Общински съвет - Созопол

Общински съвет - Созопол

Четвъртък, 14 Януари 2021 14:47

Докладна записка №46/14.01.2021 г.

ОТ Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места, за обект: „Енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, чрез автоматизирана сепарационна инсталация за неопасни отпадъци - Кабели 20kV (киловолта) от РУ (разпределителна уредба) 20kV в УПИ 379, м.“Чоплака“, землище с.Равадиново до ПС“Созопол“ в ПИ81178.9.37, землище на гр.Черноморец“.

 

Четвъртък, 14 Януари 2021 14:46

Докладна записка №45/14.01.2021 г.

ОТ Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот №135.165, в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол, земеделска територия, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради.

 

Четвъртък, 14 Януари 2021 14:44

Докладна записка №44/14.01.2021 г.

ОТ Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.1.295, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Мокро скала“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят три самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради.

Четвъртък, 14 Януари 2021 14:43

Докладна записка №43/14.01.2021 г.

ОТ Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.60.8, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по §4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради.

 

Четвъртък, 14 Януари 2021 14:42

Докладна записка №42/14.01.2021 г.

ОТ Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот №380, по плана на новообразуваните имоти в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, земеделска територия, землище с.Индже войвода, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради и План за улична регулация на улица – тупик с променлива ширина, за осигуряване на транспортен достъп.

Четвъртък, 14 Януари 2021 14:41

Докладна записка №41/14.01.2021 г.

ОТ Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.5.845, по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Буджака“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят два самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради и план за улична регулация за осигуряване на транспортен достъп, съгласно приложената графична част.


/Приета с Решение №264 от протокол № 14/17.12.2020г. на Общински съвет Созопол/


Н А Р Е Д Б А

ЗА ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

График 14

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИНАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, както следва:

№                          Комисия                                                                Дата                                                           Час

1. КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ,ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ 09.12.2020г. 14:00
2. КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 09.12.2020г. 14:15
3. КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 09.12.2020г. 14:30
4. КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ 09.12.2020г. 14:50


На основание чл. 23, ал.1, т.4 от ЗМСМА и чл. 28А, ал.1 от ЗМСМА заседанията на комисиите ще се проведат чрез видеоконференция, поради обявената извънредна епидемична обстановка и наложените ограничения във връзка с разпространението на Ковид 19.


Георги ПИНЕЛОВ
Председател на Общински съвет- Созопол

ПРОТОКОЛ № 21

на

Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби

 На 03.12.2020 г., от 14:00 часа, се проведе онлайн заседание на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.

     На заседанието присъстваха:

 1. Станимир Андонов – председател;
 2. Желязко Иванов – член;
 3. Анета Филипова – член;
 4. 4. Панайот Рейзи – член.

     В работата на заседанието взеха участие

 1. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 2. Галина Георгиева – юрист на община Созопол;
 3. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол.

 Заседанието откри и води председателя на комисията, Станимир Андонов.

Ст. Андонов: Присъстват трима членове – имаме кворум. Отсъстват Димитринка Господинова и Панайот Рейзи. Комисията ще разгледа постъпилите входящи докладни.

 1. Докладна записка № 766/23.10.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Созопол

Имате ли въпроси по тази докладна?

Анета Филипова: Имам въпрос към юриста на Общината: Какво е основанието да се визират само  урбанизираните територии за забрана за отглеждането на животни, а не е ли по-добре да се визират и разстояния от урбанизирана територия към неурбанизирана, в които също не бива да се  отглеждат животни, защото в граничните места това нещо се случва на границата на урбанизирана територия и неурбанизирана територия?

Г. Георгиева: Тази наредба трябваше да се приеме миналата година, но закъсняхме. Тази наредба е чисто нова. Дойде писмо от Прокуратурата, с което я изискваха и се оказа, че нямаме такава. В момента това е образеца по който горе-долу общините го правят. От НСОРБ, който е пуснат е… …  Ако има проблем и се налага съответно ще я  допълваме, но в неурбанизираните и земеделски земи по принцип няма забрана.

А. Филипова: Говоря за гранични територии. Мисля, че  на гранницата между урбанизирана и неурбанизирана трябва да е визирано разстояние, в което не бива да се отглеждат домашни животни.

Г.  Георгиева: Това вече допълнително разширява обхвата. Тя затова беше обявена доста дълго време. Пратихме я и по селата да я разгледат на място, и въпреки това нямаше предложения.

А. Филипова: Със селата няма проблем. Става въпрос за вътрешните части на Созопол и Черноморец.

 Тихомир Янакиев: Има си правила, които трабва да се спазват. Наредбата е направена максимум по закона, т.е. това, което са ни подали от НСОРБ е това, което трябва да бъде.

В работата на комисията се включи и господин Панайот Рейзи.

Г. Георгиева: И в момента има животни на Месари, ако напишем така в наредбата, това означава, че всички те трябва да заминат от там и ние трябва да им намерим ново място.

А. Филипова: За мен би следвало да има разстояние, в което да може да се отглеждат животни.

Т. Янакиев: Ние се придържаме към закона. Има си правила, които трябва да се спазват.

А. Филипова: Така е, защото от присъстващите няма никой, който да има имот на границата на урбанизираната територия и на гърба му някой да гледа кокошки.

Ваня Кирязова: Не можем да разсширяваме закона, т.е.  да го дописваме.

Т. Янакиев: Логично е. Какъвто е закона, .........

Г. Георгиева: Все пак, като говорим за курорт, което разбирам, че е проблема  да го добавим пък от там нататък....ако ще го връщат да го връщат….

А. Филипова: След време ще има проблеми. Тогава защо приемаме наредба, като ще е част от закона.

Ст. Андонов: На следващото заседание ще го коментираме пак. Тук аз също имам забележки в Констативния акт. Допусната е техническа грешка в изписването на датите. Да се чете октомври, а не септември. Да се представи правилен документ.

Г. Георгива: Само да се върнем на въпроса на Филипова: какво  разстояние считаш, че е нормално, за да се поинтересувам и проверя.

А. Филипова: Аз не мога да кажа какво трябва да е разстоянието….. ,но ще има проблем.

Т. Янакиев: Това е контрола от наша страна.

Ст. Андонов: Има отстояния за ДЕПО, за водни съоръжения...би трябвало и по този въпрос да се измисли нещо. Колеги имате ли други въпроси? Няма. Който е съгласен докладна записка №766   да влезе за разглеждане в постоянна комисия, моля да гласува. Поименно ще гласуваме, защото не ви виждам всички.

Ст. Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“;  Желязко Иванов – „За“; Панайот Рейзи – „За“. Четири „За“ – приема се.

 

 1.  Докладна записка № 801/19.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Даване на съгласие за побратимяване на община Созопол и община Визе, Турция

Има ли въпроси по тази докладна?

Т. Янакиеив: По същество ще я гледаме на комисии.

Г. Георгиева: Ние направихме проекта на договора за побратимяване, който да одобри Общинския съвет, само че междувременно община Визе в Турция е приела вече проекта на договор и съответно ми го изпратиха преди два дена. Аз ще го донеса да го разгледате, защото той идва доста по-късно и с тезата, че са го приели не мисля, че сме обвързани да се съгласим с този проект.  Сега ще го разпращам.

Т. Янакиев: Трябва да го видя.....за ръчния труд на жените... Моето предложение е да приемем това, което смятаме за правилно.

Г. Георгиева: Може би от превода ли, но е и дискриминационно.

Ст. Андонов: Въпроса е, че и другите документи, които са преведени на български са доста не разбираеми.

Г. Георгиева: Не знам каква е системата при тях, но доста бързо взимат решения.

Ст. Андонов: За мен докладната записка е законна и може да влезе за разглеждане в комисия. Който е съгласен в този вид да влезе за разглеждане в комисии, моля да гласува: Филипова „За“; Ж. Иванов „За“ ; П. Рейзи „За“.

ЧЕТИРИ „За“ –Приема се.

 1. Докладна записка № 811/24.11.2020 г. от Георги Леонидов Пинелов - председател на Общински съвет Созопол на община Созопол

Относно: Отчет за дейността на общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 07.05.2020 г. до 30.11.2020 г.

Приложен е отчета.  Има ли въпроси по тази докладна? – няма. Гласуваме  докладна записка № 811/24.11.2020 г. да влезе за разглеждане в комисия. Ст. Андонов – За; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“, Панайот Рейзи – „ За“ Приема се.

 1. Докладна записка № 814/25.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Промяна в числения състав на доброволното формирование на Община Созопол за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации  и отстраняването на последиците от тях.

Има ли въпроси по тази докладна? – няма. Гласуваме  докладна записка № 814/25.11.2020 г. да влезе за разглеждане в комисия. Ст. Андонов – За; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“, Панайот Рейзи – „ За“. Приема се.

      5. Докладна записка № 793/17.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с идентификатор 40124.501.648, с. Крушевец, община Созопол.

Има ли въпроси по тази докладна?  Няма. Гласуваме  докладна записка № 793/17.11.2020 г. да влезе за разглеждане в комисия. Ст. Андонов – За; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“, Панайот Рейзи – „ За“. Приема се.

     6. Докладна записка № 800/19.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с планоснимачен № 134.252, в землището на с. Крушевец, община Созопол

Има ли въпроси по тази докладна? – няма. Гласуваме  докладна записка № 800/19.11.2020 г. да влезе за разглеждане в комисия. Ст. Андонов – „За“; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“, Панайот Рейзи – „ За“. Приема се.

      7.Докладна записка № 802/19.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с идентификатор № 81178.501.530, гр. Черноморец, община Созопол

Има ли въпроси по тази докладна? – няма. Гласуваме  докладна записка № 802/19.11.2020 г. да влезе за разглеждане в комисия. Ст. Андонов – „За“; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“, Панайот Рейзи – „ За“. Приема се.  

 1. Докладна записка № 803/19.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване „полски път“ , които не функционират по реда на чл.37в, ал.16 ЗСПЗЗ.

Има ли въпроси по тази докладна? – няма. Гласуваме  докладна записка № 803/19.11.2020 г. да влезе за разглеждане в комисия. Ст. Андонов – „За“; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“, Панайот Рейзи – „ За“. Приема се.  

 1. Докладна записка № 804/20.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 61042.501.289, находящ се в  с. Равадиново, п.к.8131, ул. “Делфин“ №4, община Созопол, представляващ 22 кв.м. ид. ч./ двадесет и два квадратни метра идеални части / от ПИ с идентификатор 61042.501.289 целият с площ 842 кв.м.

Има ли въпроси по тази докладна? – няма. Гласуваме  докладна записка № 804/20.11.2020 г. да влезе за разглеждане в комисия. Ст. Андонов – „За“; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“, Панайот Рейзи – „ За“. Приема се.  

 1. Докладна записка № 805/20.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 67800.501.349, находящ се в  гр. Созопол, п.к.8130, ул. “Рибарска“ №37, община Созопол, представляващ 57 кв.м. ид.ч./ петдесет и седем квадратни метра идеални части / от ПИ с идентификатор 67800.501.349 целият с площ 88 кв.м.

Има ли въпроси по тази докладна? Няма. Гласуваме  докладна записка № 805/20.11.2020 г. да влезе за разглеждане в комисия. Ст. Андонов – „За“; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“, Панайот Рейзи – „ За“. Приема се.  

 1. Докладна записка № 806/20.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 63029.501.130, находящ се в  с. Росен, п.к.8150, ул. “Изгрев“ №4, община Созопол, представляващ 10кв.м.ид.ч./ десет квадратни метра идеални части / от ПИ с идентификатор 63029.501.130 целият с площ 816 кв.м.

Има ли въпроси по тази докладна? Няма. Гласуваме  докладна записка № 806/20.11.2020 г. да влезе за разглеждане в комисия. Ст. Андонов – „За“; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“, Панайот Рейзи – „ За“.  Приема се.  

 1. Докладна записка № 807/20.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: 1.Определяне на общински недвижим имот, предназначен за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с. Росен, община Созопол. 2. Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди  върху имот-частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 63029.501.9608, с. Росен, община Созопол, с площ от 619 кв.м., идентичен с  парцел УПИ III-8 в кв.68 по регулационен план.

Има ли въпроси по тази докладна?  Няма. Гласуваме  докладна записка № 807/20.11.2020 г. да влезе за разглеждане в комисия. Ст. Андонов – „За“; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“, Панайот Рейзи – „ За“.  Приема се.

 1. Докладна записка № 808/20.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: 1.Определяне на общински недвижим имот, предназначен за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с. Равадиново, община Созопол. 2.Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди  върху имот-частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 61042.501.500  с площ от 456 кв.м. находящ се в с. Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XIII-13033, в кв.38, по кадастрална карта на с. Равадиново

Има ли въпроси по тази докладна? Няма. Гласуваме  докладна записка № 808/20.11.2020 г. да влезе за разглеждане в постоянните комисиеи. Ст. Андонов – „За“; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“, Панайот Рейзи – „ За“.  Приема се.  

 1. Докладна записка № 816/27.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост, представляваща едноетажна масивна сграда  с идентификатор 67800.505.118.2. находящ се в гр. Созопол, община Созопол

Има ли въпроси по тази докладна? Няма. Гласуваме  докладна записка № 816/27.11.2020 г. да влезе за разглеждане в комисия. Ст. Андонов – „За“; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“, Панайот Рейзи – „ За“.  Приема се.  

 1. Докладна записка № 817/27.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно:  Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на в сграда с идентификатор 67800.505.119.1, с площ от 177 кв.м, и навес находящ се в поземлен имот  с идентификатор 67800.505.119 идентичен с УПИ I-1800 в кв.150 по плана на гр. Созопол.

Има ли въпроси по тази докладна?  Няма. Гласуваме  докладна записка № 817/27.11.2020 г. да влезе за разглеждане в комисия. Ст. Андонов – „За“; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“, Панайот Рейзи – „ За“.  Приема се. 

 1. Докладна записка № 818/27.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: 1.Обявяване на части от недвижими имоти, публична общинска собственост, представляващи поземлен имот с идентификатор 67800.8.1102 и поземлен имот с идентификатор 67800.8.1103 по кадастрална карта на гр. Созопол,  индивидуализирани съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ,  попадащи в обхват на ПИ 67800.8.1096 за частна общинска собственост;

Има ли въпроси по тази докладна?  Няма. Гласуваме  докладна записка № 818/27.11.2020 г. да влезе за разглеждане в комисия. Ст. Андонов – „За“; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“, Панайот Рейзи – „ За“.  Приема се.

 1. Докладна записка № 819/27.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.504.224.3.2, с площ от 47 кв.м, находящ се в сграда с идентификатор 67800.504.224.3 разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224 идентичен с УПИ XI-общ. в кв.49 по плана на гр. Созопол, с адрес ул. “Черно море“ №1, бл.1, ет.0.

Г. Георгиева: Това е лаборатория „Лина“.

Има ли въпроси по тази докладна? Няма. Гласуваме  докладна записка № 819/27.11.2020 г. да влезе за разглеждане в комисия. Ст. Андонов – „За“; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“, Панайот Рейзи – „ За“.  Приема се.  

 1. Докладна записка № 820/27.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем  на имот - частна общинска собственост находящ се в с. Атия, м-ст. “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.462 с  площ от 934 кв.м., ведно с построена в него сграда с идентификатор 63015.506.462.1 със застроена площ 32 кв.м.

Ст. Андонов:Това да не е ракиения казан?

Г. Георгиева: Да.

Ст. Андонов: Има ли въпроси по тази докладна? Няма. Гласуваме  докладна записка № 820/27.11.2020 г. да влезе за разглеждане в комисия. Ст. Андонов – „За“; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“, Панайот Рейзи – „ За“.  Приема се.

 1. Докладна записка № 821/27.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Поземлен имот с идентификатор 40124.71.24 - частна общинска собственост с площ от 4 000 кв. м., Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „нива“, находящ се в Община Созопол, землище с. Крушевец, местност „Тоньова градина“. Номер по предходен план №071024 по плана на с. Крушевец.

Има ли въпроси по тази докладна? Няма. Гласуваме  докладна записка № 821/27.11.2020 г. да влезе за разглеждане в комисия. Ст. Андонов – „За“; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“, Панайот Рейзи – „ За“.  Приема се.

 1. Докладна записка № 822/27.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Поземлен имот с идентификатор 30822.159.882 - частна общинска собственост с площ от 529 кв. м., Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „нива“, находящ се в Община Созопол, землище с. Зидарово, местност „ До село“., номер по предходен план №158003

Има ли въпроси по тази докладна? Няма. Гласуваме  докладна записка № 811/24.11.2020 г. да влезе за разглеждане в комисия. Ст. Андонов – „За“; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“, Панайот Рейзи – „ За“.  Приема се.

П. Рейзи: Искам да попитам кмета, има заявен интерес към тях ли?

Г. Георгиева: Да, има интерес.

 1. Докладна записка № 752/15.10.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/

 • План регулация и застрояване /ПРЗ/, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.77, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособят осемнадесет нови урегулирани поземлени имота /УПИ/, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“;

         – План за улична регулация /ПУР/, за изменение на част от обслужваща улица  в обхвата на О.Т.59-58-57-56-61, като се обособи нова обслужваща улица с О.Т.58а-58б-58в-58г-58д-58е-58ж-58з-56а, за осигуряване на транспортен достъп до новообразуваните урегулирани поземлени имоти.

Има ли въпроси по тази докладна?  Няма. Гласуваме  докладна записка № 752/15.10.2020 г. да влезе за разглеждане в комисия. Ст. Андонов – „За“; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“, Панайот Рейзи – „ За“. Приема се.

 1. Докладна записка № 767/28.10.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – План регулация и застрояване /ПРЗ/, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.97, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м. “Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот /УПИ/, с отреждане „за къмпинг и  обслужващи дейности“.

Има ли въпроси по тази докладна? Няма. Гласуваме  докладна записка № 767/28.10.2020 г. да влезе за разглеждане в комисия. Ст. Андонов – „За“; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“, Панайот Рейзи – „ За“. Приема се.  

 1. Докладна записка № 768/28.10.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – План регулация и застрояване /ПРЗ/, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.270, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м. “Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот /УПИ/, с отреждане „за пансион“.

Има ли въпроси по тази докладна? – няма. Гласуваме  докладна записка № 768/28.10.2020 г. да влезе за разглеждане в комисия. Ст. Андонов – „За“; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“, Панайот Рейзи – „ За“. Приема се.

 1. Докладна записка №779/06.11.2020 г. от д-р инж. Румен Кисьов - зам.-кмет на община Созопол (Заповед №8-Z-1302/30.10.2020 година)

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Изграждане на уличен водопровод за ПИ с идентификатор 67800.35.137, по КК на гр. , м. “ Света Марина “, землище на гр. Созопол“.  Има ли въпроси по тази докладна? Няма. Гласуваме  докладна записка № 779/06.11.2020 г. да влезе за разглеждане в комисия. Ст. Андонов – „За“; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“, Панайот рейзи – „ За“.  Приема се.

 1. Докладна записка №780/06.11.2020 г. от д-р инж. Румен Кисьов - зам.-кмет на община Созопол (Заповед №8-Z-1302/30.10.2020 година)

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – План регулация и застрояване /ПРЗ/, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.5.79 и 81178.5.80, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението и урегулиране, като  се  обособи  един  нов  урегулиран  поземлен  имот  /УПИ/,  с  отреждане   „за сгради за отдих и курорт“.

Има ли въпроси по тази докладна?  Няма. Гласуваме  докладна записка № 780/06.11.2020 г. да влезе за разглеждане в комисия. Ст. Андонов –„За“; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“, Панайот Рейзи – „ За“. Приема се.  

 1. Докладна записка №781/06.11.2020 г. от д-р инж. Румен Кисьов - зам.-кмет на община Созопол (Заповед №8-Z-1302/30.10.2020 година)

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – План регулация и застрояване /ПРЗ/, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.112, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот /УПИ/, с отреждане „за сгради за отдих и курорт“.

Има ли въпроси по тази докладна? Няма. Гласуваме  докладна записка № 781/06.11.2020 г. да влезе за разглеждане в комисия. Ст. Андонов – „За“; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“, Панайот Рейзи – „ За“. Приема се.  

 1. Докладна записка №782/06.11.2020 г. от д-р инж. Румен Кисьов - зам.-кмет на община Созопол (Заповед №8-Z-1302/30.10.2020 година)

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места, за обект: „Кабелна линия 1kV (киловолт) от КРШ (кабелен разпределителен шкаф) до ЕТ (електромерно табло), за захранване на „Вилна сграда“ в ПИ67800.70.305, м.“Хаджи али дере“, землище на  гр. Созопол,  ДП (договор за присъединяване) 4372488“.

Има ли въпроси по тази докладна? Няма. Гласуваме  докладна записка № 782/06.11.2020 г. да влезе за разглеждане в комисия. Ст. Андонов – „За“; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“, Панайот Рейзи – „ За“ Приема се.  

 1. Докладна записка №783/06.11.2020 г. от д-р инж. Румен Кисьов - зам.-кмет на община Созопол (Заповед №8-Z-1302/30.10.2020 година)

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.5.135, по КК на гр. Созопол, земеделска територия, м.“Буджака“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот с отреждане „за вилни сгради“. 

Има ли въпроси по тази докладна?  Няма. Гласуваме  докладна записка № 783/06.11.2020 г. да влезе за разглеждане в комисия. Ст. Андонов – „За“; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“, Панайот Рейзи – „ За“.  Приема се.  

 1. Докладна записка № 815/27.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Отпускане на еднократни помощи

Ива подадени 30 Заявления за отпускане на еднократни помощи. Има ли въпроси по тази докладна? – няма. Гласуваме  докладна записка № 815/27.11.2020 г. да влезе за разглеждане в постоянната комисия. Ст. Андонов – „За“; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“, Панайот Рейзи – „ За“. Приема се.

С това работата на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби приключи.  

 

СТАНИМИР АНДОНОВ 

Председател на комисия по „Законност, обществен ред,

сигурност, граждански права, молби и жалби”

 

                                                                                   

Водещ протокола: ..........................

                             /Г. Глухчева /

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Забележка: Електронен носител с видео запис от заседанието на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби  от 03.12.2020 г., от  /14:00 ч./ е неразделна част от този протокол.

 

 

ПРОТОКОЛ № 22

на

Комисията по законност, обществен ред,сигурност,граждански права,молби и жалби

 На 09.12.2020 г., от 14:00 часа, се проведе онлайн заседание с видео връзка на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.

     На заседанието присъстваха:

 1. Станимир Андонов – председател;
 2. Желязко Иванов – член;
 3. Димитринка Господинова – член;
 4. 4. Анета Филипова – член;
 5. Панайот Рейзи – член.

     В работата на заседанието взеха участие

 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет – гр. Созопол;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Галина Георгиева – юрист на Община Созопол;
 4. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет;
 5. Общински съветници.

 

Заседанието откри и води председателя на Комисията, Станимир Андонов.

Ст. Андонов: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Янакиев, колеги, присъстват  петимата членове на комисията и можем за да почваме работа.

 1. Докладна записка № 766/23.10.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Созопол

Имате ли въпроси по тази докладна? Да считам, че няма. За протокола ще ви зачитам имената и всеки казва на глас вота си. Който е съгласен докладна записка №766/23.10.2020 г. да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува! Ст. Андонов  - „За“, Желязко Иванов – „ За“; Димитринка Господинова – „За“; Анета Филипова „За“ и Панайот Рейзи „ За“. Пет „За“, приема се.

 

 1. Докладна записка № 801/19.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Даване на съгласие за побратимяване на община Созопол и община Визе, Турция

Имате ли въпроси по тази докладна? Няма. Който е съгласен докладна записка №801/19.11.2020 г. да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува! Ст. Андонов  - „За“, Желязко Иванов – „ За“; Димитринка Господинова – „За“; Анета Филипова „За“ и Панайот Рейзи „ За“. Пет „За“, приема се.

 

 1. Докладна записка № 811/24.11.2020 г. от Георги Леонидов Пинелов - председател на Общински съвет Созопол на община Созопол

Относно: Отчет за дейността на общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 07.05.2020 г. до 30.11.2020 г.

Има ли въпроси по тази докладна?

И. Кирязова: Колеги, правя уточнение по докладна записка №811: в мотивната част и решението има допусната технически грешки от мен. В мотивната част на докладната да се чете „ второ шестмесечие“ и срокът на всякъде е „от 07.05. 2020 г.“

С. Андонов: Други въпроси? Няма. Който е съгласен  докладна записка № 811/24.11.2020 г. с тези поправки: „ в мотивната част на докладната да се чете „ второ шестмесечие“ и срокът в решението е „от 07.05. 2020 г.“ да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да  гласува: Ст. Андонов – За; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“ “; Димитринка Господинова – „За“;  Панайот Рейзи – „За“. Пет „За“ – приема се.

 1. Докладна записка № 814/25.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Промяна в числения състав на доброволното формирование на Община Созопол за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации  и отстраняването на последиците от тях.

Има ли въпроси по тази докладна? Да разбирам, че  няма. Гласуваме  докладна записка № 814/25.11.2020 г. да влезе за разглеждане на общинска сесия. Ст. Андонов – За; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова – „За“;  Панайот Рейзи – „За“. Пет „За“ – приема се.

 С това работата на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби приключи.

  

СТАНИМИР АНДОНОВ

 Председател на комисия по „Законност, обществен ред,

сигурност, граждански права, молби и жалби”

 

                                                                                   

Водещ протокола: ..........................

                             /Г. Глухчева /

 

 

П Р О Т О К О Л № 12

на

 комисията по „Устройство на територията, жилищната политика ,строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”

 

На 09.12.2020 г. от 14:15 часа, се проведе заседание на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” в състав:

 Андрей Николов – председател;

 1. Станимир Андонов – член;
 2. Стамат Стаматов - член;
 3. 4. Илиян Стефанов – член;
 4. Цветан Иванов – член.

На заседанието присъстваха :

 1. 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 4. Общински съветници;
 5. Служители от общинска администрация.

 

Заседанието води Андрей Николов – председател на Комисията.

Андрей Николов: Добър ден уважаеми колеги, Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Янакиев, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми служители от общинска администрация, ще заседава комисията по „Устройство на територията, жилищната, политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”. В пълен състав сме. Присъстват всички членове и можем да започваме работа.

За разглеждане са постъпили следните докладни записки :

 1. Докладна записка № 752/15.10.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/

 • План регулация и застрояване /ПРЗ/, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.77, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособят осемнадесет нови урегулирани поземлени имота /УПИ/, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“;

         – План за улична регулация /ПУР/, за изменение на част от обслужваща улица  в обхвата на О.Т.59-58-57-56-61, като се обособи нова обслужваща улица с О.Т.58а-58б-58в-58г-58д-58е-58ж-58з-56а, за осигуряване на транспортен достъп до новообразуваните урегулирани поземлени имоти.

Уважаеми колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Гласуваме  докладна записка № 752/15.10.2020 г. да влезе за разглеждане на общинска сесия. Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“. Комисията подкрепя докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия на Общински съвет Созопол.

 1. Докладна записка № 767/28.10.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – План регулация и застрояване /ПРЗ/, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.97, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м. “Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот /УПИ/, с отреждане „за къмпинг и  обслужващи дейности“.

Уважаеми колеги, въпроси някакви, ако имате? Няма. Гласуваме  докладна записка № 767/28.10.2020 г. Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“. Комисията подкрепя докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия на Общински съвет Созопол.

 1. Докладна записка № 768/28.10.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – План регулация и застрояване /ПРЗ/, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.270, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м. “Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот /УПИ/, с отреждане „за пансион“.

Уважаеми колеги, въпроси някакви ако имате? Няма. Гласуваме  докладна записка № 768/28.10.2020 г.: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“. Комисията подкрепя докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия на Общински съвет Созопол.  

 1. Докладна записка №779/06.11.2020 г. от д-р инж. Румен Кисьов - зам.-кмет на община Созопол (Заповед №8-Z-1302/30.10.2020 година)

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Изграждане на уличен водопровод за ПИ с идентификатор 67800.35.137, по КК на гр. , м. “ Света Марина “, землище на гр. Созопол“. 

Уважаеми колеги, въпроси и коментари? Считам, че няма. Гласуваме  докладна записка № 779/06.11.2020 г. : Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“;  Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“; Цветан Иванов – „ За“. Пет гласа „За“, „против“, „въздържали се“ – няма. Комисията подкрепя докладната записка.   

 1. Докладна записка №780/06.11.2020 г. от д-р инж. Румен Кисьов - зам.-кмет на община Созопол (Заповед №8-Z-1302/30.10.2020 година)

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – План регулация и застрояване /ПРЗ/, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.5.79 и 81178.5.80, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението и урегулиране, като  се  обособи  един  нов  урегулиран  поземлен  имот  /УПИ/,  с  отреждане   „за сгради за отдих и курорт“.

Уважаеми колеги, въпроси и коментари? Няма. Гласуваме  докладна записка № 780/06.11.2020 г. : Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“; Цветан Иванов – „ За“. Пет гласа „За“, „против“, „въздържали се“ – няма. Комисията подкрепя докладната записка.  

 1. Докладна записка №781/06.11.2020 г. от д-р инж. Румен Кисьов - зам.-кмет на община Созопол (Заповед №8-Z-1302/30.10.2020 година)

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – План регулация и застрояване /ПРЗ/, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.112, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот /УПИ/, с отреждане „за сгради за отдих и курорт“.

Уважаеми колеги, въпроси и коментари? Няма. Гласуваме  докладна записка № 781/06.11.2020 г. : Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“; Цветан Иванов – „ За“. Пет гласа „За“, „против“, „въздържали се“ – няма. Комисията подкрепя докладната записка. 

 1. Докладна записка №782/06.11.2020 г. от д-р инж. Румен Кисьов - зам.-кмет на община Созопол (Заповед №8-Z-1302/30.10.2020 година)

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места, за обект: „Кабелна линия 1kV (киловолт) от КРШ (кабелен разпределителен шкаф) до ЕТ (електромерно табло), за захранване на „Вилна сграда“ в ПИ67800.70.305, м.“Хаджи али дере“, землище на  гр. Созопол,  ДП (договор за присъединяване) 4372488“.

Уважаеми колеги, въпроси и коментари? Няма. Който подкрепя докладната моля да гласува? Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“; Цветан Иванов – „ За“. Пет гласа „За“, „против“, „въздържали се“ – няма. Комисията подкрепя докладна записка и тя ще се разглежда на редовна сесия на Общинския съвет.

 1. Докладна записка №783/06.11.2020 г. от д-р инж. Румен Кисьов - зам.-кмет на община Созопол (Заповед №8-Z-1302/30.10.2020 година)

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.5.135, по КК на гр. Созопол, земеделска територия, м.“Буджака“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот с отреждане „за вилни сгради“. 

            Уважаеми колеги, въпроси и коментари? Няма. Който подкрепя докладната, моля да гласува? Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“;  Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“; Цветан Иванов – „ За“. Пет гласа „За“, 0 гл. "против" и 0 гл. "въздържали се",  Комисията подкрепя докладната записка да се разгледа на редовно заседание на Общинския съвет.

 С това заседанието на Комисията приключи. Благодаря за участието и присъствието.

  

 АНДРЕЙ НИКОЛОВ

 Председател на „Комисията по устройство на територията,

жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации

                                   

Водещ протокола:

Гергана Глухчева

 

Забележка: Неразделна част от този протокол е електронен носител с видео запис от заседанието на Комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации,  проведено на 09.12.2020 г., от  /14:15 ч./.

 

                                       

П Р О Т О К О Л № 9

 на

комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”

 На 09.12.2020 г. от 14:30 часа, се проведе онлайн видео  заседание на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” в състав:

 1. Желязко Иванов – председател
 2. Андрей Николов – член;
 3. Стилияна Николова – член;
 4. Светлана Лулева – член;
 5. Катя Стоянова – член.

 На заседанието присъстваха :

 1. 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Ваня Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 4. Общински съветници;
 5. 5. Служители от общинска администрация.

Заседанието откри и води Желязко Иванов – председател на Комисията.

След поименна проверка на линия бяха всички членове на комисията.

Разгледаха се следните докладни записки:

 1. Докладна записка № 793/17.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с идентификатор 40124.501.648, с. Крушевец, община Созопол.

Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Който е съгласен  докладна записка № 793/17.11.2020 г. да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува. Гласуваме: Желязко Иванов – „За“; Андрей Николов – „За“; Стилияна Николова – „За“, Светлана Лулева – „ За“; Катя Стоянова – „За“. Пет „За“, „против“ - няма, „въздържали се „ – няма. Пет „За“.  Приема се.

     2. Докладна записка № 800/19.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с планоснимачен № 134.252, в землището на с. Крушевец, община Созопол

Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Който е съгласен  докладна записка № 800/19.11.2020 г.  да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува. Гласуваме: Желязко Иванов – „За“; Андрей Николов – „За“; Стилияна Николова – „За“, Светлана Лулева – „ За“; Катя Стоянова – „За“. Пет „За“, „против“ - няма, „въздържали се „ – няма. Пет „За“. Приема се.

 1. Докладна записка № 802/19.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с идентификатор № 81178.501.530, гр. Черноморец, община Созопол

Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Който е съгласен докладна записка № 802/19.11.2020 г.  да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува. Гласуваме: Желязко Иванов – „За“; Андрей Николов – „За“; Стилияна Николова – „За“, Светлана Лулева – „ За“; Катя Стоянова – „За“. Пет „За“, „против“ - няма, „въздържали се „ – няма. Пет „За“. Приема се.  

 1. Докладна записка № 803/19.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване „полски път“ , които не функционират по реда на чл.37в, ал.16 ЗСПЗЗ.

Има ли въпроси по тази докладна? – няма. Гласуваме  докладна записка № 803/19.11.2020 г. да влезе за разглеждане на общинска сесия. Желязко Иванов – „За“; Андрей Николов – „За“; Стилияна Николова – „За“, Светлана Лулева – „ За“; Катя Стоянова – „За“. Пет „За“.  Приема се. 

 1. Докладна записка № 804/20.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 61042.501.289, находящ се в  с. Равадиново, п.к.8131, ул. “Делфин“ №4, община Созопол, представляващ 22 кв.м. ид. ч./ двадесет и два квадратни метра идеални части / от ПИ с идентификатор 61042.501.289 целият с площ 842 кв.м.

Има ли въпроси по тази докладна? – няма. Гласуваме  докладна записка № 804/20.11.2020 г. да влезе за разглеждане на общинска сесия. Желязко Иванов – „За“; Андрей Николов – „За“; Стилияна Николова – „За“, Светлана Лулева – „ За“; Катя Стоянова – „За“. Пет „За“. Приема се.  

 1. Докладна записка № 805/20.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 67800.501.349, находящ се в  гр. Созопол, п.к.8130, ул. “Рибарска“ №37, община Созопол, представляващ 57 кв.м. ид.ч./ петдесет и седем квадратни метра идеални части / от ПИ с идентификатор 67800.501.349 целият с площ 88 кв.м.

Има ли въпроси по тази докладна? – няма. Гласуваме  докладна записка № 805/20.11.2020 г. да влезе за разглеждане на общинска сесия. Желязко Иванов – „За“; Андрей Николов – „За“; Стилияна Николова – „За“, Светлана Лулева – „ За“; Катя Стоянова – „За“. Пет „За“. Приема се.  

 1. Докладна записка № 806/20.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 63029.501.130, находящ се в  с. Росен, п.к.8150, ул. “Изгрев“ №4, община Созопол, представляващ 10кв.м.ид.ч./ десет квадратни метра идеални части / от ПИ с идентификатор 63029.501.130 целият с площ 816 кв.м.

Има ли въпроси по тази докладна? Няма. Гласуваме  докладна записка № 806/20.11.2020 г. да влезе за разглеждане на общинска сесия. Желязко Иванов – „За“; Андрей Николов – „За“; Стилияна Николова – „За“, Светлана Лулева – „ За“; Катя Стоянова – „За“. Пет „За“. Приема се.  

 1. Докладна записка № 807/20.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: 1.Определяне на общински недвижим имот, предназначен за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с. Росен, община Созопол. 2. Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди  върху имот-частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 63029.501.9608, с. Росен, община Созопол, с площ от 619 кв.м., идентичен с  парцел УПИ III-8 в кв.68 по регулационен план.

Има ли въпроси по тази докладна?  Няма. Гласуваме  докладна записка № 807/20.11.2020 г. да влезе за разглеждане на общинска сесия. Желязко Иванов – „За“; Андрей Николов – „За“; Стилияна Николова – „За“, Светлана Лулева – „ За“; Катя Стоянова – „За“. Пет „За“.  Приема се.  

 1. Докладна записка № 808/20.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: 1.Определяне на общински недвижим имот, предназначен за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с. Равадиново, община Созопол. 2.Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди  върху имот-частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 61042.501.500  с площ от 456 кв.м. находящ се в с. Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XIII-13033, в кв.38, по кадастрална карта на с. Равадиново

Има ли въпроси по тази докладна? Няма. Гласуваме  докладна записка № 808/20.11.2020 г. да влезе за разглеждане на общинска сесия. Желязко Иванов – „За“; Андрей Николов – „За“; Стилияна Николова – „За“, Светлана Лулева – „ За“; Катя Стоянова – „За“. Пет „За“. Приема се.  

 1. Докладна записка № 816/27.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост, представляваща едноетажна масивна сграда  с идентификатор 67800.505.118.2. находящ се в гр. Созопол, община Созопол

Има ли въпроси по тази докладна? Няма. Гласуваме  докладна записка № 816/27.11.2020 г. да влезе за разглеждане на общинска сесия. Желязко Иванов – „За“; Андрей Николов – „За“; Стилияна Николова – „За“, Светлана Лулева – „ За“; Катя Стоянова – „За“. Пет „За“. Приема се.  

 1. Докладна записка № 817/27.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно:  Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на в сграда с идентификатор 67800.505.119.1, с площ от 177 кв.м, и навес находящ се в поземлен имот  с идентификатор 67800.505.119 идентичен с УПИ I-1800 в кв.150 по плана на гр. Созопол.

Има ли въпроси по тази докладна?  Няма. Гласуваме  докладна записка № 817/27.11.2020 г. да влезе за разглеждане на общинска сесия. Желязко Иванов – „За“; Андрей Николов – „За“; Стилияна Николова – „За“, Светлана Лулева – „ За“; Катя Стоянова – „За“. Пет „За“. Приема се.  

 1. Докладна записка № 818/27.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: 1.Обявяване на части от недвижими имоти, публична общинска собственост, представляващи поземлен имот с идентификатор 67800.8.1102 и поземлен имот с идентификатор 67800.8.1103 по кадастрална карта на гр. Созопол,  индивидуализирани съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ,  попадащи в обхват на ПИ 67800.8.1096 за частна общинска собственост;

Има ли въпроси по тази докладна?  Няма. Гласуваме  докладна записка № 818/27.11.2020 г. да влезе за разглеждане на общинска сесия. Желязко Иванов – „За“; Андрей Николов – „За“; Стилияна Николова – „За“, Светлана Лулева – „ За“; Катя Стоянова – „За“. Пет „За“.  Приема се.

 1. Докладна записка № 819/27.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.504.224.3.2, с площ от 47 кв.м, находящ се в сграда с идентификатор 67800.504.224.3 разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224 идентичен с УПИ XI-общ. в кв.49 по плана на гр. Созопол, с адрес ул. “Черно море“ №1, бл.1, ет.0.

Има ли въпроси по тази докладна?

Светлана Лулева общински съветник: Къде се намира този имат? Кой е точно този обект, който се отдава под наем?

Г. Георгиева – Това е лаборатория „Лина“. Договорът изтича и започваме процедурата по отдаване под наем отново.

Ж. Иванов: Други въпроси? Няма. Гласуваме  докладна записка № 819/27.11.2020 г. да влезе за разглеждане на общинска сесия. Желязко Иванов – „За“; Андрей Николов – „За“; Стилияна Николова – „За“, Светлана Лулева – „ За“; Катя Стоянова – „За“. Пет „За“.  Приема се.  

 1. Докладна записка № 820/27.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем  на имот - частна общинска собственост находящ се в с. Атия, м-ст. “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.462 с  площ от 934 кв.м., ведно с построена в него сграда с идентификатор 63015.506.462.1 със застроена площ 32 кв.м.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. Гласуваме: Желязко Иванов – „За“; Андрей Николов – „За“; Стилияна Николова – „За“, Светлана Лулева – „ За“; Катя Стоянова – „За“. Пет „За“, „против“ - няма, „въздържали се „ – няма. Прие се докладна записка № 820/27.11.2020 г.  да бъде разглеждана на  общинска сесия.  

 1. Докладна записка № 821/27.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Поземлен имот с идентификатор 40124.71.24 - частна общинска собственост с площ от 4 000 кв. м., Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „нива“, находящ се в Община Созопол, землище с. Крушевец, местност „Тоньова градина“. Номер по предходен план №071024 по плана на с. Крушевец.

Има ли въпроси по тази докладна? Няма. Гласуваме  докладна записка № 821/27.11.2020 г. да влезе за разглеждане на общинска сесия. Желязко Иванов – „За“; Андрей Николов – „За“; Стилияна Николова – „За“, Светлана Лулева – „ За“; Катя Стоянова – „За“. Приема се.  

 1. Докладна записка № 822/27.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Поземлен имот с идентификатор 30822.159.882 - частна общинска собственост с площ от 529 кв. м., Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „нива“, находящ се в Община Созопол, землище с. Зидарово, местност „ До село“., номер по предходен план №158003

Има ли въпроси по тази докладна? Няма. Гласуваме  докладна записка № 811/24.11.2020 г. да влезе за разглеждане на общинска сесия. Желязко Иванов – „За“; Андрей Николов – „За“; Стилияна Николова – „За“, Светлана Лулева – „ За“; Катя Стоянова – „За“. Пет „За“. Приема се.

  

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

Председател на комисията

по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”

Протокола води:

Гергана Глухчева

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Забележка: Електронен носител с видео запис от заседанието на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” на  09.12.2020 г. от  /14:30 ч./ е неразделна част от този протокол.

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 4

на

Комисията по социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедание

 На 09.12.2020 г., от 14:45 часа, се проведе онлайн, видео  заседание на Комисията по социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедание в състав:

 1. Анета Филипова – председател;
 2. Стилияна Николова – член;
 3. Андрей Николов – член;
 4. Цветелин Георгиев – член.

     В работата на заседанието взеха участие

 1. 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 4. Галина Георгиева – юрист на Община Созопол;
 5. Общински съветници;
 6. Служители от общинска администрация.

 Заседанието откри и води Анета Филипова - председател.

Анета Филипова направи поименна проверка за присъствие на членовете на комисията.

А. Филипова – Присъстват четирима членове, отсъства Стойчо Неделчев. Въпреки всичко комисията е законна, легитимна и може да осъществи своята дейност. Имаме кворум. Г-н Председател, г-н Кмете, комисията  по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедание“ се събра на заседание за да разгледа и обсъди:  

 1. Докладна записка № 815/27.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Отпускане на еднократни помощи

Докладната съдържа  постъпили заявления на жители на Община Созопол, които желаят да бъдат подпомогнати за покриване на разходи по извършени оперативни интервенции, проведено лечение, закупени лекарства и медицински консумативи. Има ли въпроси по тази докладна или коментари? Няма въпроси. Който е съгласен докладна записка № 815/27.11.2020 г. да влезе за разглеждане на сесия на Общинския съвет, моля да гласува:  Анета Филипова – „За“; Стилияна Николова – „За“, Андрей Николов – „ За“; Цветелин Георгиев – „За“ . Четири „За“ – докладната може да влезе за разглеждане на сесия на Общински съвет  - Созопол.

С това работата на комисията по  „Социална политика, образование, култура,  здравеопазване, спорт и вероизповедание” приключи.

  

АНЕТА ФИЛИПОВА 

Председател на комисия по   „Социална политика, образование, култура,  здравеопазване, спорт и вероизповедание”              

 

                                                                

Водещ протокола: ..........................

                             /Г. Глухчева /

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 8

 от  съвместно заседание на

Комисията по „Законност, обществен ред,сигурност,граждански права,молби и жалби” и

комисията по ”Финанси и бюджет, международни проекти и програми”

 

На 17.12.2020 г. от 15:00 ч., се проведе съвместно заседание на комисиите по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби” и  „Финанси и бюджет международни проекти и програми”. Водещ заседанието беше Станимир Андонов – председател на комисията по „Законност, обществен ред,сигурност,граждански права,молби и жалби”. След направена присъствена проверка на двете комисии -  присъстваха всички членове:

 1. Станимир Андонов ;
 2. Димитринка Господинова;
 3. Анета Филипова;
 4. Желязко Иванов;
 5. Милена Тодорова Желева;
 6. Красимира Германова;
 7. Панайот Рейзи;
 8. Цветелин Георгиев.

Участие в заседанието взеха:

 1.  Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет – гр. Созопол;

       2.Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;

 1. Общински съветници;
 2. Служители от общинска администрация. 

Разгледаха се следните докладни записки:

 Докладна записка №826/02.12.2020 г. от Тодор Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол

Относно: Предоставянето на топъл обяд по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, BG05FMOP001-5.001 „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси и кандидатстване на Община Созопол по Процедурата.

Разяснения по тази докладна:

Тодор Дамянов – зам.- кмет на Община Созопол. Ако искате аз да кажа .

Панайот Рейзи: Няма нужда г-н Дамянов, всичко ни е ясно.  

Ст. Андонов: Въпроси? Няма. Който е съгласен докладна записка №826/02.12.2020 гда влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува! След поименно гласуване и с резултат от гласуването: 8 „За”, докладната влиза за разглеждане на общинска сесия.

Докладна записка №832/07.12.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев -  кмет на Община Созопол

Относно: Актуализиране на приходната и разходната част, и в частта «финансиране на бюджетното салдо» на бюджета на Община Созопол за 2020 г.

Разяснения по тази докладна?!

П. Рейзи: Искам да попитам: Г-н председател на Общински съвет, как се оформя? Последна сесия ли  ще бъде за годината?

Георги Пинелов: Последна и предвид обстоятелствата  и начина на провеждане...

П. Рейзи: Добре, една година нашият кмет, не можа ли да разбере, че в края на годината се гледа и последната актуализация на бюджета, че трябва да се подиграва с нас  и да ни я вкарва, като извънредна. Е това само не можах да разбера, защото той се подиграва с нас. Може ли актуализация на бюджета – нещо, което му узаконява всички дейности, които е направил, защото повечето от парите са похарчени, и в момента ни ги вкарва да ги актуализираме. Нямам нищо против, ще го направиме, но защо трябва да бъде извънредна – е, това само искам да разбера?

Т. Янакиев: Г-н Рейзи, само ще ви кажа, че нямам никакво намерение  ни най-малко да се подигравам с вас. Вие, сам виждате каква е ситуацията, в която се работи и обективните предпоставки да се вкара докладната по това време. При динамични обстоятелства – ще ви кажа, че около двадесет дена и повече, аз лично боледувах, двамата заместник-кметове – също, а директора на финансовата дирекция е още в болница, а това са обективни факти, които няма как да се пренебрегнат. Искрено се извинявам за това, че създавам някакъв дискомфорт, че на последната сесия вкарваме, като извънредна актуализация на бюджета.

П. Рейзи: Тя не може да бъде извънредна. Вие за нея трябваше да направите сесията, защото това за вас е най-важното нещо. Вие знаете, че е номер едно.

Т. Янакиев: Вие не ми давате възможност да ви отговоря  и постоянно ме прекъсвате. Второ: това си е една редовна сесия и на всяка една редовна сесия може да бъде вкарана актуализация, когато е необходимо. Вкарваме я сега. Накрая на годината – данните са вече почти на сто процента ясни. Знаете, какво е положението, така че не виждам причина да не се гледа тази докладна или пък да карам някой да се чувства обиден или каквото и да било. Няма такова нещо. Наистина има обективни причини. Г-н Господинов е още в болница, вече 15 дни. Не виждате ли какво е положението. Пожелавам на всички здраве и не пожелавам на никой да се разболява от това нещо. Всички докладни, които са вкарани са важни, затова направихме тази докладна.

П. Рейзи: Аз, като бях кмет.

Т. Янакиев: Видяхме, като бяхте кмет - всичките тези работи, които правим са заради едното ви време.

П. Рейзи: О, моля ви се. Сега нали разбирате, че тук можем да си говорим всичко, както и отпреди сме го правили. Както преди, така и сега актуализация на бюджета – извънредна докладна на последна сесия, никога не съм го правил. Никога.

Т. Янакиев: Вие може да не сте го правили, това си е ваш проблем.

П. Рейзи: Да, ама ,вие по този начин се подигравате с нас.

Т. Янакиев: Никой не се подиграва с вас. Изобщо ни най-малко.

П. Рейзи: До сега, Рейзи ви беше виновен. Сега ще ви е виновна пандемията. Все някой трябва да ви е виновен изглежда на вас.

Т. Янакиев: Г-н Рейзи, аз не казвам, че някой ни е виновен на нас. Казвам ви обективни факти.

П. Рейзи: Може ли  на последна актуализация, в момента  ни карате да приемаме неща, които парите със сигурност са изхарчени.

Т. Янакиев: Аз не ви карам да приемане нищо. Аз ви предлагам да ги разгледате. Ако искате не ги приемайте.

П. Рейзи: Добре. Благодаря.

Ст. Андонов: Други въпроси? Няма. Който е съгласен докладна записка №832/07.12.2020 г. да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува? С резултат от гласуването 8 „ЗА”, докладната записка влиза на сесия.

Докладна записка №834/11.12.2020 г. от Румен Кисьов – зам.-кмет на Община Созопол

Относно: Промяна в Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол.

Разяснения по докладната направи г-н Янакиев, като каза, че: докладната записка касае промени в туристическия данък. Има повишение в парите по категории... вие сте ги видяли промените в съответните категории и, че средствата, които ще се съберат, ще се използват по предназначение за подобряване на туристическия продукт за гр. Созопол - основно реклама.../лош звук/.

Г-жа Красимира Германова, направи процедурно предложние – да бъде включен микрофона само на този общински съветник, който говори, защото се чуват много странични шумове едновременно, което влошава звука и не става ясно какво точно се казва. След процедурното предложение, г-н Пинелов призова  всички участващи в заседанието, когато не говорят  да си изключват микрофоните. 

Галя Георгиева - юрист на Община Созопол: Искам да поясня, че в едно от приложенията има допусната техническа грешка. В Констативният акт в последния абзац вместо: « В законния срок до 17:15 ч. на 09.12.2020г. по проекта НЕ  са постъпили...»  да се чете : «В законния срок до 17:15 ч. на 10.12.2020г. по проекта НЕ  са постъпили». Констативният акт съм го съставила на 10.12.2020 г. .. , просто няма постъпили възражения и към настоящия момент.  

П. Рейзи: Аз искам да попитам кмета – намираме се уж в тежка ситуация, а тръгваме да вдигаме данъците, таксите. Нещо в крайна сметка не мислим пак за хората, а мислим за нещо друго. Нали сме по време на пандемия. Трудно е на всички, няма туризъм – ние отиваме да вдигаме данъците. Не знам. За мене докладната пак я вкарваме извънредна, пак прибързано. Това ли е крайният срок,  в който трябва да внесем този вид докладна?

Г. Георгиева: Да, края на годината  - по ЗМДТ.

Т. Янакиев: Да, Галя е права, това е крайният срок – края на годината. Касае следващия сезон. Второ – всичките тези пари ще бъдат изхарчени отново за хората. Тези пари не са за нещо друго, както вие казахте. Ще се изхарчат за туристическия бизнес. Ще направим по-мащабна реклама. Видяхте, че тази година ни посетиха много хора, макар и в по-късен период от сезона. Друг е въпроса, че поради спецификата на системата ЕСТИ, една голяма част от малките / които дават до десетина стаи на туристи или няколко стаи/ попадат в сивия сектор. Това означава, че трябва да се увеличи контрола върху този тип дейност. Така, че има много мерки, които трябва да се вземат.....и не на последно място при нас са най- ниските данъци. Погледнато реално увеличението е  при по-високата класа, макар че това са  хората, които чинно си плащат.  Въпреки всичко ние говорим за стотинки и погледнато реално ползите ....

Т. Дамянов: На община Созопол много са и ниски ставките в сравнение с другите общини. Община Созопол е атрактивна и мисля, че  е добре да сме в по-нормални граници на този налог.

Цв. Георгиев: С кои общини – туристическите ли?

Т. Дамянов: Да, туристическите най-вече!

Ст. Андонов: В началото в обяснителната част пише, че туристическият данък може да бъде от 20 стотинки до 3 лева. До сега при нас за първа категория за една звезда е бил  0.40 лв. вдигат се само с 10 стотинки.

С. Лулева: Г-н Председател, след като не сме членове на тези комисии, но все пак присъстваме, можем ли да вземем отношение?

Ст. Андонов: Разбира се, че може.

С. Лулева: Искам само да кажа, че това не е вярно, че в нашата Община са най- ниски ставките и не знам каква проверка е направена. Ще взема отношение на самата сесия по тази докладна записка, но това, което казахте категорично не е вярно. Направила съм си труда да проверя какви са ставките във всяка община........., че това категорично не е вярно. Нека да не заблуждаваме колегите общински съветници. Благодаря ви!

Ст. Андонов: Други въпроси? Няма. Който е съгласен докладна записка №834/11.12.2020 г. да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: 8 „За”, прима се докладната да влезе за разглеждане на общинска сесия.

 Докладна записка №834/14.12.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев -  кмет на Община Созопол

Относно: Ред за провеждане на публично обсъждане на общинския бюджет в условията на извънредна епидемична обстановка.

Разяснение по докладната!

Г. Георгиева: Единствената причина отново да е извънредна е, че в Закона за държавния бюджет промяната излезе съвсем на скоро и съответно вече се получиха и датите, на  които трябва да направим и проекта за 2021 и да го одобри Общински съвет. Отново поради обстановката проблемно ще е публичното обсъждане  - ограниченията за много на брой хора на едно място, отстояния...Затова ние предлагаме да се проведе с дистанционна форма. Като две са предложенията: включва и анкета, която да направим предварително на сайта и в Общината на хартиена форма и хората да си попълват съответно да се разгледат предложенията им. С видеоконферентна връзка да се проведе самото обсъждане януари, когато му е срока.

Ст. Андонов: Виждам, че най-късно до 15 февруари трябва да приемем бюджета.

Г. Георгиева: Да, януари да е обсъждането. Формулярите ще се изготвят и да могат само да си добавят каквото  искат да се допълни.

Т. Янакиев: Ако ситуацията позволява може да го направим обсъжданията за бюджета както да сега, но анонса е че мерките може да се продължат до 31 януари т.е. ние трябва да сме подготвени защото ситуацията е много тежка и едва ли ще бъдат разхлабени мерките.

Ст Андонов: Други въпроси? Няма. Който е съгласен докладна записка №834/14.12.2020 г. да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува.  С осем гласа „За” , докладна записка №834/14.12.2020 г. влиза за разглеждане на общинска сесия.

С това работата на комисиите по разглеждане и допускане на извънредните докладни записки приключи.

  

СТАНИМИР АНДОНОВ

 

Председател на комисия по „Законност, обществен ред,

сигурност, граждански права, молби и жалби”

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

Председател на комисията по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми

  

 

Протоколиращ:

Гергана Глухчева

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Забележка:Електронен носител с видео запис от заседанието на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби  и комисията по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми

от 17.12.2020 г., от /09:00ч./е неразделна част от този протокол.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гр. Созопол  ул. “Аполония” №34;  тел/факс : 0550/2 37 60

е- mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.www.os – sozopol.org.

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 21

на

Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби

 

На 03.12.2020 г., от 14:00 часа, се проведе онлайн заседание на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.

 

    На заседанието присъстваха:

 1. Станимир Андонов – председател;
 2. Желязко Иванов – член;
 3. Анета Филипова – член;
 4. 4. Панайот Рейзи – член.

     В работата на заседанието взеха участие

 1. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 2. Галина Георгиева – юрист на община Созопол;
 3. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол.

 

Заседанието откри и води председателя на комисията, Станимир Андонов.

Ст. Андонов: Присъстват трима членове – имаме кворум. Отсъстват Димитринка Господинова и Панайот Рейзи. Комисията ще разгледа постъпилите входящи докладни.

 1. Докладна записка № 766/23.10.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Созопол

Имате ли въпроси по тази докладна?

Анета Филипова: Имам въпрос към юриста на Общината: Какво е основанието да се визират само  урбанизираните територии за забрана за отглеждането на животни, а не е ли по-добре да се визират и разстояния от урбанизирана територия към неурбанизирана, в които също не бива да се  отглеждат животни, защото в граничните места това нещо се случва на границата на урбанизирана територия и неурбанизирана територия?

Г. Георгиева: Тази наредба трябваше да се приеме миналата година, но закъсняхме. Тази наредба е чисто нова. Дойде писмо от Прокуратурата, с което я изискваха и се оказа, че нямаме такава. В момента това е образеца по който горе-долу общините го правят. От НСОРБ, който е пуснат е… …  Ако има проблем и се налага съответно ще я  допълваме, но в неурбанизираните и земеделски земи по принцип няма забрана.

А. Филипова: Говоря за гранични територии. Мисля, че  на гранницата между урбанизирана и неурбанизирана трябва да е визирано разстояние, в което не бива да се отглеждат домашни животни.

Г.  Георгиева: Това вече допълнително разширява обхвата. Тя затова беше обявена доста дълго време. Пратихме я и по селата да я разгледат на място, и въпреки това нямаше предложения.

А. Филипова: Със селата няма проблем. Става въпрос за вътрешните части на Созопол и Черноморец.

 

 

 

 

Тихомир Янакиев: Има си правила, които трабва да се спазват. Наредбата е направена максимум по закона, т.е. това, което са ни подали от НСОРБ е това, което трябва да бъде.

В работата на комисията се включи и господин Панайот Рейзи.

Г. Георгиева: И в момента има животни на Месари, ако напишем така в наредбата, това означава, че всички те трябва да заминат от там и ние трябва да им намерим ново място.

А. Филипова: За мен би следвало да има разстояние, в което да може да се отглеждат животни.

Т. Янакиев: Ние се придържаме към закона. Има си правила, които трябва да се спазват.

А. Филипова: Така е, защото от присъстващите няма никой, който да има имот на границата на урбанизираната територия и на гърба му някой да гледа кокошки.

Ваня Кирязова: Не можем да разсширяваме закона, т.е.  да го дописваме.

Т. Янакиев: Логично е. Какъвто е закона, .........

Г. Георгиева: Все пак, като говорим за курорт, което разбирам, че е проблема  да го добавим пък от там нататък....ако ще го връщат да го връщат….

А. Филипова: След време ще има проблеми. Тогава защо приемаме наредба, като ще е част от закона.

Ст. Андонов: На следващото заседание ще го коментираме пак. Тук аз също имам забележки в Констативния акт. Допусната е техническа грешка в изписването на датите. Да се чете октомври, а не септември. Да се представи правилен документ.

Г. Георгива: Само да се върнем на въпроса на Филипова: какво  разстояние считаш, че е нормално, за да се поинтересувам и проверя.

А. Филипова: Аз не мога да кажа какво трябва да е разстоянието….. ,но ще има проблем.

Т. Янакиев: Това е контрола от наша страна.

Ст. Андонов: Има отстояния за ДЕПО, за водни съоръжения...би трябвало и по този въпрос да се измисли нещо. Колеги имате ли други въпроси? Няма. Който е съгласен докладна записка №766   да влезе за разглеждане в постоянна комисия, моля да гласува. Поименно ще гласуваме, защото не ви виждам всички.

Ст. Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“;  Желязко Иванов – „За“; Панайот Рейзи – „За“. Четири „За“ – приема се.

 

 1. 2Докладна записка № 801/19.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Даване на съгласие за побратимяване на община Созопол и община Визе, Турция

Има ли въпроси по тази докладна?

Т. Янакиеив: По същество ще я гледаме на комисии.

Г. Георгиева: Ние направихме проекта на договора за побратимяване, който да одобри Общинския съвет, само че междувременно община Визе в Турция е приела вече проекта на договор и съответно ми го изпратиха преди два дена. Аз ще го донеса да го разгледате, защото той идва доста по-късно и с тезата, че са го приели не мисля, че сме обвързани да се съгласим с този проект.  Сега ще го разпращам.

Т. Янакиев: Трябва да го видя.....за ръчния труд на жените... Моето предложение е да приемем това, което смятаме за правилно.

Г. Георгиева: Може би от превода ли, но е и дискриминационно.

Ст. Андонов: Въпроса е, че и другите документи, които са преведени на български са доста не разбираеми.

Г. Георгиева: Не знам каква е системата при тях, но доста бързо взимат решения.

Ст. Андонов: За мен докладната записка е законна и може да влезе за разглеждане в комисия. Който е съгласен в този вид да влезе за разглеждане в комисии, моля да гласува: Филипова „За“; Ж. Иванов „За“ ; П. Рейзи „За“.

ЧЕТИРИ „За“ –Приема се.

 1. Докладна записка № 811/24.11.2020 г. от Георги Леонидов Пинелов - председател на Общински съвет Созопол на община Созопол

Относно: Отчет за дейността на общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 07.05.2020 г. до 30.11.2020 г.

Приложен е отчета.  Има ли въпроси по тази докладна? – няма. Гласуваме  докладна записка № 811/24.11.2020 г. да влезе за разглеждане в комисия. Ст. Андонов – За; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“, Панайот Рейзи – „ За“ Приема се.

 1. Докладна записка № 814/25.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Промяна в числения състав на доброволното формирование на Община Созопол за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации  и отстраняването на последиците от тях.

Има ли въпроси по тази докладна? – няма. Гласуваме  докладна записка № 814/25.11.2020 г. да влезе за разглеждане в комисия. Ст. Андонов – За; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“, Панайот Рейзи – „ За“. Приема се.

 

 1. Докладна записка № 793/17.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с идентификатор 40124.501.648, с. Крушевец, община Созопол.

Има ли въпроси по тази докладна?  Няма. Гласуваме  докладна записка № 793/17.11.2020 г. да влезе за разглеждане в комисия. Ст. Андонов – За; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“, Панайот Рейзи – „ За“. Приема се.

 

 1. Докладна записка № 800/19.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с планоснимачен № 134.252, в землището на с. Крушевец, община Созопол

Има ли въпроси по тази докладна? – няма. Гласуваме  докладна записка № 800/19.11.2020 г. да влезе за разглеждане в комисия. Ст. Андонов – „За“; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“, Панайот Рейзи – „ За“. Приема се.

 

 1. Докладна записка № 802/19.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с идентификатор № 81178.501.530, гр. Черноморец, община Созопол

Има ли въпроси по тази докладна? – няма. Гласуваме  докладна записка № 802/19.11.2020 г. да влезе за разглеждане в комисия. Ст. Андонов – „За“; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“, Панайот Рейзи – „ За“. Приема се.

 

 1. Докладна записка № 803/19.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване „полски път“ , които не функционират по реда на чл.37в, ал.16 ЗСПЗЗ.

Има ли въпроси по тази докладна? – няма. Гласуваме  докладна записка № 803/19.11.2020 г. да влезе за разглеждане в комисия. Ст. Андонов – „За“; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“, Панайот Рейзи – „ За“. Приема се.

 

 1. Докладна записка № 804/20.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 61042.501.289, находящ се в  с. Равадиново, п.к.8131, ул. “Делфин“ №4, община Созопол, представляващ 22 кв.м. ид. ч./ двадесет и два квадратни метра идеални части / от ПИ с идентификатор 61042.501.289 целият с площ 842 кв.м.

Има ли въпроси по тази докладна? – няма. Гласуваме  докладна записка № 804/20.11.2020 г. да влезе за разглеждане в комисия. Ст. Андонов – „За“; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“, Панайот Рейзи – „ За“. Приема се.

 

 1. Докладна записка № 805/20.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 67800.501.349, находящ се в  гр. Созопол, п.к.8130, ул. “Рибарска“ №37, община Созопол, представляващ 57 кв.м. ид.ч./ петдесет и седем квадратни метра идеални части / от ПИ с идентификатор 67800.501.349 целият с площ 88 кв.м.

Има ли въпроси по тази докладна? Няма. Гласуваме  докладна записка № 805/20.11.2020 г. да влезе за разглеждане в комисия. Ст. Андонов – „За“; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“, Панайот Рейзи – „ За“. Приема се.

 

 1. Докладна записка № 806/20.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 63029.501.130, находящ се в  с. Росен, п.к.8150, ул. “Изгрев“ №4, община Созопол, представляващ 10кв.м.ид.ч./ десет квадратни метра идеални части / от ПИ с идентификатор 63029.501.130 целият с площ 816 кв.м.

Има ли въпроси по тази докладна? Няма. Гласуваме  докладна записка № 806/20.11.2020 г. да влезе за разглеждане в комисия. Ст. Андонов – „За“; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“, Панайот Рейзи – „ За“.  Приема се.

 

 1. Докладна записка № 807/20.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: 1.Определяне на общински недвижим имот, предназначен за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с. Росен, община Созопол. 2. Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди  върху имот-частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 63029.501.9608, с. Росен, община Созопол, с площ от 619 кв.м., идентичен с  парцел УПИ III-8 в кв.68 по регулационен план.

Има ли въпроси по тази докладна?  Няма. Гласуваме  докладна записка № 807/20.11.2020 г. да влезе за разглеждане в комисия. Ст. Андонов – „За“; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“, Панайот Рейзи – „ За“.  Приема се.

 1. Докладна записка № 808/20.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: 1.Определяне на общински недвижим имот, предназначен за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с. Равадиново, община Созопол. 2.Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди  върху имот-частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 61042.501.500  с площ от 456 кв.м. находящ се в с. Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XIII-13033, в кв.38, по кадастрална карта на с. Равадиново

Има ли въпроси по тази докладна? Няма. Гласуваме  докладна записка № 808/20.11.2020 г. да влезе за разглеждане в постоянните комисиеи. Ст. Андонов – „За“; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“, Панайот Рейзи – „ За“.  Приема се.

 

 1. Докладна записка № 816/27.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост, представляваща едноетажна масивна сграда  с идентификатор 67800.505.118.2. находящ се в гр. Созопол, община Созопол

Има ли въпроси по тази докладна? Няма. Гласуваме  докладна записка № 816/27.11.2020 г. да влезе за разглеждане в комисия. Ст. Андонов – „За“; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“, Панайот Рейзи – „ За“.  Приема се.

 

 1. Докладна записка № 817/27.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно:  Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на в сграда с идентификатор 67800.505.119.1, с площ от 177 кв.м, и навес находящ се в поземлен имот  с идентификатор 67800.505.119 идентичен с УПИ I-1800 в кв.150 по плана на гр. Созопол.

Има ли въпроси по тази докладна?  Няма. Гласуваме  докладна записка № 817/27.11.2020 г. да влезе за разглеждане в комисия. Ст. Андонов – „За“; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“, Панайот Рейзи – „ За“.  Приема се.

 

Г. Георгиева: Това е „Рибарска среща“, която е срещу Общината. 

 1. Докладна записка № 818/27.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: 1.Обявяване на части от недвижими имоти, публична общинска собственост, представляващи поземлен имот с идентификатор 67800.8.1102 и поземлен имот с идентификатор 67800.8.1103 по кадастрална карта на гр. Созопол,  индивидуализирани съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ,  попадащи в обхват на ПИ 67800.8.1096 за частна общинска собственост;

Има ли въпроси по тази докладна?  Няма. Гласуваме  докладна записка № 818/27.11.2020 г. да влезе за разглеждане в комисия. Ст. Андонов – „За“; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“, Панайот Рейзи – „ За“.  Приема се.

 1. Докладна записка № 819/27.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.504.224.3.2, с площ от 47 кв.м, находящ се в сграда с идентификатор 67800.504.224.3 разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224 идентичен с УПИ XI-общ. в кв.49 по плана на гр. Созопол, с адрес ул. “Черно море“ №1, бл.1, ет.0.

Г. Георгиева: Това е лаборатория „Лина“.

Има ли въпроси по тази докладна? Няма. Гласуваме  докладна записка № 819/27.11.2020 г. да влезе за разглеждане в комисия. Ст. Андонов – „За“; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“, Панайот Рейзи – „ За“.  Приема се.

 

 1. Докладна записка № 820/27.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем  на имот - частна общинска собственост находящ се в с. Атия, м-ст. “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.462 с  площ от 934 кв.м., ведно с построена в него сграда с идентификатор 63015.506.462.1 със застроена площ 32 кв.м.

Ст. Андонов:Това да не е ракиения казан?

Г. Георгиева: Да.

Ст. Андонов: Има ли въпроси по тази докладна? Няма. Гласуваме  докладна записка № 820/27.11.2020 г. да влезе за разглеждане в комисия. Ст. Андонов – „За“; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“, Панайот Рейзи – „ За“.  Приема се.

 1. Докладна записка № 821/27.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Поземлен имот с идентификатор 40124.71.24 - частна общинска собственост с площ от 4 000 кв. м., Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „нива“, находящ се в Община Созопол, землище с. Крушевец, местност „Тоньова градина“. Номер по предходен план №071024 по плана на с. Крушевец.

Има ли въпроси по тази докладна? Няма. Гласуваме  докладна записка № 821/27.11.2020 г. да влезе за разглеждане в комисия. Ст. Андонов – „За“; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“, Панайот Рейзи – „ За“.  Приема се.

 1. Докладна записка № 822/27.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Поземлен имот с идентификатор 30822.159.882 - частна общинска собственост с площ от 529 кв. м., Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „нива“, находящ се в Община Созопол, землище с. Зидарово, местност „ До село“., номер по предходен план №158003

Има ли въпроси по тази докладна? Няма. Гласуваме  докладна записка № 811/24.11.2020 г. да влезе за разглеждане в комисия. Ст. Андонов – „За“; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“, Панайот Рейзи – „ За“.  Приема се.

П. Рейзи: Искам да попитам кмета, има заявен интерес към тях ли?

Г. Георгиева: Да, има интерес.

 1. Докладна записка № 752/15.10.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/

 • План регулация и застрояване /ПРЗ/, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.77, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособят осемнадесет нови урегулирани поземлени имота /УПИ/, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“;

         – План за улична регулация /ПУР/, за изменение на част от обслужваща улица  в обхвата на О.Т.59-58-57-56-61, като се обособи нова обслужваща улица с О.Т.58а-58б-58в-58г-58д-58е-58ж-58з-56а, за осигуряване на транспортен достъп до новообразуваните урегулирани поземлени имоти.

Има ли въпроси по тази докладна?  Няма. Гласуваме  докладна записка № 752/15.10.2020 г. да влезе за разглеждане в комисия. Ст. Андонов – „За“; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“, Панайот Рейзи – „ За“. Приема се.

 1. Докладна записка № 767/28.10.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – План регулация и застрояване /ПРЗ/, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.97, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м. “Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот /УПИ/, с отреждане „за къмпинг и  обслужващи дейности“.

Има ли въпроси по тази докладна? Няма. Гласуваме  докладна записка № 767/28.10.2020 г. да влезе за разглеждане в комисия. Ст. Андонов – „За“; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“, Панайот Рейзи – „ За“. Приема се.

 

 1. Докладна записка № 768/28.10.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – План регулация и застрояване /ПРЗ/, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.270, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м. “Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот /УПИ/, с отреждане „за пансион“.

Има ли въпроси по тази докладна? – няма. Гласуваме  докладна записка № 768/28.10.2020 г. да влезе за разглеждане в комисия. Ст. Андонов – „За“; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“, Панайот Рейзи – „ За“. Приема се.

 1. Докладна записка №779/06.11.2020 г. от д-р инж. Румен Кисьов - зам.-кмет на община Созопол (Заповед №8-Z-1302/30.10.2020 година)

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Изграждане на уличен водопровод за ПИ с идентификатор 67800.35.137, по КК на гр. , м. “ Света Марина “, землище на гр. Созопол“.  Има ли въпроси по тази докладна? Няма. Гласуваме  докладна записка № 779/06.11.2020 г. да влезе за разглеждане в комисия. Ст. Андонов – „За“; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“, Панайот рейзи – „ За“.  Приема се.

 1. Докладна записка №780/06.11.2020 г. от д-р инж. Румен Кисьов - зам.-кмет на община Созопол (Заповед №8-Z-1302/30.10.2020 година)

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – План регулация и застрояване /ПРЗ/, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.5.79 и 81178.5.80, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението и урегулиране, като  се  обособи  един  нов  урегулиран  поземлен  имот  /УПИ/,  с  отреждане   „за сгради за отдих и курорт“.

Има ли въпроси по тази докладна?  Няма. Гласуваме  докладна записка № 780/06.11.2020 г. да влезе за разглеждане в комисия. Ст. Андонов –„За“; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“, Панайот Рейзи – „ За“. Приема се.

 

 1. Докладна записка №781/06.11.2020 г. от д-р инж. Румен Кисьов - зам.-кмет на община Созопол (Заповед №8-Z-1302/30.10.2020 година)

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – План регулация и застрояване /ПРЗ/, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.112, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот /УПИ/, с отреждане „за сгради за отдих и курорт“.

Има ли въпроси по тази докладна? Няма. Гласуваме  докладна записка № 781/06.11.2020 г. да влезе за разглеждане в комисия. Ст. Андонов – „За“; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“, Панайот Рейзи – „ За“. Приема се.

 

 1. Докладна записка №782/06.11.2020 г. от д-р инж. Румен Кисьов - зам.-кмет на община Созопол (Заповед №8-Z-1302/30.10.2020 година)

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места, за обект: „Кабелна линия 1kV (киловолт) от КРШ (кабелен разпределителен шкаф) до ЕТ (електромерно табло), за захранване на „Вилна сграда“ в ПИ67800.70.305, м.“Хаджи али дере“, землище на  гр. Созопол,  ДП (договор за присъединяване) 4372488“.

Има ли въпроси по тази докладна? Няма. Гласуваме  докладна записка № 782/06.11.2020 г. да влезе за разглеждане в комисия. Ст. Андонов – „За“; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“, Панайот Рейзи – „ За“ Приема се.

 

 1. Докладна записка №783/06.11.2020 г. от д-р инж. Румен Кисьов - зам.-кмет на община Созопол (Заповед №8-Z-1302/30.10.2020 година)

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.5.135, по КК на гр. Созопол, земеделска територия, м.“Буджака“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот с отреждане „за вилни сгради“. 

Има ли въпроси по тази докладна?  Няма. Гласуваме  докладна записка № 783/06.11.2020 г. да влезе за разглеждане в комисия. Ст. Андонов – „За“; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“, Панайот Рейзи – „ За“.  Приема се.

 

 1. Докладна записка № 815/27.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Отпускане на еднократни помощи

Ива подадени 30 Заявления за отпускане на еднократни помощи. Има ли въпроси по тази докладна? – няма. Гласуваме  докладна записка № 815/27.11.2020 г. да влезе за разглеждане в постоянната комисия. Ст. Андонов – „За“; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“, Панайот Рейзи – „ За“. Приема се.

С това работата на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби приключи.

 

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

 

Председател на комисия по „Законност, обществен ред,

сигурност, граждански права, молби и жалби”

 

                                                                                   

Водещ протокола: ..........................

                             /Г. Глухчева /

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Забележка: Електронен носител с видео запис от заседанието на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби  от 03.12.2020 г., от  /14:00 ч./ е неразделна част от този протокол.

 

 

ПРОТОКОЛ № 22

на

Комисията по законност, обществен ред,сигурност,граждански права,молби и жалби

 

На 09.12.2020 г., от 14:00 часа, се проведе онлайн заседание с видео връзка на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.

 

    На заседанието присъстваха:

 1. Станимир Андонов – председател;
 2. Желязко Иванов – член;
 3. Димитринка Господинова – член;
 4. 4. Анета Филипова – член;
 5. Панайот Рейзи – член.

     В работата на заседанието взеха участие

 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет – гр. Созопол;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Галина Георгиева – юрист на Община Созопол;
 4. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет;
 5. Общински съветници.

 

Заседанието откри и води председателя на Комисията, Станимир Андонов.

Ст. Андонов: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Янакиев, колеги, присъстват  петимата членове на комисията и можем за да почваме работа.

 1. Докладна записка № 766/23.10.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Созопол

Имате ли въпроси по тази докладна? Да считам, че няма. За протокола ще ви зачитам имената и всеки казва на глас вота си. Който е съгласен докладна записка №766/23.10.2020 г. да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува! Ст. Андонов  - „За“, Желязко Иванов – „ За“; Димитринка Господинова – „За“; Анета Филипова „За“ и Панайот Рейзи „ За“. Пет „За“, приема се.

 

 1. 2Докладна записка № 801/19.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Даване на съгласие за побратимяване на община Созопол и община Визе, Турция

Имате ли въпроси по тази докладна? Няма. Който е съгласен докладна записка №801/19.11.2020 г. да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува! Ст. Андонов  - „За“, Желязко Иванов – „ За“; Димитринка Господинова – „За“; Анета Филипова „За“ и Панайот Рейзи „ За“. Пет „За“, приема се.

 

 1. Докладна записка № 811/24.11.2020 г. от Георги Леонидов Пинелов - председател на Общински съвет Созопол на община Созопол

Относно: Отчет за дейността на общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 07.05.2020 г. до 30.11.2020 г.

Има ли въпроси по тази докладна?

И. Кирязова: Колеги, правя уточнение по докладна записка №811: в мотивната част и решението има допусната технически грешки от мен. В мотивната част на докладната да се чете „ второ шестмесечие“ и срокът на всякъде е „от 07.05. 2020 г.“

С. Андонов: Други въпроси? Няма. Който е съгласен  докладна записка № 811/24.11.2020 г. с тези поправки: „ в мотивната част на докладната да се чете „ второ шестмесечие“ и срокът в решението е „от 07.05. 2020 г.“ да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да  гласува: Ст. Андонов – За; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“ “; Димитринка Господинова – „За“;  Панайот Рейзи – „За“. Пет „За“ – приема се.

 1. Докладна записка № 814/25.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Промяна в числения състав на доброволното формирование на Община Созопол за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации  и отстраняването на последиците от тях.

Има ли въпроси по тази докладна? Да разбирам, че  няма. Гласуваме  докладна записка № 814/25.11.2020 г. да влезе за разглеждане на общинска сесия. Ст. Андонов – За; Анета Филипова – „За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова – „За“;  Панайот Рейзи – „За“. Пет „За“ – приема се.

 

С това работата на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби приключи.

 

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

 

Председател на комисия по „Законност, обществен ред,

сигурност, граждански права, молби и жалби”

 

                                                                                   

Водещ протокола: ..........................

                             /Г. Глухчева /

 

 

П Р О Т О К О Л № 12

на

 комисията по „Устройство на територията, жилищната политика ,строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”

 

На 09.12.2020 г. от 14:15 часа, се проведе заседание на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” в състав:

 

 1. Андрей Николов – председател;
 2. Станимир Андонов – член;
 3. Стамат Стаматов - член;
 4. 4. Илиян Стефанов – член;
 5. Цветан Иванов – член.

На заседанието присъстваха :

 1. 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 4. Общински съветници;
 5. Служители от общинска администрация.

 

Заседанието води Андрей Николов – председател на Комисията.

Андрей Николов: Добър ден уважаеми колеги, Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Янакиев, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми служители от общинска администрация, ще заседава комисията по „Устройство на територията, жилищната, политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”. В пълен състав сме. Присъстват всички членове и можем да започваме работа.

За разглеждане са постъпили следните докладни записки :

 1. Докладна записка № 752/15.10.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/

 • План регулация и застрояване /ПРЗ/, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.77, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособят осемнадесет нови урегулирани поземлени имота /УПИ/, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“;

         – План за улична регулация /ПУР/, за изменение на част от обслужваща улица  в обхвата на О.Т.59-58-57-56-61, като се обособи нова обслужваща улица с О.Т.58а-58б-58в-58г-58д-58е-58ж-58з-56а, за осигуряване на транспортен достъп до новообразуваните урегулирани поземлени имоти.

Уважаеми колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Гласуваме  докладна записка № 752/15.10.2020 г. да влезе за разглеждане на общинска сесия. Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“. Комисията подкрепя докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия на Общински съвет Созопол.

 1. Докладна записка № 767/28.10.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – План регулация и застрояване /ПРЗ/, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.97, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м. “Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот /УПИ/, с отреждане „за къмпинг и  обслужващи дейности“.

Уважаеми колеги, въпроси някакви, ако имате? Няма. Гласуваме  докладна записка № 767/28.10.2020 г. Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“. Комисията подкрепя докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия на Общински съвет Созопол.

 1. Докладна записка № 768/28.10.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – План регулация и застрояване /ПРЗ/, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.270, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м. “Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот /УПИ/, с отреждане „за пансион“.

Уважаеми колеги, въпроси някакви ако имате? Няма. Гласуваме  докладна записка № 768/28.10.2020 г.: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“. Комисията подкрепя докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия на Общински съвет Созопол.

 

 1. Докладна записка №779/06.11.2020 г. от д-р инж. Румен Кисьов - зам.-кмет на община Созопол (Заповед №8-Z-1302/30.10.2020 година)

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Изграждане на уличен водопровод за ПИ с идентификатор 67800.35.137, по КК на гр. , м. “ Света Марина “, землище на гр. Созопол“. 

Уважаеми колеги, въпроси и коментари? Считам, че няма. Гласуваме  докладна записка № 779/06.11.2020 г. : Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“;  Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“; Цветан Иванов – „ За“. Пет гласа „За“, „против“, „въздържали се“ – няма. Комисията подкрепя докладната записка.  

 

 1. Докладна записка №780/06.11.2020 г. от д-р инж. Румен Кисьов - зам.-кмет на община Созопол (Заповед №8-Z-1302/30.10.2020 година)

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – План регулация и застрояване /ПРЗ/, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.5.79 и 81178.5.80, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението и урегулиране, като  се  обособи  един  нов  урегулиран  поземлен  имот  /УПИ/,  с  отреждане   „за сгради за отдих и курорт“.

Уважаеми колеги, въпроси и коментари? Няма. Гласуваме  докладна записка № 780/06.11.2020 г. : Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“; Цветан Иванов – „ За“. Пет гласа „За“, „против“, „въздържали се“ – няма. Комисията подкрепя докладната записка. 

 

 1. Докладна записка №781/06.11.2020 г. от д-р инж. Румен Кисьов - зам.-кмет на община Созопол (Заповед №8-Z-1302/30.10.2020 година)

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – План регулация и застрояване /ПРЗ/, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.112, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот /УПИ/, с отреждане „за сгради за отдих и курорт“.

Уважаеми колеги, въпроси и коментари? Няма. Гласуваме  докладна записка № 781/06.11.2020 г. : Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“; Цветан Иванов – „ За“. Пет гласа „За“, „против“, „въздържали се“ – няма. Комисията подкрепя докладната записка. 

 1. Докладна записка №782/06.11.2020 г. от д-р инж. Румен Кисьов - зам.-кмет на община Созопол (Заповед №8-Z-1302/30.10.2020 година)

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места, за обект: „Кабелна линия 1kV (киловолт) от КРШ (кабелен разпределителен шкаф) до ЕТ (електромерно табло), за захранване на „Вилна сграда“ в ПИ67800.70.305, м.“Хаджи али дере“, землище на  гр. Созопол,  ДП (договор за присъединяване) 4372488“.

Уважаеми колеги, въпроси и коментари? Няма. Който подкрепя докладната моля да гласува? Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“; Цветан Иванов – „ За“. Пет гласа „За“, „против“, „въздържали се“ – няма. Комисията подкрепя докладна записка и тя ще се разглежда на редовна сесия на Общинския съвет.

 1. Докладна записка №783/06.11.2020 г. от д-р инж. Румен Кисьов - зам.-кмет на община Созопол (Заповед №8-Z-1302/30.10.2020 година)

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.5.135, по КК на гр. Созопол, земеделска територия, м.“Буджака“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот с отреждане „за вилни сгради“. 

            Уважаеми колеги, въпроси и коментари? Няма. Който подкрепя докладната, моля да гласува? Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“;  Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“; Цветан Иванов – „ За“. Пет гласа „За“, 0 гл. "против" и 0 гл. "въздържали се",  Комисията подкрепя докладната записка да се разгледа на редовно заседание на Общинския съвет.

 

С това заседанието на Комисията приключи. Благодаря за участието и присъствието.

 

 

 АНДРЕЙ НИКОЛОВ

 

Председател на „Комисията по устройство на територията,

жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Водещ протокола:

Гергана Глухчева

 

 

 

 

 

 

Забележка: Неразделна част от този протокол е електронен носител с видео запис от заседанието на Комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации,  проведено на 09.12.2020 г., от  /14:15 ч./.

 

                                       

П Р О Т О К О Л № 9

 на

комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”

 

На 09.12.2020 г. от 14:30 часа, се проведе онлайн видео  заседание на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” в състав:

 1. Желязко Иванов – председател
 2. Андрей Николов – член;
 3. Стилияна Николова – член;
 4. Светлана Лулева – член;
 5. Катя Стоянова – член.

 

На заседанието присъстваха :

 1. 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Ваня Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 4. Общински съветници;
 5. 5. Служители от общинска администрация.

Заседанието откри и води Желязко Иванов – председател на Комисията.

След поименна проверка на линия бяха всички членове на комисията.

Разгледаха се следните докладни записки:

 1. Докладна записка № 793/17.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с идентификатор 40124.501.648, с. Крушевец, община Созопол.

Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Който е съгласен  докладна записка № 793/17.11.2020 г. да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува. Гласуваме: Желязко Иванов – „За“; Андрей Николов – „За“; Стилияна Николова – „За“, Светлана Лулева – „ За“; Катя Стоянова – „За“. Пет „За“, „против“ - няма, „въздържали се „ – няма. Пет „За“.  Приема се.

 

 1. Докладна записка № 800/19.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с планоснимачен № 134.252, в землището на с. Крушевец, община Созопол

Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Който е съгласен  докладна записка № 800/19.11.2020 г.  да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува. Гласуваме: Желязко Иванов – „За“; Андрей Николов – „За“; Стилияна Николова – „За“, Светлана Лулева – „ За“; Катя Стоянова – „За“. Пет „За“, „против“ - няма, „въздържали се „ – няма. Пет „За“. Приема се.

 1. Докладна записка № 802/19.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с идентификатор № 81178.501.530, гр. Черноморец, община Созопол

Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Който е съгласен докладна записка № 802/19.11.2020 г.  да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува. Гласуваме: Желязко Иванов – „За“; Андрей Николов – „За“; Стилияна Николова – „За“, Светлана Лулева – „ За“; Катя Стоянова – „За“. Пет „За“, „против“ - няма, „въздържали се „ – няма. Пет „За“. Приема се.

 

 1. Докладна записка № 803/19.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване „полски път“ , които не функционират по реда на чл.37в, ал.16 ЗСПЗЗ.

Има ли въпроси по тази докладна? – няма. Гласуваме  докладна записка № 803/19.11.2020 г. да влезе за разглеждане на общинска сесия. Желязко Иванов – „За“; Андрей Николов – „За“; Стилияна Николова – „За“, Светлана Лулева – „ За“; Катя Стоянова – „За“. Пет „За“.  Приема се.

 

 1. Докладна записка № 804/20.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 61042.501.289, находящ се в  с. Равадиново, п.к.8131, ул. “Делфин“ №4, община Созопол, представляващ 22 кв.м. ид. ч./ двадесет и два квадратни метра идеални части / от ПИ с идентификатор 61042.501.289 целият с площ 842 кв.м.

Има ли въпроси по тази докладна? – няма. Гласуваме  докладна записка № 804/20.11.2020 г. да влезе за разглеждане на общинска сесия. Желязко Иванов – „За“; Андрей Николов – „За“; Стилияна Николова – „За“, Светлана Лулева – „ За“; Катя Стоянова – „За“. Пет „За“. Приема се.

 

 1. Докладна записка № 805/20.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 67800.501.349, находящ се в  гр. Созопол, п.к.8130, ул. “Рибарска“ №37, община Созопол, представляващ 57 кв.м. ид.ч./ петдесет и седем квадратни метра идеални части / от ПИ с идентификатор 67800.501.349 целият с площ 88 кв.м.

Има ли въпроси по тази докладна? – няма. Гласуваме  докладна записка № 805/20.11.2020 г. да влезе за разглеждане на общинска сесия. Желязко Иванов – „За“; Андрей Николов – „За“; Стилияна Николова – „За“, Светлана Лулева – „ За“; Катя Стоянова – „За“. Пет „За“. Приема се.

 

 1. Докладна записка № 806/20.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 63029.501.130, находящ се в  с. Росен, п.к.8150, ул. “Изгрев“ №4, община Созопол, представляващ 10кв.м.ид.ч./ десет квадратни метра идеални части / от ПИ с идентификатор 63029.501.130 целият с площ 816 кв.м.

Има ли въпроси по тази докладна? Няма. Гласуваме  докладна записка № 806/20.11.2020 г. да влезе за разглеждане на общинска сесия. Желязко Иванов – „За“; Андрей Николов – „За“; Стилияна Николова – „За“, Светлана Лулева – „ За“; Катя Стоянова – „За“. Пет „За“. Приема се.

 

 1. Докладна записка № 807/20.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: 1.Определяне на общински недвижим имот, предназначен за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с. Росен, община Созопол. 2. Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди  върху имот-частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 63029.501.9608, с. Росен, община Созопол, с площ от 619 кв.м., идентичен с  парцел УПИ III-8 в кв.68 по регулационен план.

Има ли въпроси по тази докладна?  Няма. Гласуваме  докладна записка № 807/20.11.2020 г. да влезе за разглеждане на общинска сесия. Желязко Иванов – „За“; Андрей Николов – „За“; Стилияна Николова – „За“, Светлана Лулева – „ За“; Катя Стоянова – „За“. Пет „За“.  Приема се.

 

 1. Докладна записка № 808/20.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: 1.Определяне на общински недвижим имот, предназначен за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с. Равадиново, община Созопол. 2.Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди  върху имот-частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 61042.501.500  с площ от 456 кв.м. находящ се в с. Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XIII-13033, в кв.38, по кадастрална карта на с. Равадиново

Има ли въпроси по тази докладна? Няма. Гласуваме  докладна записка № 808/20.11.2020 г. да влезе за разглеждане на общинска сесия. Желязко Иванов – „За“; Андрей Николов – „За“; Стилияна Николова – „За“, Светлана Лулева – „ За“; Катя Стоянова – „За“. Пет „За“. Приема се.

 

 1. Докладна записка № 816/27.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост, представляваща едноетажна масивна сграда  с идентификатор 67800.505.118.2. находящ се в гр. Созопол, община Созопол

Има ли въпроси по тази докладна? Няма. Гласуваме  докладна записка № 816/27.11.2020 г. да влезе за разглеждане на общинска сесия. Желязко Иванов – „За“; Андрей Николов – „За“; Стилияна Николова – „За“, Светлана Лулева – „ За“; Катя Стоянова – „За“. Пет „За“. Приема се.

 

 1. Докладна записка № 817/27.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно:  Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на в сграда с идентификатор 67800.505.119.1, с площ от 177 кв.м, и навес находящ се в поземлен имот  с идентификатор 67800.505.119 идентичен с УПИ I-1800 в кв.150 по плана на гр. Созопол.

Има ли въпроси по тази докладна?  Няма. Гласуваме  докладна записка № 817/27.11.2020 г. да влезе за разглеждане на общинска сесия. Желязко Иванов – „За“; Андрей Николов – „За“; Стилияна Николова – „За“, Светлана Лулева – „ За“; Катя Стоянова – „За“. Пет „За“. Приема се.

 

 1. Докладна записка № 818/27.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: 1.Обявяване на части от недвижими имоти, публична общинска собственост, представляващи поземлен имот с идентификатор 67800.8.1102 и поземлен имот с идентификатор 67800.8.1103 по кадастрална карта на гр. Созопол,  индивидуализирани съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ,  попадащи в обхват на ПИ 67800.8.1096 за частна общинска собственост;

Има ли въпроси по тази докладна?  Няма. Гласуваме  докладна записка № 818/27.11.2020 г. да влезе за разглеждане на общинска сесия. Желязко Иванов – „За“; Андрей Николов – „За“; Стилияна Николова – „За“, Светлана Лулева – „ За“; Катя Стоянова – „За“. Пет „За“.  Приема се.

 1. Докладна записка № 819/27.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.504.224.3.2, с площ от 47 кв.м, находящ се в сграда с идентификатор 67800.504.224.3 разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224 идентичен с УПИ XI-общ. в кв.49 по плана на гр. Созопол, с адрес ул. “Черно море“ №1, бл.1, ет.0.

Има ли въпроси по тази докладна?

Светлана Лулева общински съветник: Къде се намира този имат? Кой е точно този обект, който се отдава под наем?

Г. Георгиева – Това е лаборатория „Лина“. Договорът изтича и започваме процедурата по отдаване под наем отново.

Ж. Иванов: Други въпроси? Няма. Гласуваме  докладна записка № 819/27.11.2020 г. да влезе за разглеждане на общинска сесия. Желязко Иванов – „За“; Андрей Николов – „За“; Стилияна Николова – „За“, Светлана Лулева – „ За“; Катя Стоянова – „За“. Пет „За“.  Приема се.

 

 1. Докладна записка № 820/27.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем  на имот - частна общинска собственост находящ се в с. Атия, м-ст. “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.462 с  площ от 934 кв.м., ведно с построена в него сграда с идентификатор 63015.506.462.1 със застроена площ 32 кв.м.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. Гласуваме: Желязко Иванов – „За“; Андрей Николов – „За“; Стилияна Николова – „За“, Светлана Лулева – „ За“; Катя Стоянова – „За“. Пет „За“, „против“ - няма, „въздържали се „ – няма. Прие се докладна записка № 820/27.11.2020 г.  да бъде разглеждана на  общинска сесия.

 

 1. Докладна записка № 821/27.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Поземлен имот с идентификатор 40124.71.24 - частна общинска собственост с площ от 4 000 кв. м., Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „нива“, находящ се в Община Созопол, землище с. Крушевец, местност „Тоньова градина“. Номер по предходен план №071024 по плана на с. Крушевец.

Има ли въпроси по тази докладна? Няма. Гласуваме  докладна записка № 821/27.11.2020 г. да влезе за разглеждане на общинска сесия. Желязко Иванов – „За“; Андрей Николов – „За“; Стилияна Николова – „За“, Светлана Лулева – „ За“; Катя Стоянова – „За“. Приема се.

 

 1. Докладна записка № 822/27.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Поземлен имот с идентификатор 30822.159.882 - частна общинска собственост с площ от 529 кв. м., Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „нива“, находящ се в Община Созопол, землище с. Зидарово, местност „ До село“., номер по предходен план №158003

Има ли въпроси по тази докладна? Няма. Гласуваме  докладна записка № 811/24.11.2020 г. да влезе за разглеждане на общинска сесия. Желязко Иванов – „За“; Андрей Николов – „За“; Стилияна Николова – „За“, Светлана Лулева – „ За“; Катя Стоянова – „За“. Пет „За“. Приема се.

 

 

 

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

Председател на комисията

по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”

.

 

 

Протокола води:

Гергана Глухчева

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Забележка: Електронен носител с видео запис от заседанието на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” на  09.12.2020 г. от  /14:30 ч./ е неразделна част от този протокол.

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 4

на

Комисията по социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедание

 

На 09.12.2020 г., от 14:45 часа, се проведе онлайн, видео  заседание на Комисията по социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедание в състав:

 1. Анета Филипова – председател;
 2. Стилияна Николова – член;
 3. Андрей Николов – член;
 4. Цветелин Георгиев – член.

     В работата на заседанието взеха участие

 1. 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 4. Галина Георгиева – юрист на Община Созопол;
 5. Общински съветници;
 6. Служители от общинска администрация.

 

 

Заседанието откри и води Анета Филипова - председател.

Анета Филипова направи поименна проверка за присъствие на членовете на комисията.

А. Филипова – Присъстват четирима членове, отсъства Стойчо Неделчев. Въпреки всичко комисията е законна, легитимна и може да осъществи своята дейност. Имаме кворум. Г-н Председател, г-н Кмете, комисията  по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедание“ се събра на заседание за да разгледа и обсъди: 

 

 1. Докладна записка № 815/27.11.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Отпускане на еднократни помощи

Докладната съдържа  постъпили заявления на жители на Община Созопол, които желаят да бъдат подпомогнати за покриване на разходи по извършени оперативни интервенции, проведено лечение, закупени лекарства и медицински консумативи. Има ли въпроси по тази докладна или коментари? Няма въпроси. Който е съгласен докладна записка № 815/27.11.2020 г. да влезе за разглеждане на сесия на Общинския съвет, моля да гласува:  Анета Филипова – „За“; Стилияна Николова – „За“, Андрей Николов – „ За“; Цветелин Георгиев – „За“ . Четири „За“ – докладната може да влезе за разглеждане на сесия на Общински съвет  - Созопол.

С това работата на комисията по  „Социална политика, образование, култура,

 здравеопазване, спорт и вероизповедание” приключи.

 

 

 

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

 

Председател на комисия по

            „Социална политика, образование, култура,

            здравеопазване, спорт и вероизповедание

 

                  

 

                                                                

Водещ протокола: ..........................

                             /Г. Глухчева /

 

 

ПРОТОКОЛ № 8

 от  съвместно заседание на

Комисията по „Законност, обществен ред,сигурност,граждански права,молби и жалби” и

комисията по ”Финанси и бюджет, международни проекти и програми”

 

На 17.12.2020 г. от 15:00 ч., се проведе съвместно заседание на комисиите по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби” и  „Финанси и бюджет международни проекти и програми”. Водещ заседанието беше Станимир Андонов – председател на комисията по „Законност, обществен ред,сигурност,граждански права,молби и жалби”. След направена присъствена проверка на двете комисии -  присъстваха всички членове:

 1. Станимир Андонов ;
 2. Димитринка Господинова;
 3. Анета Филипова;
 4. Желязко Иванов;
 5. Милена Тодорова Желева;
 6. Красимира Германова;
 7. Панайот Рейзи;
 8. Цветелин Георгиев.

Участие в заседанието взеха:

 1. 1. Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет – гр. Созопол;

2.Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;

 1. Общински съветници;
 2. Служители от общинска администрация.

 

Разгледаха се следните докладни записки:

 Докладна записка №826/02.12.2020 г. от Тодор Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол

Относно: Предоставянето на топъл обяд по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, BG05FMOP001-5.001 „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси и кандидатстване на Община Созопол по Процедурата.

Разяснения по тази докладна:

Тодор Дамянов – зам.- кмет на Община Созопол.Ако искате аз да кажа .

Панайот Рейзи: Няма нужда г-н Дамянов, всичко ни е ясно.

 

Ст. Андонов: Въпроси? Няма. Който е съгласен докладна записка №826/02.12.2020 гда влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува! След поименно гласуване и с резултат от гласуването: 8 „За”, докладната влиза за разглеждане на общинска сесия.

Докладна записка №832/07.12.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев -  кмет на Община Созопол

Относно: Актуализиране на приходната и разходната част, и в частта «финансиране на бюджетното салдо» на бюджета на Община Созопол за 2020 г.

Разяснения по тази докладна?!

П. Рейзи: Искам да попитам: г-н Председател на Общински съвет, как се оформя? Последна сесия ли  ще бъде за годината?

Георги Пинелов: Последна и предвид обстоятелствата  и начина на провеждане...

П. Рейзи: Добре, една година нашият кмет, не можа ли да разбере, че в края на годината се гледа и последната актуализация на бюджета, че трябва да се подиграва с нас  и да ни я вкарва, като извънредна. Е това само не можах да разбера, защото той се подиграва с нас. Може ли актуализация на бюджета – нещо, което му узаконява всички дейности, които е направил, защото повечето от парите са похарчени, и в момента ни ги вкарва да ги актуализираме. Нямам нищо против, ще го направиме, но защо трябва да бъде извънредна – е, това само искам да разбера?

Т. Янакиев: Г-н Рейзи, само ще ви кажа, че нямам никакво намерение  ни най-малко да се подигравам с вас. Вие, сам виждате каква е ситуацията, в която се работи и обективните предпоставки да се вкара докладната по това време. При динамични обстоятелства – ще ви кажа, че около двадесет дена и повече, аз лично боледувах, двамата заместник-кметове – също, а директора на финансовата дирекция е още в болница, а това са обективни факти, които няма как да се пренебрегнат. Искрено се извинявам за това, че създавам някакъв дискомфорт, че на последната сесия вкарваме, като извънредна актуализация на бюджета.

П. Рейзи: Тя не може да бъде извънредна. Вие за нея трябваше да направите сесията, защото това за вас е най-важното нещо. Вие знаете, че е номер едно.

Т. Янакиев: Вие не ми давате възможност да ви отговоря  и постоянно ме прекъсвате. Второ: това си е една редовна сесия и на всяка една редовна сесия може да бъде вкарана актуализация, когато е необходимо. Вкарваме я сега. Накрая на годината – данните са вече почти на сто процента ясни. Знаете, какво е положението, така че не виждам причина да не се гледа тази докладна или пък да карам някой да се чувства обиден или каквото и да било. Няма такова нещо. Наистина има обективни причини. Г-н Господинов е още в болница, вече 15 дни. Не виждате ли какво е положението. Пожелавам на всички здраве и не пожелавам на никой да се разболява от това нещо. Всички докладни, които са вкарани са важни, затова направихме тази докладна.

П. Рейзи: Аз, като бях кмет.

Т. Янакиев: Видяхме, като бяхте кмет - всичките тези работи, които правим са заради едното ви време.

П. Рейзи: О, моля ви се. Сега нали разбирате, че тук можем да си говорим всичко, както и отпреди сме го правили. Както преди, така и сега актуализация на бюджета – извънредна докладна на последна сесия, никога не съм го правил. Никога.

Т. Янакиев: Вие може да не сте го правили, това си е ваш проблем.

П. Рейзи: Да, ама ,вие по този начин се подигравате с нас.

Т. Янакиев: Никой не се подиграва с вас. Изобщо ни най-малко.

П. Рейзи: До сега, Рейзи ви беше виновен. Сега ще ви е виновна пандемията. Все някой трябва да ви е виновен изглежда на вас.

Т. Янакиев: Г-н Рейзи, аз не казвам, че някой ни е виновен на нас. Казвам ви обективни факти.

П. Рейзи: Може ли  на последна актуализация, в момента  ни карате да приемаме неща, които парите със сигурност са изхарчени.

Т. Янакиев: Аз не ви карам да приемане нищо. Аз ви предлагам да ги разгледате. Ако искате не ги приемайте.

П. Рейзи: Добре. Благодаря.

Ст. Андонов: Други въпроси? Няма. Който е съгласен докладна записка №832/07.12.2020 г. да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува? С резултат от гласуването 8 „ЗА”, докладната записка влиза на сесия.

Докладна записка №834/11.12.2020 г. от Румен Кисьов – зам.-кмет на Община Созопол

Относно: Промяна в Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол.

Разяснения по докладната направи г-н Янакиев, като каза, че: докладната записка касае промени в туристическия данък. Има повишение в парите по категории... вие сте ги видяли промените в съответните категории и, че средствата, които ще се съберат, ще се използват по предназначение за подобряване на туристическия продукт за гр. Созопол - основно реклама.../лош звук/.

Г-жа Красимира Германова, направи процедурно предложние – да бъде включен микрофона само на този общински съветник, който говори, защото се чуват много странични шумове едновременно, което влошава звука и не става ясно какво точно се казва. След процедурното предложение, г-н Пинелов призова  всички участващи в заседанието, когато не говорят  да си изключват микрофоните. 

Галя Георгиева - юрист на Община Созопол: Искам да поясня, че в едно от приложенията има допусната техническа грешка. В Констативният акт в последния абзац вместо: « В законния срок до 17:15 ч. на 09.12.2020г. по проекта НЕ  са постъпили...»  да се чете : «В законния срок до 17:15 ч. на 10.12.2020г. по проекта НЕ  са постъпили». Констативният акт съм го съставила на 10.12.2020 г. .. , просто няма постъпили възражения и към настоящия момент.  

П. Рейзи: Аз искам да попитам кмета – намираме се уж в тежка ситуация, а тръгваме да вдигаме данъците, таксите. Нещо в крайна сметка не мислим пак за хората, а мислим за нещо друго. Нали сме по време на пандемия. Трудно е на всички, няма туризъм – ние отиваме да вдигаме данъците. Не знам. За мене докладната пак я вкарваме извънредна, пак прибързано. Това ли е крайният срок,  в който трябва да внесем този вид докладна?

Г. Георгиева: Да, края на годината  - по ЗМДТ.

Т. Янакиев: Да, Галя е права, това е крайният срок – края на годината. Касае следващия сезон. Второ – всичките тези пари ще бъдат изхарчени отново за хората. Тези пари не са за нещо друго, както вие казахте. Ще се изхарчат за туристическия бизнес. Ще направим по-мащабна реклама. Видяхте, че тази година ни посетиха много хора, макар и в по-късен период от сезона. Друг е въпроса, че поради спецификата на системата ЕСТИ, една голяма част от малките / които дават до десетина стаи на туристи или няколко стаи/ попадат в сивия сектор. Това означава, че трябва да се увеличи контрола върху този тип дейност. Така, че има много мерки, които трябва да се вземат.....и не на последно място при нас са най- ниските данъци. Погледнато реално увеличението е  при по-високата класа, макар че това са  хората, които чинно си плащат.  Въпреки всичко ние говорим за стотинки и погледнато реално ползите ....

Т. Дамянов: На община Созопол много са и ниски ставките в сравнение с другите общини. Община Созопол е атрактивна и мисля, че  е добре да сме в по-нормални граници на този налог.

Цв. Георгиев: С кои общини – туристическите ли?

Т. Дамянов: Да, туристическите най-вече!

Ст. Андонов: В началото в обяснителната част пише, че туристическият данък може да бъде от 20 стотинки до 3 лева. До сега при нас за първа категория за една звезда е бил  0.40 лв. вдигат се само с 10 стотинки.

С. Лулева: Г-н Председател, след като не сме членове на тези комисии, но все пак присъстваме, можем ли да вземем отношение?

Ст. Андонов: Разбира се, че може.

С. Лулева: Искам само да кажа, че това не е вярно, че в нашата Община са най- ниски ставките и не знам каква проверка е направена. Ще взема отношение на самата сесия по тази докладна записка, но това, което казахте категорично не е вярно. Направила съм си труда да проверя какви са ставките във всяка община........., че това категорично не е вярно. Нека да не заблуждаваме колегите общински съветници. Благодаря ви!

Ст. Андонов: Други въпроси? Няма. Който е съгласен докладна записка №834/11.12.2020 г. да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: 8 „За”, прима се докладната да влезе за разглеждане на общинска сесия.

 Докладна записка №834/14.12.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев -  кмет на Община Созопол

Относно: Ред за провеждане на публично обсъждане на общинския бюджет в условията на извънредна епидемична обстановка.

Разяснение по докладната!

Г. Георгиева: Единствената причина отново да е извънредна е, че в Закона за държавния бюджет промяната излезе съвсем на скоро и съответно вече се получиха и датите, на  които трябва да направим и проекта за 2021 и да го одобри Общински съвет. Отново поради обстановката проблемно ще е публичното обсъждане  - ограниченията за много на брой хора на едно място, отстояния...Затова ние предлагаме да се проведе с дистанционна форма. Като две са предложенията: включва и анкета, която да направим предварително на сайта и в Общината на хартиена форма и хората да си попълват съответно да се разгледат предложенията им. С видеоконферентна връзка да се проведе самото обсъждане януари, когато му е срока.

Ст. Андонов: Виждам, че най-късно до 15 февруари трябва да приемем бюджета.

Г. Георгиева: Да, януари да е обсъждането. Формулярите ще се изготвят и да могат само да си добавят каквото  искат да се допълни.

Т. Янакиев: Ако ситуацията позволява може да го направим обсъжданията за бюджета както да сега, но анонса е че мерките може да се продължат до 31 януари т.е. ние трябва да сме подготвени защото ситуацията е много тежка и едва ли ще бъдат разхлабени мерките.

Ст Андонов: Други въпроси? Няма. Който е съгласен докладна записка №834/14.12.2020 г. да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува.  С осем гласа „За” , докладна записка №834/14.12.2020 г. влиза за разглеждане на общинска сесия.

С това работата на комисиите по разглеждане и допускане на извънредните докладни записки приключи.

 

 

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

 

Председател на комисия по „Законност, обществен ред,

сигурност, граждански права, молби и жалби”

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

Председател на комисията по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколиращ:

Гергана Глухчева

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Забележка:Електронен носител с видео запис от заседанието на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби  и комисията по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми

от 17.12.2020 г., от /09:00ч./е неразделна част от този протокол.

 

 

Четвъртък, 07 Януари 2021 12:22

Докладна записка №15/07.01.2020 г.

от Тихомир Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Кабели ниско напрежение за захранване на ПИ с идентификатор 40124.18.134, местност „Калън Бозалък“, с. Крушевец, община Созопол“ и обект „Уличен водопровод за водоснабдяване на ПИ 40124.18.134 в местност „Калън Бозалък“, с. Крушевец, община Созопол“.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

График 14 Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИНАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет Соз...

Обява за дневния ред на четиринадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

ОБЯВА На основание чл. 23, ал.1, т.4 от ЗМСМА и чл. 28А, ал.1 от ЗМСМА, свиквам ЧЕТИРИНАД...

График на постоянно действащите комисии за тринадесетото извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал. 1 и ал .2 от правилиника за Организацията и дейността на Общински...

Обява за дневния ред на тринадесетото извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 30, ал. 3 от правилника за Организацията и дейността на Общински съвет -...

График на постоянно действащите комисии за дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал. 1 и ал .2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински...