Administrator

Administrator

Понеделник, 16 Декември 2019 12:12

Приемен ден

 

Приемен ден на Председателя на Общински съвет Созопол Георги Пинелов в сградата на Общински съвет на ул. „Аполония“ №34

 

ВТОРНИК – от 10.00 ч. до 14.00 ч.

 

Предварително записване на тел.: 0550 23760

Петък, 13 Декември 2019 00:07

Имейл на официалния сайт

За връзка с Общински съвет - Созопол, мандат 2019-2023 г., изполвайте официалния имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Четвъртък, 12 Декември 2019 23:57

Архив на официалния сайт

 

Уважаеми потребители,

Oфициалният сайт на Общински съвет - Созопол, мандат 2007-2019 г. е достъпен от ТУК

 

 

Четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол ще се проведе  на 19.09.2023 г. /вторник/ от 09:30 часа

 

Четвъртък, 12 Декември 2019 23:20

График 4

Във връзка с предстоящото  ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, както следва:


№ Комисия Дата Час
1. КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ,ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ- 16.12.2019г., /понеделник / 14:00
2. КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ- 16.12.2019г.,/ понеделник/  14:15
3. КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - 16.12.2019г.,/ понеделник/   14:30
4. КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ -16.12.2019г.,/ понеделник/  14:45
5. КОМИСИЯ ПОСОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ 16.12.2019г.,/ понеделник/  - 15:00

Четвъртък, 12 Декември 2019 22:49

Връзка с нас

 

 Специализирано звено за подпомагане работата на Общински съвет – Созопол.

1. Александра Глосова –  Секретар на Общински съвет и деловодител
2. Петя Димитрова - Главен експерт "Връзки с обществеността и информационно обслужване"

3. Йовита Илиева - Специалист "Административно обслужване и завеждащ архив"
4. Иванка Кирязова – адвокат на Общински съвет Созопол.

Телефон за връзка – 0550-22434
Тел./факс на Председателя на Общински съвет – 0550-23760
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
адрес – гр. Созопол, ул. Аполония 34, п.к 8130

 

 

Четвъртък, 12 Декември 2019 20:00

График 4

Във връзка с предстоящото  ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, както следва:


№ Комисия Дата Час
1. КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ,ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ- 16.12.2019г., /понеделник / 14:00
2. КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ- 16.12.2019г.,/ понеделник/  14:15
3. КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - 16.12.2019г.,/ понеделник/   14:30
4. КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ -16.12.2019г.,/ понеделник/  14:45
5. КОМИСИЯ ПОСОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ 16.12.2019г.,/ понеделник/  - 15:00

Четвъртък, 12 Декември 2019 21:56

Обява 4

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация”, свиквам ЧЕТВЪРТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 20.12.2019г. /петък/ от13:00 часа, в Заседателната зала в сградата на Общински съвет, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД :

I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. №627/25.11.2019г., от Тихомир Янакиев–Кмет на Община Созопол, относно: Относно: Утвърждаване на броя на кметските наместници на територията на община Созопол и определяне на пълномощията на кметските наместници
2. Докладна записка с вх. №629/26.11.2019г., от Георги Пинелов-Председател на Общински съвет, относно: Определяне на представители на Общински съвет – Созопол в Общото събрание на Регионална асоциация на общините „Тракия” /РАО „Тракия”/
3. Докладна записка с вх. №638/29.11.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответна тарифа, валидна за територията на община Созопол
4. Докладна записка с вх. №639/29.11.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно:Определяне на упълномощени представители на Община Созопол в Общото събрание на „Асоциация Общински гори“
5. Докладна записка с вх. №650/03.12.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Избиране на представители на Общински съвет Созопол като членове на комисии по действащите Наредби на Община Созопол
6. Докладна записка с вх. №651/03.12.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Общинска кратосрочна програма за енергийна ефективност и ВЕИ на Община Созопол 2019-2022г.
7. Докладна записка с вх. №656/03.12.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Вземане на решения, свързани с провеждане на извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас
8. Докладна записка с вх. №687/09.12.2019г., от Георги Пинелов- Председател на Общински съвет, относно: Даване на съгласие за членство на председателя на Общински съвет – Созопол в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС- РБ/, както и за заплащане на дължимия членски внос
9. Докладна записка с вх. №700/10.12.2019г., от Георги Пинелов- Председател на Общински съвет, относно: Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България/ НСОРБ/
10. Докладна записка с вх.№702/10.12.2019 г. от Тихомир Янакиев – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване структурата и общата численост на общинска администрация Созопол

II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
11. Докладна записка с вх. №701/10.12.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Общин Созопол за 2019 г.
12. Докладна записка с вх. №707/10.12.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Искане за кредит на основание чл.103, ал.1 от Закон за публичните финанси

III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
13. Докладна записка с вх. №622/22.11.2019г., от Румен Кисьов Заместник Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване „полски път“ и напоителни канали, които не функционират по реда на чл.37в, ал.16 ЗСПЗЗ и чл.75б, ал.3 от ППЗСПЗЗ.
14. Докладна записка с вх. №654/03.12.2019г., от Тихомир Янакиев. Кмет на Община Созопол, относно: придобиване на обект/строеж - общинска собственост, реализиран по проект „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхраняване на опасни отпадъци от домакинства“ по Българо-швейцарската програма за сътрудничество“
15. Докладна записка с вх. №655/03.12.2019г., от Тихомир Янакиев. Кмет на Община Созопол, относно: придобиване на вещи - общинска собственост, съставляващи два броя товарни автомобили/МПС/.
16. Докладна записка с вх. №703/10.12.2019г., от Тихомир Янакиев. Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
17. Докладна записка с вх. №704/10.12.2019г., от Тихомир Янакиев. Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на Годишен план за ползване от общински горски територии собственост на Община Созопол за 2020 година и утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина добита от горските територии
18. Докладна записка с вх. №705/10.12.2019г., от Тихомир Янакиев. Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
19. Докладна записка с вх. №609/13.11.2019г., от Тихомир Янакиев–Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Второстепенна улица от осова точка 52-67-76-77-78-79-80“, м.“Каваците“, землище на гр.Созопол.
20. Докладна записка с вх. №617/ 19.11.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на схема за разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол за организиране на коледен базар.
21. Докладна записка с вх. №623/22.11.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: : Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти, с идентификатори 63015.506.230 и 63015.506.232 по КК на с.Атия, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Старо
селище“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за „жилищна сграда“ и план за улична регулация, за второстепенна улица, осигуряваща достъп, на процедираните поземлени имоти, до съществуваща второстепенна улица.
22. Докладна записка с вх. №624/22.11.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на проект на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, за ПИ с идентификатор 81178.5.426, по КК на гр.Черноморец, вид собственост частна, урбанизирана територия, с НТП „за курортен хотел, за почивен дом“, местност „Аклади“, землище на гр.Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, за урегулиране и отреждане за „жилищна сграда“.
23. Докладна записка с вх. №625/22.11.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, за промяна предназначението и урегулиране на ПИ с идентификатор 67800.10.267 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, местност „Мапи“, землище гр.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с отреждане на имота за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.
24. Докладна записка с вх. №626/25.11.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, за промяна предназначението и урегулиране на ПИ с идентификатори 67800.10.254, 67800.10.255 и 67800.10.445 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, местност „Мапи“, землище гр.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.
25. Докладна записка с вх. №631/27.11.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 81178.36.265 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, местност „Външната чешма“, землище гр.Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за складова дейност, за изграждане на „складова и офис сграда“.
26. Докладна записка с вх. №632/27.11.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за изключване от горска територия, промяна предназначението и урегулиране на ПИ, с идентификатор 67800.36.13 по КК, горска територия, местност „Света Марина“, землище гр.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с отреждане на имота за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.
27. Докладна записка с вх. №633/27.11.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Трасе на главен водопровод от НВ „Света Марина“, в ПИ с идентификатор 67800.35.104, по КК на гр.Созопол, до края на регулация на гр.Созопол.
28. Докладна записка с вх. №634/27.11.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Трасе на главен водопровод от НВ „Каваци“, до разпределителна мрежа на гр.Созопол“.
29. Докладна записка с вх. №635/27.11.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Довеждащ колектор до КПС “Каваци“, землище гр.Созопол, като част от обект „Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – II етап“.
30. Докладна записка с вх. №657/03.12.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия, за обект: „Канализационен колектор от ПИ, с идентификатор 81178.32.461 по КК на гр.Черноморец, до съществуваща шахта от колектор „Черноморец“.
31. Докладна записка с вх. №658/03.12.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Допълване на Решение №1177 от Протокол №39/29.06.2018год., в частта на раздел II от решението, с което на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.1 (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.), от ЗОЗЗ, в качеството си на заинтересована страна, по смисъла на чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол дава предварително съгласие трасето на обект: „Трасе на Деривация „Ясна поляна“, да премине през поземлени имоти, в землищата на гр.Созопол, с.Равадиново и гр.Черноморец, общ.Созопол, земеделска територия, общинска собственост, по приложените таблици.
32. Докладна записка с вх. №695/10.12.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Трасе на тласкател от проектно КПС „Червенка-1“ DN125 PE до изливна шахта на главен колектор към проектно КПС „Червенка-2“, землище Черноморец, община Созопол.
33 Докладна записка с вх. №696/10.12.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Трасе на тласкател от проектно КПС „Червенка-2“ до изливна шахта от изграден колектор „Черноморец“, община Созопол.
34. Докладна записка с вх. №697/10.12.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Външно ел.захранване на поземлени имоти: 40124.134.220, 40124.134.79, 40124.134.189, 40124.134.184, 40124.134.173, 40124.134.169, 40124.134.142, 40124.134.122, 40124.134.94, 40124.134.129, 40124.134.101, 40124.134.85, 40124.134.52 и 40124.134.70“ в зоната по §4, землище с.Крушевец, община Созопол

V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ:
35. Докладна записка с вх. №628/26.11.2019г., от д-р инж. Румен Кисьов-Кмет на Община Созопол, относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2020 година
36. Докладна записка с вх. №694/ 10.12.2019г., от Тихомир Янакиев - Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи

Георги ПИНЕЛОВ
Председател на Общински съвет- Созопол

Четвъртък, 12 Декември 2019 16:08

Постоянни комисии

Комисия по социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедания:

 1. Анета Филипова – Председател
 2. Стилияна Николова
 3. Андрей Николов
 4. Стойчо Неделчев
 5. Цветелин Георгиев

 

Комисия по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

 1. Желязко Иванов – Председател
 2. Андрей Николов
 3. Стилияна Николова
 4. Катя Стоянова
 5. Светлана Лулева

 

Комисия по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

 1. Андрей Николов – Председател
 2. Станимир Андонов
 3. Стамат Стаматов
 4. Цветан Иванов 
 5. Илиян Стефанов 

 

Комисия по финанси и бюджет, международни проекти и програми:

 1. Димитринка Господинова – Председател
 2. Милена Желева
 3. Станимир Андонов
 4. Цветелин Георгиев 
 5. Красимира Германова

 

Комисия по установяване на конфликт на интереси:

 1. Стамат Стаматов – Председател
 2. Милена Желева
 3. Цветан Иванов

 

Комисия по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

 1. Станимир Андонов – Председател
 2. Желязко Иванов
 3. Анета Момчилова
 4. Димитринка Господинова
 5. Панайот Рейзи
Четвъртък, 12 Декември 2019 16:08

Съветници в Общински съвет - Созопол


Георги Леонидов Пинелов

Адрес: гр. Созопол; ул. Милет 48
Телефон: 0887 651 111
Месторабота: Обс СозополДата на раждане: 8.03.1979г.

  

Желязко Иванов Иванов

Адрес: гр. Черноморец, ул. Ал. Стамболийски 15
Телефон: 0879 628 696
Месторабота: частен бизнес
Дата на раждане: 15.03. 1978г.
Имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  

Станимир Киряков Андонов

Адрес: гр. Созопол, ул. Лозенград 8
Телефон: 0889 504 997
Месторабота: пенсионер
Дата на раждане: 31.12.1963г.
Имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  


Димитринка Николаева Господинова

Адрес: с. Равадиново, ул. Ропотамо 2
Телелефон: 0876 624 360
Месторабота: Банка ДСК ЕАД
Дата на раждане: 16.09.1992г.
Имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 

Анета  Момчилова Филипова

Адрес: гр. Созопол; ул. Вихрен № 12, ет.2
Телефон: 0889 365 990
Месторабота: СУ „Св. Св. Кирил и Методий“
Дата на раждане: 17.11. 1962г.
Имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 

Андрей Златков Николов 

Адрес: Созопол, ул. Капитан Петко войвода 28
Телефон: 0893 411 333
Месторабота: частен бизнес
Дата на раждане: 27.06.1991г.
Имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  

Стилияна Здравкова Николова

/прекратени пълномощия/
 

Стамат Тодоров Стаматов

Адрес: гр. Черноморец, ул. Шипка 8
Телефон: 0878 357 778
Месторабота: СИДИЕМ груп ООД
Дата на раждане: 31.08.1984г.
Имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 


 

Милена Тодорова Желева

 Телефон: 0882 470 549
Месторабота: СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 
Имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


 

Панайот Василев Рейзи


/прекратени пълномощия/
 

Илиян Стефанов Стефанов

Адрес: гр. Созопол, ул. Първи май 8А
Телефон: 0889 11 83 11
Месторабота: СУ „ Юрий Гагарин“
Дата на раждане: 19.06.1981г.
Имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Хриска Калоянова Костадинова

Адрес: гр. Созопол, ул. „Рибарска“ № 57
Дата на раждане: 16.05.1965 г.
Тел: 0888798711
Имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 

Станислав Костадинов Губеров

Адрес: гр. Созопол, ул. „Аполония“ 19
Дата на раждане: 29.07.1984 г.
Тел : 0888440009
Имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 

 Цветан Георгиев Иванов

 

/лицето не е предоставило информация/

 

Цветелин Георгиев Георгиев

 

/лицето не е предоставило информация/

 

Красимира Иванова Германова


/лицето не е предоставило информация/

Катя Петрова Стоянова


/лицето не е предоставило информация/

 

 

Светлана Янкова Лулева


/лицето не е предоставило информация/

Стойчо Трендафилов Неделчев

/лицето не е предоставило информация/

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...