:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛНА ОСЕМНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 28.11.2008 г.


РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ
НА ОСЕМНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ПРОВЕДЕНО НА 28.11.2008 г.

По предложение на
Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол:
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 402

Общински съвет – Созопол, прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
1. Докладна записка с вх.№ 748/29.10.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на общински план за управление при кризи в следствие на терористична дейност.
2. Докладна записка с вх.№ 761/03.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Избор на представител на Община Созопол в Общото събрание на “Бургасинвест” ООД.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
3. Докладна записка с вх.№826/17.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Закриване на дейност 314”Полудневна детска градина” – местна дейност към ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” – Созопол и откриване на дейност 318”Предучилищна полудневна подготовка на 6-годишни деца” – държавна дейност във функция “Образование”.
4. Докладна записка с вх.№827/17.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г.
5. Докладна записка с вх.№833/18.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с “Проект на Укрепване на свлачища на път с.Маринка – с.Зидарово – с.Вършило, км 2 + 800” към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
6. Докладна записка с вх.№ 666/04.09.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост находящи се в сградата на Културен дом – гр.Созопол, Община Созопол.
7. Докладна записка с вх.№ 741/23.10.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ IX-35, кв.6 по плана на с.Росен, Община Созопол.
8. Докладна записка с вх.№ 746/27.10.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ І общ в кв.8, целия с площ от 375кв.м. в с.Крушевец, Община Созопол.
9. Докладна записка с вх.№ 759/03.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем по предназначение на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ търговски обект “Вятърна мелница”, Созопол.
10. Докладна записка с вх.№ 762/03.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Безвъзмездно прехвърляне нс помещение, собственост на Община Созопол.
11. Докладна записка с вх.№ 768/05.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2008г. на картотекирани граждани като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
12. Докладна записка с вх.№ 769/05.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2008г. на картотекирани граждани като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
13. Докладна записка с вх.№803/13.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на решение за продажба на притежаваните от Община Созопол акции в “Градина” АД.
14. Докладна записка с вх.№ 807/13.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ IX-81, кв.8 по плана на гр.Созопол /нов идентификационен №67800.501.81 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол/
15. Докладна записка с вх.№ 808/12.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІІІ-99, кв.16 по плана на с.Зидарово, Община Созопол.
16. Докладна записка с вх.№ 838/20.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на право на строеж в полза на собственик на сграда, за изграждане на стълби към съществуващ нежилищен обект в ПИ 67800.502.134, кадастрална карта на гр.Созопол.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
17. Докладна записка с вх.№ 760/03.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Именуване на улици в регулационните граници на с.Черноморец, Община Созопол.
18. Докладна записка с вх.№ 799/12.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ и Работен устройствен план /РУП/, за УПИ XVIII-351, в кв.33 по плана на гр.Созопол с нов идентификационен номер 67800.501.313 по влязла в сила кадастрална карта.
19. Докладна записка с вх.№ 800/12.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване промяна на плана за регулация на УПИ XVIII-1349, кв.44 по плана на гр.Созопол с нов идентификационен номер 67800.504.237 по влязла в сила кадастрална карта.
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ.
20. Докладна записка с вх.№809/14.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
VI. Докладна записка с вх.№843/25.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхвата на ПИ 000192 в местност “Край село”, землище с.Равна гора, общ.Созопол с цел изграждане на локална пречиствателна станция за отпадъчни води /ЛПСОВ/ с.Равна гора.
VII. Докладна записка с вх.№844/25.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхвата на ПИ 001093 в местност “Махалата”, землище с.Крушевец, общ.Созопол с цел изграждане на локална пречиствателна станция за отпадъчни води /ЛПСОВ/ с.Крушевец.
VIII. Докладна записка с вх.№845/25.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхвата на ПИ 025225 от КВС в местност “Край село”, землище с.Росен, общ.Созопол с цел изграждане на локална пречиствателна станция за отпадъчни води /ЛПСОВ/ с.Росен.
IX. Докладна записка с вх.№846/25.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхвата на ПИ 028101 в землище с.Извор, общ.Созопол с цел изграждане на локална пречиствателна станция за отпадъчни води /ЛПСОВ/ с.Извор.
X. Докладна записка с вх.№852/27.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 761/03.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Избор на представител на Община Созопол в Общото събрание на “Бургасинвест” ООД.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 403

На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация определя за представител в Общото събрание на „Бургасинвест” ООД – Божана Вълкова-Чампарова с ЕГН 7206280573

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№826/17.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Закриване на дейност 314”Полудневна детска градина” – местна дейност към ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” – Созопол и откриване на дейност 318”Предучилищна полудневна подготовка на 6-годишни деца” – държавна дейност във функция “Образование”.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 404

1.Общински съвет Созопол закрива в гр.Созопол местна дейност 314 “Полудневна детска градина” към ОУ “Св.св.Кирил и Методий” с численост на персонала 1 щатна бройка педагогически персонал, считано към 01.01.2009година.
2.Общински съвет Созопол открива в гр.Созопол държавна дейност 318 “Предучилищна полудневна подготовка на 6-годишни деца” с численост на персонала 1 щатна бройка педагогически персонал, считано от 01.01.2009г.

Докладна записка с вх.№827/17.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 405

Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г., както следва:
1.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на приходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. по параграфи, както следва:
Наименование на параграфи било увеличение става
§ 13-03 – данък в/у превоз.средства 100 000лв. 30 000лв. 130 000лв.
§ 24-04 – приходи от продажби на
услуги,стоки 80 000лв. 40 000лв. 120 000лв.
§ 24-06 – приходи от наеми на земя 3 000лв. 166 000лв. 169 000лв.
§ 27-11 – такси за полз.на дет.градини 0 11 000лв. 11 000лв.
§ 27-02 – такси за полз.на дет.ясли 0 5 040лв. 5 040лв.
§ 27-29 – други общински такси 170 000лв. 114 000лв. 284 000лв.
§ 41-00 – приходи от концесии 1 000лв. 94 000лв. 95 000лв.
§ 70-10 – постъпл. от продажби на дялове,
акции и ликвидац.дялове 0 4 720 960лв. 4 720 960лв.
Общо увеличение: 5 181 000лв.
било намаление става
§ 24-05 – прих.от наеми на имущ. 150 000лв. 50 000лв. 100 000лв.
§ 40-22 –постъпления от продажба
на сгради 7 000 000лв. 5 000 000лв.2 000 000лв.
§ 40-40 – постъпления от продажба
на земя 600 000лв. 131 000лв. 469 000лв.
Общо намаление: 5 181 000лв.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 406

2.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. в частта за местни дейности, както следва:
2.1.Намалява плана на разходите по бюджета на гр.Созопол-собствен за 2008г. с 321 900лв. и извършва промени на плана на бюджетните кредити по функции, дейности и параграфи, както следва:
2.1.1. Функция “Общи държавни служби” намаление с 361 900лв., в т.ч.
- Дейност 122 “Общинска администрация” намаление с 321 900лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 258 695лв. 41 220лв. 1 217 475лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 500 000лв. 41 220лв. 458 780лв.
било намаление става
§ 42-00 – тек.трансф.и обезщетения
и помощи 340 000лв. 160 000лв. 180 000лв.
в т.ч.
§ 42-14 – помощи по решение
на Общински съвет 340 000лв. 160 000лв. 180 000лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 605 450лв. 5 680лв. 599 770лв.
в т.ч.
било намаление става
подпараграф 52-03 – климатици
киносалон 4бр.Созопол 10 000лв. 10 000лв. 0
било увеличение става
подпараграф 52-05 – информационно
едностранно табло с размери
200см./200см. 0 1 440лв. 1 440лв.
-информац.двустранно табло с
размери 200см./200см. 0 1 740лв. 1 740лв.

-информац. едностранно табло с
размери 120см./200см. 0 1 140лв. 1 140лв.
било намаление става
§ 53-00 – придобиване на НМА 409 380лв. 115 000лв. 294 380лв.
в т.ч.
подпараграф 53-09
-проект реконструкция на път BGS
1210/ІІ-99/Созопол-к/г Каваци 35 000лв. 35 000лв. 0
-проект реконструкция на пътBGS
1211/ІІ-99 Черноморец-
Созопол/-Равадиново 25 000лв. 25 000лв. 0
-проект на път ВGS 1212/ІІ-99
Крайморие-Черноморец/ Атия-
Росен-Равна гора 30 000лв. 30 000лв. 0
-проект на път BGS 1215/І-9,Маринка-
Крушевец/, Извор-Зидарово фаза работно
проектиране Извор-Зидарово 25 000лв 25 000лв. 0
-Дейност 123 “Общински съвет” намаление с 40 000лв.
било намаление става
§ 51-00 – основен ремонт
Общински съвет Созопол 40 000лв. 40 000лв. 0

2.1.2.Функция ”Отбрана и сигурност” намаление със 100 000лв., в т.ч.
-Дейност 239 “Други дейности по вътрешната сигурност” намаление с 50 000лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 185 000лв. 50 000лв. 135 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 180 000лв. 50 000лв. 130 000лв.
- Дейност 284 “Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии” намаление с 50 000лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 100 000лв. 50 000лв. 50 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 100 000лв. 50 000лв. 50 000лв.
2.1.3.Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” дейност 524 “Домашен социален патронаж” намаление с 70 000лв. и извършва вътрешна промяна на плана на бюджетните кредити по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 242 575лв. 84 400лв. 158 175лв.
в т.ч.
§ 10-11 – храна 100 000лв. 30 000лв. 70 000лв.
§ 10-15 – материали 70 000лв. 44 400лв. 25 600лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 20 000лв. 10 000лв. 10 000лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 35 450лв. 14 400лв. 49 850лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – електрически
тиган с вместимост на ваната до 99л.
за ДСП гр.Созопол 0 8 300лв. 8 300лв.
-планетарен миксер –вместимост на
басана 50л.за ДСП гр.Созопол 0 6 100лв. 6 100лв.
2.1.4. Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” увеличение със 190 000лв., в т.ч.
-Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” намаление с 30 000лв.
било намаление става
§52-00 – придобиване на ДМА 2 854 855лв. 30 000лв. 2 824 855лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – канализация
Буджака 30 000лв. 30 000лв. 0

-Дейност 622 “Озеленяване” увеличение със 100 000 лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 355 959лв. 100 000лв. 455 959лв.
в т.ч
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 350 000лв. 100 000лв. 450 000лв.
- Дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” увеличение с 120 000лв. и извършва вътрешна промяна на плана на бюджетните кредити по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 114 221лв. 30 000лв. 144 221лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 6 500лв. 30 000лв. 36 500лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 292 000лв. 90 000лв. 382 000лв.
в т.ч.
било намаление става
подпараграф 52-03 – детски комплект
градска градина Созопол 30 000лв. 30 000лв. 0
било увеличение става
подпараграф 52-06 – конструктивно
укрепване и консервация на крепостни
зидове в обхвата на УПИ 405,УПИ 406,
УПИ 440,УПИ 441 и ул.Кулата 0 120 000лв. 120 000лв.
- Дейност 627 “Управление на дейностите по отпадъците”-извършва вътрешна промяна по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи и подпараграфи, както следва: / Приложение №2/
било - става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 25 000лв. 25 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03
по обекти, както следва:
било намаление става
-фургон за РДНО 5 000лв. 5 000лв. 0
-косачка за РДНО 2 000лв. 2 000лв. 0
-пералня за РДНО 1 000лв. 1 000лв. 0
било увеличение става
-поливна система за РДНО 0 8 000лв. 8 000лв.
2.1.5.Функция “Икономически дейности и услуги” увеличение със 20 000лв., в т.ч.
- Дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” увеличение с 100 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 1 708 370лв. 100 000лв. 1 808 370лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 1 650 740лв. 100 000лв. 1 750 740лв.
-Дейност 989 “Други дейности по икономиката” намаление с 80 000лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 2 089 000лв. 80 000лв. 2 009 000лв.
в т.ч.
§10-98 – други некласиф. 100 000лв. 80 000лв. 20 000лв.
2.2.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на кметство с.Извор за 2008г. със 70 000лв. в частта за местни дейности, както следва: / Приложение №3/
2.2.1.Увеличава плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” със 70 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 65 000лв. 70 000лв. 135 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 65 000лв. 70 000лв. 135 000лв.

2.3.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на кметство с.Зидарово за 2008г. с 18 500лв. и извършва промени на бюджетните кредити в частта за местни дейности, както следва: /Приложение №4/
2.3.1.Увеличава плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 18 650лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 32 550лв. 150лв. 32 700лв.
в т.ч.
§ 10-51 – командировки 3 000 150лв. 3 150лв.

§ 51-00 – основен ремонт на ДМА 0 18 500лв. 18 500лв.
/за дограма на двата етажа на общ.
сграда над соц.патронаж/ 0 18 500лв. 18 500лв.
2.3.2.Намалява плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 2 880лв. по дейности и параграфи, както следва:
- Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” намаление с 9 480лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 16 500лв. 9 480лв. 7 020лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 1 500лв. 1 000лв. 500лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 2 000лв. 2 000лв. 0
§ 10-30 – текущ ремонт 10 000лв. 6 480лв. 3 520лв.
- Дейност 604 “Осветление на улици и площади” намаление с 3 000лв.
било намаление става
§ 10-00 - издръжка 18 000лв. 3 000лв. 15 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 8 000лв. 3 000лв. 5 000лв.
- Дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” увеличение с 10 567лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 19 450лв. 10 567лв. 30 017лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 7 000лв. 9 567лв. 16 567лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 11 300лв. 1 000лв. 12 300лв.
- Дейност 622 “Озеленяване” намаление с 967лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 150лв. 967лв. 183лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 1 000лв. 967лв. 33лв.
2.3.3.Увеличава плана на разходите във функция “Почивно дело, култура,религиозни дейности с 2 730лв. по дейности и параграфи, както следва:
- Дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” намаление със 150лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 000лв. 150лв. 850лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 1 000лв. 150лв. 850лв.
- Дейност 759 “Други дейности по културата” увеличение с 2 880лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 4 000лв. 2 880лв. 6 880лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 4 000лв. 2 880лв. 6 880лв.
2.4.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на кметство с.Росен за 2008г. с 45 000лв. и извършва промени на бюджетните кредити в частта за местни дейности, както следва: /Приложение №5/
2.4.1.Увеличава плана на разходите на дейност 122 “Общинска администрация” с 1 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 21 100лв. 1 000лв. 22 100лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 6 000лв. 1 000лв. 7 000лв.
2.4.2.Намалява плана на разходите на дейност 525 “Клубове на пенсионера, инвалида и др.” с 1 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 3 350лв. 1 000лв. 2 350лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 1 000лв. 500лв. 500лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 1 000лв. 500лв. 500лв.
2.4.3.Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” с 45 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 100лв. 45 000лв. 45 100лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 0 45 000лв. 45 000лв.
2.5.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на кметство с.Равна гора за 2008г. с 50 000лв. и извършва промени на бюджетните кредити в частта за местни дейности, както следва: /Приложение №6/
2.5.1.Намалява плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 9 000лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 16 100лв. 1 000лв. 17 100лв.
в т.ч.
§ 10-20 – рзходи за вън.услуги 4 000лв. 1 000лв. 5 000лв.
било намаление става
§53-00 – придобиване на НМА 22 000лв. 10 000лв. 12 000лв.
в т.ч.
-проект спортна зала с.Равна гора 10 000лв. 10 000лв. 0
2.5.2. Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” с 30 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 12 200лв. 30 000лв. 42 200лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 2 800лв. 30 000лв. 32 800лв.
2.5.3.Увеличава плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” 29 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 100 000лв. 29 000лв. 129 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 100 000лв. 29 000лв. 129 000лв.
2.6.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на кметство с.Присад за 2008г. с 25 000лв. и извършва промени на бюджетните кредити в частта за местни дейности, както следва: /Приложение №7/
2.6.1.Увеличава плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 2 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 22 300лв. 2 000лв. 24 300лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 5 000лв. 2 000лв. 7 000лв.
2.6.2.Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” с 1 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 7 600лв. 1 000лв. 8 600лв.
в т.ч.
било увеличение става
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 4 800лв. 3 000лв. 7 800лв.
било намаление става
§ 10-30 – текущ ремонт 2 000лв. 2 000лв. 0

2.6.3.Намалява плана на разходите във функция “Почивно дело, култура,религиозни дейности” дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” с 3 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 3 000лв. 3 000лв. 0
в т.ч.
§ 10-15 – материали 3 000лв. 3 000лв. 0
2.6.4. Увеличава плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” 25 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 20 700лв. 25 000лв. 45 700лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 20 700лв. 25 000лв. 45 700лв.
2.7.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на кметство с.Равадиново за 2008г. с 32 000лв. и извършва промени на бюджетните кредити в частта за местни дейности, както следва: /Приложение №8/
2.7.1.Увеличава плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 6 500лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 21 650лв. 6 500лв. 28 150лв.
в т.ч.
§10-30 – текущ ремонт 7 500лв. 6 500лв. 14 000лв.
2.7.2.Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 37 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
- Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” увеличение с 30 500лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 150лв. 1 000лв. 150лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 500лв. 500лв. 0
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 500лв. 500лв. 0
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 60 000лв. 31 500лв. 91 500лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – канализация
с.Равадиново-изграждане на домовите
отклонения 60 000лв. 31 500лв. 91 500лв.
- Дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” увеличение с 6 500лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 11 400лв. 2 500лв. 8 900лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 6 500лв. 2 500лв. 4 500лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 0 9 000лв. 9 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03
-детски комплект парк с.Равадиново 0 9 000лв. 9 000лв.
2.7.3.Намалява плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 11 500лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 51 500лв. 11 500лв. 40 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 51 500лв. 11 500лв. 40 000лв.
2.8.Общински съвет Созопол увеличава разходната част на бюджета на кметство с.Атия за 2008г. с 15 000лв. в частта за местни дейности, както следва: /Приложение №9/
2.8.1. Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 604 “Осветление на улици и площади” с 15 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 40 000лв. 15 000лв. 55 000лв.
в т.ч.
§ 10-16 вода,горива,енергия 10 000лв. 2 000лв. 12 000лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 30 000лв. 13 000лв. 43 000лв.
2.9.Общински съвет Созопол увеличава разходната част на бюджета на кметство с.Крушевец за 2008г. с 60 000лв. в частта за местни дейности, както следва: /Приложение №10/
2.9.1. Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” с 10 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 3 000лв. 10 000лв. 13 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 0 10 000лв. 10 000лв.
2.9.2.Увеличава плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 50 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 35 000лв. 50 000лв. 85 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 35 000лв. 50 000лв. 85 000лв.
2.10.Общински съвет Созопол увеличава разходната част на бюджета на кметство с.Вършило за 2008г. с 20 000лв. в частта за местни дейности, както следва: /Приложение №11/
2.10.1. Увеличава плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 20 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 10-00 – издръжка 54 900лв. 20 000лв. 74 900лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 54 900лв. 20 000лв. 74 900лв.
2.11.Общински съвет Созопол увеличава разходната част на бюджета на кметство с.Габър за 2008г. с 20 000лв. в частта за местни дейности, както следва: /Приложение №16/
2.11.1.Увеличава плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 17 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 16 450лв. 17 000лв. 33 450лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 3 000лв. 17 000лв. 20 000лв.
2.11.2.Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” с 3 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 3 000лв. 3 000лв. 6 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 1 500лв. 3 000лв. 4 500лв.
2.12.Общински съвет Созопол увеличава разходната част на бюджета на кметство с.Индже войвода за 2008г. с 35 000лв. и извършва промени на бюджетните кредити в частта за местни дейности, както следва: /Приложение №12/
2.12.1. Увеличава плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 200лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 9 450лв. 200лв. 9 650лв.
в т.ч.
§ 10-51 – командировки 1 000лв. 200лв. 1 200лв.
2.12.2.Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 35 500лв. по дейности и параграфи, както следва:
- Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” увеличение с 35 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 0 35 000лв. 35 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 0 35 000лв. 35 000лв.
- Дейност 604 “Осветление на улици и площади” увеличение с 1 200лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 11 000лв. 1 200лв. 12 200лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 1 200лв. 1 200лв. 2 400лв.

-Дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” намаление с 500лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 000лв. 500лв. 500лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 500лв. 500лв. 0
- Дейност 622 “Озеленяване” намаление с 200лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 500лв. 200лв. 300лв.
в т.ч.
§ 10-13 – облекло 150лв. 150лв. 0
§ 10-15 – материали 350лв. 50лв. 300лв.
2.12.3.Намалява плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 700лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 54 700лв. 700лв. 54 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 54 700лв. 700лв. 54 000лв.
2.13.Общински съвет Созопол увеличава разходната част на бюджета на кметство с.Черноморец за 2008г. с 11 400лв. и извършва промени на бюджетните кредити в частта за местни дейности, както следва: /Приложение №13/
2.13.1. Увеличава плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 11 400лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 115 955лв. 11 400лв. 127 355лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 20 000лв. 5 000лв. 25 000лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 43 000лв. 6 400лв. 49 400лв.
2.13.2.Намалява плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 10 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
- Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” намаление с 6 000лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 100 000лв. 100 000лв. 0
в т.ч.
подпараграф 52-06 – реконструкция
тласкател с.Черноморец 100 000лв. 100 000лв. 0
било увеличение става
-канализация ул.”Оборище” 0 30 000лв. 30 000лв.

-за довърш.работи за Водоем 0 64 000лв. 64 000лв.
- Дейност 604 “Осветление на улици и площади” увеличение с 16 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 120 000лв. 10 000лв. 130 000лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 40 000лв. 4 000лв. 44 000лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 80 000лв. 6 000лв. 86 000лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 70 000лв. 6 000лв. 76 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06
било намаление става
-осветление до гробищен парк 40 000лв. 40 000лв. 0
било увеличение става
-изграждане на улично осветление
на ул.”Лилия” 0 3 000лв. 3 000лв.
-изграждане на улично осветление
на ул.”Родопи” и ул.”Акра” 0 37 000лв. 37 000лв.
-осветление с.о.Червенка 30 000лв. 6 000лв. 36 000лв.
- Дейност 622 “Озеленяване” увеличение с 10 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 25 155лв. 10 000лв. 35 155лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 20 000лв. 10 000лв. 30 000лв.
- Дейност 626 “Пречистване на отпадъчните води от населените места” намаление с 30 000лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 30 000лв. 30 000лв. 0
в т.ч.
подпараграф 52-06
-ПСОВ-Черноморец 30 000лв. 30 000лв. 0
2.13.3.Увеличава плана на разходите във функция “Почивно дело, култура,религиозни дейности” дейност 759 “Други дейности по културата” с 9 000лв. параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 43 260лв. 9 000лв. 55 260лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 43 260лв. 9 000лв. 55 260лв.

2.13.4. Увеличава плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 866 “Други дейности по икономиката” с 1 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 20 000лв. 1 000лв. 21 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 20 000лв. 1 000лв. 21 000лв.
2.14.Общински съвет Созопол намалява плана на разходната част на бюджета за 2008г. във функция “Образование” дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ” в частта за местни дейности със 80 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 445 000лв. 80 000лв. 365 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06
- ЦДГ с.Зидарово 180 000лв. 180 000лв. 0
било увеличение става
-кухненски блок
ЦДГ с.Черноморец 100 000лв. 100 000лв. 200 000лв.


Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 407

3. Въз основа на приетите решения по т.2.1.1., т.2.1.3., т.2.1.4., т.2.3.1., т.2.5.1., т.2.7.2., т.2.13.3., т.2.14. и заповед №Z-1533 от 13.11.2008г. на Кмета на Община Созопол за служебна актуализация, Общински съвет Созопол утвърждава следната промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМА и основен ремонт за 2008г. на Община Созопол, както следва: /приложение №1/
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 7 176 135лв. 1 852 720лв. 9 028 855лв.
От:
-целева субсидия от ЦБ 344 100лв. 0 344 100лв.
било намаление става
-собствени средства 4 750 180лв. 147 280лв. 4 602 900лв.
-собствени средства за деле-
гираните от държавата д-ти 290 000лв. 0 290 000лв.
било увеличение става
-други източници /ПУДООС/ 700 335лв. 2 000 000лв. 2 700 335лв.
в т.ч.
-канализация с.Равадиново 700 335лв. 0 700 335лв.
-ПСОВ гр.Созопол 0 2 000 000лв. 2 000 000лв.

-МРРБ-София 1 091 520лв. 0 1 091 520лв.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 408

4. Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. с 5 300лв. в делегиранате от държавата дейности – дофинансирани с общински приходи по функции, дейности и параграфи, както следва:
4.1.Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” с 5 300лв.
- Дейност 738 “Читалища” – дофинансирани с общински приходи с 5 300лв.
било увеличение става
§ 45-00 – суб.за орг.с нестоп.цел 48 000лв. 5 300лв. 53 300лв.
в т.ч. за:
-Читалище “Димо Николов”
с.Черноморец 10 000лв. 2 300лв. 12 300лв.
-Читалище “Наука” с.Индже войвода 0 3 000лв. 3 000лв.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 409

5. Общински съвет Созопол намалява плана на разходите по бюджета на Община Созопол за 2008г. в частта “Резерв за непредвидени и неотложни разходи” 5 300лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 97-00 – резерв за непредвидени
и неотложни разходи 5 300лв. 5 300лв. 0

Докладна записка с вх.№833/18.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с “Проект на Укрепване на свлачища на път с.Маринка – с.Зидарово – с.Вършило, км 2 + 800” към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
РЕШЕНИЕ
№ 410

1. Общински съвет Созопол дава съгласие Община Созопол да кандидатства с проектно предложение “Проект за Укрепване на свлачища на път с.Маринка – с.Зидарово – с.Вършило, км 2+800” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, по схема за безвъзмездна финансова помощ, Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Бюджетна линия: BG161PO001/1.4-03/2008 „Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации”
2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подготви и представи необходимите документи пред Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 666/04.09.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост находящи се в сградата на Културен дом – гр.Созопол, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 411
1. Общински съвет гр.Созопол на основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 и чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публичен търг за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, представляващ офис с площ от 13/тринадесет/кв.м., находящ се на партерен етаж в общинска сграда – Културен дом, разположена в рамките на ПИ № 67800.505.88, по кадастрална карта на гр.Созопол, стар идентификатор - УПИ ІІ-531, кв.29 по плана на гр.Созопол/ за който е съставен акт за частна Общинска собственост 464/01.03.2004год.
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 122 /24.06.2008г. в размер на 314.17/ триста и четирнадесет лева и 0.17ст./лв. месечна наемна цена, изготвена от независим лицензиран оценител, която да се използва като начална тръжна цена, без ДДС при провеждането на търга.
1.2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилия участник.
2. Общински съвет гр.Созопол на основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 и чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публичен търг за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, представляващ офис с площ 12/дванадесет/кв.м. /обособена част от коридорно пространство/, находящ се на партерен етаж в общинска сграда – Културен дом, разположена в рамките на ПИ № 67800.505.88, по кадастрална карта на гр.Созопол, стар идентификатор - УПИ ІІ-531, кв.29 по плана на гр.Созопол/ за който е съставен акт за частна Общинска собственост 464/01.03.2004год.
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 123/24.06.2008г. в размер на 290/двеста и деветдесет/лв. месечна наемна цена, изготвена от независим лицензиран оценител, която да се използва като начална тръжна цена, без ДДС при провеждането на търга.
1.2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилия участник.

Докладна записка с вх.№ 741/23.10.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ IX-35, кв.6 по плана на с.Росен, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 412

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 45/четиридесет и пет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът в урегулиран поземлен имот УПИ ІХ-35, кв.6 по плана на с.Росен, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка №199/15.09.08г на независим лицензиран оценител в размер на 1540,22 /хиляда петстотин и четиридесет лв. и двадесет и две ст./лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./ , по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№ 746/27.10.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ І общ в кв.8, целия с площ от 375кв.м. в с.Крушевец, Община Созопол.


Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 413

1. На основание чл.49а от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет –гр.Созопол одобрява в полза на лицето Адиле Адемова Мехмедова, ЕГН 7503250534 от с.Крушевец да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ сграда - 100кв.м., предвидена за изграждане върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИ Іобщ, в кв.8, целият с площ от 375 кв.м., по плана на с.Крушевец, Община Созопол, при граници – североизток – УПИ ІІ-49, югоизток – УПИ ХІІ-53, югозапад – улица и северозапад – улица, за който е съставен АЧОС №897/02.03.2007г.
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 216/20.10.2008г. на независим лицензиран оценител и определя цена на право на строеж за 1/един/кв.м. в размер на 30.12/тридесет лв. и дванадесет ст./лв., без ДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.

Докладна записка с вх.№ 759/03.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем по предназначение на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ търговски обект “Вятърна мелница”, Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 414

1. На основание чл.14 ал.1 и ал. 2 от Закон за общинска собственост, във връзка с чл.21, ал.1 от Наредбата на Общински Съвет, за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество, да бъде отдадена чрез провеждане на публичен конкурс сграда- търговски обект “Вятърна мелница”, при граници изток:сграда БЧК, юг, запад и север: общинско място, и находяща се в кв.42, по план на гр.Созопол , със застроена площ 20 кв.м. и с обща разгъната застроена площ от 40 кв.м., с АЧОС № 3/20.01.1997г. и със съответно предназначение за търговия и ОХ.
2. Общински Съвет одобрява срока за отдаване под наем на помещенията да бъде не повече от 3/три/ години.
3. На основание чл.14, ал.8 от ЗОС, Общински Съвет, одобрява и определя първоначална месечна цена без вкл.ДДС, за отдаването под наем чрез провеждане на публичен конкурс за описания по т.1 имот в размер на 662,50 лв. без вкл.ДДС.

Докладна записка с вх.№ 762/03.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Безвъзмездно прехвърляне нс помещение, собственост на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 415

1. На основание чл.35, ал.5 от Закона за общинска собственост община Созопол прехвърля безвъзмездно право на собственост на „Тракийско сдружение Яни Попов” – гр.Созопол, рег. с решение № 1 по ф.д.№ 3218 по описа за 1999г. на БОС върху следния недвижим имот частна общинска собственост – помещение с площ от 85 кв.м. със самостоятелен вход във сграда, представляваща секция 2, бл.12, ул.”Стара планина”, находящ се в УПИ II, КВ.71 по плана на гр. Созопол.
2. Предоставянето на помещението да се извърши при следните условия:
а/ имота да се ползва само по предназначение: като клуб „ Тракийско сдружение Яни Попов „- гр. Созопол.
б/ имота да се ползва само за осъществяване целите на сдружението, съгласно устава му.

Докладна записка с вх.№ 768/05.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2008г. на картотекирани граждани като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 416

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2008 год. на картотекирани граждани от гр.Созопол, като жилищнонуждаещи се, които да бъдат настанени в общински жилища, при наличието на такива, до пореден номер 12/дванадесет/ включително от приложения списък.

Докладна записка с вх.№ 769/05.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2008г. на картотекирани граждани като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 417

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2008 год. на картотекирани граждани от гр.Созопол, като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 47/четиридесет и седем/ включително от приложения списък.


Докладна записка с вх.№803/13.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на решение за продажба на притежаваните от Община Созопол акции в “Градина” АД.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 418

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във вр.с чл.35 ал.4, т.2, от Закон за общинската собственост, чл.185 ал.2 от ТЗ, във вр. с чл. 14 ал.3 от Устава на “Градина” АД, Общински Съвет приема преложението на акционера „Дюни“ АД за закупуване на притежаваните от Община Созопол акции, представляващи 25 % от капитала на „Градина“ АД при пазарна цена, съгласно оценка извършена от независим лицензиран оценител в размер на 2 394 000 лева.
Възлага на КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ да извърши необходимите правни действия за прехвърлянето на притежаваните от Община Созопол акции от капитала на “Градина” АД на „Дюни“ АД срещу цена от 2 394 000 лева, съгласно разпоредбите на ТЗ.

Докладна записка с вх.№ 807/13.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ IX-81, кв.8 по плана на гр.Созопол /нов идентификационен №67800.501.81 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол/
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 419

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 11/единадесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът в урегулиран поземлен имот УПИ ІХ-81, кв.8, по плана на гр. Созопол /нов идентификационен номер №67800.501.81 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол/.
2. Одобрява експертна оценка № 212/17.10.2008г. на независим лицензиран оценител в размер на 2384/две хиляди триста осемдесет и четири/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№ 808/12.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІІІ-99, кв.16 по плана на с.Зидарово, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 420

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 80/осемдесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът в урегулиран поземлен имот УПИ ІІІ-99, кв.16 по плана на с.Зидарово, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка №213/17.10.08г на независим лицензиран оценител в размер на 1369 /хиляда триста шестдесет и девет /лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./ , по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№ 838/20.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на право на строеж в полза на собственик на сграда, за изграждане на стълби към съществуващ нежилищен обект в ПИ 67800.502.134, кадастрална карта на гр.Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 421

1. ОБЩИНА СОЗОПОЛ, на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.52,ал.3 от НРПУРОС , учредява на “Лето “ЕООД,представлявано от Кирил Гузгунов, в качеството управител, с БУЛСТАТ/ЕИК 115848727, ПРАВОТО НА СТРОЕЖ за изграждането на масивни стълби със застроена площ от 4, 05/четири цяло и пет кв.м. /кв.м. при едноетажен застроителен обем, в ПИ 67800.502.134, по кадастрална карта на гр.Созопол , идентичен с УПИ І, в кв.73 по регулационен план гр.Созопол , и по технически инвестиционен проект , целият имот с площ от 559 / петстотин петдесет и девет/кв.м. и при граници и съседи от всички страни –север и североизток ПИ 67800.502.422-улица, запад – ПИ 67800.502.412/, юг- ПИ 67800.502.430/улица/.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж за обекта за застроена площ от 4,05 кв.м. , възлизаща на 428 лв. /четиристотин двадесет и осем лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 227 / 11.11.2008г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение за обекта по т.1.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№ 760/03.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Именуване на улици в регулационните граници на с.Черноморец, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 422
На основание чл.21, ал.1,т.18 от Закона зо местното самоуправление и местната администрация именува новосъздадени улици в регулационни граници на с. Черноморец, община Созопол както следва:

1. ул.” Вромос” – о.т. 197,198,199,200.
2. ул.” Еделвайс” – о.т. 202,201.
3. ул.” Иглика” – о.т. 200, 201.
4. ул.” Зеленика” – о.т.198,202,204
5. ул.” Незабравка” – о. т.53,56,52,216,2.
6. ул.”Акра” – о.т. 250,251,257,259,260.
7. ул.”Черно море” – о.т. 256,255,254,253,252,251,262,263,264,266.
8. ул.” Ропотамо” – о.т. 256,264.

Докладна записка с вх.№ 799/12.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ и Работен устройствен план /РУП/, за УПИ XVIII-351, в кв.33 по плана на гр.Созопол с нов идентификационен номер 67800.501.313 по влязла в сила кадастрална карта.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 423

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.128 ал.6 и чл.121 ал.2, чл.134 от Закона за устройство на територията, Общинския съвет гр.Созопол съгласува проекта за промяна на ПУП – ПРЗ и РУП на урегулиран поземлен имот УПИ ХVІІІ-351, в кв.33 по плана на гр.Созопол със нов идентификационен номер 67800.501.313 по влязла в сила кадастрална карта.

Докладна записка с вх.№ 800/12.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване промяна на плана за регулация на УПИ XVIII-1349, кв.44 по плана на гр.Созопол с нов идентификационен номер 67800.504.237 по влязла в сила кадастрална карта.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 424

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.128 ал.6 и чл.121 ал.2, чл.134 от Закона за устройство на територията, Общинския съвет гр.Созопол съгласува проекта за промяна на ПУП – ПР на урегулиран поземлен имот УПИ ХVІІІ-1349, кв.44 по плана на гр.Созопол и със нов идентификационен номер 67800.504.237 по влязла в сила кадастрална карта.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№809/14.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 425

Общински съвет Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на :
1. Желязко Вълчев Стефанов от с.Росен ЕГН: 6010060522 – с диагноза„злокачествено новообразувание на десния горно дялов бронх” за изследвания, закупени лекарства и транспорт до гр.София в размер на 543 / петстотин четиридесет и три / лв. и 44 стотинки.
2. Апостол Ангелов Маров от гр. Созопол ЕГН: 3701310568 – инвалид първа група с минало заболяване „ чернодробна цироза – асцитен стадий” и диагноза „пневмония синистра „ за закупени лекарства в размер на 329 / триста двадесет и девет/ лв. и 92 стотинки.
3. Димо Янев Милчаков от гр. Созопол ЕГН: 5707290605 – претърпял исхемичен инсулт, трудно подвижен - за закупени лекарства и транспорт в размер на 525 / петстотин двадесет и пет / лв. и 42 стотинки.
4. Ганка Христова Илиева от с. Черноморец ЕГН: 4210105934 с диагноза „ злокачествено образувание на бъбрека” , 80 % инвалидност, претърпяла оперативно лечение по повод вентрална херния – в размер на 145 / сто четирдесет и пет / лв.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№843/25.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхвата на ПИ 000192 в местност “Край село”, землище с.Равна гора, общ.Созопол с цел изграждане на локална пречиствателна станция за отпадъчни води /ЛПСОВ/ с.Равна гора.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 426

На основание чл.21,ал1,т11 от ЗМСМА , във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.59 ал.1, чл.60, чл.109, ал.1 т.3 и ал.2, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ и при следните мотиви :
• Възникнали общински нужди за отреждане на терен за изграждане на ЛПСОВ за пречистване на отпадъчните води от канализацията на с.Равна гора
• Предвид изискванията на екологичното законодателство и постигане на устойчиво развитие на населеното място
ОДОБРЯВАМ:
Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхвата на ПИ 000192 в местност “Край село”, землище с.Равна гора, общ.Созопол с цел изграждане на Локална пречиствателна станция за отпадъчни води /ЛПСОВ/ с.Равна гора.
С проекта за ПУП се оформя план за улична регулация на улица с о.т.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 с ширина 5,00 м.
С ПУП се обособява един нов УПИ І 000192 в местност “Край село”, землище с.Равна гора, общ.Созопол, като в него се ситуира нов застроителен обем за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води при плътност на застрояване 50%, Н мак.= 10,00 м. Кинт=0,5 , мин.озеленена площ 40% . Предвидени са места за паркиране съгласно чл.43 от ЗУТ.
Решението подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник , чрез Община Созопол до Административен съд гр. Бургас .

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№844/25.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхвата на ПИ 001093 в местност “Махалата”, землище с.Крушевец, общ.Созопол с цел изграждане на локална пречиствателна станция за отпадъчни води /ЛПСОВ/ с.Крушевец.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 427

На основание чл.21,ал1,т11 от ЗМСМА , във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.59 ал.1, чл.60, чл.109, ал.1 т.3 и ал.2, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ и при следните мотиви :
• Възникнали общински нужди за отреждане на терен за изграждане на ЛПСОВ за пречистване на отпадъчните води от канализацията на с.Крушевец
• Предвид изискванията на екологичното законодателство и постигане на устойчиво развитие на населеното място
ОДОБРЯВАМ:
Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхвата на ПИ 001093 в местност „Махалата” землище с.Крушевец, общ.Созопол, с цел изграждане на Локална пречиствателна станция за отпадъчни води /ЛПСОВ/ с.Крушевец
С ПУП се обособява един нов УПИ І 001093 в местност „Махалата” землище с.Крушевец, общ.Созопол, като в него се ситуира нов застроителен обем за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води при плътност на застрояване 50%, Н мак.= 10,00 м. Кинт=0,5 , мин.озеленена площ 40% . Предвидени са места за паркиране съгласно чл.43 от ЗУТ.
Решението подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник , чрез Община Созопол до Административен съд гр. Бургас .ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№845/25.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхвата на ПИ 025225 от КВС в местност “Край село”, землище с.Росен, общ.Созопол с цел изграждане на локална пречиствателна станция за отпадъчни води /ЛПСОВ/ с.Росен.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 428

На основание чл.21,ал1,т11 от ЗМСМА , във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.59 ал.1, чл.60, чл.109, ал.1 т.3 и ал.2, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ и при следните мотиви :
• Възникнали общински нужди за отреждане на терен за изграждане на ЛПСОВ за пречистване на отпадъчните води от канализацията на с.Росен
• Предвид изискванията на екологичното законодателство и постигане на устойчиво развитие на населеното място
ОДОБРЯВАМ:
Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхвата на ПИ №025225 в местност „Край село ” землище с.Росен,община Созопол с цел изграждане на Локална пречиствателна станция за отпадъчни води /ЛПСОВ/ с.Росен.
С ПУП се обособява един нов УПИ І 025225 в местност “Край село”, землище с.Росен, общ.Созопол, като в него се ситуира нов застроителен обем за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води при плътност на застрояване 50%, Н мак.= 10,00 м. Кинт=0,5 , минимално озеленена площ 40% .Предвидени са места за паркиране съгласно чл.43 от ЗУТ.
Решението подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник , чрез Община Созопол до Административен съд гр. Бургас .

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№846/25.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхвата на ПИ 028101 в землище с.Извор, общ.Созопол с цел изграждане на локална пречиствателна станция за отпадъчни води /ЛПСОВ/ с.Извор.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 429

На основание чл.21,ал1,т11 от ЗМСМА , във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.59 ал.1, чл.60, чл.109, ал.1 т.3 и ал.2, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ и при следните мотиви :
• Възникнали общински нужди за отреждане на терен за изграждане на ЛПСОВ за пречистване на отпадъчните води от канализацията на с.Извор
• Предвид изискванията на екологичното законодателство и постигане на устойчиво развитие на населеното място
ОДОБРЯВАМ:
Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхвата на ПИ 028101 в землище с.Извор , общ.Созопол,, с цел изграждане на Локална пречиствателна станция за отпадъчни води /ЛПСОВ/ с.Извор
С ПУП се обособява един нов УПИ І 028101 в землище с.Извор , общ.Созопол, като в него се ситуира нов застроителен обем за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води при плътност на застрояване 50%, Н мак.= 10,00 м. Кинт=0,5 , мин.озеленена площ 40% . Предвидени са места за паркиране съгласно чл.43 от ЗУТ.
Решението подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник , чрез Община Созопол до Административен съд гр. Бургас .

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№852/27.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 429

Общински съвет – Созопол на основание чл.5, ал.4 от Наредбата за поставяне на временни преместваеми обекти за търговска и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията, приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол както следва:
1. Схема за с.Зидарово, общ.Созопол - Скица № 207/23.10.2008г.
2. Схема за с.Атия, общ.Созопол - Скица № 272 /11.11.2008г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………..
/К. Германова/върнете се назад

Новини:

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...