:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ НА ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 14.097.2007 Г


РЕШЕНИЯ
ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ НА ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 14.09.2007 г.

По предложение на Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№988
-Докладна записка №534/10.09.07г. . от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА СТРОЕЖ в полза на “ЕВН България Електроразпределение”АД , за реализиране предмет на дейност на дружеството- изграждане на радиорелейна станция, съгласно Приложение №1 към Лицензия № 113-03292-04/14.06.07г. да влезе като допълнителна точка в дневния ред на сесията.

По предложение на Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет Созопол
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ:
№989

-Докладна записка №535/12.09.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно приемане мрежата и числеността на персонала в детските заведения и училища за учебната 2007/2008 год. в Община Созопол да влезе като допълнителна точка в дневния ред на сесията.

По предложение на Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет Созопол

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№990
-Докладна записка №536/12.09.07г. . от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол относно: Промени в утвърдения списък за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2007 година на Функция „Образование”, да влезе като допълнителна точка в дневния ред на сесията.

По предложение на Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет Созопол

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№991
-Докладна записка №537/12.09.07г. . от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на право на строеж на Община Созопол за изграждане на втора камера на водоем - “Напорен резервоар с обем 4500”, задоволяване на обществените потребности на населението да влезе като допълнителна точка в дневния ред на сесията.
Г-н Рейзи прикани общинските съветници да гласуват така предложения дневен ред. С резултат от гласуването резултат “ЗА” 16, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма
По предложение на Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет Созопол

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№992

Общински съвет – Созопол прие следният дневен ред:
1 . ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ

- Докладна записка с вх. №522/04.09.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно избиране на временно изпълняващи длъжност кмет на Община Созопол, кметове на кметства и кметски наместничества при условията на Закона за местните избори и във връзка с насрочени за 28.10.2007г., с Указ № 232 от 01.08.07г на Президент на РБ , избори за общински съветници и кметове на общини, райони и кметства.

- Докладна записка с вх. №501/23.08.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно промяна на статут от кметско наместничество в кметство с. Индже войвода, общ. Созопол.

- Докладна записка с вх. №521/04.09.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно възстановяване на суми за ДДС и лихви върху тях за периода м.01.2005г.-м.04.2005г. от ОФ „ТЪРГОВИЯ СОЗОПОЛ” – В ЛИКВИДАЦИЯ

- Докладна записка с вх. № 528/05.09.07 г. от Панайот Рейзи –Председател на Общински съвет Созопол, относно одобряване на Оценка № 163/07.08.07г.на независим експертен оценител съгласно сключения на основание решение № 795/15.11.06г. предварителен договор между Община Созопол и “Алепу Вилидж” АД

- Докладна записка с вх. № 529/05.09.07 г. от Панайот Рейзи –Председател на Общински съвет Созопол, относно определяне на подходящ общински терен за разполагане на Ботаническата градина на Софийския университет “Св. Климент Охридски”- гр. София на територията на Община Созопол.

2. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

- Докладна записка с вх. №517/03.09.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване разходите за командировка на Кмета на
Община Созопол

- Докладна записка с вх. № 527/05.09.07 г. от Панайот Рейзи –Председател на Общински съвет Созопол, относно приемане на отчет от Председателя на Общински съвет-Созопол за изразходваните от него средства за обучение

- Докладна записка с вх. №518/03.09.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол за 2007г. и размера на средната месечна брутна заплата във функция “Образование”.


3. ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРИТЕЛТСТВО И ЕКОЛОГИЯ

-Докладна записка с вх. № 488/17.08.07 г. от от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол,относно одобряване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване на с.Росен, общ.Созопол, обл.Бургас

- Докладна записка с вх. № 489/17.08.07 г. от от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване на Подробен устройствен план за част от землище с.Росен, общ. Созопол, обл. Бургас в обхват на част от масиви 105, 106 и 110

- Докладна записка с вх. № 525/05.09.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно:
1. Одобряване на ПУП - парцеларен план на трасе , местност “Алепу”, землище гр.Созопол, обл.Бургас за обект:”Изграждане на нов водопровод с цел водоснабдяване на жилищна група на нос”Хумата” и парцели в местност”Алепу.
2. Учредяване на право на преминаване /сервитут/ през поземлени имоти- ОГФ, собственост на Община Созопол

- Докладна записка с вх. № 526/05.09.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно:
1. Одобряване на ПУП - парцеларен план на трасе , местност “Алепу”, землище гр.Созопол, обл.Бургас за обект:”Изграждане на външно ел.захранване 20кV на жилищна група на нос”Хумата” и парцели в местност”Алепу”.
2. Учредяване на право на преминаване /сервитут/ през поземлени имоти- ОГФ, собственост на Община Созопол

- Докладна записка с вх. № 491/17.08.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване на с.Атия, землище с.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас

- Докладна записка с вх. № 512/29.08.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване на с.Зидарово, общ.Созопол, обл.Бургас

4.ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКЛАДНИ КЪМ ДНЕВНИЯ РЕД

-Докладна записка №534/10.09.07г. . от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА СТРОЕЖ в полза на “ЕВН България Електроразпределение”АД , за реализиране предмет на дейност на дружеството- изграждане на радиорелейна станция, съгласно Приложение №1 към Лицензия № 113-03292-04/14.06.07г.

-Докладна записка №535/12.09.07г. . от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно приемане мрежата и числеността на персонала в детските заведения и училища за учебната 2007/2008 год. в Община Созопол

-Докладна записка №536/12.09.07г. . от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол относно: промени в утвърдения списък за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2007 година на Функция „Образование”.

-Докладна записка №537/12.09.07г. . от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол относно: искане за безвъзмездно предоставяне на право на строеж на Община Созопол за изграждане на втора камера на водоем - “Напорен резервоар с обем 4500”, задоволяване на обществените потребности на населението.

1 ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

- Докладна записка с вх. .№ 522/04.09.07 г от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно избиране на временно изпълняващи длъжност кмет на Община Созопол, кметове на кметства и кметски наместничества при условията на Закона за местните избори и във връзка с насрочени за 28.10.2007г., с Указ № 232 от 01.08.07г на Президент на РБ , избори за общински съветници и кметове на общини, райони и кметства.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№993

Общински съвет Созопол,на основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.47 от ЗМИ, избира за временно изпълняващ длъжността кмет на Община Созопол – г-н Константин Николов Палазов, съгласно чл.42, ал.4, изр.2 от ЗМСМА, назначен за зам.кмет.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№994

Общински съвет Созопол,на основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.47 от ЗМИ, избира за временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Черноморец, Община Созопол – г-жа Зора Петрова Свиридова,.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№995

Общински съвет Созопол,на основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.47 от ЗМИ, избира за временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Росен, Община Созопол – г-жа Верка Викторова Кирова;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№996

Общински съвет Созопол,на основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.47 от ЗМИ, избира за временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Извор, Община Созопол – г-жа Стоянка Господинова Димитрова;
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№997
Общински съвет Созопол, на основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.47 от ЗМИ, избира за временно изпълняващ длъжността кмет на Кметско наместничество с.Индже войвода, Община Созопол – г-жа Станка Георгиева Андонова;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№998

Общински съвет Созопол,на основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.47 от ЗМИ, избира за временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Равна гора, Община Созопол – г-жа Йълдъз Сабриева Шерифова;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№999

Общински съвет Созопол,на основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.47 от ЗМИ, избира за временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Габър, Община Созопол – г-жа Злата Златева Георгиева;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1000
Общински съвет Созопол,на основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.47 от ЗМИ, избира за временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Зидарово, Община Созопол – г-н Стамат Георгиев Скеленчев;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1001
Общински съвет Созопол,на основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.47 от ЗМИ, избира за временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Равадиново, Община Созопол – г-жа Керанка Василева Георгиева;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1002
Общински съвет Созопол,на основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.47 от ЗМИ, избира за временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Крушевец, Община Созопол – г-жа Хрусана Георгиева Щерионова;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1003
Общински съвет Созопол,на основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.47 от ЗМИ, избира за временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Атия, Община Созопол – г-жа Светлана Стефанова Чопаринова;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1004
Общински съвет Созопол,на основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.47 от ЗМИ, избира за :
1. Временно изпълняващ длъжността кмет на Община Созопол – г-н Константин Николов Палазов, съгласно чл.42, ал.4, изр.2 от ЗМСМА, назначен за зам.кмет.
2. Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Черноморец, Община Созопол – г-жа Зора Петрова Свиридова
3. Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Росен, Община Созопол – г-жа Верка Викторова Кирова;
4. Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Извор, Община Созопол – г-жа Стоянка Господинова Димитрова;
5. Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметско наместничество с.Индже войвода, Община Созопол – г-жа Станка Георгиева Андонова;
6. Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Равна гора, Община Созопол – г-жа Йълдъз Сабриева Шерифова;
7. Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Габър, Община Созопол – г-жа Злата Златева Георгиева;
8. Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметсво с.Зидарово, Община Созопол – г-н Стамат Георгиев Скеленчев;
9. Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Равадиново, Община Созопол – г-жа Керанка Василева Георгиева;
10. Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Крушевец, Община Созопол – г-жа Хрусана Георгиева Щерионова;
11. Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Атия, Община Созопол – г-жа Светлана Стефанова Чопаринова;

- Докладна записка с вх. № 501/23.08.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно промяна на статут от кметско наместничество в кметство с. Индже войвода, общ. Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1005

На основание Параграф 13 от ЗР на ЗАТУРБ с. Индже войвода придобива статут на кметство.
Настоящото решение да бъде публикувано в Държавен вестник.- Докладна записка с вх. № 521/04.09.07 г. от Веска Костова Караманова –Кмет на община Созопол, относно Възстановяване на суми за ДДС и лихви върху тях за периода м.01.2005г.-м.04.2005г. от ОФ „ТЪРГОВИЯ СОЗОПОЛ” – В ЛИКВИДАЦИЯ

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1006
Общински съвет Созопол реши докладна записка с вх. № 521/04.09.07 г. от Веска Костова Караманова –Кмет на община Созопол, относно Възстановяване на суми за ДДС и лихви върху тях за периода м.01.2005г.-м.04.2005г. от ОФ „ТЪРГОВИЯ СОЗОПОЛ” – В ЛИКВИДАЦИЯ да бъде оттеглена от вносителя.

- Докладна записка с вх. № 528/05.09.07 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет Созопол, относно одобряване на Оценка № 163/07.08.07г.на независим експертен оценител съгласно сключения на основание решение № 795/15.11.06г. предварителен договор между Община Созопол и “Алепу Вилидж” АД.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1007
На основание чл.3 от сключения въз основа на решение № 795/15.11.06г. Предварителен договор между Община Созопол и “Алепу Вилидж” АД, Общински съвет-Созопол одобрява Оценка № 163/07.08.07г. на независим експертен оценител в размер на 604 889 лв.

-Докладна от доклада на комисията по ЗОР - докладна записка с вх. № 529/05.09.07 г. . от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет Созопол, относно определяне на подходящ общински терен за разполагане на Ботаническа градина на Софийския университет “Св.Климент Охридски”- гр.София на територията на Община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1008

Възлага на Кмета на Община Созопол да отреди подходящ, общински терен на територията на Община Созопол, с приблизителна площ до 100 декара за разполагане на Ботаническа градина на Софийски университет “Св.Климент Охридски” – гр.София.

- Докладна записка с вх. № 517/03.09.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване разходите за командировка на Кмета на Община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1009

На основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната Общинският съвет одобрява разходите за командировки на Кмета на Община Созопол за периода от 01.01.2007 г. до настоящия момент. Разходите са в размер на 192,00 лв. / сто деветдесет и два лева/, представляващи дневни пари за 17 /седемнадесет/ дни, полагащи се по чл.19, ал. 1 от наредбата.
- Докладна записка с вх. №518/03.09.07 г. . от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно Актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол за 2007г. и размера на средната месечна брутна заплата във функция “Образование”.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1010

Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2007г.,както следва:

1. Извършва промени в бюджетните кредити на долупосочените кметства в рамките на приетите им от Общински съвет бюджети за 2007г. в частта за местни дейности, както следва:

За кметство Индже войвода
1.1.Увеличава плана на разходите на дейност 122 “Общинска администрация” с 2 000лв. и извършва промени в бюджетните кредити по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 10 350лв. 1 000лв. 9 350лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 4 000лв. 1 000лв. 3 000лв.
било увеличение става

§ 51-00 – основен ремонт 8 000лв. 3 000лв. 11 000лв.
в т.ч.
ремонт общинска сграда
с.Индже войвода /Прилож.№1/ 8 000лв. 3 000лв. 11 000лв.

1.2.Намалява плана на разходите на дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” с 500лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 000лв. 500лв. 500лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 500лв. 500лв. 0

1.3.Намалява плана на разходите на дейност 604 “Осветление на улици и площади” с 1 500лв. по параграфи, както следва:

било намаление става
§ 10-00 – издръжка 11 500лв. 1 500лв. 10 000лв.
в т. ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 3 500лв. 1 500лв. 2 000лв.

За кметство Равадиново
1.4.Увеличава плана на разходите на дейност 122 “Общинска администрация” с 600лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 13 900лв. 600лв. 14 500лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 3 000лв. 600лв. 3 600лв.

1.5.Намалява плана на разходите на дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” с 600лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 800лв. 600лв. 200лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 600лв. 600лв. 0


2.Въз основа на приетите решения по т.1. от докладна записка и заповед №Z-851/21.08.2007г. на Кмета на Община Созопол за служебна актуализация на бюджета /приложена/, Общински съвет утвърждава следните промени в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт за 2007г. на Община Созопол, както следва: /Приложение №1 /
било увеличение става

Общо капиталови разходи: 6 725 097лв. 155 152лв. 6 880 249лв.
в т.ч. от:
целева субсидия 3 341 900лв. 0 3 341 900лв.

собствени средства 1 818 630лв. 3 000лв. 1 821 630 лв.
други източници в т.ч. 1 564 567лв. 152 152лв. 1 716 719лв.
ПУДООС 1 272 629лв. 152 152лв. 1 424 781лв.

3.Общински съвет Созопол утвърждава промяната в размера на средната месечна брутна заплата във функция “Образование”, в делегирана от държавата дейност 322 “Общообразователни училища”, считано от 01.09.2007г., както следва:

Било : СМБЗ – 393,66 лв. Става : СМБЗ – 399,54 лв.

4.В изпълнение на решение № 523,т.І, подт.4 / 28.07.2005г. на Общински съвет Созопол за парична вноска до размера на записан капитал на Дружество “ Консорциум ГБС – Созопол” АД в размер на 11 000лв., Общински съвет извършва промени по плана на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол за 2007г., както следва:
По приходи

4.1.Актуализира плана на приходната част на бюджета на Община Созопол –собствен за 2007г. с 11 000 лв. към намаление по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 70-00 – Придобиване на дялове,
акции и съучастия 0 11 000лв. -11 000лв.

По разходи

4.2. Актуализира плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2007г. – собствен с 11 000 лв. към намаление, във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 898 “ Други дейности по икономиката” с 11 000 лв. по параграфи, както следва:

било намаление става
§ 10-00- издръжка 504 000лв. 11 000лв. 493 000лв.
в т.ч.
§ 10-98– др.некласиф. 380 000лв. 11 000лв. 369 000лв.


- Докладна записка с вх. № 527/05.09.07 г. от Панайот Рейзи – Председател на Общински съвет Созопол, относно приемане на отчет от Председателя на Общински съвет-Созопол за изразходваните от него средства за обучение .

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1011
Общински съвет-Созопол, на осн.чл.22 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Созопол, приема Отчета на Председателя на Общински съвет-Созопол за изразходваните от него парични средства за обучение за периода 01.01.2007г. – 30.05.2007г. в размер на 240.00 /двеста и четиридесет/лв.

- Докладна записка №535/12.09.07г. . от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно Приемане мрежата и числеността на персонала в детските заведения и училища за учебната 2007/2008 год. в Община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1012

I. Общинският съвет одобрява и приема числеността на педагоги-ческия и непедагогически персонал в училищата, маломерните и слетипаралелки, СИП – овете и външните лектори за учебната 2007/2008 година.
ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” гр.Созопол


Всичко персонал - 29,5
Педагогически персонал – 24,5
Непедагогически персонал – 5
Пътуващи учители - 1

№ КЛАС БРОЙ ПАРАЛЕЛКИ БРОЙ УЧЕНИЦИ
1. ПОЛУДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА 1 15
2. I КЛАС 2 42
3. II КЛАС 2 42
4. III КЛАС 2 43
5. IV КЛАС 2 41
6. V КЛАС 1 31
7. VI КЛАС 2 38
8. VII КЛАС 2 43
9. VIII КЛАС 1 16
ВСИЧКО
15 311
№ КЛАС БРОЙ ПАРАЛЕЛКИ БРОЙ УЧЕНИЦИ
ПОЛУИНТЕРНАТНИ ГРУПИ
1. I - IV КЛАС 1 25
2. V - VII КЛАС 1 25
СИП
1. СИП – Изобразително изкуство – II клас 1 гр. 15
2. СИП – Информационни технологии – III клас 4 гр. 43
2. СИП – Екология – V клас 1 гр. 15
3. СИП – Екология –VI клас 1 гр. 15
4. СИП – Английски език – VII клас 1 гр. 15
5. СИП – Приложна физика –VII клас 2 гр. 30
6. СИП – Химия и опазване на ОС –VIII клас 1 гр. 15
7. СИП – Етнография – VIII клас 1 гр. 15
8. СИП – Библиотека – V - VIII клас 1 гр. 15
СПОРТНИ СЕКЦИИ
1. Спортна секция – баскетбол - V клас /момчета/ 1 гр. 15
2. Спортна секция – баскетбол - VII клас /момичета/ 1 гр. 15
3. Спортна секция – футбол – V клас
/момчета/ 1 гр. 15
4. Спортна секция – хандбал – VII-VIII клас 1 гр. 15


НУ “Св.Св.Кирил и Методий” с. Равадиново

На основание чл.11 ал.1 и т.2 ал.2:
І клас – 0.5 паралелка – 6 ученика
ІІ клас – 0.5 паралелка – 11 ученика
ІІІ клас – 0.5 паралелка – 7 ученика
ІV клас - 0.5 паралелка – 7 ученика
Образуват се 2 слети паралелки:
І + ІІ клас – маломерна
ІІІ + ІV клас – маломерна

Педагогически персонал:
учители - 2 бр.
възпитател - 1 бр.
Непедагогически персонал – 0.5 бр.
ПИГ - 1 група

ОУ “Христо Ботев” с. Черноморец

І клас – 1 паралелка – 17 ученика
ІІ клас – 0.5 паралелка - 14 ученика
ІІІ клас – 0.5 паралелка- 10 ученика
ІV клас – 1 паралелка - 16 ученика-маломерна
V клас – 0.5паралелка -17 ученика
VІ клас - 0.5 паралелка - 11 ученика
VІІ клас - 0.5 паралелка- 7 ученика
VІІІ клас – 0.5 паралелка- 5 ученика
Образуват се 3 слети паралелки:
ІІ + ІІІ клас – 24 ученика
V + VІІІ клас - 22 ученика
VІ + VІІ клас - 18 ученика-маломерна
Педагогически персонал:
учители - 8 бр.
възпитатели- 2 бр.
Непедагогически персонал- 2.5 бр.
ПИГ – 2 групи: 1 в начален курс
1 в среден курс
СИП – 4 групи математика – 8 часа

ОУ “Христо Смирненски” с. Атия

І клас – 1 паралелка – 14 ученика – маломерна
ІІ клас –0.5 паралелка – 3 ученика
ІІІ клас –0.5 паралелка - 11 ученика
ІV клас – 1 паралелка – 12 ученика – маломерна
V клас – 0.5 паралелка- 12 ученика
VІ клас –0.5 паралелка –10 ученика
VІІ клас –0.5 паралелка – 8 ученика
VІІІ клас- 0.5 паралелка - 6 ученика
Образува се 3 слети паралелки:
ІІ + ІІІ клас – 14 ученика-маломерна
V + VІІІ клас – 18 ученика-маломерна
VІ + VІІ клас – 18 ученика-маломерна
Педагогически персонал:
учители - 8 бр.
възпитател- 1 бр.
Непедагогически персонал – 2.5 бр.
ПИГ – 1 група – начален курс

ОУ “Христо Ботев” с. Росен

ППГ - 1 група - 14 деца
І клас – 1 паралелка – 17 ученика
ІІ клас – 1 паралелка – 16 ученика-маломерна
ІІІ клас – 1 паралелка – 21 ученика
ІV клас – 1 паралелка – 21 ученика
V клас – 1 паралелка – 21 ученика
VІ клас – 1 паралелка – 21 ученика
VІІ клас – 1 паралелка – 17 ученика-маломерна
VІІІ клас – 1 паралелка – 16 ученика- маломерна
Педагогически персонал:
учители - 11 бр.
възпитатели – 4 бр.
Непедагогически персонал – 4 бр.
ПИГ – 4 групи: 2 в начален курс
2 в среден курс
СИП – фолклор на етносите – 4 клас – 2 часа

ОУ “Отец Паисий” с. Равна гора

ППГ - 1 група - 14 деца
І клас- 0.5 паралелка - 9 ученика
ІІ клас – 1 паралелка - 13 ученика-маломерна
ІІІ клас- 0.5 паралелка - 4 ученика
ІV клас – 1 паралелка -12 ученика-маломерна
V клас – 0.5 паралелка - 7 ученика
VІ клас – 0.5 паралелка - 14 ученика
VІІ клас – 0.5 паралелка - 8 ученика
VІІІ клас – 0.5 паралелка - 11 ученика
Образуват се 3 слети паралелки:
І + ІІІ клас – 13 ученика-маломерна
V + VІ клас – 21 ученика
VІІ + VІІІ клас –19 ученика
Педагогически персонал:
учители - 8 бр.
възпитател – 1 бр. в прогимназиален етап
Непедагогически персонал – 2 бр.
ПИГ – 1 група в среден курс

ОУ “П. К. Яворов” с. Крушевец

ПДГ - 1 група - 20 деца
І клас – 0.5 паралелка – 3 ученика
ІІ клас – 0.5 паралелка – 11 ученика
ІІІ клас – 0 паралелка – 0 ученика
ІV клас – 1 паралелка – 14 ученика – маломерна
V клас – 0.5 паралелка – 10 ученика
VІ клас – 0.5 паралелка – 10 ученика
VІІ клас – 0.5 паралелка – 13 ученика
VІІІ клас – 0.5 паралелка – 11 ученика
Образуват се 3 слети паралелки:
І + ІІ клас – 14 ученика-маломерна
V + VІІІ клас – 21 ученика
VІ + VІІ клас – 23 ученика
Педагогически персонал:
учители - 7.5 бр.
възпитател - 1 бр.
Непедагогически персонал – 2 бр.
ПИГ – 1 група

ОУ “Христо Ботев” с. Зидарово

ППГ - 1 група - 17 деца
І клас – 1 паралелка – 25 ученика
ІІ клас – 1 паралелка – 22 ученика
ІІІ клас – 1 паралелка – 17 ученика
ІV клас – 1 паралелка – 13 ученика-маломерна
V клас – 1 паралелка – 16 ученика-маломерна
VІ клас – 1 паралелка – 18 ученика-маломерна
VІІ клас – 1 паралелка – 23 ученика
VІІІ клас – 1 паралелка – 15 ученика – маломерна
Педагогически персонал:
учители - 13.5 бр.
възпитатели- 2 бр.
Непедагогически персонал – 4 бр.
ПИГ – 2 групи: 1 в начален курс
1 в среден курс
СИП – математика – 3 клас – 2 часа
4 клас – 2 часа
бълг.език и литература – 4 клас – 2 часа
вокална група - 5 клас – 2 часа
религия - 3 клас –2 часа

II. Общинският съвет одобрява числеността на педагогическия и помощен персонал, броя на сезонните групи и персонала към тях в детските заведения и определя средна посещаемост – 12 деца в група за учебната 2007/2008 год.

ОДЗ “Здравец” гр.Созопол - 5 групи/в т.ч.1 в с.Равадиново/
ЦДГ”Снежанка”гр.Созопол - 3 групи
ЦДГ “Делфинче”с.Черноморец- 2 групи
ЦДГ “Н. Камов” с. Атия - 1 група
ЦДГ с. Росен - 2 групи
ЦДГ с. Равна гора - 1 група
ЦДГ”Весела дружинка”с.Извор- 1 група
ЦДГ с. Зидарово - 1 група

ОДЗ гр. Созопол - педагогически персонал – 9.5 бр.
помощен персонал - 11 бр.
ЦДГ гр. Созопол - педагогически персонал - 6 бр.
помощен персонал - 6.5 бр.
ЦДГ с. Черноморец - педагогически персонал - 4 бр.
помощен персонал - 4 бр.
ЦДГ с. Атия - педагогически персонал - 2 бр.
помощен персонал - 1.5 бр.
ЦДГ с. Росен - педагогически персонал - 4 бр.
помощен персонал - 4 бр.
ЦДГ с. Равна гора - педагогически персонал – 2 бр.
помощен персонал - 1.5 бр.
ЦДГ с. Извор - педагогически персонал – 2 бр.
помощен персонал - 1.5 бр.
ЦДГ с. Зидарово - педагогически персонал - 2 бр.
помощен персонал - 1.5 бр.

ОДЗ гр. Созопол - 1 група – педагогически персонал – 2 бр.
помощен персонал - 2 бр.
ЦДГ гр. Созопол - 1 група – педагогически персонал – 2 бр.
помощен персонал - 2 бр.
ЦДГ с. Черноморец – 1 група – педагогически персонал –2 бр.
помощен персонал - 2 бр.
ЦДГ с. Росен - 1 група – педагогически персонал – 2 бр.
помощен персонал - 2 бр.


-Докладна записка №536/12.09.07г. . от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол относно: Промени в утвърдения списък за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2007 година на Функция „Образование”.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1013
Общински съвет Созопол утвърждава списъка за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2007 година на Функция „Образование, съгласно приложения списък по училища и детски градини със съответните промени.
С П И С Ъ К
на
длъжностите и лицата, които имат право на транспортни
разноски от местоживеенето до местоработата си и обрат-
но за 2007 година

ОУ – Созопол
1.Мария Стаматова Колева - учител - Черноморец-Созопол-
Черноморец
2.Антоанина Неделева Пирева-учител–Бургас-Созопол-Бургас
НУ – Равадиново
1. Златина Василева Вълканова- директор – Бургас- Равадино-
во – Бургас
2. Иванка Иванова Вълнарова–учител–Бургас–Равадиново-
Бургас
3. Марияна Недялкова Христова – възпитател – Черноморец–Равадиново – Черноморец
ОУ – Черноморец
1. Весела Ангелова Костова – учител – Созопол –Черноморец-
Созопол
2. Донка Стоянова Велчева–учител–Бургас-Черноморец–Бургас
ОУ – Атия
1. Димитър Стоянов Тренчев-директор–Бургас–Атия–Бургас
2. Пенка Колева Георгиева – учител – Бургас – Атия – Бургас
3. Мария Колева Фучеджиева –учител– Бургас- Атия –Бургас
4. Магдалена Йозова Димова – учител – Бургас – Атия–Бургас
5. Милена Леонидова Илиева–учител–Созопол–Атия–Созопол
6. Павлина Стоянова Добрева–учител–Созопол–Атия-Созопол
7. Мария Енчева Калчева – учител – Бургас – Атия – Бургас
8.Янка Димитрова Иванова-възпитател- Черноморец -Атия-
Черноморец

ОУ – Росен
1. Стефана Иванова Черноглазова – директор – Бургас –Росен-
Бургас
2. Милица Стоянова Стоянова–учител–Бургас–Росен–Бургас
3. Венета Димитрова Кантарджиева–учител–Бургас –Росен-
Бургас
4. Николина Русатова Дончева–учител–Бургас–Росен–Бургас
5. Ивка Димитрова Стоянова–учител–Бургас - Росен –Бургас
6. Любов Тодорова Бъчварова–учител –Бургас –Росен –Бургас
7. Светлана Георгиева Папаринова – учител – Бургас – Росен-
Бургас
8. Гинка Димитрова Тодорова – учител-Бургас–Росен-Бургас
9. Светлана Иванова Андреева – учител - Бургас-Росен- Бургас
10.Ангелина Ганчева Едрева–възпитател-Бургас-Росен- Бургас
11.Станка Вълканова Петрова –учител– Бургас – Росен–Бургас
12.Надежда Георгиева Петканова-възпитател- Бургас – Росен–Бургас
13.Ваня Георгиева Алтънджиян-възпитател- Бургас – Росен–Бургас
14.Милена Димитрова Тодорова- възпитател- Бургас – Росен–Бургас
15. Милена Димова Жекова – възпитател - Бургас – Росен–Бургас

ОУ – Равна гора
1. Станка Пейчева Коева–директор–Бургас–Равна гора–Бургас
2. Василка Димитрова Златинова – учител – Бургас – Равна гора – Бургас
3. Лозанка Димитрова Фучеджиева–учител–Бургас–Равна
гора – Бургас
4. Мариела Атанасова Бинчева – учител – Бургас – Равна гора-
Бургас
5. Янка Маринова Кусева–учител–Бургас–Равна гора–Бургас
6. Анна Георгиева Добрева – учител – Бургас – Равна гора –
Бургас
7.Станка Николова Стоянова-възпитател-Бургас-Равна гора-Бургас
8.Димитринка Георгиева – учител- Бургас-Равна гора-Бургас

ОУ – Крушевец
1. Галина Георгиева Казакова–директор–Бургас-Крушевец-
Бургас
2. Николина Петрова Драганова – учител – Бургас-Крушевец-
Бургас
3. Костадинка Петкова Вълкова – учител – Бургас-Крушевец-
Бургас
4. Димка Дянкова Димитрова–учител–Бургас-Крушевец-Бургас
5. Донка Проданова Николова–учител–Бургас-Крушевец-Бургас
6. Станка Иванова Градинарова – учител – Бургас –Крушевец-
Бургас
7. Станка Костова Динева–учител-Бургас–Крушевец-Бургас
8. Елмира Анатолиевна Димитрова – учител – Бургас –Круше-
вец – Бургас
9.Щиляна Кирова Гутова – учител–Извор –Крушевец –Извор
10.Мая Божилова Костадинова – възпитател – Бургас –Круше-
вец – Бургас

ОУ – Зидарово
1.Пейко Стоев Стоев – директор-Бургас-Зидарово-Бургас
2.Ничка Лулева Козарова–учител–Бургас–Зидарово–Бургас
3.Иванка Тодорова Димитрова – учител – Бургас – Зидарово-
Бургас
4.Росица Димитрова Майсторова – учител – Бургас – Зидаро-
во – Бургас
5.Руска Николова Николова – учител – Бургас – Зидарово –
Бургас
6.Илияна Иванова Янакиева – учител – Бургас – Зидарово –
Бургас
7.Антоанета Тодорова Маврова – учител – Бургас-Зидарово-
Бургас
8.Женя Здравкова Бакалова – възпитател – Бургас – Зидарово-
Бургас
9.Мара Христова Тенишева-външен лектор-Бургас-Зидаро-
во-Бургас
10.Николина Димова Петрова- учител – Бургас- Зидарово-
Бургас
11.Марин Стойков Сакалиев- учител – Бургас- Зидарово-
Бургас /заместник – Славка Д. Ценева/
12.Петър Маринов Маринов-лектор- Бургас- Зидарово-
Бургас

ОДЗ – Созопол
1. Мария Петрова Тодорова – учител – Созопол – Равадиново-
Созопол
2. Милена Иванова Костова- учител – Созопол – Равадиново – Созопол
3. Мария Илиева Шурелова-учител по музика – Созопол –
Равадиново - Созопол
ЦДГ – Черноморец
1. Сийка Апостолова Желева–учител–Созопол-Черноморец – Созопол
ЦДГ – Атия
1. Ангелина Михова Манева – директор – Бургас-Атия-Бургас
ЦДГ – Росен
1. Калина Йорданова Николова–директор-Бургас–Росен-Бургас
2. Елена Георгиева Георгиева – учител –Бургас–Росен-Бургас
3. Ивелина Антонова Караниколова – учител – Бургас –Росен-
Бургас
4. Нели Иванова Вълкова – учител – Бургас – Росен – Бургас
ЦДГ – Равна гора
1. Стефанка Димова Василева–директор–Бургас–Равна гора – Бургас
2. Мара Михалева Комитова – учител – Бургас – Равна гора –
Бургас
ЦДГ – Извор
1. Веселинка Янкова Попова – учител – Бургас-Извор-Бургас
ЦДГ – Зидарово
1. Татяна Тодорова Батлева – директор – Бургас – Зидарово –
Бургас

-Докладна записка с вх. № 488/17.08.07 г. от от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол,относно одобряване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване на с.Росен, общ.Созопол, обл.Бургас което гласи: „На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.110, ал.1, т.1 ЗУТ и при следните мотиви :
1. Настъпили съществени промени в общественно - икономическите и устройствените условия
2. Възникнали инвестиционни намерения на собствениците на поземлени имоти
3. Необходимост от осигуряване на целесъобразно застрояване


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1014

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.110, ал.1, т.1 ЗУТ и при следните мотиви:
1. Настъпили съществени промени в обществено-икономическите и устройствените условия
2. Възникнали инвестиционни намерения на собствениците на поземлени имоти
3. Необходимост от осигуряване на целесъобразно застрояване


ОДОБРЯВА:

Подробен устройствен план - план регулация и застрояване, схеми по ВиК, ЕЛ и идейна вертикална планировка, задължителни и допълнителни схеми, схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, представени като отделни части и съгласувани с експлоатационните дружества. В съответствие с изискванията на законодателната уредба в графичната и текстова част с ПУП се решават както следва:
- режима на застрояване на устройствени зони /за социални дейности, за жилищно строителство, за обществено обслужване, за спорт и атракции, за озеленяване, за смесени функции, за централни зони, за спорт и комуникации и за техническа инфраструктура/ и на показателите за застрояване в отделните квартали и урегулирани поземлени имоти;
- вида и линиите на застрояване в отделните урегулирани поземлени имоти;
-съхраняване на съществуващата растителност и доразвиване на зелената система на територията;
-детайлизиране на уличната мрежа и уличната маркировка;
-прецизиране на вида и техническите параметри на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и необходимите сервитути за всяка подсистема /водоснабдяване и канализация, електроенергоснабдяване, далекосъобщения и газоснабдяване/ и определяне на участъците за реконструкция на съществуващата мрежа;
-изготвяне на правила и нормативи за приложение на подробния устройствен план, в обхват на с.Росен, общ.Созопол, обл.Бургас.
Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник”, чрез Община Созопол до Административен съд – гр.Бургас.

-Докладна записка с вх. № 489/17.08.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване на Подробен устройствен план за част от землище с.Росен, общ. Созопол, обл. Бургас в обхват на част от масиви 105, 106 и 110.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1015
На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 ЗУТ, чл.109, ал.1, т.3 и ал.2 ЗУТ, чл.110, ал.1, т.1 ЗУТ, чл.124, ал.1 и ал.3, чл.59, ал.1, т.1 и чл.60 ЗУТ и при следните мотиви:
1. Настъпили съществени промени в обществено-икономическите и устройствените условия
2. Възникнали инвестиционни намерения на собствениците на поземлени имоти
3. Необходимост от осигуряване на целесъобразно застрояване

О Д О Б Р Я В А:

Подробен устройствен план - план регулация и застрояване придружен от всички графични и текстови материали – план за застрояване, план за регулация, трасировъчен план, план за вертикална планировка, комуникационно-транспортен план със схеми за организация на движението и улична маркировка, задължителни и допълнителни схеми, схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, представени като отделни части и съгласувани с експлоатационните дружества. В съответствие с изискванията на законодателната уредба в графичната и текстова част с ПУП се решават както следва:
- режима на застрояване на устройствени зони /за курортно застрояване и дейности, за обществено обслужване, за спорт и атракции, за озеленяване, за смесени функции, за централни зони, за спорт и комуникации и за техническа инфраструктура/ и на показателите за застрояване в отделните квартали и урегулирани поземлени имоти;
- вида и линиите на застрояване в отделните урегулирани поземлени имоти;
-съхраняване на съществуващата растителност и доразвиване на зелената система на територията;
-детайлизиране на уличната мрежа и фиксиране на местата за надземни и подземни паркинги, заедно с капацитета им, паркингите за велосипеди, спирките на МОГТ и на такситата, уличната маркировка и местата за свободен достъп на инвалиди;
-прецизиране на вида и техническите параметри на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и необходимите сервитути за всяка подсистема /водоснабдяване и канализация, електроенергоснабдяване, далекосъобщения и газоснабдяване/ и определяне на участъците за реконструкция на съществуващата мрежа;
-изготвяне на правила и нормативи за приложение на подробния устройствен план.
Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник”, чрез Община Созопол до Административен съд – гр.Бургас.


-Докладна записка с вх. № 491/17.08.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване на с.Атия, землище с.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас .
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1016

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.110, ал.1, т.1 ЗУТ и при следните мотиви:
1. Настъпили съществени промени в обществено-икономическите и устройствените условия
2. Възникнали инвестиционни намерения на собствениците на поземлени имоти
3. Необходимост от осигуряване на целесъобразно застрояване

ОДОБРЯВА:

Подробен устройствен план - план регулация и застрояване, схеми по ВиК, ЕЛ и идейна вертикална планировка, комуникационно-транспортен план, задължителни и допълнителни схеми, схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, представени като отделни части и съгласувани с експлоатационните дружества. В съответствие с изискванията на законодателната уредба в графичната и текстова част с ПУП се решават както следва:
- режима на застрояване на устройствени зони /за социални дейности, за жилищно строителство, за обществено обслужване, за спорт и атракции, за озеленяване, за смесени функции, за централни зони, за спорт и комуникации и за техническа инфраструктура/ и на показателите за застрояване в отделните квартали и урегулирани поземлени имоти;
- вида и линиите на застрояване в отделните урегулирани поземлени имоти;
-съхраняване на съществуващата растителност и доразвиване на зелената система на територията;
-детайлизиране на уличната мрежа и уличната маркировка;
-прецизиране на вида и техническите параметри на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и необходимите сервитути за всяка подсистема /водоснабдяване и канализация, електроенергоснабдяване, далекосъобщения и газоснабдяване/ и определяне на участъците за реконструкция на съществуващата мрежа;
-изготвяне на правила и нормативи за приложение на подробния устройствен план, в обхват на с.Атия, землище с.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас.
Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник”, чрез Община Созопол до Административен съд – гр.Бургас.

-Докладна записка с вх. № 512/29.08.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно одобряване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване на с.Зидарово, общ.Созопол, обл.Бургас .

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1017
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.110, ал.1, т.1 ЗУТ и при следните мотиви:
1.Настъпили съществени промени в обществено-икономическите и устройствените условия
2. Възникнали инвестиционни намерения на собствениците на поземлени имоти
3. Необходимост от осигуряване на целесъобразно застрояване

ОДОБРЯВА:

Подробен устройствен план - план регулация и застрояване, схеми по ВиК, ЕЛ и идейна вертикална планировка, задължителни и допълнителни схеми, схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, представени като отделни части и съгласувани с експлоатационните дружества. В съответствие с изискванията на законодателната уредба в графичната и текстова част с ПУП се решават както следва:
- режима на застрояване на устройствени зони /за социални дейности, за жилищно строителство, за обществено обслужване, за спорт и атракции, за озеленяване, за смесени функции, за централни зони, за спорт и комуникации и за техническа инфраструктура/ и на показателите за застрояване в отделните квартали и урегулирани поземлени имоти;
- вида и линиите на застрояване в отделните урегулирани поземлени имоти;
-съхраняване на съществуващата растителност и доразвиване на зелената система на територията;
-детайлизиране на уличната мрежа и уличната маркировка;
-прецизиране на вида и техническите параметри на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и необходимите сервитути за всяка подсистема /водоснабдяване и канализация, електроенергоснабдяване, далекосъобщения и газоснабдяване/ и определяне на участъците за реконструкция на съществуващата мрежа;
-изготвяне на правила и нормативи за приложение на подробния устройствен план, в обхват на с.Зидарово, общ.Созопол, обл.Бургас.
Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник”, чрез Община Созопол до Административен съд – гр.Бургас.

-Докладна записка с вх. № 525/05.09.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно:
1. Одобряване на ПУП - парцеларен план на трасе , местност “Алепу”, землище гр.Созопол, обл.Бургас за обект:”Изграждане на нов водопровод с цел водоснабдяване на жилищна група на нос”Хумата” и парцели в местност”Алепу.
2. Учредяване на право на преминаване /сервитут/ през поземлени имоти- ОГФ, собственост на Община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1018

I. На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 ЗУТ, чл.59, ал.1 ЗУТ, чл.110, ал.1, т.5 ЗУТ и при следните мотиви:
Комплексно използване и опазване на водните ресурси,
Решение на проблемите свързани с осигуряване на водоснабдяването на нос “Хумата” и м.”Алепу”, Община Созопол,

О Д О Б Р Я В А :

Подробен устройствен план- Парцеларен план на трасе в местност “Алепу”, землище гр.Созопол, обл.Бургас за обект: :”Изграждане на нов водопровод с цел водоснабдяване на жилищна група на нос”Хумата” и парцели в местност”Алепу”.
Трасето на водопровод е предвидено да премине , в поземлени имоти както следва: имот № 000805,ЕКАТТЕ 67800,пътища II клас ; имот № 000947,ЕКАТТЕ 67800 № 000901,ЕКАТТЕ 67800,храсти; № 000899,ЕКАТТЕ 67800,просеки; № 000887,ЕКАТТЕ 67800,залесена горска територия; имот № 000897,ЕКАТТЕ 67800,пасища с храсти; имот №000887,ЕКАТТЕ 67800,залесена горска територия; имот № 000889,ЕКАТТЕ 67800,пасища,мери; имот № 000890,ЕКАТТЕ 67800,залесена горска територия; имот № 000251,ЕКАТТЕ 67800,залесени ниви; имот № 000190,ЕКАТТЕ 67800,полски път; имот № 120165,ЕКАТТЕ 67800,залесена горска територия; имот № 000169,ЕКАТТЕ 67800,залесена нива; имот № 000189, ЕКАТТЕ 67800,полски път ; имот № 000295, ЕКАТТЕ 67800,полски път ;имот № 120190 , ЕКАТТЕ 67800,полски път

Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник”, чрез Община Созопол до Административен съд – гр.Бургас.

II. На основание чл.16, ал.6, т.2 и ал.7 ЗГ, Общински Съвет

У Ч Р Е Д Я В А:

Правото на преминаване /сервитут/ с обща площ от 8716, 60 кв.м. , през поземлени имоти, собственост на Община Созопол в м.”Алепу”, а именно : имот №000947, залесена територия, с площ на сервитута 507, 40 м2; ; имот №000926, с площ на сервитута 715, 00 кв.м.; имот №000887, с площ на сервитута 241, 20 м2 ; имот № 120890, с площ на сервитута 587,20м2 кв.м.; № 120251, с площ на сервитута 1114 м2 кв.м.; № 000887, залесена горска територия,собственост на Община Созопол, с площ на сервитута 2021,20 кв.м.; имот № 120165,,залесена горска територия,собственост на Община Созопол, с площ на сервитута 738,20 кв.м.; имот № 120169, залесена нива , Община Созопол, с площ на сервитута 2171,00 кв.м.;

III. На основание чл. 30 от ППЗОЗЗ, Общински съвет –Созопол , дава своето съгласие и оправомощава Кмета на Община Созопол да подаде заявление до комисията по земеделски земи при МЗП-София , за определяне и утвърждаване на трасето и утвърждаване на площадки и промяна на предназначението на земеделската земя, попадаща по ПУП- Парцеларен план на трасе в местност “Алепу”, землище гр.Созопол, обл.Бургас за обект: :”Изграждане на нов водопровод с цел водоснабдяване на жилищна група на нос”Хумата” и парцели в местност”Алепу” и предназначена за изграждане на шахти.

-Докладна записка с вх. № 526/05.09.07 г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно:
1. Одобряване на ПУП - парцеларен план на трасе , местност “Алепу”, землище гр.Созопол, обл.Бургас за обект:”Изграждане на външно ел.захранване 20кV на жилищна група на нос”Хумата” и парцели в местност”Алепу”.
2. Учредяване на право на преминаване /сервитут/ през поземлени имоти- ОГФ, собственост на Община Созопол.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1019


I. На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 ЗУТ, чл.59, ал.1 ЗУТ, чл.110, ал.1, т.5 ЗУТ и при следните мотиви:
Решение на проблемите свързани с осигуряване на елзахранване на нос “Хумата” и м.”Алепу”, Община Созопол,

О Д О Б Р Я В А :

Подробен устройствен план- Парцеларен план на трасе в местност “Алепу”, землище гр.Созопол, обл.Бургас за обект: :”Изграждане на външно ел.захранване 20кV жилищна група на нос”Хумата” и парцели в местност”Алепу”.
Трасето на елпровода е предвидено да премине , в поземлени имоти както следва: имот № 000899,ЕКАТТЕ 67800, просека; имот № 000952,ЕКАТТЕ 67800, храсти, № 000825,ЕКАТТЕ 67800,залесена територия; № 120251,ЕКАТТЕ 67800,залесена нива; № 120190,ЕКАТТЕ 67800,полски път; имот № 120189,ЕКАТТЕ 67800,полски път; имот № 120295,ЕКАТТЕ 67800,полски път;

Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник”, чрез Община Созопол до Окръжен съд – гр.Бургас.

II. На основание чл.16, ал.6, т.2 и ал.7 ЗГ , Общински съвет –Созопол

У Ч Р Е Д Я В А:

Правото на преминаване /сервитут/ през поземлени имоти, собственост на Община Созопол в м.”Алепу”, а именно: имот №000825, залесена територия, с площ на сервитута 1620,50м2 и имот № 120251,залесена нива, с площ на сервитута 1290, 10 кв.м. ;
III. На основание чл. 30 от ППЗОЗЗ, Общински съвет –Созопол , дава своето съгласие и оправомощава Кмета на Община Созопол да подаде заявление до комисията по земеделски земи при МЗП-София, за определяне и утвърждаване на трасето и утвърждаване на площадки и промяна на предназначението на земеделската земя, попадаща в ПУП- Парцеларен план на трасе в местност “Алепу”, землище гр.Созопол, обл.Бургас за обект: :”Изграждане на външно ел.захранване 20кV за жилищна група на нос”Хумата” и парцели в местност”Алепу” за изграждане на шахти.

-Докладна записка с вх.№534/10.09.07г. от Веска Костова Караманова – Кмет на община Созопол, относно ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА СТРОЕЖ в полза на “ЕВН България Електроразпределение”АД , за реализиране предмет на дейност на дружеството- изграждане на радиорелейна станция, съгласно Приложение №1 към Лицензия № 113-03292-04/14.06.07г.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1020
1. ОБЩИНА СОЗОПОЛ, на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.281, ал.1 от Закон за електронните съобщения, учредява на “ЕВН България Електроразпределение”АД , гр. Пловдив,с рег.по ф.д.№ 5347/28.04.2000г.на ПОС, и с БУЛСТАТ 115552190, ПРАВОТО НА СТРОЕЖ за изграждането на радиорелейна станция”Меден рид”, по идеен инвестиционен проект и съгласно Приложение №1 от Лицензия № 113-03292-04/14.06.07г. изд.от КРС , в поземлен имот № 000427, при граници и съседи от всички страни – поземлен имот № 000148, з-ще с.Росен, Община Созопол.

2.На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж за обекта за застроена площ от 300 кв.м. , възлизаща на 10 771 лв. /десет хиляди седемстотин седемдесет и един лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 188/ 10.09.2007г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение.

-Докладна записка с вх.№537/12.09.07г. от Веска Костова Караманова относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на право на строеж на Община Созопол за изграждане на втора камера на водоем - “Напорен резервоар с обем 4500”, задоволяване на обществените потребности на населението.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№1021

1.Общински съвет Созопол на основание чл.8 ал.1 от ЗОС във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.54 и чл.58 от ЗДС, Общински Съвет, одобрява приемането на безвъзмездно право на строеж и възлага на Кмета на Общината да отправи искане до МРРБ-София за безвъзмездно предоставяне на право на строеж, съгласно параметри на технически инвестиционен проект, в поземлен имот № 000104 , находящ се в з-ще на гр.Созопол, с начин на трайно ползване –водостопанско съоръжение, с целият площ от 3,511 дка., съгл. Акт за ДС № 1301/21.07.2000г. , към настоящия момент в управление на “ВиК”ЕАД, за изграждане на втора камера на водоем- “Напорен резервоар с обем 4500куб.м.”, задоволяване обществените потребности на населението на Община Созопол.


ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ:…………………
/ Панайот Рейзи/

върнете се назад

Новини:

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...