:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ НА ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 28.03.2008г.


РЕШЕНИЯ
ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ НА ОСМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 28.03.2008 г.По предложение на Красимира Германова – Председател на общински съвет – Созопол:
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№122

Общински съвет – Созопол, прие следния дневен ред:
I. ПОЛАГАНЕ НА КЛЕТВА ПО ЧЛ.32, АЛ.1 ОТ ЗМСМА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
1. Докладна записка с вх.№ 184/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на Решение № 87/23.01.2008г. на Общински съвет – Созопол.
2. Докладна записка с вх.№ 185/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на Решение № 81/23.01.2008г. на Общински съвет – Созопол.
3. Докладна записка с вх.№ 186/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на Решение № 88/23.01.2008г. на Общински съвет – Созопол.
4. Докладна записка с вх.№ 187/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на Решение № 86/23.01.2008г. на Общински съвет – Созопол.
5. Докладна записка с вх.№ 188/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на Решение № 80/23.01.2008г. на Общински съвет – Созопол.
6. Докладна записка с вх.№ 189/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на Решение № 85/23.01.2008г. на Общински съвет – Созопол.
7. Докладна записка с вх.№ 190/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на Решение № 84/23.01.2008г. на Общински съвет – Созопол.
8. Докладна записка с вх.№ 191/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на Решение № 82/23.01.2008г. на Общински съвет – Созопол.
9. Докладна записка с вх.№ 192/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на Решение № 83/23.01.2008г. на Общински съвет – Созопол.
10. Докладна записка с вх.№ 232/11.03.2008г., от К.Гребенаров и Т.Чакъров – Общински съветници, относно: Изготвяне на проект на Наредба по чл.196, ал.5 от ЗУТ, за реда по който Общината поправя, заздравява или премахва негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи на територията на Община Созопол.
11. Докладна записка с вх.№ 249/13.03.2008г., от Гено Тодоров Пухов – Общински съветник, относно: Приемане на критерии и регламент за изплащане на сумата от 2 000 /две хиляди/ лева за подпомагане отглеждането на новородено дете за жители на Община Созопол.
12. Докладна записка с вх.№ 247/13.03.2008г., от Гено Тодоров Пухов – Общински съветник, относно: Приемане на Наредба за условията и реда за отпускане на стипендия и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Созопол.
13. Докладна записка с вх.№ 248/13.03.2008г., от Гено Тодоров Пухов – Общински съветник, относно: Приемане на Наредба за отпускане на финансови помощи на жители на Община Созопол, които не са на основание Закона за семейните помощи за деца и Закона за социално подпомагане.
14. Докладна записка с вх.№ 260/17.03.2008г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2008г. в Община Созопол.
15. Докладна записка с вх.№ 261/17.03.2008г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Създаване на обществен съвет в Община Созопол.
16. Докладна записка с вх.№ 235/12.03.2008г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Подписване на споразумение за сътрудничество между Община Созопол и град Коктебел, Феодосийски район, Автономна Република Крим – Република Украйна.
17. Докладна записка с вх.№ 267/17.03.2008г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Избор на нов член на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански молби и жалби, както и за избор на нов член на Комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми и Комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации.
18. Докладна записка с вх.№ 277/19.03.2008г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Прехвърляне на временни обекти – част от активите на ОФ “Търговия – Созопол” в ликвидация в собственост на Община Созопол и удължаване на срока на ликвидация с оглед окончателното приключване на ликвидационното производство.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ.
1. Докладна записка с вх.№ 253/14.03.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. във функция “Образование”
2. Докладна записка с вх.№ 263/17.03.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на план-сметка за средствата, необходими за провеждането на местен референдум, във връзка с изпълнение на решение № 101/11.02.2008г. на Общински съвет – Созопол, относно изграждане на петролопровода Бургас-Александруполис.
3. Докладна записка с вх.№ 273/19.03.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на числеността на персонала и размера на средната месечна брутна заплата във функция “Образование”, Дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ”.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
1. Докладна записка с вх.№ 75/16.01.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на предназначение за продажба на жилищни имоти – едноетажни сгради, находящи се в. Крушевец, Община Созопол
2. Докладна записка с вх.№ 74/16.01.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на жилищен имот на наемател настанен по административен ред, лице с установени жилищни нужди, в с.Крушевец, Община Созопол.
3. Докладна записка с вх.№ 73/16.01.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на жилищен имот на наемател настанен по административен ред, лице с установени жилищни нужди, в с.Крушевец, Община Созопол.
4. Докладна записка с вх.№ 76/16.01.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Продажба на жилищен имот на лице с установени жилищни нужди – наемател, настанен по административен ред, в с.Крушевец, Община Созопол.
5. Докладна записка с вх.№ 77/16.01.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на жилищен имот на наемател настанен по административен ред, лице с установени жилищни нужди, в с.Крушевец, Община Созопол.
6. Докладна записка с вх.№ 117/05.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ X-245. кв.27, по плана на с. Крушевец, Община Созопол.
7. Докладна записка с вх.№ 118/05.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ I-212, кв.12 по плана на с. Габър, Община Созопол
8. Докладна записка с вх.№ 119/05.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ X-306, кв.41, по плана на с. Вършило, Община Созопол.
9. Докладна записка с вх.№ 109/05.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XIV-297. кв.47, по плана на с. Крушевец, Община Созопол.
10. Докладна записка с вх.№ 110/05.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XXVIII-541. кв.18, по плана на с. Индже войвода, Община Созопол.
11. Докладна записка с вх.№ 111/05.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на имот №206, по плана на местността “Отманли”, землище на с.Росен, Община Созопол.
12. Докладна записка с вх.№ 112/05.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на имот №116, по плана на местността “Отманли”, землище на с.Росен, Община Созопол.
13. Докладна записка с вх.№ 113/05.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на имот №117, по плана на местността “Отманли”, землище на с.Росен, Община Созопол.
14. Докладна записка с вх.№ 114/05.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на имот №201, по плана на местността “Кантона”, землище на с.Росен, Община Созопол.
15. Докладна записка с вх.№ 80/22.01.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VII-171, кв. 1 по плана на с. Присад, Община Созопол
16. Докладна записка с вх.№ 101/30.01.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване на право на ползване на сервитут в имоти, ОГФ, частна общинска собственост за монтиране на мобилни телекомуникационни съоръжения.
17. Докладна записка с вх.№ 116/05.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ IV-161, кв.16 по плана на с. Равна гора, Община Созопол
18. Докладна записка с вх.№ 164/19.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване право на строеж в полза на “ЕВН България Електроразпределение” АД, за реализиране предмет на дейност на дружеството- изграждане на два броя трансформаторни постове /БКТП/ в УПИ III, в кв.104 и в УПИ I, кв.115 по план на кв. Месари”, гр. Созопол.
19. Докладна записка с вх.№ 173/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на жилищен имот на наемател настанен по административен ред, лице с установени жилищни нужди, в с.Крушевец, Община Созопол.
20. Докладна записка с вх.№ 174/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на жилищен имот на наемател настанен по административен ред, лице с установени жилищни нужди, в с.Крушевец, Община Созопол.
21. Докладна записка с вх.№ 177/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на част от сграда публична Общинска собственост за монтиране на безжична станция на телекомуникационно съоръжение.
22. Докладна записка с вх.№ 178/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване на право на ползване на имот, ОГФ, частна общинска собственост за монтиране на мобилни телекомуникационни съоръжения.
23. Докладна записка с вх.№ 179/20.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VII-124, кв.19 по плана на с. Зидарово, Община Созопол.
24. Докладна записка с вх.№ 180/20.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на имот №51 по плана на местността “Росенец”, землище с. Росен, Община Созопол.
25. Докладна записка с вх.№ 181/20.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на имот №104 по плана на местността “Росенец”, землище с. Росен, Община Созопол.
26. Докладна записка с вх.№ 182/20.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ IV-63 кв.24 по плана на с. Равадиново, Община Созопол.
27. Докладна записка с вх.№ 183/20.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ IV-383 кв.18 по плана на с. Росен, Община Созопол.
28. Докладна записка с вх.№ 199/22.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за с.о. “Червенка”, землище с.Черноморец, Община Созопол със Заповед № РД 09-239/25.07.2005г. на Областен управител на Област Бургас.
29. Докладна записка с вх.№ 198/22.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за с.о. “Червенка”, землище с.Черноморец, Община Созопол със Заповед № РД 09-239/25.07.2005г. на Областен управител на Област Бургас.
30. Докладна записка с вх.№ 203/25.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XIV-481. кв.26, по плана на с. Индже войвода, Община Созопол.
31. Докладна записка с вх.№ 204/25.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ V-145. кв.23, по плана на с. Присад, Община Созопол.
32. Докладна записка с вх.№ 241/12.03.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ II-269. кв.33, по плана на с. Извор, Община Созопол.
33. Докладна записка с вх.№ 269/18.03.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продължаване срок на договор за наем на имот – частна Общинска собственост.
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
1. Докладна записка с вх.№ 90/29.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1. Одобряване на ПУП – парцелен план за обект п/ст Созопол”, подобект: ВЛ – 110кV – отклонение от ВЛ ”Юнга” към п/ст “Созопол в землището на с. Черноморец, Община Созопол. 2.Учредяване на право на преминаване /сервитут/ през поземлени имоти в землището на с.Черноморец.
2. Докладна записка с вх.№ 160/18.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол,относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на територията на гр. Созопол и други населени места на територията на Община Созопол.
3. Докладна записка с вх.№ 159/18.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване промяна на плана за регулация, застрояване и преотреждане на общински терен, представляващ УПИ II-1507, XII-1507 и XI-1507 в кв.120, по плана на гр. Созопол.
4. Докладна записка с вх.№ 176/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол.
5. Докладна записка с вх.№ 175/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол.
6. Докладна записка с вх.№ 169/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на процедура по изпълнение на улична регулация от осова точка 181 до о.т.184, в кв. с №№ 70 и 71, по плана на с.Черноморец, Община Созопол, чрез отчуждаване на 230 кв.м/ от имот с пл. № 755, частна собственост.
7. Докладна записка с вх.№ 268/18.03.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално- декоративни елементи на територията на гр.Созопол и други населени места на територията на Община Созопол.
8. Докладна записка с вх.№ 265/17.03.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на 1. Комплектован лесосечен фонд за ОГФ за 2008г.; 2. Проект на анекс по договор от 22.10.2002г. за управление на земи и гори – ОГФ; 3. Годишен план за паша в гори собственост на Община Созопол.
9. Докладна записка с вх.№ 271/18.03.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1. Сключване на предварителен договор, съгласно чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ; и 2. Съгласуване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ;
VI. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ.
1. Докладна записка с вх.№ 170/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на предложение за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.29 от КСО.
2. Докладна записка с вх.№ 246/13.03.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
VII. Докладна записка с вх.№ 284/24.03.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на редакция в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.

По втора точка от дневния ред:
Докладна записка с вх.№ 184/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на Решение № 87/23.01.2008г. на Общински съвет – Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 123

1. На основание чл.22 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в Заповед № РД-09-18/13.02.2008г. на Областен управител на област Бургас и като съобрази, че от така приетото решение не са придобити права, Общински съвет – Созопол отменя свое Решение № 87, обективирано в Протокол № 5 от заседание, проведено на 23.01.2008г.
2. Препис от решението да се изпрати в Областна управа гр.Бургас и до Административен съд гр.Бургас с искане за прекратяване производството по насрочено административно дело.


Докладна записка с вх.№ 185/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на Решение № 81/23.01.2008г. на Общински съвет – Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 124

1. На основание чл.22 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в Заповед № РД-09-22/13.02.2008г. на Областен управител на област Бургас и като съобрази, че от така приетото решение не са придобити права, Общински съвет – Созопол отменя свое Решение № 88, обективирано в Протокол № 5 от заседание, проведено на 23.01.2008г.
2. Препис от решението да се изпрати в Областна управа гр.Бургас и до Административен съд гр.Бургас с искане за прекратяване производството по насрочено административно дело.

Докладна записка с вх.№ 186/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на Решение № 88/23.01.2008г. на Общински съвет – Созопол.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 125

1. На основание чл.22 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в Заповед № РД-09-17/13.02.2008г. на Областен управител на област Бургас и като съобрази, че от така приетото решение не са придобити права, Общински съвет – Созопол отменя свое Решение № 81, обективирано в Протокол № 5 от заседание, проведено на 23.01.2008г.
2. Препис от решението да се изпрати в Областна управа гр.Бургас и до Административен съд гр.Бургас с искане за прекратяване производството по насрочено административно дело.

Докладна записка с вх.№ 187/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на Решение № 86/23.01.2008г. на Общински съвет – Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 126

1. На основание чл.22 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в Заповед № РД-09-20/13.02.2008г. на Областен управител на област Бургас и като съобрази, че от така приетото решение не са придобити права, Общински съвет – Созопол отменя свое Решение № 86, обективирано в Протокол № 5 от заседание, проведено на 23.01.2008г.
2. Препис от решението да се изпрати в Областна управа гр.Бургас и до Административен съд гр.Бургас с искане за прекратяване производството по насрочено административно дело.

Докладна записка с вх.№ 188/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на Решение № 80/23.01.2008г. на Общински съвет – Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 127

1. На основание чл.22 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в Заповед № РД-09-16/13.02.2008г. на Областен управител на област Бургас и като съобрази, че от така приетото решение не са придобити права, Общински съвет – Созопол отменя свое Решение № 80, обективирано в Протокол № 5 от заседание, проведено на 23.01.2008г.
2. Препис от решението да се изпрати в Областна управа гр.Бургас и до Административен съд гр.Бургас с искане за прекратяване производството по насрочено административно дело.

Докладна записка с вх.№ 189/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на Решение № 85/23.01.2008г. на Общински съвет – Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 128

1. На основание чл.22 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в Заповед № РД-09-19/13.02.2008г. на Областен управител на област Бургас и като съобрази, че от така приетото решение не са придобити права, Общински съвет – Созопол отменя свое Решение № 85, обективирано в Протокол № 5 от заседание, проведено на 23.01.2008г.
2. Препис от решението да се изпрати в Областна управа гр.Бургас и до Административен съд гр.Бургас с искане за прекратяване производството по насрочено административно дело.

Докладна записка с вх.№ 190/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на Решение № 84/23.01.2008г. на Общински съвет – Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 129

1. На основание чл.22 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в Заповед № РД-09-21/13.02.2008г. на Областен управител на област Бургас и като съобрази, че от така приетото решение не са придобити права, Общински съвет – Созопол отменя свое Решение № 84, обективирано в Протокол № 5 от заседание, проведено на 23.01.2008г.
2. Препис от решението да се изпрати в Областна управа гр.Бургас и до Административен съд гр.Бургас с искане за прекратяване производството по насрочено административно дело.

Докладна записка с вх.№ 191/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на Решение № 82/23.01.2008г. на Общински съвет – Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 130

1. На основание чл.22 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в Заповед № РД-09-15/13.02.2008г. на Областен управител на област Бургас и като съобрази, че от така приетото решение не са придобити права, Общински съвет – Созопол отменя свое Решение № 82, обективирано в Протокол № 5 от заседание, проведено на 23.01.2008г.
2. Препис от решението да се изпрати в Областна управа гр.Бургас и до Административен съд гр.Бургас с искане за прекратяване производството по насрочено административно дело.

Докладна записка с вх.№ 192/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на Решение № 83/23.01.2008г. на Общински съвет – Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 131

1. На основание чл.22 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в Заповед № РД-09-23/13.02.2008г. на Областен управител на област Бургас и като съобрази, че от така приетото решение не са придобити права, Общински съвет – Созопол отменя свое Решение № 83, обективирано в Протокол № 5 от заседание, проведено на 23.01.2008г.
2. Препис от решението да се изпрати в Областна управа гр.Бургас и до Административен съд гр.Бургас с искане за прекратяване производството по насрочено административно дело.

Докладна записка с вх.№ 232/11.03.2008г., от К.Гребенаров и Т.Чакъров – Общински съветници, относно: Изготвяне на проект на Наредба по чл.196, ал.5 от ЗУТ, за реда по който Общината поправя, заздравява или премахва негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи на територията на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 132

Общински съвет – Созопол, възлага на Кмета на Община Созопол да изготви в 1-месечен срок и внесе за приемане в Общинския съвет проект на Наредба по чл. 196, ал.5 от ЗУТ за реда, по който Общината поправя, заздравява или премахва негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи на територията на Община Созопол.

Докладна записка с вх.№ 249/13.03.2008г., от Гено Тодоров Пухов – Общински съветник, относно: Приемане на критерии и регламент за изплащане на сумата от 2 000 /две хиляди/ лева за подпомагане отглеждането на новородено дете за жители на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 133

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Созопол приема следните критерии и регламент за изплащане на сумата от 2 000 /две хиляди/ лева за подпомагане отглеждането на новородено дете за жителите на Община Созопол, както следва:

1. Родителите на новороденото дете да бъдат с постоянен адрес на населеното място на територията на Община Созопол, като поне единият от тях бъде с такъв за последните 5 /пет/ години към момента на раждане (осиновяване) на детето, удостоверено със справка от “ГРАО” при Община Созопол или съответното кметство.
2. Молбата за отпускане на помощ за новороденото дете се подава от майката или законен представител на детето. Към молбата се прилагат следните документи:
- Лична карта на лицето подаващо молбата, оригинал и копие;
- Акт за раждане на детето, оригинал и копие;
- Справка по т.1 и за двамата родители;
- Справка за родените от майката деца, от служба “ГРАО” при Община Созопол
3. Родителите на новороденото дете да са навършили пълнолетие.
4. Средствата за подпомагане, да бъдат отпуснати на майката или законен представител, за отглеждане до второ поредно дете на майката. Ограниченията не се отнасят за второ поредно раждане на близнаци, тризнаци и т.н.
5. Предложението за изплащане на сумите за подпомагане отглеждането на новородените деца на територията на община Созопол се изготвя от общинска администрация, комплектова се с всички необходими документи и се представя ежемесечно на Кмета на Общината, който издава Заповед за изплащане на сумите.
6. Сумата се изплаща на две равни части в рамките на една година, считано от датата на Заповедта на Кмета.
7. Изплащането на втората част ще се извършва след становище на личния лекар, от извършване на системно медицинско наблюдение, не по-рано от шест месеца след изплащане на първата.
8. При получаване на сумата майката подписва декларация, с която безспорно декларира, че детето няма да бъде дадено за осиновяване в срок от три години, в противен случай възстановява получената сума.

Докладна записка с вх.№ 247/13.03.2008г., от Гено Тодоров Пухов – Общински съветник, относно: Приемане на Наредба за условията и реда за отпускане на стипендия и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 134

На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Созопол
ПРИЕМА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ И ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА СОЗОПОЛ.
Н А Р Е Д Б А

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ И ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Раздел I. Общи положения.

Чл.1. (1) С тази Наредба се определят условията и реда за отпускане на стипендия и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Созопол.
(2) Наредбата има за цел да подпомага даровити деца и младежи с изявени дарби в сферата на науката, изкуствата и спорта.
Чл.2. (1) Право на отпускане на стипендия и финансово стимулиране по Наредбата има всяко дете или младеж до 23 годишна възраст с доказани изяви на национално, европейско и/или световно ниво в областта за която кандидатства.
(2) Областите за кандидатстване са:
1. Наука и техника;
2. Изкуство и култура;
3. Спорт.
Чл.3. Стипендията е годишна, а финансовото стимулиране е еднократно.
Чл.4. (1) Стипендията и финансовото стимулиране по тази Наредба са индивидуални.
(2) Комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания осъществява оценката и подбора на постъпилите искания за отпускане на стипендия или финансово стимулиране и внася ги за утвърждаване от Общинския съвет.
Раздел II. Условия и ред за кандидатстване и избор.

Чл.5. Стипендия и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби може да се предоставя по искане на:
1. детето/младежът;
2. законен представител, от името на непълнолетните – родител /настойник/ попечител.
Чл.6. (1) Всеки кандидат може да кандидатства за повече от една от описаните в чл. 2, ал. 2 области и в чл. 3 видове.
(2) Всеки кандидат има право на одобрение за годишна стипендия или финансов стимул за календарна година.

Чл.7. Определяне на годишни стипендианти
(1) Характеристика на стипендията и условия за кандидатстване:
1. Годишната стипендия се отпуска за период от една календарна година.
2. Всяка година се отпуска годишна стипендия в областите:
- наука и техника
- спорт
- изкуство и култура
3. Стипендия се присъжда на дете и/или младеж, с поне две значими изяви на национално (републиканско) и международно (европейско и/или световно) ниво, класирано до трето място за последните две години, считано от датата на подаване на кандидатурата.
4. Дете/младеж по т. 3 е всяко дете/младеж, с постоянен и настоящ адрес в Община Созопол, което е обхванато от образователната система в предучилищен, начален, основен и среден образователен курс.
(2) Процедурата на кандидатстване обхваща:
1. Приемане на документи за кандидатстване съгласно чл. 9, което започва на първи януари и завършва на тридесет и първи декември всяка година. Документите се отправят до Комисията по чл.4, ал.2.
(3) Процедура на одобрение:
1. Комисията по чл.4, ал.2, взема решение за всяка от кандидатурите, след което ги внася за обсъждане в Общинския съвет. Общинският съвет взема окончателното решение дали да отпусне стипендията.
(4) Процедура на изплащане на стипендията
1. Стипендията се изплаща на четири части чрез касата на Община Созопол:
- Първата част на стипендията се равнява на сбора от вноските за месеците януари, февруари и март и се изплаща на кандидата не по-късно от петнадесети май.
- Втората част се равнява на сбора от вноските за месеците април, май и юни и се изплаща не по-късно от петнадесети юли.
- Третата част се равнява на сбора от вноските за месеците юли, август и септември и се изплащат не по-късно от петнадесети октомври.
- Четвъртата част се равнява на сбора от вноските за месеците октомври, ноември и декември и се изплаща не по-късно от петнадесети декември.
2. Размерът на стипендията се равнява на сбора на сумите за всичките дванадесет месеца, като максималната сумата, която може да бъде отпускана на месец е в размер до 80 (осемдесет) лева.

Чл.8. Определяне на еднократно финансово стимулиране.
(1) Характеристика на еднократното финансово стимулиране и условия за кандидатстване:
1. Финансовият стимул се отпуска еднократно за период от една календарна година.
2. Финансовият стимул се присъжда на дете и/или младеж, участник явил се на световно, европейско или национално ниво, класирано до трето място, считано от датата на подаване на кандидатурата.
3. Дете/младеж по т. 1 е всяко дете/младеж, живущо на територията на Община Созопол, което е обхванато от образователната система в предучилищен, начален, основен и среден образователен курс, както и всяко дете до 6 годишна възраст, живущо на територията на Община Созопол (независимо дали посещава детска градина).
(2) Процедурата на кандидатстване обхваща:
1. Приемане на документи за кандидатстване съгласно чл. 9, което започва на първи януари и завършва на тридесет и първи декември всяка година. Документите се отправят до Комисията по чл.4, ал.2.
(3) Процедура на одобрение:
1. Комисията по чл.4, ал.2, разглежда подадените кандидатури и излиза с решение, което се внася за обсъждане в Общинския съвет. Общинският съвет взема окончателното решение дали да отпусне финансовия стимул.
(4) Процедура на изплащане:
1. Еднократното финансово стимулиране се изплаща чрез касата на Община Созопол.
2. Размерът на еднократното финансово стимулиране е в размер до 300 (триста) лева.
Раздел III. Документи за кандидатстване.

Чл.9. При кандидатстване се подават следните документи:
1. Молба за кандидатстване;
2. Документ /оригинал или заверено копие/, удостоверяващ възрастта;
3. Документ/оригинал или заверено копие/, удостоверяващ учебното заведение, в което учи /не важи за деца до шест годишна възраст/;
4. Копие от доказателства /сертификати, грамоти и други/ за участия през последните две години и или настоящата година вевропейски, световни, национални или международни прояви в областта, за която се кандидатства;
5. Мотивационно писмо.
6. Препоръка от преподавател в областта, за която се кандидатства.
7. Препоръка от изявена на местно, национално и/или над национално ниво личност в областта, за която се кандидатства.
Раздел IV. Финансиране.

Чл.10. Необходимите средства по тази Наредба се осигуряват от:
1. Бюджета на Община Созопол.
2. Дарения, спонсори и други.
Раздел V. Заключителни разпоредби.

Чл.11. Комисията по чл.4, ал.2, предоставя достъп до информация за дейността и решенията си на всеки заинтересован.
Наредбата е приета с Решение № 134/28.03.2008г. на Общински съвет - Созопол.

Докладна записка с вх.№ 248/13.03.2008г., от Гено Тодоров Пухов – Общински съветник, относно: Приемане на Наредба за отпускане на финансови помощи на жители на Община Созопол, които не са на основание Закона за семейните помощи за деца и Закона за социално подпомагане.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 135

На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Созопол
ПРИЕМА НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ НА ЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНА СОЗОПОЛ, КОИТО НЕ СА НА ОСНОВАНИЕ ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИТЕ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА И ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ.

Н А Р Е Д Б А

ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ НА ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ, КОИТО НЕ СА НА ОСНОВАНИЕ ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИТЕ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА И ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ

Раздел I. Общи положения.

Чл.1. (1) С тази Наредба се определят условията и реда за отпускане на финансови помощи на жители на Община Созопол, които не сe предоставят на основание Закона за семейните помощи за деца и Закона за социалното подпомагане.
(2) Наредбата има за цел:
- да подпомага жителите на Община Созопол, които се нуждаят от финансова помощ за лечение на тежки здравословни заболявания в случаи, че те самите не могат да заплатят лечението си.
- да подпомогне финансово сираците, жители на Община Созопол.
Раздел II. Помощи за тежки здравословни заболявания

Чл.2 Помощите за тежки здравословни заболявания са следните:
- Еднократна помощ за животоспасяващи операции.
- Еднократна помощ за скъпоструващи лекарства при животоспасяващи операции.
- Осигуряване на еднократна помощ за покриване на транспортните разходи на болно лице и придружителя му при извършването на животоспасяващи операции.
- Осигуряване на помощ за покриване на транспортните разходи за посещения в специализирани заведения от деца с увреждания.
Чл.3. (1) Помощите за тежки здравословни заболявания по тази Наредба са индивидуални.
(2) Постоянната Комисия по здравеопазване, култура, спорт, социална политика и вероизповедания към Общинския съвет осъществява оценката и подбора на включените в докладните искания за отпускане на помощи за тежки здравословни заболявания и ги внася за утвърждаване от Общинския съвет.
(3) Кои заболявания за тежки, се определя на база на представените по чл.5, ал.1, т.2 документи, като в случай на необходимост се изслушва и становището на лекар.
Раздел III. Условия и ред за отпускане на помощи за тежки здравословни заболявания

Чл.4. Помощите за тежки здравословни заболявания се предоставя по искане на:
1. Болното лице, а в случай, че същото не е в състояние да направи искането, последното се подава от родителите(настойници,попечители) или роднините.
2. Законен представител – родител/настойник/попечител, от името на непълнолетните.

Чл.5. (1) Критерии и ред за определяне на лицата които ще получават помощ за тежки здравословни заболявания:
1. Право на отпускане на помощ има всеки жител на Община Созопол, който е бил с постоянен адрес в община Созопол за последните 5 (пет) години и страда от тежко здравословно заболяване, лечението на което не може да заплати сам. Помощта се отпуска само ако заболяването е тежко и налага:
- извършването на животоспасяващи операции; закупуването на скъпоструващи лекарства при животоспасяващи операции; заплащане на транспортните разходи на болно лице и придружителя му при извършването на животоспасяващи операции, както и случаите когато следва да се заплатят транспортните разходи за посещения в специализирани заведения от деца с увреждания.
В случай, че помощта следва да се отпусне на дете, поне единият от родителите (настойниците) му трябва да е бил с постоянен адрес в община Созопол за последните 5 (пет) години.
2. Лицата по т.1 прилагат към молбата си за отпускане на помощ следните документи:
• Молба декларация по образец;
• Лична карта – копие;
• Документи доказващи извършените разходи;
• Рецепта издадена от лекуващия лекар;
• Декларация – съгласие за разкриване на служебна тайна;
• Документ доказващ тежкото здравословното състояние и нуждата от извършване на животоспасяваща операция.
3. Молби и приложените към тях документите се отправят до Кмета на Общината, който комплектова цялата преписка и я представя пред Общински съвет за одобрение.
(2) Процедура на одобрение:
Комисията по чл.3, ал.2, взема решение за всяка от подадените молби, след което ги внася за обсъждане в Общинския съвет. Общинският съвет взема окончателното решение дали да отпусне помощта.
Чл.6. (1) Помощите за тежки здравословни заболявания са финансови, индивидуални и размера им се определя на база предоставените документи от лицето, въз основа на представените към молбата документи. В случай на необходимост се изслушва и становището на лекар.
(2) Помощите за тежки здравословни заболявания се изплащат чрез касата на Община Созопол.
Раздел IV. Отпускане на помощи за сираци.

Чл.7. (1) На сираците се отпускат следните помощи:
- помощ за кандидатстване във Висше учебно заведение (ВУЗ).
- помощ за празнуването на абитуриентския бал.
(2) Процедурата на кандидатстване обхваща:
- За отпускането на помощ за кандидатстване във ВУЗ, лицето подава молба до Кмета на Общината. Към молбата се прилагат следните документи – Диплома за завършено средно образование с минимален общ успех “Мн.добър 4,50” и справка от “ГРАО” при Община Созопол, с която да се установи дали лицето е сирак по смисъла на тази Наредба.
- За отпускането на помощ за празнуване на абитуриентски бал, лицето подава молба до Кмета на Общината. Към молбата се прилагат следните документи: Документ удостоверяващ завършването на средно образование и справка от “ГРАО” при Община Созопол, с която да се установи дали лицето е сирак по смисъла на тази Наредба.
(3) Процедура на одобрение:
Комисията по чл.3, ал.2, разглежда подадените молби и излиза с решение, което се внася за обсъждане в Общинския съвет. Общинският съвет взема окончателното решение дали да отпусне помощта.
(4) Процедура на изплащане:
1. Помощта за кандидатстване във ВУЗ е финансова и индивидуална и се изплаща чрез касата на Община Созопол, след представяне на входираните документи за кандидатстване във ВУЗ, документ за положен изпит и разходооправдателни документи.
2. Помощ за празнуване на абитуриентски бал е финансова и индивидуална и се изплаща чрез касата на Община Созопол, след представяне на разходен документ.
3. Размерът на помощта по т.2 е в размер до 500 (петстотин) лева.
Раздел V. Финансиране.

Чл.8 Необходимите средства по тази Наредба се осигуряват от:
1. Бюджета на Община Созопол
Раздел VI. Допълнителни разпоредби

По смисъла на тази Наредба:
Сирак е всяко дете/младеж на което са починали двамата родители или единият от родителите е неизвестен, а другия е починал, и има постоянен адрес на територията на Община Созопол за последните 2 (две) години.

Наредбата е приета с Решение № 135/28.03.2008г.на Общински съвет - Созопол

Докладна записка с вх.№ 260/17.03.2008г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2008г. в Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 136

1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето Общински съвет - Созопол приема Общинска програма за закрила на детето за 2008г. в Община Созопол.
2. Общинската програма ще се изпълнява за постигане на целите заложени в: “Националната програма за закрила на детето”; “Националният план за действие срещу сексуалната експлоатация на деца с търговска цел”; “Национална стратегия за защита правата на децата на улицата”; “Национален план за действие срещу тежките форми на детски труд”.
3. За изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2008г. в Община Созопол се ангажират:
• Дирекция “Социално подпомагане” – Созопол
• Общинска администрация
• Районните полицейски управления на МВР
• Общинската комисия за борбата с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /ОКБППМН/
• БЧК
• Училищните настоятелства
• Общопрактикуващите лекари
• Общинската комисия за закрила на детето

Докладна записка с вх.№ 261/17.03.2008г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Създаване на обществен съвет в Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 137
Създава Обществен съвет състоящ се от 5 (пет) члена

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 138

Членовете на Обществения съвет да са представители на следните организации:
 Дружество на инвалидите - Тодорка Цветкова;
 Клуб на пенсионера - Петър Георгиев;
 Обединен ромски съюз - Христо Костов;
 Църковно настоятелство - Ваня Петрова;
 Представител на Общински съвет – Росен Деспов.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 139

Общественият съвет заседава веднъж на три месеца и работи при условията на чл.53 и чл.54 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане

Докладна записка с вх.№ 235/12.03.2008г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Подписване на споразумение за сътрудничество между Община Созопол и град Коктебел, Феодосийски район, Автономна Република Крим – Република Украйна.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 140

На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, одобрява подписване на споразумение за сътрудничество в областта на туризма, спорта, екологията, образованието, историческо и културно наследство между Община Созопол и град Коктебел, Феодосийски район, Автономна Република Крим – Република Украйна.

Докладна записка с вх.№ 267/17.03.2008г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Избор на нов член на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански молби и жалби, както и за избор на нов член на Комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми и Комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 141.1

Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избира Стоян Маринов за член на Комисията по устройство на територията, жилищната политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 141.2

Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избира Константин Гребенаров за член на Комисията по устройство на територията, жилищната политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 142

Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избира Станимир Петров за член на Комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 143

Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избира Константин Гребенаров за член на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 144

Общински съвет Созопол на основание чл.20 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация избира Пенка Щерионова за Председател на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.

Докладна записка с вх.№ 277/19.03.2008г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Прехвърляне на временни обекти – част от активите на ОФ “Търговия – Созопол” в ликвидация в собственост на Община Созопол и удължаване на срока на ликвидация с оглед окончателното приключване на ликвидационното производство.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 145

Удължава срока на ликвидация на ОФ “Търговия — Созопол” — в ликвидация до 31 .07.2008г. като удължава срока на договора на настоящия ликвидатор до посочената дата.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 146

Да се прехвърли в полза на Община Созопол останалото имущество дълготрайни активи на ОФ — в ликвидация съгласно приложения опис. Възлага на ликвидатора Божана Вълкова-Чампарова да извърши необходимите фактически и правни действия по предаване на имуществото по опис.

По трета точка от дневния ред:
Докладна записка с вх.№ 253/14.03.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. във функция “Образование”.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 147


1.Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. в рамките на приетия от Общински съвет бюджет , както следва:

1.1.Увеличава плана на разходната част на бюджета на функция “Образование “ дейност 314 “Полудневни детски градини” с 10 700 лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 01-00 – заплати и въз.за пер., 8 194лв. 5 424лв. 13 618лв.
нает по труд.правоотн.
§ 02-00 – др.въз.и плащания 536лв. 664лв. 1 200лв.
в т.ч.
§ 02-05 – изплатени суми от СБКО 236лв. 164лв. 400лв.
§ 02-09 – др.плащания и възнаг. 0 500лв. 500лв.
§ 05-00 – задълж. осиг.вноски 2 055лв. 1 312лв. 3 367лв.
от работодател в т.ч.
§ 05-51 – осиг.вн.от раб.за ДОО 1 380лв. 884лв. 2 264лв.
§ 05-52 – осиг.вн.от раб.за УПФ 360лв. 233лв. 593лв.
§ 05-60 – ЗОВ от работодател 315лв. 195лв. 510лв.
§ 10-00 – издръжка 3 200лв. 3 300лв. 6 500лв.
в т.ч.
§ 10-13 – постелен инвен.и облекло 300лв. 300лв. 600лв.
§ 10-14 – учебни раз.и книги за библ. 1 000лв. 500лв. 1 500лв.
§ 10-15 – материали 1 000лв. 1 000лв. 2 000лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 300лв. 300лв. 600лв.
§ 10-51 – командировки 200лв. 200лв. 400лв.
§ 10-98 – др.некласифиц. 400лв. 1 000лв. 1 400лв.

Всичко за дейност: 13 985лв. 10 700лв. 24 685лв.

1.2. Намалява плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. в частта “Резерв за непредвидени и неотложни разходи “ с 10 700лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 97-00 – резерв за непредвидени
и неотложни разходи 455 000лв. 10 700лв. 444 300лв.


Докладна записка с вх.№ 263/17.03.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на план-сметка за средствата, необходими за провеждането на местен референдум, във връзка с изпълнение на решение № 101/11.02.2008г. на Общински съвет – Созопол, относно изграждане на петролопровода Бургас-Александруполис.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 148

Общински съвет – Созопол одобрява План Сметка
ЗА СРЕДСТВАТА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ 101/11.02.2008г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПЕТРОЛОПРОВОДА БУРГАС-АЛЕКСАНДРУПОЛИС


ПАРАГРАФ ПРЕДВИДЕНИ
1. Организационно-техническа подготовка
- материали (канцеларски, рекламни, списъци)
- гориво
- сим карти
- охрана
- командировки
- други некласифицирани
10-15


10-16
10-20
10-20
10-51
10-98
8 000


1 000
300
15 000
2 400
3 000
2. Възнаграждения на членовете на СИК и ОИК
- възнаграждения СИК
- възнаграждения ОИК
- осигуровки
- здравни осигуровки
- други осигуровки

02-02
02-02
05-51
05-60
05-80

3 500
4 500
1 400
300
600
ВСИЧКО 40 000


Докладна записка с вх.№ 273/19.03.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на числеността на персонала и размера на средната месечна брутна заплата във функция “Образование”, Дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ”.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 149

Общински съвет Созопол утвърждава промените на числеността на персонала и размера на СМБЗ в делегираната от държавата дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ” във функция “Образование” в рамките на одобрените от Общински съвет Созопол средства за ФРЗ по бюджета за 2008г. на горецитираната дейност, считано от 01.01.2008 г., както следва:
било увеличение става
Численост на персонала: 64 щата 1 щат – непедаго- 65 щата
гическия персонал

Средна месечна бр.заплата: било към 01.01.2008г. - 432,79лв.
става към 01.01.2008г. - 426,13лв.
и към 01.07.2008г. - 468,74лв.

По четвърта точка от дневния ред:
Докладна записка с вх.№ 75/16.01.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на предназначение за продажба на жилищни имоти – едноетажни сгради, находящи се в. Крушевец, Община Созопол
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 150

На основание разпоредбите на чл.3, ал.1, т.2 и т.3 и във връзка с чл.37, ал.2, т.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява приложен списък на сгради, находящи се в с.Крушевец, Община Созопол с предназначение за жилища за продажба на наематели, настанени в тях по административен ред.

СПИСЪК:
№ Описание на имота местонахождение Акт за ОС
1. Едноетажна жилищна сграда, масивно строителство, застроена площ от 88 кв.м., състояща се от 3 стаи, коридор, кухня, серв. помещения УПИ ХІІ общ., в кв.46 по план на с.Крушевец,
Граници: изток-УПИ VІІобщ
Запад- улица
Север- УПИ ХІІІобщ.
Юг- УПИ Х и УПИ ХІ № 127/ 01.11.1999г
2 Едноетажна жилищна сграда, масивно строителство, застроена площ от 88 кв.м., състояща се от 3 стаи, коридор, кухня, серв.помещения УПИ ХІV общ., в кв.46 по план на с.Крушевец,
Граници:
изток- УПИ V-317
Запад- улица
Север- УПИ VІІ и УПИ І
Юг- УПИ ХІІІ № 125/ 01.11.1999г
3 Едноетажна жилищна сграда, масивно строителство, застроена площ от 60 кв.м., състояща се от 2 стаи, коридор, кухня, серв.помещения УПИ VІ общ., в кв.46 по план на с.Крушевец,
Граници: изток- улица
Запад- УПИ ІІІ
Север- УПИ V-317
Юг- УПИ VІІ № 135/ 01.11.1999г
4 Едноетажна жилищна сграда, масивно строителство, застроена площ от 60 кв.м., състояща се от 2 стаи, коридор, кухня, серв.помещения УПИ VІІ общ., в кв.46 по план на с.Крушевец,
Граници: изток- улица
Запад- УПИ ХІІ
Север- УПИ VІ
Юг- УПИ VІІІ и УПИ ІХ № 129/ 01.11.1999г
5 Едноетажна жилищна сграда, масивно строителство, застроена площ от 60 кв.м., състояща се от 2 стаи, коридор, кухня, серв.помещения УПИ VІІІ общ., в кв.46 по план на с.Крушевец,
Граници: изток- улица
Запад- УПИ ІХобщ.
Север- УПИ VІІобщ.
Юг- улица № 128/ 01.11.1999г
6 Едноетажна жилищна сграда, масивно строителство, застроена площ от 60 кв.м., състояща се от 2 стаи, коридор, кухня, серв.помещения УПИ ХІІІ общ., в кв.46 по план на с.Крушевец,
Граници: изток- УПИ VІІ
Запад- улица
Север- УПИ ІХV
Юг- и УПИ ХVІІ № 126/ 01.11.1999г

По предложение на Николина Пехливанова – Общински съветник
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 151

Разглеждането и обсъждането на докладните записки включени в дневния ред, да продължи в 13:45 часа, същия ден /28.03.2008г./

Докладна записка с вх.№ 74/16.01.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на жилищен имот на наемател настанен по административен ред, лице с установени жилищни нужди, в с.Крушевец, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 152

1. На основание чл.34, ал.4 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.2, т.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, Общински Съвет —гр.Созопол и във връзка с чл.42, ал.1, т.1 от НРПУРОС, одобрява продажбата на едноетажна жилищна сграда, със застроена площ от 60/шестдесет/ кв.м., състояща се от 2 стаи, кухня, коридор и сервизни помещения , находяща се в УПИ VI, кв.46 по плана на с.Крушевец, при граници — север —УПИ V-317, изток —улица, запад — УПИ ХIII, юг-УПИ VII, на наемателя — Михаил Стоянов Йорданов, с ЕГН 6611260701, от с.Крушевец
2. На основание на чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.48 от НУРЖНННПЖ, ОбС одобрява разпореждането да се извърши на базата на пазарна оценка № 5/11.01.2008г. на независим лицензиран оценител, в размер на 6 397/шест хиляди триста деветдесет и седем/лв.

Докладна записка с вх.№ 73/16.01.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на жилищен имот на наемател настанен по административен ред, лице с установени жилищни нужди, в с.Крушевец, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 153

1. На основание чл.34, ал.4 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.2, т.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища- общинска собственост, Общински Съвет — гр.Созопол и във връзка с чл.42, ал.1, т.1 от НРПУРОС, одобрява продажбата на едноетажна жилищна сграда, със застроена площ от 60 кв.м., състояща се от 2 стаи, кухня, коридор и сервизни помещения находяща се в УПИ VII, кв.46 по плана на с.Крушевец, при граници — север — УПИ VI, изток —УПИ улица, запад — УПИ ХII, юг-УПИ ХIII и УПИ IX на наемателя — Христо Жеков Иванов, с ЕГН 7206050760, от с.Крушевец
2. На основание на чл.41, ал.2 от ЗОО и чл.48 от НУРЖНННПЖ, ОбС одобрява разпореждането се извърши на базата на пазарна оценка №6/11.01.2008г. на независим лицензиран оценител, в размер на 6 397/шест хиляди триста деветдесет и седем/лв.

Докладна записка с вх.№ 76/16.01.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Продажба на жилищен имот на лице с установени жилищни нужди – наемател, настанен по административен ред, в с.Крушевец, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 154

1. На основание чл.34,ал.4 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.2, т.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост, Общински Съвет —гр. Созопол и във връзка с чл.42, ал.1, т.1 от НРПУРОС, одобрява продажбата на едноетажна жилищна сграда, със застроена площ от 88 кв.м., състояща се от 3 стаи, кухня, коридор и сервизни помещения находяща се в УПИ ХII, кв.46 по плана на с.Крушевец, при граници — север —УПИ ХIII, изток —УПИ ХIII, запад улица, юг – УПИ Х и УПИ ХI, на наемателя – Василка Иванова Славова, с ЕГН 5606058891, от с. Крушевец
2.На основание на чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.48 от НУРЖНННПЖ, ОбС одобрява разпореждането да се извърши на базата на пазарна оценка № 7/11.01.2008г. на независим лицензиран оценител, в размер на 9 015/девет хиляди и петнадесет/лв.

Докладна записка с вх.№ 77/16.01.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на жилищен имот на наемател настанен по административен ред, лице с установени жилищни нужди, в с.Крушевец, Община Созопол.


Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 155

1. На основание чл.34, ал.4 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.2, т.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища- общинска собственост, Общински Съвет —гр.Созопол и във връзка с чл.42, ал.1, т.1 от НРПУРОС, одобрява продажбата на едноетажна жилищна сграда, със застроена площ от 88 кв.м., състояща се от 3 стаи, кухня, коридор и сервизни помещения , находяща се в УПИ ХIV, кв.46 по плана на с.Крушевец, при граници — север —УПИ I и УПИ VII, изток – УПИ V-317, запад — улица, юг-УПИ ХIII, на наемателя — Стоян Лулев Мавродиев, с ЕГН 5606270848, от с. Крушевец
2. На основание на чл. ал.2 от ЗОС и чл.48 от НУРЖНННПЖ, ОбС одобрява разпореждането да се извърши на базата на пазарна оценка №8/11.01.2008г на независим лицензиран оценител, в размер на 9 015/девет хиляди и петнадесет/лв.

Докладна записка с вх.№ 117/05.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ X-245. кв.27, по плана на с. Крушевец, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 156

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 40/четиридесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобственика в урегулиран поземлен имот УПИ Х-245, кв.27, по плана на с.Крушевец, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 16/25.01.08г на независим лицензиран оценител в размер на 684/шестотин осемдесет и четери/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№ 118/05.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ I-212, кв.12 по плана на с. Габър, Община Созопол
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 157

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 70/седемдесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ І-212, кв.12, по плана на с.Габър, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка № 17/25.01.08г на независим лицензиран оценител в размер на 599 /петстотин деветдесет и девет /лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№ 119/05.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ X-306, кв.41, по плана на с. Вършило, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 158

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 260/двеста и шестдесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ Х-306, кв.41, по плана на с.Вършило, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 20/25.01.08г на независим лицензиран оценител в размер на 2670 /две хиляди шестотин и седемдесет /лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№ 109/05.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XIV-297. кв.47, по плана на с. Крушевец, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 159

1. Общински Съвет — Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 165 /сто шестдесет и пет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ХIV-297, кв.47, по плана на с.Крушевец, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка № 21/25.01.08г на независим лицензиран оценител в размер на 2 823 /две хиляди осемстотин двадесет и три/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№ 110/05.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XXVIII-541. кв.18, по плана на с. Индже войвода, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 160

1. Общински Съвет — Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 220/двеста и двадесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ХХVIII-541, кв. 18, по плана на с.Индже войвода, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка №22/25.01.08г на независим лицензиран оценител в размер на 1 882 /хиляда осемстотин осемдесет и два/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01 .2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота
Докладна записка с вх.№ 111/05.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на имот №206, по плана на местността “Отманли”, землище на с.Росен, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 161
1. Общински Съвет — Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 27/двадесет и седем/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в поземлен имот № 206 в местността “Отманли”, землище с.Росен, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка № 24/25.01.08г.на независим лицензиран оценител в размер на 388 /триста осемдесет и осем лв./, по която да се изкупи общинската част от имота

Докладна записка с вх.№ 112/05.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на имот №116, по плана на местността “Отманли”, землище на с.Росен, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 162

1. Общински Съвет —Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 159/сто петдесет и девет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в поземлен имот №116 в местността “Отманли”, землище с.Росен, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка № 8/25.01.08г на независим лицензиран оценител в размер на 2 286 /две хиляди двеста осемдесет и шест лв./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№ 113/05.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на имот №117, по плана на местността “Отманли”, землище на с.Росен, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 163

1. Общински Съвет —Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 135/сто тридесет и пет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в поземлен имот №117 в местността “Отманли”, землище с.Росен, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка №19/25.01.08г на независим лицензиран оценител в размер на 1 941 /хиляда деветстотин четиридесет и един лв./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№ 114/05.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на имот №201, по плана на местността “Кантона”, землище на с.Росен, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 164
1. Общински Съвет —Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.3б, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал. 1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 321/триста двадесет и един/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в поземлен имот №201 в местността “Кантона”, землище с.Росен, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка №23/25.01.08г на независим лицензиран оценител в размер на 4 614 /четири хиляди шестотин и четиринадесет лв./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№ 80/22.01.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VII-171, кв. 1 по плана на с. Присад, Община Созопол
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 165

1. Общински Съвет — Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 127/сто двадесет и седем/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобственика в урегулиран поземлен имот УПИ VII-171, кв.1, по плана на с.Присад, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка №241/28.11.07г на независим лицензиран оценител в размер на 1 242 /хиляда двеста четиридесет и два лв./ без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01 .2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№ 101/30.01.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване на право на ползване на сервитут в имоти, ОГФ, частна общинска собственост за монтиране на мобилни телекомуникационни съоръжения.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 166

1. На основание чл.16, ал. 5, т.2 и ал.6, във връзка с чл.16, ал.7 от Закона за горите, Общински Съвет Созопол учредява право на ползване върху общински имот – ОГФ - № 000984, с площ от 500/петстотин/кв.м., находящ се в землището на гр.Созопол, местността “Аркутино” за монтиране на мобилни телекомуникационни съоръжения и учредяване на сервитут върху общински имот – ОГФ – 000985, с площ от 627/шестстотин двадесет и седем/кв.м., находящ се в землището на гр.Созопол, местността “Аркутино” за монтиране на мобилни телекомуникационни съоръжения за срок до 10 г.
2. На основание чл.19 от Закона за горите за учреденото право, Общински съвет одобрява такса в размер на 3 371.35лв./три хиляди седемстотин тридесет и един лева и 0.35ст./ за ползването на общински имот – ОГФ - № 000984, с площ от 500/петстотин/кв.м., находящ се в землището на гр.Созопол, местността “Аркутино”, и такса в размер на 4343.80лв./четири хиляди триста четиридесет и три лева и 0.80ст./, за сервитут в общински имот – ОГФ – 000985, с площ от 627/шестстотин двадесет и седем/кв.м., находящ се в землището на гр.Созопол, местността “Аркутино”, които заявителя следва да заплати преди получаване на настоящето решение. Таксата да постъпи в бюджета на Община Созопол, като учредителят съгласно чл.16, ал.7 от ЗГ, си запазва правото на собственост върху добитата дървесина от предоставените площи.

Докладна записка с вх.№ 116/05.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ IV-161, кв.16 по плана на с. Равна гора, Община Созопол
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 167

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 10/десет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ІV-161, кв.16, по плана на с.Равна гора, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 14/25.01.08г на независим лицензиран оценител в размер на 188 /сто осемдесет и осем лв./, без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./ , по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№ 164/19.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване право на строеж в полза на “ЕВН България Електроразпределение” АД, за реализиране предмет на дейност на дружеството- изграждане на два броя трансформаторни постове /БКТП/ в УПИ III, в кв.104 и в УПИ I, кв.115 по план на кв. Месари”, гр. Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 168

1. ОБЩИНА СОЗОПОЛ, на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.62, ал. 1 от Закон за енергетиката, учредява на “ЕВН България Електроразпределение”АД, гр. Пловдив,с рег.по ф.д.№ 5347/28.04.2000г.на ПОС, и с БУЛСТАТ 115552190, ПРАВОТО НА СТРОЕЖ за изграждането на:
1.1. Трансформаторни пост /БКТП/ със застроена площ от 12/дванадесет /кв.м. , в УПИ III, в кв.104, по план на гр.Созопол, по предвиждания на подробно устройствен план и технически инвестиционен проект, целият с площ от 94 /деветдесет и четири/кв.м. и при граници и съседи от всички страни —север улица, изток —улица, запад — УПИ II 1423, юг-улица.
1.2. Трансформаторни пост /БКТП/ със застроена площ от 12/дванадесет /кв.м. , в УПИ I, в кв.115, по план на гр.Созопол, по предвиждания на подробно устройствен план и технически инвестиционен проект, целият с площ от 129 /сто двадесет и девет/кв.м. и при граници и съседи от всички страни: север —УПИ V, изток —улица, запад — УПИ V, юг-II-1513.
2.На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж за обекта за застроена площ от 12 кв.м. възлизаща на 7 343 лв. /седем хиляди триста четиридесет и три лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 44/13.02.2008г., от лицензирани оценители, и приложена към тона предложение за обекта по т. 1.1. и пазарната стойност на правото на строеж за обекта за застроена площ от 12 кв.м., възлизаща на 7 343 лв. /седем хиляди триста четиридесет и три лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка №45/ 13.02.2008г., от лицензирани оценители, и приложена към тона предложение, за обекта по т. 1.2.

Докладна записка с вх.№ 173/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на жилищен имот на наемател настанен по административен ред, лице с установени жилищни нужди, в с.Крушевец, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 169

1. На основание чл.34, ал.4 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.2, т.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища- общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол и във връзка с чл.42, ал.1, т.1 от НРПУРОС, одобрява продажбата на едноетажна жилищна сграда, със застроена площ 60 кв.м., състояща се от 2 стаи, кухня, коридор и сервизни помещения, находяща се в УПИ ХІІІ, кв.46 по плана на с.Крушевец, при граници – север –УПИ ХІVІобщ., изток – УПИ VІІобщ., запад – улица, юг-УПИ ХVІІобщ., на наемателя – Стоян Василев Иванов, ЕГН 6211040847, от с.Крушевец
2. На основание на чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.48 от НУРЖНННПЖ, Общински съвет Созопол одобрява разпореждането се извърши на базата на пазарна оценка № 27/28.02.2008г на независим лицензиран оценител, в размер на 6 397/шест хиляди триста деветдесет и седем/лв.

Докладна записка с вх.№ 174/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на жилищен имот на наемател настанен по административен ред, лице с установени жилищни нужди, в с.Крушевец, Община Созопол.


Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 170

1. На основание чл.34,ал.4 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.2, т.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища- общинска собственост, Общински Съвет –гр.Созопол и във връзка с чл.42, ал.1, т.1 от НРПУРОС, одобрява продажбата на едноетажна жилищна сграда, със застроена площ от 60 кв.м., състояща се от 2 стаи, кухня, коридор и сервизни помещения, находяща се в УПИ VІІІ, кв.46 по плана на с.Крушевец, при граници – север –УПИ VІІобщ., изток – улица, запад – ІХобщ., юг-улица, на наемателя – Димитър Михалев Димитров, с ЕГН 541121985, от с.Крушевец
2. На основание на чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.48 от НУРЖНННПЖ, Общински съвет Созопол одобрява разпореждането се извърши на базата на пазарна оценка № 26/28.01.2008г на независим лицензиран оценител, в размер на 6 397/шест хиляди триста деветдесет и седем/лв.

Докладна записка с вх.№ 177/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на част от сграда публична Общинска собственост за монтиране на безжична станция на телекомуникационно съоръжение.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 171

Общински съвет Созопол, приема докладна записка с вх.№ 177/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на част от сграда публична Общинска собственост за монтиране на безжична станция на телекомуникационно съоръжение, да бъде оттеглена от заседанието от нейният вносител.

Докладна записка с вх.№ 178/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване на право на ползване на имот, ОГФ, частна общинска собственост за монтиране на мобилни телекомуникационни съоръжения.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 172

1. На основание чл.16, ал 5, т.2, във връзка с чл.16, ал.7 от Закона за горите, Общински Съвет Созопол учредява право на ползване върху 500/петстотин/кв.м. от общински имот – ОГФ – с кад.№ 040159, целият с площ 1/един/дка., находящ се в землището на гр.Созопол, местността “Синетудис” за монтиране на мобилни телекомуникационни съоръжения за срок до 10 г.
2. На основание чл.19 от Закона за горите за учреденото право, Общински съвет одобрява такса в размер на 3 753.00лв./три хиляди седемстотин петдесет и три лева/ за ползването на 500/петстотин/кв.м. от общински имот – ОГФ –с кад.№ 040159, целият с площ 1/един/дка., находящ се в землището на гр.Созопол, местността “Синетудис”, които заявителя следва да заплати преди получаване на настоящето решение. Таксата да постъпи в бюджета на Община Созопол, като учредителят съгласно чл.16, ал.7 от ЗГ, си запазва правото на собственост върху добитата дървесина от предоставените площи.

Докладна записка с вх.№ 179/20.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VII-124, кв.19 по плана на с. Зидарово, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 173

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 15/петнадесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ VІІ-124, кв.19, по плана на с.Зидарово, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 37/07.02.08г на независим лицензиран оценител в размер на 257 /двеста петдесет и седем лв./ без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№ 180/20.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на имот №51 по плана на местността “Росенец”, землище с. Росен, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 174

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 93/деветдесет и три/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и собствениците в поземлен имот №51 в местността “Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 35/07.02.08г на независим лицензиран оценител в размер на 1 337 /хиляда триста тридесет и седем лв./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№ 181/20.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на имот №104 по плана на местността “Росенец”, землище с. Росен, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 175

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 180/сто и осемдесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и собствениците в поземлен имот №104 в местността “Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 34/07.02.08г на независим лицензиран оценител в размер на 2 588 /две хиляди петстотин осемдесет и осем лв./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№ 182/20.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ IV-63 кв.24 по плана на с. Равадиново, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 176

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 5/пет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ІV-63, кв.24, по плана на с.Равадиново, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 38/07.02.08г на независим лицензиран оценител в размер на 171 /сто седемдесет и един/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./ по която да се изкупи общинската част от имота.


Докладна записка с вх.№ 183/20.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ IV-383 кв.18 по плана на с. Росен, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 177

1. Общински Съвет — Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 10/десет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ IV-383, кв.18 /идентичен с УПИ IV -163 в кв.18/, по плана на с.Росен, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка №15/25.01.08г на независим лицензиран оценител в размер на 342 /триста четиридесет и два лв./, без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№ 199/22.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за с.о. “Червенка”, землище с.Черноморец, Община Созопол със Заповед № РД 09-239/25.07.2005г. на Областен управител на Област Бургас.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 178

1.Общински съвет — Созопол, на основание чл.36, ал.2 и ал.3/нова-Дв, бр.13 от 2007г./ и във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ, във връзка с §31 ал.2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите — “липсва информация” на стойност 2 161/две хиляди сто шестдесет и един лв./ без ДДС, или при цена на 1 /един/ дка — 166 237 /сто шестдесет и шест хиляди двеста тридесет и седем лева/, с квоти общо от 13/464 кв.м.ид.ч., участващ в новообразуван имот №203, с.о.”Червенка”, землище с.Черноморец.
2. Общински Съвет —Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицето Атанас Георгиев Зайков да заплати в полза на Община Созопол разликата от 13/тринадесет/ кв.м.ид.части от новообразуван поземлен имот №203 по плана на с.о.”Червенка”, землище с.Черноморец, Община Созопол.

Докладна записка с вх.№ 198/22.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за с.о. “Червенка”, землище с.Черноморец, Община Созопол със Заповед № РД 09-239/25.07.2005г. на Областен управител на Област Бургас.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 179

1 .Общински съвет — Созопол, на основание чл.36, ал.2 и ал.3/нова-Дв, бр. 13 от 2007г./ и във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ, във връзка с §31 ал.2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите — “за ползване от общината” на стойност на стойност 10 121/десет хиляди сто двадесет и един лв./лв. без ДДС, или при цена на 1 /един/ дка — 146 688 /сто четиридесет и шест хиляди шестстотин осемдесет и осем лева/, с квоти общо от 69/421 кв.м.ид.ч., участващ в новообразуван имот № 328, с.о.”Червенка”, землище с.Черноморец.
2. Общински Съвет —Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицето Петър Райков Петров да заплати в полза на Община Созопол разликата от 69/шестдесети девет/ кв.м.ид.части от нововообразуван поземлен имот № 328 по плана на с.о.”Червенка”, землище с.Черноморец, Община Созопол.

Докладна записка с вх.№ 203/25.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XIV-481. кв.26, по плана на с. Индже войвода, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 180

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 165/сто шестдесет и пет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ХІV-481, кв.26, по плана на с.Индже войвода, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 40/07.02.08г на независим лицензиран оценител в размер на 1412 /хиляда четиристотин и дванадесет/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№ 204/25.02.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ V-145. кв.23, по плана на с. Присад, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 181

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 180/сто и осемдесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобственика в урегулиран поземлен имот УПИ V-145, кв.23, по плана на с.Присад, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 33/07.02.08г на независим лицензиран оценител в размер на 1848 /хиляда осемстотин четиридесет и осем лв./ без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№ 241/12.03.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ II-269. кв.33, по плана на с. Извор, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 182

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 62/шестдесет и два/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ІІ-269, кв.33, по плана на с.Извор, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 36/07.02.08г на независим лицензиран оценител в размер на 1061 /хиляда и шестдесет и един/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№ 269/18.03.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продължаване срок на договор за наем на имот – частна Общинска собственост.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 183

1. На основание § 78, ал.2 от ПЗР на Закона за Общинската собственост, Общински съвет дава своето съгласие да бъде удължен срока на договора за отдаване под наем на следният недвижим имот, частна общинска собственост, намиращ се на първи етаж в старата сграда на Кметство с.Черноморец, Община Созопол, представляващ търговско помещение/офис/ с площ 17/седемнадесет/кв.м., за срок от 3 /три/ години.
2. Възлага на Кмета на с.Черноморец да сключи анекс с досегашния наемател- Румяна Георгиева Георгиева, управител на ”ИНФОМАКС”ЕООД, със седалище и адрес на управление – гр.Бургас, ул.”П.Евтимий № 11, ет.2, рег. по ф.д.№ 2774/1995г. на БОС, ЕИК БГ 8112221936.

По пета точка от дневния ред:
Докладна записка с вх.№ 90/29.01.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1. Одобряване на ПУП – парцелен план за обект п/ст Созопол”, подобект: ВЛ – 110кV – отклонение от ВЛ ”Юнга” към п/ст “Созопол в землището на с. Черноморец, Община Созопол. 2.Учредяване на право на преминаване /сервитут/ през поземлени имоти в землището на с.Черноморец.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 184

1. На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ Общински съвет Созопол одобрява проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за обект :ВЛ-110кV —отклонение от ВЛ “Юнга” към п/ст “Созопол” за имоти с №000270,ЕКАТТЕ 81178,път Iклас; имот №000421 ЕКАТТЕ 81178, канал; имот №000427 ЕКАТТЕ 81178,нива; имот №000441, ЕКАТТЕ 81178, пасище, мера; имот №000443, ЕКАТТЕ 81178, пасище, мера; имот №000472, ЕКАТТЕ 81178,канал; имот №014075, ЕКАТТЕ 81178,нива; имот №032347, ЕКАТТЕ 81178,нива и имот №099021, ЕКАТТЕ 81178, полски път; в землището на с.Черноморец, Община Созопол.
Решението подлежи на обжалнане в 14-дневен срок от обнародването му в “държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.
2. На основание чл.64 ал.2 т.2 от Закона за енергетиката, Общински съвет Созопол учредява в полза на Национална електрическа компания — ЕАД, правото на преминаване /сервитут/ през поземлени имоти в землището на с.Черноморец, а именно:
имот №000421, собственост на Община Созопол, канал; с площ на сервитута 0,346 дка от обща площ на имота 12,032 дка.
Имот №000427 собственост на Кметство с.Черноморец, м.”Чеирите”, нива; с площ на сервитута 0,051 дка от обща площ на имота 95,086 дка;
Имот №000441 собственост на Кметство с.Черноморец, м.”Аклади —чеири”, пасище, мера; с площ на сервитута 0,051 дка от обща площ на имота 95,086 дка;
Имот №000443, собственост на Кметство с.Черноморец,м.”Бункера” , пасище, мера; с площ на сервитута 0,415 дка от обща площ на имота 4,328 дка;
Имот №000472, собственост на Община Созопол, канал; с площ на сервитута 1,714 дка от обща площ на имота 8,720 дка; Ь
Имот №032347 собственост на “За стопанисване от общината”,м.”Чеирите” нива; с площ на сервитута 0,060 дка от обща площ на имота 2,Об5дка;
Имот №099021, собственост на Кметство с Черноморец, полски път, с площ на сервитута 0,120 дка от обща площ на имота 10,924 дка;

Докладна записка с вх.№ 160/18.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол,относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на територията на гр. Созопол и други населени места на територията на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 185

Общински съвет — Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужнащи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията, приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имоти на територията на населените места и територията на Община Созопол, както следва:
ПРИЛОЖЕНИЕ 1- схеми за с.Черноморец и с.о.Червенка
1. Скица № 17-П/31.01.08г.
2. Скица № 15/04.02.08г.
3. Скица № 14/04.02.08г.
4. Скица № 13/04.02.08г.
5. Скица № 10/04.02.08г.
б. Скица № 11/04.02.08г.
7. Скица № 07/04.02.08г.
8. Скица № 08/04.02.08г.
9. Скица № 06/04.02.08г.
10. Скица № 16/07.02.08г.
11. Скица № 17/07.02.08г.
12. Скица № 22/07.02.08г.
13. Скица № 21/07.02.08г.
14. Скица № 20/07.02.08г.
15. Скица № 19/07.02.08г.
16. Скица № 18/07.02.08г.
17. Скица № 24/07.02.08г.
18. Скица № 23/07.02.08г.
19. Скица № 12/07.02.08г.

Докладна записка с вх.№ 159/18.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване промяна на плана за регулация, застрояване и преотреждане на общински терен, представляващ УПИ II-1507, XII-1507 и XI-1507 в кв.120, по плана на гр. Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 186

На основание чл.21 ал.1 т.8 от закона за местното самоуправление и местна администрация, във връзка с разпоредбите на чл.5, ал.5 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и чл.131 ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява предложението за промяна на плана за регулация, застрояване и преотреждане на урегулирани поземлени имоти УПИ ІІ-1507, ХІІ-1507 и ХІ-1507 в кв.120 по плана на гр.Созопол с цел обособяване на един нов УПИ ІІ “За болница” в кв.120, в който се ситуира един нов застроителен обем при плътност на застрояване 60%, Нмакс.=10.00м. и кинт 2,3 по приложена скица-проект.


Докладна записка с вх.№ 175/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 187

Общински съвет Созопол на основание чл.8 от Закона за Общинската Собственост, чл.95, чл.97 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, определя размера на наемната цена за отдаване под наем за стопанската 2008-2009 година на земеделски имоти от общинския поземлен фонд и такива, за стопанисване от Общината, както следва:
1.За отглеждане на едногодишни полски култури:
І категория – 12лв./дка.
ІІ категория – 11лв./дка.
ІІІ категория – 8.50лв./дка.
ІV категория – 8.00лв./дка.
V категория – 6.00лв./дка.
VІ категория – 5.00лв./дка.
VІІ категория – 4.00лв./дка.
VІІІ категория – 3.00лв./дка.
ІХ категория – 2.50лв./дка.
Х категория – 2.00лв./дка.

2. За създаване и отглеждане на лозови насаждения
За периода на плодоотдаване – 25лв./дка.

3. Такси за ползване на ливади и пасища съгласно чл.25, ал.1 изречение трето от ЗСПЗЗ:
І категория – 2.40лв./дка.
ІІ категория – 2,20лв./дка.
ІІІ категория – 1,70лв./дка.
ІV категория – 1,60./дка.
V категория – 1,30лв./дка.
VІ категория – 1.00лв./дка.
VІІ категория – 0,80лв./дка.
VІІІ категория – 0,60лв./дка.
ІХ категория – 0,50лв./дка.
Х категория – 0,40лв./дка.

Докладна записка с вх.№ 176/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 188

На основание чл.8 от Закона за Общинската Собственост, чл.95и чл.97 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава да бъдат проведени търгове за отдаване под наем на Част от земеделските имоти за стопанисване от Общината в землището на с.Равадиново, съгласно Приложение №1, при начални цени, определени с Решение № 187/28.03.2008г.на Общински Съвет – Созопол.

Докладна записка с вх.№ 169/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на процедура по изпълнение на улична регулация от осова точка 181 до о.т.184, в кв. с №№ 70 и 71, по плана на с.Черноморец, Община Созопол, чрез отчуждаване на 230 кв.м/ от имот с пл. № 755, частна собственост.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 189

1 .На основание чл.23 и чл.25 от Закон за общинска собственост и чл.205,т. 1 от ЗУТ и въз основа на предвижданията на подробно устройствения план за улична регулация от осова точка 181 до о.т. 184, в кв. с №№ 70 и 71, по плана на с.Черноморец , както и във връзка с чл.22 и чл.23 от ЗОС, Общински съвет Созопол одобрява отчуждаване на 230 кв.м. от имот с пл. №755, собственост на Иванка Бойчева и Мария Стоянова, за обект улица, публична общинска собственост.
2. Общински Съвет одобрява изплащане на сумата от 16 945 /шестнадесет хиляди деветстотин четиридесет и пет /лв без вкл.ДДС, съгласно ЕО № 13 от 25.01 .08г , по изготвена пазарна оценка от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване на 230 кв.м. от имот с пл. №755, собственост на Иванка Бойчева и Мария Стоянова
Докладна записка с вх.№ 268/18.03.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално- декоративни елементи на територията на гр.Созопол и други населени места на територията на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 190

Общински съвет — Созопол на основание чл.5, ал.4 от Наредбата за поставяне на временни преместваеми обекти за търговска и други обслужнащи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията, приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за тьрговски и други обслужнащи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол и други населени места на територията на Община Созопол, както следва:
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - СХЕМИ ЗА ГР.СОЗОПОЛ И ДРУГИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
1. Скица № 13-П/17.03.2008г.
2. Скица № 642 /17.03.2008г.
3. Скица № 641/17.03.2008г.
4. Скица № 559/17.03.2008г.
5. Скица № 688/17.03.2008г.
6. Скица № 687/17.03.2008г.
7. Скица № 08-П/17.03.2008г.
8. Скица № 28-П/17.03.2008г.
9. Скица № 26-П/17.03.2008г.
10. Скица № 27-П/17.03.2008г.
11. Скица №502/17.03.2008г.
12. Скица № 453/17.03.2008г.
13. Скица № 454/17.03.2008г.
14. Скица № 133/17.03.2008г.
15. Скица № 42-П/17.03.2008г.
16. Скица № 367/17.03.2008г.
17. Скица № 16-П/17.03.2008г.
18. Скица № 14-П/17.03.2008г.
19. Скица № 19-П/17.03.2008г.
20. Скица № 1917/17.03.2008г.
21. Скица № 20-П/17.03.2008г.
22. Скица № 21-П/17.03.2008г.
23. Скица № 22-П/17.03.2008г.
24. Скица № 25-П/17.03.2008г.
25. Скица № 24-П/17.03.2008г.
26. Скица № 419/17.03.2008г.
27. Скица № 73-П/17.03.2008г.
28. Скица № 421/17.03.2008г.
29. Скица № 09-П/17.03.2008г.
30. Скица № 41-П/17.03.2008г.
31. Скица № 418/17.03.2008г.
32. Скица № 77/14.03.2008г.
33. Скица №78/14.03.2008г.
34. Скица № 85/25.03.2008г.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2- схеми за с.Атия, с.Росен, с.Равна гора
1. Скица №11/04.02.08г с.Атия
2. Скица №12/04.02.08г с.Атия
3. Скица №13/04.02.08г с.Атия
4. Скица №14/04.02.08г с.Атия
5. Скица №15/04.02.08г с.Атия
6. Скица №16/04.02.08г с.Атия
7. Скица №17/04.02.08г с.Атия
8. Скица №20/04.02.08г с.Атия
9. Скица №19/04.02.08г с.Атия
10. Скица №18/04.02.08г с.Атия
11. Скица №2104.02.08г с.Атия
12. Скица №22/04.02.08г с.Росен
13. Скица №24/04.02.08г с.Росен
14. Скица №38/20.02.08г с.Росен
15. Скица №28/04.02.08г с.Равна гора
16. Скица №27/04.02.08г с.Равна гора
17. Скица №26/04.02.08г с.Равна гора
18. Скица №25/04.02.08г с.Равна гора
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 — СХЕМИ ЗА ГР.СОЗОПОЛ И ДРУГИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
1. Скица № 91/25.0З.2008г.
2. Скица № 88/25.03.2008г.
3. Скица № 89/25.03.2008г.
4. Скица № 90/25.03.2008г.

Докладна записка с вх.№ 265/17.03.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на 1. Комплектован лесосечен фонд за ОГФ за 2008г.; 2. Проект на анекс по договор от 22.10.2002г. за управление на земи и гори – ОГФ; 3. Годишен план за паша в гори собственост на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 191

1. Общински сьвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост, на основание чл.25, ал.5 от ЗГ и във връзка с чл.33 от ППЗГ, съгласува изработения комплектован план за маркиран лесосечен фонд за 2008г. /Приложение №1/.
2. На основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост, чл.53, ал.4, и във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за горите и чл.32 от Правилник за приложение на Закон за горите, Общински съвет Созопол одобрява така представения проект на анекс към договор 22.10.2002г. за управление на земи и гори — ОГФ, сключен с ДДивС ”Ропотамо”, гр.Приморско, структура на Държавната агенция по горите съгласно чл.22, ал.1от ЗГ. /Приложение №2/.
3. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост във връзка с чл.91 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и чл.68, ал.2 от ЗГ, съгласува изготвен от РУГ – Бургас, ДДивС ”Ропотамо”, годишен план за 2008г. за полэване на странични горски продукти /паша/ от земи и гори от ОГФ. /Приложение №3/

Докладна записка с вх.№ 271/18.03.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1. Сключване на предварителен договор, съгласно чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ; и 2. Съгласуване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ;
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 192
І. На основание чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията, чл.19 от Закон за задълженията и договорите, чл.8 , ал.1 и чл. 34, ал.4 от ЗОС, във връзка с чл.45 от НРПУРОС, приета с решение № 314, взето с протокол № ХVІІІ от 11.02.2005г , Общински Съвет дава съгласие за сключване на следния предварителен договор:

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР
ПО ЧЛ.15 АЛ.3 и АЛ.5 ОТ ЗУТ

Днес, ___________2008 г. в гр.Созопол, между:
1. ОБЩИНА СОЗОПОЛ, пл.”Хан Крум ” № 2, БУЛСТАТ 000057236, дан.№ 1025508536, представлявана от кмета Панайот Василев Рейзи, наричана накратко Продавач, от една страна
и
2. “ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ”АД, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Дамяница”№3-5, с рег.по ф.д. 28905/1991г. по опис на СГС, представлявано от Павел Калистратов- гл.изп.директор и Христо Кисев-изп.директор, наричано накратко ПЪРВИ КУПУВАЧ,от друга страна и
3. “ГБС-ИНВЕСТ”ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Дамяница”№3-5, с рег.по ф.д.1673/2006 по опис на СГС, представлявано от Председател на СД-Калин Пешов и изп.директор- Светослав Любомиров, наричано накратко ВТОРИ КУПУВАЧ, от друга страна;
В качеството съсобственици на УПИ V-978,831,830,790, м.”Аркутино” и м.”Алепу”, землище на гр .Созопол, наричан накратко Купувач, от друга страна на и основание чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията, чл.19 от ЗЗД, чл.8 и чл. 34, ал.4 от ЗОС, във връзка с чл.45 от НРПУРОС, приета с решение № 314, взето с протокол № ХVІІІ от 11.02.2005г , като се взе предвид внесеният проект за изменение на подробния устройствен план и изготвена оценка от 05.03.2008г. на независим експертен оценител, се сключи настоящия предварителен договор с който
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

чл.1. Община Созопол, представлявана от кмета, при условията на чл.19 от ЗЗД, прехвърля в собственост на “ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ”АД и “ГБС-ИНВЕСТ”ЕАД, следните идеални части от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землище на гр. Созопол, а именно: с площ от 246,39 /двеста четиридесет и шест/ кв.м.ид.ч., представляващи част от УПИ І-768,831,978, и включено в новообразувания УПИ V-978,831,830,790, м.”Аркутино” и м.”Алепу”, землище на гр.Созопол , приет с решение по т.52 от протокол № 5 от 05.03.2008г. на ОЕС при Община Созопол, и при граници: : северозапад –УПИ І-768, 831, 978; североизток – УПИ ІV-770,799,807,830, юг – улица .
чл.2.“ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ”АД и “ГБС-ИНВЕСТ”ЕАД , закупуват гореописания имот и следва да заплатят на името на Община Созопол, по банкова сметка в “УниКредит Булбанк” АД, клон Созопол, за цената от 21 990,64/двадесет и една хиляди деветстотин и деветдесет лв. и 64 ст./, представляваща данъчна основа в размер на 17 570 / седемнадесет хиляда петстотин и седемдесет лв./ и увеличена съгласно чл.26,ал.3 ,т.1 от ЗДДС, както следва:
2. 1. Със сумата от 404,11(четиристотин и четири лева и 11 ст.) лв., представляващи 2 ,3 % местен данък по чл. 44 от ЗМДТ, вносими по сметка на Община Созопол;
2. 2. Със сумата от 351,42(триста петдесет и един лева и 42 ст.) лв, представляващи 2 % режийни разноски съгласно чл.49, т. 2 от НРПУРОС.
2.3. Със сумата от 3 665,10 /три хиляди шестстотин шестдесет и пет лева и 10 ст./, представляваща ДДС, и вносима чрез Община Созопол
чл.3. В случай, че изменението на ЗРП, приет с решение по т.52 от протокол № 5 от 05.03.2008г на ОЕС при Община Созопол не влезе в сила шест месеца след сключване на настоящия договор, се извършва нова оценка, въз основа на която и след одобрението й от ОбС-Созопол, се сключва окончателният договор.
чл.4. В случай, че експертния съвет по чл.5, ал.4 от ЗУТ установи при обявяванетоо, че проектът за изменение на действащия подробен устройствен план не може да бъде приет без изменения, прави служебно предложение до кмета на общината за изменение на настоящия договор.
чл.5. Окончателният договор се сключва в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта за изменение на ПУП - ПРЗ съгласно протокол т.52 от протокол № 5 от 05.03.2008г на ОЕС при Община Созопол.
чл.6. В случай че не изпълни задълженията си по този договор, Купувача се задължава да възстанови на Продавача направените разходи по изготвяне на експертната оценка на имота, предмет на настоящия договор.
чл.7. За неуредените в настоящия договор положения или при възникнали спорове, се прилагат разпоредбите на българското законодателство.
чл.8. Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – по един за страните.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 193

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.128 ал.6, чл.121 ал.2, чл.131, чл.134 от Закона за устройство на територията, Общински съвет гр.Созопол съгласува проекта за изменение на плана за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот V-978,831, 830,790 “За пречиствателна станция”, в м.”Аркутино”, “Алепу”, землище на гр.Созопол.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 194

Възлага на Кмета на Община Созопол, след влизане в сила на изменението на ПУП, да сключи окончателен договор за продажба.

По шеста точка от дневния ред:
Докладна записка с вх.№ 170/20.02.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на предложение за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.29 от КСО.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 195

1. Общински сьвет Созопол на основание чл.7, ал.4, т.3 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж и във врьзка с чл.92 от КСО, одобрява предложението за отпускане на персонална пенсия на детето – Христос Недев Карабаджаков , с ЕГН 0050140565 , по повод молба на неговата майка — Лиляна Стефанова Иванова, с ЕГН 7801080450, с адрес ул.”Теменуга” № 4, с.Равадиново, Община Созопол.
2. Общински съвет Созопол оправомощава Кмета на с.Равадиново, г-н Иван Николов Пазвантов да подготви нужната документация за внасянето на предложението до Министъра на труда и социалната политика.

Докладна записка с вх.№ 246/13.03.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 196

Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
 Радка Йорданова Стоянова от с. Зидарово ЕГН: 7104260511 – Онкоболна с инсулинозависим диабет претърпяла гинекологична операция в размер на 563 / петстотин шестдесет и три / лв и 67 ст.,
 Милена Йовкова Стайкова от с.Росен ЕГН: 9002050455 за трансплантация на стволови клетки на сина и Иво Миленов Стайков страдащ от детска церебрална парализа със 100 % инвалидност в размер на 4000/четири хиляди /лв., като средствата да бъдат изплатени по банков път, на болницата в която ще се извърши операцията.
 Николина Димитрова Георгиева от гр.Созопол ЕГН: 5706140452 за покриване на разходите по транспортиране на починалия и син Тодор Любомиров Георгиев от гр. София до гр. Созопол в размер на 850 / осемстотин и петдесет / лв.
 Виолета Маринова Арабаджиева от гр. Созопол ЕГН: 8105300591 — майка на болно дете с 99 % инвалидност, за ремонт на жилището в което е настанена наводнило се през зимния сезон, за сумата от 251/двеста петдесет и един /лв. и 58 ст.


Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 197

Общински съвет – Созопол отхвърля молбата на:
 Донка Георгиева Тодорова от с. Зидарово ЕГН: 4209070493 — инвалид втора група страдаща от бронхиектазна болест за закупуване на лекарства в размер на 165 /сто шестдесет и пет/ лв., тъй като приложените фактури за лекарствата не са изписани в епикризата, както и същите са закупени преди заверката на експертното решение.


По седма точка от дневния ред:
Докладна записка с вх.№ 284/24.03.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на редакция в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 198

На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.9 от Закона местните данъци такси, Общински съвет — Созопол, приема следната редакция в приетата с Решение № 428.1, с протокол №30/07.03.2003 г Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол, като:
Чл.19 се измени, така:
Приетият текст става ал.1 и се добавя ал.2, със следното съдържание:
“От такса за ползване на детски ясли и детски градини се освобождават децата, на които поне единия от родителите или настойници има постоянен адрес в Община Созопол.,,


ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………….
/К. Германова/
върнете се назад

Новини:

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...