:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ ПРОВЕДЕНО НА 22.02.2019г.


Р Е Ш Е Н И Я
ВЗЕТИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ
ПРОВЕДЕНО НА 22.02.2019г.

По предложение на Красимира Германова – Председател на Общински съвет
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1336

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:
I. ОТЧЕТ-АНАЛИЗ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ РУ-СОЗОПОЛ ЗА 2018г.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. №99/ 07.02.2019г., от Катя Стоянова- Зам. кмет на Община Созопол относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Созопол за 2018г.
2. Докладна записка с вх. №101/ 08.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в Приложение 1 Тарифа рибарско пристанище гр. Черноморец към Правилник за организация на работата в рибарско пристанище Черноморец.
3. Докладна записка с вх. №102/08.02.2019г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в Приложение 1 Тарифи рибарско пристанище гр. Созопол към Правилник за организация на работата в рибарско пристанище Созопол.
4. Докладна записка с вх. №103/08.02.2019г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на град Созопол.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
5. Докладна записка с вх. №106/ 11.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне конкретния размер на индивидуалните основни месечни заплати на кмета на общината и кметовете на кметства.
6. Докладна записка с вх. №113/ 12.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол в партньорство с Община Сунгурларе с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финасова помощ BG05M9OP001-2.040"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания- Компонент 2" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"2014-2020.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
7. Докладна записка с вх. № 59/ 21.01.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот 61042.501.1070, с. Равадиново, община Созопол.
8. Докладна записка с вх. №60/ 24.01.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Безвъзмездно настаняване на структурата на Министерство на здравеопазването - Център за СМП-Бургас, Филиал за спешна медицинска помощ в помещения, собственост на община Созопол.
9. Докладна записка с вх. №75/ 05.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.123 по Кадастралната карта на с. Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст "Старо селище"/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
10. Докладна записка с вх. №76/ 05.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.281 по Кадастрална карта на с. Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст "Старо селище"/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
11. Докладна записка с вх. №79/ 06.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Атия, м. "Старо селище", община Созопол с идентификатор 63015.506.520, площ 250кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП-за земеделски труд и отдих по §4 ЗСПЗЗ.
12. Докладна записка с вх. №80/ 06.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ II-536, кв.36 по плана на с. Индже войвода, община Созопол.
13. Докладна записка с вх. №81/ 06.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ 61042.501.21, с. Равадиново.
14. Докладна записка с вх. №82/ 06.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Индже войвода, община Созопол - Поземлен имот №46, площ 2 017 кв.м., представляващ земеделска земя в зона по §4 от ЗСПЗЗ.
15. Докладна записка с вх. №98/ 07.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Атия, м. "Старо селище", община Созопол с идентификатор 63015.506.513, площ 312 кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП - за земеделски труд и отдих по §4 ЗСПЗЗ.
16. Докладна записка с вх. №100/ 08.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Атия, м. "Старо селище", община Созопол с идентификатор 63015.506.226, площ 447кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП - за земеделски труд и отдих по §4 ЗСПЗЗ.
17. Докладна записка с вх. №105/ 08.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на безвъзмездно управление на помещения-частна общинска собственост за осъществяване дейността на Агенция за социално подпомагане - Дирекция "Социално подпомагане" - гр. Созопол.
18. Докладна записка с вх. №111/ 11.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2018/2019 година.
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
19. Докладна записка с вх. №55/ 18.01.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/, за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 61042.12.10, по КК на с. Равадиново - земеделска територия, местност "Халваджи дол", землище с. Равадиново, общ. Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, с цел отреждане за вилно застрояване, отдих и къмпинг.
20. Докладна записка с вх. №104/ 08.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на град Созопол.
21. Докладна записка с вх. №107/ 11.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 63029.129.88, 63029.129.106 и 63029.129.107, по КК на с. Росен- земеделска територия, местност "Бабино Нанино дърво", землище с. Росен, общ. Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за изграждане на "Дом за възрастни хора, състоящ се от жилищни сгради, обслужващи сгради, външен басейн, декоративно езеро, паркинг, параклис и площадка за хеликоптер".
22. Докладна записка с вх. №108/ 11.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 67800.40.102, по КК на гр. Созопол, горска територия, местност "Синетудис", землище гр. Созопол, общ. Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с отреждане на имота "за техническа инфраструктура", за изграждане на нова водна камера на НВ "Каваци"-V=3500 куб.м.
23. Докладна записка с вх. №109/ 11.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 67800.7.1, по КК на гр. Созопол, земеделска територия, местност "Буджака", землище гр. Созопол, общ. Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради.
24. Докладна записка с вх. №110/ 11.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/, извън границите на урбанизираната територия за обект: "Второстепенна улица от осова точка 52-67-76-77-78-79-80", м. "Каваците", землище на гр. Созопол.
25. Докладна записка с вх. №112/ 11.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на период и територии, за които ще се наложи забрана за строителни и монтажни работи по реда на Закона за черноморското крайбрежие за 2019г.
VI. Докладна записка с вх. №126/ 20.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол.


ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. №99/ 07.02.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Созопол за 2018 г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1337
1. ПРИЕМА годишния отчет за 2018 г. за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.


Докладна записка с вх. №101/ 08.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в Приложение 1 Тарифа рибарско пристанище гр.Черноморец към Правилник за организация на работата в рибарско пристанище Черноморец.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1338

Общински съвет Созопол приема промяна в Приложение 1 Тарифа рибарско пристанище гр.Черноморец към Правилник за организация на работата в рибарско пристанище Черноморец считано от 01.01.2019г.както следва:

Приходи от пристанищни такси - плавателен съд с ДДС
1. Плавателен съд до 7 м. – приходящи *
Годишна
Сезонна **
Месечна
Седмична
Дневна
– 700,00 лв.
– 400,00 лв.
– 150,00 лв
– 60,00 лв.
– 15,00 лв.
2. Плавателен съд от 7 м. до 10 м. – приходящи *
Годишна
Сезонна **
Месечна
Седмична
Дневна
– 1000,00 лв.
– 500,00 лв.
– 200,00 лв
– 80,00 лв.
– 20,00 лв.
3. Плавателен съд от 10 м. до 12 м. – приходящи*
Годишна
Сезонна **
Месечна
Седмична
Дневна
– 1 500,00 лв.
– 800,00 лв.
– 400,00 лв.
– 150,00 лв.
– 30,00 лв.
4. Плавателен съд от 12 м. до 15 м. – приходящи *
Годишна
Сезонна **
Месечна
Седмична
Дневна
– 2 000,00 лв.
– 1 000,00 лв.
– 600,00 лв
– 200,00 лв.
– 40,00 лв

5. Плавателен съд от 15 м. до 18 м. – приходящи *
Годишна
Сезонна **
Месечна
Седмична
Дневна
– 2 500,00 лв.
– 1 500,00 лв.
– 800,00 лв.
– 300,00 лв.
– 50,00лв.
6. Плавателен съд от 18м. до 21 м. – приходящи*
Годишна
Сезонна **
Месечна
Седмична
Дневна
– 3 000,00 лв.
– 2 000,00 лв.
– 1 100,00 лв.
– 400,00 лв.
– 70,00 лв.
7. Плавателен съд над 21 м. – приходящи *
Годишна
Сезонна **
Месечна
Седмична
Дневна.
– 4 000,00 лв.
– 2 500,00 лв.
– 1 300,00 лв
– 300,00 лв
– 100,00 лв.

Плавателен съд притежаващ Удостоверение за стопански риболов, който осъществява други дейности извън удостоверението си, заплаща сезонна такса по Тарифите за приходящи клиенти.
*приходящи – всички, които не членуват в рибарско сдружение „Св.Никола“ гр.Черноморец
**сезон – периода от 01.05. до 30.09. включителноДокладна записка с вх. №102/ 08.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в Приложение 1 Тарифи рибарско пристанище гр.Созопол към Правилник за организация на работата в рибарско пристанище Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1339

Общински съвет Созопол приема промяна в Приложение 1 Тарифа рибарско пристанище гр.Созопол към Правилник за организация на работата в рибарско пристанище Созопол считано от 01.01.2019г.както следва:

Приходи от пристанищни такси - плавателен съд с ДДС
1. Плавателен съд до 7 м. – приходящи *
Годишна
Сезонна **
Месечна
Седмична
Дневна
– 700,00 лв.
– 400,00 лв.
– 150,00 лв
– 60,00 лв.
– 15,00 лв.
2. Плавателен съд от 7 м. до 10 м. – приходящи *
Годишна
Сезонна **
Месечна
Седмична
Дневна
– 1000,00 лв.
– 500,00 лв.
– 200,00 лв
– 80,00 лв.
– 20,00 лв.
3. Плавателен съд от 10 м. до 12 м. – приходящи*
Годишна
Сезонна **
Месечна
Седмична
Дневна
– 1 500,00 лв.
– 800,00 лв.
– 400,00 лв.
– 150,00 лв.
– 30,00 лв.
4. Плавателен съд от 12 м. до 15 м. – приходящи *
Годишна
Сезонна **
Месечна
Седмична
Дневна
– 2 000,00 лв.
– 1 000,00 лв.
– 600,00 лв
– 200,00 лв.
– 40,00 лв

5. Плавателен съд от 15 м. до 18 м. – приходящи *
Годишна
Сезонна **
Месечна
Седмична
Дневна
– 2 500,00 лв.
– 1 500,00 лв.
– 800,00 лв.
– 300,00 лв.
– 50,00лв.
6. Плавателен съд от 18м. до 21 м. – приходящи*
Годишна
Сезонна **
Месечна
Седмична
Дневна
– 3 000,00 лв.
– 2 000,00 лв.
– 1 100,00 лв.
– 400,00 лв.
– 70,00 лв.
7. Плавателен съд над 21 м. – приходящи *
Годишна
Сезонна **
Месечна
Седмична
Дневна.
– 4 000,00 лв.
– 2 500,00 лв.
– 1 300,00 лв
– 300,00 лв
– 100,00 лв.

Плавателен съд притежаващ Удостоверение за стопански риболов, който осъществява други дейности извън удостоверението си, заплаща сезонна такса по Тарифите за приходящи клиенти.
*приходящи – всички, които не членуват в рибарско дружество -Созопол
**сезон – периода от 01.05. до 30.09. включителноДокладна записка с вх. №103/ 08.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на град Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1340

Общински съвет Созопол приема промяна в Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на град Созопол както следва:

В Раздел V „Частично ограничаване на достъпа на МПС в старата част на град Созопол-Архитектурен резерват „ се правят следните промени:
1. Чл.19б /1/ се изменя и придобива следната редакция: „Въвежда се режим на платено паркиране по чл.19а за периода от 1 юни до 30 септември, който е валиден всеки ден за часовия диапазон от 00:00 часа до 24:00 часа.“;
2. В чл.19з текста „ изхода на ул.“Н. Вапцаров““ отпада.;
3. В чл.19з текста по т.2 добива следната редакция: „ 2. За периода от 30/тридесет/ минути посетителите не дължат такси, след изтичането им се таксуват с 2,00/два/ лв. на час. След изтичането на осем последователни часа, престоя става безплатен в рамките на денонощието.“;
4. В чл.19з, в т.3 думите „2 часа“ се променят и стават „30/тридесет/ минути“.;
5. В чл.19з, т.4 отпада.;
6. В чл.19з, т.5 става т.4.;
7. В чл.19з, т.6 става т.5.;


ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. №106/11.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне конкретния размер на индивидуалните основни месечни заплати на кмета на общината и кметовете на кметства.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1341
Одобрява конкретните индивидуални основни месечни заплати на кмета на общината и на кметовете на кметства от община Созопол, считано от 01.01.2019 г., както следва:
БИЛО СТАВА
Кмет на Община Созопол 2400,00 лв. 3500,00 лв.
Кмет на кметство с. Атия 1026,00 лв. 1129,00 лв.
Кмет на кметство с. Зидарово 1128,00 лв. 1241,00 лв.
Кмет на кметство с. Крушевец 1026,00 лв. 1129,00 лв.
Кмет на кметство с. Равадиново 1026,00 лв. 1129,00 лв.
Кмет на кметство с. Равна гора 1128,00 лв. 1241,00 лв.
Кмет на кметство с. Росен 1128,00 лв. 1241,00 лв.
Кмет на кметство гр. Черноморец 1400,00 лв. 1540,00 лв.
Кмет на кметство с. Индже войвода 800,00 лв. 880,00 лв.
Кмет на кметство с. Габър 800,00 лв. 880,00 лв.

Размерът на допълнителните трудови възнаграждения се определя в рамките на действащите нормативни актове.

Докладна записка с вх. №113/ 12.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол в партньорство с Община Сунгурларе с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1342
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 15 от ЗМСМА Общински съвет Созопол реши:
1. Възлага и делегира права на Кмета на Община Созопол да подготви проектно предложение „Патронажна грижа в Община Сунгурларе и Община Созопол” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
2. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подпише Споразумение за партньорство с партньор Община Сунгурларе, както и всички административни и подкрепящи документи, в рамките на проектно предложение по т. 1.


ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. № 59/ 21.01.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот 61042.501.1070, с.Равадиново, община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1343

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобствениците - В. К. М. ЕГН ...., Г. К. М. ЕГН ....., П. К. С. ЕГН ...., С. Н. Т. ЕГН ....., К. К. И. ЕГН ...., Е. Н. П.ЕГН ......, П. А. П. ЕГН ....., К. А. М. ЕГН ...... чрез продажба на 18 кв.м. ид.ч. /осемнадесет квадратни метра идеални части – общинска собственост от Урегулиран поземлен имот с идентификатор 61042.501.1070 /ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди четиридесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – хиляда и седемдесет/, целият с площ 454 кв.м./четиристотин петдесет и четири кв.м./, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване/до 10м/, идентичен с парцел – XI-205, квартал - 26, с.Равадиново, ул.“Стара планина“ №1, община Созопол, при съседи: 61042.501.58, 61042.501.61, 61042.501.75, 61042.501.59.
2. Одобрява експертна оценка №338/17.12.2018г на независим лицензиран оценител в размер на 669,00лв./шестстотин шестдесет и девет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.Докладна записка с вх. №60/ 24.01.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Безвъзмездно настаняване на структурата на Министерство на здравеопазването – Център за СМП-Бургас, Филиал за спешна медицинска помощ Созопол в помещения, собственост на община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1344

1. Общински Съвет – Созопол на основание чл.21 ал.1 т.8 и от ЗМСМА и чл.12 ал.3 от Закона за Общинската собственост, във вр. с чл.12, ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Созопол дава своето съгласие да се предостави безвъзмездно за управление на Център за спешна медицинска помощ – Бургас, структура към Министерство на здравеопазването, следните помещения в имот – публична общинска собственост: приемен кабинет с площ от 21,7кв.м., шокова зала с площ от 27 кв.м., тоалетна и умивалня с площ от 3,50 кв.м., коридори, обслужващи изброените по-горе помещения с обща площ от 23,36 кв.м., находящи се на ниво партерен етаж, представляващ І-ви етаж в северното крило на общинска сграда с идентификатор 67800.505.134.1 с предназначение - за „Административна, делова сграда”, разположена в Поземлен имот с идентификатор 67800.505.134, находящ се на пл.“Хан Крум“ №2, гр.Созопол, община Созопол, идентичен с УПИ-I, кв.151 . Общата площ на помещения е в размер на 75,56 кв.м./седемдесет и пет цяло и петдесет и шест/ за нуждите и дейността на Филиал за спешна медицинска помощ - гр.Созопол за срок от 5 /пет/ години.
2. Възлага на кмета на община Созопол изпълнение на настоящето решение.
Докладна записка с вх. №75/ 05.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.123 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1345

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 84 /осемдесет и четири/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.123 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 684 кв.м. /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, на стойност 1 250,00 лв. /хиляда двеста и петдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0001/29.01.2019г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.38, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицето М. Т. П. да придобие право на собственост върху 84 /осемдесет и четири/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.123 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 684 кв.м., /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Докладна записка с вх. №76/ 05.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.281 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1346

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 78 /седемдесет и осем/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.281 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 448 кв.м. /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, на стойност 1 150,00 лв. /хиляда сто и петдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0002/29.01.2019г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.38, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицето Г. К. С. да придобие право на собственост върху 78 /седемдесет и осем/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.281 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 448 кв.м., /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Докладна записка с вх. №79/ 06.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол с идентификатор 63015.506.520, площ 250кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – за земеделски труд и отдих по §4 ЗСПЗЗ.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1347

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.520/ЕКАТТЕ -шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район – петстотин и шест, поземлен имот- петстотин и двадесет/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол, с площ 250 кв.м.(двеста и петдесет), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих/съгл. §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ/, при съседи: 63015.506.310, 63015.506.308, 63015.506.307, 63015.506.598, стар идентификатор: 63015.505.360, номер по предходен план: 001520.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 3 697,00 лв. /три хиляди шестстотин деветдесет и седем лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №345/25.01.2019г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. №80/ 06.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ II-536, кв.36 по плана на с.Индже войвода, община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1348
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва раздел III на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2019г.”, приета с Решение №1304/25.01.2019г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: 26 кв.м.ид.ч. /двадесет и шест квадратни метра идеални части – общинска собственост от Урегулиран поземлен имот II-536 /две римско за имот с планоснимачен номер петстотин тридесет и шест/ в кв.36 /тридесет и шест/, целият с площ 1001кв.м./хиляда и един квадратни метра/, находящ се в община Созопол, по плана на с.Индже войвода, одобрен със Заповед № 132 и 656/2001г., при граници: север: улица, изток: УПИ IX-451, юг: УПИ III-450, запад: улица.
2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобствениците С. Н. П. ЕГН .... и Д. Я. П. ЕГН ..... чрез продажба на 26 кв.м.ид.ч. /двадесет и шест квадратни метра идеални части – общинска собственост от Урегулиран поземлен имот II-536 /две римско за имот с планоснимачен номер петстотин тридесет и шест/ в кв.36 /тридесет и шест/, целият с площ 1001кв.м./хиляда и един квадратни метра/, находящ се в община Созопол, по плана на с.Индже войвода, одобрен със Заповед № 132 и 656/2001г., при граници: север: улица, изток: УПИ IX-451, юг: УПИ III-450, запад: улица.
3. Одобрява експертна оценка №346/28.01.2019г. на независим лицензиран оценител в размер на 208,00лв./двеста и осем лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

Докладна записка с вх. №81/ 06.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ 61042.501.21, с.Равадиново.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1349

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва раздел III на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2019г.”, приета с Решение №1304/25.01.2019г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: 13 кв.м. ид.ч. /тринадесет квадратни метра идеални части от Урегулиран поземлен имот 61042.501.21/ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди четиридесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двадесет и едно/, целият с площ 491 кв.м./четиристотин деветдесет и един квадратни метра/, по КККР на с.Равадиново, одобрени със Заповед РД-18-55/29.09.2015г., находящ се в с.Равадиново, ул.“Ропотамо“, община Созопол, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид озеленени площи, при граници: 61042.501.20, 61042.501.22, 61042.501.58, 61042.11.2, идентичен с парцел XI- за озеленяване, кв.29
2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственика Н. Д. Г. ЕГН ....... чрез продажба на 13 кв.м. ид.ч. /тринадесет квадратни метра идеални части от Урегулиран поземлен имот 61042.501.21/ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди четиридесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двадесет и едно/, целият с площ 491 кв.м./четиристотин деветдесет и един квадратни метра/, по КККР на с.Равадиново, одобрени със Заповед РД-18-55/29.09.2015г., находящ се в с.Равадиново, ул.“Ропотамо“, община Созопол, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид озеленени площи, при граници: 61042.501.20, 61042.501.22, 61042.501.58, 61042.11.2, идентичен с парцел XI- за озеленяване, кв.29
3. Одобрява експертна оценка №342/25.01.2019г. на независим лицензиран оценител в размер на 478,00лв./четиристотин седемдесет и осем лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

Докладна записка с вх. №82/ 06.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Индже войвода, община Созопол – Поземлен имот №46, площ 2 017 кв.м., представляващ земеделска земя в зона по §4 от ЗСПЗЗ.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1350

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2019г.”, приета с Решение №1304/25.01.2019г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с пл.№46/четиридесет и шест/ по плана на зона §4 от ЗСПЗЗ на с.Индже войвода, община Созопол, одобрен със заповед №132/2001г., 656/2001г., с площ 2 017кв.м./две хиляди и седемнадесет квадратни метра/, при съседи: Север: път, Изток: ПИ №65, Юг: ПИ №65 и път, Запад – път.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с пл.№46/четиридесет и шест/ по плана на зона §4 от ЗСПЗЗ на с.Индже войвода, община Созопол, одобрен със заповед №132/2001г., 656/2001г., с площ 2 017кв.м./две хиляди и седемнадесет квадратни метра/, при съседи: Север: път, Изток: ПИ №65, Юг: ПИ №65 и път, Запад – път.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 3 249,00лв. /три хиляди двеста четиридесет и девет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка №340/17.12.2018г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. №98/ 07.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол с идентификатор 63015.506.513, площ 312кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – за земеделски труд и отдих по §4 ЗСПЗЗ.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1351
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.513/ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот- петстотин и тринадесет/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол, с площ 312 кв.м./триста и дванадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията - „Земеделска земя, начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, при съседи: 63015.506.585, 63015.506.593, 63015.506.207.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 4 613,00 лв./четири хиляди шестстотин и тринадесет лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №344/25.01.2019г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. №100/ 08.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол с идентификатор 63015.506.226, площ 447кв.м., с трайно предназначение: земеделска и НТП – за земеделски труд и отдих по §4 ЗСПЗЗ.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1352

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.226 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот- двеста двадесет и шест/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, стар номер – 226, находящ се в с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол, с площ 447 кв.м./четиристотин четиридесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията - „Земеделска земя“, начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, при граници: 63015.506.223, 63015.506.225, 63015.506.227, 63015.506.594.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 6 610,00лв./шест хиляди шестстотин и десет лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №343/25.01.2019г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. №105/ 08.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на помещения-частна общинска собственост за осъществяване дейността на Агенция за социално подпомагане – Дирекция „Социално подпомагане“ – гр.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1353

1. Общински Съвет – Созопол на основание чл.21 ал.1 т.8 и от ЗМСМА и чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, във вр. с чл.15 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Созопол дава своето съгласие да се предоставят за срок от 10/десет/ години безвъзмездно за управление на Агенция за социално подпомагане - дирекция “Социално подпомагане”- гр.Созопол, следните помещения – частна общинска собственост: Самостоятелни обекти в сграда - “Търговски комплекс”, находяща се в гр.Созопол, ул.”Черно море”№1, бл.4 с идентификатор 67800.504.224.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224, идентичен с УПИ ХІ-общ., кв.49 по плана на гр.Созопол при съседи на имота 67800.502.424 и 67800.502.271, със застроена площ на сградата от 161 /сто шестдесет и един/ кв.м. и брой етажи – 2 /два/, съгласно кадастрална скица по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри както следва:
1.1 Самостоятелен обект с идентификатор 67800.504.224.1.5, находящ се на ул.”Черно море” №1, бл.4, ет.0, в сграда №1 с идентификатор 67800.504.224.1, с предназначение на обекта - за офис, с площ 81/осемдесет и един/ кв.м., прилежащи части: 26,45, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67800.504.224.1.7, 67800.504.224.1.6; под обекта: 67800.504.224.1.2, 67800.504.224.1.1 и над обекта: 67800.504.224.1.8, 67800.504.224.1.9, 67800.504.224.1.10, 67800.504.224.1.11;
1.2 Самостоятелен обект с идентификатор 67800.504.224.1.8, находящ се на ул.”Черно море” №1, бл.4, ет.1, в сграда №1 с идентификатор 67800.504.224.1, с предназначение - за офис с площ 20/двадесет/кв.м., прилежащи части: 6,56, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67800.504.224.1.9; под обекта: 67800.504.224.1.5 и над обекта: няма;
1.3 Самостоятелен обект с идентификатор 67800.504.224.1.9, находящ се на ул.”Черно море” №1, бл.4, ет.1, в сграда №1 с идентификатор 67800.504.224.1, с предназначение - за офис, с площ 20/двадесет/кв.м., прилежащи части: 6,66, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67800.504.224.1.10, 67800.504.224.1.8; под обекта: 67800.504.224.1.7, 67800.504.224.1.5 и над обекта: няма;
1.4 Самостоятелен обект с идентификатор 67800.504.224.1.10, находящ се на ул.”Черно море” №1, бл.4, ет.1, в сграда №1 с идентификатор 67800.504.224.1, с предназначение - за офис, с площ 24/двадесет и четири/ кв.м., прилежащи части: 7,69, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67800.504.224.1.11, 67800.504.224.1.9; под обекта: 67800.504.224.1.6, 67800.504.224.1.5, 67800.501.224.1.7 и над обекта: няма;
1.5 Самостоятелен обект с идентификатор 67800.504.224.1.11, находящ се на ул.”Черно море” №1, бл.4, ет.1, в сграда №1 с идентификатор 67800.504.224.1, с предназначение - за офис, с площ 10/десет/кв.м., прилежащи части: 3,1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67800.504.224.1.10; под обекта: 67800.504.224.1.5 и над обекта: няма;
2. Възлага на кмета на община Созопол изпълнение на настоящето решение.

Докладна записка с вх. №111/ 11.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2018/2019 година.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1354

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва раздел IV от „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2019г.”, приета с Решение №1304 от 25.01.2019г. от Общински съвет Созопол с имотите от Приложение №1, неразделна част от настоящото решение.
2. Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37о, ал.1, т.1 и чл.37и, ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, определя размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и индивидуално ползване съгласно списък на поземлени имоти Приложение №1
3. Общински съвет Созопол на основание чл.37о ал.1, т.2 и ал.2 от ЗСПЗЗ одобрява Правила за ползване на мерите и пасищата от общинския поземлен фонд, съгласно Приложение №2
4. Общински съвет Созопол на основание чл.37о, ал.4, т.1 и т.2 от ЗСПЗЗ дава своето съгласие да се предоставят под наем за индивидуално ползване за срок от 5 стопански години мери и пасища – публична общинска собственост на животновъди, отглеждащи пасищни животни, съгласно списъците на поземлени имоти – Приложение №1 и приема Годишен план за паша – Приложение №3
5. Останалите свободни цели имоти – пасища и мери, определени за индивидуално ползване да се отдадат под наем по реда на чл.37и, ал.13 и ал.14 от ЗСПЗЗ.
6. Определя годишните наемни цени за общинските пасища, мери и ливади за индивидуално ползване съгл. чл.37и, ал.1 през стопанската 2018-2019г., съответно начални тръжни наемни цени съгл. чл.37и, ал.13 и 14 да се определят съгласно Методика за определяне пазарната наемна стойност за 2019г. при отдаване под наем на имоти – общинска собственост с НТП „пасища, мери и ливади“, приета с Решение № 1328 от Протокол №47/25.01.2019г. на Общински съвет Созопол.
7. Съгласно чл.37о, ал.4, т.3 от ЗСПЗЗ определя задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите, пасищата и ливадите – в Приложение №2 и №3.
8. На основание чл.60, ал.1, предложение второ от АПК допуска предварително изпълнение на решенията.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. №55/ 18.01.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 61042.12.10, по КК на с. Равадиново - земеделска територия, местност „Халваджи дол“, землище с. Равадиново, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилно застрояване, отдих и къмпинг.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1355
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП – ПРЗ, за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 61042.12.10, по КК на с.Равадиново, земеделска територия, местност „Халваджи дол“, землище с.Равадиново, общ. Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилно застрояване, отдих и къмпинг.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване, за устройствена зона Ов1 – 31, в охранителна зона „Б“ от ЗУЧК, по действащия ОУП на Община Созопол: плътност на застрояване - 20%, К инт. мак.=0,8, кота корниз Н мак.= 7,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност. Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ.
ПУП – ПРЗ да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “ЕР юг“ ЕАД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява задание за изработване на проект за ПУП – ПРЗ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. №104/ 08.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1356

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията, приема представените схеми(съгласно приложения) за разполагане на преместваеми обекти върху общински имоти на територията на община Созопол, както следва:

Приложение:
За гр.Созопол:
1. Скица №59 /11.04.2018 година /презаверена на 05.02.2019година/
2. Скица №61/12.04.2018 година /презаверена на 05.02.2019година/
3. Скица №62/12.04.2018 година /презаверена на 05.02.2019година/
4. Скица №63 /12.04.2018 година /презаверена на 05.02.2019година/
5. Скица №64 /12.04.2018 година /презаверена на 05.02.2019година/
6. Скица №65 /12.04.2018 година /презаверена на 05.02.2019година/
7. Скица №69 /24.04.2018 година /презаверена на 05.02.2019година/

За гр.Черноморец:
1. Скица №07 /05.02.2019 година
2. Скица №08 /05.02.2019 година
3. Скица №09 /05.02.2019 година
4. Скица №10 /05.02.2019 година
5. Скица №11 /05.02.2019 година
6. Скица №12 /05.02.2019 година
7. Скица №13 /05.02.2019 година

За с.Габър
1. Скица №11 /06.02.2019 година
2. Скица №12 /06.02.2019 година

За с.Крушевец
1. Скица №13 /06.02.2019 година

За с.Зидарово
1. Скица №14 /06.02.2019 година

За с.Росен
1. Скица №23 /06.02.2019 година

За с.Индже войвода
1. Скица №24 /06.02.2019 година

За с.Атия
1. Скица №22 /06.02.2019 година

Докладна записка с вх. №107/ 11.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, за промяна предназначението на ПИ с идентификатори 63029.129.88, 63029.129.106 и 63029.129.107, по КК на с.Росен - земеделска територия, местност „Бабино Нанино дърво“, землище с.Росен, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за изграждане на „Дом за възрастни хора, състоящ се от жилищни сгради, обслужващи сгради, външен басейн и вътрешен басейн, декоративно езеро, паркинг, параклис и площадка за хеликоптер“.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1357

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП – ПРЗ, за промяна предназначението на ПИ с идентификатори 63029.129.88, 63029.129.106 и 63029.129.107, по КК на с.Росен - земеделска територия, местност „Бабино Нанино дърво“, землище с.Росен, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за изграждане на „Дом за възрастни хора, състоящ се от жилищни сгради, обслужващи сгради, външен басейн и вътрешен басейн, декоративно езеро, паркинг, параклис и площадка за хеликоптер“.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване, за устройствена зона Ок-Зз (48д), по действащия ОУП на Община Созопол: плътност на застрояване мак. 8%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,25 и минимална площ за озеленяване 80%, като ½ от нея да бъде осигурена за лозя и овощни насаждения.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ.
ПУП – ПРЗ да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява задание за изработване на проект за ПУП – ПРЗ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. №108/ 11.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 67800.40.102, по КК на гр.Созопол, горска територия, местност „Синетудис“, землище гр. Созопол, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с отреждане на имота „за техническа инфраструктура“, за изграждане на нова водна камера на НВ „Каваци“ – V=3500м3.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1358

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.73, ал.1, т.1, т.5 и ал.5 от ЗГ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план - план регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 67800.40.102, по КК на гр.Созопол, горска територия, местност „Синетудис“, землище гр. Созопол, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с отреждане на имота „за техническа инфраструктура“, за изграждане на нова водна камера на НВ „Каваци“ – V=3500м3.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ.
ПУП – ПРЗ да се изработи при спазване на изискванията на ЗГ, ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява задание за изработване на проект за ПУП – ПРЗ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. №109/ 11.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 67800.7.1, по КК на гр.Созопол, земеделска територия, местност „Буджака“, землище гр. Созопол, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1359

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план - план регулация и застрояване за ПИ с идентификатор67800.7.1 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, местност „Буджака“, землище гр. Созопол, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване, за устройствена зона Ов1 (116*), в охранителна зона „Б“ от ЗУЧК, по действащия ОУП на Община Созопол: плътност на застрояване - 20%, К инт. мак.=0,8, кота корниз Н мак.= 7,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност. В графичната част към проекта да се отрази одобрената улична регулация. Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ.
ПУП – ПРЗ да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, с: МК-НИНКН, гр.София, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява задание за изработване на проект за ПУП – ПРЗ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. №110/ 11.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/, извън границите на урбанизираната територия за обект: „Второстепенна улица от осова точка 52-67-76-77-78-79-80“, м.“Каваците“, землище на гр.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1360

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.5, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП – ПП, Парцеларен план /ПУП – ПП/, извън границите на урбанизираната територия за обект: „Второстепенна улица от осова точка 52-67-76-77-78-79-80“, м.“Каваците“, землище на гр.Созопол.
ПУП – ПП да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове, да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява задание за изработване на проект за ПУП – ПУР.
3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29, ал.1 (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.), от Закон за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасета на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП. Срока на валидност на предварителното съгласие е три години, считано от датата на влизане в сила на решението.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. №112/ 11.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на период и територии, за които ще се наложи забрана за строителни и монтажни работи по реда на Закона за черноморското крайбрежие за 2019г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1361
На основание чл.15,ал.2 от Закон за устройство на черноморското крайбрежие, Общински съвет Созопол определя периода и териториите, за които да се наложи забрана за строителни и монтажни работи както следва:
1. За на територията на гр.Черноморец; м.„Света Марина", м.”Буджака”, м.”Каваци”, м.”Мапи”, м.”Градина”, м.”Аклади”,м.Ачмалъци, м.”Герени”,м. „Аклади чеири”, м.”Акра” както и други самостоятелно обособени курортни комплекси и курортни територии, къмпинги и ваканционни селища(вилни и туристически селища), находящи се в землището на гр.Созопол и гр.Черноморец, както следва:
 от 15.05.2019год. до 30.09.2019год. да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито.
 до 01.06.2019год. участниците в процеса на строителството да привършат и с вътрешните довършителни дейности и приведат строителните обекти в подходящ вид, като за изпълнение на горното, транспортът следва да бъде организиран с МПС до 5т.;
2. Извършването на строителни и монтажни работи на територията на с.Равадиново, както следва:
 от 01.07.2019год.. до 15.09.2019год. да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито.
 при извършване на демонтажни и монтажни работи на закрито, да се спазват изискванията и забраните , определени съгласно Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
3. Във всички останали курортни и вилни територии по чл.15 от ЗУЧК, в границите на Община Созопол, неупоменати по-горе и попадащи в Зони „А" и „Б", съгласно чл.10 и чл.11 от ЗУЧК:
 от 01.06.2019год. до 15.09.2019год. - да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито, като вътрешни довършителни работи без използване на строителна техника и механизация се разрешават в часовете - от 9.00ч. - 12.00ч. и от 16.00ч. - 19.00ч.
4. Участниците в процеса на строителството в горепосочените територии, при преустановяване на строителните и монтажни работи в определените срокове, да предприемат необходимите мерки за ограждане и обезопасяване на строителните обекти, както и да изчистят тротоарите и уличните платна около строежите от строителни материали и механизация и да демонтират временно поставените/монтирани обслужващи обекти, разположени извън границите на строителната площадка, определена по установения ред.
5.Изключения от забраните се допускат за:
5.1.Неотложни аварийно-ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности. Когато за изпълнението на същите е необходимо издаване на разрешение за строеж, това условие да се отбелязва в издаденото РС. Когато за изпълнението на същото не е необходимо издаването на РС, необходимите дейности да се удостоверяват чрез протоколи от длъжностни лица от общинска администрация и/или становища/доклади на правоспособни технически и инженерни лица.
5.2. Изпълнението на обекти –общински или държавни, със значим обществен интерес , както и такива на които изпълнението е обвързано с конкретни ангажименти по Оперативни програми, Кохезионен фонд, Републикански и общински бюджет и др.п., съгласно приложен списък – Приложение 1

Приложение № 1: Списък на обектите

Наименование на обекта
Срок за спиране на СМР
Срок за започване на СМР
Асфалтиране, преасфалтиране и локален ремонт на общ.пътища и улична мрежа 30.06.2019 15.09.2019
Ремонти улици и тротоари 30.06.2019 15.09.2019
Основен ремонт : Рехабилитация на ул."Републиканска" от общински път BGS 1210 до кръстовището с ул."Одеса" и ул."Одеса".Ново строителство от ул."Одеса" и изграждане на ул."Цар Симеон Велики" и ул."Цар Асен Велики" и ул."Хан Тервел"на гр.Созопол
Довеждащ водопровод до Пилотен център за събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци – Созопол по проект „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци” по Българо – швейцарската програма за сътрудничество“. Без спиране -//-
Довеждащ път до Пилотен център за събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци – Созопол по проект „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци” по Българо – швейцарската програма за сътрудничество“. Без спиране
Кабел 20 kV за захранване на трафопост към обект „ Депо за строителни отпадъци,земни маси и инертни материали”, находящо се в ПИ 81178.51.58 по КК на гр.Черноморец. Без спиране
Пилотен център за събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци – Созопол Без спиране
ДЕТСКА ГРАДИНА в УПИ I-за детска градина, кв. 15, с. Равадиново,община Созопол Без спиране -//-
Футболно игрище с.Атия Без спиране -//-


ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. №126/ 20.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1362

Общински съвет Созопол приема промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол както следва:

I.В Раздел първи „Осигуряване и опазване на обществения ред„ се правят следните промени:
1.Чл.4 /2/ се отменя;
II.В Раздел втори „Транспорт и организация на движението„ се правят следните промени:
1.Навсякъде в раздел втори думата „МПС“ се заменя с „ППС“;
2.Чл.12/1/ се отменя;
3.В чл.12 ал.2 става ал.1;
4.Чл.14 се отменя.
5.Чл.15 се изменя и придобива следната редакция: /1/В случаите по чл.171, т.5, б.”б” от Закона за движение по пътищата се извършва принудително преместване на паркирано пътно превозно средство без знание на неговия собственик или на упълномощения от него водач. Отстраняването се извършва по разпореждане на органите по чл.168 от Закона за движение по пътищата, чрез специално за целта превозно средство за принудително отстраняване (репатриране с „паяк“).
/2/ В случаите по ал.1 от момента на уведомяването на районното полицейско управление се начислява такса за отговорното пазене на преместения автомобил в размер, определен от Общинския съвет.
III.В „Административно-наказателни разпоредби“ чл.29 се изменя и придобива следната редакция: „Който нарушава забраните по чл.4, се наказва с глоба в размер от 100 до 500 лв.и/или с имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лв.“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ..............................
/КР. ГЕРМАНОВА/


върнете се назад

Новини:

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...