:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ ПРОВЕДЕНО НА 29.03.2019г.


Р Е Ш Е Н И Я
ВЗЕТИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ
ПРОВЕДЕНО НА 29.03.2019г.

По предложение на Красимира Германова – Председател на Общински съвет
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1363

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. №139/ 28.02.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Приемане на доклад за 2018г. по изпълнението на Плана за действие на Община Созопол за изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2018-2020 година.
2. Докладна записка с вх. №142/ 01.03.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Приемане план на Община Созопол за 2019 г. за изпълнение на Националната стратегия за младежта /2010-2020/.
3. Докладна записка с вх. № 154/ 05.03.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поправка в решение 1326 от 25.01.2019г. относно учредяване право на ползване по реда на чл.56,ал. 3 от ППЗОЗЗ във връзка с чл.75, ал. 1 от Закон за подземни богатства, върху общински земеделски имоти, с обща площ от 1589 кв.м, в землището на с.Зидарово, Община Созопол.
4. Докладна записка с вх. №159/ 08.03.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Вземане на решения, свързани с провеждане на общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас.
5. Докладна записка с вх. №170/ 13.03.2019г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019 г. в Община Созопол.
6. Докладна записка с вх. 187/ 15.03.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Приемане на годишен план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол през 2020 година.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
7. Докладна записка с вх. №136/ 26.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2020-2022г. на Община Созопол.
8. Докладна записка с вх. №185/ 15.03.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2019г.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
9. Докладна записка с вх. №156/ 05.03.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на части от недвижим имот, публична общинска собственост, идентификатор 63029.501.9501 по кадастрална карта на с.Росен, индивидуализирани съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ, попадащи в обхват на ПИ 63029.501.464 (УПИ І-576, кв.39), за частна общинска собственост;
10. Докладна записка с вх. №160/ 08.03.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА СТРОЕЖ в полза на “ЕВН България Електроразпределение”АД, за реализиране предмет на дейност на дружеството- изграждане на трансформаторен пост /БКТП / в ПИ 67800.4.332, м.Буджака, отреден за „За електроенергийно производство”, по Кадастрална карта на гр.Созопол.
11. Докладна записка с вх. №163/ 11.03.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от поземлен имот №54 по кадастралния план на местност ”Росенец”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас /зона по §4 ЗСПЗЗ/ с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
12. Докладна записка с вх. №164/ 11.03.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 67800.50.131 по Кадастралната карта на гр.Созопол /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Куку баир“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
13. Докладна записка с вх. №172/ 14.03.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на оценка за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XIV – „за безвредни производствени дейности“, кв.22 по плана на с.Индже войвода, община Созопол на собственик на законно построена сграда.
14. Докладна записка с вх. №173/ 14.03.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ XIII-204, кв.22 по плана на с.Индже войвода, община Созопол.
15. Докладна записка с вх. №174/ 14.03.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ X-21, кв.6 по плана на с.Крушевец, община Созопол.
16. Докладна записка с вх. №175/ 14.03.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, - УПИ I, кв.5 с площ 606кв.м., по плана на с.Индже войвода, община Созопол, ведно с построените в него едноетажна масивна сграда със застроена площ 92кв.м. и едноетажна масивна стопанска сграда със застроена площ 16кв.м.
17. Докладна записка с вх. №176/ 14.03.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Созопол, община Созопол с идентификатор 67800.502.458, площ 56 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и НТП – за електроенергийно производство.
18. Докладна записка с вх. №177/ 14.03.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд на община Созопол – Поземлен имот 14249.96.1, находящ се в с.Габър, м.“Церова Локва“, община Созопол, с площ 106686 кв.м., трайно предназначение на територията : земеделска и НТП – „нива“ , стар номер 096001 без търг или конкурс по реда на чл.24а, ал.6, т.2 от ЗСПЗЗ.
19. Докладна записка с вх. №178/ 14.03.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост, находящи се в гр.Созопол, ул.“Републиканска“, община Созопол, в сграда с идентификатор 67800.503.573.7, представлеващи самостоятелни обекти в сграда с идентификатори както следва: 67800.503.573.7.12, 67800.503.573.7.13, 67800.503.573.7.15, 67800.503.573.7.14, 67800.503.573.7.16, 67800.503.573.7.17, всички с предназначение – за търговска дейност.
20. Докладна записка с вх. №179/ 14.03.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от поземлен имот №8 по кадастралния план на местност ”Край село”, землище с.Равна гора, община Созопол, област Бургас /зона по §4 ЗСПЗЗ/ с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
21. Докладна записка с вх. №180/ 14.03.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.294 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
22. Докладна записка с вх. №182/ 15.03.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за предоставяне безвъзмездно на Община Созопол на идеални части от недвижими имоти, държавна собственост, находящи се в гр.Созопол.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
23. Докладна записка с вх. №137/ 26.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Външно ел. захранване на ПИ40124.134.219“, зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол.
24. Докладна записка с вх. №138/ 26.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Външно ел. захранване на ПИ40124.134.95“, зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол.
25. Докладна записка с вх. №157/ 07.03.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за изключване от горска територия, промяна предназначението и урегулиране на ПИ с идентификатор 67800.44.29 по КК, горска територия, местност „Мапи“, землище гр.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с отреждане на имота за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.
26. Докладна записка с вх. №158/ 07.03.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, за урегулиране на част от 860м2, от ПИ с идентификатор по КК - 63029.14.410, целият с площ от 1560м2, земеделска територия, местност „Край село“, землище с.Росен, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел обособяване на нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за изграждане на „жилищни сгради“.
27. Докладна записка с вх. №171/ 14.03.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр. Созопол.
28. Докладна записка с вх. №184/ 15.03.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:1.Оттегляне на Решение №392 от Протокол №18/08.02.2013година на Общински съвет Созопол, за допускане изработването на ПУП – ПРЗ, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.8.1005, местност „Каваците”, землище гр.Созопол и ПП за елементи на техническата инфраструктура.
2. Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на проект на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, за ПИ с идентификатор 67800.8.1005, по КК на гр.Созопол, вид собственост частна, урбанизирана територия, с НТП „за почивен лагер“ и част 138м2/1106м2 от ПИ с идентификатор 67800.8.310, по КК на гр.Созопол, вид собственост - общинска публична, земеделска територия, с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, местност „Каваци“, землище на гр.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, за урегулиране и отреждане за: „курортно ваканционно селище, трафопост, магазини и заведение за хранене“.
3.Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.16, ал.1 от ЗУТ, за изработване на проект на ПУР, като към улица с О.Т. 28-32-33, одобрена със Заповед №610/27.10.2003г., на Кмета на Община Созопол, се проектира паркинг за сметка на ПИ с идентификатор 67800.8.1005 по КК, а в северна посока се проектира улица с О.Т. 28-29-30, осигуряваща достъп до съществуваща улица „Виа Понтика“, местност „Буджака“, землище Созопол.
4.Даване на предварително съгласие, на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, за провеждане на процедура по промяна предназначението на част 138м2/1106м2 от ПИ с идентификатор 67800.8.310 по КК, вид собственост - общинска публична, земеделска територия, с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, по КК, местност „Каваци“, землище гр. Созопол, извън границите на урбанизираната територия.
5.Даване на предварително съгласие, на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, за изработване на проект на ПУР, на улица с О.Т. 28-29-30, осигуряваща достъп до съществуваща улица „Виа Понтика“, местност „Буджака“, землище Созопол.
6. Одобряване, съгласно чл.124б, ал1 от ЗУТ, на заданието по чл.125, ал.1 от ЗУТ, за изработване на: проект на ПУП-ПРЗ и проект на ПУР.
29. Докладна записка с вх. №186/ 15.03.2019г., от Стойо Недин – общински съветник в общински съвет – Созопол, относно: Промяна на Решение № 897/29.09.2017г. на общински съвет Созопол, в частта касаеща имот с идентификатор № 67800.40.154.
V. Докладна записка с вх. №209/ 22.03.2019г., от Красимира Германова – Председател на общински съвет Созопол, относно: Откриване на процедура за финансовото оздравяване на община Созопол съгласно ЗПФ.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. №139/ 28.02.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Приемане на доклад за 2018г. по изпълнението на Плана за действие на Община Созопол за изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2018-2020 година.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1364
1.Общински съвет Созопол приема Доклада за 2018 г. по изпълнението на Плана за действие на Община Созопол, за изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2018-2020 година.
Докладна записка с вх. №142/ 01.03.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Приемане план на Община Созопол за 2019 г. за изпълнение на Националната стратегия за младежта /2010-2020/.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1365

1.На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Созопол приема План на Община Созопол за 2019 година за изпълнение на Националната стратегия за младежта /2010-2020/.

Докладна записка с вх. № 154/ 05.03.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поправка в решение 1326 от 25.01.2019г. относно учредяване право на ползване по реда на чл.56,ал. 3 от ППЗОЗЗ във връзка с чл.75, ал. 1 от Закон за подземни богатства, върху общински земеделски имоти, с обща площ от 1589 кв.м, в землището на с.Зидарово, Община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1366

Общински Съвет Созопол дава съгласие да бъде извършена поправка в Решение 1326 от 25.01.2019г., в т.1, както следва:
вместо :
1. На основание чл.8, ал.2 от Закон за общинската собственост във връзка с чл.57,ал. 1 и чл.56,ал.3 от ППЗОЗЗ и чл.75, ал 1 от Закон за подземните богатства, Общински Съвет Созопол дава съгласието си за временно право на ползване върху имоти с номера и площи както следва: 288 кв.м. от 30822.101.21;288кв.м.от 30822.101.171; 432 кв.м. от 30822.101.261, 51 кв.м. от 30822.101.2; 30кв.м. от 30822.101.476; 230 кв.м. от 30822.101.21, всички в землището на с.Зидарово, Община Созопол, с обща площ от 1 589(хиляда петстотин осемдесет и девет кв.м.).
Правото се дава за прокарване на канави(канавни работи) и за целите на изграждане на сондажна площадка за нуждите на „Асарел Инвестмънт"ЕАД, в качеството титуляр на Разрешение №361 от 18.12.2013г. на Министъра на икономиката и енергетиката за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми.
да се чете:
1. На основание чл.8, ал.2 от Закон за общинската собственост във връзка с чл.57,ал. 1 и чл.56,ал.3 от ППЗОЗЗ и чл.75, ал 1 от Закон за подземните богатства, Общински Съвет Созопол дава съгласието си за временно право на ползване върху имоти с номера и площи както следва: 288 кв.м. от 30822.101.21; 288кв.м.от 30822.101.171; 432 кв.м. от 30822.101.261, 51 кв.м. от 30822.100.2; 30кв.м. от 30822.100.476; 230 кв.м. от 30822.101.21, 140 кв.м. от 30822.101.32, 50 кв.м. от 30822.101.36, 40 кв.м. от 30822.124.43 и 40 кв.м. от 30822.124.44, всички в землището на с.Зидарово, Община Созопол, с обща площ от 1 589(хиляда петстотин осемдесет и девет кв.м.).
Правото се дава за прокарване на канави(канавни работи) и за целите на изграждане на сондажна площадка за нуждите на „Асарел Инвестмънт"ЕАД, в качеството титуляр на Разрешение №361 от 18.12.2013г. на Министъра на икономиката и енергетиката за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми.
Настоящето решение е неразделна част от Решение 1326 от 25.01.2019г.
Докладна записка с вх. №159/ 08.03.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Вземане на решения, свързани с провеждане на общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1367

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол:

I.УПЪЛНОМОЩАВА Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, представител по Закона за водите на общината в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, да гласува на редовно заседание на общото събрание на Асоциацията решения, както следва:
По т. 1 от дневния ред: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Годишния отчет за дейността на Асоциацията за 2018г.
По т. 2 от дневния ред: На основание чл. 9, ал.2 и чл. 26, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Отчета за изпълнението на бюджета на Асоциацията за 2018г.
По т. 3 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Годишния финансов отчет (ГФО) на Асоциацията за 2018г., съгласно чл. 38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството.
По т. 4 от дневния ред: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Бюджета на асоциацията за 2019г.
По т. 5 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема решение за сключване на Допълнително споразумение № 1 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, сключен на 25.02.2016г.;
По т. 6 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас съгласува Подробната инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за инвестиции във ВиК активи публична държавна и публична общинска собственост за 2019г.

II. ОПРЕДЕЛЯ Петя Чапевова - Заместник Кмет - за представител на Община Созопол в общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, при невъзможност на кмета на община Созопол да участва лично в Общото събрание на Асоциацията за приемане на посочените решения.

Докладна записка с вх. №170/ 13.03.2019г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019 г. в Община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1368

1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл. 3 ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето Общински съвет Созопол приема Общинска програма за закрила на детето за 2019г. в Община Созопол.
2. Общинската програма е изготвена и ще се изпълнява за постигане на целите заложени в:
• Национална стратегия за закрила на децата 2008-2018г.
• Национална програма за закрила на детето за 2018г.
• Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в РБ“.
• Национална стратегия за закрила и социална интеграция на децата с увреждания.
• Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето 2016-2021г.
3. За изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2019г. в Община Созопол се ангажират:
• Дирекция „Социално подпомагане” – Созопол
• Общинска администрация
• РПУ на МВР гр. Созопол
• Общо практикуващи лекари
• Спешна помощ
• МКБППМН
• Oбщински съвет на БЧК Созопол
• Директори на училища и детски градини
• Общинска комисия за детето
• НПО
• Доставчици на социални услуги в общината
• ЦСРИ, ЦОП, ЦНСТ
Докладна записка с вх. 187/ 15.03.2019г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Приемане на годишен план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол през 2020 година.
РЕШЕНИЕ:
№ 1369

1.На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.19 ал.2 от Закона за социалното подпомагане Общински съвет Созопол приема Годишен план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол през 2020 година.


ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. №136/ 26.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2020-2022г. на Община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1370

1.Одобрява средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2020 - 2022г. на Община Созопол съгласно Приложение №8 - Іетап.


Докладна записка с вх. №185/ 15.03.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2019г.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1371

Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2019г., както следва:
1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2019г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Функция „Общи държавни служби” - дейност 122 „Общинска администрация ” - увеличение с 18 800 лв. по параграфи, както следва:

било увеличение става

§ 53-00 – придобиване на НМДА 46 300лв. 18 800лв. 65 100лв.
в т.ч.
подпараграф 53-09 – придобиване на
други нематериални дълготрайни активи:
-Изготвяне на цифров модел на ПР, релеф,
специализирани данни на техническа
инфраструктура върху кадастрална
карта на с.Крушевец 0лв. 18 800лв. 18 800лв.
1.2.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – намаление с 350 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:

- Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” - намаление с 350 000 лв., в т.ч. от целева субсидия от ЦБ /СЕБРА/ в размер 310 000 лв. и 40 000 лв. от § 10-20 – разходи за външни услуги – собствени средства и извършва промени в наименованието на обекти от капиталовата програма, по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 1 160 100лв. 40 000лв. 1 120 100лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 50 000лв. 40 000лв. 10 000лв.

било намаление става

§ 51-00 – основен ремонт 561 925лв. 310 000лв. 251 925лв.
в т.ч
целева субсидия от ДБ /СЕБРА/ 499 900лв. 310 000лв. 189 900лв.

било намаление става
-Основен ремонт улична мрежа
гр.Созопол – ул.“Виа Понтика“ и ул.
„Републиканска“ 499 900лв. 499 900лв. 0лв.

било увеличение става
-Основен ремонт на улица
„Николай Лъсков“ с.Росен 0лв. 94 950лв. 94 950лв.

-Основен ремонт на улици
„Стара планина“ и „Черно море“
с.Равадиново 0лв. 94 950лв. 94 950лв.

1.3.Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”, дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” –увеличение с 40 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 414 100лв. 40 000лв. 454 100лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 –изграждане на
инфраструктурни обекти:
-Изграждане стрийт фитнес площадка
и монтаж на комбинирано съоръжение
в УПИ IV 498, кв. 9 с.Зидарово 0лв. 40 000лв. 40 000лв.

1.4. Функция „Икономически дейности и услуги” – увеличение с 291 200лв. по дейности и параграфи, както следва:
- Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” –-увеличение с 310 000лв. от целева субсидия /СЕБРА/ по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 51-00 – основен ремонт 0лв. 310 000лв. 310 000лв.
в т.ч
целева субсидия от ДБ /СЕБРА/

- Основен ремонт на път BGS 1211 –
гр.Созопол - с.Равадиново 0лв. 100 000лв. 100 000лв.

- Основен ремонт на път BGS 1212 –
с.Росен - с.Равна гора 0лв. 100 000лв. 100 000лв.

- Основен ремонт на път BGS 1212 –
с.Атия - кв.Миньор 0лв. 50 000лв. 50 000лв.

- Основен ремонт на път BGS 1213-2214 –
с.Зидарово- с.Вършило - с.Габър 0лв. 60 000лв. 60 000лв.

- Дейност 898 „Други дейности по икономиката” –-намаление с 18 800лв. по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 412 000лв. 18 800лв. 393 200лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 100 000лв. 18 800лв. 81 200лв.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1372

2.Въз основа на приетите решения по т.1.1, т.1.2, т.1.3 и т.1.4 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2019г./Приложение №1/
било увеличение става

Общо капиталови разходи: 4 852 248лв. 58 800лв. 4 911 048лв.
в т.ч. от:
-собствени средства за местни
дейности 3 129 758лв. 58 800лв. 3 188 558лв.

-целева субсидия от ДБ 499 900лв. 0лв. 499 900лв.


ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. №156/ 05.03.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на части от недвижим имот, публична общинска собственост, идентификатор 63029.501.9501 по кадастрална карта на с.Росен, индивидуализирани съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ, попадащи в обхват на ПИ 63029.501.464 (УПИ І-576, кв.39), за частна общинска собственост;
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1373

1. Ha основание чл.6, ал. 1 и чл.8, ал. 1 от ЗОС, чл.6, ал.2 от НРПУРОС, Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА част от недвижим имот - ПУБЛИЧНА общинска собственост с площ от 65(шестдесет и пет)кв.м.ид.части от ПИ 63029.501.9501, отделени и предадени по регулация в ПИ с проектен идентификатор 63029.501.464, представляващи след изменението част от УПИ І-576, кв.39, и конкретно индивидуализиран чрез влязъл в сила проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ и преотреждане, при съседи на имота: 63029.501.9501, 63029.501.9547; 63029.501.465, 63029.501.463 за ЧАСТНА общинска собственост.
2. На основание чл.19 от ЗЗД и във връзка с чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС, Общински съвет одобрява да се сключи окончателния договор за площта от 65 (шестдесети пет)кв.м.ид.части със собственика на ПИ63029.501.464.

Докладна записка с вх. №160/ 08.03.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА СТРОЕЖ в полза на “ЕВН България Електроразпределение”АД, за реализиране предмет на дейност на дружеството- изграждане на трансформаторен пост /БКТП / в ПИ 67800.4.332, м.Буджака, отреден за „За електроенергийно производство”, по Кадастрална карта на гр.Созопол.
Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ:
№ 1374

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.62, ал.2 от Закон за енергетиката, дава съгласие да се учреди в полза на “Електроразпределение Юг”АД, гр. Пловдив,с рег.по ф.д.№ 5347/28.04.2000г.на ПОС, и с БУЛСТАТ 115552190, ПРАВОТО НА СТРОЕЖ за изграждането на Трансформаторен пост/БКТП/ със застроена площ от 9 (девет) кв.м., с едноетажен обем, и с височина до 2,50м и сервитут на съоръжението от 20(двадесет)кв.м. в ПИ 67800.4.332 по Кадастрална карта на гр. Созопол , местност Буджака, по предвиждания на подробно устройствен план и технически инвестиционен проект , с площ на целият ПИ 67800.4.332 от 20 кв.м., и при граници и съседи от всички страни – 67800.4.56; 67800.4.331.
1.1.На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж за площта на обекта, възлизаща на 3 800 лв.(три хиляди и осемстотин лева), без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка №351/01.03.2019г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

Докладна записка с вх. №163/ 11.03.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от поземлен имот №54 по кадастралния план на местност ”Росенец”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас /зона по §4 ЗСПЗЗ/ с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1375

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 78 /седемдесет и осем/ кв.м.ид.ч. от поземлен имот №54 по кадастралния план на зоната по §4 ЗСПЗЗ, местност ”Росенец”, землище с.Росен, община Созопол, целият имот с площ от 578 кв.м. /зона по §4 ЗСПЗЗ/ на стойност 1 050,00 лв. /хиляда и петдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0008/05.03.2019г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.38, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицето Г. И. И. да придобие право на собственост върху 78 /седемдесет и осем/ кв.м.ид.ч. от поземлен имот №54 по кадастралния план на зоната по §4 ЗСПЗЗ, местност ”Росенец”, землище с.Росен, община Созопол, целият имот с площ от 578 кв.м. /зона по §4 ЗСПЗЗ/, като заплатят в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Докладна записка с вх. №164/ 11.03.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 67800.50.131 по Кадастралната карта на гр.Созопол /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Куку баир“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1376

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 100 /сто/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот №131 по плана на новообразуваните имоти на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, област Бургас /идентичен с имот идентификатор №67800.50.131 по кадастрална карта на местност ”Куку баир”, землище гр.Созопол, област Бургас/, целият имот с площ от 600 кв.м., на стойност 3 700 лв. /три хиляди и седемстотин лева/, обективирана в оценителен протокол №0007/05.03.2019г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.38, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицето Д. Н. Н. да придобие право на собственост върху 100 /сто/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот №131 по плана на новообразуваните имоти на местност ”Куку баир”, землище гр.Созопол, област Бургас /идентичен с имот идентификатор №67800.50.131 по кадастрална карта на местност ”Куку баир”, землище гр.Созопол, област Бургас/, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Докладна записка с вх. №172/ 14.03.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на оценка за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XIV – „за безвредни производствени дейности“, кв.22 по плана на с.Индже войвода, община Созопол на собственик на законно построена сграда.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1377

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2019г.”, приета с Решение №1304/25.01.2019г. на Общински съвет Созопол., като включва недвижим имот – частна общинска собственост,представляващ: Урегулиран поземлен имот XIV/четиринадесет римско/-„за безвредни производствени дейности“, кв.22/двадесет и две/, по плана на с.Индже войвода, община Созопол, одобрен със Заповед №132/2001г. и Заповед №656/2001г. , целият с площ 608кв.м./шестстотин и осем квадратни метра/, при граници на имота: север – УПИ XV-202, изток – УПИ XIII-204, юг – улица, запад – улица.
2. На основание чл.41, ал.2 от ЗОС, вр. с чл.37, ал.2 Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол одобрява експертна оценка №349/01.03.2019г. на независим лицензиран оценител в размер на 5 237лв./пет хиляди двеста тридесет и осем лева/ без ДДС, по която да се осъществи продажбата по чл.35, ал.3 от ЗОС на Урегулиран поземлен имот XIV/четиринадесет римско/-„за безвредни производствени дейности“, кв.22/двадесет и две/, по плана на с.Индже войвода, община Созопол, одобрен със Заповед №132/2001г. и Заповед №656/2001г. , целият с площ 608кв.м./шестстотин и осем квадратни метра/, при граници на имота: север – УПИ XV-202, изток – УПИ XIII-204, юг – улица, запад – улица.

Докладна записка с вх. №173/ 14.03.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ XIII-204, кв.22 по плана на с.Индже войвода, община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1378

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва раздел III на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2019г.”, приета с Решение №1304/25.01.2019г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: 115 кв.м. ид.ч. /сто и петнадесет квадратни метра идеални части/ от УПИ XIII-204 /тринадесет римско, имот с планоснимачен номер двеста и четири/, кв.22 /двадесет и две/ по плана на с. Индже войвода, община Созопол, одобрен със Заповед №132 и 656/2001г., целият с площ 251кв.м., при граници: север: УПИ XV-202, изток – улица, юг – улица, запад – УПИ XIV-203.
2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственика И. Д. Д. ЕГН ..... чрез продажба на 115 кв.м. ид.ч. /сто и петнадесет квадратни метра идеални части/ от УПИ XIII-204 /тринадесет римско, имот с планоснимачен номер двеста и четири/, кв.22 /двадесет и две/ по плана на с. Индже войвода, община Созопол, одобрен със Заповед №132 и 656/2001г., целият с площ 251кв.м., при граници: север: УПИ XV-202, изток – улица, юг – улица, запад – УПИ XIV-203.
3. Одобрява експертна оценка №348/01.03.2019г. на независим лицензиран оценител в размер на 991 лв./деветстотин деветдесет и един лева/без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

Докладна записка с вх. №174/ 14.03.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ X-21, кв.6 по плана на с.Крушевец, община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1379

1.Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва раздел III на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2019г.”, приета с Решение №1304/25.01.2019г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: 45 кв.м.ид.ч./четиридесет и пет квадратни метра идеални части/ от УПИ Х-21/десет римско, с планоснимачен номер двадесет и едно/, кв.6/шест/, целият с площ 610 кв.м., по плана на с.Крушевец, одобрен със Заповед РД 09-233/1986г., при граници на имота: север – УПИ IX-21 изток – улица, юг – УПИ XI-20, запад – УПИ V-21, УПИ VII-21.
2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственика С. Г. К. ЕГН ....... чрез продажба на 45 кв.м.ид.ч./четиридесет и пет квадратни метра идеални части/ от УПИ Х-21/десет римско, с планоснимачен номер двадесет и едно/, кв.6/шест/, целият с площ 610 кв.м., по плана на с.Крушевец, одобрен със Заповед РД 09-233/1986г., при граници на имота: север – УПИ IX-21 изток – улица, юг – УПИ XI-20, запад – УПИ V-21, УПИ VII-21.
3. Одобрява експертна оценка №347/01.03.2019г. на независим лицензиран оценител в размер на 586лв./петстотин осемдесет и шест лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

Докладна записка с вх. №175/ 14.03.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, - УПИ I, кв.5 с площ 606кв.м., по плана на с.Индже войвода, община Созопол, ведно с построените в него едноетажна масивна сграда със застроена площ 92кв.м. и едноетажна масивна стопанска сграда със застроена площ 16кв.м.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1380
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2019г.”, приета с Решение №1304/25.01.2019г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: УПИ I/едно римско/, кв.5/пет/, с площ 606кв.м./шестстотин и шест квадратни метра/, по плана на с.Индже войвода, община Созопол, одобрен със Заповед №132/2001 и Заповед №656/2001г., при граници: север – улица, изток: УПИ II-117, юг - УПИ III-за дере, запад – УПИ VII, ведно с изградените в него Едноетажна масивна сграда със застроена площ 92кв.м./деветдесет и два квадратни метра/ и Едноетажна масивна стопанска сграда със застроена площ 16кв.м./шестнадесет квадратни метра/.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: УПИ I/едно римско/, кв.5/пет/, с площ 606кв.м./шестстотин и шест квадратни метра/, по плана на с.Индже войвода, община Созопол, одобрен със Заповед №132/2001 и Заповед №656/2001г., при граници: север – улица, изток: УПИ II-117, юг - УПИ III-за дере, запад – УПИ VII, ведно с изградените в него Едноетажна масивна сграда със застроена площ 92кв.м./деветдесет и два квадратни метра/ и Едноетажна масивна стопанска сграда със застроена площ 16кв.м./шестнадесет квадратни метра/.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 8 612 лв./осем хиляди шестстотин и дванадесет лева/ без ДДС, както следва: 4 893лв./четири хиляди осемстотин деветдесет и три лева/ за УПИ I, кв.5 и 3 719 лв./три хиляди седемстотин и деветнадесет лева/ пазарна стойност на двете сгради, изградени в него, съгласно изготвена пазарна оценка №350/01.03.2019г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. №176/ 14.03.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Созопол, община Созопол с идентификатор 67800.502.458, площ 56 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и НТП – за електроенергийно производство.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1381

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2019г.”, приета с Решение №1304/25.01.2019г. на Общински съвет Созопол., като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 67800.502.458 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и две, поземлен имот- четиристотин петдесет и осем/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-60/04.10.2007г. на ИД на АГКК, находящ се в гр.Созопол, община Созопол, с площ 56 кв.м./петдесет и шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията – урбанизирана, НТП – за електроенергийно производство, при граници: 67800.502.459, 67800.502.133, идентичен с парцел XXXIII, кв.72 по плана на гр.Созопол.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно: Поземлен имот с идентификатор 67800.502.458 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и две, поземлен имот- четиристотин петдесет и осем/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-60/04.10.2007г. на ИД на АГКК, находящ се в гр.Созопол, община Созопол, с площ 56 кв.м./петдесет и шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията – урбанизирана, НТП – за електроенергийно производство, при граници: 67800.502.459, 67800.502.133, идентичен с парцел XXXIII, кв.72 по плана на гр.Созопол.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за oбщинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 5 300лв./пет хиляди и триста лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2018ЕО121/07.11.2018г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. №177/ 14.03.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд на община Созопол – Поземлен имот 14249.96.1, находящ се в с.Габър, м.“Церова Локва“, община Созопол, с площ 106686 кв.м., трайно предназначение на територията : земеделска и НТП – „нива“ , стар номер 096001 без търг или конкурс по реда на чл.24а, ал.6, т.2 от ЗСПЗЗ.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1382

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва раздел IV на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2019г.”, приета с Решение №1304/25.01.2019г на Общински съвет Созопол, като включва за отдаване под наем недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 14249.96.1, с площ 106686кв.м. по КККР на с.Габър, м.“Церова локва“, община Созопол, одобрени със Заповед РД-18-251/24.08.2017г. на ИД на АГКК, трайно предназначение на земята – земеделска и НТП – нива, номер по предходен план: 096001, при съседи: 14249.96.2, 14249.96.4, 14249.94.12, 14249.18.20, актуван с АЧОС №4938/02.04.2018год.
2. Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА вр. с чл.24а, ал.6, т.2 от ЗСПЗЗ дава съгласие да се отдаде под наем без търг или конкурс за срок от 5 години следния поземлен имот – частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 14249.96.1, с площ 106686кв.м. по КККР на с.Габър, м.“Церова локва“, община Созопол, одобрени със Заповед РД-18-251/24.08.2017г. на ИД на АГКК, трайно предназначение на земята – земеделска и НТП – нива, номер по предходен план: 096001, при съседи: 14249.96.2, 14249.96.4, 14249.94.12, 14249.18.20, актуван с АЧОС №4938/02.04.2018год. на Ж. Г. Г. ЕГН ........
2.1. Общински съвет Созопол определя като допълнително условие при сключването на договора за наем, че при приключване на преписка по чл.10б от ЗСПЗЗ в ОС“Земеделие“ Созопол, договорът ще бъде прекратен.
3. Определя годишна наемна цена за гореописания имот съгласно Методика за определяне на пазарната наемна стойност на ниви №2018Е0126/03.12.2018г., изготвена от независим лицензиран оценител и приета с Решение №1328, т.1 от Протокол №47/25.01.2019г. на Общински съвет Созопол в размер на 2 121,00лв./две хиляди сто двадесет и един лева/.
4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия за сключване на договор за наем на гореописания имот.

Докладна записка с вх. №178/ 14.03.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост, находящи се в гр.Созопол, ул.“Републиканска“, община Созопол, в сграда с идентификатор 67800.503.573.7, представлеващи самостоятелни обекти в сграда с идентификатори както следва: 67800.503.573.7.12, 67800.503.573.7.13, 67800.503.573.7.15, 67800.503.573.7.14, 67800.503.573.7.16, 67800.503.573.7.17, всички с предназначение – за търговска дейност.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1383

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публични търгове с тайно наддаване следните имоти - частна общинска собственост, а именно:
1.1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.503.573.7.12/ЕКАТТЕ -шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и три, поземлен имот-петстотин седемдесет и три, сграда-седем, самостоятелен обект -дванадесет/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-60/04.10.2007г. на ИД на АГКК с площ 31,04 кв.м./тридесет и едно цяло нула четири квадратни метра/ и прилежащи части -идеални части от сградата 4,51%/четири цяло петдесет и един процента/, брой нива на обекта 1/едно/. Предназначение на самостоятелния обект -“За търговска дейност“, находящ се в община Созопол, гр.Созопол, ул. „Републиканска“, ет.0, обект 12 в сграда с идентификатор 67800.503.573.7, разположена в ПИ с идентификатор 67800.503.573, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 67800.503.573.7.13, 67800.503.573.7.11, под обекта – няма, над обекта – няма.
1.2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.503.573.7.13/ЕКАТТЕ -шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и три, поземлен имот-петстотин седемдесет и три, сграда-седем, самостоятелен обект -тринадесет/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-60/04.10.2007г. на ИД на АГКК с площ 29,92 кв.м./двадесет и девет цяло деветдесет и два квадратни метра/ и прилежащи части -идеални части от сградата 4,34%/четири цяло тридесет и четири процента/, брой нива на обекта 1/едно/. Предназначение на самостоятелния обект -“За търговска дейност“, находящ се в община Созопол, гр.Созопол, ул. „Републиканска“, ет.0, обект -13 в сграда с идентификатор 67800.503.573.7, разположена в ПИ с идентификатор 67800.503.573, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 67800.503.573.7.14, 67800.503.573.7.12, под обекта – няма, над обекта – няма.
1.3.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.503.573.7.14/ЕКАТТЕ -шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и три, поземлен имот-петстотин седемдесет и три, сграда-седем, самостоятелен обект -четиринадесет/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-60/04.10.2007г. на ИД на АГКК с площ 28,76 кв.м./двадесет и осем цяло седемдесет и шест квадратни метра/ и прилежащи части -идеални части от сградата 4,18%/четири цяло и осемнадесет процента/, брой нива на обекта 1/едно/. Предназначение на самостоятелния обект -“За търговска дейност“, находящ се в община Созопол, гр.Созопол, ул. „Републиканска“, ет.0, обект 14 в сграда с идентификатор 67800.503.573.7, разположена в ПИ с идентификатор 67800.503.573, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 67800.503.573.7.15, 67800.503.573.7.13, под обекта – няма, над обекта – няма.
1.4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.503.573.7.15/ЕКАТТЕ -шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и три, поземлен имот-петстотин седемдесет и три, сграда-седем, самостоятелен обект -петнадесет/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-60/04.10.2007г. на ИД на АГКК с площ 27,59 кв.м./двадесет и седем цяло петдесет и девет квадратни метра/ и прилежащи части -идеални части от сградата 4,01%/четири цяло нула едно процента/, брой нива на обекта 1/едно/. Предназначение на самостоятелния обект -“За търговска дейност“, находящ се в община Созопол, гр.Созопол, ул. „Републиканска“, ет.0, обект 15 в сграда с идентификатор 67800.503.573.7, разположена в ПИ с идентификатор 67800.503.573, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 67800.503.573.7.16, 67800.503.573.7.14, под обекта – няма, над обекта – няма.
1.5. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.503.573.7.16/ЕКАТТЕ -шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и три, поземлен имот-петстотин седемдесет и три, сграда-седем, самостоятелен обект -шестнадесет/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-60/04.10.2007г. на ИД на АГКК с площ 26,43 кв.м./двадесет и шест цяло четиридесет и три квадратни метра/ и прилежащи части -идеални части от сградата 3,84%/три цяло осемдесет и четири процента/, брой нива на обекта 1/едно/. Предназначение на самостоятелния обект -“За търговска дейност“, находящ се в община Созопол, гр.Созопол, ул. „Републиканска“, ет.0, обект 16 в сграда с идентификатор 67800.503.573.7, разположена в ПИ с идентификатор 67800.503.573, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 67800.503.573.7.17, 67800.503.573.7.15, под обекта – няма, над обекта – няма.
1.6. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.503.573.7.17/ЕКАТТЕ -шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и три, поземлен имот-петстотин седемдесет и три, сграда-седем, самостоятелен обект -седемнадесет/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-60/04.10.2007г. на ИД на АГКК с площ 25,27 кв.м./двадесет и пет цяло и двадесет и седем квадратни метра/ и прилежащи части -идеални части от сградата 3,67%/три цяло шестдесет и седем процента/, брой нива на обекта 1/едно/. Предназначение на самостоятелния обект -“За търговска дейност“, находящ се в община Созопол, гр.Созопол, ул. „Републиканска“, ет.0, обект 17 в сграда с идентификатор 67800.503.573.7, разположена в ПИ с идентификатор 67800.503.573, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 67800.503.573.7.18, 67800.503.573.7.16, под обекта – няма, над обекта – няма.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет Созопол одобрява пазарната стойност на гореописаните имоти, както следва:
2.1. За имот по т.1.1., а именно 67800.503.573.7.12 - 62 500лв./шестдесет и две хиляди и петстотин лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2018ЕО132/07.12.2018г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.2. За имот по т.1.2., а именно 67800.503.573.7.13 - 65 100лв./шестдесет и пет хиляди и сто лева/, съгласно изготвена пазарна оценка №2019ЕО010/18.02.2019г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.3. За имот по т.1.3., а именно 67800.503.573.7.14 - 62 600лв./шестдесет и две хиляди и шестстотин лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2019ЕО011/18.02.2019г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.4. За имот по т.1.4., а именно 67800.503.573.7.15 - 60 000лв./шестдесет хиляди/ съгласно изготвена пазарна оценка №2019ЕО012/18.02.2019г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.5. За имот по т.1.5., а именно 67800.503.573.7.16 - 53 500лв./петдесет и три хиляди и петстотин лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2018ЕО133/07.12.2018г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.6 За имот по т.1.6., а именно 67800.503.573.7.17 - 55 000лв./петдесет и пет хиляди лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2019ЕО013/18.02.2019г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Докладна записка с вх. №179/ 14.03.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от поземлен имот №8 по кадастралния план на местност ”Край село”, землище с.Равна гора, община Созопол, област Бургас /зона по §4 ЗСПЗЗ/ с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1384

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 714 /седемстотин и четиринадесет/ кв.м.ид.ч. от поземлен имот №8 по кадастралния план на зоната по §4 ЗСПЗЗ, местност ”Край село”, землище на с.Равна гора, община Созопол, целият имот с площ от 1314 кв.м. /зона по §4 ЗСПЗЗ/ на стойност 3 300,00 лв. /три хиляди и триста лева/, обективирана в оценителен протокол №0013/13.03.2019г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.38, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицето Д. И. А. да придобие право на собственост върху 714 /седемстотин и четиринадесет/ кв.м.ид.ч. от поземлен имот №8 по кадастралния план на зоната по §4 ЗСПЗЗ, местност ”Край село”, землище на с.Равна гора, община Созопол, целият имот с площ от 1314 кв.м. /зона по §4 ЗСПЗЗ/, като заплатят в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Докладна записка с вх. №180/ 14.03.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.294 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1385

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 18 /осемнадесет/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.294 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 618 кв.м. /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, на стойност 320,00 лв. /триста и двадесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0014/13.03.2019г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.38, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицето П. В. Д. да придобие право на собственост върху 18 /осемнадесет/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.294 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 618 кв.м., /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Докладна записка с вх. №182/ 15.03.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за предоставяне безвъзмездно на Община Созопол на идеални части от недвижими имоти, държавна собственост, находящи се в гр.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1386

1.Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.54,ал.2 от Закон за държавната собственост , дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол до министерски Съвет чрез областен управител на област Бургас, за предоставянето на безвъзмездно собствеността върху части от имоти -държавна собственост, а именно :
• 840/2777 кв.м.ид.ч. от поземлен имот 67800.505.174, урбанизирана територия, НТП за второстепенна улица, гр.Созопол при съседи:67800.505.125, 67800.505.139, 67800.505.167, 67800.505.169, 67800.505.172, 67800.505.173, 67800.505.175, 67800.505.176, 67800.505.95, 67800.505.97;
• 29/2773кв.м.ид.ч. от поземлен имот 67800.505.167, урбанизирана територия, НТП за второстепенна улица, гр.Созопол при съседи: 67800.505.102, 67800.505.106, 67800.505.140, 67800.505.156, 67800.505.159, 67800.505.173, 67800.505.174, 67800.505.97
2. Предоставянето на безвъзмездното за идеалните части от имотите да е с цел Община Созопол да запази и поддържа предназначението им като улици, част от общинската инфраструктура.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол изготвянето на предложението с конкретна информация до областен управител на Област Бургас.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. №137/ 26.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Външно ел. захранване на ПИ40124.134.219“, зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1387

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план –парцеларен план, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Външно ел. захранване на ПИ40124.134.219“, в зона по §4 от ЗСПЗЗ, с трасе в обхват на части от ПИ с идентификатори 40124.134.220, 40124.134.79, 40124.134.28 и 40124.134.63, земеделска територия, общинска собственост, зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол.
Решението да се съобщи по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ и може да се обжалва, по реда на чл.215 от ЗУТ, пред АС – Бургас в 30-дневен срок от обнародването в ДВ.

Докладна записка с вх. №138/ 26.02.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Външно ел. захранване на ПИ40124.134.95“, зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1388

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план –парцеларен план, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Външно ел. захранване на ПИ40124.134.95“, зона по §4 от ЗСПЗЗ, с трасе в обхват на части от ПИ с идентификатори 40124.134.79 и 40124.134.94, земеделска територия, общинска собственост, зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол.
Решението да се съобщи по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ и може да се обжалва, по реда на чл.215 от ЗУТ, пред АС – Бургас в 30-дневен срок от обнародването в ДВ.

Докладна записка с вх. №157/ 07.03.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за изключване от горска територия, промяна предназначението и урегулиране на ПИ с идентификатор 67800.44.29 по КК, горска територия, местност „Мапи“, землище гр.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с отреждане на имота за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1389

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, чл.73, ал.1, т.3, т.4/б от ЗГ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план - план регулация и застрояване за изключване от горска територия, промяна предназначението и урегулиране на ПИ с идентификатор 67800.44.29 по КК, горска територия, местност „Мапи“, землище гр.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с отреждане на имота за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“, при спазване на следните параметри на застрояване - плътност на застрояване - 30%, К инт. мак.=1,0, кота корниз Н мак.= 10,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност и изменение на ПУР, одобрен с Решение №598 от Протокол №25/31.07.2013г., на Общински съвет Созопол. Изменението е в частта на улична регулация на улица – тупик с О.Т.10-238-239, за обособяване на места за паркиране, в обхвата на ПИ67800.44.29, съгласно чл.16 от ЗУТ.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ.
ПУП – ПРЗ да се изработи при спазване на изискванията на ЗГ, ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява задание за изработване на проект за ПУП – ПРЗ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. №158/ 07.03.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, за урегулиране на част от 860м2, от ПИ с идентификатор по КК - 63029.14.410, целият с площ от 1560м2, земеделска територия, местност „Край село“, землище с.Росен, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел обособяване на нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за изграждане на „жилищни сгради“.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1390

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП – ПРЗ, за урегулиране на част от 860м2, от ПИ с идентификатор по КК - 63029.14.410, целият с площ от 1560м2, земеделска територия, местност „Край село“, землище с.Росен, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел обособяване на нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за изграждане на „жилищни сгради“.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване, за устройствена зона Жм(13), по действащия ОУП на Община Созопол: плътност на застрояване мак. 40%, кота корниз Н мак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,2 и минимална площ за озеленяване 40%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ.
ПУП – ПРЗ да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява задание за изработване на проект за ПУП – ПРЗ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Докладна записка с вх. №171/ 14.03.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр. Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1391

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията, приема представените схеми (съгласно приложения) за разполагане на преместваеми обекти върху общински имоти на територията на гр.Созопол, както следва:
За гр.Созопол:
1. Скица №19/08.03.2019 година
За с.Росен
1. Скица №39 /28.02.2019 година

Докладна записка с вх. №184/ 15.03.2019г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:1.Оттегляне на Решение №392 от Протокол №18/08.02.2013година на Общински съвет Созопол, за допускане изработването на ПУП – ПРЗ, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.8.1005, местност „Каваците”, землище гр.Созопол и ПП за елементи на техническата инфраструктура.
2. Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на проект на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, за ПИ с идентификатор 67800.8.1005, по КК на гр.Созопол, вид собственост частна, урбанизирана територия, с НТП „за почивен лагер“ и част 138м2/1106м2 от ПИ с идентификатор 67800.8.310, по КК на гр.Созопол, вид собственост - общинска публична, земеделска територия, с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, местност „Каваци“, землище на гр.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, за урегулиране и отреждане за: „курортно ваканционно селище, трафопост, магазини и заведение за хранене“.
3.Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.16, ал.1 от ЗУТ, за изработване на проект на ПУР, като към улица с О.Т. 28-32-33, одобрена със Заповед №610/27.10.2003г., на Кмета на Община Созопол, се проектира паркинг за сметка на ПИ с идентификатор 67800.8.1005 по КК, а в северна посока се проектира улица с О.Т. 28-29-30, осигуряваща достъп до съществуваща улица „Виа Понтика“, местност „Буджака“, землище Созопол.
4.Даване на предварително съгласие, на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, за провеждане на процедура по промяна предназначението на част 138м2/1106м2 от ПИ с идентификатор 67800.8.310 по КК, вид собственост - общинска публична, земеделска територия, с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, по КК, местност „Каваци“, землище гр. Созопол, извън границите на урбанизираната територия.
5.Даване на предварително съгласие, на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, за изработване на проект на ПУР, на улица с О.Т. 28-29-30, осигуряваща достъп до съществуваща улица „Виа Понтика“, местност „Буджака“, землище Созопол.
6. Одобряване, съгласно чл.124б, ал1 от ЗУТ, на заданието по чл.125, ал.1 от ЗУТ, за изработване на: проект на ПУП-ПРЗ и проект на ПУР.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1392

Общински съвет Созопол приема Докладна записка с вх. №184/15.03.2019г.,, от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, да бъде оттеглена от сесията от нейния вносител.

Докладна записка с вх. №186/ 15.03.2019г., от Стойо Недин – общински съветник в общински съвет – Созопол, относно: Промяна на Решение № 897/29.09.2017г. на общински съвет Созопол, в частта касаеща имот с идентификатор № 67800.40.154.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1393

Общински съвет Созопол изменя свое решение № 897/29.09.2017г. прието на заседание №29/29.09.2017г. на общински съвет Созопол, като:
В част I от решението, заличава последния абзац с текст: „• 99(деветдесет и девет) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 2899 кв.м., с идентификатор 67800.40.154, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „друг вид дървопроизводителна гора”;(проектен 67800.40.173) „.
В част II от горепосоченото решение заличава т.2.10 от него, а именно: „2.10.Площта от 99(деветдесет и девет) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 2899 кв.м., с идентификатор 67800.40.154, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „друг вид дървопроизводителна гора”;(проектен67800.40.173) Като одобрява изплащане на сумата от 3130 лв.(три хиляди сто и тридесет лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2017А112 от 31.07.2017г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване. „
В останалите си части решението остава непроменено.
Настоящото решение е неразделна част от Решение № 897/29.09.2017г. на общински съвет Созопол.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх. №209/ 22.03.2019г., от Красимира Германова – Председател на общински съвет Созопол, относно: Откриване на процедура за финансовото оздравяване на община Созопол съгласно ЗПФ.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1394

1. Общински съвет Созопол открива процедура за финансовото оздравяване на община Созопол съгласно Закона за публичните финанси.
2. Общински съвет Созопол възлага на кмета на община Созопол да изготви план за оздравяване и да проведе публично обсъждане на плана с местната общност.
3. Общински съвет Созопол определя 28.04.2019г. за срок за изготвянето на плана за оздравяване на община Созопол.
4. Общински съвет Созопол определя следния срок и ред за провеждане на публичното обсъждане:
Срокът за провеждане на публичното обсъждане на изготвения от кмета на община Созопол план за финансовото оздравяване на община Созопол е 17.05.2019г.
Обявата за публичното обсъждане да бъде публикувана в местния вестник „Созопол”, притурка на вестник „Черноморски фар” със срок не по-малък от 7 дни преди датата на провеждане на общественото обсъждане.
Обявата за публичното обсъждане на плана за финансовото оздравяване на община Созопол да бъде публикувана и на интернет страниците на община Созопол и общински съвет Созопол в посочените по – горе срокове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ..............................
/КР. ГЕРМАНОВА/


върнете се назад

Новини:

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...