:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ НА ЕДИНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 02.06.2008 г.


РЕШЕНИЯ
ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ НА ЕДИНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 02.06.2008 г.

По предложение на Красимира Германова – Председател на общински съвет – Созопол:
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 245

Общински съвет – Созопол, прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
Докладна записка с вх.№ 419/15.05.2008г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Определяне на срок на ликвидация на търговско дружество “СОЗОПОЛ” ЕООД регистрирано по Ф.Д.№4095/1992г по описа на БОС, както и за определяне на ликвидатор на дружеството.
Докладна записка с вх.№ 448/22.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на допълнение в наредбата за опазване на Обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол, в част: Наредба за пожарната и аварийната безопасност на територията на Община Созопол.
Докладна записка с вх.№ 450/22.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба относно условията и реда за принудително изпълнение на Заповедите по чл.196, ал.3 от ЗИД на ЗУТ
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
Докладна записка с вх.№ 422/16.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в мрежата и числеността на персонала в детските градини за учебната 2007/2008г. в Община Созопол.
Докладна записка с вх.№ 445/21.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Докладна записка с вх.№ 359/23.04.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VII-424, кв.45 по плана на с.Вършило, Община Созопол.
Докладна записка с вх.№ 411/14.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за с.о.”Червенка”, землище с.Черноморец, Община Созопол със Заповед №РД 09-239/25.07.2005г. на Областен управител на област Бургас.
Докладна записка с вх.№ 412/14.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м. “Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол със Заповед №РД 09-171/18.12.2003г. на Областен управител на област Бургас.
Докладна записка с вх.№ 413/14.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м. “Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол със Заповед №РД 09-171/18.12.2003г. на Областен управител на област Бургас.
Докладна записка с вх.№ 449/22.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: предложение за учредяване на право на строеж в полза на “ЕВН България Електроразпределение” АД, за реализиране предмет на дейност на дружеството- изграждане на трансформаторен пост /БКТП/ в ПИ 67800.504.264, кадастрална карта на гр.Созопол.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
Докладна записка с вх.№ 410/14.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр. Созопол.
Докладна записка с вх.№ 451/22.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр. Созопол и други населени места на територията на Община Созопол.
V. Докладна записка с вх.№ 458/27.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектни предложения по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. (ПРСР).
VI. Докладна записка с вх.№ 462/29.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Общински План за защита при бедствия.
VII. Докладна записка с вх.№ 467/29.05.2008г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета.
VIII. Докладна записка с вх.№ 471/30.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване съгласие за осигуряване на средства за издръжка на двама държавни служители от системата на МВР, категория “Д” и един – категория “Е”.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 419/15.05.2008г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Определяне на срок на ликвидация на търговско дружество “СОЗОПОЛ” ЕООД регистрирано по Ф.Д.№4095/1992г по описа на БОС, както и за определяне на ликвидатор на дружеството.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 246

Общински съвет Созопол приема докладна записка с вх.№ 419/15.05.2008г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Определяне на срок на ликвидация на търговско дружество “СОЗОПОЛ” ЕООД регистрирано по Ф.Д.№4095/1992г по описа на БОС, както и за определяне на ликвидатор на дружеството, да бъде оттеглена от вносителя й.

Докладна записка с вх.№ 448/22.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на допълнение в наредбата за опазване на Обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол, в част: Наредба за пожарната и аварийната безопасност на територията на Община Созопол.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 247

На основание чл.21, ал.2 ат ЗМСМА, Общински Съвет – Созопол приема следното допълнение в Наредба за обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол, като добавя в част: НАРЕДБА за пожарната и аварийна безопасност на територията на Община Созопол Раздел ІІ текстове със следното съдържание:
Чл.24, т.5. /нова, приета с Решение №247/11/02.06.08г./Не се допуска складиране на материали или монтаж на уреди и съоръжения , възпрепятстващи евакуацията.
Чл. 17а, ал 1. /нов, приет с Решение № 247/11/02.06.08г./Забранява се употребата на пиротехнически изделия с увеселителна цел и други запалителни материали, паленето на огън и изхвърлянето на неугасени предмети на обществени места, улици, паркове, както и в земеделски земи.
Чл.12а/нов, приет с Решение № 247/11/02.06.08г./ал.1. Не се допуска:
1. Домуването на товарни автомобили и автоцистерни по улици, площади и в близост до обществени и жилищни сгради. Със заповед на кмета могат да се определят местата на домуването.
2. Паркирането по улиците на МПС и разполагане на маси от заведения през летния сезон по начин, намаляващ пропускателната способност и невъзможност да преминат машини на ПБЗН.

Докладна записка с вх.№ 450/22.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба относно условията и реда за принудително изпълнение на Заповедите по чл.196, ал.3 от ЗИД на ЗУТ
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 248

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.196, ал 5 от Закона за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол приема Наредба за условията и реда за принудителното изпълнение на заповедите по чл.196, ал.3 от ЗИД на ЗУТ.
Н А Р Е Д Б А
за условията и реда за принудителното изпълнение
на заповедите по чл.196, ал.3 от ЗИД на ЗУТ

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1.(1) С тази наредба се уреждат условията и реда за изпълнение на заповеди за премахване на строежи, които поради естественото си износване и други обстоятелства са станали опасни за здравето и живота на гражданите, негодни са за използване, застрашени са от самосрутване, създават условия за възникване на пожар или са вредни в санитарно -хигиенно отношение и не могат да се поправят или заздравят.
(2) По реда на тази наредба принудително се изпълняват и заповедите за поправяне и заздравяване на посочените в ал.1 строежи.
(3) Наредбата се прилага и когато строежът създава непосредствена опасност за здравето или живота на гражданите и е допуснато предварително изпълнение на издадена заповед за премахване.
Чл.2 Тази наредба не се прилага за незаконно извършени строежи , части от тях или отделни видове строителни работи.
Чл.3 Към принудително изпълнение на заповедите по чл.196, ал.3 от ЗИД на ЗУТ се пристъпва, когато същите не са изпълнени доброволно от собствениците в определения срок.
Глава втора
РЕД И НАЧИН ЗА ПРЕМАХВАНЕ
Чл.4.(1) В тридневен срок, след изтичане на срока за доброволно изпълнение, определен със заповедта, звената за изпълнение функциите и задачите по ЗУТ при общинската администрация извършват проверка по изпълнението и на местостроежа. За резултатите от проверката се съставя констативен протокол (приложение 1)
(2) В случаите когато се извършва обследване на сграда , регистриран паметник на културата, в комисията се включва и поканва за участие представител на НИПК-София, като в тези случаи проверката се извършва в ден/дата на която може да се осигури неговото присъствие.
(3) При констатирано неизпълнение на заповедта се пристъпва към процедурите за принудителното й изпълнение.
Чл.5. (1) В едномесечен срок от съставяне на протокола по чл. 4, ал. 1 се извършва предварително проучване, относно начина на изпълнение на премахването, срока за изпълнение и необходимите средства (по количествено-стойностна сметка), резултатите от което се оформят в протокол (приложение № 2), който се изпраща на собственика (собствениците).
(2) При необходимост от представяне на конструктивно становище или конструктивен проект за премахване, одобряване на проект, проект за укрепване на сградата (когато е необходимо) и др. това изрично се посочва в протокола по чл. 4, ал. 1.
Чл.6. В едноседмичен срок от съставянето на протокола по чл. 5, ал. 1 се предприемат действия по принудително изпълнение на заповедта за премахване. Пристъпва се към обявяване на покана за откриване на процедура за изпълнител по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и свързаните с него поднормативни актове.
Чл.7.(1) След определяне на изпълнител на обществената поръчка кметът на общината определя датата и часа на принудителното изпълнение, за което уведомява всички заинтересувани лица.
(2) Собствениците на строежа са длъжни да осигурят свободен достъп за извършване на дейностите, определени в заповедта по чл.196, ал.3 от ЗУТ. При отказ достъпът се осигурява принудително със съдействието на органите на полицията.
Чл.8. На определената дата и час представители на звената за изпълнение функциите и задачите по ЗУТ при общинската администрация съвместно с изпълнителя и в присъствието на представители на експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи съставят протокол за състоянието на строежа преди започването на принудителното изпълнение на заповедта за премахване (приложение № 3).При нужда се изготвя и снимков материал, който се прилага в преписката.
Чл.9. (1) В случаите, когато строежът не е освободен доброволно от наличните малотрайни, пожарно и взривоопасни материали, продукти, химически вещества, съоръжения, обзавеждане, оборудване и друго движимо имущество, се пристъпва към принудително освобождаване на строежа.
(2) Изнесеното движимо имущество по ал. 1 се оставя на отговорно съхранение в помещение, определено от кмета на общината, като за наличността, му от служителите на общината в присъствие на представители на органите на МВР се съставя опис за вида, количеството и състоянието му при изнасянето.
(3) Извършените разходи по ал. 1 са за сметка на адресата/адресатите на заповедта.
Чл.10. (1) Премахването на строежа се ръководи от технически правоспособно лице, представител на изпълнителя, и се извършва съгласно становище на инженер -конструктор или представен конструктивен проект, в случаите когато такъв е необходим, както и след преустановено захранване с вода, електрическа енергия, топлинна енергия, отвеждане на отпадъчните води и др.
(2) В процеса на премахване изпълнителят е длъжен да спазва нормите по противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда, като носи отговорност за причинени материални щети и увреждане на трети лица.
Чл. 11. След изпълнението на заповедта за принудително премахване на строежа се съставя протокол (приложение № 4) от представители на общинската администрация, на експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи, екземпляр от който се изпраща на Агенцията по кадастъра.
Чл.12. Окончателното почистване на строителната площадка от строителните отпадъци, получени при премахването на строежа и възстановяването на терена се извършва от общината за сметка на собствениците, посочени в заповедта.
Чл.13. За сметка на собствениците е и направата на инвестиционни проекти, конструктивно становище и други строителни книжа, включително и разходите по провеждане на обществената поръчка за изпълнител и всички останали консумативи.
Глава трета.
РЕД ЗА ВЗЕМАНИЯ ПО НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ
Чл.13. (1) За извършените разходи по премахването, заздравява нето или поправянето (включително и за необходимото проектиране), върху недвижимия имот се вписва ипотека в полза на общината.
(1) От представители на органите на общинската администрация и изпълнителя се съставя протокол (приложение № 5), въз основа на който се издава изпълнителен лист за събиране на вземането по реда на чл. 404, т.1 от Граждански процесуален кодекс/ в сила от 01.03.2008 г/.
(2)Когато разходите по премахването надвишават стойността на ипотекирания имот, разликата е за сметка на собственика и се събира по реда на ал.1 от органите на общинската/районната администрация.
(3)Разходите по премахването на строеж , чийто собственик е неизвестен, са за сметка на общинския бюджет.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1."Премахване на строеж" представлява разрушаването му до кота терен и/или до състояние безопасен за ползване при спазване нормите по противопожарна безопасност,хигиена и безопасност на труда.
2. "Поправяне и заздравяване на строеж " по смисъла на чл. 1, ал.2, представлява възстановяване на първоначалното положение, съгласно одобрени за целта строителни книжа.
3. "Адресат/адресати на заповедта" са физически или юридически лица, които могат да бъдат собственикът на терена, лице с ограничено вещно право, спрямо които се създава задължение за премахване на строеж със заповедта по чл. 196 , ал. 3 от ЗУТ и се определя срок за доброволно изпълнение.
4. "Изпълнител" е лице – кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка, избрано по реда на Закона за обществените поръчки, на което е възложено изпълнението на премахването на незаконния строеж.
§ 2. При частично премахване на строеж, се изготвя становище от правоспособен инженер-конструктор за укрепване на строежа, придружено (при необходимост) от конструктивен проект.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Наредбата се издава на основание § 69 от Преходните и заключителни разпоредби на влезлия в сила на 27.07.2007 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията - Държавен вестник, брой № 61 от 27.07.2007 г.
§ 4. Наредбата е приета с Решение № 248/Протокол № 11 от 02.06.2008г. от Заседание на Общински съвет – Созопол и влиза в сила от деня на обнародването й в местния печат.
Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1
ОБЩИНА - СОЗОПОЛ
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
№ …………………..
Днес, .....................200 ... г., работна група в състав:
1. .................................................... гл.специалист, отдел".................." при дирекция “УТСКЕ”;
2. .................................................... гл.специалист, отдел".................." при дирекция “УТСКЕ”;
3. .................................................... гл.специалист, отдел".................” при дирекция “УТСКЕ”
в присъствието(отсъствието) на адресата/адресатите на Заповед № …………….. на Кмета на Созопол,
1.…………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………извърши проверка относно изпълнението на същата заповед за премахване на строеж: …………………………… местонахождение: ……………………… административен адрес: .................................................. освидетелстван като……………………………………………………………..
При проверката се установи:…………………………………………….…
Заповед №……… от …….на Кмета на Община - Созопол, видно от………………………е влязла в сила на …………………… Същата към днешна дата не е изпълнена.
СЪСТАВИЛИ:
1. ...............................(.................................)
2. ................................ (.................................)
3. ................................ (.................................)
ПРИСЪСТВАЛИ:
1. .......................... (.........................................)
2. .......................... (........................................)
Приложение 2 към чл. 5, ал. 1
ОБЩИНА - СОЗОПОЛ
П Р О Т О К О Л
за предварително проучване на принудителното изпълнение на премахването на строеж
Днес, ............................200 ... г., работна група в състав:
1...........................................................................................................при дирекция “Устройство на територията, строителство, кадастър и екология;
2.………............................................................при……………………..……….;
3. ......................................................................при ………………………………,
След като се събра и обсъди резултатите от извършеното проучване, относно начина на принудителното изпълнение, срока за изпълнение и необходимите средства и други, относно изграден в с административен адрес:………………………………излага следното становище:
I. Начин на изпълнение на премахването:
II. Срок за изпълнение на принудителното премахване:………………..
III. Стойност на премахването: ............... ...... лв.
(……………………………………………………………………) ……лв,
в която не е включен ДДС.
РАБОТНА ГРУПА:
1. .................................. (............................................)
2. .................................. (............................................)
3. .................................. (............................................)
Приложение № 3 към чл.8
ПРОТОКОЛ
за установяване състоянието на строежа и строителната
площадка преди започване на принудителното изпълнение
Днес, ......................... 200 ... г., работна група в състав:
1. ....................................................................... при дирекция “УТСКЕ”;
2. ........................................при ……………………………………………….;
3. ....................................... при ………………………….;
4. ...................................- в качеството си на изпълнител по Заповед № ...................../................ 200 ... г.,
в присъствието на:
1.………………………………..
2. ................................................;
3.... .............................................;
4..................................................;
в ............ ……...ч. се събра за привеждане в изпълнение Заповед № .........от............200 ... г. на Кмета на Община Созопол за премахване на негоден строеж: ………………………находящ се в ................................ с административен адрес:.................................................... изграден от................................................................
Във връзка с изискванията на Общинската Наредба от……….. 2008 г. за принудително изпълнение на заповеди за премахване на строежи или части от тях работната група установи, че строежът е/не е опразнен от обзавеждане, хора,материали, малотрайни продукти и оборудване на собственика на строежа и др. В срока за доброволно изпълнение.
В .......... ………….ч. се пристъпи към принудително изпълнение на
заповедта за премахване на строежа.
СЪСТАВИЛИ:
ПРИСЪСТВАЛИ:
1. ............………. (..................................)
1. ............………. (..................................)
2. ............………. (..................................)
2. ............………. (..................................)
3. ............………. (..................................)
3. ............………. (..................................)
4. ............………. (..................................)
4. ............………. (..................................)
Приложение № 4 към чл. 11
ПРОТОКОЛ
за установяване състоянието на строежа и строителната площадка след започване на принудителното изпълнение
Днес, ........................... 200 ..... г., работна група в състав:
1. ................................................................ при дирекция “УТСКЕ”;
2...................................................................................................при…………………………………;
3...................................................................................................при…………………………………;
4......................................................... – в качеството си на изпълнител по Заповед № ........./........200 ... г.,
в присъствието на:
1......................................................................при …………………………..;
2. ........................................................................................................................;
3. ........................................................................................................................;
4. ................................................................................................. ......................;
В...........ч. приключи премахването на строеж: …………………………................................., находящ се в...........................................................................................................с административен адрес:......................................................................................................................................., собственост на .......................................................................................................
Заповед № ........../...................200… г. на Кмета на Община - Созопол е изпълнена. Строежът е приведен в състояние - негоден за ползване. Строителната площадка е в следното състояние...............................................................................................................................................................................................................................................................……………..............................................................
СЪСТАВИЛИ:
ПРИСЪСТВАЛИ:
1. ..........................(..................................)
1. ............………. (..................................)
2. ............………. (..................................)
2. ............………. (..................................)
3. ............………. (..................................)
3. ............………. (..................................)
4. ............………. (..................................)
4. ............………. (..................................)
Приложение № 5 към чл. 13, ал. 5
ПРОТОКОЛ
за извършените разходи по премахването на негоден строеж: .....................................
Днес, .................................. 200 ... г.,
1. .............................................................................................................
........................ - в качеството си на изпълнител по Заповед № ......../............ 200 ... г. за премахване на строеж: ………………………………. находящ се в ....................................................., и
2. .............................................при…………………………
3. .....................................................при …………………..;
След извършена проверка установиха, че при премахването на строежа са изпълнени следните видове работи (по предварителната количествено-стойностна сметка):
№ по ред
Вид
Ед.марка
Количество
Ед.цена
Обща стойност
Всичко:
ДДС:
Общо:
СЪСТАВИЛИ:
1. .......................... (.........................)
2. ............................(...........................)
3. ........................... (............................)
ПРОВЕРИЛ:
………………………………………………………………………………………………….
при Дирекция “УТСКЕ”: ................................. (.................................)

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 422/16.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в мрежата и числеността на персонала в детските градини за учебната 2007/2008г. в Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 249

Общински съвет Созопол променя групите в ЦДГ “Снежанка” гр.Созопол от 3 на 2 и персонала – педагогически – от 6 на 4 бр. и помощен – от 6.5 на 4.5 бр. за учебната 2007/2008 г., поради намаляване под норматива за средната посещаемост на децата в групите.

Докладна записка с вх.№ 445/21.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 250

1.Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г., както следва:
1.1.Общински съвет Созопол извършва промени в бюджетните кредити по бюджета на гр.Созопол за 2008г.- собствен в рамките на приетия му от Общински съвет бюджет за 2008г., в частта за местни дейности, както следва:
1.2.Намалява плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 604 “Осветление на улици и площади ” с 22 700лв. по параграфи, подпараграфи и обекти, както следва:

било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 930 000лв. 22 700лв. 907 300лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 -реконструкция
ул. осветление община Созопол 930 000лв. 22 700лв. 907 300лв.

1.3.Увеличава плана на разходите във функция “Общи държавни служби “ дейност 122 “ Общинска администрация “ със 22 700лв. и извършва промени в бюджетните кредити по параграфи, подпараграфи и обекти , както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 2 073 450лв. 22 700лв. 2 096 150лв.
в т.ч. било увеличение става
подпараграф 52-03 700лв.
-банкнотоброячна машина
за “Фронт-офис” Созопол 1бр. 700лв. 700лв. 1 400лв.
било увеличение става
подпараграф 52-04 27 000лв.
-лек автомобил за ДСП с.Атия
и с.Черноморец 0 19 000лв. 19 000лв.
-лек автомобил за ДСП с.Зидарово 15 000лв. 4 000лв. 19 000лв.
-лек автомобил за ДСП Созопол 15 000лв. 4 000лв. 19 000лв.
било намаление става
подпараграф 52-04 5 000лв.
-лек автомобил Созопол 112 000лв. 3 000лв. 109 000лв.
-лек автомобил Нива- за РДНО 18 000лв. 2 000лв. 16 000лв.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 251

2.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на бюджетните кредити на долупосоченото кметство в рамките на приетия му от Общински съвет бюджет за 2008г., в частта за местни дейности, както следва:

Кметство с.Росен
2.1.Извършва промени по плана на бюджетните кредити на дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” в обема на общите разходи за дейността по параграфи, подпараграфи и обекти, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 20 000лв. 20 000лв. 0
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 20 000лв. 20 000лв. 0
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 0 20 000лв. 20 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – реконструкция
спортна площадка с.Росен 0 20 000лв. 20 000лв.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 252

3. Въз основа на приетите решения по т.1.2., т.1.3., т.2.1. и заповед №Z-644 от 15.05.2008г. на Кмета на Община Созопол за служебна актуализация на бюджета /приложена/, Общински съвет Созопол утвърждава следната промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМА и основен ремонт за 2008г. на Община Созопол, както следва: /приложение №1/
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 7 061 161лв. 171 370лв. 7 232 531лв.
От:
-целева субсидия от ЦБ 342 100лв. 0 342 100лв.
-собствени средства 6 309 680лв. 20 000лв. 6 329 680лв.
-собствени средства за деле-
гираните от държавата д-ти 290 000лв. 0 290 000лв.
-други източници /ПУДООС/ 119 381лв. 151 370лв. 270 751лв.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 359/23.04.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VII-424, кв.45 по плана на с.Вършило, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 253

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.48 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 45/четиридесет и пет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ VІІ-424, кв.45, по плана на с.Вършило, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 60/06.03.08г на независим лицензиран оценител в размер на 462 /четиристотин шестдесет и два/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№ 411/14.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за с.о.”Червенка”, землище с.Черноморец, Община Созопол със Заповед №РД 09-239/25.07.2005г. на Областен управител на област Бургас.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 254

Общински съвет — Созопол, на основание чл.36, ал.2 и ал.3 /нова-ДВ, бр.1З от 2007г./ и във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ, във връзка с §31 ал.2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите — “за ползване от общината” на стойност 3 159 /три хиляди сто петдесет и девет/лв. без ДДС, или при цена на 1 /един/ дка — 166 250(сто шестдесет и шест хиляди двеста и петдесет) лв., с квоти общо от 19/400 кв.м.ид.ч., участващ в новообразуван имот №136, с.о.”Червенка”, землище с.Черноморец.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 255

Общински Съвет — Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицето Асен Василев Марков да заплати в полза на Община Созопол разликата от 1 9 /деветнадесет/ кв.м.ид.части от нововообразуван поземлен имот №136 по плана на с.о.”Червенка”, землище с.Черноморец, Община Созопол.


Докладна записка с вх.№ 412/14.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м. “Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол със Заповед №РД 09-171/18.12.2003г. на Областен управител на област Бургас.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 256

1. Общински съвет — Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите лица – Община Созопол на стойност 4 120 /четири хиляди сто и двадесет/лв., или при цена на 1 /един/ дка — 20 000 /двадесет хиляди/лв. с квоти общо от 206/706 кв.м.ид.ч., участващ в новообразуван имот №101, м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол.
2. Общински Съвет — Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицето Асен Тодоров Петров да заплати в полза на Община Созопол разликата от 206 /двеста и шест/ кв.м.ид.части, от нововообразуван поземлен имот №101 по плана на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол.

Докладна записка с вх.№ 413/14.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м. “Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол със Заповед №РД 09-171/18.12.2003г. на Областен управител на област Бургас.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 257

1. Общински съвет — Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите – Община Созопол на стойност 2 980 /две хиляди деветстотин и осемдесет/лв., или при цена на 1 /един/ дка — 20 000 /двадесет хиляди/лв. с квоти общо от 149/999 кв.м.ид.ч участващ в новообразуван имот №127, м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, Община Созопол.
2. Общински Съвет — Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицата Атанас Георгиев Милев и Людмила Павлова Димова да заплатят в полза на Община Созопол разликата от 149 /сто четирдесет и девет/ кв.м.ид.част от нововообразуван поземлен имот №127 по плана на м.”Куку баир землище гр.Созопол, Община Созопол.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да приключи процедурата за съставяне на актове за общинска собственост след което, да приключи сделките за разпореждане.

Докладна записка с вх.№ 449/22.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: предложение за учредяване на право на строеж в полза на “ЕВН България Електроразпределение” АД, за реализиране предмет на дейност на дружеството- изграждане на трансформаторен пост /БКТП/ в ПИ 67800.504.264, кадастрална карта на гр.Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 258

1. ОБЩИНА СОЗОПОЛ, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.62, ал.1 от Закон за енергетиката, учредява на “ЕВН България Електроразпределение” АД, гр. Пловдив, с рег.по ф.д.№ 5347/28.04.2000г. на ПОС, и с БУЛСТАТ 115552190, ПРАВОТО НА СТРОЕЖ за изграждането на Трансформаторен пост /БКТП/ със застроена площ от 12/дванадесет /кв.м., в ПИ 67800.504.264, по кадастрална карта на гр.Созопол, идентичен с УПИ ХІV, в кв.144 по регулационен план гр.Созопол, по технически инвестиционен проект, целият имот с площ от 40 / четиридесет/кв.м. и при граници и съседи от всички страни – север и североизток ПИ 67800.504.263, запад – ПИ 67800.504.264/улица/, юг - ПИ 67800.504.191/улица/.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж за обекта за застроена площ от 12 кв.м. , възлизаща на 7 343 лв. /седем хиляди триста четиридесет и три лева/, без вкл. ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 109/16.05.2008г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение за обекта по т.1.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 410/14.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр. Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 259

Общински съвет — Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията, приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имоти на територията на населените места и територията на Община Созопол, както следва:
1. Скица №156/12.05.2008година за гр.Созопол, като допълнение към скица №130/21.04.5008година за гр.Созопол.

Докладна записка с вх.№ 451/22.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр. Созопол и други населени места на територията на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 260

Общински съвет — Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията, приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имоти на територията на населените места и територията на Община Созопол, както следва:
1. Скица №72/21.05.2008година за с.Черноморец

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 458/27.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектни предложения по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. (ПРСР).
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 261

І. Общински съвет Созопол дава своето съгласие:
1. Община Созопол да кандидатства с проектно предложение ,,ВиК инфраструктура и съпътстващи съоръжения за пречистване на водите, с.Извор” по Програмата за развитие на селските райони, Приоритетна ос 3: Качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика, мярка 322. Обновяване и развитие на селата.
2. Община Созопол да кандидатства с проектно предложение ,,ВиК инфраструктура и съпътстващи съоръжения за пречистване на водите, с.Равна гора” по Програмата за развитие на селските райони, Приоритетна ос 3: Качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика, мярка 322. Обновяване и развитие на селата.
3. Община Созопол да кандидатства с проектно предложение ,,ВиК инфраструктура и съпътстващи съоръжения за пречистване на водите, с.Крушевец” по Програмата за развитие на селските райони, Приоритетна ос 3: Качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика, мярка 322. Обновяване и развитие на селата.
II. Общински съвет Созопол дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подготви и представи необходимите документи пред Държавен фонд ,,Земеделие” — Разплащателна агенция..

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 462/29.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Общински План за защита при бедствия.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 262

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.65, ал.1, т.2 от Закона за защита при бедствия Общински съвет Созопол ПРИЕМА общински План за развитие при бедствия.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 467/29.05.2008г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 263

1. Приема Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета, съдържаща конкретни насоки за изпълнение на изискванията на ЗЗЖ.
2. Във връзка с приетата Програма задължава Общинска администрация Созопол в двумесечен срок да представи на Общинския съвет конкретно предложение за финансирането й със собствени средства и посочи място за изграждане на временен приют, съгласно изискванията по смисъла на Закона за ветеринарномедицинската дейност, ЗЗЖ и Националната Ветеринарномедицинска служба.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 471/30.05.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване съгласие за осигуряване на средства за издръжка на двама държавни служители от системата на МВР, категория “Д” и един – категория “Е”.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 264

Общински съвет Созопол дава съгласие Община Созопол да осигури средствата за издръжка на двама служители категория “Д” и един държавен служител категория “Е”, като за целта ще бъде сключен договор между Общината и МВР на основание чл.107, ал.1 от ЗМВР.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………….
/К. Германова/
върнете се назад

Новини:

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...