПИ № 81178.48.27, ПИ № 81178.51.21, ПИ № 81178.48.23;
3. След приключване на строителството и изпълнението на проект”Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци”, да се внесе в общински съвет предложение за обявяване на поземлените имоти за публична общинска собственост.


Докладна записка с вх. № 1087/ 16.12.2016г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Равадиново, общ.Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 580
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост именно:
1.1. Урегулиран поземлен имот с номер VIII-13033, в кв.48 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 496 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2709/18.11.2014год.
1.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.1, възлизаща на 10 000 /десет хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160205/08.12.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.
Докладна записка с вх. № 1088/ 16.12.2016г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост, находящ се в с.Зидарово.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 581

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение №98/29.01.2016г. на Общински съвет Созопол, като включва самостоятелен обект – общинска частна собственост, представляващ помещение с площ 14 кв.м./, находящ се в двуетажна масивна сграда с.Зидарово имот с планоснимачен №211 в кв.17 общ.Созопол

2. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/години на помещение с площ 14 кв.м./, находящ се в двуетажна масивна сграда с.Зидарово имот с планоснимачен №211 в кв.17 общ.Созопол

3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 2016А147/01.12.2016г. за обекта, изготвена от независим лицензиран оценител, възлизаща на 21 /двадесет и един/лева, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.

4. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.Докладна записка с вх. № 1093/ 19.12.2016г.,от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост,ПИ 67800.504.343.2, обект за търговия и обществено хранене, находящ се в гр.Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 582

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение №98/29.01.2016г. на Общински съвет Созопол, като включва самостоятелен обект – общинска частна собственост, представляващ помещение на първо ниво с площ 16 кв.м./, с предназначение „За сграда за обществено хранене”, находящ се в двуетажна масивна сграда „Малка вятърна мелница”, ПИ 67800.504.343.2 и прилежаща тераса с площ от 33 кв.м. част от ПИ 67800.504.346

2. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/години на помещение на първо ниво с площ 16 кв.м./, с предназначение „За сграда за обществено хранене”, находящ се в двуетажна масивна сграда „Малка вятърна мелница”, ПИ 67800.504.343.2 и прилежаща тераса с площ от 33 кв.м., част от ПИ 67800.504.346

3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 270/12.12.2016г. за обекта, изготвена от независим лицензиран оценител, възлизаща на 912 /деветстотин и дванадесет/лева, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.

4. Общински съвет гр.Созопол одобрява Критерии и оценка на предложенията, както следва:

4.1)Техническа оценка: с коефициент на тежест в общата 0.75/ се формира според определените критерии и коефициенти за определяне на тежестта им, както следва:
- Запазване и създаване на работни места /Р/ – 0.25
- Благоустрояване на прилежащо пространство/О/- 0.25
- Проект за стопанско развитие на обекта/П/ – 0.25
Формула за оценка: /Кт/= Р(Р1/Р2 х 0.25)х100 + О(О1/О2 х 0.25)х100+ П(П1/П2 х 0.25)х100
Р – Брой разкрити работни места се определя се по следната формула: Р=(Р1/Р2х0,25)х100, където
Р1 - работни места предложени от съответния кандидат
Р2- най-голям брой предложени работни места,

О- Благоустрояване на прилежащо пространство, оценява се в левова равностойност и се определя се по следната формула О(О1/О2 х 0.25)х100, където
О1- е благоустрояване на прилежащо пространство, предложено от съответния кандидат
О2 - е благоустрояване на прилежащо пространство в най-висока левова равностойност.
П- Проект за стопанско развитие на обекта П(П1/П2 х 0.25)х100, където
П1 – е левовата равностойност, предложена от съответния кандидат
П2 - е най-висока предложена левовата равностойност
4.2.) Финансова оценка /с коефициент на тежест 0.25/
Фi = (P/Pi)x100, където:
Фi - оценка финансово предложение;
P – цена предложена от съответния кандидат;
Pi – най-висока предложена цена.
4.3.)Общата оценка на всяко предложение се изчислява по формулата:Еi = 0,75.Тi + 0,25.Фi
където:
- Тi е общата техническа оценка на i-тото предложение,
- Фi е общата финансова оценка на i-тото предложение.

5. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.Докладна записка с вх. № 1095/ 20.12.2016г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Поправка на решение №552 от 30.11.2016 г.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 583
1. Общински съвет Созопол, променя т.1 от решение № 552 от 30.11.2016г. , както следва: Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол, като включва следният имот: Поземлен имот №58400.13.95 землище с.Присад, община Созопол, с площ от 66 038кв.м./ шестдесет и шест хиляди тридесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „друг вид земеделска земя“,актуван като частна общинска собственост с Акт №4463/24.10.2016год
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване следният имот - частна общинска собственост:
2.1 Поземлен имот №58400.13.95 землище с.Присад, община Созопол, с площ от 66 038кв.м./ шестдесет и шест хиляди тридесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „друг вид земеделска земя“,актуван като частна общинска собственост с Акт №4463/24.10.2016год
2.3 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 19 200,00лв. / деветнадесет хиляди и двеста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 2016Е197/14.11.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Настоящето решение е неразделна част от решение № 552 от 30.11.2016г на Общински Съвет Созопол.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 1038/ 25.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация в обхват на УПИ ІІ-5102 в м.”Аклади”, з-ще на гр.Черноморец / пи с идентификатор 81178.5.102 по КК на гр.Черноморец /.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 584


1. Общински съвет на основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ и чл.110 ал.1 т.2 и чл.19 ал.1 т.2 и ал.4 от ЗУТ разрешава изработването на ПУП- частично изменение на план за регулация в обхват на УПИ ІІ-5102 /идентификатор по КК на гр.Черноморец 81178.5.102/ в м.“Аклади“, з-ще гр.Черноморец, като се обособят пет нови урегулирани поземлени имота,като се запазва отреждането „За вилни сгради“ и се запазват параметрите на застрояване. Достъпа до новообразуваните урегулирани поземлени имота ще се осъществи, като се проектира нова улица тупик между тях.
2. Общински съвет на основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието за изработването на ПУП - план за регулация в обхват на УПИ ІІ-5102 в м.”Аклади”, з-ще на гр.Черноморец/ пи с идентификатор 81178.5.102 по КК на гр.Черноморец/.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
Докладна записка с вх. № 1039/ 25.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ IX“за сладкарница, млад.дом, прием. пункт за бит. услуги, автоспирка“ в кв.22 по плана на с.Присад, общ.Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 585

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.131 от ЗУТ, дава предварително съгласие да се изработи ПУП – ЧИ на ПРЗ за УПИ IX“за сладкарница, млад.дом, прием.пункт за бит. услуги, автоспирка“ в кв.22 по плана на с.Присад, общ.Созопол.
Докладна записка с вх. № 1041/ 28.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Именуване на улици в регулационните граници с. Крушевец, община Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 586

На основание чл.21, ал.1, т.18 от Закона за местното самоуправление и местната администрация именува улици в регулационните граници на с.Крушевец, община Созопол както следва:
1. ул. "3-ти март" - с осеви точки 12-83
2. ул. "Георги Коточев " - с осеви точки 10-160
3. ул. "Георги Нанкин" - с осеви точки 18-139
4. ул. "Стефан Караджа"- с осеви точки 11-12
5. ул. "Хаджи Димитър" - с осеви точки 16-14
6. ул. "Капитан Петко войвода" - с осеви точки 21-81
7. ул. "П р е о б р а ж е н с к а" - с осеви точки 1-6
8. ул."Оборище" - с осеви точки 181-184
9. ул. "Плиска" - с осеви точки 183-185
10. ул. "Дебелт" - с осеви точки 186-10
11. ул. "Възраждане" - с осеви точки 5-8
12. ул. "Хан Крум " - с осеви точки 180-90
13. ул. "Хан Аспарух"с осеви точки 24-19
14. ул. "Хан Кубрат" - с осеви точки 58-25
15. ул. "Хан Тервел" - с осеви точки 60-91
16. ул. "П. К. Яворов" - с осеви точки 177-142
17. ул. "Цар Асен" - с осеви точки 94-147
18. ул. "Цар Борис I" - с осеви точки 140-143
19. ул. "Шипка" - с осеви точки 84-82
20. ул. "Петрова нива" - с осеви точки 145-144
21. ул, "Опълченска" - с осеви точки 150-154
22. ул. "Странджа" - с осеви точки 154-157
23. ул. "Васил Априлов" - с осеви точки 162-95
24. ул."Янтра" - с осеви точки 43-46
25. ул. "Искър" - с осеви точки 47-133
26. ул. "Места" - с осеви точки 42-40
27. ул. "Тунджа" - с осеви точки 44-36
28. ул. "Христо Ботев" - с осеви точки 33-56
29. ул. "Ропотамо" - с осеви точки 113-116
30. ул. ”Иван Вазов” - с осеви точки 113-56
31.ул. "Васил Левски"- с осеви точки 147-17
32. ул. "Цар Петър"- с осеви точки 122-129
33. ул. ”Цар Калоян” - с осеви точки 132-137
34. ул. ”Джон Атанасов” - с осеви точки 95-105
35. ул. ”Велека” - с осеви точки 48-103
36. ул. ”Дунав” - с осеви точки 47-50
37. ул. ”Осъм” - с осеви точки 129-135
Докладна записка с вх. № 1045/ 01.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.54.52, местност „Каваци”, землище гр.Созопол, за изграждане на сгради за отдих и курорт и изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обслужваща улица.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 587

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на Подробен устройствен план - план регулация и застрояване за промяна на предназначението и урегулиране на ПИ67800.54.52, местност „Каваци”, землище гр.Созопол, за изграждане на сгради за отдих и курорт и изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обслужваща улица.
При изработване на ПУП – ПРЗ и ПУП-ПП да бъдат спазени следните изисквания: в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, като предварително да се съгласуват, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП - ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване: за охранителна зона „А” от ЗУЧК - плътност на застрояване мак. 20%, К инт. мак.=0,5, кота корниз Н мак.= 7,00 метра, площ за озеленяване мин. 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност; за охранителна зона „Б” от ЗУЧК - плътност на застрояване мак. 30%, К инт. мак.=1,0, кота корниз Н мак.= 10,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Задание изх.№7-94-Г-92/1/23.11.2016г., за изработване на Подробен устройствен план -план регулация и застрояване за промяна на предназначението на ПИ67800.54.52, местност „Каваци”, землище гр.Созопол, за изграждане на сгради за отдих и курорт и изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обслужваща улица.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.Докладна записка с вх. № 1058/ 07.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – частично изменение на план застрояване в обхват на урегулиран поземлен имот XIV-6116 /ПИ с идентификатори 67800.6.719 по КК на гр.Созопол/ в местност „Буджака“, землище на гр.Созопол.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 588
1.1 На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1 и чл.110 ал.1 т.3 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2 ЗУТ, Общинският Съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП – частично изменение на план застрояване в обхват на урегулиран поземлен имот ХIV-6116 /ПИ с идентификатор 67800.6.719 по КК на гр.Созопол/ в местност „Буджака“, землище на гр.Созопол, като се ситуира нов застроителен обем при следните градоустройствени показатели за защитена местност „Колокита“: плътност на застрояване 20%, Кинт=0,5, кота корниз Нмах 6,40метра (от кота корниз до кота било 2,50метра) и минимална площ за озеленяване 80%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1.2 На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Созопол, Одобрява Задание с изх.№5-26-00-532(1)/24.11.2016 година., за изработване на ЧИ на ПУП-ПЗ в УПИ XIV-6116 /ПИ с идентификатор 67800.6.719 по КК на гр.Созопол/ в м.“Буджака“, землище на гр.Созопол.
Настоящето решение да се обяви по реда на чл.124б,ал.2 от ЗУТ.Докладна записка с вх. № 1077/ 14.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на земеделска земя, върху която е извършено строителство, в обхват на ПИ67800.54.191, местност „Каваци”, землище гр.Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 589

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.51, ал.1, т.3, раздел V от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на Подробен устройствен план - план регулация и застрояване за промяна предназначението и урегулиране на земеделска земя, върху която е извършено строителство, в обхват на ПИ67800.54.191, местност „Каваци”, землище гр.Созопол, за изграждане на сгради за отдих и курорт.
При изработване на ПУП – ПРЗ да бъдат спазени следните изисквания: в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, като предварително да се съгласуват, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК”ЕАД, “Електроразпределение”АД и „БТК”АД, преди внасянето за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП - ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване, за охранителна зона „Б” от ЗУЧК - плътност на застрояване мак. 30%, К инт. мак.=1,0, кота корниз Н мак.= 10,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Задание изх.№5-94-М-114/1/07.12.2016год., за изработване на Подробен устройствен план -план регулация и застрояване за промяна предназначението и урегулиране на земеделска земя, върху която е извършено строителство, в обхват на ПИ67800.54.191, местност „Каваци”, землище гр.Созопол, за изграждане на сгради за отдих и курорт.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. № 1078/ 14.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението и урегулиране на ПИ 135.028, зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол, за изграждане на „ракиен казан и обслужваща сграда“.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 590

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на Подробен устройствен план - план регулация и застрояване за промяна предназначението и урегулиране на ПИ135.028, зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол, за изграждане на „ракиен казан и обслужваща сграда“.
При изработване на ПУП – ПРЗ да бъдат спазени следните изисквания: в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, като предварително да се съгласуват, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК”ЕАД, “Електроразпределение”АД и „БТК”АД, преди внасянето за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП - ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване, за рекреационна устройствена зона за вилен отдих ОВ1 - плътност на застрояване мак. 20%, К инт. мак.=0,8, кота корниз Н мак.= 7,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Задание изх.№5-94-С-124/1/07.12.2016год., за изработване на Подробен устройствен план -план регулация и застрояване за промяна предназначението и урегулиране на ПИ135.028, зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол, за изграждане на „ракиен казан и обслужваща сграда“.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.Докладна записка с вх. № 1079/ 14.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване в обхват на ПИ 108002, 108003, 108004, 108005, 108009 и 108010 в м.”Стопански двор”, з-ще на с. Индже войвода.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 591
1. Общински съвет на основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.110 ал.1 т.1 във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията разрешава да се изработи ПУП – ПРЗ за имоти с пл. №№108002, 108003, 108004, 108005, 108009 и 108010 в м.”Стопански двор”, з-ще на с. Индже войвода, като същите се отреждат за „За вилно строителство“ и се ситуира застроителен обем за изграждане на четири вилни сгради и един магазин при следните застроителни показатели: плътност на застрояване – 20%, Кинт=0.8м., Нкорниз=7,00м, мин. Озеленяване – 50%.
2. Общински съвет, на основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието за изработването на ПУП - план за регулация и застрояване в обхват на ПИ 108002, 108003, 108004, 108005, 108009 и 108010 в м.”Стопански двор”, з-ще на с. Индже войвода.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
Докладна записка с вх. № 1081/ 14.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - план за регулация и застрояване и преотреждане на УПИ І503.4 в кв. 3 по плана на с. Атия представляващ имот с идентификатор по КК 63015.503.59, отреден по сега действащия план на селото „За училище“.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 592

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.131 и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ дава предварителното съгласие за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и преотреждане за УПИ І503.4 в кв. 3 / представляващ имот с идентификатор по КК 63015.503.59/ по плана на с. Атия, като същият се преотреди в УПИ Іза социални и спортни дейности в кв. 3 по плана на с. Атия.
Докладна записка с вх. № 1085/ 15.12.2016г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.70.305, зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Хаджи Али дере”, землище гр.Созопол, за изграждане на вилни сгради.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 593

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на Подробен устройствен план - план регулация и застрояване за промяна на предназначението и урегулиране на ПИ67800.70.305, зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Хаджи Али дере”, землище гр.Созопол, за изграждане на вилни сгради.
При изработване на ПУП – ПРЗ и ПУП-ПП да бъдат спазени следните изисквания: в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, като предварително да се съгласуват, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП - ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване: за охранителна зона „Б” от ЗУЧК - плътност на застрояване мак. 20%, К инт. мак.=0,8, кота корниз Н мак.= 7,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Задание изх.№5-94-М-121/1/14.12.2016г., за изработване на Подробен устройствен план - план регулация и застрояване за промяна на предназначението на ПИ67800.70.305, зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Хаджи Али дере”, землище гр.Созопол, за изграждане на вилни сгради.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 1090/ 16.12.2016г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Даване съгласие за дарение от Община Созопол на Община Хитрино , Област Шумен.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 594

1. Дава съгласие Община Созопол, да направи дарение от собствени финансови средства в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева за възстановяване щетите на с .Хитрино , Община Хитрино, Област Шумен.


Докладна записка с вх. № 1092/ 16.12.2016г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 595

1. Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на :

Недялка Йорданова Йорданова от с. Крушевец – ЕГН: ****, за извършена ортопедична операция на сина и Милен Стоянов Йорданов , ЕГН: **** в размер на 380 / триста и осемдесет / лв.
Християн Благоев Христов от с. Равадиново – ЕГН:**** , страдащ от „синдром на обструктивна сънна апнея „ за извършени разходи за животоспасяващ консуматив в размер на 500 / петстотин / лв.
Теодора Димитрова Йорданова от гр. Созопол – ЕГН: ****, 50 % ТЕЛК, с диагноза „ двустранна бъбречна калкулоза“ за извършена операция в размер на 300 / триста / лв.
Станислава Александрова Павлова от гр. Созопол – ЕГН: ****, 100 % ТЕЛК , с водеща диагноза „ Последици от мозъчно – съдова болест“ за закупуване на лекарства в размер на 480 / четиристотин и осемдесет / лв.
Габриела Димчова Димитрова от с. Атия – ЕГН: ****,за закупуване на лекарства на дъщеря и Галя Михайлова Илиева, ЕГН:****, 80 % ТЕЛК с чужда помощ, с диагноза „вродени аномалии на митралната и аортната клапа“ в размер на 270 / двеста и седемдесет / лв.
Иван Георгиев Георгиев от с. Крушевец – ЕГН: ****, страдащ от „специфично разстройство на личността“ , 50 % телк, за закупени лекарства в размер на 120 / сто и двадесет / лв.
Христо Христов Стоянов от с. Равадиново – ЕГН: ****,за извършена ортопедична операция на дъщеря му Йорданка Христова Христова , ЕГН: ****, в размер на 500 / петстотин / лв.
Благой Стоянов Христов от с. Равадиново – ЕГН: ****, 100 СЧП , с водеща диагноза „последици от „ мозъчносъдова болест“ – за закупени лекарствени средства в размер на 430 / четиристотин и тридесет / лв.
Дойно Димитров Мавров от с. Зидарово – ЕГН: ****, страдащ от исхемична болест на сърцето за закупени лекарства в размер на 180 / сто и осемдесет / лв.
Стоян Димитров Йорданов от с. Крушевец – ЕГН: ****, за извършена хирургическа интервенция на лакътна става в размер на 300 / триста / лв
Минка Иванова Кирова от с. Росен – ЕГН: ****, за проведено лечение в размер на 400 / четиристотин / лв.
Валентина Иванова Бученкова от гр. Созопол – ЕГН: ****, за извършена операция в размер на 500 / петстотин / лв.
Силвия Стойчева Иванова от с. Атия – ЕГН: ****, 100% СЧП,водеща диагноза „ДЦП“ за проведена терапия и транспортни разходи в размер на 450 / четиристотин и петдесет / лв.
Христина Христова Михова от гр. Созопол – ЕГН: ****, за извършена операция в размер на 2000 / две хиляди / лв.
Кера Петкова Бухлева от гр. Созопол – ЕГН: ****, за извършена операция на тазобедрена става в размер на 500 / петстотин / лв.
Ивелина Димитрова Славова от гр. Черноморец – ЕГН: ****, за лечението и лекарствени средства на дъщеря и Цветомира Светославова Славова- ЕГН: ****,75 % ТЕЛК, с диагноза „ лимфоидна левкемия“ в размер на 1000 / хиляда / лв.
Кана Георгиева Костова от с. Зидарово – ЕГН: ****, за извършена ортопедична операция на колянна и тазобедрена става в размер на 2000 / две хиляди / лв.
Генчо Тодоров Тодоров от гр. Созопол – ЕГН: ****, за извършена ортопедична операция в размер на 500 / петстотин / лв.
Димитър Георгиев Бахов от гр. Созопол – ЕГН: ****, за извършена хирургична операция в размер на 500 / петстотин / лв.
Красимира Митева Георгиева от гр. Созопол – ЕГН: ****, за извършена хирургична операция в размер на 2000 / две хиляди / лв.
Яни Генчев Тодоров от гр. Созопол – ЕГН: ****, за извършена на ортопедична операция в размер на 500 / петстотин / лв.
Стоянка Тодорова Бимбелова от с. Зидарово – ЕГН: ****, за извършен разход за проведено лечение след фрактура на раменна става в размер на 300 / триста / лв.
Никола Иванов Куцев от с. Равадиново – ЕГН: ****, за извършени разходи за лечение след фрактура на глава в размер на 400 / четиристотин / лв.
Кина Йорданова Ралева от гр. Черноморец – ЕГН: ****, за извършена хирургична операция в размер на 1700 / хиляда и седемстотин / лв.
Балазка Гарджева Стоянова от с. Росен – ЕГН: ****, за извършен разход за консумативи необходими за хирургична операция в размер на 400 / четиристотин / лв.
Златка Стоянова Христова от с. Равадиново – ЕГН: ****, с диагноза „исхемичен инсулт“ за закупени лекарствени средства в размер на 70 / седемдесет / лв.
Бойчо Милев Киров от с. Росен – ЕГН: ****, за закупени лекарствени средства във връзка с проведено лечение в размер на 300 / триста / лв.
Дияна Тодорова Николова от гр. Черноморец – ЕГН: ****, 90% ТЕЛК- водеща диагноза „Таласемия“ , за транспортни разходи свързани с проведено лечение в размер на 60 / шестдесет / лв.
Милка Ангелова Маврова от с. Зидарово – ЕГН: ****,страдаща от хипертония и остеопороза – за закупени лекарства в размер на 250 / двеста и петдесет / лв.
Николай Ванев Доскачаров от гр. Созопол – ЕГН: ****, 100 % ТЕЛК, БЧП- с диагноза „ Дифузен нехочкинов лимфом“ за закупени лекарства свързани със проведено лечение в размер на 380 / триста и осемдесет / лв.
Гинка Михайлова Атанасова от с. Габър – ЕГН: ****,80 % ТЕЛК, диагноза „ исхемична болест на сърцето“ за закупуване на лекарства в размер на 60 / шестдесет / лв.
Шакир Адилов Бекиров от с. Равна гора – ЕГН: ****,за извършена ортопедична операция / смяна на тазобедрена става / в размер на 500 / петстотин / лв.
Христо Георгиев Стоянов от с. Присад – ЕГН: ****, страдащ от „ дегенерация на междупрешленните дискове в лумбален гръбнак“ за закупуване на лекарствени средства в размер на 240 / двеста и четиридесет / лв.
Димо Янев Милчаков от гр. Созопол – ЕГН: ****, 100%ТЕЛК /БЧП, „Последици от мозъчно съдова болест“- за закупуване на лекарства в размер на 140 / сто и четиридесет / лв.
Донка Стоянова Янкова от с. Крушевец - ЕГН ****, за извършена хирургична операция в размер на 500/петстотин/ лв.

Средствата да бъдат изплатени след представяне на документи оправдаващи разходите до 31.03.2017 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ..............................
/КР. ГЕРМАНОВА/


върнете се назад

Новини:

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...