:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ ПРОВЕДЕНО НА 30.01.2018г.


Р Е Ш Е Н И Я
ВЗЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ
ПРОВЕДЕНО НА 30.01.2018г.

По предложение на Красимира Германова – Председател на Общински съвет
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1000

I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. №16/ 05.01.2018г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: План за действие на Община Созопол за изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2018-2020 година.
2. Докладна записка с вх. №40/ 15.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол./Приета с Решение №45/5/23.01.2008г./
3. Докладна записка с вх. №41/ 15.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол .
4. Докладна записка с вх. №43/ 15.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Проект за изменение и допълнение на: 1.Наредба за отпускане на финансови помощи на жителите на Община Созопол, които не са на основание закона за семейните помощи за деца и закона за социалното подпомагане и 2.Критерии и регламент за изплащане на сумата от 2 000лв за отглеждането на новородено дете за жителите на община Созопол.
5. Докладна записка с вх. №48/ 15.01.2018г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на процедура по избор на изпълнители на услугата за обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания за автобусните линии от общинската и от областната транспортни схеми по определените квоти за Община Созопол.
6. Докладна записка с вх. №49/ 15.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинската собственост за 2018г.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
7. Докладна записка с вх. №31/ 11.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в списъка за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за учебната 2017/2018 година при Функция „Образование” – община Созопол.
8. Докладна записка с вх. №46/ 15.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Проекто – бюджет на Община Созопол за 2018година.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
9. Докладна записка с вх. №17/ 05.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от поземлен имот №137.002 в зоната по §4, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас – земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
10. Докладна записка с вх. №22/ 09.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за приемане на списък за Определяне на видовете жилища собственост на община Созопол.
11. Докладна записка с вх. №24/ 09.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от поземлен имот с идентификатор 63015.506.135 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
12. Докладна записка с вх. №25/ 09.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от поземлен имот с идентификатор 63015.506.132 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
13. Докладна записка с вх. №26/ 09.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.240 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
14. Докладна записка с вх. №42/ 15.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на допълнително право на строеж в полза на собственик на сграда в ПИ 61042.501.517, общинска собственост, отреден за жилищно строителство, по КККР на с.Равадиново.
15. Докладна записка с вх. №50/ 15.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от поземлен имот №134.222 в зоната по §4, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас – земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
16. Докладна записка с вх. №23/ 09.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места ;
17. Докладна записка с вх. №51/ 15.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.5.185, земеделска земя, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на вилна сграда.
18. Докладна записка с вх. №52/ 15.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.17.34, земеделска земя, местност „Лафотумба”, землище Созопол, извън границите на урбанизирана територия, с цел изграждане на „административно складова база“.
19. Докладна записка с вх. №66/ 22.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол.
V. Докладна записка с вх. №80/ 25.01.2018г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Промяна на решение № 982, прието на проведеното заседание на 22.12.2017г., обективирано в Протокол № 32/22.12.2017г. на Общински съвет Созопол.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. №16/ 05.01.2018г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: План за действие на Община Созопол за изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2018-2020 година.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1001

1.Приема Плана за действие на Община Созопол за изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2018-2020 година.

Докладна записка с вх. №40/ 15.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол./Приета с Решение №45/5/23.01.2008г./
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1002

На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА,Общински съвет Созопол приема следните допълнения и изменения в Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Созопол:
1. Чл.2 т.8 ( нова ,Приета с Решение №1002/ 30.01.2018г.) – „данък върху таксиметров превоз на пътници”.
2. Чл.2 т.9 ( нова, Приета с Решение №1002/ 30.01.2018г.) – „други местни данъци,определени със закон.”
3. Чл.8(4) (изменена с Решение №1002/ 30.01.2018г.) – „При концесия данъчно задължен е концесионерът. При концесия за добив данъчно задължено лице е собственикът, с изключение на случаите, при които в полза на концесионера е учредено вещно право на ползване върху поземления имот или съответната част от него.”
3. Чл.41 ал.4 (изменена с Решение № 1002/ 30.01.2018г.):
- „триколка”
се заменя с
„триколесно превозно средство,определено в чл.4 от Регламент(ЕС)№168/2013 на Европейският парламент и на Съвета от 15.01.2013г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-,три- и четириколесни превозни средства(ОВ,L60/52 от 02.03.2013г.),наричан „Регламент (ЕС) №168/2013”
4. Чл.41 ал.8(изменена с Решение №1002/ 30.01.2018г):
- „специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари” се заличават.
5. Чл.41 ал.9(изменена с Решение №1002/ 30.01.2018г.):
- „специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона” се заличават.
6. Чл.41 ал.12(изменена с Решение №1002/ 30.01.2018г.):
- „превозни средства от категория L7е по Закона за движение по пътищата”
се заменя с
„четириколесни превозни средства,определени в чл.4 от Регламент (ЕС) №168/2013”
7. Чл.46 ал.4 (нова, Приета с Решение №1002/ 30.01.2018г.)
„Заплащането на данъка е условие за редовност при периодичния технически преглед на превозното средство.Заплащането на данъка се удостоверява с:
1.Проверка чрез автоматичен обмен на информация между информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни превозни средства,поддържана от Министерството на транспорта,информационните технологии и съобщенията,и:
а) система за обмен на информация,поддържана от Министерство на финансите в изпълнение на чл.5а от ЗМДТ,или
б) съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината, или
2.представяне на издаден или заверен от общината документ.”
8. Чл.63 ал.1( изменена с Решение № 1002/ 30.01.2018г.):
„БМ е броят на месеците от текущата година,следващи месеца на издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници”
се заменя с
„БМ е броят на календарните месеци от текущата година,съответстващи на срока, за който е издадено разрешението за извършване та таксиметров превоз на пътници”.
9. Чл.63 ал.2 (изменена с Решение №1002/ 30.01.2018г.):
„Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:

ПДТПП x ОМ
НВДТПП = ______________________ , където
БМ

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;
ПДТПП - платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който е издадено разрешението;
БМ - броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е платен данъкът върху таксиметров превоз на пътници;
ОМ - оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.”

Докладна записка с вх. №41/ 15.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол .
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1003

На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА,Общински съвет Созопол приема следните допълнения и изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол/НОАМТЦУТОС/:
1. Чл.10(3) (нова, Приета с Решение №1003/ 30.01.2018г.) – „Приходите от местните такси постъпват в бюджета на общината, освен ако с решението по ал. 6 е определено друго.”
2. Чл.10(6) (нова, Приета с Решение №1003/ 30.01.2018г.) – „Общинският съвет с решение може да определи кои местни такси, установени със закон, не се събират по реда на чл.10(1) от НОАМТЦУТОС , а се събират от концесионер, на когото е възложено предоставянето на услугите, за които се заплащат тези такси. С решението общинският съвет определя правото на концесионера да задържи целия или част от размера на събраните такси.
3. Чл.17а ( нов, Приета с Решение №1003/ 30.01.2018г.)
„Чл.17а(1) В срок до 31 март 2019 г. лицата по чл. 64 декларират в общината броя на ползвателите на услугата в имота по ред, определен с наредбата по чл. 9, а в случаите на новопридобит имот след този срок и преди 31 декември 2019 г. - в двумесечен срок от придобиването.
„Чл.17а(2) В срок до 30 септември 2019 г. кметът на общината се задължава да осигури информация за броя на ползвателите на услугите по чл. 62 в имотите на територията на общината.
4. Чл.63 (нов, Приета с Решение № 1003/ 30.01.2018г.)
„Чл.63(1) За издаване на удостоверения, когато това е предвидено в закон, и за заверка на документи се заплаща такса.”
„Чл.63(2) За целите на комплексното административно обслужване за изискване и получаване на информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не се заплаща такса.”
5. Чл.64 (нов, Приета с Решение №1003/ 30.01.2018г.)
„Чл.64(1) Размерът на таксата за всяка административна услуга трябва да съответства на разходите на общината за предоставяне на съответната услуга, включително необходимите материално-технически разходи и всички административни разходи за изпълнение на задълженията на длъжностните лица с оглед на тяхната квалификация и разходвано работно време.”
„Чл.64(2) Административните разходи по ал. 1 не могат да надвишават 20 на сто от размера на таксата.”
6. Чл.87 т.1(изменена с Решение №1003/ 30.01.2018г)
„в рамките на 14 работни дни” се заменят с „ 5 дневен срок”
7. Чл.160(3) (нова, приета с Решение № 1003/ 30.01.2018г.) – „ За неизпълнение на задължението по чл.17а (1) от НОАМТЦУТОС на лицата се налага глоба в размер от 10 до 400 лв., съответно имуществена санкция в размер от 100 до 3000 лв.”
8. В ПЗР на НОАМТЦУТОС § 11 (изменен с Решение № 1003/ 30.01.2018г.) – „Чл.18а влиза в сила от 31.12.2019г.”

Докладна записка с вх. №43/ 15.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Проект за изменение и допълнение на: 1.Наредба за отпускане на финансови помощи на жителите на Община Созопол, които не са на основание закона за семейните помощи за деца и закона за социалното подпомагане и 2.Критерии и регламент за изплащане на сумата от 2 000лв за отглеждането на новородено дете за жителите на община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1004

I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за отпускане на финансови помощи на жителите на Община Созопол, които не са на основание закона за семейните помощи за деца и закона за социалното подпомагане

1. В Раздел I. Общи положения. , в Чл.1. алинея (1) , със следния текст:
- (добавено с решение №521/26.03.2009г., изменено с решение № 1004/ 30.01.2018г.) Да подпомогне финансово жителите на Община Созопол със сумата от 1000 /хиляда/ лв. за отглеждане на новородено дете. Реда и начина за отпускане и изплащане на тази финансова помощ са нормативно установени в „Критериите и регламента за изплащане на сумите за подпомагане отглеждането на новородено дете за жителите на Община Созопол”.

ІI.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в „Критерии и регламент за изплащане на сумата от 2 000лв за отглеждането на новородено дете за жителите на община Созопол

1. КРИТЕРИИ И РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СУМИТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ (заглавие изменено с решение № 1004/ 30.01.2018г.)

Точка 1. (изменен с решение №229/30.04.2008г., изменен с решение № 1004/ 30.01.2018г.)
Родителите на новороденото дете да бъдат с постоянен и настоящ адрес, които да съвпадат, на територията на Община Созопол, към датата на подаване на молбата за отпускане на паричната помощ, като поне за единият родител постоянният и настоящ адрес да бъдат за последните 5 /пет/ години към момента на раждане (осиновяване) на детето, удостоверено със справка от “ГРАО” при Община Созопол или съответното кметство.

Точка 2 . (изменена и допълнена с решение №1004/ 30.01.2018г)
Помощта се отпуска в размер от 1000 лева и се изплаща на две вноски .
За получаването й се подава заявление за отпускане на помощ за новороденото дете от майката или законен представител на детето. Към заявлението се прилагат следните документи:
- Лична карта на лицето подаващо заявлението, оригинал и копие;
- Акт за раждане на детето, оригинал и копие;
- Справка по т.1 и за двамата родители;
- Справка за родените от майката деца, от служба “ГРАО” при Община Созопол.
- (добавено с решение №520/26.03.2009г.) Не се разглеждат документи, към които се прилага “дубликат” на акта за раждане на новороденото дете, с отразени в него промени изразяващи се в припознаване на детето .
- (добавен с решение № 1004/30.01.2018г.) декларация за наличието или липсата на задължения към Община Созопол, установени с влязъл в сила акт.

Точка 6.(изм.и допълнена с решение № 1004/ 30.01.2018г.)
Сумата се изплаща на две части в рамките на една година, считано от датата на Заповедта на Кмета.
6.1. Сумата не се изплаща на лица със задължения към Община Созопол, установени с влязъл в сила акт, докато задължението не бъде погасено.

Точка 9. (нова с решение №520/26.03.2009г.) .(изм. с решение № 1004/ 30.01.2018г.)
Заявлението за отпускане на помощ за новороденото дете и приложените към нея документи сe подават в три месечен срок от раждането на детето. Всички заявления и приложените към тях документи подадени след изтичането на този срок се отставят без разглеждане. “

Докладна записка с вх. №48/ 15.01.2018г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на процедура по избор на изпълнители на услугата за обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания за автобусните линии от общинската и от областната транспортни схеми по определените квоти за Община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1005

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и 25 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните превози и чл. 16в, ал.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, изд. от МТИТС и в съответствие с чл.4, § 3 и съпътстващите разпоредби на Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ

1. Дава съгласие да бъде проведена процедура за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания за автобусните линии от общинската и от областната транспортни схеми по определените квоти за Община Созопол по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет :
„Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска,и Областна транспортни схеми по обособени позиции“, както следва:
1.1 Обособена позиция № 1:
1.1.1 Междуселищна основна автобусна линия от Областната транспортна схема по МАРШРУТ: гр. Созопол - к.Златна рибка - гр.Черноморец- р.Атия - м.Росенец– автогара „Юг Бургас“
1.1.2 Междуселищна автобусна линия от Общинската транспортна схема по МАРШРУТ:гр. Созопол - гр..Черноморец -с.Присад -с.Зидарово -с.Габър -с.Вършило
1.1.3. Междуселищна автобусна линия от Общинската транспортна схема по МАРШРУТ: гр. Созопол- гр.Черноморец-с.Извор-с.Крушевец-с.Индже войвода
1.1.4 Градска линия от Общинската транспортна схема по МАРШРУТ: Каваци–м.Буджак–Нов град Созопол–Стар град Созопол- в.с.Санта Марина– к. Златна рибка– к. Градина– х. Аклади –гр. Черноморец.
2.2. Обособена позиция № 2:
2.2.1. Междуселищна автобусна линия от Общинската транспортна схема по МАРШРУТ: гр.Созопол - гр.Черноморец- с.Атия- кв.Миньор - с.Росен -с.Равна гора
2.2.2. Междуселищна автобусна линия от Общинската транспортна схема по МАРШРУТ: гр.Созопол– село Равадиново
2.2.3. Междуселищна сезонна автобусна линия от Областната транспортна схема по МАРШРУТ: гр. Созопол - к.Каваците - в.с.Дюни- м.Аркутино- р.Ропотамо -в.с.Перла-
Автогара Приморско - ММЦ Приморско - Автогара Китен
2.2.4. ЛИНИЯ № 3: ОТ ОБЩИНСКА ТРАНСПОРТНА СХЕМА гр.Созопол-Гробищен парк МАРШРУТ: Автогара Созопол – Гробищен парк,
2. Редът за пътуване да се извършва съгласно маршрутни разписания Приложение 1, 2, 3, 4, 5 и 6 неразделна част от настоящото решение.
3. Договора/ите с избрания/ите изпълнител/и да бъдат със срок на изпълнение – максимално определения в Закона за обществените поръчки (ЗОП).
4. В процедурата могат да участват физически и юридически лица, регистрирани като търговци, както и техни обединения, които притежават лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или лиценз на Общността и други документи, които се изискват от Закона за автомобилните превози и приложимите подзаконови нормативни актове, както и от ЗОП.
5. Общинския съвет делегира изпълнението на своите функции, относно подготовката, провеждането и избора на изпълнители по процедурата на Кмета на Община Созопол като го упълномощава да предприеме и извърши всички правни и фактически действия по провеждането й по реда на Закона за обществените поръчки и сключи договори с избраните изпълнители.
6. Възлага на Кмета на Община Созопол осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

Докладна записка с вх. №49/ 15.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинската собственост за 2018г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1006

Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост и чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приема така представената „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2018г.”.Общинският съвет добавя Рибарско пристанище“ гр.Созопол в обхвата на ПИ с идентификатор 67800.501.539; 67800.501.481; 67800.501.474“. в т. VIII от Програмата.

ПО ВТОРАТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. №46/ 15.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Проекто – бюджет на Община Созопол за 2018година.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1007
1.Приема бюджета на Община Созопол за 2018г. както следва:
1.1.По приходите в размер на 25 000 000 лв. /съгласно Приложение № 1/, в т.ч.:

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 7 243 325 лв., в т.ч.:
1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 4 913 218 лв.
1.1.1.2.Общински приходи за допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 1 726 250 лв./Приложение № 1/
1.1.1.3.Финансиране в размер на 603 857 лв.,в т.ч.
1.1.1.3.1.Преходен остатък от 2017г. в размер на 603 857лв./Приложение №1/
1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на 17 756 675 лв., в т.ч:
1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 5 769 589 лв./ Приложение № 1 /
1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 10 846 500 лв. /Приложение №1/
1.1.2.3.Трансфери за местни дейности от ЦБ в размер на 235 300 лв., в т.ч:
1.1.2.3.1.Обща изравнителна субсидия в размер на 131 000 лв.
1.1.2.3.2.Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 104 300 лв.
1.1.2.4.Трансфери между бюджети /Царево, Приморско/ в размер на 528 360 лв.
1.1.2.5.Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 462 600 лв.
1.1.2.6.Временни безлихвени заеми м/ду бюджети и с/ки за средства от ЕС в размер на 130 000 лв.
1.1.2.7.Финансиране в размер на (-) 215 674 лв., в т.ч.
1.1.2.7.1.Друго финансиране -§ 93-36 - за отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците в размер на (-) 758 360 лв.
1.1.2.7.2.Преходен остатък от 2017г. в размер на 542 686 лв./ Приложение №1;
1.2. По разходите в размер на 25 000 000 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения № от 2 до 11, в т.ч.;
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 5 517 075 лв.
1.2.2.3а допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със собствени средства в размер на 1 726 250 лв.
1.2.3. За местни дейности в размер на 17 756 675 лв. в т.ч. и разчет на разходите по кметствата, съгласно Приложения № 2 до 23.
1.3.Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на Общината, изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1008

2.Приема инвестиционната програма за 2018г. в размер на 4 876 524 лв.в т.ч., по обекти, съгласно Приложение №24.
2.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 462 600 лв. по обекти, съгласно Приложение №24.
2.2.Приема разчет за разходите , финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение №28.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1009

3.Одобрява обща численост на персонала и утвърждава разходите за заплати през 2018г., на Община Созопол без институциите от системата на предучилищно и училищно образование, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение №25.
3.1.Справка за разпределението на плановите разходи за заплати за 2018г., съгласно Приложение № 26.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1010

4.Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:

4.1.Членски внос - 20 000 лв.
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет в размер на 130 000 лв., както следва:
4.2.1.Утвърждава сумата от 10 000 лв. средства за помощи, които не са на основание на Закона за Семейни помощи за деца и Закона за социално подпомагане.
4.2.2.Утвърждава еднократна помощ в размер на 1 000 лв. за отглеждане за всяко новородено дете за жителите на Община Созопол, с общ размер на разходите за 2018г. 120 000 лв. и се изплаща съгласно приетите от Общински съвет Созопол критерии и регламент.

4.3.Субсидии за:
4.3.1.Читалища в размер на 234 250 лв.,в т.ч.
-за читалище гр.Созопол – 123 750 лв. в т.ч. 40 000 лв. – дофинансиране;
-за читалище - с.Атия – 8 375 лв.;
-за читалище - с.Зидарово – 8 375 лв.;
-за читалище - с.Индже войвода – 4 188 лв.
-за читалище - с.Крушевец- 8 375 лв. ;
-за читалище - с.Присад – 4 188 лв.;
-за читалище - с.Росен – 16 750 лв. ;
-за читалище - с.Равна гора- 16 750 лв.;
-за читалище - с.Равадиново – 12 561 лв.;
-зачиталище-гр.Черноморец.-30938лв,вт.ч.10 000лв.–дофинансиране.

4.3.2.Спортни клубове, развиващи спортната дейност на територията на общината за спортно състезателна дейност и ремонт на материалната база –общинска собственост – 700 000 лв., в т.ч.:
-за футболен клуб - гр.Созопол - 550 000 лв.;
-за гребен клуб - гр.Созопол - 25 000 лв.;
-за клуб "БУШИ-ДО" - гр.Черноморец - 20 000 лв.;
-за спортен клуб " Киборг" - гр.Созопол - 5 000 лв.;
-за спортен клуб „Олимп" - гр.Созопол - 5 000 лв.;
-за спортен клуб "Карате Шогун" гр.Созопол - 10 000 лв.;
-за СНЦ „Общински яхт клуб „ Созопол - 25 000 лв.;
-за спортен клуб по борба "Никола Станчев” Община Созопол - 25 000 лв.;
-за спортен клуб по футбол „Стоян Георгиев-ОБРАЗА” – 5 000 лв.;
-за СНЦ „Общински водолазен център” Созопол – 5 000 лв.;
-за плувен клуб „Бриз” Созопол – 10 000 лв.;
-за спортен клуб „Спартак-Созопол” гр.Созопол - 5 000 лв.;
-за футболен клуб „Свети Никола” гр.Черноморец – 5 000 лв.;
-за СНЦ „Сърф клуб-Созопол” гр.Созопол – 5 000 лв.

4.3.3.Организации с нестопанска цел – 23 000 лв.,в т.ч.
-на Сдружение на инвалидите - Созопол в размер на 3 500 лв.;
-на Сдружение "СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ" - териториална съюзна организация на слепите в гр.Бургас в която членуват и жителите на Община Созопол с тежки зрителни увреждания в размер на 2 000 лв;.
-на"Сдружение за българо-гръцко приятелство" гр.Созопол в размер на 3000лв.;
-на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва гр.Созопол в размер на 2 500 лв.Средствата се отпускат за финансово подпомагане на съюза с цел, разнообразяване на дейността му и осигуряване изпълнението на плана на организацията.;
-на Тракийско дружество „ЯНИ ПОПОВ" гр.Созопол в размер на 4 000 лв.;
-на независимо женско сдружение „Св.Марена”-Созопол в размер на 3 000 лв.;
-на Сдружение Асоциация „Деметра” в размер на 5 000 лв. за център за подкрепа на жертвите на сексуално насилие.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1011

5.Приема следните лимити за разходи:
5.1.СБКО до 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати на лицата назначени по трудови правоотношения.
5.2. Безплатно представително и работно облекло в размер на 350 лв. на работник/служител – ново назначен по ТПО и приравнени към ТПО от Закона за администрацията, включително второстепенни разпоредители с бюджетни средства без педагогически персонал във функция ,,Образование" и за закупуването на униформено теренно облекло на ОГП – Созопол в размер на 450 лв.
5.3.Разходи за представителни цели в размер на 33 300 лв. /до 2% от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация „ -§ 10-00 за Кмета на Общината и 1% от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация „ -§ 10-00 за Председателя на Общински съвет./за представителните цели- посрещане, престой и изпращане на гости и делегации, нощувки, консумация на храна и напитки, организиране на делови срещи, тържества, развлекателни мероприятия, екскурзии /;
в т.ч.
-за Кмета на Общината – 22 200 лв.;
-за Председателя на Общински съвет-11 100 лв.;
5.4.Утвърждава разходи за организиране на културни мероприятия в Общината в размер на 408 600 лв.,вт.ч.:
- за гр.Созопол – 320 000 лв., в т.ч. за рекламни материали по културната програма- 15 000 лв.
- за гр.Черноморец - 30 000 лв.;
- за останалите села в общината – 58 600 лв.
5.5. Утвърждава 550 броя обслужвани лица в ДСП;
5.6.Утвърждава 64 броя деца в ДМК гр.Созопол.
5.7.Утвърждава средна посещаемост в „Детски градини” – 11 деца в група и храноден на 1 дете до 2,70 лв.
5.8. Утвърждава средства в размер на 55 000 лв. за масова физкултура за деца и младежи в Община Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1012

6. На основание чл.36, ал.1, 1 и т.2 и ал.2 от ПМС 332/22.12.2017г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на РБ за 2018г. Общински съвет Созопол утвърждава списъци по Функции на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи в размер до 90% от стойността на абонаментната карта за превоз на междуградски транспорт по съответното направление./Приложение № 27 /
6.1.Разходите се извършват в рамките на средствата по бюджета на структурното звено, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури за гориво, билети и абонаментни карти ).
6.2.При отсъствие от работа на служители и работници до три работни дни в рамките на календарния месец, се ползва пълният размер на компенсацията.
6.3.При отсъствие от работа на служители и работници над три работни дни в рамките на календарния месец, размерът на компенсацията се изчислява пропорционално на отработените дни.
6.4.Общински съвет Созопол дава съгласие да бъдат заплащани транспортни разноски от местоживеенето до местоработата и обратно на лица, назначени през 2018г. след приемане на настоящото решение, на свободни щатни длъжности или такива, назначени по заместване.
6.5.Част от транспортните разходи на лицата от педагогическия персонал в детски заведения, училища и обслужващи звена се възстановяват в размер до 100% въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури за гориво, билети и абонаментни карти ).
6.6.Да се изплащат транспортни разноски в размерите по т.6.1., и т.6.5. на служители и работници, които в течение на календарната година сменят местоживеенето си, след подаване на заявление до работодателя си и документ, отразяващ това обстоятелство, да имат право да ползват пътни разходи от местоживеенето до месторабота.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1013

7.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейски съюз в размер на 599 627 лв. и 25 000 лв. допълнително финансиране от Общината, съгласно Приложение №29.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1014

8.Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2017г., проекто бюджет за 2018г. и прогнозни показатели за периода 2019 - 2020г./Приложение №30/

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1015

9.Определя второстепенните разпоредители с бюджет в Община Созопол за 2018г. както, следва:
9.1.Кмет на кметство гр. Черноморец.
9.2.Ръководител на други дейности по образование - Звено „Обединени детски заведения" на територията на Община Созопол.
9.3.Директор на средно училище "Св.Св, Кирил и Методий" гр.Созопол.
9.4.Директор на основно училище "Христо Ботев" гр.Черноморец
9.5.Директор на основно училище "Христо Ботев" с. Росен.
9.6.Директор на основно училище “Христо Ботев" с. Зидарово.
9.7.Директор на основно училище "Пейо К. Яворов” с. Крушевец.
9.8.Директор на основно училище “Отец Паисий" с. Равна гора.
9.9.Директор на общинско горско предприятие Созопол.
9.10.Директор на общински културен институт „Музеен център”- Созопол /ОКИ /
9.11.Директор на общинско предприятие „Рибарски пристанища Община Созопол”


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1016

10.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018г. в размер на 17 610 446лв.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1017

11. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018г. в размер на 25 161 780 лв.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1018

12.Определя размера на просрочените задължения от 2017г., които ще бъдат разплатени от бюджета за 2018г. в размер на 1 696 691 лв., съгласно Приложение № 2/32.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1019

13.Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2018г.в размер на 33 102 лв.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1020

14.Оправомощава Кмета на Общината да извършва компенсирани промени :
14.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
14.2.В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1021

15.Възлага на Кмета на общината:
15.1.Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
15.2.Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
15.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.
15.4.Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи или трайно намаляване на бюджетните разходи.
15.5.Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
15.6.Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейски съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1022

16.Упълномощава Кмета на общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общински бюджет и от сметките за средства от ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейски съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
16.1.За всеки отделен случай Кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно до края на 2018 г.
16.2.При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.
16.3.Във всички останали случаи,при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми , Кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1023

17.Упълномощава Кмета:
17.1.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейски съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
17.2.Да кандидатства за средства от ЦБ и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1024

18.Приема за сведение Протокол от 05.01.2018г. за публичното обсъждане на бюджета за 2018г., / Приложение №33/.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. №17/ 05.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от поземлен имот №137.002 в зоната по §4, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас – земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1025

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 38 /тридесет и осем/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот №137.002 по плана на новообразуваните имоти в зоната по §4, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас, на стойност 450 лв. /четиристотин и петдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0001/02.01.2018г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.38, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицето Йордан Георгиев Петков да придобие право на собственост върху 38 /тридесет и осем/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот №137.002 по плана на новообразуваните имоти в зоната по §4, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.
Докладна записка с вх. №22/ 09.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за приемане на списък за Определяне на видовете жилища собственост на община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1026

I. Общински съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.2 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява приложен списък на жилищна собственост на община Созопол по описаното предназначение както следва:
Приложение №1- Жилища за настаняване под наем;
Приложение №2- Жилища за продажба;
Приложение №3- Резервни жилища;
Приложение №4- Ведомствени жилища.

Докладна записка с вх. №24/ 09.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от поземлен имот с идентификатор 63015.506.135 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1027

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 24 /двадесет и четири/ кв.м. ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.135 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 414 кв.м. /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност ’’Старо селище’’, с.Атия/, на стойност 400.00 лв. /четиристотин лева /, обективирана в оценителен протокол №0004/04.01.2018г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.38, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицето Тодор Славов Ангелов да придобие право на собственост върху 24 /двадесет и четири/ кв.м. ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.135 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 414 кв.м., /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност ’’Старо селище’’, с.Атия/, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Докладна записка с вх. №25/ 09.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от поземлен имот с идентификатор 63015.506.132 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1028

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 156 /сто петдесет и шест/ кв.м. ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.132 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 456 кв.м. /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност ’’Старо селище’’, с.Атия/, на стойност 2600.00 лв. /две хиляди и шестстотин лева/, обективирана в оценителен протокол №0003/04.01.2018г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.38, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицето Тодор Славов Ангелов да придобе право на собственост върху 156 /сто петдесет и шест/ кв.м. ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.132 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 456 кв.м., /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност ’’Старо селище’’, с.Атия/, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.
Докладна записка с вх. №26/ 09.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.240 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1029

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 92 /деветдесет и два/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.240 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 212 кв.м. /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, на стойност 1 330,00 лв. /хиляди триста и тридесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0005/08.01.2018г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.38, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицата Георги Добрев Ангелов, Донка Добрева Богдева и Румен Добрев Ангелов да придобият право на собственост върху 92 /деветдесет и два/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.240 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 212 кв.м., /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Докладна записка с вх. №42/ 15.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на допълнително право на строеж в полза на собственик на сграда в ПИ 61042.501.517, общинска собственост, отреден за жилищно строителство, по КККР на с.Равадиново.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1030

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.1 във връзка с чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост,чл.42, ал.2 от НРПУРОС, чл.182, ал.1 от Закон за устройство на територията, дава съгласие да се учреди в полза на Константин Николаев Щрибец, ЕГН ......., ПРАВОТО НА СТРОЕЖ за изграждането на сграда- допълващо застрояване по смисъла на чл.42,ал.1 от ЗУТ, с разгъната застроена площ от 39.00(тридесет и девет кв.м.), в ПИ 61042.501.517 по КККР на с.Равадиново, и идентичен с УПИ VІІІ-13033, квартал 39 по регулационен и застроителен план на с.Равадиново, по предвиждания на подробно устройствен план и технически инвестиционен проект, с площ на целият ПИ от 551(петстотин петдесет и един кв.м.), и при граници и съседи от всички страни – 61042.501.516; 61042.501.518; 61042.501.460; 61042.501.552.
2.На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж за площта на обекта по т.1, възлизаща на 1040 лв.(хиляда и четиридесет лева), без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка №282/03.01.2018г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .
Докладна записка с вх. №50/ 15.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от поземлен имот №134.222 в зоната по §4, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас – земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1031

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 17 /седемнадесет/ кв.м. ид.ч. от новообразуван имот №134.222 по плана на новообразуваните имоти в зоната по §4, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас, на стойност 244.06 лв. /двеста четиридесет и четири лева и 6 ст./, обективирана в оценителен протокол №0006/11.01.2018г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.38, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицето Иван Петков Стамболиев да придобие право на собственост върху 17 /седемнадесет/ кв.м. ид.ч. от новообразуван имот №134.222 по плана на новообразуваните имоти в зоната по §4, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. №23/ 09.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места ;
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1032
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.124а ал.1 от ЗУТ Разрешава да се изработи ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизирана територия за обект: Изграждане на довеждащ местен път до Депо за строителни отпадъци и др.”, засягащ ПИ 81178.48.5;81178.48.26; 81178.48.27; 81178.48.29;

Докладна записка с вх. №51/ 15.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.5.185, земеделска земя, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на вилна сграда.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1033
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП - план регулация и застрояване, за промяна предназначението на ПИ67800.5.185, земеделска земя, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на вилна сграда.
ПУП – план регулация и застрояване да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове, да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: МК – НИНКН, гр.София, РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП - ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване: за охранителна зона „А” от ЗУЧК - плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.= 7,00 метра, К инт. мак.=0,5, площ за озеленяване мин. 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност и за охранителна зона „Б” от ЗУЧК - плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.= 7,00 метра, К инт. мак.=0,8, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. №52/ 15.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.17.34, земеделска земя, местност „Лафотумба”, землище Созопол, извън границите на урбанизирана територия, с цел изграждане на „административно складова база“.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1034
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.17.34, земеделска земя, местност „Лафотумба”, землище Созопол, извън границите на урбанизирана територия, с цел изграждане на „административно складова база“.
ПУП – план регулация и застрояване да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване, за охранителна зона „Б” от ЗУЧК - плътност на застрояване - 60%, К инт. мак.=2,0, кота корниз Н мак.= 10,00 метра, площ за озеленяване мин. 30%, като линията на застрояване към уличната регулационна граница, в западната посока на имота се коригира от 3.00 метра на 5.00 метра, по нанесените корекции в зелен цвят.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. №66/ 22.01.2018г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1035

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията, приема представените схеми(съгласно приложения) за разполагане на преместваеми обекти върху общински имоти на територията на гр.Созопол, както следва:

1. Скица №15 /22.01.2018 година
2. Скица №14 /22.01.2018 година

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. №80/ 25.01.2018г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Промяна на решение № 982, прието на проведеното заседание на 22.12.2017г., обективирано в Протокол № 32/22.12.2017г. на Общински съвет Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1036

1.Общински съвет Созопол, променя т.1 от Решение №982/22.12.2017г., обективирано в Протокол №32/22.12.2017г., като същото придобива следната редакция:
„1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка чл.249, ал.9, т.1 от Закона за Министерство на вътрешните работи, Общински Съвет Созопол определя лимит за 2018г. за гориво в размер на 12 000 лева /дванадесет хиляди/ , което гориво да бъде дарено на Областна дирекция на МВР-Бургас за нуждите на Районно управление – Созопол.”
2.Препис от решението да се изпрати на Началника на Районно управление – Созопол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ..............................
/КР. ГЕРМАНОВА/


върнете се назад

Новини:

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...