:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ ПРОВЕДЕНО НА 28.02.2017г.


Р Е Ш Е Н И Я
ВЗЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ
ПРОВЕДЕНО НА 28.02.2017г.

По предложение на Красимира Германова – Председател на Общински съвет
Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 628

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:
I. ОТЧЕТ – АНАЛИЗ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ РУ – СОЗОПОЛ ЗА 2016Г.
II. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016Г. – 31.12.2016Г.
III.ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. №62/ 30.01.2017г., от Красимира Германова - Председател на Общински съвет Созопол, относно: Изменение и допълнение на „Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация” приет от Общински съвет Созопол.
2. Докладна записка с вх. №91/ 08.02.2017г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на план на Община Созопол за 2017г. за изпълнение на националната стратегия за младежта/2010-2020/.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
3. Докладна записка с вх. №92/ 10.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие община Созопол да учреди банкова гаранция в полза на МОСВ.
4. Докладна записка с вх. №97/ 14.02.2017г., от Петя Чапевова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас.
5. Докладна записка с вх. №113/ 15.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на промяна в списъка за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за учебната 2016/ 2017 година, Функция „Образование“.
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
6. Докладна записка с вх. №93/ 10.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на части от недвижим имот, публична общинска собственост, идентификатор 67800.5.811 по кадастрална карта на гр.Созопол, м.”Буджака”, индивидуализирани съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ, попадащи в проектен ПИ 67800.5.840(образуван от предходни 67800.5.811; 67800.5.810; 67800.5.809; 67800.5.808; 67800.5.807), за частна общинска собственост;
7. Докладна записка с вх. №102/ 14.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж чрез провеждане на публично оповестен конкурс в ПИ 67800.504.426, идентичен с съставлява УПИ XVI – за КОО , кв.43, гр.Созопол за изграждане на търговски обект;
8. Докладна записка с вх. №103/ 14.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, представляващ земеделска земя в з-ще гр.Черноморец.
9. Докладна записка с вх. №104/ 14.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, представляващ земеделска земя в з-ще гр.Черноморец.
10. Докладна записка с вх. №105/ 14.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в гр.Созопол.
11. Докладна записка с вх. №106/ 14.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Равадиново, общ.Созопол.
12. Докладна записка с вх. №107/ 14.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на размера и местоположението на мерите и пасищата на територията на Община Созопол и правилата за тяхното ползване и даване на съгласие за отдаване под наем на мерите и пасищата-публична общинска собственост за индивидуално ползване на животновъди, отглеждащи пасищни животни.
13. Докладна записка с вх. №108/ 14.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Равадиново, общ.Созопол.
14. Докладна записка с вх. №109/ 14.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълване на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 2017г.“
15. Докладна записка с вх. №110/ 14.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Конкурс за отдаване под наем на земеделски имот в землище на гр.Черноморец, община Созопол.
16. Докладна записка с вх. №118/ 15.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на безвъзмездно ползване на леки автомобили и мотоциклети за нуждите на РУ на МВР Созопол и определяне на месечен лимит за гориво на същите.
17. Докладна записка с вх. №119/ 15.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълнение към решение № 465 от 15.03.2013г.;
VI. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
18. Докладна записка с вх. № 57/ 24.01.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – изменение на плана на улична регулация от осова точка 159 до осова точка 471 (ПИ 67800.5.297 и ПИ 67800.5.298) м.“Буджака“, з-ще на гр.Созопол.
19. Докладна записка с вх. № 70/ 03.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места ;
20. Докладна записка с вх. № 89/ 08.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол.
21. Докладна записка с вх. №90/ 08.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на населени места в Община Созопол.
22. Докладна записка с вх. №94/ 10.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на период и територии, за които ще се наложи забрана за строителни и монтажни работи по реда на Закона за черноморското крайбрежие за 2017г.
23. Докладна записка с вх. №98/ 14.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ І-505, кв.27, идентичен с ПИ 67800.505.62, по застроителен и регулационен план на гр.Созопол и част от съседен общински ПИ 67800.505.129, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и
2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
24. Докладна записка с вх. №99/ 14.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ І-785, кв.81(идентичен с ПИ 81178.502.499 по застроителен и регулационен план на гр.Черноморец и част от съседен общински ПИ 81178.3.182,, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и
2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
25. Докладна записка с вх. №100/ 14.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на процедура по изпълнение на проект за техническа инфраструктура „Улица между имот 67800.3.338, отреден за автогара и 67800.503.100, улица в квартал Месаря, гр.Созопол , чрез отчуждаване на части от поземлени имоти, частна собственост, попадащи в предвижданията му.
26. Докладна записка с вх. №101/ 14.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на процедура по изпълнение на проект за техническа инфраструктура „Второстепенна улица о.т.535-536-537-538-539 в местност Буджака, гр.Созопол”, чрез отчуждаване на части от поземлени имоти, частна собственост, попадащи в предвижданията му.
27. Докладна записка с вх. №112/ 15.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработването на ПУП – изменение на ПУР в обхват на улична регулация с осови точки 37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50 в м.“Буджака“, одобрена със Заповед № 341/18.07.2002 година на Кмета на Община Созопол и улична регулация с осови точки 37-51-52-53-54-55-56-57 в м.“Буджака“, одобрена със Заповед № 338/15.07.2002 година на Кмета на Община Созопол.
28. Докладна записка с вх. №114/ 15.02.2017г., от Катя Стоянова – Зам.- Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – частично изменение на план регулация и застрояване в обхват на УПИ IV-5160 и УПИ I-5.859 /ПИ с идентификатор 67800.5.160 и ПИ с идентификатор 67800.5.859 по КК на гр.Созопол/ в м.“Буджака“, землище на гр.Созопол.
29. Докладна записка с вх. №115/ 15.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.5.133, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, за изграждане на вилни сгради.
30. Докладна записка с вх. №116/ 15.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 67800.5.175, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, за изграждане на „Супермаркет за бързооборотни стоки, хранителни и нехранителни продукти без ограничение в асортимента, паркинг и трафопост“.
31. Докладна записка с вх. №120/ 15.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.8.117, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, за изграждане на вилни сгради.
VII. Докладна записка с вх. №130/ 21.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на части от недвижим имот, публична общинска собственост, идентификатор 81178.5.811 по кадастрална карта на гр.Черноморец, индивидуализирани съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ, попадащи в проектен ПИ 81178.501.653(образуван от предходни 81178.501.98 и 67800.501.99), за частна общинска собственост;
VIII. Докладна записка с вх. №133/ 22.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на преместваеми обекти за елементи от градското обзавеждане на територията на Община Созопол по реда на чл.56 от ЗУТ
IX. Докладна записка с вх. №147/ 27.02.2017г., от Красимира Германова– Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на годишният финансов отчет за 2016г. на еднолично дружество с ограничена отговорност "СОЗОПОЛ" ЕООД - в ликвидация, с ЕИК 102011854 .


ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016Г. – 31.12.2016Г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 629

1.Общински съвет Созопол приема Oтчетa за дейността на Общински съвет Созопол за периода 01.07.2016г.- 31.12.2016г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. №62/ 30.01.2017г., от Красимира Германова - Председател на Общински съвет Созопол, относно: Изменение и допълнение на „Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация” приет от Общински съвет Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 630

Общински съвет Созопол приема следното изменение и допълнение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация”, а именно:
Чл. 28 (5) Уведомяването на общинските съветници за заседанията на Общинския съвет се извършва с покана или по телефона 7 дни преди заседанието. Поканата съдържа деня, часа, мястото и проекта за дневния ред на заседанието. Поканата се връчва лично срещу подпис на всеки общински съветник или се изпраща по пощата с обратна разписка. За изпращането на поканата отговорност носи Председателят на Общинския съвет и определеното от него длъжностно лице от специализираното звено за подпомагане и осигуряване дейността на Общинския съвет. Поканата се публикува и на интернет страницата на Общински съвет Созопол. Всички постъпили и включени материали по дневния ред на заседанието се предоставят на общинските съветници по електронен път на електронна поща посочена от общинския съветник.

Докладна записка с вх. №91/ 08.02.2017г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на план на Община Созопол за 2017г. за изпълнение на националната стратегия за младежта/2010-2020/.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 631

1.На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Созопол приема План на Община Созопол за 2017 година за изпълнение на Националната стратегия за младежта /2010-2020/.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. №92/ 10.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие община Созопол да учреди банкова гаранция в полза на МОСВ.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 632

1.Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т.10 и т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, дава съгласие община Созопол да учреди в полза на МОСВ безусловна и неотменима банкова гаранция в размер на 2 420 /две хиляди четиристотин и двадесет/ лв. за обезпечаване на финансовото изпълнението на превантивните и оздравителните мерки в предвидените от закона случаи за Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево.
2. Банковата гаранция да бъде учредена за срок от 3 /три/ години.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по учредяване на банковата гаранция, съгл. разпоредбите на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.


Докладна записка с вх. №97/ 14.02.2017г., от Петя Чапевова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ: № 633

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.5, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет Созопол:
I. УПЪЛНОМОЩАВА Панайот Василев Рейзи - Кмет на община Созопол, представител по Закона за водите на общината в Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, да гласува на заседание на общото събрание на Асоциацията, решения, както следва:
1. На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас съгласува годишния отчет за дейността на Асоциацията за 2016 г.;
2. На основание чл. 9, ал.2 и чл. 26, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема отчета за изпълнението на бюджета на асоциацията за 2016 г.;
3. Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема годишния финансов отчет (ГФО) на асоциацията за 2016 г., съгласно чл. 38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството.
4. На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите и чл. 21, ал.1 от ПОДАВиК, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема бюджета на асоциацията за 2017 г. (размер на вноската на държавата – 15 000 лв. и размер на общинските вноски съобразно процентното съотношение на гласовете им в общото събрание, или общо 42 857,14 лв., съгласно приложена справка);
5. На основание член 5, т. 5.5 (а) от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, между Асоциация по ВиК – Бургас и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, сключен на 25.02.2016 г., общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас съгласува Плана за опазване на околната среда на ВиК оператора, включително Програма за опазване на околната среда, Планове за собствен мониторинг в съответствие с изискванията на разрешителните за заустване на отпадъчни води на пречиствателните станции, експлоатирани от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас и Програма за управление на отпадъците (включително утайките).
II. ОПРЕДЕЛЯ Петя Спирова Чапевова – зам.-кмет на Община Созопол за представител на Община Созопол в общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, при невъзможност на кмета на община Созопол да участва лично в общото събрание на Асоциацията за приемане на посочените решения.

Докладна записка с вх. №113/ 15.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на промяна в списъка за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за учебната 2016/ 2017 година, Функция „Образование“.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 634

Общински съвет Созопол утвърждава промените в списъка за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за учебната 2016/2017 учебна година на Функция „Образование“, както следва:
1. ДДО „ОДЗ” -община Созопол
Било : Десислава Никова Казакова- учител
Маршрут :Бургас-Зидарово- Бургас
Става: Десислава Мишева Манолова- учител
Маршрут :Бургас-Зидарово- Бургас


ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. №93/ 10.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на части от недвижим имот, публична общинска собственост, идентификатор 67800.5.811 по кадастрална карта на гр.Созопол, м.”Буджака”, индивидуализирани съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ, попадащи в проектен ПИ 67800.5.840(образуван от предходни 67800.5.811; 67800.5.810; 67800.5.809; 67800.5.808; 67800.5.807), за частна общинска собственост;
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№635

1. Ha основание чл.6, ал. 1 и чл.8, ал. 1 от ЗОС, чл.5, ал.2 от НРПУРОС, Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА част от недвижим имот - ПУБЛИЧНА общинска собственост с площ от 178 (сто седемдесет и осем)кв.м.ид.части от ПИ идентификатор 67800.5.811, целият с площ от 228(двеста двадесет и осем кв.м.) представляващи след изменението част от УПИ І-5.840, м.Буджака, при граници на имота: 67800.5.274, 67800.5.190,67800.5.146, 67800.5.238, 67800.5.757, 67800.5.59, 67800.5.783 ,67800.5.811 и 67800.5.784, и конкретно индивидуализиран чрез влязъл в сила проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ и преотреждане за УПИ І-5.840, идентичен с ПИ с нов проектен идентификатор 67800.5.840, за ЧАСТНА общинска собственост.
2. На основание чл.19 от ЗЗД и във връзка с чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС, Общински съвет одобрява да се сключи окончателния договор за площта от 178 (сто седемдесет и осем)кв.м.ид.части със собственика на ПИ с нов проектен идентификатор 67800.5.840(предходни ПИ 67800.5.810; 67800.5.809; 67800.5.808; 67800.5.807) .

Докладна записка с вх. №102/ 14.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж чрез провеждане на публично оповестен конкурс в ПИ 67800.504.426, идентичен с съставлява УПИ XVI – за КОО , кв.43, гр.Созопол за изграждане на търговски обект;
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 636

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.23 от ЗОС във връзка с чл.188, ал.1 и ал.5 от ЗУТ и чл.37 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.51, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да учреди право на строеж за изграждане на „Търговски обект” със разгъната застроена площ от 90 кв.м. чрез провеждане на публично оповестен конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за :
2.1.Поземлен имот с идентификатор 67800.504.426 по кадастралната карта и кадастрални регистри, с адрес на поземления имот: гр. Созопол, ул. “Лазурен бряг”, целият с площ от 264 (двеста шестдесет и четири) кв.м., трайно предназначение на територията; “урбанизирана”, начин на трайно ползване: “ниско застрояване”, който имот по ПРЗ на квартал 43, съставлява УПИ XVI – за КОО и техническа инфраструктура, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2952/03.04.2015 год., при съседи на поземления имот: поземлен имот с идентификатор 67800.504.411 , 67800.504.325, 67800.504.355
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж за имота, възлизаща на 24 575(двадесет и четири хиляди петстотин седемдесет и пет) лева, съгласно изготвена пазарна оценка № 272/07.02.2017 г.от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение.
3. Кандидатите да отговарят на следните условия: Да нямат парични задължения към държавата по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; Да нямат задължения към Община Созопол; Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация за ЮЛ; Да докажат финансови възможности за изпълнение на възложените СМР. Като доказателство може да служи и банков документ за подкрепа на проекта. Липсата на финансови възможности е основание за отстраняване на кандидатите.
4. Определя задължителни условия, които да се включат в проекта за договор:
4.1. Община Созопол има право при пълно неизпълнение на задължението за изграждане на обекта в 5 годишен срок, едностранно без предизвестие да прекрати договора за учредяване на право на строеж, като не дължи връщане на заплатената сума, включително съпътстващи такси.
5.Определя следните критерии и метод за оценка на предложенията:
5.1. К1 - предлаган проект за озеленяване , със стойност не по-малко от 2 000лв. Кандидатите следва да представят идейна схема в графичен вид за предвиденото озеленяване и количествено стойностни сметки на всички предвидени СМР по част озеленяване и възстановяване на тротоарни и алейни настилки. Проекта трябва да обхваща мининум 100 кв.м. площ.
/Кандидатите да получават от 1 до 70 точки. Оценяването да се извършва по формулата:
К1 = П(участник) х 70
Пi(максимален)
където П (участник) е предложеният от кандидата проект по посочена в КСС цена, а Пi (максимален) е проекта с най-висока цена от всички предложени. Тежест на критерия: N1=70/;
5.2. К2 - срок за проектиране - в календарни дни /Кандидатите да получават от 1 до 50 точки. Оценяването се извършва по формулата:
К2= С (максимален) х50
С (участник)
Тежест на критерия : N2=50/;
5.3. К3 - срок за строителство - в месеци, но не повече от 24 месеца от издаване на строителна линия /Кандидатите да получават от 1 до 30 точки.Оценяването да се извършва по формулата: К3=С(максимален) х30.
С(участник)
Тежест на критерия N3=30/.
5.4.К4–Инвестиции в левова равностойност /Кандидатите да получават от 1 до 30 точки. Оценяването да се извършва по формулата:
К4=С(максимална сума) х50.
С(сума участник)
Тежест на критерия N4=50/.
Кандидатите следва да представят идейна схема в графичен вид за предвиденото застрояване и КСС. Проекта трябва да обхваща максимум 90 кв.м. площ
Комплексната оценка на предложенията на допуснатите кандидати да се извършва по формулата:
К=К1хN1+К2хN2+К3хN3+К4хN4
На първо място да бъде класиран кандидата получил най-висока комплексна оценка К.
6. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. №103/ 14.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, представляващ земеделска земя в з-ще гр.Черноморец.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 637

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол, като включва следните имоти:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 81178.32.422 по КККР на землище гр.Черноморец, с площ 556 кв.м. /петстотин петдесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – нелесопригодна площ- дървестна растителност,храсти, актуван като частна общинска собственост с Акт №4512/09.12.2016год.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване за имот - частна общинска собственост както следва:
2.1. Поземлен имот с идентификатор 81178.32.422 по КККР на землище гр.Черноморец, с площ 556 кв.м. /петстотин петдесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – нелесопригодна площ- дървестна растителност,храсти, актуван като частна общинска собственост с Акт №4512/09.12.2016год. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота възлизаща на 750,00 лв./седемстотин и петдесет лева/ съгласно изготвена пазарна оценка № 2017Е007/04.02.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. №104/ 14.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, представляващ земеделска земя в з-ще гр.Черноморец.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 638

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол, като включва следните имоти:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 81178.3.198 по КККР на землище гр.Черноморец, м.“Акра“, с площ 236 кв.м. /двеста тридесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – изоставена орна земя, актуван като частна общинска собственост с Акт №4511/09.12.2016год..
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване за имот - частна общинска собственост както следва:
2.1.1. Поземлен имот с идентификатор 81178.3.198 по КККР на землище гр.Черноморец, м.“Акра“, с площ 236 кв.м. /двеста тридесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – изоставена орна земя, актуван като частна общинска собственост с Акт № 4511/09.12.2016год. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота възлизаща на 11 600,00 лв./единадесет хиляди и шестстотин лева/ съгласно изготвена пазарна оценка № 2017Е011/09.02.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. №105/ 14.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в гр.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 639

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на Кмета на община Созопол да отдаде под наем за срок до 5 /пет/ години чрез провеждане на публични търгове, следните имоти - частна общинска собственост:
2.1. Самостоятелен обект в сгада, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.8 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 8, с площ от 35,83кв.м., и прилежащи части – 5,20%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява месечна наемна цена на имота по т.2.4., възлизаща на 360,00лв./триста и шестдесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 2017Е0082/04.02.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
2.2. Самостоятелен обект в сгада, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.9 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 9, с площ от 34,67кв.м., и прилежащи части – 5,03%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява месечна наемна цена на имота по т.2.5., възлизаща на 350,00лв./триста и петдесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 2017Е009/04.02.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
2.3. Самостоятелен обект в сгада, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.17 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 17, с площ от 25,27кв.м., и прилежащи части – 3,67%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява месечна наемна цена на имота по т.2.17, възлизаща на 250,00лв./двеста и петдесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 2017Е010/04.02.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Докладна записка с вх. №106/ 14.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Равадиново, общ.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№640

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост именно:
1.1. Урегулиран поземлен имот с номер І -13033, в кв.48 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 408 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2702/18.11.2014год.
1.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.1, възлизаща на 12 400 /дванадесет хиляди и четиристотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 2017А004/04.02.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. №107/ 14.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на размера и местоположението на мерите и пасищата на територията на Община Созопол и правилата за тяхното ползване и даване на съгласие за отдаване под наем на мерите и пасищата-публична общинска собственост за индивидуално ползване на животновъди, отглеждащи пасищни животни.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 641

1. Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.37о, ал.1, т.1 и чл.37и, ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, определя размера и местоположението на мерите и пасищата съгласно списък на поземлени имоти Приложение №1
2. Общински съвет Созопол на основание чл.37о ал.1, т.2 и ал.2 от ЗСПЗЗ одобрява Правила за ползване на мерите и пасищата от общинския поземлен фонд, съгласно Приложение №2
3. Общински съвет Созопол на основание чл.37о, ал.4, т.1 и т.2 и ал.5 от ЗСПЗЗ дава своето съгласие да се предоставят под наем за индивидуално ползване за срок от 5 години мери и пасища – публична общинска собственост на животновъди, отглеждащи пасищни животни, съгласно списъците на поземлени имоти – Приложение №1 и приема Годишен план за паша – Приложение №3
4. Останалите свободни цели имоти – пасища и мери, определени за индивидуално ползване да се отдадат под наем по реда на чл.37и, ал.13 и ал.14 от ЗСПЗЗ.


Докладна записка с вх. №108/ 14.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Равадиново, общ.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 642

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно:
1.1 Поземлен имот с идентификатор 61042.501.539/ЕКАТТЕ-шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район- петстотин и едно, поземлен имот – петстотин тридесет и девет/ по КККР с.Равадиново, община Созопол, с площ 502 кв.м./петстотин и два квадратни метра/, с отреждане за жилищно строителство, идентичен с УПИ номер V-13033, в кв.48 по плана на с.Равадиново., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 4521/17.01.2017год.
1.2 На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.1, възлизаща на 15 300 /петнадесет хиляди и триста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка №2017А001 от 03.02.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Докладна записка с вх. №109/ 14.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълване на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 2017г.“
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 643

1. Допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017г.“ , като в т.IV добавя имотите, описани в Списъците от Приложение 1.


Докладна записка с вх. №110/ 14.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Конкурс за отдаване под наем на земеделски имот в землище на гр.Черноморец, община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 644

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на Кмета на община Созопол да отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане публичен конкурс за имоти - частна общинска собственост, представляващи земеделска земя както следва:
1.1 Поземлен имот с идентификатор 81178.10.610 с площ от 1 243/хиляда двеста четиридесет и три/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива" с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“.На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 20,00лв./двадесет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.2.Поземлен имот с идентификатор 81178.10.612 с площ от 1 293/хиляда двеста деветдесет и три / кв.м, з-ще гр.Черноморец. с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“.На основание чл.14, ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена, възлизаща на 25,00лв./двадесет и пет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.3.Поземлен имот с идентификатор 81178.10.619 с площ от 1 667/хиляда шестстотин шестдесет и седем/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“.На основание чл.14, ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 30,00лв./тридесет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.4.Поземлен имот с идентификатор 81178.10.692 с площ от 1 428/хиляда четиристотин двадесет и осем/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“. На основание чл.14, ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 25,00лв./двадесет и пет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.5.Поземлен имот с идентификатор 81178.10.693 с площ от 5 162/пет хиляди сто шестдесет и пет/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“. На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 90,00лв./деветдесет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.6.Поземлен имот с идентификатор 81178.10.702 с площ от 5 302/пет хиляди триста и два/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“. На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 95,00лв./деветдесет и пет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.7.Поземлен имот с идентификатор 81178.10.703 с площ от 4 384/четири хиляди триста осемдесет и четири/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“. На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 75,00лв./седемдесет и пет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.8.Поземлен имот с идентификатор 81178.10.704 с площ от 1 580/хиляда петстотин и осемдесет/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“. На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 30,00лв./тридесет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.9.Поземлен имот с идентификатор 81178.10.706 с площ от 2 243/две хиляди двеста четиридесет и три/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“.На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 40,00лв./четиридесет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.10.Поземлен имот с идентификатор 81178.10.814 с площ от 5 832/пет хиляди осместотин тридесет и два/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“. На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 100,00лв./сто лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.11.Поземлен имот с идентификатор 81178.10.818 с площ от 1 455/хиляда четиристотин петдесет и пет/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“. На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 25,00лв./двадесет и пет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.12.Поземлен имот с идентификатор 81178.10.861 с площ от 3 386/три хиляди триста осемдесет и шест/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“.На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 60,00лв./шестдесет лева/ съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.13.Поземлен имот с идентификатор 81178.16.32 с площ от 3 363/три хиляди триста шестдесет и три/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“. На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 60,00лв./шестдесет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.14.Поземлен имот с идентификатор 81178.16.68 с площ от 4 525/четири хиляди петстотин двадесет и пет / кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“. На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 85,00лв./осемдесет и пет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.15.Поземлен имот с идентификатор 81178.19.62 с площ от 2 346/две хиляди триста четиридесет и шест/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“. На основание чл.14, ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 45,00лв./четиридесет и пет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.16.Поземлен имот с идентификатор 81178.36.3 с площ от 792/седемстоин деветдесет и два/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“. На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 15,00лв./петнадесет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.17.Поземлен имот с идентификатор 81178.36.18 с площ от 5 763/пет хиляди седемстотин шестдесет и три/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“. На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 115,00лв./сто и петнадесет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.18.Поземлен имот с идентификатор 81178.36.48 с площ от 7 889/седем хиляди осемстотин осемдесет и девет/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“. На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 140,00лв./сто и четиридесет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.19.Поземлен имот с идентификатор 81178.36.60 с площ от 938/деветстотин тридесет и осем/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“. На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 20,00лв./двадесет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.20.Поземлен имот с идентификатор 81178.36.63 с площ от 4 658/четири хиляди шестстотин петдесет и осем/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“.На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 85,00лв./осемдесет и пет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.21.Поземлен имот с идентификатор 81178.36.71 с площ от 3 978/три хиляди деветстотин седемдесет и осем/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“.На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 70,00лв./седемдесет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.22.Поземлен имот с идентификатор 81178.37.1 с площ от 5 342/пет хиляди триста четиридесет и два/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“.На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 95,00лв./деветдесет и пет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.23.Поземлен имот с идентификатор 81178.38.83 с площ от 3 573/три хиляди петстотин седемдесет и три/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“.На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 65,00лв./шестдесет и пет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.24.Поземлен имот с идентификатор 81178.38.50 с площ от 2 218/ две хиляда двеста и осемнадесет/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“.На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 40,00лв./четиридесет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.25.Поземлен имот с идентификатор 81178.38.143 с площ от 1 149/хиляда сто четиридесет и девет/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“.На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 25,00лв./двадесет и пет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.26.Поземлен имот с идентификатор 81178.39.69 с площ от 4 177/четири хиляди сто седемдесет и седем/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“.На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 80,00лв./осемдесет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.27.Поземлен имот с идентификатор 81178.39.99 с площ от 4 642/четири хиляди шестстотин четиридесет и две/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“.На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 90,00лв./деветдесет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.28.Поземлен имот с идентификатор 81178.39.130 с площ от 3 647/три хиляди шестстоин четиридесет и седем/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“.На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 70,00лв./седемдесет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.29.Поземлен имот с идентификатор 81178.39.242 с площ от 3 133/три хиляди сто тридесет и три/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“. На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 60,00лв./шестдесет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.30.Поземлен имот с идентификатор 81178.39.273 с площ от 397/триста деветдесет и седем/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“. На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 10,00лв./десет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.31.Поземлен имот с идентификатор 81178.39.279 с площ от 444/четиристотин четиридесет и четири/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“.На основание чл.14 ал.8 от Закона за общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 10,00лв./десет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.32.Поземлен имот с идентификатор 81178.39.280 с площ от 1 269/хиляда двеста шестдесет и девет/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“.На основание чл.14, ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 25,00лв./двадесет и пет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.33.Поземлен имот с идентификатор 81178.40.23 с площ от 7 178/седем хиляди сто седемдесет и осем/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“.На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 135,00лв./сто тридесет и пет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.34.Поземлен имот с идентификатор 81178.40.151 с площ от 3 461/три хиляди четиристотин шестдесет и един/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“.На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 65,00лв./шестдесет и пет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.35.Поземлен имот с идентификатор 81178.40.236 с площ от 3 519/три хиляди петстотин и деветнадесет/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“.На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 65,00лв./шестдесет и пет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.36. Поземлен имот с идентификатор 81178.38.122 с площ от 2 726/две хиляди седемстотин двадесет и шест/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“.На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 50,00лв./петдесет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.37. Поземлен имот с идентификатор 81178.38.33 с площ от 4 220/четири хиляди двеста и двадесет/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“.На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 80,00лв./осемдесет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.38.Поземлен имот с идентификатор 81178.16.99 с площ от 762 /седемстотин шестдесет и два/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“.На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена, възлизаща на 15,00лв./петнадесет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.39. Поземлен имот с идентификатор 81178.10.863 с площ от 1 167 /хиляда сто шестдесет и седем/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“. На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 25,00лв./двадесет и пет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
2. Кандидатите да отговарят на следните условия: Да са регистрирани като земеделски производители; Да нямат задължения към община Созопол; Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация;
3. Определя следните критерии и метод за оценка на предложенията:
Критерии за оценка се образуват по формулата :
КО (комплексна оценка) = П1+П2 (максимум 100т.) и се отразява в таблица-лист за оценка, където:
П 1 – Годишни наемно плащане на съответната оферта (максимум 70 т.)
Определя се по следната формула:
П1=(Ai/Amax)х70, където
Amax е предложеното най – високо годишно наемно плащане
Ai е годишното наемно плащане, предложена от съответния кандидат.
П2-Брой имоти които кандидатa желае да наеме (максимум 30 т.)
П2 =(Аi/Amax)x30
Amax общо брой имоти за отдаване под наем
Ai- имоти които съответния кандидат, желае да наеме
4. Упълномощава кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса, както и сключване на договори със спечелилите участници.


Докладна записка с вх. №118/ 15.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на безвъзмездно ползване на леки автомобили и мотоциклети за нуждите на РУ на МВР Созопол и определяне на месечен лимит за гориво на същите.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 645

1.На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.3 от Закон за общинска собственост и чл.29, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, чл.249, ал.9, т.1 от Закона за Министерство на вътрешните работи, Общински Съвет-Созопол предоставя за безвъзмездно ползване за период от 10 години на Областна дирекция на МВР-Бургас за нуждите на Районно управление – Созопол, четири броя леки автомобили и два броя мотоциклети, собственост на Община Созопол със следните характеристики:
- Лек автомобил марка “Форд”, модел “Мондео”, ДК№ А 1122 АР.
- Лек автомобил марка “Опел”, модел “Астра”, ДК№ А 7372 МА.
- Лек автомобил марка “Опел”, модел “Астра”, ДК№ А 8174 КТ.
- Лек автомобил марка “ВАЗ”, модел “2105”, ДК№ А 8729 КС.
- Мотоциклет марка “МЗ”, модел “250 ЕТЗ”, ДК№ А 1211 В.
- Мотоциклет марка “МЗ”, модел “250 ЕТЗ”, ДК№ А 1210 В.
2. Определя месечен лимит за гориво на посочените в т.1 МПС в размер на 1000,00 /хиляда/ лева на месец.
3.Настоящото решение да се приложи считано от 01.01.2017г.
4.Възлага на кмета на Община Созопол да издаде запавед с разпореждане за предоставянето на автомобилите и мотоциклетите и сключване на договор.


Докладна записка с вх. №119/ 15.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълнение към решение № 465 от 15.03.2013г.;
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 646

1. Общински съвет Созопол, допълва т.1 от решение № 465 от 15.03.2013г. , с второ изречение, както следва:
„ На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.73,ал.5 от Закона за горите,„Лесопарк Созопол”, ПИ 67800.35.140(образуван от обединяването на ПИ67800.35.30, 67800.35.136, 67800.36.16), е публична общинска собственост.”
2. Настоящето решение е неразделна част от решение № 465 от 15.03.2013г на Общински Съвет Созопол.


ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 57/ 24.01.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – изменение на плана на улична регулация от осова точка 159 до осова точка 471 (ПИ 67800.5.297 и ПИ 67800.5.298) м.“Буджака“, з-ще на гр.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 647

На основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.15 ал.2, чл.134, ал.1 т.1 от Закон за устройство на територията, във връзка с чл. 205 т.1 от ЗУТ и с чл.21 ал.7 от Закон за общинската собственост и поради засягане на собствеността върху имоти, частна собственост а именно : 78 кв.м. от частен имот с идентификатор 67800.5.297 по КК на гр.Созопол и 38 кв.м. от частен имот с идентификатор 67800.5.298 по КК на гр.Созопол, попадащи в предвижданията на проекта и при следните мотиви :
1.Осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатори 67800.5.20 и 67800.5.298
2.Техническа невъзможност за изграждане на действащата улична регулация , поради голямата денивелация на съществуващия терен
Общински съвет – Созопол, одобрява изработеният проект за Подробен устройствен план – изменение на плана на улична регулация от осова точка 159 до осова точка 471 (ПИ 67800.5.297 и ПИ 67800.5.298) м.“Буджака“, з-ще на гр.Созопол, съгласно предложената графична част, както следва :
С внесения проект за ПУП – изменение на плана за регулация, улица-тупик с осови точки 159-741 се уширява в южна посока за сметка на УПИ ХХ-5297(ПИ 67800.5.297) и УПИ ХХІ-5298(ПИ 67800.5.298) и същата става с ширина от 5,21м. – 6,25м.-5,92м..Отнетите площи се предвиждат за обезщетение. След промяната УПИ ХХ-5297(ПИ 67800.5.297) е с площ от 1261 кв.м.; след промяната УПИ ХХІ-5298(ПИ 67800.5.298) е с площ от 1295 кв.м.


Докладна записка с вх. № 70/ 03.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места ;
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 648

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.124а ал.1 от ЗУТ Разрешава да се изработи ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизирана територия за обект: “ Улица ІV клас“, като продължение на улица с о.т.956-957 до връзката и с общински път BGS 1220 /II-99, Созопол - Приморско/ - в.с. Дюни - /II-99/ Созопол и представляваща транспортен достъп до ПИ 67800.3.338, отреден за изграждане на Автогара.


Докладна записка с вх. № 89/ 08.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 649

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на гр.Созопол за 2017г., както следва:
Гр.Созопол:
1. Скица №12 /10.02.2016 година (презаверена 31.01.2017год.)
2 Скица №14 /10.02.2016година (презаверена 31.01.2017год.)
3. Скица №15 /10.02.2016 година (презаверена 31.01.2017год.)
4. Скица №16 /11.02.2016 година (презаверена 31.01.2017год.)
5. Скица №17 /31.01.2016 година (презаверена 31.01.2017год.)
6. Скица №18 /31.01.2016 година (презаверена 31.01.2017год.)
7. Скица №19 /11.02.2016 година (презаверена 31.01.2017год.)
8. Скица №20 /11.02.2016 година(презаверена 31.01.2017год.)
9. Скица №21/11.02.2016 година (презаверена 31.01.2017год.)
10. Скица №22/11.02.2016 година (презаверена 31.01.2017год.)
11. Скица №23/11.02.2016 година (презаверена 31.01.2017год.)
12. Скица № 24/11.02.2016 година (презаверена 31.01.2017год.)
13. Скица №25/11.02.2016 година (презаверена 31.01.2017год.)
14. Скица №69/10.05.2016 година (презаверена 31.01.2017год.)

Докладна записка с вх. №90/ 08.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на населени места в Община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 650

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на населени места в Община Созопол за 2017г., както следва:
Гр.Черноморец:
1.Скица №14 /09.02.2016 година (презаверена 31.01.2017год.)
2 Скица №15 /09.02.2016 година(презаверена 31.01.2017год.)
3. Скица №16/09.02.2016 година(презаверена 31.01.2017год.)
4. Скица №17/09.02.2016 година(презаверена 31.01.2017год.)
5. Скица №18/09.02.2016 година(презаверена 31.01.2017год.)
6. Скица №19/09.02.2016 година(презаверена 31.01.2017год.)
7. Скица №20/09.02.2016 година(презаверена 31.01.2017год.)
8. Скица №21/09.02.2016 година(презаверена 31.01.2017год.)
9. Скица №22/09.02.2016 година(презаверена 31.01.2017год.)
10.Скица №23 /09.02.2016 година(презаверена 31.01.2017год.)
11. Скица №25 /10.02.2016 година(презаверена 31.01.2017год.)
с.Зидарово
1. Скица №15 /10.02.2016 година (презаверена 31.01.2017год.)
с.Атия
1. Скица №29/29.02.2016 година(презаверена 31.01.2017год.)
с.Росен
1. Скица №23/10.02.2016 година (презаверена 31.01.2017год.)
с.Крушевец
1. Скица №16/10.02.2016 година (презаверена 31.01.2017год.)
с.Габър
1. Скица №91/15.06.2016 година (презаверена 31.01.2017год.)


Докладна записка с вх. №94/ 10.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на период и територии, за които ще се наложи забрана за строителни и монтажни работи по реда на Закона за черноморското крайбрежие за 2017г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 651

На основание чл.15,ал.2 от Закон за устройство на черноморското крайбрежие, Общински съвет Созопол определя периода и териториите, за които да се наложи забрана за строителни и монтажни работи както следва:
1. За територията на гр.Черноморец; м.„Света Марина", м.”Буджака”, м.”Каваци”, м.”Мапи”, м.”Градина”, м.”Аклади”,м.Ачмалъци, м.”Герени”,м. „Аклади чеири”, м.”Акра” както и други самостоятелно обособени курортни комплекси и курортни територии, къмпинги и ваканционни селища(вилни и туристически селища), находящи се в землището на гр.Созопол и гр.Черноморец, както следва:
 от 15.05.2017год. до 30.09.2017год. да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито.
 до 01.06.2017год. участниците в процеса на строителството да привършат и с вътрешните довършителни дейности и приведат строителните обекти в подходящ вид, като за изпълнение на горното, транспортът следва да бъде организиран с МПС до 5т.;
2. Извършването на строителни и монтажни работи на територията на с.Равадиново, както следва:
 от 01.07.2017год.. до 15.09.2017год. да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито.
 при извършване на демонтажни и монтажни работи на закрито, да се спазват изискванията и забраните , определени съгласно Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
3. Във всички останали курортни и вилни територии по чл.15 от ЗУЧК, в границите на Община Созопол, неупоменати по-горе и попадащи в Зони „А" и „Б", съгласно чл.10 и чл.11 от ЗУЧК:
 от 01.06.2017год. до 15.09.2017год. - да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито, като вътрешни довършителни работи без използване на строителна техника и механизация се разрешават в часовете - от 9.00ч. - 12.00ч. и от 16.00ч. - 19.00ч.
4. Участниците в процеса на строителството в горепосочените територии, при преустановяване на строителните и монтажни работи в определените срокове, да предприемат необходимите мерки за ограждане и обезопасяване на строителните обекти, както и да изчистят тротоарите и уличните платна около строежите от строителни материали и механизация и да демонтират временно поставените/монтирани обслужващи обекти, разположени извън границите на строителната площадка, определена по установения ред.
5.Изключения от забраните се допускат за:
5.1.Неотложни аварийно-ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности. Когато за изпълнението на същите е необходимо издаване на разрешение за строеж, това условие да се отбелязва в издаденото РС. Когато за изпълнението на същото не е необходимо издаването на РС, необходимите дейности да се удостоверяват чрез протоколи от длъжностни лица от общинска администрация и/или становища/доклади на правоспособни технически и инженерни лица.
5.2. Изпълнението на обекти –общински или държавни, със значим обществен интерес , изпълнението на които е обвързано с конкретни ангажименти по Оперативни програми, Кохезионен фонд, Републикански и общински бюджет и др.п., съгласно приложен списък-Приложение 1
Приложение № 1: Списък на обектите

Наименование на обекта
Срок за спиране на СМР
Срок за започване на СМР
Асфалтиране, преасфалтиране и локален ремонт на общ.пътища и улична мрежа гр.Созопол и съставни населени места 30.06.2017 15.09.2017
Ремонти улици и тротоари 30.06.2017 15.09.2017
Автогара Созопол-прилежаща инфраструктура Без спиране -//-
Пристанище Черноморец Без спиране -//-
Футболно игрище с.Атия Без спиране -//-


Докладна записка с вх. №98/ 14.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ І-505, кв.27, идентичен с ПИ 67800.505.62, по застроителен и регулационен план на гр.Созопол и част от съседен общински ПИ 67800.505.129, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и
2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 652

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.2,т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, съгласува изработването на ПУП - план регулация и застрояване за ПИ 67800.505.129, общинска собственост и УПИ І-505, кв.27 по застроителен и регулационен план на гр.Созопол, идентичен с ПИ 67800.505.62.
Във връзка с приетото по горе решение,
2. Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационни граници и план за застрояване на имотите по т.1 ,с проектна площ на изменението от 22 (двадесет и два) кв.м.ид.части, съгласно графичната част на проекта за частично изменение;
2.2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на:
 8 469( осем хиляди четиристотин шестдесет и девет )лв без вкл.ДДС, за 22 (двадесет и два) кв.м.ид.части, общинска собственост, съгласно ЕО № 271/07.02.2017г. при която цена да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на ПИ67800.505.62;
3.Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения.

Докладна записка с вх. №99/ 14.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ І-785, кв.81(идентичен с ПИ 81178.502.499 по застроителен и регулационен план на гр.Черноморец и част от съседен общински ПИ 81178.3.182,, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и
2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 653

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.2,т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, съгласува изработването на ПУП - план регулация и застрояване за ПИ 81178.3.182, общинска собственост и УПИ І - 785, кв.81(идентичен с ПИ 81178.502.499), гр.Черноморец. . .
Във връзка с приетото по горе решение,
2. Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационни граници и план за застрояване на имотите по т.1 ,с проектна площ на изменението от 55 (петдесет и пет) кв.м.ид.части, съгласно графичната част на проекта за частично изменение;
2.2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на:
 12 077( дванадесет хиляди седемдесет и седем )лв без вкл.ДДС, за 55 ( петдесет и пет) кв.м.ид.части, общинска собственост, съгласно ЕО № 273/07.02.2017г. при която цена да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на ПИ 81178.502.499 ;
3.Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения.


Докладна записка с вх. №100/ 14.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на процедура по изпълнение на проект за техническа инфраструктура „Улица между имот 67800.3.338, отреден за автогара и 67800.503.100, улица в квартал Месаря, гр.Созопол , чрез отчуждаване на части от поземлени имоти, частна собственост, попадащи в предвижданията му.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 654

І. На основание чл.21, ал.1 , т.8 ,т.12 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост, и във връзка с §5 ,т.73 от ДР на ЗИД на ЗУТ допълва годишна програма за 2017., приета с Решение № 597/27.01.2017г, в раздел V. „ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ ЧРЕЗ ОТЧУЖДАВАНЕ С ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ” части от следните имоти:
 124(сто двадесет и четири) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 1500кв.м., с идентификатор 67800.3.372, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „изоставена орна земя”;(проектен 67800.3.337)
 70(седемдесет) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 1001 кв.м., с идентификатор 67800.3.364, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „пасище”;(проектен 67800.3.378)
 228(двеста двадесет и осем) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 3645 кв.м., с идентификатор 67800.3.119, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „друг вид нива”;(проектен 67800.3.381)
 62(шестдесет и два) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 1398 кв.м.( по документи за собственост 1399кв.м.), с идентификатор 67800.3.44, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „пасище”;(проектен 67800.3.379)
 23(двадесет и три) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 2425 кв.м., с идентификатор 67800.3.43, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „пасище”;(проектен 67800.3.380)
ІІ. На основание чл.21 от Закон за общинска собственост и чл.205, т.1 от Закон за устройство на територията и въз основа на предвижданията на подробно устройствения план за ” Улица”, в землище на гр.Созопол, както и във връзка с чл.22 от Закон за общинската собственост и изготвени оценки, Общински съвет Созопол одобрява отчуждаване на :
2.1. Площта от 124,00кв.м.(сто двадесет и четири), проектен 67800.3.337, представляващи част от имот с идентификатор 67800.3.372 по ККР на гр.Созопол, местност Мисаря, целият с площ от 1500 кв.м., с предназначение на имота - пасище.
Като одобрява изплащане на сумата от 730 лв.( седемстотин и тридесет лева)лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2017А006 от 09.02.2017г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.2. Площта от 70,00кв.м.(седемдесет кв.м.) проектен 67800.3.378, представляващи част от имот с идентификатор 67800.3.364 по ККР на гр.Созопол, местност Мисаря, целия с площ от 1001 кв.м. с предназначение на имота - пасище;
Като одобрява изплащане на сумата от 412лв.( четиристотин и дванадесет лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2017А006 от 09.02.2017г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.3. Площта от 228,00 кв.м.(двеста двадесет и осем кв.м.), проектен 67800.3.381, представляващи част от имот с идентификатор 67800.3.319 по ККР нагр.Созопол, местност Мисаря, целия с площ от 3 645 кв.м. с предназначение на имота – друг вид нива.
Като одобрява изплащане на сумата от 1341лв.(хиляда триста четиридесет и един лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от №2017А006 от 09.02.2017г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.4.Площта от 62,00кв.м.(шестдесет и два кв.м.),проектен 67800.3.379, представляващи част от имот с идентификатор 67800.3.44 по ККР на гр.Созопол, местност Мисаря, целия с площ от 1 398 кв.м., с предназначение на имота - пасище;
Като одобрява изплащане на сумата от 365 лв.(триста шестдесет и пет)лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2017А006 от 09.02.2017г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.5.Площта от 23,00 кв.м.(двадесет и три кв.м.), проектен 67800.3.380, представляващи част от имот с идентификатор 67800.3.43 по ККР на гр.Созопол, местност Мисаря, целия с площ от 2425 кв.м. с предназначение на имота - пасище;
Като одобрява изплащане на сумата от 135 лв.(сто тридесет и пет лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от №2017А006 от 09.02.2017г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
ІІІ. Възлага на Кмет на Община Созопол да проведе необходимите процедури в изпълнение на решенията по горните точки.


Докладна записка с вх. №101/ 14.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на процедура по изпълнение на проект за техническа инфраструктура „Второстепенна улица о.т.535-536-537-538-539 в местност Буджака, гр.Созопол”, чрез отчуждаване на части от поземлени имоти, частна собственост, попадащи в предвижданията му.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 655

І. На основание чл.21, ал.1 , т.8 ,т.12 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост, и във връзка с §5 ,т.73 от ДР на ЗИД на ЗУТ допълва годишна програма за 2017., приета с Решение № 597/27.01.2017г, в раздел V. „ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ ЧРЕЗ ОТЧУЖДАВАНЕ С ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ” части от следните имоти:
 94(деветдесет и четири) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 1726кв.м., с идентификатор 67800.18.139, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „лозе”;(проектен 67800.8.1032)
 69(шестдесет и девет) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 1490 кв.м., с идентификатор 67800.8.14, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „лозе”;(проектен 67800.8.1038)
 48(четиридесет и осем) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 848 кв.м., с идентификатор 67800.8.12, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „изоставено трайно насаждение”;(проектен 67800.8.1031)

ІІ. На основание чл.21 от Закон за общинска собственост и чл.205, т.1 от Закон за устройство на територията и въз основа на предвижданията на подробно устройствения план за „Второстепенна улица о.т.535-536-537-538-539 в местност Буджака, гр.Созопол”, в землище на гр.Созопол, както и във връзка с чл.22 от Закон за общинската собственост и изготвени оценки, Общински съвет Созопол одобрява отчуждаване на :
2.1. Площта от 94,00кв.м.(деветдесети и четири), проектен 67800.8.1032, представляващи част от имот с идентификатор 67800.8.139 по ККР на гр.Созопол, местност Буджака, целият с площ от 1726 кв.м., с предназначение на имота - лозе.
Като одобрява изплащане на сумата от 553 лв.( петстотин петдесет и три лева)лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2017А007 от 09.02.2017г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.2. Площта от 69,00кв.м.(шестдесет и девет кв.м.) проектен 67800.8.1038, представляващи част от имот с идентификатор 67800.8.14 по ККР на гр.Созопол, местност Буджака, целия с площ от 1490 кв.м. с предназначение на имота - лозе;
Като одобрява изплащане на сумата от 406лв.( четиристотин и шест лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2017А007 от 09.02.2017г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.3. Площта от 48,00 кв.м.(четиридесет и осем кв.м.), проектен 67800.8.1031, представляващи част от имот с идентификатор 67800.8.12 по ККР нагр.Созопол, местност Мисаря, целия с площ от 848 кв.м. с предназначение на имота – изоставено трайно насаждение.
Като одобрява изплащане на сумата от 283лв.(двеста осемдесет три лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от №2017А007 от 09.02.2017г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
ІІІ. Възлага на Кмет на Община Созопол да проведе необходимите процедури в изпълнение на решенията по горните точки.


Докладна записка с вх. №112/ 15.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработването на ПУП – изменение на ПУР в обхват на улична регулация с осови точки 37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50 в м.“Буджака“, одобрена със Заповед № 341/18.07.2002 година на Кмета на Община Созопол и улична регулация с осови точки 37-51-52-53-54-55-56-57 в м.“Буджака“, одобрена със Заповед № 338/15.07.2002 година на Кмета на Община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 656

На основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.134 ал.1 т.1 във връзка с ал.2 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.2 от ЗУТ и чл.205 т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, допуска и съгласува изработването на ПУП – изменение на ПУР в обхват на улична регулация с осови точки 37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50 в м.“Буджака“, одобрена със Заповед № 341/18.07.2002 година на Кмета на Община Созопол и улична регулация с осови точки 37-51-52-53-54-55-56-57 в м.“Буджака“, одобрена със Заповед № 338/15.07.2002 година на Кмета на Община Созопол.
На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол одобрява заданието за изработването на ПУП – изменение на ПУР в обхват на улична регулация с осови точки 37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50 в м.“Буджака“, одобрена със Заповед № 341/18.07.2002 година на Кмета на Община Созопол и улична регулация с осови точки 37-51-52-53-54-55-56-57 в м.“Буджака“, одобрена със Заповед № 338/15.07.2002 година на Кмета на Община Созопол.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Докладна записка с вх. №114/ 15.02.2017г., от Катя Стоянова – Зам.- Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – частично изменение на план регулация и застрояване в обхват на УПИ IV-5160 и УПИ I-5.859 /ПИ с идентификатор 67800.5.160 и ПИ с идентификатор 67800.5.859 по КК на гр.Созопол/ в м.“Буджака“, землище на гр.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 657

1.1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1 и чл.110 ал.1 т.3 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗУТ, Общинският Съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП – частично изменение на план регулация и застрояване в обхват на УПИ IV-5160 и УПИ I-5.859 /ПИ с идентификатор 67800.5.160 и ПИ 67800.5.859 по КК на гр.Созопол/ в м.“Буджака“, землище на гр.Созопол, като се предвижда следното изменение УПИ IV-5160 и УПИ I-5.859 се обединявят в един нов УПИ I-5.859,5.160 с площ 11180 кв.м. и се отрежда за „Супермаркет за бързооборотни стоки, хранителни и нехранителни продукти без ограничение в асортимента, паркинг и трафопост“, м.“Буджака“, землище на гр.Созопол с показатели на застрояване: плътност на застрояване 20%, кота корниз Нмак.=7,00 метра, Кинт=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея е отредена за дървесна растителнст.
1.2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Созопол, Одобрява Задание с изх.№4-26-00-43(1)/14.02.2017 година, за изработване на ЧИ на ПУП-ПРЗ в обхват на УПИ IV-5160 и УПИ I-5.859 /ПИ с идентификатор 67800.5.160 и ПИ 67800.5.859 по КК на гр.Созопол/ в м.“Буджака“, землище на гр.Созопол.
Настоящето решение да се обяви по реда на чл.124б,ал.2 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. №115/ 15.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.5.133, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, за изграждане на вилни сгради.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 658

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7 от ЗУТ, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на Подробен устройствен план - план регулация и застрояване за промяна на предназначението и урегулиране на ПИ67800.5.133, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, за изграждане на вилни сгради.
При изработване на ПУП – ПРЗ да бъдат спазени следните изисквания: в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, като предварително да се съгласуват, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: МК – НИНКН, гр.София, РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП - ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване: за охранителна зона „Б” от ЗУЧК - плътност на застрояване мак. 20%, К инт. мак.=0,8, кота корниз Н мак.= 7,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Задание изх.№7-94-Б-2/1/10.02.2017г., за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна на предназначението на ПИ67800.5.133, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, за изграждане на сгради за отдих и курорт.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Докладна записка с вх. №116/ 15.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 67800.5.175, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, за изграждане на „Супермаркет за бързооборотни стоки, хранителни и нехранителни продукти без ограничение в асортимента, паркинг и трафопост“.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 659

1.1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 67800.5.175, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, за изграждане на „Супермаркет за бързооборотни стоки, хранителни и нехранителни продукти без ограничение в асортимента, паркинг и трафопост“.
При изработване на ПУП – ПРЗ да бъдат спазени следните изисквания: в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, като предварително да се съгласуват, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: МК – НИНКН, гр.София, РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП - ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване: за охранителна зона „Б” от ЗУЧК - плътност на застрояване мак. 20%, К инт. мак.=0,8, кота корниз Н мак.= 7,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Задание изх.№4-26-00-44/1/ от 13.02.2017г., за изработване на ПУП- план регулация и застрояване за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 67800.5.175, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, за изграждане на „Супермаркет за бързооборотни стоки, хранителни и нехранителни продукти без ограничение в асортимента, паркинг и трафопост“.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Докладна записка с вх. №120/ 15.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.8.117, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, за изграждане на вилни сгради.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№660

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7 от ЗУТ, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на Подробен устройствен план - план регулация и застрояване за промяна на предназначението и урегулиране на ПИ67800.8.117, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, за изграждане на вилни сгради.
При изработване на ПУП – ПРЗ да бъдат спазени следните изисквания: в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, като предварително да се съгласуват, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: МК – НИНКН, гр.София, РЗИ – гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП - ПРЗ да се спазят показателите на застрояване за ЗМ „Колокита“, с План за управление: плътност на застрояване мак. 20%, К инт. мак.=0,5, кота корниз Н мак.= 6,40 метра, площ за озеленяване мин. 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Задание изх.№5-26-00-111/1/15.02.2017г., за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна на предназначението на ПИ67800.8.117, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, за изграждане на вилни.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. №130/ 21.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на части от недвижим имот, публична общинска собственост, идентификатор 81178.5.811 по кадастрална карта на гр.Черноморец, индивидуализирани съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ, попадащи в проектен ПИ 81178.501.653(образуван от предходни 81178.501.98 и 67800.501.99), за частна общинска собственост;
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 661

1. Ha основание чл.6, ал. 1 и чл.8, ал. 1 от ЗОС, чл.5, ал.2 от НРПУРОС, Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА част от недвижим имот - ПУБЛИЧНА общинска собственост с площ от 242 (двеста четиридесет и два)кв.м.ид.части от ПИ идентификатор 81178.501.98, представляващи след изменението част от УПИ VІ За снек бар Панорама, и конкретно индивидуализиран чрез влязъл в сила проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ и преотреждане за УПИ VІ-За снек бар Панорама, идентичен с ПИ с нов проектен идентификатор 81178.501.653, при граници на имота: 81178.501.327, 81178.501.654; 81178.501.97 и 81178.501.655 , за ЧАСТНА общинска собственост.
2. На основание чл.19 от ЗЗД и във връзка с чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС, Общински съвет одобрява да се сключи окончателния договор за площта от 242 (двеста четиридесет и два)кв.м.ид.части със собственика на ПИ с нов проектен идентификатор 81178.501.653 (образуван от предходни ПИ 81178.501.98 и 81178.501.99).


ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. №133/ 22.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на преместваеми обекти за елементи от градското обзавеждане на територията на Община Созопол по реда на чл.56 от ЗУТ.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 662

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията, приема представените схеми за разполагане на елементи на градското обзавеждане върху общински имоти на територията на с.Габър и гр.Созопол, както следва:
1. Скица №25 /22.02.2017 година
2 Скица №12 /22.02.2017година


ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. №147/ 27.02.2017г., от Красимира Германова– Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на годишният финансов отчет за 2016г. на еднолично дружество с ограничена отговорност "СОЗОПОЛ" ЕООД - в ликвидация, с ЕИК 102011854 .
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 663

Общински съвет – Созопол приема годишният финансов отчет за 2016г. на търговското дружество "СОЗОПОЛ" ЕООД - в ликвидация, с ЕИК 102011854.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ..............................
/КР. ГЕРМАНОВА/


върнете се назад

Новини:

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...