В деловодството на Общински съвет постъпи сигнал от д-р Димче Миладиноски с вх. №185/13.03.2023 г. относно Решение за учредяване право на строеж в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.539 идентичен с УПИ II кв.120 по плана на гр. Созопол за изграждане на общински медицински център Созопол, срещу предоставяне в собственост на Община Созопол на обекти.
Сигналът е изпратен до общинските съветници.

Сигналът и кореспонденцията между д-р Димче Миладиноски и Община Созопол са в прикачените файлове.

В деловодството на Общински съвет постъпи Молба- предложение от Александър Павлович в качеството му на управител на "Уест агро груп" ЕООД.
Сигналът е изпратен до кмета на Община Созопол и до общинските съветници.

Предложението е в прикачения файл.

В деловодството на Общински съвет постъпи сигнал от гражданинът Иван Деспов с вх- №55 от 26.01.2023 г., входирано в деловодството на Община Созопол на 15.02.2022 г. с вх.№94-00-459.

Сигналът е изпратен до общинските съветници.

Сигналът е в прикачения файл.

Важни съобщения

График на комисиите за среща с представители на спортни клубове, читалища и неправителствени организации

На 28.03.2023 г., вторник в сградата на Общински съвет -Созопол, ще се проведат заседания...

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В РЕШЕНИЕ № 931, обективирано в ПРОТОКОЛ № 37/30.01.2023г.

ОТ ГЕОРГИ ЛЕОНИДОВ ПИНЕЛОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ ОТНОСНО: Поправка на оч...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...