Понеделник, 23 Декември 2019 15:58

Одобрен с Решение № 50/20.12.2019 г.

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план –парцеларен план, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на тласкател от проектно КПС „Червенка-2“ до изливна шахта от изграден колектор „Черноморец“, с трасе и сервитут в части от ПИ с идентификатори 81178.6.91, 81178.6.93, 81178.6.103, 81178.6.104, 81178.6.211, 81178.6.212, 81178.6.213, 81178.6.214, 81178.6.419, 81178.6.575, 81178.6.611, 81178.6.613, 81178.6.614, 81178.6.615, 81178.6.616, 81178.6.617, 81178.6.618, 81178.6.623, 81178.8.42, 81178.8.110, 81178.8.114, 81178.8.116, 81178.8.149, 81178.8.150, 81178.8.151, 81178.8.152, 81178.8.171, 81178.8.176, 81178.8.177, 81178.8.178, 81178.8.179, 81178.8.191, 81178.8.224, 81178.41.282, 81178.41.283, 81178.41.314, 81178.41.316, 81178.41.318, 81178.41.320, 81178.41.322, 81178.41.324, 81178.41.326, 81178.41.327, 81178.41.328, 81178.41.329, 81178.41.330, 81178.41.987, 81178.41.999 по КК на гр.Черноморец.
Решението да се съобщи по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ и може да се обжалва, по реда на чл.215 от ЗУТ, пред АС – Бургас в 30-дневен срок от обнародването в ДВ.

Важни съобщения

Допълнение към График 5

Във връзка с предстоящото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания н...

График 5

Във връзка с предстоящото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания н...

О Б Я В А №5

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...

На вниманието на собственици на лодки в Созопол

Във връзка със започване на строително-ремонтните дейности на Общинско рибарско пристанище...