:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ НА ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ, ПРВЕДЕНО НА 30.04.2008г.


РЕШЕНИЯ
ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ НА ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 30.04.2008 г.По предложение на Красимира Германова – Председател на общински съвет – Созопол:
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№199

Общински съвет – Созопол, прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА РПУ СОЗОПОЛ ЗА КРИМИНАЛНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЩИНА СОЗОПОЛ ЗА 2007г.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ.
Докладна записка с вх.№ 340/16.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. и размера на СМБРЗ на щатна численост на персонала в Общината.
Докладна записка с вх.№ 352/18.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на УЧАСТИЕ на Община Созопол като партньор в проект «Старинен Созопол – манастир «Св. Иван-Предтеча», културата през вековете» и по проект «Устойчиво социално и икономическо развитие на Община Созопол и Община Одрин».
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Докладна записка с вх.№ 288/26.03.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за с.о.”Червенка”, землище с.Черноморец, община Созопол със Заповед № РД 09-239/25.07.2005г. на Областен управител на област Бургас.
Докладна записка с вх.№ 289/26.03.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м. ”Куку баир”, землище гр. Созопол, община Созопол със Заповед № РД 09-171/18.12.2003г. на Областен управител на област Бургас.
Докладна записка с вх.№ 296/02.04.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XI-449, кв.37, по плана на гр. Созопол /нов идентификационен номер № 67800.501.411 по влязла в сила кадастрална карта на гр. Созопол/.
Докладна записка с вх.№ 294/31.03.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ III-71, кв.2, по плана на с.Габър, Община Созопол.
Докладна записка с вх.№ 295/31.03.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ I-338, кв.32, по плана на гр. Созопол /нов идентификационен номер № 67800.501.300 по влязла в сила кадастрална карта на гр. Созопол/.
Докладна записка с вх.№ 336/15.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно решение №II-74/17.05.2005г. по адм. дело № 432/2004г. на БОС и решение № 1514/09.02.2006г. по адм. дело 9452/2005г. на ВАС, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м. “Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол със Заповед № РД 09-68/07.05.2007г. на Областен управител на област Бургас.
Докладна записка с вх.№ 335/15.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно решение №III-329/17.01.2005г. по адм. дело № 536/2004г. на БОС и решение № 8748/10.10.2005г. по адм. дело 4146/2005г. на ВАС, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м. “Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол със Заповед № РД 09-68/07.05.2007г. на Областен управител на област Бургас.
Докладна записка с вх.№ 334/15.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно решение №III-211/21.01.2005г. по адм. дело № 491/2004г. на БОС и решение № 8589/05.10.2005г. по адм. дело 2831/2005г. на ВАС, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м. “Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол със Заповед № РД 09-68/07.05.2007г. на Областен управител на област Бургас.
Докладна записка с вх.№ 333/15.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно решение №I281/27.12.2004г.. по адм. дело № 528/2004г. на БОС и решение № 4635/20.05.2005г. по адм. дело 2497/2005г. на ВАС, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м. “Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол със Заповед № РД 09-68/07.05.2007г. на Областен управител на област Бургас.
Докладна записка с вх.№ 332/15.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно решение №II-174/27.06.2005г. по адм. дело № 432/2004г. на БОС и решение № 1514/09.02.2006г. по адм. дело 9452/2005г. на ВАС, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м. “Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол със Заповед № РД 09-68/07.05.2007г. на Областен управител на област Бургас.
Докладна записка с вх.№ 331/15.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно решение №29/07.02.2005г. по адм. дело № 505/2004г. на БОС и решение № 8538/03.10.2005г. по адм. дело 4261/2005г. на ВАС, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м. “Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол със Заповед № РД 09-68/07.05.2007г. на Областен управител на област Бургас.
Докладна записка с вх.№ 344/17.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в урегулиран поземлен имот VI-102 в кв.14 по плана на с.Крушевец, Община Созопол, чрез покупко-продажба и замяна на имот частна собственост с имот – частна Общинска собственост.
Докладна записка с вх.№ 346/17.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на нова оценка за отстъпено право на строеж чрез провеждане на конкурс за изграждане на ветеринарна амбулатория в имот – Общинска собственост, находящ се в УПИ III, кв.67 по плана на с.Черноморец /ПИ 81178.501.561 по кадастралния план на с.Черноморец/, Община Созопол.
Докладна записка с вх.№ 347/17.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продължаване срок на договор за наем на имот – Общинска собственост.
Докладна записка с вх.№ 348/17.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна на статута на част от имот – публична Общинска собственост, находящ се в с.Зидарово, Община Созопол в частна Общинска собственост и надлежното му отдаване под наем.
Докладна записка с вх.№ 350/18.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на сключването на договор за наем на недвижим имот – частна ссобственост за ползването му като помещения за местната структура на Министерството на Земеделието и Продоволствие гр. София – «Общинска служба по земеделие и гори» Созопол и нуждите на населението на Община Созопол.
Докладна записка с вх.№ 351/18.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем по предназначение на времени обекти, частна Общинска собственост, представляващи бивши обекти на ОФ «Търговия Созопол» - в ликвидация.
Докладна записка с вх.№ 353/18.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем по предназначение на недвижими имоти, частна Общинска собственост, представляващи помещения «Търговски комплекс» Созопол.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
Докладна записка с вх.№ 341/17.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Безвъзмездно придобиване на Община Созопол на водопроводна мрежа на с.о.”Червенка” въз основа на предложение за дарение вх.№48-00-11/23.01.07г. и вх.№48-00-13/23.01.07г. от Сдружение “Червенка”.
Докладна записка с вх.№ 342/17.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне управлението на морски плажове на Община Созопол.
Докладна записка с вх.№ 343/17.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр. Созопол и други населени места на територията на Община Созопол.
Докладна записка с вх.№ 345/17.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр. Созопол и други населени места на територията на Община Созопол.
Докладна записка с вх.№ 297/02.04.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1. Обявяване на недвижим имот – публична Общинска собственост, представляващ част от тротоарно пространство с площ от 10 кв.м., включена в новообразувания УПИ – XXX-403, в кв. 36 по плана на гр. Созопол/нов идентификационен номер № 67800.501.365 по кадастрална карта на гр. Созопол/, съгласно приетия с протокол №9 от 16.05.2007г. т.14 на ОЕС при Община Созопол проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ на УПИ – XXX-403, в кв. 36 по плана на гр. Созопол, при граници на имота: север-УПИ XX-404, изток – Общинско място, юг – Общинско място, запад – Общинско място, /граници по кадастрална карта: 67800.501.527; 67800.501.366/ за частна Общинска собственост; 2. Сключване на предварителен договор, съгласно чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и 3. Съгласуване на проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ на УПИ XXXV-403, в кв.36 по плана на гр. Созопол /нов идентификационен номер № 67800.501.365 по кадастрална карта на гр. Созопол/.
Докладна записка с вх.№ 355/21.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр. Созопол и други населени места на територията на Община Созопол.
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
Докладна записка с вх.№354/18.04.08г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Избор на нов член на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, както и за избора на нов член на Комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми и Комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедание.
VI. Докладна записка с вх.№ 361/23.04.2008г. от Николина Пехливанова и Ангел Гочев, Общински съветници от коалиция “Селото”, относно: Изменение и допълнение на решение № 133 на Общински съвет Созопол, отнасящо се до приетите критерии и регламент за изплащане на сумата от 2 000/две хиляди/ лв. за подпомагане на новородено дете за жителите на Община Созопол.
VII. Докладна записка с вх.№ 363/23.04.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване промяна на плана за регулация и застрояване на Общински терен, представляващ УПИ II, отреден “за ЕСПУ” в кв.79, по плана на гр. Созопол.
VIII. Докладна записка с вх.№ 364/23.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр. Созопол и други населени места на територията на Община Созопол.
IX. Докладна записка с вх.№ 369/29.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в Решение № 986/30.07.2007г. на Общински съвет Созопол.

По втора точка от дневния ред:
Докладна записка с вх.№ 340/16.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. и размера на СМБРЗ на щатна численост на персонала в Общината.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 200

1.Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. и размера на СМБРЗ на щатна численост на персонала в Общината, както следва:
1.1.Общински съвет Созопол извършва промени в бюджетните кредити по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. в делегираните от държавата дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.1.Функция “Общи държавни служби”
- Дейност 122 “Общинска администрация”
било намаление става
§ 01-00 –зап.на пер. по тр.и сл.прав. 444 501лв. 13 629лв. 430 872лв.
в т.ч.
§ 01-01 – зап.на пер.нает по тр.прав. 332 937лв. 11 725лв. 321 212лв.
§ 01-02 – зап. на пер.нает по сл.прав. 111 564лв. 1 904лв. 109 660лв.
било увеличение става
§ 02-00 – др.въз.и плащания 60 288лв. 13 629лв. 73 917лв.
в т.ч.
§ 02-09 – др.плащания и възнаг. 1 900лв. 13 629лв. 15 529лв.
1.2.Общински съвет Созопол извършва промени в бюджетните кредити по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. в делегираните от държавата дейности - дофинансирани с общински приходи по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.2.1.Функция “Общи държавни служби”
- Дейност 122 “Общинска администрация”
било намаление става
§ 01-00 – зап.на пер.по тр.и сл.пр. 443 500лв. 14 910лв. 428 590лв.
в т.ч.
§ 01-01 – зап.на пер.нает по тр.пр. 443 500лв. 14 910лв. 428 590лв.
било увеличение става
§ 02-00 – др.въз.и плащания 33 837лв. 14 910лв. 48 747лв.
в т.ч.
§ 02-09 – др.плащания и възнагр. 2 900лв. 14 910лв. 17 810лв.
1.3.Общински съвет Созопол извършва промени в размера на СМБРЗ на едно лице от персонала за щатните бройки в Община Созопол за 2008г., съгласно приложената справка. /Приложение №2/
2.Общински съвет Созопол извършва промени в бюджетните кредити на долупосочените кметства и на Созопол - собствен в рамките на приетите им от Общински съвет бюджети за 2008г., в частта за местни дейности, както следва:
За кметство Крушевец
2.1.Намалява плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация с 10 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 36 900лв. 10 000лв. 26 900лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 20 000лв. 10 000лв. 10 000лв.
2.2.Намалява плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” с 5 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 - издръжка 8 000лв. 5 000лв. 3 000лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 5 000лв. 5 000лв. 0
2.3.Увеличава плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 15 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 20 000лв. 15 000лв. 35 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 20 000лв. 15 000лв. 35 000лв.
За кметство Черноморец
2.4.Извършва промени в бюджетните кредити на дейност 122 “Общинска администрация” в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 51-00 – Основен ремонт на ДМА 0 30 000лв. 30 000лв.
/Основен ремонт на покрив на
Читалище “Димо Николов”/
било намаление става
§ 53-00 – Придобиване на НДА 30 000лв. 30 000лв. 0
/ ПУП с.Черноморец/ Приложение №1
За кметство Атия
2.5.Извършва промени в бюджетните кредити на дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” в обема на общите разходи за дейността по параграфи, подпараграфи и обекти, както следва:
било става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 6 000лв. 6 000лв.
в т.ч.
било увеличение става
подпараграф 52-03- детска
пързалка с.Атия /приложение №1/ 2 000лв. 4 000лв. 6 000лв.
било намаление става
подпараграф 52-03-автобусна
спирка с.Атия /приложение №1/ 4 000лв. 4 000лв. 0
За Созопол – собствен бюджет
2.6.Увеличава плана на разходите на дейност 122 “Общинска администрация” с 4 000лв. по параграфи и подпараграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 2 069 450лв. 4 000лв. 2 073 450лв.
в т.ч
подпараграф 52-03 - закупуване
на ВДА “Ауер” – 2бр.за противо-
пожарно депо-Созопол/приложение №1/ 0 4 000лв. 4 000лв.
2.7.Намалява плана на разходите на дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” с 4 000лв. и извършва промени в бюджетните кредити по параграфи и подпараграфи, както следва:
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 356 000лв. 4 000лв. 352 000лв.
в т.ч.
било увеличение става
подпараграф 52-03 - закупуване
на системи за видео наблюдение
за движението в град Созопол
/приложение №1/ 0 60 000лв. 60 000лв.
било намаление става
подпараграф 52-06 - входен знак
Созопол /приложение №1/ 180 000лв. 64 000лв. 116 000лв.
2.8.Извършва промени в бюджетните кредити на дейност 524 “Домашен социален патронаж” в обема на общите разходи за дейността по параграфи, подпараграфи и обекти, както следва:
било става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 35 450лв. 35 450лв.
в т.ч
подпараграф 52-03-придоб.на др.
оборудв.,маш.и съоръжения 34 450лв. 34 450лв.
било намаление става
- професионална конвекторна
фурна за ДСП Созопол 9 000лв. 5 000лв. 4 000лв.
било увеличение става
- хладилен шкаф с 2 врати-
среднотемпературен 0 5 000лв. 5 000лв.
2.9.Увеличава плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 120 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 51-00 – основен ремонт на ДМА 400 000лв. 120 000лв. 520 000лв.
в т.ч.
-основен ремонт на пътна настилка
от улична мрежа на с.Росен 0 59 920лв. 59 920лв.
-основен ремонт на пътна настилка
от улична мрежа на с.Зидарово 0 60 080лв. 60 080лв.

2.10.Намалява плана на разходите по бюджета на Созопол – собствен за 2008г. в частта “Резерв за непредвидени и неотложни разходи” с 120 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 97-00 – резерв за непредвидени
и неотложни разходи 444 300лв. 120 000лв. 324 300лв.
3.Въз основа на приетите решения по т.2.4, т.2.5, т.2.6, т.2.9. и заповед № Z – 357/31.03.2008г. на Кмета на Община Созопол за служебна актуализация на бюджета /приложена/, Общински съвет Созопол утвърждава следната промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМА и основен ремонт за 2008г. на Община Созопол, както следва: /приложение №1/
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 6 591 780лв. 239 381лв. 6 831 161лв.
От:
-целева субсидия от ЦБ 342 100лв. 0 342 100лв.
-собствени средства 5 959 680лв. 120 000лв. 6 079 680лв.
-собствени средства за деле-
гираните от държавата д-ти 290 000лв. 0 290 000лв.
-други източници /ПУДООС/ 0 119 381лв. 119 381лв.

Докладна записка с вх.№ 352/18.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на УЧАСТИЕ на Община Созопол като партньор в проект «Старинен Созопол – манастир «Св. Иван-Предтеча», културата през вековете» и по проект «Устойчиво социално и икономическо развитие на Община Созопол и Община Одрин».

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 201
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол одобрява и дава своето съгласие, Община Созопол да участва като партньор сьвместно с Фондация «Созопол» по проект «Старинен Созопол-манастир «Св.Иван-Предтеча», култура през вековете» и по проект ”Устойчиво социално и икономическо развитие на Община Созопол и Община Одрин”.

По трета точка от дневния ред:
Докладна записка с вх.№ 288/26.03.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за с.о.”Червенка”, землище с.Черноморец, община Созопол със Заповед № РД 09-239/25.07.2005г. на Областен управител на област Бургас.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№202
1.Общински съвет — Созопол, на основание чл.36, ал.2 и ал.3/нова-Дв, бр.13 от 2007г./ и във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ, във връзка с §31 ал.2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите — “за ползване от Общината” на стойност 5 946/пет хиляди деветстотин четиридесет и шест/лв. без ДДС, или при цена на 1 /един/ дка — 156 473 /сто петдесет и шест хиляди четиристотин седемдесет и три лева/, с квоти общо от 38/455 кв.м.ид.ч., участващ в новообразуван имот №326, с.о.”Червенка”, землище с.Черноморец.
2. Общински Съвет — Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицата Иван Георгиев Попов и Диана Георгиева Ганева да заплатят в полза на Община Созопол разликата от 38/тридесет и осем/ кв.м.ид.части от нововообразуван поземлен имот №326 по плана на с.о.”Червенка”, землище с.Черноморец, Община Созопол
Докладна записка с вх.№ 289/26.03.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м. ”Куку баир”, землище гр. Созопол, община Созопол със Заповед № РД 09-171/18.12.2003г. на Областен управител на област Бургас.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№203
1 .Общински съвет — Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите - Община Созопол на стойност 142/ сто четиридесет и два лв./лв., или при цена на 1 /един/ дка — 20 275 /двадесет хиляди двеста седемдесет и пет лева/, с квоти общо от 7/598 кв.м.ид.ч., участващ в новообразуван имот №72 м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол.
2. Общински Съвет —Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във пр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицето Здравко Марчев Марчев да заплати в полза на Община Созопол разликата от 7/седем/ кв.м.ид.части от нововообразуван поземлен имот №72 по плана на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол да приключи процедурата за съставяне на актове за общинска собственост, след което, да приключи сделките за разпореждане.

Докладна записка с вх.№ 296/02.04.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XI-449, кв.37, по плана на гр. Созопол /нов идентификационен номер № 67800.501.411 по влязла в сила кадастрална карта на гр. Созопол/.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№204
1. Общински Съвет —Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 14/ четиринадесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ХI-449, кв.37, по плана на гр. Созопол /нов идентификационен номер №67800.501.411 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол/.
2. Одобрява експертна оценка № 65/17.0З.2008г. на независим лицензиран оценител в размер на 2875/две хиляди осемстотин седемдесет и пет/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№ 294/31.03.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ III-71, кв.2, по плана на с.Габър, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№205
1. Общински Съвет —Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.З6, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.З от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 20/двадесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ІІІ-7 1, кв.2, по плана на с.Габър, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка №39/07.02.08г на независим лицензиран оценител в размер на 171 /сто седемдесет и един /лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01 .2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№ 295/31.03.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ I-338, кв.32, по плана на гр. Созопол /нов идентификационен номер № 67800.501.300 по влязла в сила кадастрална карта на гр. Созопол/.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№206
1. Общински Съвет —Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 3 /три/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ 1-338, кв.32, по плана на гр. Созопол /нов идентификационен номер №67800.501.300 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол/.
2. Одобрява експертна оценка №58/06.03.2008г. на независим лицензиран оценител в размер на 616/шестотин и шестнадесет/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/., по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№ 336/15.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно решение №II-74/17.05.2005г. по адм. дело № 432/2004г. на БОС и решение № 1514/09.02.2006г. по адм. дело 9452/2005г. на ВАС, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м. “Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол със Заповед № РД 09-68/07.05.2007г. на Областен управител на област Бургас.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№207
1.Общински съвет — Созопол, на основание §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите - Община Созопол на стойност 3 225 /три хиляди двеста двадесет и пет лева/лв., или при цена на 1 /един/ дка — 74 998 /седемдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем лева/ лв. за 43 кв.м.ид.ч., представляващ част от новообразуван имот №64, м.”Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол
2. Общински Съвет —Созопол, на основание §4а, ал.5 и §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицето Йовчо Петков Петков да придобие право на собственост върху новоообразуван поземлен имот №64 по плана на м.”Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол целият с площ от 600 /шестстотин/ кв.м., като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол да приключи процедурата за съставяне на актове за общинска собственост, след което, да приключи сделките за разпореждане.

Докладна записка с вх.№ 335/15.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно решение №III-329/17.01.2005г. по адм. дело № 536/2004г. на БОС и решение № 8748/10.10.2005г. по адм. дело 4146/2005г. на ВАС, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м. “Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол със Заповед № РД 09-68/07.05.2007г. на Областен управител на област Бургас.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№208
1 .Общински съвет — Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2, ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите - Община Созопол на стойност 32 849 /тридесет и две хиляди осемстотин четиридесет и девет лева/лв., или при цена на 1 /един/ дка — 74 998 /седемдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем лева/ лв. за 438 кв.м., представляващ новообразуван имот №36, м.”Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол
2. Общински Съвет —Созопол, на основание §4а, ал.5 и §4з, ал.1 от ПЗР от ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицето Благовеста Николова Панайотова да придобие право на собственост върху новоообразуван поземлен имот №36 по плана на м.”Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол с площ от 438 /четиристотин тридесет и осеми/ кв.м., като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Докладна записка с вх.№ 334/15.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно решение №III-211/21.01.2005г. по адм. дело № 491/2004г. на БОС и решение № 8589/05.10.2005г. по адм. дело 2831/2005г. на ВАС, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м. “Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол със Заповед № РД 09-68/07.05.2007г. на Областен управител на област Бургас.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№209
1.Общински съвет — Созопол, на основание §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите - Община Созопол на стойност 37 274 /тридесет и седем хиляди двеста седемдесет и четири лева/лв., или при цена на 1 /един/дка — 74 998 /седемдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем лева/ лв. за 479 кв.м., представляващ новообразуван имот№28 м.”Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол
2. Общински Съвет —Созопол, на основание основание §4а, ал.5 и §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицето Мария Ангелова Темелкова да придобие право на собственост върху новоообразуван поземлен имот №28 по плана на м.”Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол с площ от 479 /четиристотин седемдесет и девет/кв.м., като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Докладна записка с вх.№ 333/15.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно решение №I281/27.12.2004г.. по адм. дело № 528/2004г. на БОС и решение № 4635/20.05.2005г. по адм. дело 2497/2005г. на ВАС, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м. “Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол със Заповед № РД 09-68/07.05.2007г. на Областен управител на област Бургас.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№210
1.Общински съвет — Созопол, на основание §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във врьзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите - Община Созопол на стойност 38 844 /тридесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и четири лева/лв., или при цена на 1 /един/ дка — 74 998 /седемдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем лева/ лв. за 518 кв.м., представляващ новообразуван имот №21, м.”Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол
2. Общински Съвет —Созопол, на основание §4а, ал.5 и §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицето Добри Димитров Николов да придобие право на собственост върху новоообразуван поземлен имот №21 по плана на м.”Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол с площ от 518 /петстотин и осемнадесет/ кв.м., като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Докладна записка с вх.№ 332/15.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно решение №II-174/27.06.2005г. по адм. дело № 432/2004г. на БОС и решение № 1514/09.02.2006г. по адм. дело 9452/2005г. на ВАС, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м. “Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол със Заповед № РД 09-68/07.05.2007г. на Областен управител на област Бургас.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№211
1.Общински съвет — Созопол, на основание §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите - Община Созопол на стойност 33 974 /тридесет и три хиляди деветстотин седемдесет и четири лева/лв., или при цена на 1 /един/дка — 74 998 /седемдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем лева/ лв. за 453 кв.м., представляващ новообразуван имот №19 м.”Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол
2. Общински Съвет —Созопол, на основание на основание §4а, ал.5 и §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицето Димитър Веселинов Власакиев да придобие право на собственост върху новоообразуван поземлен имот №19 по плана на м.”Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол с площ от 453 /четиристотин петдесет и три/ кв.м., като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.


Докладна записка с вх.№ 331/15.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно решение №29/07.02.2005г. по адм. дело № 505/2004г. на БОС и решение № 8538/03.10.2005г. по адм. дело 4261/2005г. на ВАС, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м. “Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол със Заповед № РД 09-68/07.05.2007г. на Областен управител на област Бургас.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№212
1.Общински съвет — Созопол, на основание §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите - Община Созопол на стойност 39 899 /тридесет и девет хиляди осемстотин деветдесет и девет лева/лв., или при цена на 1 /един/ дка — 74 998 /седемдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем лева/ лв. за 532 кв.м., представляващ новообразуван имот №8, м.”Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол
2. Общински Съвет —Созопол, на основание §4а, ал.5 и §4з, ал.1 от ПЗР от ЗСПЗЗ, вьв вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицето Светослав Димитров Чанев да придобие право на собственост върху новоообразуван поземлен имот №8 по плана на м.”Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол с площ от 532 /петстотин тридесет и два/ кв.м., като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Докладна записка с вх.№ 344/17.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в урегулиран поземлен имот VI-102 в кв.14 по плана на с.Крушевец, Община Созопол, чрез покупко-продажба и замяна на имот частна собственост с имот – частна Общинска собственост.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№213
1. Общински Съвет —Созопол, на основание чл.34, ал.4 и чл.36, ал.1, т.4 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.42, ал.1, т.2 и чл.48 ал.1 т.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, одобрява предложеното разпореждане въз основа на изготвени пазарни оценки и разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността на 120 кв..м. ид.части, собственост на Община Созопол в УПИ VІ-102, кв.14, целият с площ от 520 кв.м. и при граници на същия: север-край на регул.; изток — УПИІV-10З; запад — УПИ ІІІобщ; юг- улица и УПИ I-общ, чрез продажба на 115кв.м. ид.ч. и замяна на 5/пет/ кв.м. ид.ч. , срещу замяна на 5 кв.м. ид.ч на Васил Илиев Кошничаров попадащи в УПИ ІІІ -общ в кв.14 по плана на с.Крушевец, целият с площ от 770 кв.м.при граници и съседи : север-край на регул.; изток — УПИ VI-102; запад — УПИ IІІ общ; юг- УПИ II-общ.
2.Утвърждава експертна оценка № 56/06.03 .2008г. на независим лицензиран оценител за 5 кв.м. ид. части в размер на 86/осемдесет и шест/лв. без ДДС, за УПИ III общ в кв.14 по плана на с.Крушевец — собственост на Васил Кошничаров, като цената на 1 кв.м. възлиза на 10,50 евро /десет евро и петдесет евроцента/
З.Утвърждава експертна оценка .№ 41/07.02.2008г. на независим лицензиран оценител за 120 кв.м. ид.части , в размер на 2053/две хиляди и петдесет и три/лв. без ДДС, за УПИ VІ-102 в кв.14 по плана на с.Крушевец, собственост на Община Созопол, като цената за 1 кв.м. възлиза на 10,50 евро /десет евро и петдесет евроцента/
4. Разликата в уравняването на стойността на имотите по т.2 и т.З, възлизаща на сумата от 1 967/хиляда деветстотин шестдесет и седем/ лв. без ДДС, и съставляваща продажната цена на 115 кв.м. ид.ч., да се доплати от Васил Илиев Кошничаров, с ЕГН 6205220840, преди сключване на договора.

Докладна записка с вх.№ 346/17.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на нова оценка за отстъпено право на строеж чрез провеждане на конкурс за изграждане на ветеринарна амбулатория в имот – Общинска собственост, находящ се в УПИ III, кв.67 по плана на с.Черноморец /ПИ 81178.501.561 по кадастралния план на с.Черноморец/, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№214
Общински съвет гр.Созопол на основание чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост утвърждава експертна оценка № 77/11 .04.2008г. на независим лицензиран оценител в размер на 32 167/тридесет и две хиляди сто шестдесет и седем/лв. без ДДС, въз основа на която да се извърши разпореждането с недвижимия имот, частна общинска собственост, а именно: УПИ III, в кв.67, по плана на с.Черноморец, целият с площ 600кв.м./ съгласно кадастрална карта представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 81178.501.561, с площ 593кв.м/.


Докладна записка с вх.№ 347/17.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продължаване срок на договор за наем на имот – Общинска собственост.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№215
1. На основание § 78, ал.2 от ПЗР на Закона за Общинската собственост Общински съвет дава своето съгласие да бъде удължен срока на договор за наем от 07.03.2005г., с който са отдадени под наем следните части от недвижим имот, частна общинска собственост /Акт за ОС № 469/01.03.2004г.- две помещения с обща площ от 26кв.м., находящи се на първи етаж на общинска административна сграда, разположена в рамките на имот пл.№ 211, кв. 17, по плана на с.Зидарово, общ.Созопол, за срок от З /три/ години и при месечна наемна цена в размер на 79лв./седемдесет и девет лева/, без вкл. ДДС, актуализирана съгласно промяна на инфлационния индекс по данни от НСИ.
2. Възлага на Кмета на общ.Созопол да сключи анекс с досегашния наемател - ЕТ”Бриз — Цвета Вълчева”, ЕИК по БУЛСТАТ 102066683 със седалище и адрес на управление — гр.Бургас,. ул.”Славянска” № 52, представлявана и управлявана от Цвета Тодорова Вълчева.

Докладна записка с вх.№ 348/17.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна на статута на част от имот – публична Общинска собственост, находящ се в с.Зидарово, Община Созопол в частна Общинска собственост и надлежното му отдаване под наем.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№216
На основание чл.6, ал. 1 от ЗОС променя статута на част от недвижим имот двуетажна масивна сграда ,,Кметство”, със Застроена площ - 230/двеста и тридесет/кв.м., находяща се в им.пл.№ 211, кв.17 по плана на с.Зидарово, Община Созопол, актуван за Публична общинска собственост с №369/30.10.2002г., представляващ помещение от 12/дванадесет/кв.м. на първи етаж, като го обявява за частна общинска собственост.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№217
Във връзка с т.1.1 и на основание чл.14 от ЗОС, чл.22 и чл.23 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет разрешава на Кмета на Община Созопол да отдаде под наем недвижим общински имот, помещение от 12/дванадесет/кв.м на първи етаж находящо се в двуетажна масивна сграда ,,Кметство”, със 3астроена площ— 230/двеста и тридесет/кв.м.. находяща се в им.пл.№ 211, кв.17 по плана на с.Зидарово. Община Созопол.

Докладна записка с вх.№ 350/18.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на сключването на договор за наем на недвижим имот – частна ссобственост за ползването му като помещения за местната структура на Министерството на Земеделието и Продоволствие гр. София – «Общинска служба по земеделие и гори» Созопол и нуждите на населението на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№218
1.1. На основание чл 21, ал 1, т.8 и т.23 от ЗМСМА и във пр. с чл. 8 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява сключването на договор за наем между Община Созопол и “Дарик имоти България” АД, гр.София, рег.по ф.д. № 2749/2005г. по описа на СГС, с предмет : наемането от Община Созопол на недвижим имот , а именно: 69,82 / 128,92 кв.м. ид.части от триетажна масивна сграда, находяща се на ул.”Тюлен” №2 гр.Созопол, и включващ по същество : едно помещение със самостоятелен вход , находящо се на първи етаж, и три помещения, с общо предверие на втори етаж, и стълбище към втори самостоятелен вход. Като съответно наемането е със срок от 01.01.2008 до 31.12.2008г, и срещу наемна цена от 500 /петстотин/лв. на месец, без вкл.ДДС.
1.2. Описаните под т. 1.1. помещения ще бъдат предоставени с предназначение за ползване от: Местната структура на Министерство на Земеделие и Продоволствие гр.София, Общинска служба по земеделие и гори Созопол.
1.3. Общински съвет Созопол възлага на кмета на Община Созопол да сключи наемен договор с “Дарик имоти България” АД, гр.София, рег.по ф.д. № 2749/2005г. по описа на СГС.

Докладна записка с вх.№ 351/18.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем по предназначение на времени обекти, частна Общинска собственост, представляващи бивши обекти на ОФ «Търговия Созопол» - в ликвидация.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№219
1. На основание чл. 14 ал. 1 и ал. 2 от Закон за общинска собственост, във връзка с чл. 18 от Наредбата на Общински Съвет, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, да бъдат отдадени чрез конкурс временни обекти разположени в УПИ І, кв. 150, по плана на гр.Созопол при следните условия:
- запазване предназначението на обектите;
- запазване или създаване на работни места;
- извършване на инвестиции и облагородяване на околното пространство.
2. Общински Съвет одобрява срока за отдаване под наем на обектите да бъде до ЗО.09.2008г..

Докладна записка с вх.№ 353/18.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем по предназначение на недвижими имоти, частна Общинска собственост, представляващи помещения «Търговски комплекс» Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№220
1. На основание чл. 14 ал. 1 и ал. 2 от Закон за общинска собственост, във връзка с чл. 17 ал. 1 Наредбата на Общински Съвет, за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество, да бъдат отдадени чрез търг или конкурс помещенията, в сгради с №№1,2,3,4,”Търговски комплекс”, находящ се в УПИ ХI-общ, кв.49,план на гр.Созопол , с обща разгъната застроена площ сградите 1175кв.м., по план на гр.Созопол, с АЧОС №703/19.08.05г. и със съответно предназначение съгласно приложения опис/Приложение № 1/
2. Общински Съвет одобрява срока за отдаване под наем на помещенията да бъде не повече от З/три/ години.


По четвърта точка от дневния ред:
Докладна записка с вх.№ 342/17.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне управлението на морски плажове на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№221

1. На основание чл.15, ал.2 от Закона за държавната собственост, във вр. с чл.7, ал.3 от Закона за устройството на черноморското крайбрежие изразяваме своето желание морските плажове на територията на Община Созопол, заедно с прилежащата им акватория, които не са дадени на концесия да бъдат предоставени за управление от Общината.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол, да направи всички
необходими действия по предоставяне управлението за следните
свободни морски плажове:
1. “Черноморец”, общ.Созопол, обл.Бургас;
2. Къмпинг “Черноморец”, общ.Созопол, обл. Бургас;
З. “Черноморец - юг”, общ.Созопол, обл.Бургас;
4. Къмпинг “Градина”, общ.Созопол, обл. Бургас;
5. “Градина-централен”, общ.Созопол, обл. Бургас;
6. Къмпинг “Златна рибка”, общ.Созопол, обл.Бургас;
7. “Созопол — запад”, общ.Созопол, обл.Бургас;
8. “Созопол — Буджака”, общ.Созопол, обл.Бургас;
9. “Райски залив”, общ.Созопол, обл.Бургас;
10. “Каваците — юг”, общ.Созопол, обл.Бургас;
11. “Смокините — север”, общ.Созопол, обл.Бургас;
12. “Смокините — юг”, общ.Созопол, обл.Бургас;
13. Къмпинг “Веселие”, общ.Созопол, обл. Бургас;
14. “Алепу”, общ.Созопол, обл.Бургас;
15. “Вромос”, общ.Созопол, обл.Бургас.

Докладна записка с вх.№ 343/17.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр. Созопол и други населени места на територията на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№222
Общински съвет — Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията, приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужнащи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имоти на територията на гр.Созопол, както следва:
1. Скица №127/16.04.2008година

Докладна записка с вх.№ 345/17.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр. Созопол и други населени места на територията на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№223
Общински съвет — Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията, приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имоти на територията на населените места и територията на Община Созопол, както следва:
1. Скица№ 12/12.02.2008година с.Зидарово
2. Скица №13/12.02.2008година с.Зидарово

Докладна записка с вх.№ 297/02.04.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1. Обявяване на недвижим имот – публична Общинска собственост, представляващ част от тротоарно пространство с площ от 10 кв.м., включена в новообразувания УПИ – XXX-403, в кв. 36 по плана на гр. Созопол/нов идентификационен номер № 67800.501.365 по кадастрална карта на гр. Созопол/, съгласно приетия с протокол №9 от 16.05.2007г. т.14 на ОЕС при Община Созопол проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ на УПИ – XXX-403, в кв. 36 по плана на гр. Созопол, при граници на имота: север-УПИ XX-404, изток – Общинско място, юг – Общинско място, запад – Общинско място, /граници по кадастрална карта: 67800.501.527; 67800.501.366/ за частна Общинска собственост; 2. Сключване на предварителен договор, съгласно чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и 3. Съгласуване на проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ на УПИ XXXV-403, в кв.36 по плана на гр. Созопол /нов идентификационен номер № 67800.501.365 по кадастрална карта на гр. Созопол/.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№224
І. На основание чл.6, ал.1 и чл.8, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.5 , ал.2 и 4 от НРПУРОС, Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА недвижим имот – публична общинска собственост с площ от 10 кв.м, представляващ част от тротоарно пространство, включена в новообразувания УПИ ХХХV-403 в кв.36 /нов идентификационен номер 67800.501.365 по кадастрална карта на гр.Созопол/, съгласно приетия с протокол № 9 от 16.05.2007 г. т.14 и протокол №13 от 18.07.2007г. т.26 на ОЕС при Община Созопол проект за частично изменение на ПР по плана на гр.Созопол, при граници на имота: север-УПИ ХХ-404 , изток – общинско място , юг – общинско място, запад – общинско място,/граници по кадастрална карта: 67800.501.527; 67800.501.366/; за частна общинска собственост.
ІІ.На основание чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията, чл.19 от Закон за задълженията и договорите, чл.8 , ал.1 и чл. 34, ал.4 от ЗОС, във връзка с чл.45 от НРПУРОС, приета с решение № 314, взето с протокол № ХVІІІ от 11.02.2005г , Общински Съвет дава съгласие за сключване на следния предварителен договор:


ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ПО ЧЛ.15 АЛ.3 и АЛ.5 ОТ ЗУТ

Днес, ___________2007 г. в гр.Созопол, между:
1. ОБЩИНА СОЗОПОЛ, пл.”Хан Крум ” № 2, БУЛСТАТ 000057236, дан.№ 1025508536, представлявана от Кмета Панайот Василев Рейзи, наричана накратко Продавач, от една страна и
2. Манол Александров Кюмурджиев, ЕГН 4509220486, лк № 105332143, изд. на 08.12.2000 г.от МВР Бургас , жител на гр.Созопол, в качеството си на собственик на УПИ ХХХV-403 в кв.36 по плана на гр.Созопол, наричан накратко Купувач, от друга страна и на основание чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията, чл.19 от ЗЗД, чл.8 и чл. 34, ал.4 от ЗОС, във връзка с чл.45 от НРПУРОС, приета с решение № 314, взето с протокол № ХVІІІ от 11.02.2005г , като се взе предвид внесеният проект за ЧИ на ПР и изготвена оценка № 59/06.03.2008г на независим експертен оценител, се сключи настоящия предварителен договор с който
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
чл.1. Община Созопол, представлявана от Кмета, при условията на чл.19 от ЗЗД, прехвърля в собственост на Манол Александров Кюмурджиев с ЕГН 4509220486, следния свой недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Созопол, в кв.36 по плана на гр.Созопол, а именно: дворно място с площ от 10 /десет/ кв.м., представляващо бивша част от тротоарно пространство, колорирана в оранжев цвят, включено в новообразувания УПИ ХХХV-403 в кв.36 , приет с решение по т.14 от протокол № 9 от 16.05.2007г. и решение по т.26 от протокол №13/18.07.2007г. на ОЕС при Община Созопол, при граници: север-УПИ ХХ-404 , изток – общинско място , юг – общинско място, запад – общинско място, нов идентификационен номер 67800.501.365 по кадастрална карта на гр.Созопол с граници по кадастрална карта: имоти с №67800.501.527 и 67800.501.366; за цена от 2569,54 /две хиляди петстотин шестдесет и девет лв и петдесет и четири ст/ с включен ДДС съгласно чл.45 ал.5 т.1 от ЗДДС /в сила от 01.01.2007г./ както следва:
чл.2. Манол Александров Кюмурджиев с ЕГН 4509220486, закупува гореописания имот и следва да заплати на името на Община Созопол сумата от 2569,54 / две хиляди петстотин шестдесет и девет лв и петдесет и четири ст / по сметка: УниКредит Булбанк: банков код:UNCRBGSF, IBAN:BG09UNCR70003101156353, а именно:
2. 1. Сумата от 2053/ две хиляди и петдесет и три)лв., представляващ данъчна основа на цената на продавания имот;
2. 2.Сумата от 47,22(четиридесет и седем лв и двадесет и две ст.) лв., представляващи 2,3 % местен данък по чл. 44 от ЗМДТ.
2. 3.Сумата от 41,06(четиридесет и един лв и шест ст.) лв, представляващи 2 % режийни разноски съгласно чл.49, т. 2 от НРПУРОС.
2.4.Сумата от 428,26 /четиристотин двадесет и осем лв и осемдесет и двадесет и шест ст/, представляваща ДДС.
чл.3. В случай, че частичното изменението на ПР, приет с решение по т.14 от протокол № 9 от 16.05.2007г. и решение по т.26 от протокол №13/18.07.2007г. на ОЕС при Община Созопол не влезе в сила шест месеца след сключване на настоящия договор, се извършва нова оценка, въз основа на която и след одобрението й от ОбС-Созопол, се сключва окончателният договор.
чл.4. В случай, че експертния съвет по чл.5, ал.4 от ЗУТ установи, че проектът за изменение на действащия подробен устройствен план не може да бъде приет без изменения, прави служебно предложение до кмета на общината за изменение на настоящия договор.
чл.5. Окончателният договор се сключва в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта за изменение на ЧИ на ПР съгласно решение по т.14 протокол № 9 от 16.05.2007 г. решение по т.26 от протокол №13/18.07.2007г на ОЕС при Община Созопол.
чл.6. В случай че не изпълни задълженията си по този договор, Купувача се задължава да възстанови на Продавача направените разходи по изготвяне на експертната оценка на имота, предмет на настоящия договор.
чл.7. За неуредените в настоящия договор положения или при възникнали спорове, се прилагат разпоредбите на българското законодателство.
чл.8. Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за страните.

Предварителен купувач:...............................
/Манол Кюмурджиев/

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.128 ал.6, чл.121 ал.2, чл.134 от Закона за устройство на територията, Общински съвет гр.Созопол съгласува проекта за частично изменение на ПР-план за регулация на урегулиран поземлен имот ХХХV-403 в кв.36 по плана на гр.Созопол /нов идентификационен номер 67800.501.365 по кадастрална карта на гр.Созопол/.
ІV. Възлага на Кмета на Община Созопол, след влизане в сила на ЧИ на ПР, да сключи окончателен договор за продажба.

Докладна записка с вх.№ 355/21.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр. Созопол и други населени места на територията на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№225
Общински съвет – Созопол на основание чл.5, ал.4 от Наредбата за поставяне на временни преместваеми обекти за търговска и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията, приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол и други населени места на територията на Община Созопол, както следва:
1. Скица № 133/21.04.2008г.
2. Скица № 130/21.04.2008г.
3. Скица № 132/21.04.2008г.
4. Скица № 134/21.04.2008г.
5. Скица № 131/21.04.2008г.

По пета точка от дневния ред:
Докладна записка с вх.№354/18.04.08г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Избор на нов член на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, както и за избора на нов член на Комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми и Комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедание.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№226
Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избира Стоян Тодоров Маринов за член на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№227
Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избира Стоян Тодоров Маринов за член на Комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№228
Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избираЗдравко Георгиев Манолакиев за член на Комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедание.

По шеста точка от дневния ред:
Докладна записка с вх.№ 361/23.04.2008г. от Николина Пехливанова и Ангел Гочев, Общински съветници от коалиция “Селото”, относно: Изменение и допълнение на решение № 133 на Общински съвет Созопол, отнасящо се до приетите критерии и регламент за изплащане на сумата от 2 000/две хиляди/ лв. за подпомагане на новородено дете за жителите на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№229
Променя т.1 от Критериите и регламента за изплащане на сумата от 2 000 /две хиляди/ лева за подпомагане отглеждането на новородено дете за жителите на Община Созопол, (приета с Решение № 133/28.03.2008г.), като т.1 придобива следния текст:

“1. Родителите на новороденото дете да бъдат с постоянен адрес на населеното място на територията на Община Созопол, към датата на подаване на молбата за отпускане на паричната помощ, като поне единият от тях бъде с такъв за последните 5 /пет/ години към момента на раждане (осиновяване) на детето, удостоверено със справка от “ГРАО” при Община Созопол или съответното кметство. “
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№230
Променя т.3 от Критериите и регламента за изплащане на сумата от 2 000 /две хиляди/ лева за подпомагане отглеждането на новородено дете за жителите на Община Созопол, (приета с Решение № 133/28.03.2008г.), като т.3 придобива следния текст:

“3. Родителите на новороденото дете да са навършили 16 (шестнадесет) годишна възраст.”

По седма точка от дневния ред:
Докладна записка с вх.№ 363/23.04.2008г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване промяна на плана за регулация и застрояване на Общински терен, представляващ УПИ II, отреден “за ЕСПУ” в кв.79, по плана на гр. Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№231
На основание чл.21 ал.1 т.8 от закона за местното самоуправление и местна администрация, във връзка с разпоредбите на чл.5, ал.5 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и чл. 131 ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински Съвет — гр.Созопол одобрява предложението за промяна на плана за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот УПИ II, “За ЕСПУ” в кв.79 по плана на гр.Созопол с цел разширяване границите на УПИ II “За ЕСПУ” и изграждане на плувен басейн в северната част на парцела.

По осма точка от дневния ред:
Докладна записка с вх.№ 364/23.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр. Созопол и други населени места на територията на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№232
Общински съвет – Созопол на основание чл.5, ал.4 от Наредбата за поставяне на временни преместваеми обекти за търговска и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията, приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол и други населени места на територията на Община Созопол, както следва:
1. Скица №136/22.04.2008г.


По девета точка от дневния ред:
Докладна записка с вх.№ 369/29.04.08г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в Решение № 986/30.07.2007г. на Общински съвет Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№233

Променя текста в Решение № 986/30.07.2007г., като същото добива следната редакция:
1. Сметките за потребена ел. енергия от Стефан Христов Лазаров от с. Габър, община Созопол да бъдат заплащани от бюджета на община Созопол до отпадане на необходимостта от изкуственото сърце.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да открие партида към ЕВН ЕР АД за обект: „Жилищна сграда”, с местонахождение: УПИ III, кв.19 по плана на с.Габър, общ.Созопол.ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………….
/К. Германова/
върнете се назад

Новини:

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...