:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛНА ДВАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 17.12.2008 г.


РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ
НА ДВАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ПРОВЕДЕНО НА 17.12.2008 г.

По предложение на
Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол:
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 433

Общински съвет – Созопол, прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
1. Докладна записка с вх.№892/05.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Правилник за работа на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Созопол.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
2. Докладна записка с вх.№865/03.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поемане комунално битовия разход на домашен социален патронаж за патронираните лица от гр.Созопол, с.Равадиново и с.Черноморец.
3. Докладна записка с вх.№890/05.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г.
4. Докладна записка с вх.№899/08.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване разходите за командировка на Кмета на Община Созопол.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
5. Докладна записка с вх.№889/05.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Настаняване безвъзмездно на структура на Министерството на труда и социалната политика в помещение, собственост на Община Созопол.
6. Докладна записка с вх.№906/09.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІІІ-294, кв.31 по плана на с.Индже войвода, Община Созопол.
7. Докладна записка с вх.№907/09.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ І-237, 1669, кв.19 по плана на гр.Созопол / нов идентификационен номер 67800.501.571 по влязла в сила кадастрална картана гр.Созопол/.
8. Докладна записка с вх.№908/09.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на имот №105, по плана на м.”Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
9. Докладна записка с вх.№862/02.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол.
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ.
10. Докладна записка с вх.№904/09.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
11. Докладна записка с вх.№905/09.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
12. Докладна записка с вх.№ 884/ 04.12.2008г., от Гено Пухов – Председател на комисията по Здравеопазване, култура, спорт, социална политика и вероизповедания, относно:Еднократно стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Созопол.
VI. Докладна записка с вх.№915/11.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на земеделски имот в землище на с.Присад, Община Созопол
VII. Докладна записка с вх.№916/11.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на Право на строеж в полза на собственник на сграда, за изграждане на стълби към съществуващ жилищен обект, в ПИ67800.502.412, кадастрална карта на гр.Созопол
VIII. Докладна записка с вх.№917/11.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе на път ІІ-99 «Вариант Алепу ІІ етап», м.Алепу, землище на гр.Созопол, обл.Бургас за обект: «Кръстовище при км 29+108.78»
IX. Докладна записка с вх.№918/11.12..2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на предложение за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.92 от КСО
X. Докладна записка с вх.№925/12.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол
XI. Докладна записка с вх.№928/15.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредбата за определянето на размера на местните данъци през 2008г. на територията на Община Созопол
XII. Докладна записка с вх.№930/16.12.2008г., от Ангел Гочев и Николина Пехливанова–коалиция Селото – Общински съветници, относно: Осигуряване изхранването на Милка Стойкова Веселинова и петте и деца, от Община Созопол – чрез Домашен социален патронаж, с.Равна гора.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№892/05.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Правилник за работа на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Созопол.


Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 434

Общински съвет Созопол одобрява Правилника за организацията и дейността на Консултативен съвет по въпросите на туризма при Община Созопол.

ПРАВИЛНИК
за организацията и дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Созопол

Раздел I Общи положения

Чл. 1. С този правилник се урежда организацията и дейността на Общинския консултативен съвет по въпросите на туризъм, като обществен консултативен и координационен орган към Кмета на Община Созопол.
Чл. 2. Общинския консултативен съвет по въпросите на туризма организира и осъществява дейността си в съответсвие с основните си функции, определени в чл.10, ал.3 т.2 и чл.10а от Закона за туризма.

Раздел II Състав и ръководство на Общински консултативен съвет по туризъм

Чл.3. ал.1 ОбКСТ включва в състава си 16 членове, а именно:
1.Председател : Кмет на Община Созопол
2. Зам.кмет на Община Созопол
3. Архитект на гр.Созопол
4. Представител -Дирекция “УТСКЕ”
5. Представител - Дирекция “ТИХД”
6.Представител – Дирекция “ЕМС”
7.Представител – Дирекция “ ПМДТ”
8. Директор на археологическия музей - гр.Созопол
9. Представител на Общински съвет - гр.Созопол
10. Представител на Общински съвет – гр. Созопол
11. Представител на Съвет по туризъм – гр.Созопол
12. Представител на Съвет по туризъм – с.Черноморец
13. Представител на в.с. “Санта Марина”
14. Представител на фондация “Созопол”
15. Стефан Комитов – зам. председател на “БРТК”
16. Иво Илиев - хотелиер
ал.2 Председател на ОбКСТ е Кметът на Община Созопол или упълномощено от него лице.
ал.3 Промени в състава на ОбКСТ могат да се правят от сдруженията по ал.1, които са определили своите представители.
ал.4 При прекратяване на правомощията на член на ОбКСТ, ръководителят на съответното сдружение, чиито представител е бил той, в 30 – дневен срок излъчва нов представител.
ал.5 Участието на членовете в работата на съвета е лично и те могат да бъдат замествани от други лица само по изключение, след предварително уведомяване на секретариата на съвета.
Чл.4, ал.1 Дейността на ОбКСТ се ръководи от председателя
ал.2 Председателят:
1. Насрочва заседанията и определя дневния ред;
2. Ръководи заседанията и цялостната работа на ОбКСТ;
3. Организира и контролира изпърнението на ОбКСТ;
4. Представлява ОбКСТ в страната и чужбина.
ал.3 Секретариатът на съвета включва секретар и един административен сътрудник.Той организира изпълнението на решенията на ОбКСТ в периода между заседанията му под ръководството на председателя.
ал.4 Организационно – техническото и финансово обслужване на ОбКСТ се осигурява от Община Созопол.

Раздел III Функции и задачи на Общинския консултативен съвет по въпросите на туризъм
Чл.5, ал.1. Общинския консултативен съвет по туризъм:
1. Предлага на Кмета на Община Созопол за утвърждаване годишната програма за изразходване на средствата за развитие на туризма до края на юни на предходната година ; годишната програма се разработва по направления за разходване на средствата и по източници на средствата; средствата се разходват в изпълнение на Общинската програма за развитие на туризма; по източници на средствата програмата включва: приходи от такси за категоризиране на туристическите обекти, приходи от туристически такси, наложени глоби и имуществени санкции по Закона за туризма; лихви; дарения и помощи, както и осигурени средства по международни програми и споразумения; ежегодно обсъжда и приема доклад на председателя на Общинския консултативен съвет по туризъм относно изпълнението на годишната програма.
2. Разработва и приема програма за развитието на туризма и я предлага за утвърждаване от Общински съвет.
3. Координира осъществяването на рекламата в областа на туризма;
4. Обсъжда и предлага на Кмета на Общината разработени стратигии, концепции и програми за развитие на туризма в общината.
5. Дава становища по проекти за нормативни актове и прави предложения за тяхното изменение, допълнение или отмяна;
6. Участва в обсъждането на въпроси, свързани с изграждането, финансирането и поддържането на туристическата инфраструктура и привличането на чуждестранни инвестиции в туризма.
7. Координира и съдейства за изпълнението на проекти на национално и регионално равнище.
8. Обсъжда резултатите от дейността на органите, които е възложено упражняването на контрол в туризма и свързаните с него дейности и дава препоръки за за подобряване работата на контролните органи.
ал.2 Общинския консултативен съвет по туризма със свое решение и със заповед на председателя може да формира работни групи, които да разработват въпроси и проблеми, свързани с развитието на туризма. В работните групи се включват утвърдени експерти и специалисти. Всяка работна група приключва своята работа с решение или становище, изразено в писмена форма.

Раздел IV Кворум и заседания на Общинския консултативен съвет
Чл.6, ал.1 Заседанията на Общинския консултативен съвет по туризъм се свикват от председателя съгласно утвърдена програма- годишен план, както по искане на най-малко една трета от членовете му.
ал.2 Общинския консултативен съвет по туризъм провежда заседания най-малко четири пъти в годината.
ал.3 Дневния ред и материалите на заседанията се изпращат на членовете на съвета от секретариата на съвета най-късно 7 дни преди датата на заседанието.
ал.4 В началото на всяко заседание Общинския консултативен съвет по туризъм взема решение за внасяне на промени в дневния ред, ако за това са направени предложения от членовете на съвета.
ал.5 Заседанията на Общинския консултативен съвет по туризъм са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете му.
ал.6 За всяко заседание се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря.
ал.7 При възникване на проблеми, които изискват спешни решения, по изключениеОбКСТ може да обсъдии вземе решения непресъствено.И в този случай решенията се взимат с обикновено мнозинство.
ал.8 За обсъждане на специфични въпроси председателят на Общинския консултативен съвет по туризъм може да провежда консултативни срещи с отделните членове на съвета, на които се формират становища и позиции, без да се вземат решения.
ал.9 Протоколите и внесените за обсъждане материали по дневния ред и останалата документация, свързана с дейността на ОбКСТ, се съхраняват от секретариата на съвета.
Чл.7, ал.1 Общинския консултативен съвет по туризъм периодично публикува информация за дейността в печатни издания и официалната интернет страница на Община Созопол.
ал.2 Изявления от името на ОбСКТ пред средствата за масова информация може да прави председателя или упълномощено от него лице от състава на съвета.

Заключителни разпоредби
§1. Този правилник е приет с Решение №434/17.12.2008г. на заседание на Общинския съвет на Община Созопол и влиза в сила от датата на приемането му.
§2. Изменения, допълнения и отмяна на този Правилник се предлагат от Кмета на Община Созопол и се приемат с решение на Общински съвет Созопол.
§3. В случаи, когато настъпят промени в състава на КС , новите членове са длъжни да бъдат запознати със съдържанието на настоящия Правилник .

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 435

Общински съвет Созопол избира Константин Николов Гребенарав с ЕГН 5405090443, за член на ръководния състав на Консултативен съвет по туризъм при Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 436

Общински съвет Созопол избира Стоян Тодоров Маринов с ЕГН 6809240527, за член на ръководния състав на Консултативен съвет по туризъм при Община Созопол.


ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№865/03.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поемане комунално битовия разход на домашен социален патронаж за патронираните лица от гр.Созопол, с.Равадиново и с.Черноморец.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 437

Извършените комунално битови разходи на Домашен социален патронаж за патронираните лица в гр.Созопол, с.Черноморец и с.Равадиново от 01.01.2009г. да са за сметка на Община Созопол.


Докладна записка с вх.№890/05.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 438

Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г., както следва:
1.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. в частта за местни дейности, както следва:
1.1.Намалява плана на разходите по бюджета на гр.Созопол-собствен за 2008г. с 38 000лв. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.1. Функция “Общи държавни служби” намаление с 38 000лв., в т.ч.
- Дейност 122 “Общинска администрация” намаление с 38 000лв.
било увеличение става
§ 51-00 – основен ремонт на ДМА 345 000лв. 32 000лв. 377 000лв.
в т.ч. по обекти, както следва:

-изграждане на съблекалня с тоалетна
и баня физк.салон с.Равна гора 70 000лв. 32 000лв. 102 000лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 599 770лв. 70 000лв. 529 770лв.
в т.ч.
подпараграф 52-05 – обзавеждане
общинска сграда 130 000лв. 70 000лв. 60 000лв.
1.1.2.Функция “Икономически дейности и услуги”
-Дейност 898 “Други дейности по икономиката” - извършва вътрешна промяна по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи и подпараграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 2 009 000лв. 1 440 177лв. 568 823лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 1 920 000лв. 1 440 177лв. 479 823лв.

било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на НМА 0 1 440 177лв. 1 440 177лв.
в т.ч.
подпараграф 53-09 0 1 440 177лв. 1 440 177лв.
по обекти, както следва:
-проект за заснемане на Художествена
галерия гр.Созопол 0 21 582лв. 21 582лв.
-проект за ЛПСОВ с.Равна гора 0 33 480лв. 33 480лв.
-проект за ЛПСОВ с.Зидарово 0 33 816лв. 33 816лв.
-проект за ЛПСОВ с.Росен 0 32 808лв. 32 808лв.
-проект за ЛПСОВ с.Крушевец 0 33 720лв. 33 720лв.
-проект за ЛПСОВ с.Извор 0 33 000лв. 33 000лв.
-технически проект за ремонт общински
път ІV-98004 в участъка с.Зидарово-разклон
за с.Габър и общински път ІV-98006
от разклон за с.Габър-с.Габър 0 35 964лв. 35 964лв.
-проект за млечна кухня гр.Созопол 0 17 040лв. 17 040лв.
-проект за изготвяне на ген.схема
за отвеждане на отпадъчни води от
з-ще на с.Черноморец до ПСОВ
гр.Созопол 0 34 810лв. 34 810лв.
-изработване на тех.инвест.проект
за довеждащ колектор и система
от канални помпени станции за
к-г Веселие и к-г Каваци 0 35 880лв. 35 880лв.
-изготвяне на ТП за обект “Укрепване
на свлачище км.2.800 с.Вършило на
общински път с.Маринка-с.Зидарово-
с.Вършило” 0 35 561лв. 35 561лв.
-изготвяне на ТП за обект “Укрепване
на свлачище с.о.Червенка “ 0 35 957лв. 35 957лв.
-проект геодезическо заснемане улична
мрежа с.Извор 0 35 800лв. 35 800лв.
-проект геодезическо заснемане
улична мрежа с.Крушевец 0 35 900лв. 35 900лв.
-проектиране на водопроводна и
канализационна мрежа с.Вършило 0 35 880лв. 35 880лв.
-проектиране на водопроводна и
канализационна мрежа на с.Индже-
войвода 0 35 820лв. 35 820лв.
-проект на обект “Довеждащ колектор
и система от КПС в.с.Аркутино,
в.с.Дюни, м.Алепу и отвеждането до
ПСОВ гр.Созопол “ 0 35 880лв. 35 880лв.
-технически проект обект “Довеждащ
колектор и система от КПС за к-г Веселие,
к-г Каваци до КПС “Хармани” и
ПСОВ гр.Созопол”-ІІ етап 0 35 940лв. 35 940лв.
-проектиране на ел.инсталация-
Културен дом гр.Созопол 0 9 840лв. 9 840лв.
-проект за безопасност и здраве
за обект”Улична водопроводна
мрежа” с.Равна гора 0 4 800лв. 4 800лв.
-проект за безопасност и здраве
за обект “Улична водопроводна
мрежа” с.Крушевец 0 4 800лв. 4 800лв.
-проект за безопасност и здраве
за обект “Улична водопроводна
мрежа” с.Извор 0 4 800лв. 4 800лв.
-проект за безопасност и здраве
за обект “Улична водопроводна
мрежа” с.Росен 0 4 800лв. 4 800лв.
-проект за безопасност и здраве
за обект “Канализация” с.Извор 0 4 800лв. 4 800лв.
-проектиране на ПУП-ПРЗ за
поземлен имот с.Зидарово 0 4 800лв. 4 800лв.
-проектиране на ПУП-ПРЗ за
поземлен имот с.Росен 0 4 800лв. 4 800лв.
-проектиране на ПУП-ПРЗ
за поземлен имот с.Равна гора 0 4 800лв. 4 800лв.
-проектиране на ПУП-ПРЗ за
поземлен имот №028101 с.Извор 0 4 800лв. 4 800лв.
-проектиране на ПУП-ПРЗ
с.Крушевец 0 4 800лв. 4 800лв.
-проектно проучвателни работи
за обект “Художесвена галерия” 0 35 126лв. 35 126лв.
-проект за безопасност и здраве за
обект “Канализация-битови води”
с.Равна гора 0 4 800лв. 4 800лв.
-технически проект на общинска
сграда/бивша сграда на ТКЗС/
с.Зидарово 0 14 600лв. 14 600лв.
-трасировъчен план на обект “Реконструкция
водопроводна мрежа” с.Росен 0 15 589лв. 15 589лв.
-трасировъчен план на обект
“Канализация” с.Росен 0 10 226лв. 10 226лв.
-трасировъчен план на обект
“Канализация” с.Зидарово 0 13 072лв. 13 072лв.
-трасировъчен план на обект”Реконструкция
на водопроводна мрежа” с.Зидарово 0 12 145лв. 12 145лв.
-проект за обновяване, реконструкция
и ремонт на обект “Културен дом”
гр.Созопол 0 25 600лв. 25 600лв.
-проект за безопасност и здраве на обект
“Улична мрежа в Провлака” гр.Созопол 0 1 800лв. 1 800лв.
-технически проект на обект”Брегоукрепване
на крайбрежна улица “ гр.Созопол 0 35 825лв. 35 825лв.
-проект за обект “Довеждащ колектор
от с.Атия, КПС и тласкател до
с.Черноморец” 0 36 000лв. 36 000лв.
-проект за обект “Реконструкция на
водопроводна и изграждане на
канализационна улична мрежа” с.Габър 0 36 000лв. 36 000лв.
-технически проект на обект
“Рехабилитация на местен път
с.Черноморец к-г Златна рибка” 0 29 820лв. 29 820лв.
-технически проект на обект
“Водоснабдяване на с.Присад
от деривация Ясна поляна” 0 23 688лв. 23 688лв.
-археологически проучвания,консервация
и реставрация на крепостна система АИР-
“Старинен Созопол” в обхвата на
“Квадратна кула” ул.Кула, площад
Хан Крум гр.Созопол 0 26 592лв. 26 592лв.
-изработване на интегриран проект
за водния цикъл на с.Черноморец-
фаза технически проект 0 144 000лв. 144 000лв.
-преработка на проект “Канализация”
с.Росен с включени допълнителни
квартали съгласно нов ПУП 0 13 024лв. 13 024лв.
-технически проект –геодезическо
заснемане на ул.Крайбрежна 0 9 840лв. 9 840лв.
-изработване на технически проект на
обект “Реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа” с.Присад 0 28 500лв. 28 500лв.
-изработване на технически проект на
обект “Канализация” на с.Атия 0 36 000лв. 36 000лв.
-изработване на технически проект за
обект “Реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа” с.Атия 0 34 800лв. 34 800лв.
-изработване на технически проект за
обект “Канализация “ на с.Присад 0 36 000лв. 36 000лв.
-изработване на нивелачен
план на с.Вършило 0 22 800лв. 22 800лв.
-изработване на нивелачен
план на с.Атия 0 36 000лв. 36 000лв.
-изработване на нивелачен
план на с.Индже войвода 0 24 000лв. 24 000лв.
-изработване на нивелачен
план на с.Присад 0 27 000лв. 27 000лв.
-преработка на проект
“Канализация” с.Извор 0 26 652лв. 26 652лв.
-изработване на проекти за пречиствателни
станции с. Росен и с.Зидарово по ОП
“Околна среда” 0 24 000лв. 24 000лв.
1.2.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на кметство с.Равадиново за 2008г. с 38 000лв. в частта за местни дейности, както следва:
1.2.1Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 38 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
- Дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” увеличение с 38 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 8 900лв. 38 000лв. 46 900лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 0 38 000лв. 38 000лв.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 439

2. Въз основа на приетите решения по т.1.1.1., т.1.1.2. и заповеди №Z-1571 / 20.11.2008г., №Z-1593 /25.11.2008г., №Z-1666 /05.12.2008г. и №Z-1667 /05.12.2008г. на Кмета на Община Созопол за служебна актуализация, Общински съвет Созопол утвърждава следната промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМА и основен ремонт за 2008г. на Община Созопол, както следва: /приложение №1/
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 9 028 855лв. 4 166 912лв. 13 195 767лв.
От:
-целева субсидия от ЦБ 344 100лв. 0 344 100лв.
-собствени средства 4 602 900лв. 1 402 177лв. 6 005 077лв.
-собствени средства за деле-
гираните от държавата д-ти 290 000лв. 0 290 000лв.
било увеличение става
-други източници 3 791 855лв. 2 764 735лв. 6 556 590лв.
в т.ч.
от ПУДООС за: 2 700 335лв. 2 491 855лв. 5 192 190лв.
-канализация с.Равадиново 700 335лв. 0 700 335лв.
-реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа
на с.Равадиново 0 491 855лв. 491 855лв.
-ПСОВ гр.Созопол 2 000 000лв. 2 000 000лв. 4 000 000лв.
от МРРБ-София за: 1 091 520лв. 272 880лв. 1 364 400лв.
-напорен резервоар Созопол 1 091 520лв. 272 880лв. 1 364 400лв.


Докладна записка с вх.№899/08.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване разходите за командировка на Кмета на Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 440

Общински съвет Созопол одобрява разходите за командировки на Кмета на Община Созопол в размер на 850лв. (осемстотин и петдесет лв), за периода от 01.01.2008г. до 19.11.2008г.


ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№889/05.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Настаняване безвъзмездно на структура на Министерството на труда и социалната политика в помещение, собственост на Община Созопол.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 441

На основание чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.18, ал.2 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет Созопол дава своето съгласие да се предостави безвъзмездно за управление на структура към Министерството на труда и социалната политика – Агенция Социално подпомагане – Дирекция „Социално подпомагане” Созопол Сграда № 4 “Търговски комлекс”, находящ се в УПИ XI-общ, кв.49, план на гр.Созопол с АЧОС№703/18.08.05г., за нуждите и дейността на Дирекция „Социално подпомагане” – гр.Созопол и за срок от 10/десет/ години.
Докладна записка с вх.№906/09.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІІІ-294, кв.31 по плана на с.Индже войвода, Община Созопол.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 442

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 70/седемдесет/кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът в урегулиран поземлен имот УПИ ІІІ-294, кв.31, по плана на с.Индже войвода, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 201/15.09.08г. на независим лицензиран оценител в размер на 598,97 петстотин деветдесет и осем лв. и деветдесет и седем ст./лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№907/09.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ І-237, 1669, кв.19 по плана на гр.Созопол / нов идентификационен номер 67800.501.571 по влязла в сила кадастрална картана гр.Созопол/.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 443

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 72/седемдесет и два/кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът в урегулиран поземлен имот УПИ І-237,1669, кв.19 по плана на гр.Созопол /нов идентификационен номер №67800.501.571 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол/.
2. Одобрява експертна оценка № 232/24.11.2008г. на независим лицензиран оценител в размер на 15 607/петнадесет хиляди шестотин и седем/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

Докладна записка с вх.№908/09.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на имот №105, по плана на м.”Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 444

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 282/двеста осемдесет и два/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и собственикът в поземлен имот №105 в местността “Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка № 215/20.10.08г на независим лицензиран оценител в размер на 4258 /четири хиляди двеста петдесет и осем лв./, по която да се изкупи общинската част от имота.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№862/02.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 445

По предложение на вносителя Общински съвет Созопол, оттегля Докладна записка с вх.№862/02.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол, от дневния ред.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№904/09.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 446

Общински Съвет Созопол дава съгласие лицето Борис Димитров Гаров ЕГН: 4804100489 от гр.Созопол да се храни безплатно за сметка на Община Созопол, по бюджета за 2009 г. на дейност Домашен социален патронаж §10 -11 храна.

Докладна записка с вх.№905/09.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 447

Общински съвет Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на Кръстан Димчев Кръстанов от гр.Созопол ЕГН: 6205180789 - инвалид първа група с чужда помощ, страдащ от счупване на гръбначни прешлени с прекъсване на гръбначен мозък и от артериална хипертония, за медицински изследвания и обслужване в размер на 540 /петстотин и четиридесет / лв.
Средствата да се изплащат само след представяне на документи оправдаващи разходите

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 448

Общински съвет Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на Киро Иванов Михалев от с.Черноморец ЕГН : 4203200666 –претърпял исхемичен инсулт , страдащ от първична глаукома , за закупени лекарства свързани със заболяванията му в размер на 588 / петстотин осемдесет и осем /лв. и 95 ст.
Средствата да се изплащат само след представяне на документи оправдаващи разходите


Докладна записка с вх.№ 884/ 04.12.2008г., от Гено Пухов – Председател на комисията по Здравеопазване, култура, спорт, социална политика и вероизповедания, относно:Еднократно стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 449

Общински съвет Созопол дава съгласие да бъде отпуснато еднократно финансово стимулиране на:
1. Христо Станев Сандев с ЕГН 8909290628, от с.Равадиново, ул.”Ропотамо”№74, Община Созопол, в размер на триста лева (300 лв.).
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№915/11.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на земеделски имот в землище на с.Присад, Община Созопол.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 450

1. На основание чл. 14, ал.2 от ЗОС и чл. 21, ал.1 във връзка с чл.20, ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост , Общински Съвет Созопол одобрява отдаването под наем чрез провеждане на публичен конкурс, на земеделски имот с № 026001, м.”Каракачански колиби”, землище на с.Присад, с площ на целия от 29.271 дка, с начин на трайно ползване: нива; и граници:север и запад – полски път с № 000074, изток- имот с № 000100-канал и юг – имот с №№ 000091;
2. Срок на наемното правоотношение до 3/три/ год.
3. На основание чл.14, ал.8 от ЗОС и във връзка с Решение № 187/ 28.03.08г., от VІІІ заседание на Общински Съвет, определя първоначална годишна цена без вкл.ДДС, за отдаването под наем чрез провеждане на публичен конкурс за 29.271 дка от описания по т.1 имот в размер на 6.00лв. на декар .


ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№916/11.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на Право на строеж в полза на собственник на сграда, за изграждане на стълби към съществуващ жилищен обект, в ПИ67800.502.412, кадастрална карта на гр.Созопол

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 451

1. ОБЩИНА СОЗОПОЛ, на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.52,ал.3 от НРПУРОС , учредява на Красимир Манов ,с ЕГН 4611012949 и “Инке”ЕООД, представлявано от Иван Христов, в качеството управител, с БУЛСТАТ/ЕИК 109516510, ПРАВОТО НА СТРОЕЖ за изграждането на масивни стълби със застроена площ от 4, 80/четири цяло и осемдесет кв.м. /кв.м. при едноетажен застроителен обем, в ПИ 67800.502.412, по кадастрална карта на гр.Созопол , идентичен с УПИ І-923, в кв.73 по регулационен план гр.Созопол , и по технически инвестиционен проект , целият имот с площ от 320 / триста и двадесет/кв.м. и при граници и съседи от всички страни –север и запад ПИ 67800.502.422-улица, изток – ПИ 67800.502.134/, юг- ПИ 67800.502.430/улица/.
2.На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж за обекта за застроена площ от 4,80 кв.м. , възлизаща на 452 лв. /четиристотин петдесет и два лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 235 / 05.12.2008г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение за обекта по т.1.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№917/11.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе на път ІІ-99 «Вариант Алепу ІІ етап», м.Алепу, землище на гр.Созопол, обл.Бургас за обект: «Кръстовище при км 29+108.78»
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 452

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и при следните мотиви:
Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инфраструктура в Община Созопол,
О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план - парцеларен план на трасе за обект : ”Път ІІ-99 “Вариант Алепу ІІ етап” за обект:”Кръстовище при км 29+108.78” местност “Алепу”, землище гр.Созопол, обл.Бургас, и със следното трасе, предвидено да премине в част на поземлени имоти както следва: имот 12089, ЕКАТТЕ 67800, селско ст.; имот № 12090, ЕКАТТЕ 67800, селско ст. им.№ 12123, ЕКАТТЕ 67800, селско ст ;им.№12222, ЕКАТТЕ 67800, селско ст; им.№12226, ЕКАТТЕ 67800, селско ст.територия; имот № 12243, ЕКАТТЕ 67800, селско ст; имот №000798, ЕКАТТЕ 67800, транспорт .
ІІ. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№918/11.12..2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на предложение за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.92 от КСО.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 453

1.Общински съвет Созопол на основание чл7, ал.4,т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и във връзка с чл.92 от КСО, одобрява предложението за отпускане на персонална пенсия на детето – Александър Пламенов Пиянков, с ЕГН: 9712183960, по повод молба на неговата майка – Павлина Ангелова Минчева, с ЕГН: 7302044090, с адрес бл.8, ет.3, ап.10, с. Атия, Община Созопол.
2.Общински съвет Созопол оправомощава Кмет на Община Созопол да подготви нужната документация за внасянето на предложението да Министър на труда и социалната политика.


ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№925/12.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 454

Общински съвет Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредбата за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности иелементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи върху общински имоти на територията на населените места на Община Созопол.
Скица №290/02.12.2008г. – с.Атия
Скица №138/08.12.2008г. – с.Равадиново
Скица №139/08.12.2008г. – с.Равадиново
Скица №165/11.12.2008г. – с.Присад


ПО ЕДИНАДЕСЕТЕ ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№928/15.12.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредбата за определянето на размера на местните данъци през 2008г. на територията на Община Созопол

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 455

На основание чл.21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци през 2008г на територията на Община Созопол:
§ 1.В заглавието думите „през 2008г.”отпадат.
§ 2. В чл.7, ал.4, числото „ 1 680” се заменя с „ 2 520” лв.
§ 3. В чл.32, ал.3, думите „ внесени в страната като нови” се заменят с „ които не са регистрирани за движение в страната”.
§ 4. В чл.35, ал.1 :
буква „а” остава „ 0.7 на сто – при дарение между братя и сестри и техните деца”.
буква „б” остава „ 5 на сто „ – при дарение между лица извън посочените в буква „ а”.
§ 5. В чл.35,ал.2, думите „ 2,3” се заменят с „ 2,6”.
§ 6. В чл.41,ал.1,
в т.3 думите „ 0.70лв.” остават „ 0.70лв”.
в т.4 думите „1.50лв.” остават „ 1.50лв.”.
§ 7. В чл.51 се правят следните изменения:
Създава се нова алинея 6: ”Лицата, които осъществяват в един обект едновременно патентните дейности по т.3 и 31 от Приложение № 4, дължат данък само за дейността по т.3 от приложение №4.
Досегашната ал.6 става ал.7.
§ 8. Размерите на патентния данък по дейности, посочени в Приложение № 4 остават непроменени.
§9. В преходните и заключителни разпоредби се създава нов § 7 със следното съдържание : „ Промените приети с Решение №455/17.12.2008г. На Общински съвет Созопол влизат в сила от 01.01.2009г.”
Досегашния § 7 става § 8.


ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка с вх.№930/16.12.2008г., от Ангел Гочев и Николина Пехливанова–коалиция Селото – Общински съветници, относно: Осигуряване изхранването на Милка Стойкова Веселинова и петте и деца, от Община Созопол – чрез Домашен социален патронаж, с.Равна гора.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 456

Община Созопол да осигури изхранването на семейството на Милка Стойкова Веселинова и нейните пет малолетни деца – Ирена 1998год., Сийка – 2000год.,Галя – 2001год., Стойко – 2002год. и Иван – 2005год., чрез домашен социален патронаж село Равна гора, като поеме изцяло, за своя сметка разходите за храна.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 457

Да бъде уведомена Дирекция „Социално подпомагане – Созопол” за трудното положение в което са изпаднали децата на Милка Веселинова – ЕГН:8012280453 – Равна гора да бъде трайно решен техния проблем.ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………..
/К. Германова/

върнете се назад

Новини:

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...