:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ ПРОВЕДЕНО НА 31.07.2017г.


Р Е Ш Е Н И Я
ВЗЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ
ПРОВЕДЕНО НА 31.07.2017г.

По предложение на Красимира Германова – Председател на Общински съвет
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 808

I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. №764/ 14.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на решение №791 от Протокол №26 от заседание проведено на 30.06.2017г.
2. Докладна записка с вх. №765/ 14.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на решение №792 от Протокол №26 от заседание проведено на 30.06.2017г.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
3. Докладна записка с вх. №667/ 11.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълване в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2017 година във функция „Жищно строителство, благоустройство, комунално стопаннство”.
4. Докладна записка с вх. №699/ 12.07.2017г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Вземане на мотивирано становище за опрощаване на държавни вземания по молба на Станю Вълканов Николов с постоянен адрес с. Росен, ул.“Христо Ботев“№6, община Созопол.
5. Докладна записка с вх. №770/ 14.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2017г.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
6. Докладна записка с вх. №671/ 11.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Росен, община Созопол.
7. Докладна записка с вх. №672/ 11.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Росен, община Созопол.
8. Докладна записка с вх. №673/ 11.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Росен, община Созопол.
9. Докладна записка с вх. №674/ 11.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Росен, община Созопол.
10. Докладна записка с вх. №675/ 11.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Росен, община Созопол.
11. Докладна записка с вх. №676/ 11.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Росен, община Созопол.
12. Докладна записка с вх. №677/ 11.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, община Созопол.
13. Докладна записка с вх. №678/ 11.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, община Созопол.
14. Докладна записка с вх. №679/ 11.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Определяне на общински недвижим имот, предназначен за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с.Равадиново, община Созопол. 2.Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 61042.501.391, с.Равадиново, община Созопол, с площ 774кв.м., идентичен с парцел III – 215, кв.41.
15. Докладна записка с вх. №680/ 11.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, община Созопол.
16. Докладна записка с вх. №681/ 11.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Росен, община Созопол.
17. Докладна записка с вх. №682/ 11.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Определяне на общински недвижим имот, предназначен за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с.Равадиново, община Созопол. 2.Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 61042.501.537, с.Равадиново, община Созопол, с площ 401кв.м., идентичен с парцел III – 13033, кв.48.
18. Докладна записка с вх. №683/ 11.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в гр.Черноморец,, община Созопол.
19. Докладна записка с вх. №684/ 11.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, местност „Старо селище“, община Созопол.
20. Докладна записка с вх. №685/ 11.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, община Созопол.
21. Докладна записка с вх. №686/ 11.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици на поземлен имот с идентификатор 61042.501.1058 по плана на с.Равадиново, община Созопол.
22. Докладна записка с вх. №687/ 11.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в гр.Черноморец,, община Созопол.
23. Докладна записка с вх. №688/ 11.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Росен, Община Созопол.
24. Докладна записка с вх. №689/ 11.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Росен, Община Созопол.
25. Докладна записка с вх. №690/ 11.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Росен, Община Созопол.
26. Докладна записка с вх. №691/ 11.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, община Созопол.
27. Докладна записка с вх. №692/ 11.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, община Созопол.
28. Докладна записка с вх. №693/ 11.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Созопол, ул.“Стара Планина“ бл.1, на наемател настананен по административен ред.
29. Докладна записка с вх. №695/ 12.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ VII-57, кв.10 по плана на с.Равна гора.
30. Докладна записка с вх. №696/ 12.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ XI-136 в квартал 11 по плана на с.Индже войвода.
31. Докладна записка с вх. №697/ 12.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ VI-57, кв.10 по плана на с.Равна гора.
32. Докладна записка с вх. №757/ 13.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от поземлен имот №134.095 в зоната по §4, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас – земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
33. Докладна записка с вх. №758/ 13.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за създаване и отглеждане на трайни насаждения върху имоти – общинска собственост находящи се в землищата на с.Индже войвода и с.Вършило.
34. Докладна записка с вх. №762/ 14.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на концесионер на водностопански обект - Язовир „Крушевец ", по процедура открита с решение № 622 от 27.01.2017г. на Общински съвет - Созопол.
35. Докладна записка с вх. №763/ 14.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на концесионер на водностопански обект - Язовир „Крива круша 1 и 2“, по процедура открита с решение № 622 от 27.01.2017г. на Общински съвет - Созопол.
36. Докладна записка с вх. №766/ 14.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на концесионер на водностопански обект - Язовир „Габър ", по процедура открита с решение № 622 от 27.01.2017г. на Общински съвет - Созопол.
37. Докладна записка с вх. №767/ 14.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на концесионер на водностопански обект - Язовир „Факуда ", по процедура открита с решение № 622 от 27.01.2017г. на Общински съвет - Созопол.
38. Докладна записка с вх. №768/ 14.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на части от недвижим имот, публична общинска собственост, идентификатор 67800.501.478 по кадастрална карта на гр.Созопол, индивидуализирани съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ, попадащи в проектен ПИ 67800.501.574, за частна общинска собственост;
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
39. Докладна записка с вх. №620/ 06.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП-изменение на плана за регулация , застрояване и преотреждане за ПИ 81178.501.1 и ПИ 81178.501.2 по КК на гр.Черноморец участващи в УПИ І“ За озеленяване „ в кв.68 по действащия регулационен и застроителен план на гр.Черноморец
40. Докладна записка с вх. №668/ 11.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.6.608, земеделска земя, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ:
41. Докладна записка с вх. №698/ 12.07.2017г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
VI. Докладна записка с вх. №787/ 20.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Осигуряване на финансов ресурс за управление на Стратегията за местно развитие по Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегиите за Водено от общностите местно развитие” по Програма за развитие на селските райони 2014–2020г.
VII. Докладна записка с вх. №788/ 20.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Упълномощаване на Председателя на Общински съвет – Созопол да подпише декларация по чл. 24, ал. 1, т.6 от Наредба № 22 за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегиите за Водено от общностите местно развитие”.
VIII. Докладна записка с вх. №841/ 27.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – язовир „ До гробищата “ представляващ № 000121 по КВС в землище на с.Равна гора,община Созопол, публична общинска собственост,ЕКАТТЕ 61114,с площ 62,158 дка, с цел на водоползването – за напояване на земеделски стопанства.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. №764/ 14.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на решение №791 от Протокол №26 от заседание проведено на 30.06.2017г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 809

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.22 от ЗМСМА, както и след като взе предвид изложените мотиви в Заповед РД –09-26 от 12.07.17г. на Областен управител на област Бургас и като съобрази, че от така приетото решение не са придобити права от трети лица, отменя свое решение № 791,от заседание проведено на 30.06.17г.
2. Препис от решението по т.1 да се изпрати в Областна управа гр.Бургас , Административен съд гр.Бургас, както и до други компетентни институции с искане за прекратяване производство по административно дело, ако към момента на изпращането има образувано такова.
Докладна записка с вх. №765/ 14.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на решение №792 от Протокол №26 от заседание проведено на 30.06.2017г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 810

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.22 от ЗМСМА, както и след като взе предвид изложените мотиви в Заповед РД –09-27 от 12.07.17г. на Областен управител на област Бургас и като съобрази, че от така приетото решение не са придобити права от трети лица, отменя свое решение № 792,от заседание проведено на 30.06.17г.
2. Препис от решението по т.1 да се изпрати в Областна управа гр.Бургас , Административен съд гр.Бургас, както и до други компетентни институции с искане за прекратяване производство по административно дело, ако към момента на изпращането има образувано такова.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. №667/ 11.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълване в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2017 година във функция „Жищно строителство, благоустройство, комунално стопаннство”.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 811

1.Общински съвет Созопол допълва списъка на пътуващите във функция „Жищно строителство, благоустройство, комунално стопанство”, дейност „Чистота“ и вписва Иван Пенев Пенев, с право на транспортни разходи по маршрут с.Атия – гр.Созопол – с.Атия, считано от датата на назначаване.


Докладна записка с вх. №699/ 12.07.2017г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Вземане на мотивирано становище за опрощаване на държавни вземания по молба на Станю Вълканов Николов с постоянен адрес с. Росен, ул.“Христо Ботев“№6, община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 812
Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.98, т.12 от Конституцията на Република България въз основа на обстоятелствата и фактите, изложени в преписката на Станю Вълканов Николов, с ЕГН ....., с адрес с. Росен, ул.“Христо Ботев“ №6, община Созопол за опрощаване на дължимите от него държавни вземания, предлага на Президента на Република България ДА ОПРОСТИ задълженията му.

Докладна записка с вх. №770/ 14.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2017г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 813

Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2017г., както следва:

1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2017г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:

1.1.Функция „Здравеопазване” – дейност 469 „Други дейности по здравеопазване” – увеличение със 100 000лв. по параграфи, както следва:

било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 0лв. 100 000лв. 100 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструктурни обекти:
-Изграждане на общински медицински
център в УПИ ІІ-539, кв.120,гр.Созопол
за изготвяне на идеен проект и технически
проект с работни чертежи и детайли 0лв. 100 000лв. 100 000лв.

1.2. Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците” - допълнение в наименованието на обект № 1519 от капиталовата програма, както следва:

било - става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 387 860лв. - 387 860лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструктурни обекти:

Било: Преработка на проект по част
ВиК за обект "Етапно Изграждане на
депо за строителни отпадъци, земни
маси и инертни материали, общински
център за разделно събиране и
съхранение на опасни отпадъци,
площадка за временно съхраняване
на излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване” /1519/ 202 300лв. - 202 300лв.

Става: "Етапно Изграждане на депо за
строителни отпадъци, земни маси и
инертни материали, общински
център за разделно събиране и
съхранение на опасни отпадъци,

площадка за временно съхраняване на
излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване”- „Преработка
на проект по част ВиК,ТП за довеждащ път
и изграждане на водопровод” /1519/ 202 300лв. - 202 300лв.

1.3. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – дейност 745 „Обредни домове и зали” - извършва компенсирани промени по разходните параграфи в обема на общите разходи за дейността, както следва:

било намаление става

§10-00 – издръжка 20 000лв. 2 400лв. 17 600лв.


в т.ч.
§ 10-15 – материали 20 000лв. 2 400лв. 17 600лв.

било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 0лв. 2 400лв. 2 400лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване на др.
оборудване,машини и съоръжения:
-Климатик за ритуална зала 0лв. 2 400лв. 2 400лв.

1.4. Функция „Икономически дейности и услуги” – намаление със 100 000лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата” – намаление със 100 000лв., по параграфи, както следва:

било намаление става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 605 530лв. 100 000лв. 1 505 530лв.
т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструктурни обекти:
Етапно изграждане на Автогара
Созопол - пълен инженеринг-
изготвяне техническо задание и
идеен проект 1 517 982лв. 100 000лв. 1 417 982лв.-Дейност 898 „Други дейности по икономиката” – извършва компенсирани промени в частта за капиталови разходи в обема на общите разходи за дейността по обекти, както следва:
било - става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 350 396лв. - 350 396лв.
в т.ч.

било увеличение става
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструктурни обекти:
-Инвестиции в рибарско пристанище-
СМР гр.Черноморец 3 216лв. 4 344лв. 7 560лв.

било намаление става

-„Преустройство на сграда в УПИ
ІІІ 210,215,216,217 в кв.68, гр.Черноморец
- Пристанище Черноморец” 280 000лв. 4 344лв. 275 656лв.Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 814

2.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи по бюджета на Общинско Горско Предприятие Созопол за 2017г. местна дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов” в обема на общите разходи за дейността, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 475 900лв. 1 960лв. 473 940лв.
в т.ч.
било увеличение става
§10-12 – медикаменти 500лв. 200лв. 700лв.

било намаление става
§10-16 – вода, горива,енергия 25 000лв. 2 160лв. 22 840лв.

било увеличение става

§ 46-00 – членски внос 1 300лв. 1 060лв. 2 360лв.

било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА + 7 500лв. 900лв. 8 400лв.

в т.ч.
подпараграф 52-01 – придобиване на
компютри и хардуер:
-компютърни конфигурации 2бр. 1 500лв. 900лв. 2 400лв.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 815

3.Въз основа на приетите решения по т.1.1, т.1.2, т.1.3, т.1.4 и т.2 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2017г./Приложение №1/

било увеличение става

Общо капиталови разходи: 9 914 644лв. 3 300лв. 9 917 944лв.
в т.ч. от
-собствени средства за местни
дейности 9 476 570лв. 3 300лв. 9 479 870лв.


ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. №671/ 11.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Росен, община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 816

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение №597/27.01.2017г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот с идентификатор 63029.501.9567 /ЕКАТТЕ -шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- девет хиляди петстотин шестдесет и седем/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-56/29.09.2015г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-2389/24.03.2016г. на Началник на СГКК-Бургас, находящ се в община Созопол, с.Росен, с площ 278 кв.м. /двеста седемдесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, номер по предходен план: парцел – VIII – 109,110, кв.66, при съседи: 63029.501.9572, 63029.501.9573, 63029.501.9571, 63029.501.9568, 63029.50.9566, 63029.15.1.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следния имот - частна общинска собственост именно: Урегулиран поземлен имот с идентификатор 63029.501.9567 /ЕКАТТЕ -шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- девет хиляди петстотин шестдесет и седем/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-56/29.09.2015г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-2389/24.03.2016г. на Началник на СГКК-Бургас, находящ се в община Созопол, с.Росен, с площ 278 кв.м. /двеста седемдесет и осем квадратни метра/ , трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, номер по предходен план: парцел – VIII – 109,110, кв.66, при съседи: 63029.501.9572, 63029.501.9573, 63029.501.9571, 63029.501.9568, 63029.50.9566, 63029.15.1.
2.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2., възлизаща на 3 600,00лв. /три хиляди и шестстотин лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2017А078/26.06.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. №672/ 11.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Росен, община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 817

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение №597/27.01.2017г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот с идентификатор 63029.501.9568 /ЕКАТТЕ -шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- девет хиляди петстотин шестдесет и осем/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-56/29.09.2015г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-2389/24.03.2016г. на Началник на СГКК-Бургас, община Созопол, с.Росен, с площ 267 кв.м. /двеста шестдесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, при съседи: 63029.501.9571, 63029.501.9573, 63029.501.9569, 63029.50.9566, 63029.501.9567, идентичен с парцел IХ - 109, 110, квартал – 66.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Урегулиран поземлен имот с идентификатор 63029.501.9568 /ЕКАТТЕ -шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- девет хиляди петстотин шестдесет и осем/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-56/29.09.2015г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-2389/24.03.2016г. на Началник на СГКК-Бургас, община Созопол, с.Росен, с площ 267 кв.м. /двеста шестдесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, при съседи: 63029.501.9571, 63029.501.9573, 63029.501.9569, 63029.50.9566, 63029.501.9567, идентичен с парцел IХ - 109, 110, квартал – 66.
2.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 5 350,00 лв. /пет хиляди триста и петдесет лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2017А077/26.06.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. №673/ 11.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Росен, община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 818

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение №597/27.01.2017г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот с идентификатор 63029.50.9566 /ЕКАТТЕ -шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район - петдесет, поземлен имот- девет хиляди петстотин шестдесет и шест/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-56/29.09.2015г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-2389/23.03.2016г. на началник на СГКК-Бургас, община Созопол, с.Росен, с площ 410 кв.м. /четиристотин и десет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, номер по предходен план: парцел – VII – 109,110, кв.66, при съседи: 63029.501.9567, 63029.501.9573, 63029.501.9568, 63029.501.9611, 63029.15.1.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Урегулиран поземлен имот с идентификатор 63029.50.9566 /ЕКАТТЕ -шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район - петдесет, поземлен имот- девет хиляди петстотин шестдесет и шест/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-56/29.09.2015г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-2389/23.03.2016г. на началник на СГКК-Бургас, община Созопол, с.Росен, с площ 410 кв.м. /четиристотин и десет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, номер по предходен план: парцел – VII – 109,110, кв.66, при съседи: 63029.501.9567, 63029.501.9573, 63029.501.9568, 63029.501.9611, 63029.15.1.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 5 000,00лв. /пет хиляди лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2017А076/26.06.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. №674/ 11.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Росен, община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 819

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 63029.11.314/ЕКАТТЕ -шестдесет и три хиляди и двадесет и девет, кадастрален район - единадесет, поземлен имот- триста и четиринадесет/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-56/29.09.2015г. на ИД на АГКК, находящ се в община Созопол, землище с.Росен, местност „Айва дере“, с площ 2767 кв.м. /две хиляди седемстотин шестдесет и седем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване: „Изоставена орна земя“, номер по предходен план – 000314, при съседи: 63029.11.316, 63029.11.32, 63029.126.93.
1.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 1 250,00лв. /хиляда двеста и петдесет лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2017А074/30.06.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. №675/ 11.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Росен, община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 820

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение №597/27.01.2017г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 63029.501.9611/ЕКАТТЕ -шестдесет и три хиляди и двадесет и девет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- девет хиляди шестстотин и единадесет/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-56/29.09.2015г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-2389/24.03.2016г. на Началник на СГКК-Бургас, находящ се в с.Росен, община Созопол, местност „Край село“, с площ 70 кв.м. /седемдесет квадратни метра/,трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване: „Поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване“, при съседи: 63029.50.9566, 63029.501.9573, 63029.501.85, 63029.15.1, номер по предходен план - 15.10.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 63029.501.9611/ЕКАТТЕ -шестдесет и три хиляди и двадесет и девет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- девет хиляди шестстотин и единадесет/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-56/29.09.2015г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-2389/24.03.2016г. на Началник на СГКК-Бургас, находящ се в с.Росен, община Созопол, местност „Край село“, с площ 70 кв.м. /седемдесет квадратни метра/,трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване: „Поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване“, при съседи: 63029.50.9566, 63029.501.9573, 63029.501.85, 63029.15.1, номер по предходен план - 15.10.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 50,00лв/ петдесет лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2017А082/30.06.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. №676/ 11.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Росен, община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№821

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение №597/27.01.2017г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 63029.13.476/ЕКАТТЕ -шестдесет и три хиляди и двадесет и девет, кадастрален район - тринадесет, поземлен имот- четиристотин седемдесет и шест/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-56/29.09.2015г. на ИД на АГКК, находящ се в община Созопол, землище с.Росен, местност „Край село“, с площ 1432 кв.м. /хиляда четиристотин тридесет и два квадратни метра/, трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване: „Нива“, номер по предходен план: 013476, при съседи: 63029.13.247, 63029.13.477, 63029.13.475, 63029.13.474.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 63029.13.476/ЕКАТТЕ -шестдесет и три хиляди и двадесет и девет, кадастрален район - тринадесет, поземлен имот- четиристотин седемдесет и шест/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-56/29.09.2015г. на ИД на АГКК, находящ се в община Созопол, землище с.Росен, местност „Край село“, с площ 1432 кв.м. /хиляда четиристотин тридесет и два квадратни метра/, трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване: „Нива“, номер по предходен план: 013476, при съседи: 63029.13.247, 63029.13.477, 63029.13.475, 63029.13.474.
2.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 900лв. /деветстотин лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2017А075/30.06.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. №677/ 11.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 822

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение №597/27.01.2017г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.600 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот- шестстотин/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, община Созопол, с.Атия, местност „Старо селище“, с площ 484 кв.м. /четиристотин осемдесет и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията - „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, при съседи: 63015.506.592, 63015.506.70, 63015.506.71, 63015.506.476, 63015.506.599, номер по предходен план: 001069.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.600 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот- шестстотин/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, община Созопол, с.Атия, местност „Старо селище“, с площ 484 кв.м. /четиристотин осемдесет и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията - „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, при съседи: 63015.506.592, 63015.506.70, 63015.506.71, 63015.506.476, 63015.506.599, номер по предходен план: 001069.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 7 000лв. /седем хиляди лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2017А087/27.06.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. №678/ 11.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 823

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.528 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот- петстотин двадесет и осем/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол, с площ 289 кв.м./двеста осемдесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията - „Земеделска земя“, начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, при съседи: 63015.506.327, 63015.506.483, 81178.51.21, 63015.506.571, 63015.506.328, 63015.506.482, номер по предходен план – 001528.
1.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 4 200,00лв. /четири хиляди и двеста лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2017А094/30.06.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. №679/ 11.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Определяне на общински недвижим имот, предназначен за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с.Равадиново, община Созопол. 2.Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 61042.501.391, с.Равадиново, община Созопол, с площ 774кв.м., идентичен с парцел III – 215, кв.41.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 824

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл.8 от ЗОС и във връзка с §5, т.67 от ДР на ЗИД на ЗУТ , Общински съвет Созопол обявява Урегулиран поземлен имот с идентификатор 61042.501.391 /ЕКАТТЕ - шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- триста деветдесет и едно/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-55/29.09.2015г. на ИД на АГКК, с.Равадиново, община Созопол, ул.“Христо Ботев“ №63, с площ 774 кв.м. /седемстотин седемдесет и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, идентичен с парцел III – 215, кв.41, при съседи: 61042.501.392, 61042.15.5, 61042.15.287, 61042.501.390, 61042.501.393, актуван с АЧОС №4319/03.08.2016г., свързан със социалното развитие и подпомагане на общността “За изграждане на социални жилища”.
2. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва раздел II от „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение №597/27.01.2017г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот с идентификатор 61042.501.391 /ЕКАТТЕ - шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- триста деветдесет и едно/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-55/29.09.2015г. на ИД на АГКК, с.Равадиново, община Созопол, ул.“Христо Ботев“ №63, с площ 774 кв.м. /седемстотин седемдесет и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, при съседи: 61042.501.392, 61042.15.5, 61042.15.287, 61042.501.390, 61042.501.393, идентичен с парцел III – 215, кв.41.
3. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.4 и чл.49а от същия закон Общински Съвет – гр.Созопол одобрява учредяване отстъпено право на строеж на лице с установени жилищни нужди без провеждане на търг или конкурс в полза на лицето Янка Йорданова Иванова ЕГН ......., с адрес: с.Равадиново, община Созопол, ул.“Странджа” №40 за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ – 100 кв.м/сто квадратни метра/ в Урегулиран поземлен имот с идентификатор 61042.501.391 /ЕКАТТЕ - шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- триста деветдесет и едно/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-55/29.09.2015г. на ИД на АГКК, с.Равадиново, община Созопол, ул.“Христо Ботев“ №63, с площ 774 кв.м. /седемстотин седемдесет и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, идентичен с парцел III – 215, кв.41, при съседи: 61042.501.392, 61042.15.5, 61042.15.287, 61042.501.390, 61042.501.393, актуван с АЧОС №4319/03.08.2016г.
4. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.3, възлизаща на стойност 3 600,00 лв. /три хиляди и шестстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка 2017А093/30.06.2017г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.

Докладна записка с вх. №680/ 11.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 825

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение №597/27.01.2017г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.11 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот- единадесет/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Атия, община Созопол, местност „Старо селище“, с площ 484 кв.м. /четиристотин осемдесет и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията - „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/,стар идентификатор 63015.505.14, номер по предходен план - 1.11/едно точка единадесет/, при съседи: 81178.46.54, 63015.506.13, 63015.506.488, 63015.506.12, 63015.506.10.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.11 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот- единадесет/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Атия, община Созопол, местност „Старо селище“, с площ 484 кв.м. /четиристотин осемдесет и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията - „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/,стар идентификатор 63015.505.14, номер по предходен план - 1.11/едно точка единадесет/, при съседи: 81178.46.54, 63015.506.13, 63015.506.488, 63015.506.12, 63015.506.10.
2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 7 000,00 лв. /седем хиляди лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2017А095/30.06.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. №681/ 11.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Росен, община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 826

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение №597/27.01.2017г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с пл.№ 190/сто и деветдесет/ по плана на зона §4 местност „Кантона“, землище с.Росен, община Созопол, с площ 505 кв.м. /петстотин и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване: „Земеделска земя по §4 ЗСПЗЗ“,при съседи: Север: дере, Изток: земеделска територия по §4, Юг: полски път, Запад: земеделска територия по §4.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с пл.№ 190/сто и деветдесет/ по плана на зона §4 местност „Кантона“, землище с.Росен, община Созопол, с площ 505 кв.м. /петстотин и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване: „Земеделска земя по §4 ЗСПЗЗ“,при съседи: Север: дере, Изток: земеделска територия по §4, Юг: полски път, Запад: земеделска територия по §4.
2.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 5 300,00лв. /пет хиляди и триста лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2017А097/06.07.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. №682/ 11.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Определяне на общински недвижим имот, предназначен за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с.Равадиново, община Созопол. 2.Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 61042.501.537, с.Равадиново, община Созопол, с площ 401кв.м., идентичен с парцел III – 13033, кв.48.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 827

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл.8 от ЗОС и във връзка с §5, т.67 от ДР на ЗИД на ЗУТ , Общински съвет Созопол обявява Урегулиран поземлен имот с идентификатор 61042.501.537 /ЕКАТТЕ - шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- петстотин тридесет и седем/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-55/29.09.2015г. на ИД на АГКК, с.Равадиново, община Созопол, с площ 401 кв.м. /четиристотин и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, при съседи: 61042.501.536, 61042.501.539, 61042.501.538, 61042.501.479, идентичен с парцел III – 13033, кв.48, актуван с АЧОС №2704/18.11.2014г., свързан със социалното развитие и подпомагане на общността “За изграждане на социални жилища”.
2. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва раздел II от „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение №597/27.01.2017г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот с идентификатор 61042.501.537 /ЕКАТТЕ - шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- петстотин тридесет и седем/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-55/29.09.2015г. на ИД на АГКК, с.Равадиново, община Созопол, с площ 401 кв.м. /четиристотин и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, при съседи: 61042.501.536, 61042.501.539, 61042.501.538, 61042.501.479, идентичен с парцел III – 13033, кв.48, актуван с АЧОС №2704/18.11.2014г.
3. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.4 и чл.49а от същия закон Общински Съвет – гр.Созопол одобрява учредяване отстъпено право на строеж на лице с установени жилищни нужди без провеждане на търг или конкурс в полза на лицето Денислава Стоянова Димова ЕГН ........, с адрес: гр.Созопол, община Созопол, ул.“Средна гора” бл.9, вх.Б, ет.2, ап.3 за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ – 150 кв.м/сто и петдесет квадратни метра/ в Урегулиран поземлен имот с идентификатор 61042.501.537 /ЕКАТТЕ - шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- петстотин тридесет и седем/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-55/29.09.2015г. на ИД на АГКК, с.Равадиново, община Созопол, с площ 401 кв.м. /четиристотин и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, при съседи: 61042.501.536, 61042.501.539, 61042.501.538, 61042.501.479, идентичен с парцел III – 13033, кв.48, актуван с АЧОС №2704/18.11.2014г.
4. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.3, възлизаща на стойност 4 600,00лв. /четири хиляди и шестстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка 2017А090/30.06.2017г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.

Докладна записка с вх. №683/ 11.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в гр.Черноморец,, община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 828

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение №597/27.01.2017г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.6.496, находящ се в гр.Черноморец, община Созопол, целият с площ 96/деветдесет и шест/ кв.м., с трайно предназначение на територията – земеделска и начин на трайно ползване – друг вид нива
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна Поземлен имот с идентификатор 81178.6.496, находящ се в гр.Черноморец, местност „Аклади“ община Созопол, целият с площ 96/деветдесет и шест/ кв.м., с трайно предназначение на територията – земеделска и начин на трайно ползване – друг вид нива. за който е съставен акт за частна общинска собственост № 3302/24.08.2015год
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 5 500,00лв. /пет хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 2017А092/30.06.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. №684/ 11.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, местност „Старо селище“, община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 829

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост именно:
1.1 Поземлен имот с идентификатор 63015.506.454/ЕКАТТЕ-шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район – петстотин и шест, поземлен имот – четиристотин петдесет и четири/, находящ се в с.Атия, местност „Старо селище“, община Созопол по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на изп.директор на АГКК, целият с площ 296 кв.м./двеста деветдесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – земеделска и начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих/съгл. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 3409/15.09.2015год.
1.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.1, възлизаща на 4 300,00лв. /четири хиляди и триста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 201А084/27.06.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. №685/ 11.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 830

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол, като включва поземлен имот 63015.506.509 с площ 342 кв.м./триста четиридесет и два квадратни метра/, находящ се в с.Атия с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих съг. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.“.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост:
поземлен имот с идентификатор 63015.506.509 с площ 342 кв.м./триста четиридесет и два квадратни метра/, находящ се в с.Атия с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих съг. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.“ актуван като частна общинска собственост акт № 4713/01.06.2017год
2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 5 000,00лв. / пет хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 2017А083/27.06.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. №686/ 11.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици на поземлен имот с идентификатор 61042.501.1058 по плана на с.Равадиново, община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 831

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственикът Иван Йорданов Иванов. чрез продажба на 133 кв.м.ид.ч. (сто тридесет и три квадратни метра идеални части) – общинска собственост от поземлен имот с идентификатор 61402.501.1058 находящ се в с.Равадиново, община Созопол, целият с площ 470 кв.м. /четиристотин и седемдесет/
2. Одобрява експертна оценка №2017А091/30.06.2017г. на независим лицензиран оценител в размер на 3 380,00 лв./три хиляди триста и осемдесет/, без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

Докладна записка с вх. №687/ 11.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в гр.Черноморец,, община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 832

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение №597/27.01.2017г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.36.400, находящ се в гр.Черноморец, община Созопол, целият с площ 531/петстотин тридесет и един/ кв.м., с трайно предназначение на територията – земеделска и начин на трайно ползване – друг вид производствен, складов обект.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна Поземлен имот с идентификатор 81178.36.400, находящ се в гр.Черноморец, местност община Созопол, целият с площ 531/петстотин тридесет и един/ кв.м., с трайно предназначение на територията – земеделска и начин на трайно ползване – друг вид производствен, складов обект. за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2881/18.03.2015год.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 800,00лв. /осемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 2017А088/30.06.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. №688/ 11.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Росен, Община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 833

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение №597/27.01.2017г. на Общински съвет Созопол, като включва следните имоти:
1.1. поземлен имот с идентификатор 63029.501.317 по КККР за с.Росен, Община Созопол, целият с площ от 471 кв.м. /четиристотин седемдесет и един/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията „урбанизирана“ и начин н а трайно ползване „ниско застрояване до 10м.“,идентичен с УПИ VI-общ.,кв.48 по плана на с.Росен ,община Созопол, за който е съставен акт за частна общинска собственост Акт № 1486/12.04.2010г.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване за имот - частна общинска собственост както следва:
2.1. поземлен имот с идентификатор 63029.501.317 по КККР за с.Росен, Община Созопол, целият с площ от 471 кв.м. /четиристотин седемдесет и един/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията „урбанизирана“ и начин н а трайно ползване „ниско застрояване до 10м.“,идентичен с УПИ VI-общ.,кв.48 по плана на с.Росен ,община Созопол, за който е съставен акт за частна общинска собственост Акт № 1486/12.04.2010г.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 6 500,00лв./шест хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 2017А079/26.06.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.
Докладна записка с вх. №689/ 11.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Росен, Община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 834

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение №597/27.01.2017г. на Общински съвет Созопол, като включва следните имоти:
1.1. поземлен имот с идентификатор 63029.501.318 по КККР за с.Росен, Община Созопол, целият с площ от 389 кв.м. /триста осемдесет и девет/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията „урбанизирана“ и начин на трайно ползване „ниско застрояване до 10м.“,идентичен с УПИ VII-общ.,кв.48 по плана на с.Росен ,община Созопол, за който е съставен акт за частна общинска собственост Акт № 1487/12.04.2016г.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване за имот - частна общинска собственост както следва:
2.1. поземлен имот с идентификатор 63029.501.318 по КККР за с.Росен, Община Созопол, целият с площ от 389 кв.м. /триста осемдесет и девет/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията „урбанизирана“ и начин на трайно ползване „ниско застрояване до 10м.“,идентичен с УПИ VII-общ.,кв.48 по плана на с.Росен ,община Созопол, за който е съставен акт за частна общинска собственост Акт № 1487/12.04.2016г.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 5 350,00лв./пет хиляди триста и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 2017А080/26.06.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.
Докладна записка с вх. №690/ 11.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Росен, Община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 835

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение №597/27.01.2017г. на Общински съвет Созопол, като включва следния имот:
1.1. поземлен имот с идентификатор 63029.501.319 по КККР за с.Росен, Община Созопол, целият с площ от 342 кв.м. /триста четиридесет и два/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията „урбанизирана“ и начин на трайно ползване „ниско застрояване до 10м.“,идентичен с УПИ VIII-общ.,кв.48 по плана на с.Росен ,община Созопол, за който е съставен акт за частна общинска собственост Акт № 1490/28.04.2010г.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване за имот - частна общинска собственост както следва:
2.1. поземлен имот с идентификатор 63029.501.319 по КККР за с.Росен, Община Созопол, целият с площ от 342 кв.м. /триста четиридесет и два/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията „урбанизирана“ и начин на трайно ползване „ниско застрояване до 10м.“,идентичен с УПИ VIII-общ.,кв.48 по плана на с.Росен ,община Созопол, за който е съставен акт за частна общинска собственост Акт № 1490/28.04.2010г.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 4 700,00лв./четири хиляди и седемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 2017А081/26.06.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.
Докладна записка с вх. №691/ 11.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 836

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол, като включва поземлен имот 63015.506.458 с площ 1 260 кв.м./хиляда двеста и шестдесет квадратни метра/, находящ се в с.Атия с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих съг. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.“.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост: поземлен имот с идентификатор 63015.506.458 с площ 1 260 кв.м./хиляда двеста и шестдесет квадратни метра/, находящ се в с.Атия с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих съг. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.“ актуван като частна общинска собственост акт № 4712/01.06.2017год.
2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 15 600,00лв. / петнадесет хиляди и шестстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 2017А085/27.06.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. №692/ 11.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 837

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол, като включва поземлен имот 63015.506.21 с площ 250 кв.м./двеста и петдесет квадратни метра/, находящ се в с.Атия с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих съг. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.“.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост: поземлен имот с идентификатор 63015.506.21 с площ 250 кв.м./двеста и петдесет квадратни метра/, находящ се в с.Атия с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих съг. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.“ актуван като частна общинска собственост акт № 4542/02.03.2017год .
2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 3 600,00лв. / три хиляди и шестстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 2017А086/27.06.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. №693/ 11.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Созопол, ул.“Стара Планина“ бл.1, на наемател настананен по административен ред.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 838

1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.2, т.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища - общинска собственост, разрешава на Кмета на община Созопол да продаде на Недко Димитров Янчев, ЕГН ...... и съпругата му Нася Димитрова Янчева ЕГН ......, Апартамент №11,/среден/ находящ се в гр.Созопол в Жилищна сграда с идентификатор 67800.502.266.1. построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.502.266, с административен адрес – гр.Созопол, ул.“Стара планина“, бл.1, вх.Б, ет.3, ап.11/бивш ет.2 ап.5/, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67800.502.266.1.11, с площ 74,33 кв.м., състоящ се от дневна, спалня,кухня, баня с тоалетна ,коридор, складово помещение и две тераси, ведно с прилежащо складово помещение № 11 с полезна площ 11,56 кв.м. и с 5,997% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 67800.502.266.1.12, 67800.502.266.1.10,под обекта 67800.502.266.1.8, над обекта -.няма
2. На основание на чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.48 от НУРЖНННПЖ, Общински съвет - Созопол одобрява разпореждането да се извърши на базата на пазарна оценка № 2017А089/30.06.2017г на независим лицензиран оценител, в размер на 45 800лв. /четиридесет и пет хиляди и осемстотин лева/, без ДДС.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение.

Докладна записка с вх. №695/ 12.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ VII-57, кв.10 по плана на с.Равна гора.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 839

1.Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственика Илка Михайлова Бенева, ЕГН ...... чрез продажба на 42 кв.м. ид.ч. /четиридесет и два квадратни метра идеални части от Урегулиран поземлен имот VII-57 /седем римско за имот с планоснимачен номер петдесет и седем/ в кв.10 /десет/, целият с площ 583кв.м./петстотин осемдесет и три квадратни метра/, находящ се в община Созопол, по плана на с.Равна гора, одобрен със Заповед №РД 09-7/1988г., при съседи: Север: УПИ VIII-50,56, Изток: УПИ V-58, Юг: УПИ VI-57, Запад: улица.
2.Одобрява експертна оценка №2017А099/06.07.2017г. на независим лицензиран оценител в размер на 550,00 лв./петстотин и петдесет лева/, без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

Докладна записка с вх. №696/ 12.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ XI-136 в квартал 11 по плана на с.Индже войвода.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 840

1.Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственика Михаил Атанасов Михайлов, ЕГН ....... чрез продажба на 38 кв.м.ид.ч./тридесет и осем квадратни метра идеални части/ от Урегулиран поземлен имот XI-136 /единадесет римско за имот с планоснимачен номер сто тридесет и шест/ в кв.11 /единадесет/, целият с площ 518 кв.м./петстотин и осемнадесет квадратни метра/, по плана на с.Индже войвода, одобрен със заповед № 132/2001г., 656/2001г., при съседи: Север: УПИ IV-130, Изток: УПИ X-135, Юг: улица, Запад: УПИ ХII-137.
2.Одобрява експертна оценка №2017А101/06.07.2017г. на независим лицензиран оценител в размер на 250,00лв./двеста и петдесет лева/, без ДДС , по която да се изкупи общинската част от имота.
3.Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

Докладна записка с вх. №697/ 12.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ VI-57, кв.10 по плана на с.Равна гора.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 841

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственика Илка Михайлова Бенева, ЕГН ........ чрез продажба на 88 кв.м. ид.ч./осемдесет и осем квадратни метра идеални части/ от Урегулиран поземлен имот VI-57 /шест римско за имот с планоснимачен номер петдесет и седем/ в кв.10 /десет/, целият с площ 958кв.м./деветстотин петдесет и осем квадратни метра/находящ се в община Созопол, по плана на с.Равна гора, одобрен със Заповед №РД 09-7/1988г., при съседи: Север: УПИ VII-57 , Изток: УПИ V-58, Юг: улица, Запад: улица.
Одобрява експертна оценка №2017А100/06.07.2017г. на независим лицензиран оценител в размер на 1 150,00лв./хиляда сто и петдесет лева/, без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
2. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

Докладна записка с вх. №757/ 13.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от поземлен имот №134.095 в зоната по §4, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас – земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 842

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 12 /дванадесет/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот №134.095 по плана на новообразуваните имоти в зоната по §4, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас, на стойност 165.00 лв. /сто шестдесет и пет лева/, обективирана в оценителен протокол №0045/12.07.2017г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.38, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицето Димитър Стоянов Тумбев да придобие право на собственост върху 12 /дванадесет/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот №134.095 по плана на новообразуваните имоти в зоната по §4, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Докладна записка с вх. №758/ 13.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за създаване и отглеждане на трайни насаждения върху имоти – общинска собственост находящи се в землищата на с.Индже войвода и с.Вършило.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 843

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, Общински Съвет дава своето съгласие, въз основа на направените инвестиционни намерения, в по-долу изброените имоти да бъдат създадени градини, засети с трайни насаждения и отглеждането на различни видове култури.
С.Присад
КАДИДЕНТ ЗЕМЛИЩЕ ДОК_ПЛОЩ/ ДКА Местност ВИД_СОБСТ ИМЕ
58400.26.72 Присад 79.168 УЗУНДЖАК КАЙРАК Общинска частна ОБЩИНА СОЗОПОЛ
58400.44.78 Присад 121.439 СИВИТЛИЯ Общинска частна ОБЩИНА СОЗОПОЛ

С. Вършило
ЗЕМЛИЩЕ Идентификатор ДОК_ПЛОЩ/
ДКА ВИД_СОБСТ ИМЕ
Вършило 0.10 172.079 Стопанисвани от общината СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА 1
Вършило 0.78 62.295 Стопанисвани от общината СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА 1

С.Габър
Имот Собственик ГР_ПЛОЩ_ДКА Местност
0.257 ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 9.70 ЧЕИРЧЕТО
0.383 ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 1.71 БАЧИЩЕТО
0.819 ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 1.08 ЧЕИРЧЕТО
0.820 ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 9.79 ЧЕИРЧЕТО
0.821 ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 13.48 ЧЕИРЧЕТО
0.242 ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 64.07
0.800 ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 4.22
0.823 ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 3.27

С.Крушевец
ЗЕМЛИЩЕ Идентификатор ДОК_ПЛОЩ/ ДКА Местност ВИД_СОБСТ ИМЕ
Крушевец 0.18 6.056 ТЮЛЬОВА БАРА Стопанисвани от общината кметство КРУШЕВЕЦ
Крушевец 63.15 8.392 АЯЗМОТО Общинска частна ОБЩИНА СОЗОПОЛ

С.Индже войвода
ЗЕМЛИЩЕ Идентификатор ДОК_ПЛОЩ/ ДКА Местност ВИД_СОБСТ
Индже войвода 0.6 27.917 ЛИМБЕРОВ ЧИФЛИК Стопанисвани от общината
Индже войвода 0.140 17.673 ОСМАНОВ ВРИС Стопанисвани от общината
Индже войвода 0.141 270.220 ОСМАНОВ ВРИС Стопанисвани от общината
Индже войвода 0.173 23.202 ЧИПИШОВ БАИР Стопанисвани от общината
Индже войвода 0.216 25.408 КРУШИТЕ Стопанисвани от общината
Индже войвода 0.231 91.893 КАНЧИ БУРНО Стопанисвани от общината
Индже войвода 0.233 11.072 КАНЧИ БУРНО Стопанисвани от общината
Индже войвода 0.234 41.109 КАНЧИ БУРНО Стопанисвани от общината
Индже войвода 0.236 99.320 ДОМУЗ ТЪРЛА Стопанисвани от общината
Индже войвода 0.245 6.933 НИКОЛЧОВ БАИР Стопанисвани от общината
Индже войвода 0.246 3.832 НИКОЛЧОВ БАИР Стопанисвани от общината
Индже войвода 0.263 6.254 НИКОЛЧОВ БАИР Стопанисвани от общината
Индже войвода 0.264 88.662 ДОМУЗ ТЪРЛА Стопанисвани от общината
Индже войвода 0.269 120.383 ПОЖАРЕТО Стопанисвани от общината
Индже войвода 0.294 61.071 ЧАРДАКЛИЯ Стопанисвани от общината
Индже войвода 0.296 35.963 ЧАРДАКЛИЯ Стопанисвани от общината
Индже войвода 0.541 99.689 ГЪДРИНИЦА Стопанисвани от общината
Индже войвода 0.542 53.584 ЖЕЛЬОВ БУКАК Стопанисвани от общината
Индже войвода 0.552 219.029 ЖЕЛЬОВ БУКАК Стопанисвани от общината
Индже войвода 0.571 17.646 ГЕНОВА БАРА Стопанисвани от общината
Индже войвода 0.651 138.577 ГОЛЕМИ ТУМБИ Стопанисвани от общината

2. Да се запазят правата на ползвателите на имотите, до приключване срока на договорите за отдаване под наем до 01.10.2018г.
3. На осн. Чл.78а ал.1 от ППЗСПЗЗ е необходимо да се представи становище от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), в който е посочено, че за имотите няма въведени забрани или ограничения, произтичащи от заповеди за защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и за защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, или от планове за управление на защитени зони или защитени територии.

Докладна записка с вх. №762/ 14.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на концесионер на водностопански обект - Язовир „Крушевец ", по процедура открита с решение № 622 от 27.01.2017г. на Общински съвет - Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 844

Общински съвет Созопол приема докладна записка с вх.№762/ 14.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на концесионер на водностопански обект - Язовир „Крушевец ", по процедура открита с решение № 622 от 27.01.2017г. на Общински съвет - Созопол, да бъде оттеглена от сесията от нейния вносител.

Докладна записка с вх. №763/ 14.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на концесионер на водностопански обект - Язовир „Крива круша 1 и 2“, по процедура открита с решение № 622 от 27.01.2017г. на Общински съвет - Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 845

Общински съвет Созопол приема докладна записка с вх. №763/ 14.07.2017г.,, от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на концесионер на водностопански обект - Язовир „Крива круша 1 и 2“, по процедура открита с решение № 622 от 27.01.2017г. на Общински съвет - Созопол., да бъде оттеглена от сесията от нейния вносител.

Докладна записка с вх. №766/ 14.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на концесионер на водностопански обект - Язовир „Габър ", по процедура открита с решение № 622 от 27.01.2017г. на Общински съвет - Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 846

Общински съвет Созопол приема докладна записка с вх. №766/ 14.07.2017г, от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на концесионер на водностопански обект - Язовир „Габър ", по процедура открита с решение № 622 от 27.01.2017г. на Общински съвет – Созопол, да бъде оттеглена от сесията от нейния вносител.

Докладна записка с вх. №767/ 14.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на концесионер на водностопански обект - Язовир „Факуда ", по процедура открита с решение № 622 от 27.01.2017г. на Общински съвет - Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 847

Общински съвет Созопол приема докладна записка с вх. №767/ 14.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно Определяне на концесионер на водностопански обект - Язовир „Факуда ", по процедура открита с решение № 622 от 27.01.2017г. на Общински съвет - Созопол, да бъде оттеглена от сесията от нейния вносител.

Докладна записка с вх. №768/ 14.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на части от недвижим имот, публична общинска собственост, идентификатор 67800.501.478 по кадастрална карта на гр.Созопол, индивидуализирани съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ, попадащи в проектен ПИ 67800.501.574, за частна общинска собственост;
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 848

1. Ha основание чл.6, ал. 1 и чл.8, ал. 1 от ЗОС, чл.6, ал.2 от НРПУРОС, Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА част от недвижим имот - ПУБЛИЧНА общинска собственост с площ от 18 (осемнадесет)кв.м.ид.части от ПИ идентификатор 67800.501.478, представляващи след изменението част от 67800.501.574, УПИ, и конкретно индивидуализиран чрез влязъл в сила проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ и преотреждане за УПИ ІІ-266,кв.22, идентичен с ПИ с нов проектен идентификатор 67800.501.574, при граници на имота: 67800.501.478 и 67800.501.226 , за ЧАСТНА общинска собственост.
2. На основание чл.19 от ЗЗД и във връзка с чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС, Общински съвет одобрява да се сключи окончателния договор за площта от 18 (осемнадесет)кв.м.ид.части със собственика на ПИ с нов проектен идентификатор 67800.501.478.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. №620/ 06.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП-изменение на плана за регулация , застрояване и преотреждане за ПИ 81178.501.1 и ПИ 81178.501.2 по КК на гр.Черноморец участващи в УПИ І“ За озеленяване „ в кв.68 по действащия регулационен и застроителен план на гр.Черноморец
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 849

1.Общински съвет на основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , във връзка с чл.131и чл.134, ал.2 , т.6 от ЗУТ дава предварително съгласие по така изработения вариант на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация, застрояване и преотреждане за ПИ 81178.501.1 и ПИ 81178.501.2 по КК на гр.Черноморец участващи в УПИ І“ За озеленяване „ в кв.68 по плана на гр.Черноморец , като се предвижда следното изменение :
- за съответните ПИ 81178.501.1 и ПИ 81178.501.2 по КК се предвижда обособяване на два нови урегулирани поземлени имота с отреждане за „За жилищно застрояване и КОО“ при параметри на застрояване : плътност на застрояване 40% , Кинт = 1,2, Нмак.= 10,00 м. , мин.озеленена площ 50%.
Докладна записка с вх. №668/ 11.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.6.608, земеделска земя, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 850

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.6.608, земеделска земя, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.
ПУП – план регулация и застрояване да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване, за охранителна зона „Б” от ЗУЧК - плътност - 30%, К инт. мак.=1,0, кота корниз Н мак.= 10,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. №698/ 12.07.2017г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.

.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 851

1. Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на :
Плумка Стоянова Димитрова от с. Зидарово – ЕГН: ......, за извършена ортопедична операция в размер на 1500 / хиляда и петстотин/ лв.
Надежда Ангелова Райчева от гр. Созопол – ЕГН:..... , за извършена операция и лечение на дъщеря и Андреа Бориславова Райчева – ЕГН: ...., ТЕЛК: 70 % в размер на 2000 / две хиляди / лв.
Ангел Йорданов Русев от с. Росен – ЕГН: ......... , за подпомагане и възстановяване на разходи за унищоженото му жилище от възникнал пожар в размер на 2000 /две хиляди / лв.
Нермие Исмаилова Дурмушева от с. Равна гора – ЕГН: ......., за извършена ортопедична операция размер на 500 / петстотин/ лв.
Елка Михайлова Карагьозова от с.Зидарово – ЕГН: .......,за извършено оперативно лечение в размер на 300 / триста / лв.
Павлина Стоянова Добрева от гр. Созопол – ЕГН: ......, за извършена операция в размер на 1300 / хиляда и триста / лв.
Средствата да бъдат изплатени след представяне на документи оправдаващи разходите .
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
VI. Докладна записка с вх. №787/ 20.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Осигуряване на финансов ресурс за управление на Стратегията за местно развитие по Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегиите за Водено от общностите местно развитие” по Програма за развитие на селските райони 2014–2020г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 852

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 22 от Наредба № 22/14.12.2015г. за прилагане на Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии ВОМР” по Програма за развитие на селските райони 2014–2020г.,
Общински съвет Созопол дава съгласие за осигуряване на финансов ресурс в размер на 12 224,00 лв. /дванадесет хиляди двеста двадесет и четири лв./ от бюджета на Община Созопол, необходими за управление на стратегията за Водено от общностите местно развитие по Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии ВОМР” по Програма за развитие на селските райони 2014–2020г.
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. №788/ 20.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Упълномощаване на Председателя на Общински съвет – Созопол да подпише декларация по чл. 24, ал. 1, т.6 от Наредба № 22 за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегиите за Водено от общностите местно развитие”.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 853

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 24, ал. 1, т.6 от Наредба № 22/14.12.2015г. за прилагане на Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии ВОМР” по Програма за развитие на селските райони 2014–2020г.,
Общински съвет Созопол упълномощава г-жа Красимира Германова – Председател на ОбС Созопол да подпише декларация по чл. 24, ал. 1, т.6 от Наредба № 22 за прилагане на Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегиите за Водено от общностите местно развитие”, в случай че Стратегията е разработена въз основа на местните потребности и потенциал на Община Созопол и съответства на политиките на национално, регионално и местно ниво, включително с политиките на десегрегация и деинституционализация.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. №841/ 27.07.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – язовир „ До гробищата “ представляващ № 000121 по КВС в землище на с.Равна гора,община Созопол, публична общинска собственост,ЕКАТТЕ 61114,с площ 62,158 дка, с цел на водоползването – за напояване на земеделски стопанства.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 854

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 1, т. 3 а от Закона за водите да бъде издадено от Кметът на Община Созопол разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект –язовир „ До гробищата“,представляващ № 000121 по КВС в землище на с.Равна гора,община Созопол,публична общинска собственост,ЕКАТТЕ 61114,с площ 62,158 дка, с цел на водоползването –напояване до изтичане на срока на договора за наем.
2. Приема предложения проект на Разрешително за водовземане и ползване на воден обект язовир „ До гробищата“,с.Равна гора,община Созопол.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ..............................
/КР. ГЕРМАНОВА/


върнете се назад

Новини:

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...