Warning: Creating default object from empty value in /home/ossozopo/public_html/components/com_k2/views/itemlist/view.html.php on line 743
Общински съвет - Созопол

Общински съвет - Созопол

Уважаеми жители на община Созопол,

Свидетели сме на безотговорно, драстично  и необосновано повишаване цената на водата за общините в Бургаска област, а така също и на безпардонно и манипулативно замесване на Общински съвет Созопол в одобряването на тази непосилна за всички нас цена на водата, предоставяна ни от ВиК Бургас.

Категорично не приемам, публикуваното в интернет сайт, изказване на кмета на Община Созопол г-н Тихомир Янакиев, че Общински съвет Созопол и общинските съветници са приели решение за увеличаване на цената на водата и това е било обсъждано с мен и моите колеги, като ще цитирам конкретния абзац от неговото интервю:

"Първо искам да кажа, че решенията, които са във връзка с увеличенията на цената на водата, са минали през Oбщински съвет. Специално говоря за Созопол, но това се е случило и във всички общини. Да, това е било на нашето внимание, на мен, като кмет и на общинските съветници."

Отговорно заявявам, че Общински съвет Созопол не е обсъждал и не е приемал решение, което да визира цената на водата, тъй като това не е в правомощията му. Още повече, че той не е и компетентния орган да приема цени на услуги, предлагани от ВиК- Бургас!

На 19.04. по време на 29-тото редовно заседание на Общински съвет Созопол бе прието Решение № №647 със следното съдържание:

   Общински съвет Созопол прие

I. Упълномощава Кмета на Община Созопол, представител по Закона за водите с право да гласува по решенията, посочени в дневния ред на предстоящото Общо събрание на Асоциацията по В и К - Бургас, както следва:

На основание чл. 5, ал. 3, от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, във връзка с чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас съгласува проекта на Договор за възмездно доставяне на водни количества чрез водоснабдителна система, използвана за предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии, между „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, в качеството на доставчик, от една страна, и „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, гр. Варна, в качеството на ползвател, от друга страна;

На основание чл. 5, ал. 3, от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, във връзка с чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас съгласува проекта на Договор за възмездно доставяне на водни количества чрез водоснабдителна система, използвана за предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии, между „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, гр. Варна, в качеството на доставчик, от една страна, и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, в качеството на ползвател, от друга страна;

 На основание чл. 5, ал. 3, от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, във връзка с чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас съгласува проекта на Договор за възмездно доставяне на водни количества чрез водоснабдителна система, използвана за предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии, между „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, в качеството на доставчик, от една страна, и „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, гр. Сливен, в качеството на ползвател, от друга страна.

На основание чл. 33а от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас одобрява Подробната инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за 2022 г.

На основание чл. 198в, ал. 4, т.5 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас съгласува Бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за периода 2022 г. - 2026 г.

II. Определя д-р инж. Румен Кисьов за представител на Община Созопол в извънредното присъствено заседание на общо събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас, при невъзможност на Кмета на Община Созопол  да участва лично в Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас за приемане на посочените решения и да гласува „за“ приемане на решенията.

III. На основание чл 60, ал. 1 от  Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет дава своето съгласие  да бъде допуснато предварително  изпълнение, с мотив защита на  особено важни обществени интереси.

 

Видно от решението, което може да намерите публикувано в сайта на Общински съвет Созопол, никъде не се говори за конкретни цени и за повишаване цената на водата. Общинските съветници единодушно са гласували решението, така, както е било представено по докладната, от неговия вносител, а именно, кмета на община Созопол- г-н Тихомир Янакиев.

Видно от съдържанието на Протокол № 52 на „Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“, това решение бе предшествано от предложение от името на вносителя г-н Тихомир Янакиев, чрез юриста на община Созопол и директор на дирекция „Административно- правна и информационно обслужване“, г-жа Галина Георгиева,  за допълнение в предварително представения проект за решение. В него се казва "определя д-р инж. Румен Кисьов за представител на Община Созопол, да участва лично в Общото събрание на Асоциацията по ВиК Бургас за приемане на посочените решения и да гласува „за“ приемане на решенията“. Така трябвало да се допълни, по искане на асоциацията, като от там имали изискване в решението на общинския съвет изрично да се посочи и начина на гласуване на представителя на съответната община. Като фактология, това може да бъде открито в сайта на Общински съвет Созопол и в аудио файла, съхраняващ се в архива. Защо, обаче, трябва да се гласува конкретно „за“ от представителя на община Созопол, не беше обяснено.

Така представено ни се оказва, че Асоциацията по ВиК изземва функции, налага, притиска и изкривява, чрез свои лостове, органите на местно самоуправление, техните актове и взимането на обективирани решения.

Тук е моментът и да се допълни, че уставът на въпросната асоциация не кореспондира  и не е съобразен, например с правилниците за работа на общинските съвети и други нормативни актове. От 2020 година, на различни заседания на Общински съвет Созопол, нееднократно съм апелирал, чрез представителя на нашата община да бъдат инициирани промени на този остарял и не толкова актуален устав.

В никой момент, по време на заседанията на постоянните комисии и по време на редовната сесия, кметът Янакиев, или друг представител на общината, не е коментирал вероятността взетото решение по тази докладна да доведе до увеличение на цените на водата за потребителите в община Созопол.

Видно от проекта на дневния ред на въпросното събрание на Асоциацията по ВиК, никъде не се посочва съгласуване за увеличение на цената на водата.

Решението на КЕВР  не съответства, като съдържание на решението на Асоциацията по ВиК, съгласувано с общинския съвет. С него се утвърждават конкретни показатели и цени на услуги, предоставяни от оператора. Не такова, обаче е решението, предложено за приемане на Общото събрание на Асоциацията, съответно предложеното за приемане от общинските съвети. Представеният проект на решение пред Асоциацията по ВиК е различен, като съдържание от съдържанието на взетото решение, поради което и не може да се вмени вина на общинските съветници, приели решение № Решение № 647/ 19.04.2022г.

В тази връзка не мисля, че има общински съветник, който да е против инвестиционните политики на ВиК оператора, които са в полза на населението, но считам, че те не трябва да са за сметка на гражданите!

Не приемам отговорността за безумното увеличение на водата, „аргументирано“ с бъдещи инвестиции, да бъде вменявана или споделяна с Общински съвет Созопол. Това е институция, която е призвана да защитава интересите на жителите на нашата общината и го прави!

В дух на прозрачност и достъпност до работата на Общински съвет Созопол, всички документи, свързани с работата му, са видни и достъпни на сайта на Общински съвет Созопол, както и видеоматериалите от проведените сесии.

Манипулациите по тази толкова важна за жителите на община Созопол тема трябва да спрат и да потърсим най- доброто решение в тази ситуация.

В Общински съвет Созопол подготвяме декларация, която ще предоставя на вниманието на всички колеги общински съветници, при желание да подкрепят, като не поставям под съмнение тяхното отговорно отношение към нашите съграждани от община Созопол.

 

Предвид изложеното,  от свое име заявявам, че  подкрепям жалбата на Кмета на Община Бургас, с която той оспорва решението на КЕВР за увеличение цената на водата в съда, както и декларацията на колегите от Общински съвет Бургас.

 

 

 

Георги Пинелов

Председател на Общински съвет Созопол

РЕШЕНИЯ

ВЗЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО  РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 29.07.2022 г.

 

 

РЕШЕНИЕ №756

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

 

 1. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

 

Докладна записка №478/24.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и рекламно - информационни  елементи и за извършване на търговска и/или друга дейност на открито на територията на община Созопол.

 

Докладна записка №537/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Програма за устойчиво енергийно развитие на Община Созопол 2021 2027г . /ПУЕР/.

Докладна записка №541/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с две проектни предложения по  мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

 

Докладна записка №554/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: 1. Изменение и допълнение в решение №182/30.06.20 г. на Общински съвет Созопол

 1. Съгласуване на схема за поставяне на мемориални обекти на територията на гр. Созопол – Бюст - паметници на Васил Левски и Христо Ботев.

 

Докладна записка №556/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: „Създаване на местно партньорство с участието на община Созопол и община Приморско по процедура № BG06RDNP001-19.610 по под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони“ и във връзка с Решение № 725 от 29 юни 2022 г. на общински Съвет Созопол .

 

 1. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:

 

Докладна записка №534/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на два броя Запис на заповед във връзка с изпълнение на проект „Модернизация на лодкостоянка в пристанище Созопол“, по договор за безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-84/04.05.2022 г., сключен с Министерство на земеделието по Програма за морско дело и рибарство 2014 - 2020.

Докладна записка №540/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на община Созопол за 2022г.

 

       III. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

 

Докладна записка №480/27.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.315, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Таласакра“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „две жилищни сгради“ .

 

Докладна записка №481/27.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 30822.174.3, по Кадастралната карта на с.Зидарово, урбанизирана територия, извън границите на населеното място, с цел урегулиране, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за изграждане на „производствен и складов обект и трафопост“ и парцеларен план за трасета на техническата инфраструктура: за осигуряване на транспортен достъп, водопровод и ел. захранване.

 

Докладна записка №527/08.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.10.388, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Ачмалъци“, за промяна предназначението, с отреждане „за изграждане на сгради за отдих и курорт, допълващи дейности и трафопост“,  и план за улична регулация на улица - тупик .

 

Докладна записка №528/08.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63015.506.227, по Кадастралната карта на с. Атия, общ. Созопол, земеделска територия, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, с отреждане „за  жилищно строителство“. 

 

Докладна записка №533/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Изразяване на съгласие за допускане на изменение на Подробен устройствен план – план за регулация /ПУП – ПР/ за УПИ II, кв.15 по плана на с. Равадиново, Община Созопол, ПИ с идентификатор  61042.501.326 по КК на с. Равадиново.

 

Докладна записка №545/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.35.22 и 67800.36.23, по Кадастралната карта на гр. Созопол, горска територия, местност “Света Марина“, с цел промяна предназначението, с отреждане:  „за сгради за отдих, курорт и комплексно обществено обслужване“, „за трафопост“  и „ за техническа инфраструктура“.

 

Докладна записка №546/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Улица и алеи в м. “Света Марина“, землище на гр. Созопол, в обхват между кв. Мисаря и общински път BSD 10-20“.

 

Докладна записка №547/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.54.12, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Мапи“, с цел промяна предназначението, с отреждане за изграждане на „сгради за отдих и курорт, и трафопост“ .

 

 1. I Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

 

Докладна записка №483/28.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.111, с. Индже Войвода, ул.“Дунав“, община Созопол.

 

Докладна записка №484/28.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61114.501.932, с. Равна гора, ул. “Васил Левски“ №15, община Созопол.

 

Докладна записка №485/28.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 63015.506.352, с. Атия, м. “Старо селище“ , община Созопол.

 

Докладна записка №488/30.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 58400.501.140, с. Присад, община Созопол.

 

Докладна записка №490/01.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.258, с. Индже Войвода, ул. “Родопи“, община Созопол.

 

Докладна записка №491/01.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.41.8, гр. Черноморец, с.о. “Червенка“, м. “Червенка“, община Созопол.

 

Докладна записка №492/04.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63015.503.141, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, площ 480 квадратни метра (кв.м.), с Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване (НТП): "Ниско застрояване /до 10m/".

 

Докладна записка №493/04.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.461, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 489 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

 

Докладна записка №530/12.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за възмездно учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия- частна държавна собственост, във връзка с  реализирането на етап II .2 - водоснабдителна система за с. Маринка, с. Димчево и с. Твърдица - етап II .2 за с. Димчево, община Бургас.

 

Докладна записка №535/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Обявяване на  проект „Улица IV клас, като продължение на улица с О.Т. 956-957/кв. Мисаря/ до връзката с общински път BGS1220/ II-99, Созопол- Приморско - в.с. Дюни”, м. “Мисаря“, землище на гр. Созопол, като общински обект от първостепенно значение към  „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 г.”, приета с Решение № 580/27.01.2022 г .

 

Докладна записка №536/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Обявяване на  проект „ПУП- Парцеларен план за улици и алеи в местност Света Марина“ землище гр. Созопол, в обхват между квартал Мисаря и общински път път BGS10-20, като общински обект от първостепенно значение към  „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 г.”, приета с Решение № 580/27.01.2022 г.

 

Докладна записка №542/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор №81178.501.218, гр. Черноморец, ул. “Димо Николов“, община Созопол.

 

Докладна записка №543/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Учредяване право на ползване за срок от една година, върху част от поземлен имот с идентификатор 30822.53.29, находящ се в землището на село Зидарово и поземлен имот с идентификатор 40124.65.711, находящ се в землището на  село Крушевец собственост на Община Созопол, в полза на „ Асарел – Инвестмънт “ ЕАД – гр. София за извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатства в площ „Извор“, разположена в община Созопол, Бургас и Камено, област Бургас.

 

Докладна записка №544/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Учредяване право на ползване за срок от една година, върху  части от поземлени имоти с идентификатор 30822.53.29 и 30822.83.105, находящи се в землището на село Зидарово, собственост на Община Созопол, в полза на „Асарел – Инвестмънт“ ЕАД – гр. София за извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатства в площ „Извор“, разположена в община Созопол, Бургас и Камено, област Бургас.

 

Докладна записка №548/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на основание чл.14, ал.6 от ЗОС на 41.00 кв. м идеални части от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.504.224.4.3, с площ от 143 кв. м., разположена в  сграда с идентификатор 67800.504.224.4 , построена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224, находящ се в гр. Созопол, площад „ Черно море “ №1, бл.2.

 

Докладна записка №549/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отдаване под наем, без провеждането на търг или конкурс, на част от втори етаж на сграда, с идентификатор 30822.501.111.2, със застроена площ от 270 квадратни метра (кв.м.), брой етажи 2 /два/, с предназначение: "За здравни и социални услуги".

 

Докладна записка №550/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти - частна общинска собственост, с идентификатори: 32737.48.18, 32737.48.19 и 32737.88.15, находящи се в общ. Созопол, с. Индже войвода.

 

Докладна записка №551/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Равна гора.

 

Докладна записка №552/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски имоти – частна общинска собственост  находящи се в с. Индже войвода.

 

Докладна записка №553/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – язовир „ До гробищата “ представляващ  № 000121 по КВС в землище на с. Равна гора,община Созопол, публична общинска собственост, ЕКАТТЕ 61114,с площ 62,158 дка, напояване на земеделски стопанства /осигуряване на вода за напояване чрез пивотни системи- 2бр. на царевица за зърно, царевица за фураж и протеиновата култура фасул за фураж за изхранване на отглежданите говеда за месо от заявителя/.

 

Докладна записка №554/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: 1. Изменение и допълнение в решение №182/30.06.20 г. на общински Съвет Созопол

 1. Съгласуване на схема за поставяне на мемориални обекти на територията на гр. Созопол – Бюст - паметници на Васил Левски и Христо Ботев.

 

Докладна записка №555/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Допълване на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 г.” приета с Решение № 580/27.01.2022 г. с обекти на техническата инфраструктура като общински от първостепенно значение.

 

 1. Доклад на комисията по сОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ:

 

Докладна записка №529/08.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отпускане на еднократна финансова помощ.

 

 

 

ПО ПЪРВА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Докладна записка №478/24.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и рекламно-информационни  елементи и за извършване на търговска и/или друга дейност на открито на територията на община Созопол.

 

РЕШЕНИЕ №757

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Приема Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и рекламно информационни елементи и за извършване на търговска и/или друга дейност на открито на територията на община Созопол, съгласно Приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение.
 2. Възлага на кмета на община Созопол осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразното изпълнение на решението.

 

Докладна записка №537/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Програма за устойчиво енергийно развитие на Община Созопол 2021- 2027 г . /ПУЕР/.

РЕШЕНИЕ №758

Общински съвет Созопол прие

 

На основание на чл.21, ал.2, т.1 от ЗМСМА във връзка с чл.12,ал.2  от Закона за енергийна ефективност, Общински съвет Созопол  приема Програма за устойчиво енергийно развитие на Община Созопол за 2021 - 2027 г.

Докладна записка №541/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с две проектни предложения по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони “ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

 

РЕШЕНИЕ №759

Общински съвет Созопол прие

 

Общински съвет - Созопол дава съгласие Община Созопол да кандидатства с две проектни предложения по Покана за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Подмярка 7.2 от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

 

 1. Възлага на кмета на общината да осъществи всички необходими стъпки по съвместното кандидатстване, реализацията и отчитането на проекта.
 2. Предоставя за нуждите на изпълнение на проекта сградата на кметството в с. Зидарово.
 3. Дейностите, включени в проектите, съответстват на приоритетите на
  Плана за интегрирано развитие на община Созопол.

 

 

Докладна записка №554/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: 1. Изменение и допълнение в решение №182/30.06.20 г. на общински Съвет Созопол

 1. Съгласуване на схема за поставяне на мемориални обекти на територията на гр. Созопол – Бюст - паметници на Васил Левски и Христо Ботев.

 

РЕШЕНИЕ №760

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет – Созопол основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация изменя и допълва свое Решение № 182 от 30 юни 2020 г. със следния текст:
  • Одобрява предложения художествен проект на бюст-паметник на Васил Левски на автора Иван Бахчеванов.
  • Одобрява художествения проект и изработката на бюст - паметник на Христо Ботев да бъде от същия автор.
  • Удължава срока за изработка и монтаж на двата мемориални обекта до 31 декември 2023 г.
  • Одобрява осигуряването на финансови средства за изпълнението да се извършва както чрез дарения , така и чрез дофинансиране от общински бюджет за 2023 г.

            2.Общински съвет – Созопол основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.62, ал.8 от Закона за устройство на територията,  одобрява приложената към настоящето предложение схема, отразяваща местоположението на мемориални обекти на територията на гр.Созопол и   разрешава поставянето на бюст-паметник на Васил Левски и бюст-паметник на Христо Ботев в общински Поземлен имот 67800.505.168.

 1. Възлага на Кмета на Община Созопол осъществяването на всички дейности за изпълнение на взетите решения.

 

Докладна записка №556/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: „Създаване на местно партньорство с участието на община Созопол и община Приморско по процедура № BG06RDNP001-19.610 по под - мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони“ и във връзка с Решение № 725 от 29 юни 2022 г. на общински Съвет Созопол .

 

РЕШЕНИЕ №761

Общински съвет Созопол прие

 

 1. ДАВА СЪГЛАСИЕ и одобрява участието на Община Созопол в създаването на местното партньорство с териториален обхват всички населени места, попадащи в административните граници на Община Созопол и Община Приморско.

 

 1. ДАВА СЪГЛАСИЕ и подкрепя местното партньорство за подаване и реализиране на проект по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности “ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по ПРСР 2014 - 2020, подкрепена от ЕЗФРСР.

 

 1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Созопол да бъде Водещ партньор, кандидат и получател на финансова помощ по проект по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности “ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по ПРСР 2014 - 2020, подкрепена от ЕЗФРСР.

 

 1. ОПРЕДЕЛЯ за представляващ Община Созопол - Водещ партньор в партньорството по проекта, Тихомир Янакиев - Кмет на Община Созопол и дава съгласие в това си качество да подпише и подаде проект по процедура № BG06RDNP001-19.610 и да подпише Споразумението за партньорство по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности “ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по ПРСР 2014 - 2020, подкрепена от ЕЗФРСР.

 

 1. ОДОБРЯВА И ПРИЕМА избраните представители, въз основа на Протокол, съставен на 12.07.2022 г. от проведената подготвителна среща на 12.07.2022 г. в гр. Созопол по покана с Изх. № 08-00-177/06.07.2022 г. за създаване на местно партньорство между публичния, стопанския и нестопанския сектор и дава съгласие за подписване на Споразумението за партньорство към Заявлението за изразяване на интерес за реализиране на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по ПРСР 2014-2020, подкрепена от ЕЗФРСР. Партньорите за реализиране на съвместните дейности и отговорности в местното партньорство при изпълнението на проекта са:

 

5.1. За публичния сектор:

Обединение от общини, включващо партньорите:

- ОБЩИНА СОЗОПОЛ, гр. Созопол, обл. Бургас, пл. „Хан Крум” № 2, представлявана в партньорството от Кмета на Община Созопол, ЕИК по БУЛСТАТ 000057236.

- ОБЩИНА ПРИМОРСКО, гр. Приморско, обл. Бургас, ул. „Трети март” № 56, представлявана в партньорството от Кмета на община Приморско, ЕИК по БУЛСТАТ 102164063.

 

5.2. За нестопанския сектор:

            - НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Л. Н. ТОЛСТОЙ 1926“, с. Ясна поляна, общ. Приморско, обл. Бургас, пл. „Девети септември“ №1, представлявано от Десислава Николова Щилянова- председател на читалищно настоятелство, ЕИК по БУЛСТАТ 000047135 .

 

5.3. За стопанския сектор:

            - „СТРАНДЖА ЕКО ПАК“ ЕООД, с. Индже войвода, общ. Созопол, обл. Бургас, представлявано от Димитър Тошков Станчев – управител и едноличен собственик на капитала, ЕИК по БУЛСТАТ 203803954.

            - ИВАН НАНЕВ НЕНКОВ – земеделски производител с УИНЗС № 32561,                            с. Зидарово,  общ. Созопол, обл. Бургас, ул. „Велека “ № 5, , ЕИК по БУЛСТАТ 177743601.

 

 1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Созопол да предостави за безвъзмездно ползване за нуждите на местното партньорство оборудван офис, представляващ помещение с площ от          15 кв.м. - частна общинска собственост, в добро състояние, с цел осигуряване техническата обезпеченост на дейностите при реализирането на проекта, находящ се на следния адрес:               ул. „Аполония“ № 1, гр. Созопол,  сграда на НЧ „Отец Паисий – 1896“ /вход от страната на ул. „Индустриална“/, първи етаж, за срок от 9 (девет) месеца, считано от датата на сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по ПРСР 2014-2020, подкрепена от ЕЗФРСР.

 

 1. ДОПУСКА на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс предварително изпълнение на настоящото решение въз основа на следните мотиви: Необходимост да бъдат защитени особено важни обществени интереси, като от закъснението на изпълнението, поради изключително кратките срокове за кандидатстване по програмата, може да последва значителна или трудно поправима вреда.

 

 

ПО ВТОРА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Докладна записка №534/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на два броя Запис на заповед във връзка с изпълнение на проект „Модернизация на лодкостоянка в пристанище Созопол“, по договор за безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-84/04.05.2022 г., сключен с Министерство на земеделието по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.

 

РЕШЕНИЕ №762

Общински съвет Созопол прие

 

На основание: чл.21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ №МДР-ИП-01-84/04.05.2022 г. с Министерство на земеделието за изпълнение на № BG14MFOP001-1.019-0001  „Модернизация на лодкостоянка в пристанище Созопол“ Общински съвет Созопол.

 1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция в размер на 330 061,02 лв. /триста и тридесет хиляди шестдесет и един лв. и 0,2 ст./ за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-84/04.05.2022 г. с Министерство на земеделието за изпълнение на проект №  BG14MFOP001-1.019-0001  „Модернизация на лодкостоянка в пристанище Созопол“.
 2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Държавен фонд „Земеделие" – Разплащателна агенция в размер на 66 012,2 лв. /шестдесет и шест хиляди и дванадесет  лв. и 0,20 ст./ за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане на ДДС по Заявен аванс по Договор за безвъзмездна финансова помощ  по Договор за безвъзмездна финансова помощ  № МДР-ИП-01-84/04.05.2022 г. с Министерство на земеделието за изпълнение на проект № BG14MFOP001-1.019-0001 „Модернизация на лодкостоянка в пристанище Созопол“.
 3. Настоящият Запис на заповед по т.1 и т.2 е платим на предявяване в срок до 6 (шест) месеца след изтичане на срока за изпълнение на инвестицията/ дейностите, определен в Договор/ Споразумение № МДР-ИП-01-84/04.05.2022 г., сключен между Министерство на земеделието и Община Созопол.
 4. Възлага на Кмета на Община Созопол да подготви и подаде Заявки за аванс по Договор за безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-84/04.05.2022 г. с Министерство на земеделието за изпълнение на проект № BG14MFOP001-1.019-0001  „Модернизация на лодкостоянка в пристанище Созопол“.

 

Докладна записка №540/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на община Созопол за 2022 г.

 

РЕШЕНИЕ №763

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на „Комплекс за социални услуги и здравеопазване“ – в частта за държавни дейности за 2022 г. във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи, дейност 561 „Асистентска подкрепа и добавя нов обект в капиталовата програма на община Созопол за 2022 година, както следва:

                                                                                    било             намаление                   става

 • 10-00 – издръжка                                            52 854 лв. 25 000 лв.              27 854 лв.

в т.ч.

 • § 10-12 – медикаменти                                    3 000 лв.           3 000 лв.                          0 лв.
 • § 10-15 – материали                                         8 000 лв.           1 000 лв.                   7 000 лв.
 • § 10-16 – вода, горива и енергия                       18 854 лв.           11 000 лв.                  7 854 лв.
 • § 10-20 – разходи за външни услуги                  14 000 лв.           10 000 лв.                  4 000 лв.

 

                                                                                    било             увеличение                   става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                  4 000 лв.               25 000 лв.           29 000 лв.

в т.ч.

                                                                                     било             увеличение                  става

 • §52-04 – придобиване на транспортни

средства                                                                          0 лв.             25 000 лв.                 25 000 лв.

- Лек автомобил, 1 бр.

нов обект № 417 по капиталова програма                   0 лв.             25 000 лв.                 25 000 лв.

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №764

Общински съвет Созопол прие

 

2.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр. Созопол - собствен за 2022г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи и добавя нови обекти в капиталовата програма на община Созопол за 2022 година, както следва:

 

2.1.Функция „Общи държавни служди, дейност 122 „Общинска администрация“- компенсирани промени  по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                   намаление             става

 • 10-00 – издръжка                                             1 054 084 лв.       1 180 лв.          1 052 904 лв.

в т.ч.

 • § 10-15 – материали                                            160 900 лв.             1 180 лв.            159 720  лв.

 

                                                                                    било                   увеличение             става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                    95 500 лв.             1 180 лв.              96 680 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                  увеличение                                става

 • §52-03 – придобиване на друго оборудване,

машини и съоръжения                                                   3 500 лв.                 1 180 лв.                               4 680 лв.

- Климатик за кметство

  Индже войвода, 1 бр.

нов обект № 416 по капиталова програма                     0 лв.                1 180 лв.                                             1 180 лв.

 

2.2.Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, дейност 627 „ Управление на дейностите по отпадъците“- компенсирани промение  по параграфи и обекти, както следва:

 

                                                                                    било                   намаление             става

 • 10-00 – издръжка                                               522 600 лв.       3 000 лв.          519 600 лв.

в т.ч.

 • § 10-20 – разходи за външни услуги                      230 500 лв.                3 000 лв.          227 500 лв.

 

                                                                                    било                   увеличение             става

 • 51-00 – основен ремонт на дълготрайни

материални активи                                                        0 лв.                 3 000 лв.                3 000 лв.

в т.ч.    

                                                                                     било                  увеличение             става

- Основен ремонт на климатична

инсталация на булдозер

нов обект № 420 по капиталова програма                   0 лв.                 3 000 лв.                  3 000 лв.

 

 

РЕШЕНИЕ №765

Общински съвет Созопол прие

 

3.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Общинско предприятие Общински гори и озеленяване по функции, дейности и параграфи и добявя нови обекти в капиталовата програма на община Созопол за 2022 година, както следва:

 

3.1.Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, дейност 622 „Озеленяване“- компенсирани промени по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                   намаление             става

 • 10-00 – издръжка                                                102 500 лв.       9 000 лв.            93 500 лв.

в т.ч.

 • § 10-20 – разходи за външни услуги                    42 000 лв.                9 000 лв.            33 000 лв.

 

                                                                                    било                   увеличение             става

 • 51-00 – основен ремонт на дълготрайни

материални активи                                                        0 лв.                 9 000 лв.              9 000 лв.

в т.ч.    

                                                                                     било                  увеличение             става

- Реконструкция на бордови автомобил

нов обект № 419 по капиталова програма                         0 лв.                9 000 лв.             9 000 лв.

 

 

3.2. Функция Икономически дейности и услуги“, дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов  – компенсирани промени по параграфи и обекти, както следва:

 

                                                                                    било                    намаление            става

 • 10-00 – издръжка                                              488 100 лв.      18 000 лв.         470 100 лв.

в т.ч.

 • §10-20- разходи за външни услуги                        388 500 лв.      18 000 лв.         370 500 лв.

 

                                                                                    било                   увеличение           става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                    7 900 лв.                 18 000 лв.         25 900 лв.

в т.ч.

 

 

                                                                                     било             увеличение                става

 • §52-04 – придобиване на транспортни средства 0 лв.           18 000 лв.            18 000 лв.

- Високопроходим автомобил

обект № 418 по капиталова програма                          0 лв.            18 000 лв.                18 000 лв.

 

 

РЕШЕНИЕ №766

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Въз основа на приетите решения по т.1, т.2.1, т.2.2, т.3.1 и т.3.2, Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, недълготрайни материални активи и основен ремонт на община Созопол за 2022 г./Приложение №1/,

 

                                                                     било                увеличение                става

Общо капиталови разходи:                     3 448 465 лв.        56 180 лв.            3 504 645 лв.

в т.ч. от:

-собствени средства за местни

дейности                                                      1 896 440 лв.      31 180 лв.              1 927 620 лв.

-средства по формула и средства

  по стандарт за държавни дейности              52 200 лв.       25 000 лв.                   77 200 лв.

 

 

РЕШЕНИЕ №767

Общински съвет Созопол прие

 

Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на община Созопол за 2022 г.

 

ПО ТРЕТА РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Докладна записка №480/26.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.315, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Таласакра“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „две жилищни сгради“ .

 

РЕШЕНИЕ №768

Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.315, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Таласакра“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „две жилищни сгради“.

               При изработване на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се спазят следните параметри на  застрояване: за охранителна зона „А“ плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз  Н мак.=7.50метра, К.инт. мак. = 0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност; за охранителна зона „Б“ плътност на застрояване мак. 30%, кота корниз  Н мак.=10.00метра, К.инт. мак. = 1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

            Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени улични регулации – на улица с осови точки 20А-747-746-745-568-567-566-129-130-131-132-134-135-136-137-138-139-309, с ширина 9.00 метра /6.00 метра ширина на уличното платно и тротоари двустранно по 1.00 метър/, одобрена със Заповед №8-Z-614/08.05.2018 г., на Кмета на Община Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г., за обема и съдържанието на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД , преди внасянето му за приемане и одобряване.            

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване. 

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

Докладна записка №481/26.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 30822.174.3, по Кадастралната карта на с. Зидарово, урбанизирана територия, извън границите на населеното място, с цел урегулиране, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за изграждане на „производствен и складов обект и трафопост“ и парцеларен план за трасета на техническата инфраструктура: за осигуряване на транспортен достъп, водопровод и ел. захранване.

 

РЕШЕНИЕ №769

Общински съвет Созопол прие

              

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, т.2 и т.5, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 30822.174.3, по Кадастралната карта на с. Зидарово, урбанизирана територия, землище на с.Зидарово, извън границите на населеното място, с цел урегулиране, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот с отреждане „за производствен и складов обект и трафопост“, с предвидено в него запазване на съществуващите законни сгради (с издадено удостоверение за търпимост №4-26-00-275/1/23.05.2017 г., от Община Созопол) и ново свободно застрояване, показано с ограничителни линии, на нормативни отстояния от регулационните граници, с показатели за застрояване в съответствие с допустимите за производствена, производствено – складова устройствена зона, по действащия Общ устройствен план: плътност на застрояване мак. 80%, кота корниз  Н мак. = 10.00метра, К.инт. мак. = 2,0 и минимална площ за озеленяване 20%. В плана за застрояване новопроектираният трафопост да се нанесе при спазване на нормативното отстояние, от основното застрояване.  

Подробен устройствен план Парцеларен план за:

 Пътна връзка, като се обособи второстепенна улица с осови точки 1-2-3-4, с ширина 8.00 метра (6.00 м. ширина на уличното платно и тротоари двустранно по 1.00 м.), за осигуряване на транспортен достъп от новообразуваният урегулиран поземлен имот до връзка с общински път Зидарово – Вършило.

Трасе на новопроектиран водопровод, като водовземането е от съществуващ уличен водопровод, в регулацията на с. Зидарово, до новообразуваният урегулиран поземлен имот.

Трасе на нов кабел, за ел. захранване от нов Стоманорешетъчен стълб на Въздушна линия 20kV „Рудничар“, до нов Бетонен комплектен трансформаторен пост, предвиден в новообразуваният урегулиран поземлен имот.

        Подробния устройствен план план регулация и застрояване, и парцеларен план, да се изработи при спазване на условията, мерките и ограниченията, заложени в: Решение №БС-52-ЕО/14.06.2022 г., за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка,  от Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Бургас, Писмо №05-00-10/А3/26.05.2022 г., от Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Писмо №10-35-3/27.05.2022 г., от Регионална здравна инспекция – Бургас.

        Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, и парцеларен план, да се запазят приетите и одобрени улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД , преди внасянето му за приемане и одобряване.           

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, и парцеларен план за трасета на техническата инфраструктура: за осигуряване на транспортен достъп, водопровод и ел. захранване.

                 Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

                Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

Докладна записка №527/08.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.10.388, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Ачмалъци“, за промяна предназначението, с отреждане „за изграждане на сгради за отдих и курорт, допълващи дейности и трафопост“,  и план за улична регулация на улица - тупик .

 

РЕШЕНИЕ №770

Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.10.388, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Ачмалъци“, землище на гр. Созопол, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане „за изграждане на сгради за отдих и курорт, допълващи дейности и трафопост“, и план за улична регулация на улица - тупик.

               При изработване на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 30%,  кота корниз Н. мак. = 10.00метра, К.инт. мак. = 1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

           С плана за улична регулация да се ситуира улица-тупик, с ширина 3.50 метра, за осигуряване на транспортен достъп на процедираният поземлен имот до улична регулация, одобрена с  Решение №598, от Протокол №25/31.07.2013 г., на Общински съвет Созопол.

            Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. При изработване на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, и план за улична регулация да се запазят приетите и одобрени улични регулации - улична регулация одобрена с Решение №598 от Протокол №25/31.07.2013 г., на Общински съвет Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД,  „БТК” АД и Министерството на културата, преди внасянето му за приемане и одобряване.           

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, и план за улична регулация.

         Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

            Докладна записка №528/08.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63015.506.227, по Кадастралната карта на с. Атия, общ. Созопол, земеделска територия, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, с отреждане „за  жилищно строителство“. 

 

РЕШЕНИЕ №771

Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63015.506.227, по Кадастралната карта на с. Атия, общ. Созопол, извън границите на населеното място, земеделска територия, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане „за  жилищно строителство“. При изработване на план регулация и застрояване да се спазят следните  параметри на застрояване за устройствена зона Жм, съгласно действащия ОУП на Община Созопол: плътност на застрояване мак.40%, Кота корниз Нмак.=10.00м., К.инт. мак.=1,2 и минимална площ за озеленяване 40%.

                  Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване да се запазят приетите и одобрени улични регулации - улица с осови точки 1-2-3-4-5-6-7-Нк1-Кк1-Нк2-Кк2-8, приета с решение по точка 15, от Протокол №4/21.04.2021 г., на Общински експертен съвет, на Община Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.           

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1

 

от Закона за устройство на територията,  Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване и план за улична регулация. 

            Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

Докладна записка №533/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Изразяване на съгласие за допускане на изменение на Подробен устройствен план – план за регулация /ПУП – ПР/ за УПИ II, кв.15 по плана на с. Равадиново, Община Созопол, ПИ с идентификатор  61042.501.326 по КК на с. Равадиново.

 

РЕШЕНИЕ №772

Общински съвет Созопол прие

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ Общински съвет Созопол дава съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план – план за регулация /ПУП – ПР/ за УПИ II, кв.15 по плана на с. Равадиново, Община Созопол, ПИ с идентификатор  61042.501.326 по КК на с. Равадиново и предлага на Министъра на образованието и науката, на основание чл. 134, ал. 9, във връзка с чл. 39, ал. 3 от ЗУТ да дадe съгласие за изменение на ПУП – ПР за УПИ II, кв.15 по плана на с. Равадиново с което се предвижда УПИ II, в устройствената зона - Жм/12, съгласно действащ ОУП на Община Созопол да се преотреди, като от „за училище” стане „за археологическа база и общежитие”, съгласно направеното служебно предложение със задание за проектиране.

 

Докладна записка №545/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.35.22 и 67800.36.23, по Кадастралната карта на гр. Созопол, горска територия, местност “Света Марина“, с цел промяна предназначението, с отреждане:  „за сгради за отдих, курорт и комплексно обществено обслужване“, „за трафопост“  и „ за техническа инфраструктура“.

 

РЕШЕНИЕ №773

Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, чл.73, ал.1, т.3, т.4/б от Закона за горите, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за  Подробен устройствен  план - план регулация и застрояване в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.36.22 и 67800.36.23, по Кадастралната карта на гр.Созопол, горска територия, местност “Света Марина“, извън територията на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособят четири нови самостоятелни урегулирани поземлени имоти, както следва: V-36.22,36.23, с отреждане „за сгради за отдих, курорт и комплексно обществено обслужване“;  VI -36.22, с отреждане “за трафопост“,  VII -36.23, с отреждане “за трафопост“ и VIII -36.22, с отреждане “за техническа инфраструктура“.

При изработване на Подробният устройствен  план - план регулация и застрояване, да се спазят показатели на  застрояване, както следва:

 • за урегулиран поземлен имот V-36.22,36.23 - за частта попадаща в охранителна зона „А“, плътност  на  застрояване  20%,  К. инт. мак. = 0,5, Кота   корниз                   Н мак.= 7,50 метра, площ за озеленяване мин. 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност, за частта попадаща в охранителна зона „Б“, плътност на застрояване 30%, К инт. мак.=1,0,  Кота  корниз Н мак.= 10,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
 • за урегулирани поземлени имоти VI-36.22, VII-36.23 и VIII-36.22,  с показатели на застрояване за охранителна зона „Б“, плътност на застрояване 30%, К инт. мак.=1,0,  Кота  корниз Н мак.= 3,50 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

  Към Подробния устройствен  план - план регулация и застрояване да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията.

               В бъдещата разработка, на проекта за подробен устройствен план, да се запазят съществуващите улични регулации – улична регулация, одобрена със Заповед №170/26.01.2006 г., на Кмета на Община Созопол, да се съобрази с влезлите в сила и одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на  Закона за горите, Закона за устройство на територията,  Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията, с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване..

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

Докладна записка №546/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Улица и алеи в м. “Света Марина“, землище на гр. Созопол, в обхват между кв. Мисаря и общински път BSD 10-20“.

 

РЕШЕНИЕ №774

Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Улица и алеи в м.“Света Марина“, землище на гр. Созопол, в обхват между кв. Мисаря и общински път BSD 10-20“.

            В проекта за парцеларен план да се предвиди запазване на трасето на улична регулация, одобрена със Заповед №170/26.01.2006 г., на Кмета на Община Созопол, а именно: улица с осови точки 73-74-75-76-77-78-79-80-81-83 и улица с осови точки 82-83-84-85-86-87-89. Новопроектираните улица и алеи допълват, с транспортни връзки, вече одобрената улична регулация, както  следва:

 • продължението в посока север към общински път BGS 10-20, в обхват на част от поземлен с идентификатор 67800.36.44, с габарит 6.00 метра, с цел минимална намеса в горската територия и изградения общински паркинг.
 • продължението в посока изток, в обхват на част от поземлен с идентификатор 67800.36.45, с габарит 9,00 м., към периферната улица „Мусала“, на кв.113, м.“Мисаря“, с цел осигуряване на целесъобразен подход към предвидения, в Общия устройствен план на общината, градски парк.
 • в обхвата на части от поземлени имоти с идентификатори 67800.36.44 и 67800.36.45, по Кадастралната карта на гр. Созопол, да се ситуират алеи, включително с достъп до параклис „Св. Марина“.

             Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка на Подробният устройствен план –парцеларен план, да се запазят приетите и одобрени улични регулации – улична регулация, одобрена със Заповед №170/26.01.2006г., на Кмета на Община Созопол , влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД  и Министерството на културата, преди внасянето му за приемане и одобряване.           

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план –парцеларен план за обект: „Улица и алеи в м. “Света Марина“, землище на гр. Созопол, в обхват между кв. Мисаря и общински път BSD 10-20“.

  Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

                Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

Докладна записка №547/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.54.12, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Мапи“, с цел промяна предназначението, с отреждане за изграждане на „сгради за отдих и курорт, и трафопост“ .

 

РЕШЕНИЕ №775

Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.54.12, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Мапи“, землище на гр. Созопол, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт, и трафопост“.

               При изработване на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 30%, кота корниз Н мак. = 10.00метра, К.инт. мак. = 1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

              В плана за застрояване новопроектираният трафопост да се нанесе при спазване на нормативното отстояние, от основното застрояване.           

             Линията на застрояване да се котира на 10м, към общински път,  измерено хоризонтално и перпендикулярно на оста на пътя от края (ръба) на платното за движение или на лентата за аварийно спиране“, съгласно разпоредбите на чл.6, ал.1 от Закона за пътищата и по нанесената корекция в зелен цвят.

            Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени улични регулации - съществуващ общински път с идентификатор 67800.54.145, по Кадастралната карта на гр. Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД , преди внасянето му за приемане и одобряване.           

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване. 

                  Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

 

ПО ЧЕТВЪРТА  РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Докладна записка №483/28.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.111, с. Индже Войвода, ул. “Дунав“, община Созопол.

 

РЕШЕНИЕ №776

Общински съвет Созопол прие

 

1.Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.“, приета с Решение №580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 264 кв.м. ид.ч. /двеста шестдесет и четири квадратни метра идеални части/ от поземлен имот  32737.501.111/ЕКАТТЕ- тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – сто и единадесет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-479/18.07.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Индже Войвода, ул. “Дунав“, община Созопол, целият с площ 442 кв.м./четиристотин четиридесет и два квадратни метра/,  трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 32737.501.707, 32737.501.112, 32737.501.712, 32737.501.110;

2.Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и собственика М. С. Ц. чрез продажба на: 264 кв.м. ид.ч. /двеста шестдесет и четири квадратни метра идеални части/ от поземлен имот  32737.501.111/ЕКАТТЕ- тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – сто и единадесет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-479/18.07.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Индже Войвода, ул. “Дунав“, община Созопол, целият с площ 442 кв.м./четиристотин четиридесет и два квадратни метра/,  трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 32737.501.707, 32737.501.112, 32737.501.712, 32737.501.110.

 

3.Одобрява експертна оценка №2022АО058/24.06.2022 г. на независим лицензиран оценител в размер на 6 240,00 лв. /шест хиляди двеста и четиридесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.    

4.Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

Докладна записка №484/28.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61114.501.932, с. Равна гора, ул. “Васил Левски“ №15, община Созопол.

 

РЕШЕНИЕ №777

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.“, приета с Решение №580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 47 кв.м. ид.ч. /четиридесет и седем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 61114.501.932/ЕКАТТЕ- шестдесет и една хиляди сто и четиринадесет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – деветстотин тридесет и две/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-457/03.07.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Равна гора, ул. “Васил Левски“ №15, община Созопол, целият с площ 937 кв.м./деветстотин тридесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 61114.501.354, 61114.501.822, 61114.501.827, 61114.501.548;
 2. Общински съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобствениците в имота при запазване на квотите на идеалните им части чрез продажба на: 47 кв.м. ид.ч. /четиридесет и седем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 61114.501.932/ЕКАТТЕ- шестдесет и една хиляди сто и четиринадесет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – деветстотин тридесет и две/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-457/03.07.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Равна гора, ул. “Васил Левски“ №15, община Созопол, целият с площ 937 кв.м./деветстотин тридесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 61114.501.354, 61114.501.822, 61114.501.827, 61114.501.548.
 3. Одобрява експертна оценка №2022АО060/24.06.2022 г. на независим лицензиран оценител в размер на 790,00 лв. /седемстотин и деветдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко - продажба.

 

Докладна записка №485/28.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 63015.506.352, с. Атия, м. “Старо селище“ , община Созопол.

 

РЕШЕНИЕ №778

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.“, приета с Решение №580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 139 кв.м. ид.ч. /сто тридесет и девет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 63015.506.352/ЕКАТТЕ- шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район – петстотин и шест, поземлен имот – триста петдесет и два/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Атия, м. “Старо селище“, община Созопол, целият с площ 739 кв.м./седемстотин тридесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване за „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, при граници и съседи: 63015.506.351, 63015.506.598, 63015.506.429, 63015.506.236;
 2. Общински съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобствениците в имота при запазване на квотите на идеалните им части чрез продажба на: 139 кв.м. ид.ч. /сто тридесет и девет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 63015.506.352/ЕКАТТЕ- шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район – петстотин и шест, поземлен имот – триста петдесет и два/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Атия, м. “Старо селище“, община Созопол, целият с площ 739 кв.м./седемстотин тридесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване за „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, при граници и съседи: 63015.506.351, 63015.506.598, 63015.506.429, 63015.506.236,
 3. Одобрява експертна оценка №2022АО059/24.06.2022 г. на независим лицензиран оценител в размер на 5 100,00 лв. /пет хиляди и сто лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

Докладна записка №488/30.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 58400.501.140, с. Присад, община Созопол.

 

РЕШЕНИЕ №779

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.“, приета с Решение №580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 15 кв.м. ид.ч. /петнадесет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 58400.501.140/ЕКАТТЕ- петдесет и осем хиляди и четиристотин, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – сто и четиридесет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-54/29.09.2015 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Присад, община Созопол, целият с площ 926 кв.м./деветстотин двадесет и шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 58400.501.141, 58400.501.143, 58400.501.127, 58400.501.139;
 2. Общински съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобствениците в имота при запазване на квотите на идеалните им части чрез продажба на: 15 кв.м. ид.ч. /петнадесет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 58400.501.140/ЕКАТТЕ- петдесет и осем хиляди и четиристотин, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – сто и четиридесет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-54/29.09.2015 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Присад, община Созопол, целият с площ 926 кв.м./деветстотин двадесет и шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 58400.501.141, 58400.501.143, 58400.501.127, 58400.501.139,
 3. Одобрява експертна оценка №2022АО061/28.06.2022 г. на независим лицензиран оценител в размер на 230,00 лв. /двеста и тридесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

Докладна записка №490/01.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.258, с. Индже Войвода, ул. “Родопи“, община Созопол.

 

РЕШЕНИЕ №780

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.“, приета с Решение №580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 60 кв.м. ид.ч. /шестдесет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 32737.501.258/ЕКАТТЕ- тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двеста петдесет и осем/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-479/18.07.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Индже Войвода, ул. “Родопи“, община Созопол, целият с площ 663 кв.м./шестстотин шестдесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 32737.501.264, 32737.501.259, 32737.501.714, 32737.501.257, 32737.501.256, 32737.501.266;
 2. Общински съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственика Георги Михайлов Михайлов чрез продажба на: 60 кв.м. ид.ч. /шестдесет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 32737.501.258/ЕКАТТЕ- тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двеста петдесет и осем/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-479/18.07.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Индже Войвода, ул. “Родопи“, община Созопол, целият с площ 663 кв.м./шестстотин шестдесет и три квадратни метра/,  трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 32737.501.264, 32737.501.259, 32737.501.714, 32737.501.257, 32737.501.256, 32737.501.266,
 3. Одобрява експертна оценка №2022АО064/30.06.2022 г. на независим лицензиран оценител в размер на 1 370,00 лв. /хиляда триста и седемдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко - продажба.

 

Докладна записка №491/01.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.41.8, гр. Черноморец, с.о. “Червенка“, м. “Червенка“, община Созопол.

 

РЕШЕНИЕ №781

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.“, приета с Решение №580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 127 кв.м. ид.ч. /сто двадесет и седем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 81178.41.8/ЕКАТТЕ- осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – четиридесет и едно, поземлен имот – осем/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК находящ се в гр. Черноморец, с.о. “Червенка“, м. “Червенка“, община Созопол, целият с площ 705 кв.м./седемстотин и пет квадратни метра/,  трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „За вилна сграда“, при граници и съседи: 81178.41.7, 81178.41.15, 81178.41.996, 81178.41.9, 81178.41.6;
 2. Общински съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственика Катя Михова Маринова чрез продажба на: 127 кв.м. ид.ч. /сто двадесет и седем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 81178.41.8/ЕКАТТЕ- осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – четиридесет и едно, поземлен имот – осем/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007 г. на ИД на АГКК находящ се в гр. Черноморец, с.о. “Червенка“, м. “Червенка“, община Созопол, целият с площ 705 кв.м./седемстотин и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „За вилна сграда“, при граници и съседи: 81178.41.7, 81178.41.15, 81178.41.996, 81178.41.9, 81178.41.6,
 3. Одобрява експертна оценка №2022АО062/28.06.2022 г. на независим лицензиран оценител в размер на 19 350,00 лв. /деветнадесет хиляди триста и петдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

Докладна записка №492/04.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63015.503.141, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, площ 480 квадратни метра (кв.м.), с Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване (НТП):"Ниско застрояване /до 10m/".

 

РЕШЕНИЕ №782

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 г.”, приета с Решение № 580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ с идентификатор 63015.503.141 /ЕКАТТЕ/ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и три, поземлен имот - сто четиридесет и едно/, с площ 480 кв.м. /четиристотин и осемдесет квадратни метра/, находящ се в община Созопол, с. Атия, с ТПТ: „Урбанизирана“ и НТП: "За ниско застрояване /до10m/", по КККР, одобрени със Заповед РД-18.12/24.04.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 63015.503.140, 63015.503.139, 63015.503.137, 63015.503.142, 63015.503.144.

           

 1. Общински съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да започне процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване на следният недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 63015.503.141 /ЕКАТТЕ/ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и три, поземлен имот - сто четиридесет и едно/, с площ 480 кв.м. /четиристотин и осемдесет квадратни метра/, находящ се в община Созопол, с. Атия, с ТПТ: „Урбанизирана“ и НТП: "За ниско застрояване /до10m/", по КККР, одобрени със Заповед РД-18.12/24.04.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 63015.503.140, 63015.503.139, 63015.503.137, 63015.503.142, 63015.503.144.

 

 1. Одобрява експертна оценка №2022АО057/24.06.2022 г. на независим лицензиран оценител в размер на 17 570 лв. /седемнадесет хиляди петстотин и седемдесет лева/ без включен ДДС, по която да се изкупи имота.

 

 1. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия по провеждането на процедурата и сключването на договор за покупко-продажба.

 

Докладна записка №493/04.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.461, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 489 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

 

РЕШЕНИЕ №783

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да продаде, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване, следния недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 63015.506.461 /ЕКАТТЕ/ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имотчетиристотин шестдесет и едно/, с площ 489 кв.м. /четиристотин осемдесет и девет квадратни метра/, с местоположение: общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", с ТПТ: „Земеделска земя“ и НТП: "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)", по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 63015.506.228, 63015.506.225, 63015.506.593, 63015.506.199.
 2. Одобрява експертна оценка № 2022АО063/28.06.2022 год., на независим лицензиран оценител в размер на 17 900 лв. /седемнадесет хиляди и деветстотин лева/ без ДДС, по която да се изкупи имота.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по провеждането на процедурата и да сключи договор за покупко-продажба, със спечелилия кандидат.

 

Докладна записка №530/12.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за възмездно учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия - частна държавна собственост, във връзка с  реализирането на етап II .2 - водоснабдителна система за с. Маринка, с. Димчево и с. Твърдица - етап II .2 за с. Димчево, община Бургас.

 

РЕШЕНИЕ №784

Общински съвет Созопол прие

 

Общински съвет – Созопол, на основание чл. 34, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал.1, т.8 от Закона местното самоуправление и местната администрация:

 

 1. Дава съгласие Община Созопол да отправи искане за възмездно учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия - частна държавна собственост с идентификатор 30822.44.12 по Кадастралната карта на с. Зидарово, Община Созопол във връзка с реализирането от Община Бургас на обект: „Водоснабдителна система на с. Маринка, с. Димчево и с. Твърдица – етап II“.

 

 1. Предвид първостепенното значение на обекта за Община Бургас и на основание чл.60, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет-Созопол допуска предварително изпълнение на настоящето решение, с оглед съкращаването на сроковете с цел защитата обществения интерес.

 

Докладна записка №535/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Обявяване на  проект „Улица IV клас, като продължение на улица с О.Т. 956-957/кв. Мисаря/ до връзката с общински път BGS1220/ II-99, Созопол- Приморско- в.с. Дюни”, м. “Мисаря“, землище на гр. Созопол, като общински обект от първостепенно значение към  „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 г.”, приета с Решение № 580/27.01.2022 г .

 

РЕШЕНИЕ №785

Общински съвет Созопол прие

 

      Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 , т.8 ,т.12 и т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл.8, ал.9, т.5 от Закона за общинската собственост, §5, т.73 от Допълнителни разпоредби на Закон за устройство на територията и чл.73, ал.1, т.2 от Закон за горите, обявява обект „Улица IV клас, като продължение на улица с О.Т. 956-957/кв.Мисаря/ до връзката с общински път BGS1220/ II-99, Созопол-Приморско-в.с.Дюни”, м.“Мисаря“, землище на гр.Созопол“ за общински обект от първостепенно значение и допълва  Раздел ІХ от  Програмата  за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за  2022 г, одобрена с решение №580/27.01.2022 г. със обект   „Улица IV клас, като продължение на улица с О.Т. 956-957/кв. Мисаря/ до връзката с общински път BGS1220/ II-99, Созопол-Приморско- в.с. Дюни”, м. “Мисаря“, землище на гр.Созопол“ , включително и  Поземлен имот 67800.36.30, общинска собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“, от който по влязъл в сила ПУП е обособен поземлен имот с проектен идентификатор 67800.36.414.

 

Докладна записка №536/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Обявяване на  проект „ПУП- Парцеларен план за улици и алеи в местност Света Марина“ землище гр. Созопол, в обхват между квартал Мисаря и общински път път BGS10-20, като общински обект от първостепенно значение към  „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 г.”, приета с Решение № 580/27.01.2022 г.

 

РЕШЕНИЕ №786

Общински съвет Созопол прие

 

      Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 , т.8 ,т.12 и т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл.8, ал.9, т.5 от Закона за общинската собственост, §5, т.73 от Допълнителни разпоредби на Закон за устройство на територията и чл.73, ал.1, т.2 от Закон за горите, обявява обект „ПУП-Парцеларен план за улици и алеи в местност Света Марина“ землище гр.Созопол, в обхват между квартал Мисаря и общински път път BGS10-20 за общински обект от първостепенно значение и допълва Раздел ІХ от Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за  2022 г, одобрена с решение №580/27.01.2022 г. със обект   „ПУП-Парцеларен план за улици и алеи в местност Света Марина“ землище гр.Созопол, в обхват между квартал Мисаря и общински път път BGS10-20 , включително и :

  Поземлен имот 67800.36.44, държавна собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски и ведомствен път“.

  Поземлен имот 67800.36.15, частна собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“

  Поземлен имот 67800.36.14, частна собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“

  Поземлен имот 67800.36.13, частна собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“

  Поземлен имот 67800.36.12, частна собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“

  Поземлен имот 67800.36.55, частна собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“

  Поземлен имот 67800.36.56, частна собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“

  Поземлен имот 67800.36.5, частна собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“

  Поземлен имот 67800.36.46, общинска собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски и ведомствен път“.

  Поземлен имот 67800.36.422, общинска собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“

  Поземлен имот 67800.36.25, частна собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора

  Поземлен имот 67800.36.45, държавна собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски и ведомствен път“

  Поземлен имот 67800.36.20, частна собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“

  Поземлен имот 67800.36.19, частна собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“

  Поземлен имот 67800.36.18, частна собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“

  Поземлен имот 67800.36.22, частна собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“

  Поземлен имот 67800.36.23, частна собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“

  Поземлен имот 67800.36.27, общинска собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“

 

Докладна записка №542/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор №81178.501.218, гр. Черноморец, ул. “Димо Николов“, община Созопол.

 

РЕШЕНИЕ №787

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022год.“, приета с Решение №580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 437 кв.м. ид.ч. /четиристотин тридесет и седем квадратни метра/ от поземлен имот 81178.501.218/ЕКАТТЕ- осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двеста и осемнадесет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК находящ се в гр.Черноморец, ул.“Димо Николов“, община Созопол, целият с площ 437 кв.м./четиристотин тридесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 81178.501.219, 81178.501.217, 81178.501.8, 81178.501.221, 81178.501.223;
 2. Общински съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и собствениците на законно построените сгради в имота: 437 кв.м. ид.ч. /четиристотин тридесет и седем квадратни метра/ от поземлен имот 81178.501.218/ЕКАТТЕ- осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двеста и осемнадесет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007 г. на ИД на АГКК находящ се в гр. Черноморец, ул. “Димо Николов“, община Созопол, целият с площ 437 кв.м./четиристотин тридесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 81178.501.219, 81178.501.217, 81178.501.8, 81178.501.221, 81178.501.223.
 3. Одобрява експертна оценка №2022АО068/11.07.2022 г. на независим лицензиран оценител в размер на 79 200,00 лв. /седемдесет и девет хиляди и двеста лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

Докладна записка №543/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Учредяване право на ползване за срок от една година, върху част от поземлен имот с идентификатор 30822.53.29, находящ се в землището на село Зидарово и поземлен имот с идентификатор 40124.65.711, находящ се в землището на  село Крушевец собственост на Община Созопол, в полза на „Асарел – Инвестмънт“ ЕАД – гр. София за извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатства в площ „Извор“, разположена в община Созопол, Бургас и Камено, област Бургас.

 

РЕШЕНИЕ №788

Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл. 57, ал.1 и чл.56, ал.3 във връзка с чл.59б, ал.3, т.2 от Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделски земи, чл. 70, ал. 1, и ал.2 във връзка с чл.86 ал.3, и ал.6, т1 от Закона за горите и чл.75, ал.1 от Закон за подземните богатства, Общински съвет Созопол дава съгласието си за учредяване на временно право на ползване върху части от поземлени имоти с идентификатори както следва:
 • 100 ( сто квадратни метра) кв.м от поземлен имот с идентификатор 82.24 /по единния класификатор на административно - териториалните и териториалните единици /ЕКАТТЕ/ - тридесет хиляди осемстотин двадесет и две, кадастрален район – осемдесет и две, поземлен имот – двадесет и четири/, находящ се в с. Зидарово, вид територия – „Земеделска“ и  НТП – друг вид земеделска земя, целия с площ от 65 841 кв.м/ шестдесет и пет хиляди осемстотин четиридесет и един квадратни метра/.
 • 965 ( деветстотин шестдесет и пет квадратни метра) кв.м от поземлен имот с идентификатор 65.711 /по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици /ЕКАТТЕ/ - четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район – шестдесет и пет, поземлен имот – седемстотин и единадесет/, находящ се в с. Крушевец, вид територия – „Горска“ и НТП –широколистна гора,  целия с площ от 3 956 088 кв.м/ три милиона деветстотин петдесет и шест хиляди и осемдесет и осем квадратни метра/.

Правото на ползване се учредява върху части от гореописаните имоти - общинска частна собственост, с цел извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатства в площ „ Извор “ и в ползва на „Асарел – Инвестмънт“ ЕАД в качеството си на титуляр на №546/11.02.2020г на Министъра на енергетиката за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл.2, ал.1, т.1 от Закона за подземни богатства.

 1. Общински съвет гр. Созопол одобрява еднократна обща наемна цена за периода за 1 (една) година в размер на 140,00 лв. (сто и четиридесет лева) за общата площ на засегнатите имоти, описани в т.1 съгласно заключение в оценителски доклади, изготвени от доц. д-р Даниела Георгиева, притежаваща сертификат за оценителска правоспособност №820100017 от 07.07.2011 год.
 2. Общински съвет гр. Созопол одобрява еднократна обща стойност на дървесината на корен в сегашна възраст в размер на 721,30 лв. (седемстотин двадесет и един лева и тридесет стотинки) на засегнатите имоти, описани в т.1 съгласно заключение в оценителски доклади, изготвени от доц. д-р Даниела Георгиева, притежаваща сертификат за оценителска правоспособност №820100017 от 07.07.2011 год.
 3. Общински съвет възлага на Кмета на Община Созопол да издаде заповед в полза на заявителя и да сключи договор за предоставяне на правото.

 

Докладна записка №544/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Учредяване право на ползване за срок от една година, върху  части от поземлени имоти с идентификатор 30822.53.29 и 30822.83.105, находящи се в землището на село Зидарово, собственост на Община Созопол, в полза на „Асарел – Инвестмънт“ ЕАД – гр. София за извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатства в площ „Извор“, разположена в община Созопол, Бургас и Камено, област Бургас.

 

РЕШЕНИЕ №789

Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл. 57, ал.1 и чл.56, ал.3 във връзка с чл.59б, ал.3, т.2 от Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи и чл.75, ал.1 от Закон за подземните богатства, Общински съвет Созопол дава съгласието си за учредяване на временно право на ползване върху части от поземлени имоти с идентификатори както следва:
 • 341 ( триста четиридесет и един квадратни метра) кв.м от поземлен имот с идентификатор53.29 /по единния класификатор на административно - териториалните и териториалните единици /ЕКАТТЕ/ - тридесет хиляди осемстотин двадесет и две, кадастрален район – петдесет и три, поземлен имот – двадесет и девет/, находящ се в с. Зидарово, вид територия – „Земеделска“ и  НТП – пасище, целия с площ от 248 109 кв.м/ двеста четиридесет и осем хиляди сто и девет квадратни метра/.
 • 40 ( четиридесет квадратни метра) кв.м от поземлен имот с идентификатор 83.105 /по единния класификатор на административно - териториалните и териториалните единици /ЕКАТТЕ/ - тридесет хиляди осемстотин двадесет и две, кадастрален район – осемдесет и три, поземлен имот – сто и пет/, находящ се в с. Зидарово, вид територия – „Земеделска“ и НТП –гори и храсти в земеделска земя,  целия с площ от 1 454 кв.м/ хиляда четиристотин петдесет и четири квадратни метра/.

Правото на ползване се учредява върху части от гореописаните имоти - общинска частна собственост, с цел извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатства в площ „ Извор “ и в ползва на „ Асарел – Инвестмънт “ ЕАД в качеството си на титуляр на №546/11.02.2020 г на Министъра на енергетиката за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл.2, ал.1, т.1 от Закона за подземни богатства.

 1. Общински съвет гр. Созопол одобрява еднократна, обща, наемна цена за периода за 1 (една) година в размер на 12,00 лв. (дванадесет лева) за общата площ на засегнатите имоти, описани в т.1 съгласно заключение в оценителски доклади, изготвени от доц. д - р Даниела Георгиева, притежаваща сертификат за оценителска правоспособност №820100017 от 07.07.2011 год.
 2. Общински съвет възлага на Кмета на Община Созопол да издаде заповед в полза на заявителя и да сключи договор за предоставяне на правото.

Докладна записка №548/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на основание чл.14, ал.6 от ЗОС на 41.00 кв. м идеални части от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.504.224.4.3, с площ от 143 кв. м., разположена в  сграда с идентификатор 67800.504.224.4 , построена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224, находящ се в гр. Созопол, площад „Черно море“ №1, бл.2.

 

РЕШЕНИЕ №790

Общински съвет Созопол не прие

 

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021г.”, приета с №321/09.02.2021г.  на Общински съвет Созопол, като включва самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.504.224.4.3 / ЕКАТТЕ- шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район –петстотин и четири, поземлен имот- двеста двадесет и четири, сграда- четири, самостоятелен обект- три/ по КККР одобрени със заповед №РД-18-60/04.10.2007г. на ИД на АГКК, с площ от 143 / сто четиридесет и три/ кв. м. и предназначение „За обществено хранене“.
 2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.14 ал.6 от ЗОС да се предостави под наем без търг или конкурс на юридически лица с нестопанска цел , осъществяващи дейности в обществена полза за съответните нужди на населението за задоволяване на съответните нужди на населението за период от 5/пет/ години, както следва:

2.1  41.00 кв. м. идеални части  от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.504.224.4.3 / ЕКАТТЕ- шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район –петстотин и четири, поземлен имот- двеста двадесет и четири, сграда- четири, самостоятелен обект- три/ по КККР одобрени със заповед №РД-18-60/04.10.2007г. на ИД на АГКК, с площ от 143 / сто четиридесет и три/ кв. м. и предназначение „За обществено хранене“. Обектът е разположен в сграда с идентификатор 67800.504.224.4 / ЕКАТТЕ- шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район –петстотин и четири, поземлен имот- двеста двадесет и четири, сграда- четири/, построена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224 идентичен с УПИ XI-общ. кв.49 по плана на гр. Созопол.

2.2  Месечният наем, определен по реда на чл.20 от НРПУОС съгласно „Тарифа за минималния размер на месечен наем за един квадратен метър при отдаване под наем на общинско имущество на община Созопол“ за съответното помещение е в размер на 196,80лв./сто деветдесет и шест лева  и осемдесет стотинки/ без ДДС.

 1. Възлага на кмета на община Созопол да сключи договор с г-н Йосиф Михайлов Спиридонов в качеството му на председател на Фондация „Остров Св. Кирик и Созопол“ за предоставяне под наем на помещението.

 

 

 

Докладна записка №549/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отдаване под наем, без провеждането на търг или конкурс, на част от втори етаж на сграда, с идентификатор 30822.501.111.2, със застроена площ от 270 квадратни метра (кв.м.), брой етажи 2 /два/, с предназначение: "За здравни и социални услуги".

 

РЕШЕНИЕ №791

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.”, приета с Решение №580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот - частна общинска собственост,а именно: СОС с идентификатор 30822.501.111.1.2 /ЕКАТТЕ – тридесет хиляди осемстотин двадесет и две, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот – сто и единадесет, сграда- едно, самостоятелен обект- две/, със застроена площ 270 кв.м. /двеста и седемдесет квадратни метра/, с предназначение "За здравни и социални услуги", с местоположение: Община Созопол, село Зидарово, п.к. 8160, ул. "Ал. Георгиев-Коджакафалията" ет.2, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-478/18.07.2019 год., на изпълнителния директор на АГКК, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж-няма; по обекта- 30822.501.111.1.1; над обекта- няма.
 2. Общински съвет Созопол, на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.14 ал.6 от ЗОС разрешава на Кмета на Община Созопол, да отдаде под наем без търг или конкурс, за здравни дейности, за задоволяване на съответните нужди на населението, за период от 5 /пет/ години, недвижим имот - частна общинска собственост, а именно: лекарски кабинет с площ 22,50 кв.м. (двадесет и два цяло и пет квадратни метра), манипулационна зала с площ от 13,23 кв.м. (тринадесет цяло двадесет и три квадратни метра), чакалня  с площ 24,57 кв.м. (двадесет и четири цяло петдесет и седем квадратни метра) и санитарно помещение с площ 5,86 кв.м (пет цяло осемдесет и шест квадратни метра) находящи се на втори етаж от сграда, с идентификатор 30822.501.111.1 /по единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици /ЕКАТТЕ/  - тридесет хиляди осемстотин двадесет и две, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот – сто и единадесет, сграда - едно/, със застроена площ 270 кв.м. /двеста и седемдесет квадратни метра/, брой етажи 2 /два/, с предназначение "За здравни и социални услуги", построена в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 30822.501.111, с местоположение: Община Созопол, село Зидарово, п.к. 8160, ул. "Ал. Георгиев-Коджакафалията" ет.2, по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), одобрени със Заповед № РД-18-478/18.07.2019 год., на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж-няма; по обекта- 30822.501.111.1.1; над обекта- няма.
 3. Определя месечен наем, на основание чл. 14, ал. 8 от ЗОС, за гореописаните помещения, в размер на 82,70 лв. (осемдесет и два лева и седемдесет стотинки), без включен ДДС, съгласно Тарифа за минималния размер на месечен наем за един квадратен метър при отдаване под наем на общинска собственост.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да сключи договор с д-р Михаил Димитров Христов, за предоставяне под наем на гореописаните помещения.

 

Докладна записка №550/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти - частна общинска собственост, с идентификатори: 32737.48.18, 32737.48.19 и 32737.88.15, находящи се в общ. Созопол, с. Индже войвода.

 

РЕШЕНИЕ №792

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.”, приета с Решение № 580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва всички имоти подробно описани както следва:

            1.1. Поземлен имот с идентификатор 32737.48.18 /ЕКАТТЕ - тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – четиридесет и осем, поземлен имот - осемнадесет/, с площ 44 062 кв.м. /четиридесет и четири хиляди шестдесет и два квадратни метра/, с местоположение общ. Созопол, землище на с. Индже войвода, местност "Пожарето", с ТПТ: "Земеделска", НТП: "Нива", категория 9 /девета/, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-126/24.07.2017 год., от изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, съседи: 32737.48.15, 32737.48.16, 32737.48.17, 32737.49.27, 32737.47.113.

            1.2. Поземлен имот с идентификатор 32737.48.19 /ЕКАТТЕ - тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – четиридесет и осем, поземлен имот - деветнадесет/, с площ 33 216 кв.м. /тридесет и три хиляди двеста и шестнадесет квадратни метра/, с местоположение общ. Созопол, землище на с. Индже войвода, местност "Пожарето", с ТПТ: "Земеделска", НТП: "Нива", категория 9 /девета/, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-126/24.07.2017 год., от изпълнителния директор на АГКК, съседи: 32737.48.15, 32737.71.45, 32737.49.3, 32737.49.32, 32737.49.2, 32737.49.1, 32737.49.30, 32737.48.27, 32737.48.14.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 32737.88.15 /ЕКАТТЕ - тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – осемдесет и осем, поземлен имот - петнадесет/, с площ 69 760 кв.м. /шестдесет и девет хиляди седемстотин и шестдесет квадратни метра/, с местоположение общ. Созопол, землище на с. Индже войвода, местност "Кехалов врис", с ТПТ: "Земеделска", НТП: "Нива", категория 5 /пета/, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-126/24.07.2017 год., от изпълнителния директор на АГКК, съседи: 32737.88.23, 32737.88.12, 32737.88.17, 32737.63.17, 32737.88.18, 32737.88.20, 32737.88.19.

 1. Общински съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на Община Созопол да проведе публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 9 /девет/ години на имоти - частна общинска собственост, а именно:

            2.1. Поземлен имот с идентификатор 32737.48.18 /ЕКАТТЕ - тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – четиридесет и осем, поземлен имот - осемнадесет/, с площ 44 062 кв.м. /четиридесет и четири хиляди шестдесет и два квадратни метра/, с местоположение общ. Созопол, землище на с. Индже войвода, местност "Пожарето", с ТПТ: "Земеделска", НТП: "Нива", категория 9 /девета/, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-126/24.07.2017 год., от изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, съседи: 32737.48.15, 32737.48.16, 32737.48.17, 32737.49.27, 32737.47.113.

            2.2. Поземлен имот с идентификатор 32737.48.19 /ЕКАТТЕ - тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – четиридесет и осем, поземлен имот - деветнадесет/, с площ 33 216 кв.м. /тридесет и три хиляди двеста и шестнадесет квадратни метра/, с местоположение общ. Созопол, землище на с. Индже войвода, местност "Пожарето", с ТПТ: "Земеделска", НТП: "Нива", категория 9 /девета/, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-126/24.07.2017 год., от изпълнителния директор на АГКК, съседи: 32737.48.15, 32737.71.45, 32737.49.3, 32737.49.32, 32737.49.2, 32737.49.1, 32737.49.30, 32737.48.27, 32737.48.14.

2.3. Поземлен имот с идентификатор 32737.88.15 /ЕКАТТЕ - тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – осемдесет и осем, поземлен имот - петнадесет/, с площ 69 760 кв.м. /шестдесет и девет хиляди седемстотин и шестдесет квадратни метра/, с местоположение общ. Созопол, землище на с. Индже войвода, местност "Кехалов врис", с ТПТ: "Земеделска", НТП: "Нива", категория 5 /пета/, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-126/24.07.2017 год., от изпълнителния директор на АГКК, съседи: 32737.88.23, 32737.88.12, 32737.88.17, 32737.63.17, 32737.88.18, 32737.88.20, 32737.88.19.

 1. Определя годишен наем, на основание чл. 14, ал. 8 от ЗОС, за гореописаните имоти, както следва:

-за ПИ с идентификатор 32737.48.18, с площ 44 062 кв.м., ТПТ: „Земеделска земя“, НТП: „Нива“, категория – 9 /девета/, в размер на 366,00 лв. /триста шестдесет и шест лева/ без ДДС. 

- за ПИ с идентификатор 32737.48.18, с площ 33 216 кв.м., ТПТ: „Земеделска земя“, НТП: „Нива“, категория – 9 /девета/ в размер на 276,00 лв. /двеста седемдесет и шест лева/ без ДДС.

- за ПИ с идентификатор 32737.88.15 с площ 69 760 кв.м., ТПТ: „Земеделска земя“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 5 /пета/ в размер на 580,50 лв. /петстотин и осемдесет лева и петдесет стотинки/ без ДДС.

 1. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по провеждането на процедурата.
 2. Корекция на наемната цена се извършва в тримесечен срок след края на всяка година с индекса на цените и инфлацията на Националния статистически институт за изминалия период.

 

 

Докладна записка №551/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Равна гора.

 

РЕШЕНИЕ №793

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.”, приета с Решение № 580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва всички имоти подробно описани както следва:

Поземлен имот с идентификатор 61114.14.20. с площ 85 176 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид земеделска земя“, категория: 9 /девета/,находящ се в с. Равна гора, м.“Капинова каба“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.23.127. с площ 1777 146 кв.м., ТПТ: „Земеделска земя“, НТП: „Друг вид земеделска“, категория  - 8 /осма/, находящ се в с. Равна гора, м.“Клисаджика“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.13.20. с площ 12 910 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Друг вид земеделска земя“, категория – 4 /четвърта/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.15.59. с площ 13 897 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Друг вид земеделска земя“, категория – 4 /четвърта/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.18.42. с площ 37 762 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Друг вид земеделска земя“, категия – 4 /четвърта/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.11.38, с площ 488 994 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Юнтала“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.32.140, с площ 52 681 кв.м., ТПТ: Земеделска“, НТП: „Друг вид земеделска земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Милков гроб“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.44.24, с площ 40 073 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.44.25, с площ 50 010 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.45.8, с площ 40 954 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 5 /пета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Осена“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.22.113, с площ 90 342 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 5 /пета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Каяджика“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.45.2, с площ 10 000 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 5 /пета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Осена“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.43.85, с площ 31 966 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 8 /осма/, находящ се в с. Равна гора, м.“Бабина Тодорина“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.14.1, с площ 2 349 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 5 /пета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Осена“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.44.9, с площ 10 137 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.44.11, с площ 11 700 кв.м., ТПТ: “Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.33.14, с площ 3 309 кв.м., ТПТ: “Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 8 /осма/, находящ се в с. Равна гора, м.“Чатарлъка“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.34.32, с площ 3 057 кв.м., ТПТ: “Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 8 /осма/, находящ се в с. Равна гора, м.“Исин келеме“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.22.39, с площ 6 998 кв.м., ТПТ: “Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 5 /пета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Каяджика“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.26.5, с площ 14 338 кв.м., ТПТ: “Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Георгиев баир“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.13.1, с площ 3 784 кв.м., ТПТ:“Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 5 /пета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол;

 

 1. Общински съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на Община Созопол да проведе публично оповестен конкурс, за отдаване под наем за срок от 9 /девет/ години на имоти - частна общинска собственост, а именно:

Поземлен имот с идентификатор 61114.14.20. с площ 85 176 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид земеделска земя“, категория: 9 /девета/,находящ се в с. Равна гора, м.“Капинова каба“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.23.127. с площ 1777 146 кв.м., ТПТ: „Земеделска земя“, НТП: „Друг вид земеделска“, категория  - 8 /осма/, находящ се в с. Равна гора, м.“Клисаджика“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.13.20. с площ 12 910 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Друг вид земеделска земя“, категория – 4 /четвърта/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.15.59. с площ 13 897 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Друг вид земеделска земя“, категория – 4 /четвърта/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.18.42. с площ 37 762 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Друг вид земеделска земя“, категия – 4 /четвърта/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.11.38, с площ 488 994 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Юнтала“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.32.140, с площ 52 681 кв.м., ТПТ: Земеделска“, НТП: „Друг вид земеделска земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Милков гроб“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.44.24, с площ 40 073 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.44.25, с площ 50 010 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.45.8, с площ 40 954 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 5 /пета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Осена“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.22.113, с площ 90 342 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 5 /пета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Каяджика“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.45.2, с площ 10 000 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 5 /пета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Осена“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.43.85, с площ 31 966 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 8 /осма/, находящ се в с. Равна гора, м.“Бабина Тодорина“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.14.1, с площ 2 349 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 5 /пета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Осена“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.44.9, с площ 10 137 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.44.11, с площ 11 700 кв.м., ТПТ: “Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.33.14, с площ 3 309 кв.м., ТПТ: “Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 8 /осма/, находящ се в с. Равна гора, м.“Чатарлъка“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.34.32, с площ 3 057 кв.м., ТПТ: “Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 8 /осма/, находящ се в с. Равна гора, м.“Исин келеме“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.22.39, с площ 6 998 кв.м., ТПТ: “Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 5 /пета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Каяджика“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.26.5, с площ 14 338 кв.м., ТПТ: “Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Георгиев баир“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.13.1, с площ 3 784 кв.м., ТПТ:“Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 5 /пета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол;

 

 1. Определя годишен наем, на основание чл. 14, ал. 8 от ЗОС, за гореописаните имоти, съгласно Методика за определяне на препоръчителна наемна пазарна стойност, на земеделски земи, както следва:

Поземлен имот с идентификатор 61114.14.20. с площ 85 176 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид земеделска земя“, категория: 9 /девета/,находящ се в с. Равна гора, м.“Капинова каба“, община Созопол – годишна наемна цена в размер на  1 747,50 лв. /хиляда седемстотин четиридесет и седем лева и петдесе стотинки/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.23.127. с площ 1777 146 кв.м., ТПТ: „Земеделска земя“, НТП: „Друг вид земеделска“, категория  - 8 /осма/, находящ се в с. Равна гора, м.“Клисаджика“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 3 633,00 лв. /три хиляди шестстотин тридесет и три лева/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.13.20. с площ 12 910 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Друг вид земеделска земя“, категория – 4 /четвърта/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 265,50 лв. /двеста шестдесет и пет и петдесет стотинки/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.15.59. с площ 13 897 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Друг вид земеделска земя“, категория – 4 /четвърта/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 285,00 лв. /двеста осемдесет и пет лева/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.18.42. с площ 37 762 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Друг вид земеделска земя“, категия – 4 /четвърта/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 775,50 лв. /седемстотин седемдесет и пет и петдесет стотинки/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.11.38, с площ 488 994 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Юнтала“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 10 029 лв. /десет хиляди и двадесет и девет/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.32.140, с площ 52 681 кв.м., ТПТ: Земеделска“, НТП: „Друг вид земеделска земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Милков гроб“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 1 081,50 лв. /хиляда осемдесет и един лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.44.24, с площ 40 073 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 822,00 лв. /осемстотин двадесет и два лева/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.44.25, с площ 50 010 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 1 026,00 лв. /хиляда двадесет и шест лева/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.45.8, с площ 40 954 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 5 /пета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Осена“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 840 лв. /осемстотин и четиридесет лева/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.22.113, с площ 90 342 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 5 /пета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Каяджика“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 1 854 лв. /хиляда осемстотин петдесет и четири лева/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.45.2, с площ 10 000 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 5 /пета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Осена“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 205,50 лв. /двеста и пет лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.43.85, с площ 31 966 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 8 /осма/, находящ се в с. Равна гора, м.“Бабина Тодорина“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 657,00 лв. /шестстотин петдесет и седем лева/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.14.1, с площ 2 349 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 5 /пета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Осена“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 49,50 лв. /четиридесет и девет лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.44.9, с площ 10 137 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 208,50 лв. /двеста и осем лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.44.11, с площ 11 700 кв.м., ТПТ: “Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 240,00 лв. /двеста и четиридесет лева/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.33.14, с площ 3 309 кв.м., ТПТ: “Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 8 /осма/, находящ се в с. Равна гора, м.“Чатарлъка“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 69,00 лв. /шестдесет и девет лева/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.34.32, с площ 3 057 кв.м., ТПТ: “Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 8 /осма/, находящ се в с. Равна гора, м.“Исин келеме“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 63,00 лв. /шестдесет и три лева/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.22.39, с площ 6 998 кв.м., ТПТ: “Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 5 /пета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Каяджика“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 144,00 лв. /сто четиридесет и четири лева/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.26.5, с площ 14 338 кв.м., ТПТ: “Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Георгиев баир“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 295,50 лв. /двеста деветдесет и пет лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.13.1, с площ 3 784 кв.м., ТПТ:“Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 5 /пета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 78,00 лв. /седемдесет и осем лева/ без ДДС

 

 1. Кандидатите да отговарят на следните условия: Да са регистрирани като земеделски производители; Да нямат задължения към Община Созопол; Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 2. Определя следните критерии и метод за оценка на предложенията:

Критерии за оценка се образуват по формулата

 

КО (комплексна оценка) = П1+П2 (максимум 100т.) и  се отразява в таблица-лист за оценка, където:

 

П 1 – Годишни наемно плащане на съответната оферта (максимум 30 т.)

Определя се по следната формула:

П1=(Ai/Amax)х25, където

Amax е предложеното най – високо годишно наемно плащане

Ai е годишното наемно плащане, предложена от съответния кандидат.

 

П2-Брой  имоти които кандидатa желае да наеме (максимум 70 т.)

П2 =(Аi/Amax)x50

Amax общо брой имоти за отдаване под наем

Ai- имоти които съответния кандидат, желае да наеме

 

 1. Отдаването под наем да се извърши при следните условия:

6.1.      Ако за срока на  договора за отдаване под наем влезе в сила на Решение по чл.27а ал.1 и ал.5 от ППЗСПЗЗ и въвод във владение по чл.33 ППЗСПЗЗ за имотите попадащи в списъщите за обезщение,  да се прекрати договора за наем.

6.2.      Наемателя на имотите няма право да променя начина на трайно ползване и промяна  предназначението на същите. 

 1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.
 2. Корекция на наемната цена се извършва в тримесечен срок след края на всяка година с индекса на цените и инфлацията на Националния статистически институт за изминалия период.

 

 

Докладна записка №552/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски имоти – частна общинска собственост  находящи се в с. Индже войвода.

 

РЕШЕНИЕ №794

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022г.”, приета с Решение №580/27.01.2022 г.  на Общински съвет Созопол, като включва всички имоти подробно описани както следва:

 

 • Поземлен имот с идентификатор 32737.47.115 с площ 88 655 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета), находящ се в село Индже Войвода, местност “Домуз търла“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.49.26., с площ 6 254 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета), находящ се в село Индже Войвода, местност “Николчов баир“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.49.27., с площ 99 310 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета), находящ се в село Индже Войвода, местност “Домуз търла“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.49.29., с площ 6 933 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “Николчов баир“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.71.34., с площ 61 064 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в с.Индже Войвода, м.“Чардаклия“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.71.46., с площ 219 009 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “Жельов букак“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.71.44., с площ 35 959 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “Чардаклия“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.71.34., с площ 61 064 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “Чардаклия“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.50.42., с площ 25 406 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “Крушите“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.50.45., с площ 120 372 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “Пожарето“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.98.9., с площ 11 071 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “ Канчи Бурно“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.98.8., с площ 91 885 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “ Канчи Бурно“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.64.28., с площ 99 679 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “ Гъдриница“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.31.34., с площ 41 105 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в с. Индже Войвода, м.“ Канчи Бурно“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.53.34., с площ 53 578 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност“ Жельов букак“, община Созопол.

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.51  от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок до 9 /девет/ години на недвижими имоти – общинска частна собственост както следва:
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.47.115 с площ 88 655 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета), находящ се в село Индже Войвода, местност “Домуз търла“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.49.26., с площ 6 254 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета), находящ се в село Индже Войвода, местност “Николчов баир“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.49.27., с площ 99 310 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета), находящ се в село Индже Войвода, местност “Домуз търла“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.49.29., с площ 6 933 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “Николчов баир“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.71.34., с площ 61 064 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в с.Индже Войвода, м.“Чардаклия“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.71.46., с площ 219 009 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “Жельов букак“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.71.44., с площ 35 959 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “Чардаклия“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.71.34., с площ 61 064 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “Чардаклия“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.50.42., с площ 25 406 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “Крушите“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.50.45., с площ 120 372 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “Пожарето“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.98.9., с площ 11 071 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “ Канчи Бурно“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.98.8., с площ 91 885 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “ Канчи Бурно“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.64.28., с площ 99 679 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “ Гъдриница“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.31.34., с площ 41 105 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в с. Индже Войвода, м.“ Канчи Бурно“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.53.34., с площ 53 578 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност“ Жельов букак“, община Созопол.

 

 1. Определям годишен наем, на основание чл.14, ал.8 от ЗОС, за гореописаните имоти, съгласно Методика за определяне на препоръчителна наемна пазарна стойност, на земеделски земи както следва: въз основа на които да се проведе конкурса, както следва:
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.47.115 с площ 88 655 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета), находящ се в село Индже Войвода, местност “Домуз търла“, община Созопол – годишна наемна цена в размер на цена 736,50 лв. /седемстотин тридесет и шест лева и петдесет стотинки/ без ДДС
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.49.26., с площ 6 254 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета), находящ се в село Индже Войвода, местност “Николчов баир“, община Созопол. годишна наемна цена в размер на 52,50 лв. /петдесет и два лева и петдесет стотинки/ без ДДС
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.49.27., с площ 99 310 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета), находящ се в село Индже Войвода, местност “Домуз търла“, община Созопол годишна наемна цена в размер на 825,00 лв./ осемстотин двадесет и пет/ без ДДС
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.49.29., с площ 6 933 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “Николчов баир“, община Созопол - годишна наемна цена в размер на 58,50 лв./ петдесет и осем лева и петдесет стотинки/ без ДДС
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.71.34., с площ 61 064 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в с.Индже Войвода, м.“Чардаклия“, община Созопол годишна наемна цена в размер на 507,00 лв./ петстотин и седем лева / без ДДС
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.71.46., с площ 219 009 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “Жельов букак“, община Созопол годишна наемна цена в размер на 1 818,00 лв./ хиляда осемстотин и осемнадесет лева/ без ДДС
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.71.44., с площ 35 959 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “Чардаклия“, община Созопол годишна наемна цена в размер на 298,50 лв./ двеста деветдесет и осем лева и петдесет стотинки/ без ДДС
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.71.34., с площ 61 064 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “Чардаклия“, община Созопол годишна наемна цена в размер на 507,00 лв./ петстотин и седем лева/ без ДДС
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.50.42., с площ 25 406 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “Крушите“, община Созопол годишна наемна цена в размер на 211,50 лв./ двеста и единадесет лева и петдесет стотинки / без ДДС
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.50.45., с площ 120 372 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “Пожарето“, община Созопол годишна наемна цена в размер на 1000,50 лв./ хиляда лева и петдесет стотинки/ без ДДС
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.98.9., с площ 11 071 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “ Канчи Бурно“, община Созопол годишна наемна цена в размер на 93,00 лв./ деветдесет и три лева/ без ДДС
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.98.8., с площ 91 885 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “ Канчи Бурно“, община Созопол годишна наемна цена в размер на 763,50 лв./ седемстотин шестдесет и три лева и петдесет стотинки/ без ДДС
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.64.28., с площ 99 679 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “ Гъдриница“, община Созопол годишна наемна цена в размер на 828,00 лв./ осемстотин двадесет и осем/ без ДДС
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.31.34., с площ 41 105 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в с. Индже Войвода, м.“ Канчи Бурно“, община Созопол годишна наемна цена в размер на 342,00 лв./ триста четиридесет и два лева/ без ДДС
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.53.34., с площ 53 578 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност“ Жельов букак“, община Созопол годишна наемна цена в размер на 445,50 лв./ четиристотин четиридесет и пет лева и петдесет стотинки/ без ДДС

 

 

 1. Кандидатите да отговарят на следните условия: Да са регистрирани като земеделски производители; Да нямат задължения към Община Созопол; Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 2. Определя следните критерии и метод за оценка на предложенията:

Критерии за оценка се образуват по формулата

КО (комплексна оценка) = П1+П2 (максимум 100т.) и  се отразява в таблица-лист за оценка, където:

П 1 – Годишни наемно плащане на съответната оферта (максимум 30 т.)

Определя се по следната формула:

П1=(Ai/Amax)х25, където

Amax е предложеното най – високо годишно наемно плащане

Ai е годишното наемно плащане, предложена от съответния кандидат.

 

П2-Брой  имоти които кандидатa желае да наеме (максимум 70 т.)

П2 =(Аi/Amax)x50

Amax общо брой имоти за отдаване под наем

Ai- имоти които съответния кандидат, желае да наеме

6.Отдаването под наем да се извърши при следните условия:

6.1Ако за срока на  договора за отдаване под наем влезе в сила на Решение по чл.27а ал.1 и ал.5 от ППЗСПЗЗ и въвод във владение по чл.33 ППЗСПЗЗ за имотите попадащи в списъщите за обезщение,  да се прекрати договора за наем.

6.2Наемателя на имотите няма право да променя начина на трайно ползване и промяна  предназначението на същите. 

7.Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.

 1. Корекция на наемната цена се извършва в тримесечен срок след края на всяка година с индекса на цените и инфлацията на Националния статистически институт за изминалия период.

 

 

Докладна записка №553/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – язовир „ До гробищата “ представляващ  № 000121 по КВС в землище на с. Равна гора,община Созопол, публична общинска собственост, ЕКАТТЕ 61114,с площ 62,158 дка, напояване на земеделски стопанства /осигуряване на вода за напояване чрез пивотни системи – 2 бр. на царевица за зърно, царевица за фураж и протеиновата култура фасул за фураж за изхранване на отглежданите говеда за месо от заявителя/.

 

РЕШЕНИЕ №795

Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 1, т. 3 а от Закона за водите да бъде издадено от Кметът на Община Созопол  разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект –язовир „ До гробищата“,представляващ  № 000121 по КВС в землище на с.Равна гора,община Созопол,публична общинска собственост,ЕКАТТЕ 61114,с площ 62,158 дка, с цел на водоползването – напояване на земеделски земи до изтичане срока на договора за концесия.
 2. 2. Приема предложения проект на Разрешително за водовземане и ползване на воден обект язовир „ До гробищата“,с.Равна гора,община Созопол.
 3. Общински съвет – Созопол на основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение в защита на особено важен  интерес на „Екватор“ ЕООД-Кандидатстване по подмярка 4.1“Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4“Инвестиции в материални активи“ на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год.

 

Докладна записка №555/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Допълване на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 г.” приета с Решение № 580/27.01.2022 г. с обекти на техническата инфраструктура като общински от първостепенно значение.

 

РЕШЕНИЕ №796

Общински съвет Созопол прие

 

Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 , т.8 ,т.12 и т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл.8, ал.9, т.5 от Закона за общинската собственост, §5, т.73 от Допълнителни разпоредби на Закон за устройство на територията, допълва  Раздел ІХ от  Програмата  за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за  2022 г, одобрена с решение №580/27.01.2022 г. със обекти: „Етапно изграждане на канализационна мрежа за с. Атия и местност “Митков мост“ и канално помпени станции“ и “Реконструкция на общински път BGS-1210 (/ІІ-99/- Созопол – к-г „Каваците“– /ІІ-99/)в участъка от км:8+200 до км.:12+000.

 

ПО ПЕТА  РИМСКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Докладна записка №529/08.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отпускане на еднократна финансова помощ.

 

РЕШЕНИЕ №797

Общински съвет Созопол прие

 1. I. Общински съвет - Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:

 

 1. Т. Н. К. - ЕГН: от с. Равадиново за извършена очна операция в размер на 200/двеста/лв.
 2. М. И. К.- ЕГН:  от с. Росен с ТЕЛК: 91% пожизнен за извършена съдова операция в размер на 1000/хиляда/ лв.
 3. К. С. С.- ЕГН:  от гр. Созопол за извършена ортопедична операция в размер на 500/петстотин/ лв.
 4. Д. М. Ч.- ЕГН: от с. Равна гора за извършена очна операция в размер на 200/двеста/ лв.
 5. З. Д. И.- ЕГН: от с. Равна гора с ТЕЛК: 90% за извършена очна операция в размер на 500/петстотин/ лв.

      6 . М. С. И. - ЕГН:   от с. Равадиново с ТЕЛК: 50% за извършена очна операция в размер на 500/петстотин/ лв.

 1. Т. А. Ю. - ЕГН:  от с. Крушевец за извършена лицево-челюстна операция в размер на 1000/хиляда/ лв.
 2. Т. Н. У.- ЕГН:  от гр. Созопол за извършена ортопедична операция в размер на 2000/две хиляди/ лв.
 3. З. И. Н. – ЕГН: от с. Зидарово за извършена ортопедична операция в размер на 500/петстотин/ лв.
 4. Р. И. А. – ЕГН:  от с. Зидарово за извършена ортопедична операция в размер на 1000/хиляда/ лв.
 5. А. С. К.- ЕГН:  от с. Индже войвода за извършена гинекологична операция в размер на 300/триста/ лв.
 6. С. А. К.- ЕГН:  от с. Индже войвода за извършена урологична операция в размер на 1300/хиляда и триста/ лв.
 7. Р. П. Д.- ЕГН: . от гр. Созопол за провеждане на рехабилитация в размер на 500/петстотин/ лв.
 8. В. С. Д. – ЕГН:  от с. Зидарово за извършена очна операция в размер на 200/двеста/ лв.
 9. К. И. К.– ЕГН: . от гр. Созопол за извършена урологична операция в размер на 2000/две хиляди/ лв.
 10. Д. Г. Г. – ЕГН: . от с. Атия за закупуване на лекарства за хронично заболяване в размер на 195/сто деветдесет и пет/ лв.
 11. Г. С. Ц.- ЕГН: . от гр. Созопол за закупуване на лекарства за онкологично заболяване в размер на 800/осемстотин/ лв.
 12. Т. Х. Л.- ЕГН:  от гр. Созопол за проведена очна операция в размер на 800/осемстотин/ лв.
 13. И. И. М.- ЕГН:  от с. Зидарово за извършена ортопедична операция в размер на 500/петстотин/ лв.
 14. А. Х. В. – ЕГН:  от с. Зидарово за извършена очна операция в размер на 200/двеста/ лв.
 15. Н. И. К. – ЕГН:  от гр. Созопол за извършена чернодробна операция в размер на 900/деветстотин/ лв.
 16.  Б. П. И. – ЕГН: от с. Зидарово за закупуване на лекарства и медицински консуматив в размер на 245/двеста четиридесет и пет/ лв.
 17. В. П. П. – ЕГН: от гр. Созопол за извършена ортопедична операция в размер на 500/петстотин/ лв.
 18. К. И. И. – ЕГН: от гр. Созопол за извършена неврохирургична операция в размер на 2000/две хиляди/ лв.
 19. И. Ж. К. - ЕГН: от гр. Созопол за извършена ортопедична операция в размер на 2000/две хиляди/ лв.
 20. Т. Х. С. – ЕГН:  от с. Крушевец за извършена ортопедична операция в размер на 2000/две хиляди/ лв.
 21. М. Н. Т. – ЕТН:  от с. Зидарово за извършена ортопедична операция в размер на 2000/две хиляди лева/ лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет Созопол

 

 

Петък, 05 Август 2022 11:53

Протокол №32/29.07.2022 г.

   На 29.07.2022 г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, под ръководството на Георги Пинелов – председател на Общински съвет - Созопол. На заседанието присъстваха петнадесет общински съветника, кметът Тихомир Янакиев, зам.- кметът Тодор Дамянов, представители на общинска администрация, кметове и кметски наместници.

 

Георги Пинелов: Добър ден, колеги, добър ден и на кмета г-н Янакиев, зам. кмета Дамянов и служителите на общинска администрация. Добър ден и на кметовете на населени места и на гостите.

Като за начало ще направя проверка на кворума поименно: Присъстваме 15 общински съветника. Колеги, имаме кворум и може да стартираме заседанието.

Колеги, сега по правилник имате думата за въпроси към кмета на общината г-н Тихомир Янакиев.

Имате думата, г–жо Германова.

Красимира Германова – общински съветник: Благодаря г- н Председател. Уважаеми кмете, колеги аз имам няколко въпроса и предложения. Става въпрос за нашия квартал. Улица „Каваци“ е еднопосочна, т.е. от завоя, до горе, до полицията, до улица „Стара планина“. Там няма поставен знак, който да показва, че улицата е еднопосочна и е забранен левият завой и стават задръствания. За това предложението ми е, ако може да се разгледа от комисията по транспорт и там, където е необходимо да се сложат необходимите знаци, които да показват, че завоя на ляво е забранен и улицата е еднопосочна. По целия участък там, както и по улица „Родопи“ се получава едно изчакване и задръстване.

 Втория ми въпрос е следния: Вчера видяхме едно Ваше изявление за един паркинг на к–г „Градина“. Гледах, но не разбрах за кой имот точно става въпрос, чух Вашето изказване в БНР. Намерих един имот, който предполагам, че може да е. Това е земеделска земя, бихте ли разяснили малко повече как и по какъв начин, аз съм съгласна, че вие го давате на земеделец и той си прави каквото иска с него, но мисля, че все пак трябва да има някакъв контрол от страна на общината. Ако имота е този, за който си мисля, той е горска или земеделска земя, не знам. Ако може да кажете кой точно е той, кога сме взели решение от общинския съвет и дали има някакво ограничение. Когато даваме земеделска земя е хубаво, защото има приход за общината, но все пак, когато са такива атрактивни имоти би следвало да не ги даваме за малки суми, след като ще се ползват с цел търговска дейност, още повече паркинг.

Другото ми отбелязване е пак към синята зона. Къде влизат средствата, когато плащаме през бар код, в коя сметка се начисляват на общината или в сметка на фирмата? Каква е процедурата?

Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол: Г- жо Германова, относно пътя „Каваци“ има проблем, да. Моето мнение, е че транспортната схема в този вид трябва да й се даде шанс едно, две лета, за да проработи, за да видим къде са слабите места. Така, както Вие почнахте да ги констатирате, ще бъде направен цялостен доклад в края на тази година от г – н Петков към мен, за да може да се прегледат всички сигнали и констатираните слабости, които са били и тогава вече можем да пуснем някаква преработка на транспортната схема. Това ще бъде направено на 100%. Относно к-г „Градина“ мисля, че още миналата година е отдадена тази земя, ако не ме лъже паметта, там паркират автомобили, които посещават самия къмпинг. Такава ми е информацията и преди са паркирали там. Проблема там е, че не могат да паркират безплатно, както между другото се получи в частен имот на къмпинг на „Алепу“. Там също дълги години подред паркираха каравани. Аз лично съм ги виждал с очите си. Ще възложа на колегите да направят един анализ и да се види как може да се използва тази земя и има ли някакви ограничения в използването й, когато е дадена по този ред. Още миналата година направихме няколко проверки на територията и се установи, че масово земеделски земи се използват за паркиране. Не за друго, просто хората няма къде да паркират, но тук напрежението, според мен идва от там, че някой иска да изкара пари от това, поне аз така си го обяснявам.

Красимира Германова: Моята идея не е да се взимат пари, а че е хубаво, когато приготвяме и когато ни се предлага на нас решение за преотдаване под наем или каквото и да е разпореждане с имоти на общинска собственост, да има един анализ не само по време на оценката на фирмата, която я прави. Просто да има един по задълбочен анализ от гледна точка на това, за какво би се използвала тази земя и до колко ние можем малко по- висока цена да вземем от там.

Тихомир Янакиев: Сега разбираме, че се използва с тази цел и догодина, като направим доклада и анализа, можем да предложим на общинския съвет да направи промяна в договора. Имаме такава опция, най- малкото с едномесечно предизвестие. Относно синята зона, мисля, че г-н Петков може да обясни с по точна информация.

Йордан Петков – директор на Дирекция „Управление на собствеността, туризъм и стопанска политика“: Парите за синята зона минават през „май пост“ и постъпват в сметката на Община Созопол. Фирмата, която е изградила системата няма никакъв допир до парите, всичко влиза в Община Созопол.

Тихомир Янакиев: Те мисля, че удържат някаква комисионна само.

Йордан Петков: „Май пост“ си удържат минимална комисионна, която е по договор няма как, но това е съвсем различно от фирмата, която изгражда системата.

Красимира Германова: Т.е. „май пост“ е свързан директно със сметката на общината? Добре дали мога да получа една разпечатка за месец юли, за да видя какво е влязло като приход?

Тихомир Янакиев: Да, разбира се, че може.

 

Георги Пинелов: Г-н Янакиев, аз имам няколко въпроса и сигнала към Вас. Систематизирал съм ги и ще ги прочета дословно:

             На влизане в подземния паркинг, на стадиона има постоянно паркирани коли, които винаги са едни и същи. Те възпрепятстват платното за влизане в паркинга и същевременно са предпоставка за задръствания по ул. „Републиканска“ и възникване на ПТП там. Нека бъдат взети бързи и адекватни решения по казуса, а въпросните автомобили да освободят нерегламентираните, но заети от тях места. Последния път, дори, един автомобил беше така спрял, че трениращите на игрището деца и техните родители нямаше как да използват стълбата там.

             Втория ми въпрос, засягаше кръстовището на улиците „Кирил и Методий“ и „Божидар Димитров“, където има перманентно спрели автомобили, въпреки наскоро поставените и в двете посоки знаци. Така едното от двете пътни платна е винаги заето. Вчера видях, че служители от обществен ред са започнали да санкционират нарушители по ул. „Божидар Димитров“, за което искам да ги поздравя. Въпреки това ще Ви сигнализирам, че много често на десния завой, посока Общински съвет Созопол, над детската градина има спрели автомобили, изцяло скриващи видимостта и в двете посоки. Така беше през предходния уикенд. Акцентирам за конкретното място служителите от обществен ред, да го имат предвид.

            Идентичен е проблема и с по- горното кръстовище от улица „Аполония“, посока ул. „Божидар Димитров“, към детската градина. Там пред една барака, незнайно как съгласувана с НИНКН, има постоянно и ежедневно паркирани два, едни и същи автомобила, които отново възпрепятстват движението по дясното платно, надолу към ул. „Кирил и Методий“. Аз си мисля, че малката уличка „Божидар Димитров“ трябва да бъде изцяло освободена от превозни средства, защото там стават постоянни задръствания, предпоставки за ПТП и скандали между водачи, още повече, че в непосредствена близост са детска градина, музея на занаятите и сдружението за българо- гръцко приятелство, а има и монтирани знаци, забраняващи паркирането там. Служителките от музея на занаятите са принудени да поставят саксии и столове, за да възпрепятстват спирането пред входа на иначе много красивата сграда.

            Продължавам напред- Късата уличка  от ул. „Анаксимандър“  към  ул. „Аполония“, покрай къщата на НИНКН, също има постоянно спрели автомобили, възпрепятстващи  нормалното  преминаване  на  хора и автомобили. Поставения знак, забраняващ движението в едната посока, изключително рядко бива спазван, като и там също възникват предпоставки за конфликти между водачите.

            Преди известно време бях поставил въпроса за площадката на парк „Кита“ и рампата, на която играят нашите деца, децата на Созопол. Въпреки, че не живея в района, моето желание, а и това на родители, на играещи там деца, беше да се ограничи по някакъв начин навлизането на превозни средства до площадката, която от една страна е превърната на нерегламентиран паркинг, буквално до огражденията на рампата, а онзи ден бях свидетел и на навлизането на голям камион там, още повече, че лично аз не знам общината да генерира приходи от струпването на автомобили там. Призовавам да бъде ограничен достъпа на каквито и да  било леки и тежкотоварни автомобили в парк „Кита“, в името на гражданите и най- вече на играещите там деца!

 В контекста на поставените до тук, от мен въпроси Ви задавам и следващия – Възможно ли е инициирането на пешеходни полицейски патрули от командировани служители на МВР из града, които да следят за реда и спокойствието на гражданите и гостите на Созопол, но и да подпомагат регулирането на паркирането и самото движение в града? Това е добра превантивна практика, упражнявана преди, а мисля и понастоящем в някои населени места със зачестен поток от хора.

 И да завърша с нещо позитивно – Предполагам по- голямата част от нас са гледали или са информирани за успехите на нашия съгражданин Петър Драганов в бокса. Лично аз не знам за по- успял наш съгражданин в този спорт. Ако има такъв, нека бъда поправен. Наред с лишенията, налагани заради спорта, Петьо се мъчи сам да се развива и надгражда. Нека да помислим как можем, като община, да го подпомогнем в този етап от развитието на професионалната му кариера. Аз мисля, че може би трябва да прегледаме, всички заедно, наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Созопол и по- конкретно касателството й за индивидуалните спортове и спортисти. Дали няма нужда от актуализацията й? Това са ми сигналите и въпросите, г- н Янакиев.

 

Тихомир Янакиев: Уважаеми г- н Председател, благодаря, че ми ги дадохте написани, за да мога да се ориентирам по лесно. На влизане в подземния паркинг най вероятно става въпрос за фирмата, която държи помещенията, може би г- н Петков ще каже по точно.

Йордан Петков: На влизане на подземния паркинг колата, която се спира е на собственика на къщата, можем да я махнем. Беше само за една кола, но те започнаха да прекаляват.

Тихомир Янакиев: Има правила и те трябва да се спазват. Това е частен случай, който ще разгледаме и на 100% ще го решим. Въпроса е, че аз мислех, че са автомобили на тези хора, които са на склада.

Йордан Петков: Склада е малко по навътре и аз съм ги предупредил да оставят място за стълбите, които са за детската площадка и те не се съобразяват, пак искат да им се напомни. Ще ги предупредим и те ще се съобразят с желанието на децата да се качват.

Тихомир Янакиев: Тук не става въпрос за желанието на децата да се качват. Там, където е стълбището ще поставим един знак забранено спирането и знак за пешеходец, от долната страна също и го считам за решен този проблем. Запиши си, знаците до една седмица да бъдат готови.

Стойчо Неделчев – общински съветник: Г- н Янакиев, аз лично пазаря от този склад и двата, автомобила на наемателите спират, за да натоварят или разтоварят стока и се махат.

Тихомир Янакиев: Г-н Неделчев, не става въпрос за тях, а за тези, които спират и оставят автомобила си за няколко часа там.

Георги Пинелов: Аз мисля, че не беше на склада или фирмата, а частен автомобил.

Тихомир Янакиев: Г- н Пинелов относно втория въпрос за улица „Божидар Димитров“, аз лично съм се разпоредил там, както вие отбелязахте, започнаха да се санкционират нарушителите.

Йордан Петков: Да го кажем, че са около десет санкционираните вече. Аз искам само да кажа на г – н Пинелов, че ние имаме желание навсякъде да оправим нещата. Не се оправдавам, но е много трудно без полицията да действаме. Има хора, които са командировани, но изобщо не влизат в наша помощ, да регулират пътищата. Ние се опитваме с двама човека, което няма как да стане. Има идеи и аз се надявам общинските съветници в следващ момент да ни подкрепят, защото вие всички виждате, че говорим само за паркинги и паркиране на коли се говори. Явно това е най- големия проблем и се надявам да получим подкрепа от вас в последващ проект, който да регулира тази част.

Тихомир Янакиев: Аз искам да кажа, че не трябва да се оправдаваме. С каквото разполагаме налично, това е. Това, което г- н Петков каза е точно така. Като за капак, вчера разбрах, че са освободили началника на РПУ- то и ситуацията е тотално объркана вече. Аз лично от 06.07.2022 г., откакто са дошли командированите полицаи, видях един път пеш- патрул на територията на Стария град. Не съм виждал повече командирован полицаи, който да изпълнява някаква дейност на територията на града. По този въпрос е това. Ще си напиша писмата, до където трябва, с констатациите, които сме установили. Ще го направя следващия месец, за да има поне месец от циркулацията на командированите полицаи при нас, защото, ако ще е такава ситуацията аз не виждам смисъл в нея.

Красимира Германова: Не се ли подписва договор с полицията?

Светлана Лулева – общински съветник: И аз това щях да кажа. Нали има сътрудничество между общината и полицията? Общината дава средства на полицията, за да подпомага тяхната дейност, за горива!

Тихомир Янакиев: Г-жо Лулева, искам само да кажа, че тази година ни намалиха пеш- патрулите, защото полицаите са ги изпратили на границите. От 30 човека ни оставиха 18, ако не ме лъже паметта, почти с една трета беше намален броя им. Благодаря им все пак за това, че ни предоставиха хора за проверките, които извършихме и продължаваме да извършваме. Само искам да кажа, че от миналата седмица извършваме проверки на нощните заведения, благодаря и на служителите на общината, които не спят, защото това се прави между 01:00 и 04:00 часа посред нощ. Тази седмица продължаваме, така че в тази насока ситуацията е изключително трудна, ще видя кой ще сложат начело на РПУ- то и веднага ще си направя среща с него.

Красимира Германова: Извинявам се, че ви прекъсвам, но г-жа Лулева имаше една забележка към тях, относно паркирането и те на следващия ден сключиха споразумение с вас и го направиха като полицейски- служебен паркинг.

Тихомир Янакиев: Г-жо Германова именно в името на добрите отношения с тях аз им обясних, че ние правим постоянно аванси към тях, горива, гуми, масла, паркинг, коли предоставяме, командировани полицаи. Искаме едно нещо само, това, което е в техните компетенции да се върши. Относно проблема с по- горното кръстовище на „Аполония“ към детската градина, аз честно да кажа, виждал съм много пъти и за това съм предупредил колегите. Спрени автомобили на родители неправилно да не се санкционират, с чиста съвест го казвам, защото там наистина няма къде да спрат. Предвиждаме инвестиция в рамките на този район, след като сложихме подземните контейнери, но се предвижда да се отреже тротоара и да се направят паркоместа от лявата страна. То и сега е забранено паркирането и за това пращам хора там да разчистват автомобилите. Проблем е това, че ние лепим фиша, който е 50 лв., но това не премества автоматично автомобила. Ние трябва да се снабдим с машина, било репатрираща или друга, за да може да изнесе автомобила на момента, както е и в новия град. Например един паяк да се закупи за стария град, но се оказа, че няма достатъчно разстояние по улиците, тъй като са много тесни, а и цената се увеличи, така че моля за търпение. Есента ще бъдат направени инвестиции, за да се отворят паркоместа, за да могат родителите спокойно да паркират и да си взимат децата.

Георги Пинелов: Само да уточня, че аз говоря за така наречения обект, ако мога така да го определя, а не за родителите, взимащи децата си от детската градина!

Тихомир Янакиев: Аз говоря за долната страна на улицата по втори въпрос, по скоро сигнала. За третия сигнал е на същата улица, са че от горната страна, но него ще го проверя първо. Късата улица също е сигнал според мен. Това е номер четири, а номер пет е въпрос относно „Кита“. Г-н Петков бихте ли отговорили за пространството пред Т– маркет?

Йордан Петков: Там спират големите камиони на магазина Т- маркет, тъй като от задната страна има един имот, на който не могат да разтоварват и се получава така, че общинската част, която дори не е улица, но някой я е направил така да изглежда. Камионите маневрират там и отпред и отзад. Отзад големият парцел е частен. Ако има издадено разрешение, по проект, трябва да има място от където да зарежда. Според мен тези неща не са направени, когато трябва и сега той зарежда от лицевата част на улицата.  При една маневра на камиона се запушва цялото движение, но ние няма как да ги спрем да зареждат, иначе ще трябва да се затвори магазина.  Лоша е ситуацията там, не знам по какъв начин може да се регулира, може би през вечерта, ако се зарежда няма да става такова задръстване понеже трафика е по малък.

Тихомир Янакиев: Може да направим предписания за часа на зареждане, ще измислим нещо. Относно г- н Драганов, знаете, че му помагам. Разгледахме възможности по наредбата, но тя не визира професионални спортисти, но ако общинския съвет прецени, можем да включим в нея професионалните спортисти като лица за подпомагане. До тогава няма как да му помогнем, но всеки, който има желание в личен план може да помага и не само там. Има и други отбори, които имат нужда от помощ. В последно време Созопол, поне според моето мнение, трупа спортни успехи и според мен, като правим последващи бюджети трябва да отделим по- голямо внимание на спорта, като цяло. Защото той не е само индивидуален, а и децата на общината, като цяло, основно и масово се занимават със спорт, за което аз съм щастлив. Благодаря!

Георги Пинелов: И аз Ви благодаря! Мисля, че г- жа Лулева беше наред.

Светлана Лулева: Уважаеми г-н кмете, моят въпрос е свързан с въпросът ми от предходната сесия, а именно, относно строежите, които и към момента продължават. Имам сигнал от жители на града, които са били на к–г „Градина“ и са видели единия от строежите, който и към момента продължава. Вероятно, поради натоварения сезон, сте насочили вниманието си към друга посока и това малко е останало на заден план, мислейки си, че санкционирайки фирмите, за които казахте в предходната сесия заради нарушенията им. Може би сте преценили, че този въпрос вече е изчистен и не сте ги проверявали повече, но аз Ви сигнализирам и Ви казвам, че и към момента продължават строително- ремонтни дейности на единият от обектите. В тази връзка, понеже на предходната сесия, Вие бяхте подготвен за този въпрос и бяхте написали подробно фирмите, които са проверени и санкционирани. Имахме не точно уговорка, но вие казахте, че ще ни предоставите написаното, тъй като не го изчетохме в пълния му обем, само че някой пропусна да ни го пусне по имейлите или да ни предостави копие.

Георги Пинело: Качено е на сайта на общинския съвет!

Светлана Лулева: Не бях информирана, че е качено на сайта. Благодаря г-н председател, ще се запозная подробно с този документ, аз очаквах, че ще ни бъде изпратен по имейлите. В тази част, моите извинения относно отбелязването. Другото, което искам да кажа, относно начертаните паркоместа върху тротоарите. Кой реши, че ще начертава паркоместа върху тротоарите? Първо, че според мен това кореспондира и е в разрез със закона за движение по пътищата, на второ място ще дам един пример: начертаните места около детската площадка на „Кита“, изцяло върху тротоарите. Едната част на тясната улица, от горе до долу, всички паркоместа са начертани от ляво покрай градинката. От дясно, от горната част отново има начертани паркоместа върху самия тротоар. Да, до тротоара съм съгласна, съгласна съм също, че искате да увеличите обема на начертаните паркоместа, защото желанието на хората да си купят гарантирано паркомясто е голямо, но в крайна сметка си има някакъв ред и норматив, който трябва да се спазва. Относно третия въпрос, вече достатъчно се разви темата за съдействието от полицията, относно репатрирането на автомобили, които заемат абонаментни места и не могат да бъдат отстранени в тъмната част на деня. Специално темата за начертаването на паркоместа искам да го разясним днес на тази сесия. Благодаря!

Иванка Хльостарова: Конкретен сигнал не знам дали имаме, но почти всяка седмица периодично колегите правят обиколка на всички населени места и мисля, че там има направени проверки, но ще проверя все пак.

Светлана Лулева: Ако има направени проверки за предходния месец, моля да бъдем уведомени дали са наложени санкции, защото точно преди три дни ми се изпрати снимков материал как наистина има строителна дейност.

Иванка Хльостарова: Защо не ни уведомихте, като го получихте. Пишете на мен, на кмета. Щяхме да отидем веднага на място и да ги санкционираме.

Светлана Лулева: Знаех, че след три дни имаме сесия и не сметнах, че е необходимо писмено да ви уведомявам.

Иванка Хльостарова: Не писмено, можеше да ни се обадите и веднага да реагираме.

Свтлана Лулева: Имам и други ангажименти, с които се занимавам и не мога само това да следя. Вие след като всяка седмица обикаляте обектите мисля, че сте го констатирали.

Тихомир Янакиев: Извинявам се, но ще се намеся, но трябва да кажем, че ние имаме трима души, които отговарят за цялата община, от които единия в момента е по бащинство, другия е болен и в момента разполагаме с един служител последната седмица. Въпреки всичко, вчера имахме направен констативен протокол на обект. Апелирам към всички, които видят такова нарушение да не чакат нашите проверки, а да сигнализират по някакъв начин, за да вземем мерки. Невъзможно е с един човек да направим всички проверки и е несериозно да питате защо не сме направили това или онова, казвам ви директно. Относно паркирането на тротоарите, г-жо Лулева, ние изчистихме толкова много начертани тротоари, които бяха начертани до преди три години. Закона позволява при определено съотношение между тротоар и улица да има такова. Ако е изцяло на тротоара не може, права сте, но аз мисля, че ние тези, които са изцяло на тротоарите ги премахнахме. Само искам да кажа, че на два пъти констатирах, че се чертаят самоволно от някои хора без да е вкарано и отразено на схемата. Имаме транспортна схема с паркоместата. Взели сме мерки вече, но въпроса е, че ако имате такива места снимайте ги, изпратете ги, когато обаче става въпрос изцяло за тротоар, както аз мога да ви кажа поне три примера, където имаше такива места. Вие тогава бяхте общински съветник, още тогава можеше да ги констатирате, но както и да е ние сме ги премахнали.

Светлана Лулева: Говоря за ново начертани места с номера на тях и веднага казвам, ако иска Данчо може да отиде да ги провери на „Кита“.

Тихомир Янакиев: На „Кита“ няма начертани паркоместа.

Йордан Петков: Там няма такива места. Улицата е много тясна.

Свтлана Лулева: Не „Кита“ извинявам се, а „Магарешкия площад“.

Тихомир Янакиев: Тези паркоместа там, съществуват от десет години. Вие вчера ли ги видяхте? Питам ви, знаете ли от кога съществуват тези паркоместа, г-жо Лулева? Една част са върху тротоара, а по голямата част е върху платното. Широчината на платното позволява.

Светлана Лулева: Както г-н Председателя ви връчи писмено въпроси и сигнали, така и ние си задаваме въпросите. Мисълта ми е да кореспондираме.

Тихомир Янакиев: Местата са там от десет години и закона позволява тяхното съществуване.

Георги Пинелов: Г-н Николов Вие сте наред.

Андрей Николов – общински съветник: Благодаря, г- н Председател! Уважаеми г- н кмете, уважаеми колеги и служители от общинска администрация, аз нямам въпроса, а по скоро предложения, но след така развилия се дебат, аз живея в тази зона и местата са от дълги години там. Видно е намерението на общината да вкара управлението на движението и на паркирането в коловози от реализираните приходи през последните години. Ако се направи съпоставка, всеки средно интелигентен човек може да си направи изводите.  Сега предложението ми най- вече е във връзка с паркирането. Миналата година беше инициирана една подписка от 1000 човека, наши съграждани, а именно за провлака към остров „Кирик“, да се изгради буферен паркинг. Виждаме нестабилността в държавата, не стават нещата, това е ясно, но нуждата от такъв буферен паркинг е осезаема. Понеже няма да стане там, очевидно нека общината да помисли дали на „Мисари“ или някоя друга зона, общинска разбира се, да се изгради един такъв паркинг на преференциални цени. Второто ми предложение е относно детските площадки. Говоря в частност за „Магарешкия площад“. Миналата година беше направен частичен ремонт, но тази година има отново доста нарушения по нея. Според мен трябва да бъде сложено видеонаблюдение на всички детски площадки, включително и по селата, ако общината може да си го позволи. Не говорим да бъде ангажиран човек всеки ден, денонощно, да седи на тези камери, но когато се констатира някакъв вандалски акт, най- малкото може да се върне на записа и да се види кой го е направил. Съответно да се вземат необходимите мерки. Като за последно г- жа Германова ми напомни, да се събере тази транспортна комисия, защото и аз преди няколко сесии Ви бях сезирал или по точно бях направил предложение, относно поставянето на манекени по натоварените пътни участъци. Добра практика е и е хубаво да ги има. Както всички знаем хората, които са проектирали града и улиците, не са очаквали такъв интензивен поток от коли. Нека бъдем реалисти. Няма как нашата инфраструктура да издържи на това натоварване. Виждаме, че се изгражда и паркинг на „Люлин“, моля малко да допълните за какво става въпрос и това е благодаря!

Георги Пинелов: Благодаря, г-н Николов! Г-н Янакиев, имате думата!

Тихомир Янакиев: Уважаеми г-н Николов, относно буферния паркинг, вероятността и възможността да го направим е на парцела, който е отреден за автогара на „Мисари“. Успоредно с това, там да развием транспортен хъб, било тип автогара. Но аз ви казвам транспортен хъб, защото ще можем да отделим някаква част за транспортен трафик било то през някакъв паркинг, отделно може да се помисли за изграждане върху този паркинг на соларни инсталации. Нещо подобно да бъде. На този етап там сме го позиционирали и в тази насока ще се работи там. Борим се в момента да ни бъде отдадено място. Има един имот, който е на държавата, който заприщва пътната връзка между нашия парцел и околовръстния път. На финалната права сме там. Мисълта ми е, че с тази постоянна политическа турболенция, трудно се работи. Относно видео наблюдението, ние работим в тази посока. Не сварваме навсякъде да поставим на този етап, но за сега първоначално, това, което изграждаме е видеонаблюдение на точките за подземно депониране на отпадъците. Вече има сигнали за неспазване на заповедите, за начина на изхвърляне на боклуците и второ за умишлено увреждане на самите контейнери. Това е едната част, но всичко е свързано с ресурс, но ние работим в тази посока и на двете площадки специално.

Йордан Петков: В момента монтират камери на площадката на „Кита“ и на „Мусала“, където има детска площадка.

Тихомир Янакиев: Следващите ще бъдат на „Магарешкия площад“. Относно мантинелите, които вие бяхте предложили да се поставят тогава, аз ви казах, че ще поставим, но искам да ви кажа, че ще изчакаме, защото предвиждаме удължаване на пешеходната пътека, което е до паметника на подводничарите. Желанието ми е мантинелата да стига до к-г „Златна рибка“. Сега, на есен, ще се прави, когато започнем да правим това, успоредно с него ще се поставят и мантинелите.

Андрей Николов: Да наистина бях го предложил за мантинелите на този участък, но ако може и за манекените да кажете.

Тихомир Янакиев: Да извинявам се, не сме ги поставили още. Относно транспортната комисия г-н Петков, кога трябваше да се събира тя?

Йордан Петков: Опитваме се. Имаме и проверки, трудно е, но ще я направим. Трябва да има такава комисия, за да се променят някои неща. Тя си я има. Просто да се свика заседание на комисията по безопасност.

Андрей Николов: Извинявам се, пропуснах да отбележа един бърз анонс за новоизградената площадка в село Крушевец. Моите поздравления. Това е нещо, от което хората имаха нужда и им бяхме обещали, но там също ще трябва видеонаблюдение.

Георги Пинелов: Благодаря ви, мисля, че г- жа Филипова е наред!

Анета Филипова – общински съветник: Благодаря, г- н Председател!

Андрей Николов: Извинявам се, ако може г-н кмета да каже само за паркинга на „Люлин“ какво се случва там?

Тихомир Янакиев: Паркинга на „ Люлин“ е на ниво проект. Готов е. Може да се каже, че и парите почти са осигурени. Вие бяхте гласували в таз годишния бюджет, естествено те няма да стигнат на фона на това, което се случи, но този обект ще се започне през есента и ще бъде преходен обект. Идеята е следващия сезон той да проработи, може би около 40 – 50 паркоместа ще има там. Ще гледаме да ги предоставяме на хората, които са местни в тази част, за да може да се осигури двупосочност на улица „Люлин“ в частта й към „Вихрен“.

Георги Пинелов: Г-жо Филипова, Вие сте наред!

Анета Филипова: Преди да започна с основните си въпроси, това, което коментирахте до сега възникнаха две мои предложения. В стария град за улица „Аполония“ от заведението „Хапка и халба“ до края, където е културния дом, не би ли могло да бъде поставен един знак пешеходна зона. Снощи бях свидетел на минаващи коли в цялата тази тълпа от хора, които се разхождат. В тясната част на улицата от аптеката до пощата минаваха коли.  Непрекъснато минават коли от там. Аз лично не съм видяла там да има знак за пешеходна зона. Би трябвало в началото и в края на улицата да има такъв знак.

Панайот Рейзи – общински съветник: Там улицата е еднопосочна. Редно е хората да вървят по тротоарите, а не по улицата. Има и магазини, които биват зареждани. Няма какво да се направи. Кара се бавно, с повишено внимание и така. Това е начина. Там е обходния път на стария град.

Анета Филипова: Според мен от там не трябва да се минава. Има странични улици, по които също може да се мине. Другото ми допълнение е за тези къси улички, за които говорихте и за спрените коли. Другата такава малка улица е точно, където са сложени новите контейнери. Там има фризьорски салон, ако ви говори нещо. Там винаги има спрени коли и се чудя как колата, която събира отпадъците успява да мине от там. Основните ми въпроси са следните: Получих сигнали от граждани, които ме питат, но аз не съм специалист в строителството и не разбирам. За това бих желала да задам следния въпрос: Дали се правят проверки, по отношение на параметрите за застрояване на новите сгради, намиращи се на улица „Меден рид“, както и на проходите между сградите, за тяхното правилно изпълнение, като по този въпрос в началото на месец юни 2020 г. има пусната жалба на жители на тази част на улица „Вихрен“. Техните номера са от 28 до края и хората казват, че нямат отговор на тяхната жалба. Пак от същите жители има и друг въпрос. Казват, че от преди време са получили писма, не можаха да ми предоставят копия на тези писма, че всъщност те попадат в район на града, който е така наречена „ВИП зона“. В последствие получават писма, че техните данъци се увеличават по размер, именно, защото са в тази „ВИП зона“. Така ли е? Защото аз не знам и искам да разбера, райониран ли е градът на зони, от които зависи размера на данъка? Благодаря!

Тихомир Янакиев: Уважаема, г-жо Филипова! Предлагам да започнем отзад напред. Аз нямам информация, градът да е райониран на „ВИП зона“, тук е г- жа Попова, може би тя би отговорила най- добре дали има такава зона.

Адриана Попова- н-к отдел „Местни данъци и такси“: Няма ситуирана „ВИП зона“ в Созопол. Данъците се изчисляват с един и същ профил. Градът е разделен на зони: 1, 2, 3 зона според плана на града, според местонахождението на имотите. За пръв път чувам. Първа зона е най- скъпата. Там на  Вихрен“ са нови сгради и не са включени, но ако имате.... Първа зона е в стария град. Мисълта ми беше, ако имате информация кой е този човек, кажете, за да проверим какво писмо е получил, кой го е изпратил.

Анета Филипова: Не е един човек, говорих лично с г-н Илия Илиев, който живее на улица „Вихрен“ и там са водили подписка с обща жалба до общината. Това ме информира и аз предавам.

Адриана Попова: Някакъв входящ номер?

Анета Филипова: Не мога да ви кажа входящ номер. Той ми каза, че са я входирали в началото на месец юни 2020 г.

Тихомир Янакиев: При всички положения трябва да проверите дали тези улици не попадат в тази зона. Радост така ли е?

Радост Георгиева – главен архитект на Община Созопол: Няма такава „ВИП зона“. Има зони, но те са на общо устройствения план на града, но това е съвсем различно. Що се отнася до градоустройствените параметри, ако мога аз да отговоря. Градоустройствените параметри на всяка една сграда се проверяват, когато сградата бъде одобрена от главният архитект на общината. Проекта идва в общината и това е основната задача на всеки главен архитект да провери дали градоустройствените параметри съответстват и дали са изпълнени в проекта или дали са надвишени. Ако са надвишени проекта не се одобрява.

Анета Филипова: Т.е. проверката става на ниво проект, а не на ниво изпълнение?

Радост Георгиева: Преди издаване на разрешение за строеж се разглежда проектната документация, а когато сградата се въвежда в експлоатация се ходи на място и се проверява дали сградата, която е била начертана е такава, каквато е построена. Ако не е, не се въвежда в експлоатация.

Георги Пинелов: Г- жо Филипова, беше ли ви отговорено на въпросите? Да, добре. Г-н Стефанов е наред!

Илиян Стефанов – общински съветник: Добър ден, уважаеми г-н Янакиев, г–н Председател, колеги, кметове по населени места, администрация и гости! Имам няколко въпроса към г-н Янакиев, единия от тях е относно паяка. Бях попитал и на предходна сесия. Днес сутринта в седем и половина излизам пред вкъщи и имаше мои съседи, на които отново им беше спряно на паркомястото. Снощи в 23:00 часа са се прибрали, въпросният автомобил е бил вече там и днес продължава да е там. Пробвали са да се свържат с паяка, но от там никакъв отговор. След това в полицията, но и от там никакъв отговор и понеже са ми съседи сутринта се видяхме и те ми се оплакаха. Също така, където е тази подпорна стена на влизане в Созопол има знак забранено паркирането, но винаги има спрени няколко коли. Лично аз бях възпрепятстван да се прибера до моя обект преди два дни, заради паркирала кола на самото платно. Пробвах се да звънна на оставения телефонен номер там и се свързах с кол центъра, но от там ми отговориха, че нямат пряка връзка с паяка и той обслужвал само паркоместата, които предоставя общината. От там зададох въпрос: Ако има неправилно паркирали или върху тротоар какво правим, търсим полицията и пак влизаме в един омагьосан кръг? Хубаво е наистина да се помисли върху този въпрос и да се вземе някакво решение, особено за местата, за които хората са си платили, а в един момент не могат да ги ползват.

Триъгълника, който е на разклона за село Равадиново и за Созопол на влизане и излизане. От страни леко са подрязани тревите, но там има големи пораснали дървета, папури. Ако има някаква възможност да се изрежат и да се направи една хубава видимост, защото там е много затруднено влизането и излизането от Созопол. Давам го като препоръка.

Наскоро посетих едно от нашите съставни села, село Габър. По пътя на входа за селото са се постарали и отстрани са направили една отводнителна канавка, която е много необходима, но който я е направил според мен е некомпетентен. Не знам кой е избрал фирмата и какви пари са заплатени, но от изкопа имам снимков материал и ще ви го покажа после. Копае се пръста и се слага точно отгоре на изкопа. Тази пръст трябва да се извозва до някъде и да се махне, защото така депонирана точно над него, при първия по силен дъжд ще се върне обратно в изкопа. Платено е на някой дали от бюджета или не. Изкопа е хубав не е лошо да го има, но няма да има ефект на по късен етап, ако завали.

Преди една или две сесии коментирахме за този обект, който е срещу общината, отстрани има пешеходен тротоар, който води нагоре към „Санта Марина“. Дясната му страна има един промеждутък, може би около 100 метра, където няма парапет, там е пешеходна зона и участъка е много опасен. Наблюдавам засилен трафик на хора там, а в крайна сметка минават и деца с тротинетки, доста е интензивен трафика, хубаво е да помислите нещо да се направи там.

 Относно транспортната схема искам и аз да обърна внимание на сигнали, които имам от жители. Имаме ли наредба г-н Янакиев, по която ние разрешаваме на гражданите закупили паркоместа да поставят такива метални скоби и съоръжения върху платната, върху асфалтирания участък? Ако нямаме такава наредба, имаме ли констатирани наказания и колко са те? Едно допълнение само за паркоместата- има ли наредба, по която паркоместата се разчертават, защото лично аз снощи с личния си автомобил се пробвах да спра на едно място, но не успях, защото то беше твърде късо и моята кола остана на пътя. Колата, ако е 5 метра, паркомястото трябва да е поне 6 метра. Има ли някаква наредба как се разчертават тези места?

 Последния ми въпрос е: В един от новите ни изградени жилищни квартали „Мисари“ има обособено едно незаконно сметище, където има и поставена табела. Отново имам снимков материал и ще ви го покажа. На табелата пише глоба 500 лв. за неправомерно изхвърлени боклуци. Там вече се е получила една камара, може би е около 4- 5 метра. Не знам дали е частен имот, но някой си е позволил да ги изхвърли тези неща. Това е по време на летен сезон. Постъпили ли са жалби, има ли санкции, знае ли се кой е извършителя и какви мерки ще се вземат за този нарушител? Благодаря ви!

Тихомир Янакиев: Г-н Стефанов, ние, ако сме сложили табелата най-вероятно сме констатирали нещо. Г-жо Хльостарова имаме ли констатация за нещо по този въпрос?

Иванка Хльостарова: Още март месец имаше едно сметище там, на което имаше табела и ние го почистихме, явно е същото и се продължава с изхвърлянето на отпадъци. Нямам подадени нови сигнали при мен.

Галина Георгиева – юрист на Община Созопол: Имаме в момента сигнал, подаден. Дойдоха от РИОСВ, мисля че при Мадлен е преписката и тя отговори, че не можем да вкараме механизация.

Тихомир Янакиев: Въпроса ми е дали имаме сигнал, който да казва: имаме лице Х с номер ...... влезе и изхвърли боклуци.

Галина Георгиева: Не, точно тогава говорихме с околните собственици, поне някой да е видял и аз си спомням, че един път вечерта някой се обади, че има камион, но беше много късно към 23:00 часа като е влизал. Виждал се е камиона и се е чул шума от изсипването и собственика на магазина в съседство беше помолен да запише поне номера на камиона, но след това вече никой не е влизал.

Илиян Стефанов: С две думи, г-жо Георгиева нямаме констатиран нарушител.

Галина Георгиева: Точно това е проблема, че не можем да разберем кой е.

Илиян Стефанов: Най- вероятно е човек, който строи на близо, отпадъците са строителни и са много големи.

Тихомир Янакиев: Ние на есен ще изчистим това незаконно сметище. Апелирам ви, когато видите нещо такова, веднага пращайте снимки или каквото имате, за да можем веднага да реагираме. На фона на тези двама човека от обществен ред, които имаме няма как да се справим, ако нямаме сигнал, който да е своевременен. Ние това го дискутирахме много пъти. Даже единия колега от общинските съветници обясни как в тъмната част не можем да вдигаме колите с паяка, няма какво да се лъжем. Можем да пуснем двама човека, които да са нощна смяна и да правят фишове. Ако ви покажа справката за извънредния труд, който имат хората ще се  хванете за главите. Моля се да издържат до края на лятото, служителите. За догодина вече ще го направим. В предната сесия говорихме, че ще позволим на хората, където има възможност, да се слагат паркоелементи. Само ще ви кажа, че и те се слагат от поне десет години. Първата година бях наредил да се махнат, втората слагат, където има бордюри или поне се опитват, но не навсякъде. Тази година гледам, че се слагат вече на асфалта, с уговорката, че ще бъдат премахнати септември месец.

Илиян Стефанов: След като бъдат премахнати в крайна сметка асфалтовата настилка се наранява.

Тихомир Янакиев: Аз не мога да кажа дали се наранява, ако се запълни с нещо сигурно няма. Според мен трябва да има скоби, които да се слагат върху тротоарите, където има  бордюр и другото, което е по закона за пътищата не е разрешено, според мен, да се монтират скоби на пътната настилка.

Илиян Стефанов: Точно това визирах.

Йордан Петков: Да забранено е, но тук влизате в противоречие. Как да пазим платените места на хората, които са платили. Гражданите сами си ги пазят със скобите, защото нямаме възможност  навсякъде да помогнем. Вие знаете, че когато се репатрира автомобил или, когато се слага скоба се прави снимков материал, защото преди три дни имаме жалба, че сме надрали автомобил, джантите му били скъпи и т. н. Така че, имайте предвид, вечер не знам как ще трябва да доказваме, че не сме надрали коли.

Илиян Стефанов: Г-н Петков, вариантите за ограничаване на това заплатено паркомясто не са само скоби. Наблюдавам голяма част от жителите, които са си изработили конуси, други са закупили от общината. Като се поставят, достатъчно интелигентни хора сме, да разберем, че там наистина има ограничение на това паркомясто.

Тихомир Янакиев: Само ще ви кажа, че онзи ден дойде при мен възмутен гражданин на Созопол. Има закупен конус, който е поставен на мястото му, демонстративно бива премахнат конуса от човек, публично известен в пространството. Стои три часа, хората не могат да си използват паркомястото. После го питат защо прави така и той в отговор тръгва с по висока скорост, блъска една кола, после тяхната също.

Красимира Германова: Само да кажа нещо във връзка с това, което се коментира по повод на това, което каза г- н Петков, че гражданите трябва да си го пазят. Не г- н Петков, гражданите за това плащат, за да може да им се подсигури възможност от общината да им бъде запазено мястото. Относно интелигентността, да г-н кмете, но ние трябва да направим така, че да им осигурим възможност наистина да имат това място.

Тихомир Янакиев: Миналия път ви казах какви са вариантите и ги обсъждахме с вас и се учудвам, че пак ми задавате въпроса. Единия вариант беше за скоби, а другия за нощно време да подсигурим с хора и сега пак ме питате. Няма проблем, само искам да кажа, има лимитиран начин, по който можем да ги запазим тези паркоместа.

Светлана Лулева: Единственият вариант според мен, който е решение на този проблем за тъмната част на денонощието е пълно съдействие от страна на полицията в Созопол, защото отговора от тяхна страна, аз лично съм ходила, е да се обърнем към Община Созопол. Дори и сигнал на дежурния не може да бъде нито проверен, нито по някакъв начин да има последващи действия. Това е да има договорка между общината и полицията и пълно съдействие от тяхна страна, след като ние им съдействаме, имаме договор и подпомагаме по всякакъв начин, то би следвало и от тяхна страна да се получава същото. Никакво друго решение в момента няма. Когато има такова нарушение полицията имат начини как да издирят собственика на автомобила и да решат проблема.

Тихомир Янакиев: Относно това, което е в село Габър. Ние направихме един водосток, който не е в началото на селото, аз онзи ден отидох, констатирал съм го, мисля, че водостока е направен много добре.

Илиян Стефанов: Водостока е перфектен, бяхме сигнализирали за него, отремонтиран е много добре. В началото на самото село ……..

Тихомир Янакиев: Това, което е направено от общината аз смятам, че е направено много добре, а вече ще проверим, това, което е в началото на селото.

Илиян Стефанов: Точно това искам от вас. Дали са платени общински средства, кой го е направил, дали е някой на доброволни начала или му е заплатено, защото така както е направено е нецелесъобразно.

Тихомир Янакиев: Техническото изпълнение не е както трябва. Ще го проверим. Иначе замисъла е добър. За разклона на село Равадиново, ще възложим на горското общинско предприятие още другата седмица, да влязат хора там и да изкастрят каквото трябва.

Георги Пинелов: Г- н Стефанов, отговорено ли ви бе на всички въпроси? Добре! Г-н Неделчев, вие сте наред!

Стойчо Неделчев: Сега ще ви разкажа в село Равадиново какво се случва. Г-н кмете, към Вас - не знам какви са правилата, но от където и да дойдат фекалки застават до станцията под „Водомера“, която тласка фекалните води. Изливат си фекалките водите и не ме питайте как живеят тези хора там. Не знам дали хората са виновни или такава е практиката, но е проблем.

Другия ми въпрос е: говори се, че в бюджета са заложени 420 милиона за общините, пари, които ще се раздадат предполагам на всички общини за поправа на пътища и най- вече за ВиК. Имаме ли някакви сигнали, че тези пари наистина ще дойдат?

Тихомир Янакиев: Да започнем от фекалките! Г-н Неделчев, само ще кажа, че депонирането на фекални води при изчистването на отходните ями се регламентира от ВиК. Те определят място, което да е част от канализационната система за отходни води, било на Равадиново или на Созопол и шахта, от която водите се изтласкват. На скоро бях спрял една фекалка, която депонираше на „Мисари“ в не регламентирана, шахта, пак за мръсни води, но не регламентирана. Ако хората мислят, че депонирането на някои места не е регламентирано, нека пуснат една жалба до мен и аз ще проверя, дали въпросната шахта е включена в схемата, по която имат.

Панайот Рейзи: Първоначално беше в пречиствателната станция, но там не беше удобно и тогава след дълги разговори с ВиК, намерихме решението, да се премести на Равадиново.

Тихомир Янакиев: Когато са изместили там шахтата, може би е нямало толкова сгради наоколо. Предлагам да проверя. Там има миризма, защото няма достатъчно циркулация. Относно другия въпрос малко хронология ще ви дам, преди около две седмици, може би, излезе първото решение за финансирането. На нас ни се изискваха няколко проекта, по няколко направления. Първото от които пуснахме през зимата беше НСОРБ, после ни искаха през МФ. Ние подготвихме проекти и започнахме да ги пускаме. Когато излезе списъка преди около 20 дни Община Созопол не фигурираше никъде. В Област Бургас имаше три общини с проекти на Малко Търново, Айтос и Камено. Аз лично не останах доволен от това, проведох разговори с няколко човека и институции. До преди една седмица излезе следващ вариант, който снощи от изявлението на премиера, разбирам, че ще бъде окончателен и в който нашата община фигурира с два проекта. Единият проект, който ще ни финансират е за пътя от село Зидарово до разклона със селата Габър и Вършило, защото пътя е в изключително лошо състояние. Този път свързва няколко населени места и трябва да бъде направен. Другият път, който ще се финансира е във северната част на „Виа Понтика“. Направихме го на два етапа, защото до тази година трябваше да започне големият проект на ВиК за Област Бургас, който е на стойност около 400 милиона лева, в който Община Созопол фигурира с два проекта. Единият е за изграждане на канализационната инсталация на южния склон на „Буджака“, а другия беше изграждане на канализационната инсталация- колектор за „Червенка“. Според мен не беше правилно да кандидатстваме и за южната част на „Буджака“ и за това го разделихме на две. Направихме си изцяло нов проект за северната част. Минахме всички съгласувки. Изкарахме разрешително за строеж. Кандидатствахме с този проект и сега тези два проекта може би ще ни бъдат финансирани. Общата стойност на проектните предложения е около 4 милиона лева. Индексирани са според инфлацията. Догодина ще инвестираме повече средства в проектиране, нека да си подготвим проектите и да имаме едно съгласие всички, че трябва тези проекти да се направят и по тях да се работи, за да има една приемственост. Всички виждате, че инфраструктурата е в лошо състояние, ако няма инфраструктура няма да има и инвестиции. За това ние трябва да се насочим към стратегически обекти и да се борим те да се осъществят.

Георги Пинелов: Г-н Георгиев, мисля че вие сте наред!

Цветелин Георгиев – общински съветник: Уважаеми кмете, уважаеми Председателю, уважаеми колеги, администрация, аз задавам въпроса си към г- н кмета. Кмете кога вие най-после няма да го играете като опозиция сам на себе си, ами ще взимате решения и ще размахате пръст като кмет и ще се случват нещата? Защото всички сме свидетели и днес и не само днес, че нашата транспортна схема е пълен крах. Ще ви дам един пример, не знам кога е взето това решение, но аз от три години го гледам, че няма решение. На автогарата, където спират такситата, има знак и табела от двете страни, едното е не влизай, а другото е не завивай на дясно. Как да се случат нещата? Дойде полиция и забрани да се влиза от двете страни, кой е този човек, който отговаря за така поставените знаци? Не знам към вашата администрация ли е, не е ли, нека да си поговорите, ако трябва да се отстранят и не да се казва, че сме в сезон и не можем, ами веднага да се махнат. Решенията трябва да се взимат веднага г-н кмете, не може да се оставят във времето, защото виждате, вие сте затрупан всеки ден с нови и нови предложения, решения и в един момент ще дойде време, когато ще седнем да си поговорим и ще кажете: Това пропуснах….Трябва да се работи в този град.

Другото, което искам да задам като въпрос: Отговаряме за пътя към к- г  Градина. Той е наш, нямаме време да го направим, нямаме възможности, но знаци имаме ли възможност да поставим? На този път няма нито един знак не десет години, ами последните три години откакто вие сте кмет. Там има няколко изхода. Не знам колко са законни и кой може да ми отговори, но един от изходите, където е „Кайт бар“ съвсем наскоро стана пътно- транспортно произшествие, в което аз също участвах. Там е асфалтирано прекрасно и води към някаква помпена станция ли е и аз не знам какво е. Тази отсечка законна ли е или не? Защото, ако е законна ………? Нека някой да провери и да ми каже. Моля ви, г-н кмете, сложете знаци, защото не веднъж там стават ПТП-та! Дали излизаш на път с предимство, поставете ги аз съм свидетел, не знам дали вие сте запознат, когато сте бил общински съветник, но аз си направих труда и един ден влязох във вашите складове, които са на общината. Там е зарито с табели и знаци. Те не трябва да гният там, а да бъдат поставени.

За следващия ми въпрос ще се изправя прав, дано да ми обърнете внимание, защото от началото, откакто съм общински съветник ви задавам един въпрос. Кога ще почистите пътя за село Росен? Вие ми отговорихте няколко пъти, че ще го направите и пак ви казвам ще дойде време, когато ще кажете: “Цецко извинявай ама“. Размахайте го този кметски пръст, извикайте техниката и мисля, че може да стане много лесно и много бързо. Един сезон, втори сезон, притесняват се хората, шофьорите вече треперят. Тези треви и зелени площи са изяли пътя и не може да се движи там. Кмета е съгласен с това, което казвам, но просто пак му убягва, за това се изправих, дано да обърнете внимание, моля ви не го давам като препоръка, а като молба. Не е кастрен нито от десет години, нито от три откакто вие сте кмет.

 

Панайот Рейзи: Първата година от мандата го кастриха!

Тихомир Янакиев: Ето и аз се изправям, г- н Георгиев и ви казвам, че този път е кастрен в моя мандат. Съжалявам, че за две години наистина не е кастрен, когато има пари ще бъде изкастрен. Тази година 29 хиляди лева бяхме отделили по бюджет и те са усвоени вече. Имаше зони, за които вие сигнализирахте. Разберете, че с 30 хиляди лева не можем да поддържаме кастренето на цялата община. За това пускаме до където имат сили и хората от общинско предприятие озеленяване и гори. Те нямат такава техника, но където е възможно го правят. Догодина ще стане, при всички положения. Когато ми гласувате новият бюджет ще заложим повече пари, ако трябва, ако имаме възможност и източници на финансиране ще направим голяма поръчка. До година няма да бъдем в план на оздравяване. Не си ли спомняте, когато приемахме бюджетите, три години подред има финансова рамка, която е отразена в плана за финансово оздравяване. Искам да ви помоля нещо, г-н Георгиев, не спекулирайте с тези неща. Знаете колко е трудно и че винаги може да се намери нещо, което не е направено. Искам да ви питам има ли желание за работа? Няма нужда да размахвам пръст, аз не съм такъв човек, разбирам, че има много, които трябва да се направят и винаги ще има. Работата няма да свърши от днес до утре. Да, има неща, които са по важни от други, но те пак ще бъдат работени. Не може да станете и да кажете кога ще се работи в този град. Винаги, когато сте ми сигнализирали, аз съм реагирал. Сложете си ръката на сърцето и кажете не е ли така!

Цветелин Георгиев: Вие знаете ли в колко сесии сме задавали този въпрос?

Тихомир Янакиев: Да, знам, но когато няма пари, какво да направя? Ето обещавам ви, ако има възможност да направим актуализация сега, септември месец, този път ще бъде изкастрен. Относно пътя за Градина мисля, че сте прав. Независимо, че са земеделски земи и на други места се вижда като се излиза от горски пътища, само че те до колкото знам, са по- малки самите знаци, в сравнение със стоповете, които са на уличната пътна мрежа. Ще проверя, ако е законен ще сложим знак, но ако не е няма как. Навсякъде, където закона позволява, ще сложим знаци.

Относно паркирането на такситата на спирката, това е личния ви проблем кажете „аз“ не е нещо срамно, защото вие сте таксиметров шофьор. Кажете, че вие и таксиметровата гилдия имате проблем, няма нищо срамно. Ние ще го решим този проблем. Не се притеснявайте. Петков, още днес искам да се отиде на място. Там винаги има таксиметрови шофьори. Взимаш Стоянова и отивате да огледате къде са поставени знаците и това, което казва г-н Георгиев дали не противоречи на закона за пътищата. Ако не противоречи това, което той казва, защото от едната страна какво беше точно?

 

Цветелин Георгиев: Общината е разрешила паркомясто за таксиметрови шофьори от външна страна, подреждат ги еднопосочно нагоре, как да влязат вътре, от където трябва да вземат ……..

Тихомир Янакиев: Разбрах, проблемът е следният: Таксиметровите шофьори спират малко в дясно, пред котвата. Там е най- широкото място. Разтоварват си хората и се нареждат посока нагоре, но идва полицаят и ги глобява. Да, това не е редно. Те са спрели на аварийни за малко и ще проверя нещата.

Георги Пинелов: Г-н Рейзи, имате думата!

Панайот Рейзи: Г-н кмете, вдигнахте таксата за влизане в стария град от два на четири лева. Някой направил ли е някакви груби изчисления колко ще съберете от тази такса вход, която сте вдигнали от два на четири лева? Ако миналата сте събрали Х, тази година трябва да е 2 Х, нали така? Дори и да е същата сума. Много оплаквания има от ресторантьорите в стария град. Аз им казах отидете при кмета, срещнете се с него и коментирайте таксата, защото в даден момент…… Оплакването беше такова, че влизали клиентите, гледали часовника, първи час, втори час. Аз даже ги посъветвах, като направи клиента една по сериозна сметка те да им поемат престоя. Вие, ако съберете например 50 хиляди лева от входната такса, вътре в стария град има около 50-60 ресторанта, ако всеки даде по 500 лв. таксата ви е събрана. За това казвам, тази година вече е отишла, но моето питане е какво ще се събере? След сезона пак ще задам този въпрос, да разберем дали събраните пари си заслужават да се получава този тормоз, с увеличението имам предвид. Коментирам 4- те лева и намалянето на времето от един на половин час.

 В района на Градина от лявата страна гледам, че се построиха едни бунгала, едни къмпинги. Законно ли е това нещо? Плащани ли са таксите, които трябва да влизат към общината? Понеже аз съм сигурен, че там има много голям общински имот, искам да се провери дали на него има поставени бунгала и ако има такива, кой го е разрешил? Там е защитена територия, аз даже се учудвам, дори и да са частни имоти, там е защитена територия. Много ме съмнява, че някой има право да прави всичко това, което е направено там. Говоря за лявата страна, като отиваш към Градина. Всички къмпинги, които станаха там. Там повечето от терена е общински и територията знам, че е защитена. По общия устройствен план, навремето трябваше да имаме едно спортно съоръжение там, има блатно кокиче там………

 

Тихомир Янакиев: Един имот има там отдаден под наем от общината на земеделски, ще направим проверка, г–н Рейзи какво се случва там. Има разпоредена и проверка от полицията не само от нас и от РИОСВ.

Иванка Хльостарова: Ние вече имаме извършена проверка. Имаме съставени констативни протоколи, така че тече административната преписка.

Панайот Рейзи: Еко такси плащат ли се? Аз за това поставям въпроса, да се провери.

Тихомир Янакиев: Ще проверим. Относно първия въпрос, първо трябва да кажа, че инициирането на повишаването на цените за стария град беше направено под давление на хотелиерите и ресторантьорите в Община Созопол. Имаме ли някъде писмото?

Йордан Петков: Да, при мен е пазя го. Цифра по цифра се стремим да изпълняваме желанията на хората, но идеята за стария град не е да се доставят коли, които да се хранят в ресторантите. Надявам се всички да ме подкрепят, който иска да ползва ресторант там нека остави колата си на паркинг и да се храни.

Георги Пинелов: Аз мога ли да кажа нещо, като ресторантьор без претенции? В моя ресторант, не че няма къде, може да се спре на улицата, но хората си идват и спират на паркингите, идват и си консумират. Мисля, че колегите пред нас са по същия начин, никой няма гарантирано паркомясто, поне в тази част, където сме ние.

Панайот Рейзи: Г-н председател, не говорим за гарантирано паркомясто, аз съм далеч от мисълта, аз за това казах на ресторантьорите да поемат те престоя.

Тихомир Янакиев: Само да уточня, че по мое време не се е намаляло времето за престой от един час на половин. Вие ме питате защо сме премахнали, не помните, че вие го направихте на половин час безплатния престой в Стария град. От един час стана на половин час и това беше през 2011-2012 година, не съм много сигурен. Не съм променял нищо в тази насока. Предложих само на база анализа, който направихме, да се направи актуализация на цените и на базата на писмата от граждани. Те ни ги представиха тези писма, за да може да се облекчи малко трафика, хората да се разходят. С тази цел паркинга е малко по евтин, който е на рибарски кей, съобразно влизането в Стария град като цена. Стария град а малък. Съжалявам, че хората мислят така, но аз знам, че го мислят, защото сезона е слаб.

Андрей Николов: Ще бъда кратък, само искам да изразя подкрепата си към казаното от

г-н Петков. Созопол е град с дълга история и дълги традиции в туризма. Искаме да го развием като такъв и да заемем достойното си място на туристическата карта. Редно е да има по- малко движение в Стария град, откъм коли. Все пак Созопол е архитектурен резерват, редно е да се разхождаме, а не да караме коли. Благодаря!

 

Георги Пинелов: Ако нямате повече въпроси и коментари, предлагам да преминем към дневния ред!

Имате ли въпроси и предложения по него? Не виждам!

Колеги, да гласуваме дневния ред, така, както ви е изпратен.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

 

 

 

Общо гласували: 17

За: 17

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

 

РЕШЕНИЕ №756

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

 1. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

 

Докладна записка №478/24.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и рекламно-информационни  елементи и за извършване на търговска и/или друга дейност на открито на територията на община Созопол.

Докладна записка №537/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Програма за устойчиво енергийно развитие на Община Созопол 2021 - 2027 г . /ПУЕР/.

Докладна записка №541/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с две проектни предложения по  мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Докладна записка №554/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: 1. Изменение и допълнение в решение №182/30.06.20 г. на общински Съвет Созопол.

 1. Съгласуване на схема за поставяне на мемориални обекти на територията на гр. Созопол – Бюст-паметници на Васил Левски и Христо Ботев.

Докладна записка №556/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: „Създаване на местно партньорство с участието на община Созопол и община Приморско по процедура № BG06RDNP001-19.610 по под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони“ и във връзка с Решение № 725 от 29 юни 2022 г. на общински Съвет Созопол.

 

 1. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:

 

Докладна записка №534/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на два броя Запис на заповед във връзка с изпълнение на проект „Модернизация на лодкостоянка в пристанище Созопол“, по договор за безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-84/04.05.2022 г., сключен с Министерство на земеделието по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.

Докладна записка №540/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на община Созопол за 2022 г.

 III. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

Докладна записка №480/27.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.315, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност „Таласакра“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „две жилищни сгради“ .

Докладна записка №481/27.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 30822.174.3, по Кадастралната карта на с. Зидарово, урбанизирана територия, извън границите на населеното място, с цел урегулиране, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за изграждане на „производствен и складов обект и трафопост“ и парцеларен план за трасета на техническата инфраструктура: за осигуряване на транспортен достъп, водопровод и ел. захранване.

Докладна записка №527/08.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.10.388, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност „Ачмалъци“, за промяна предназначението, с отреждане „за изграждане на сгради за отдих и курорт, допълващи дейности и трафопост“,  и план за улична регулация на улица - тупик.

Докладна записка №528/08.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63015.506.227, по Кадастралната карта на с. Атия, общ. Созопол, земеделска територия, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, с отреждане „за  жилищно строителство“. 

Докладна записка №533/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Изразяване на съгласие за допускане на изменение на Подробен устройствен план – план за регулация /ПУП – ПР/ за УПИ II, кв.15 по плана на с. Равадиново, Община Созопол, ПИ с идентификатор  61042.501.326 по КК на с. Равадиново.

Докладна записка №545/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.35.22 и 67800.36.23, по Кадастралната карта на гр. Созопол, горска територия, местност “Света Марина“, с цел промяна предназначението, с отреждане:  „за сгради за отдих, курорт и комплексно обществено обслужване“, „за трафопост“  и „ за техническа инфраструктура“.

Докладна записка №546/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Улица и алеи в м. “Света Марина“, землище на гр. Созопол, в обхват между кв. „Мисаря“ и общински път BSD 10 - 20“.

Докладна записка №547/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.54.12, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност „Мапи“, с цел промяна предназначението, с отреждане за изграждане на „сгради за отдих и курорт, и трафопост“ .

 1. IV. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

Докладна записка №483/28.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.111, с. Индже Войвода, ул. “Дунав“, община Созопол.

Докладна записка №484/28.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61114.501.932, с. Равна гора, ул. “Васил Левски“ №15, община Созопол.

Докладна записка №485/28.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 63015.506.352, с. Атия, м. “Старо селище“ , община Созопол.

Докладна записка №488/30.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 58400.501.140, с. Присад, община Созопол.

Докладна записка №490/01.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.258, с. Индже Войвода, ул. “Родопи“, община Созопол.

Докладна записка №491/01.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.41.8, гр. Черноморец, с.о. „Червенка“, м. „Червенка“, община Созопол.

Докладна записка №492/04.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63015.503.141, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, площ 480 квадратни метра (кв.м.), с Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване (НТП):"Ниско застрояване /до 10m/".

Докладна записка №493/04.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.461, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 489 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

Докладна записка №530/12.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за възмездно учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия- частна държавна собственост, във връзка с  реализирането на етап II .2 - водоснабдителна система за с. Маринка, с. Димчево и с. Твърдица - етап II .2 за с. Димчево, община Бургас.

Докладна записка №535/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Обявяване на  проект „Улица IV клас, като продължение на улица с О.Т. 956-957/кв. „Мисаря/ до връзката с общински път BGS1220/ II-99, Созопол- Приморско- в.с. „Дюни”, м. „Мисаря“, землище на гр. Созопол, като общински обект от първостепенно значение към  „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 г.”, приета с Решение № 580/27.01.2022 г.

Докладна записка №536/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Обявяване на  проект „ПУП- Парцеларен план за улици и алеи в местност Света Марина“ землище гр. Созопол, в обхват между квартал „Мисаря“ и общински път път BGS10-20, като общински обект от първостепенно значение към  „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 г.”, приета с Решение № 580/27.01.2022г.

Докладна записка №542/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор №81178.501.218, гр. Черноморец, ул. “Димо Николов“, община Созопол.

Докладна записка №543/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Учредяване право на ползване за срок от една година, върху част от поземлен имот с идентификатор 30822.53.24, находящ се в землището на село Зидарово и поземлен имот с идентификатор 40124.65.711, находящ се в землището на  село Крушевец собственост на Община Созопол, в полза на „Асарел – Инвестмънт“ ЕАД – гр. София за извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатсва в площ „Извор“, разположена в община Созопол, Бургас и Камено, област Бургас.

Докладна записка №544/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Учредяване право на ползване за срок от една година, върху  части от поземлени имоти с идентификатор 30822.53.29 и 30822.83.105, находящи се в землището на село Зидарово, собственост на Община Созопол, в полза на „Асарел – Инвестмънт“ ЕАД – гр. София за извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатства в площ „Извор“, разположена в община Созопол, Бургас и Камено, област Бургас.

Докладна записка №548/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на основание чл.14, ал.6 от ЗОС на 41.00 кв. м идеални части от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.504.224.4.3, с площ от 143 кв. м., разположена в  сграда с идентификатор 67800.504.224.4 , построена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224, находящ се в гр. Созопол, площад „Черно море“ №1, бл.2.

Докладна записка №549/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отдаване под наем, без провеждането на търг или конкурс, на част от втори етаж на сграда, с идентификатор 30822.501.111.2, със застроена площ от 270 квадратни метра (кв.м.), брой етажи 2 /два/, с предназначение: "За здравни и социални услуги",  Община Созопол, село Зидарово, ул. "Ал. Георгиев - Коджакафалията" ет.2 № 27.

Докладна записка №550/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти - частна общинска собственост, с идентификатори: 32737.48.18, 32737.48.19 и 32737.88.15, находящи се в общ. Созопол, с. Индже войвода.

Докладна записка №551/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Равна гора.

Докладна записка №552/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски имоти – частна общинска собственост  находящи се в с. Индже войвода.

Докладна записка №553/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – язовир „ До гробищата “ представляващ  № 000121 по КВС в землище на с. Равна гора, община Созопол, публична общинска собственост, ЕКАТТЕ 61114, с площ 62,158 дка, напояване на земеделски стопанства /осигуряване на вода за напояване чрез пивотни системи- 2бр. на царевица за зърно, царевица за фураж и протеиновата култура фасул за фураж за изхранване на отглежданите говеда за месо от заявителя/.

Докладна записка №555/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Допълване на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 г.” приета с Решение № 580/27.01.2022 г. с обекти на техническата инфраструктура като общински от първостепенно значение.

 1. Доклад на комисията по сОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ:

Докладна записка №529/08.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отпускане на еднократна финансова помощ.

 

 

Георги Пинелов: Давам думата на г-н Андонов- председател на комисията по  „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“, да представи становището на комисията.

Станимир Андонов:  Становище  на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“.

            На  25.07.2022 г.  от  14:00  часа, се проведе заседание на комисията „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“. В работата  на  комисията  взеха  участие  всички  членове,  с  изключение  на  Панайот Рейзи,  който  не  присъстваше.

 

На заседанието присъстваха още:  Георги Пинелов –  председател на Общинския съвет; Тихомир Янакиев –  кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители от общинска администрация; Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол; Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол; Янко Костадинов – секретар на Община Созопол.

 

Разгледаха са следните докладни записки: 

   

Докладна записка №478/24.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и рекламно-информационни  елементи и за извършване  на  търговска  и/или  друга дейност на открито на територията на община Созопол.

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и в резултат от четири гласа „За“, комисията подкрепя докладна записка № 478 и тя ще се разглежда на редовна сесия.

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари?

Светлана Лулева: Относно новата наредба, прочетох схемата за разполагане на временни преместваеми обекти на територията на плажовете. Беше написано, че тя няма да бъде съгласувана от главният архитект на Община Созопол или по точно самите скици. По какъв ред ще бъдат съгласувани тези схеми, как точно ще се отдават тези обекти. Повечето плажове са концесия и ние какво отношение в този случай можем да вземем като общински съветници, след като някой ще ни бъде, ще ни предоставя тези схеми, те ще бъдат съгласувани от други хора. Може ли малко разяснение?

Тихомир Янакиев: Г-н Председател, можем ли да дадем думата на г- жа Хльостарова? Само искам първо да кажа, че всичко, което е направено в тази наредба, ние горе долу две години я правихме, е в духа на промените, които се осъществиха от 2019 г. до сега.

Галина Георгиева: Само да поясня нещо. Наистина, както виждате и в мотивите 2019 г. имаше промени, 2020 г. имаше и 2021 г. отново имаше, почти основно в тази част с преместваемите обекти. По отношение на плажовете дойдоха няколко писма от прокуратурата, с искане да бъдат включени в наредбата, т.е. по някакъв начин да има регламент, одобрен от общинските съвети по места. Не само за нашата община, а за всички в района.

Иванка Хльостарова: Общинският съвет няма да съгласува схеми на плажовете. Те се съгласуват от министерството на туризма, а разрешенията за поставяне се издават от главните архитекти и това, което е допълнено в наредбата е реда и изискването за издаване на точно тези разрешения и какви са необходимите документи за издаването на разрешението за поставяне на плажовете. Това е по искането на прокуратурата, защото никъде няма конкретизирано. Допълнението всъщност е да не се изграждат масивни покриви, а леки слънцезащитни навеси. Самия общински съвет няма да има съгласувателна процедура за плажовете.

Светлана Лулева: Това е добре, но в крайна сметка какво се случва? Всичко ще дойде в готов вид и трябва да се издаде разрешение за монтажа и ние влизаме отново в хипотезата, че ще носим отговорността ……

Иванка Хльостарова: Не! Точно това казвам, че няма да идва при вас.

Светлана Лулева: Вие не ме чухте какво казах. Това е добре, че няма да се гласува на сесия на общинският съвет и общинските съветници няма да взимат отношение по съгласуването на съответните схеми. Казвам друго и никой не ме разбра, че влизаме отново в хипотезата, ще дойде в готов вид и недоволството на жителите отново ще се върне в нашата компетенция, защото със сигурност ще има недоволство. Ще дойде в готов вид. Вие няма да имате правото да откажете, както сме свидетели на много такива случаи. Ако има нарушения в граници и параметри можете да вземете отношение, но всичко пак ще бъде при нас.

Панайот Рейзи: Аз имам въпрос към председателя на комисията по законност. На тази комисия се правят две сбирки, но първата никога не я коментира, а коментира само тази, на която мен ме няма. Много те моля г- н Председател, нашата комисията, когато дойде времето за сесия трябва да коментираш всички сбирки, които сме направили, защото аз на първата комисия бях, но никога не се коментира. На втората имах рожден ден и прецених, че може да не дойда.

Станимир Андонов: Мога да отговоря веднага г-н Рейзи. Становището е от втората комисия, защото тя разглежда подробно докладните. Първата проверява само дали са законносъобразни и ги допуска до постоянните комисии. Извинявайте, не искам да ви обидя, но становището е от втората комисия.

Георги Пинелов: Колеги, други въпроси по докладната?

Панайот Рейзи: Понеже, когато започна мандата на главния архитект, за съжаление я няма в момента, но има кой друг да отговори. Казахме, че ще намалим обектите по чл. 56, но искам да ви кажа, че са много повече от моето време. Само един пример ще дам, махнахте казаните в градската градина и какво сложихте там? С тази наредба аз разбирам, че има искания на прокуратурата и това е основния момент, в който я вкарвате, но е хубаво догодина да огледате нещата и да спазите това, което искахте и обещахте на гражданите, че ще ги намалите. Благодаря!

Тихомир Янакиев: Първо искам да кажа, че ние разглеждаме наредбата по същество. Да разбирам ли, че имате по същество претенции към самата наредба?

Панайот Рейзи: Нямам! Аз съм си дал съгласието вече.

Тихомир Янакиев: Благодаря! Искам да кажа, че това, което казвате е субективно ваше възприятие, защото ще ви кажа, че само на „Веселата улица“, горе, има 20 обекта, които вече ги няма. Всичко е много субективно. За обекта, който казвате с казаните съм съгласен и на мен не ми харесва. До година ви предлагам една спортна площадка да направим там.

 

Георги Пинелов: Колеги, други въпроси по докладната има ли? Не виждам! Предлагам да гласуваме!

 

 

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 15

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №757

Общински съвет Созопол прие

 1. Приема Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и рекламно информационни елементи и за извършване на търговска и/или друга дейност на открито на територията на община Созопол, съгласно Приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение.
 2. Възлага на кмета на община Созопол осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразното изпълнение на решението.

 

 

Станимир Андонов: Докладна записка №537/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет  на  Община  Созопол  относно:  Приемане  на  Програма за устойчиво енергийно  развитие  на  Община  Созопол  2021 - 2027 г . /ПУЕР/.

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След  гласуване  и  с  резултат  четири  гласа „За“, комисията подкрепя докладна  записка  № 537  и  тя  ще  се  разглежда  на  редовна  сесия.

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Г- жо, Лулева!

Светлана Лулева: Във връзка с тази докладна, тя породи интерес от моя страна и си направих труда не изцяло, но прочетох самата програма и искам да отбележа следното. Поздравявам Община Созопол, въпреки, че имаше едно известно време критика, от страна на колеги и на жители, относно проектирането и изпълнението на енергоспестяващите мерки или по- точно в частта улично осветление. Виждам, че както в уводната част, така и в последствие в самата програма, това е едно от основните неща, заложени в програмата и то е изпълнено и ние се гордеем с това.

Георги Пинелов: Колеги, други въпроси по докладната има ли? Не виждам! Предлагам да гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №758

Общински съвет Созопол прие

На основание на чл.21, ал.2, т.1 от ЗМСМА във връзка с чл.12,ал.2  от Закона за енергийна ефективност, Общински съвет Созопол  приема Програма за устойчиво енергийно развитие на Община Созопол за 2021 - 2027 г.

 

 

Станимир Андонов: Докладна записка №541/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет  на  Община  Созопол  относно:  Кандидатстване  на  Община Созопол  с  две  проектни  предложения  по   мярка  7  „Основни  услуги  и  обновяване   на   селата  в  селските  райони“  на  Програмата  за  развитие  на  селските  райони  (ПРСР)  2014 - 2020 г.

Иванка Хльостарова направи допълнение с нова точка 3 към решението на докладната, която гласи: „Дейностите, включени в проектите, съответстват на приоритетите  на  Плана  за  интегрирано  развитие  на  община  Созопол“.

След гласуване и с резултат четири гласа „За“, комисията подкрепя докладна записка №541 с  така направеното допълнение и тя ще се разглежда на редовна сесия.

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма! Нека да гласуваме!

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

РЕШЕНИЕ №759

Общински съвет Созопол прие

Общински съвет - Созопол дава съгласие Община Созопол да кандидатства с две проектни предложения по Покана за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Подмярка 7.2 от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

 

 1. Възлага на кмета на общината да осъществи всички необходими стъпки по съвместното кандидатстване, реализацията и отчитането на проекта.
 2. Предоставя за нуждите на изпълнение на проекта сградата на кметството в с. Зидарово.
 3. Дейностите, включени в проектите, съответстват на приоритетите на
  Плана за интегрирано развитие на община Созопол.

 

 

 

Станимир Андонов: Докладна записка №554/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: 1. Изменение  и  допълнение  в  решение №182/30.06.20 г. на общински Съвет Созопол.

 1. Съгласуване на схема  за  поставяне  на  мемориални  обекти  на  територията  на гр. Созопол – Бюст- паметници  на  Васил  Левски  и  Христо  Ботев.

Въпроси  и  коментари  по  докладната  нямаше.

След  гласуване  и  с  резултат  четири  гласа „За“, комисията подкрепя докладна  записка   № 554  и  тя  ще  се  разглежда  на  редовна  сесия.

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма! Нека да гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

РЕШЕНИЕ №760

Общински съвет Созопол прие

 1. Общински съвет – Созопол основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация изменя и допълва свое Решение № 182 от 30 юни 2020 г. със следния текст:
  • Одобрява предложения художествен проект на бюст-паметник на Васил Левски на автора Иван Бахчеванов.
  • Одобрява художествения проект и изработката на бюст - паметник на Христо Ботев да бъде от същия автор.
  • Удължава срока за изработка и монтаж на двата мемориални обекта до 31 декември 2023 г.
  • Одобрява осигуряването на финансови средства за изпълнението да се извършва както чрез дарения , така и чрез дофинансиране от общински бюджет за 2023 г.
 1. Общински съвет – Созопол основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.62, ал.8 от Закона за устройство на територията, одобрява приложената към настоящето предложение схема, отразяваща местоположението на мемориални обекти на територията на гр.Созопол и   разрешава поставянето на бюст-паметник на Васил Левски и бюст-паметник на Христо Ботев в общински Поземлен имот 67800.505.168.
 2. Възлага на Кмета на Община Созопол осъществяването на всички дейности за изпълнение на взетите решения.

 

 

 

Станимир Андонов: Докладна записка №556/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: „Създаване на местно партньорство с участието на община Созопол и община Приморско по процедура № BG06RDNP001-19.610  по  под-мярка  19.1 „Помощ  за  подготвителни  дейности“ на  мярка  19  „Водено  от  общностите  местно  развитие“  по  Програмата  за развитие  на  селските  райони  за  периода  2014  - 2020 г., подкрепена от Европейския  земеделски  фонд  за  развитие  на  селските  райони“  и  във  връзка  с  Решение  № 725 от 29 юни  2022 г.  на  общински  Съвет  Созопол.

Янко Костадинов направи допълнение с нова точка 7 към решението на докладната, която гласи: „ДОПУСКА на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, предварително изпълнение на настоящото решение,  въз основа  на  следните  мотиви: Необходимост да бъдат защитени особено  важни  обществени интереси, като от закъснението на изпълнението, поради  изключително  кратките  срокове  за  кандидатстване  по  програмата,  може да  последва  значителна  или  трудно  поправима  вреда.  Изисква  се  предварително изпълнение,  тъй  като  крайният  срок  за  кандидатстване по под мярката е 31.07.2022 г., ако нямаме предварително изпълнение ще е пречка при кандидатстването.

След гласуване и с резултат четири гласа „За“, комисията подкрепя докладна записка №556  с така направеното допълнение и тя ще се разглежда на редовна сесия.

 

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма! Нека да гласуваме!

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

РЕШЕНИЕ №761

Общински съвет Созопол прие

 1. ДАВА СЪГЛАСИЕ и одобрява участието на Община Созопол в създаването на местното партньорство с териториален обхват всички населени места, попадащи в административните граници на Община Созопол и Община Приморско.
 2. ДАВА СЪГЛАСИЕ и подкрепя местното партньорство за подаване и реализиране на проект по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности “ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по ПРСР 2014 - 2020, подкрепена от ЕЗФРСР.
 3. ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Созопол да бъде Водещ партньор, кандидат и получател на финансова помощ по проект по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности “ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по ПРСР 2014 - 2020, подкрепена от ЕЗФРСР.
 4. ОПРЕДЕЛЯ за представляващ Община Созопол - Водещ партньор в партньорството по проекта, Тихомир Янакиев - Кмет на Община Созопол и дава съгласие в това си качество да подпише и подаде проект по процедура № BG06RDNP001-19.610 и да подпише Споразумението за партньорство по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности “ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по ПРСР 2014 - 2020, подкрепена от ЕЗФРСР.
 5. ОДОБРЯВА И ПРИЕМА избраните представители, въз основа на Протокол, съставен на 12.07.2022 г. от проведената подготвителна среща на 12.07.2022 г. в гр. Созопол по покана с Изх. № 08-00-177/06.07.2022 г. за създаване на местно партньорство между публичния, стопанския и нестопанския сектор и дава съгласие за подписване на Споразумението за партньорство към Заявлението за изразяване на интерес за реализиране на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по ПРСР 2014-2020, подкрепена от ЕЗФРСР. Партньорите за реализиране на съвместните дейности и отговорности в местното партньорство при изпълнението на проекта са:

5.1. За публичния сектор:

Обединение от общини, включващо партньорите:

- ОБЩИНА СОЗОПОЛ, гр. Созопол, обл. Бургас, пл. „Хан Крум” № 2, представлявана в партньорството от Кмета на Община Созопол, ЕИК по БУЛСТАТ 000057236.

- ОБЩИНА ПРИМОРСКО, гр. Приморско, обл. Бургас, ул. „Трети март” № 56, представлявана в партньорството от Кмета на община Приморско, ЕИК по БУЛСТАТ 102164063.

5.2. За нестопанския сектор:

            - НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Л. Н. ТОЛСТОЙ 1926“, с. Ясна поляна, общ. Приморско, обл. Бургас, пл. „Девети септември“ №1, представлявано от Десислава Николова Щилянова- председател на читалищно настоятелство, ЕИК по БУЛСТАТ 000047135 .

5.3. За стопанския сектор:

            - „СТРАНДЖА ЕКО ПАК“ ЕООД, с. Индже войвода, общ. Созопол, обл. Бургас, представлявано от Димитър Тошков Станчев – управител и едноличен собственик на капитала, ЕИК по БУЛСТАТ 203803954.

            - ИВАН НАНЕВ НЕНКОВ – земеделски производител с УИНЗС № 32561,                            с. Зидарово,  общ. Созопол, обл. Бургас, ул. „Велека “ № 5, , ЕИК по БУЛСТАТ 177743601.

 1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Созопол да предостави за безвъзмездно ползване за нуждите на местното партньорство оборудван офис, представляващ помещение с площ от 15 кв.м. - частна общинска собственост, в добро състояние, с цел осигуряване техническата обезпеченост на дейностите при реализирането на проекта, находящ се на следния адрес:               ул. „Аполония“ № 1, гр. Созопол,  сграда на НЧ „Отец Паисий – 1896“ /вход от страната на ул. „Индустриална“/, първи етаж, за срок от 9 (девет) месеца, считано от датата на сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по ПРСР 2014-2020, подкрепена от ЕЗФРСР.
 2. ДОПУСКА на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс предварително изпълнение на настоящото решение въз основа на следните мотиви: Необходимост да бъдат защитени особено важни обществени интереси, като от закъснението на изпълнението, поради изключително кратките срокове за кандидатстване по програмата, може да последва значителна или трудно поправима вреда.

 

 

 

 

Станимир Андонов: Уважаеми г-н Председател, това бяха докладните записки, разглеждани на комисия.

 

 

 

Георги Пинелов: Благодаря на г-н Андонов. Колеги, желаете ли почивка? Давам 10 мин. почивка!

 

Георги Пинелов: Колеги, започваме. Заемете местата си, ако обичате. Започваме с проверка на кворума: присъстват 16 общински съветника от 17, г- н Неделчев предупреди, че му се налага да си тръгне. Имаме кворум и можем да продължим. Давам думата на Димитринка Господинова, председател на комисията по „Финанси, бюджет, международни проекти и програми“.

 

Димитринка Господинова: Становище на комисията  по „Финанси, бюджет, международни  проекти  и  програми“.

На 25.07.2022 г. от 14:10 ч., се проведе редовно заседание на комисията по „Финанси и бюджет международни проекти и програми”, на което присъстваха всички  членове  на  комисията.

На заседанието присъстваха  още: Георги Пинелов – Председател на Общински съвет  Созопол; Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол; Общински съветници и Галина Георгиева – юрист към община Созопол; Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол; Иванка  Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол.

Разгледани бяха следните докладни:

 

 

Докладна записка №534/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на два броя Запис на заповед във връзка с изпълнение на проект „Модернизация на лодкостоянка в пристанище Созопол“, по договор за безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-84/04.05.2022 г., сключен с Министерство на земеделието по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от четири  гласа „За“, докладна  записка № 534 влиза за разглеждане на общинска сесия.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма! Нека да гласуваме!

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 15

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

 

РЕШЕНИЕ №762

Общински съвет Созопол прие

На основание: чл.21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ №МДР-ИП-01-84/04.05.2022 г. с Министерство на земеделието за изпълнение на № BG14MFOP001-1.019-0001  „Модернизация на лодкостоянка в пристанище Созопол“ Общински съвет Созопол.

 1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция в размер на 330 061,02 лв. /триста и тридесет хиляди шестдесет и един лв. и 0,2 ст./ за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-84/04.05.2022 г. с Министерство на земеделието за изпълнение на проект №  BG14MFOP001-1.019-0001  „Модернизация на лодкостоянка в пристанище Созопол“.
 2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Държавен фонд „Земеделие" – Разплащателна агенция в размер на 66 012,2 лв. /шестдесет и шест хиляди и дванадесет  лв. и 0,20 ст./ за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане на ДДС по Заявен аванс по Договор за безвъзмездна финансова помощ  по Договор за безвъзмездна финансова помощ  № МДР-ИП-01-84/04.05.2022 г. с Министерство на земеделието за изпълнение на проект № BG14MFOP001-1.019-0001 „Модернизация на лодкостоянка в пристанище Созопол“.
 3. Настоящият Запис на заповед по т.1 и т.2 е платим на предявяване в срок до 6 (шест) месеца след изтичане на срока за изпълнение на инвестицията/ дейностите, определен в Договор/ Споразумение № МДР-ИП-01-84/04.05.2022 г., сключен между Министерство на земеделието и Община Созопол.
 4. Възлага на Кмета на Община Созопол да подготви и подаде Заявки за аванс по Договор за безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-84/04.05.2022 г. с Министерство на земеделието за изпълнение на проект № BG14MFOP001-1.019-0001  „Модернизация на лодкостоянка в пристанище Созопол“.

 

 

Димитринка Господинова: Докладна записка №540/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на община Созопол за 2022 г.

Николай Господинов- главен счетоводител на община Созопол, направи корекция от името на вносителя. Допусната е техническа грешка в докладната, където Точка номер 5,  трябва да  се чете, като точка номер 4. Това не променя нито съдържанието, нито последователността.

След гласуване и с резултат от пет гласа „За“ – докладна записка № 540,  с така направеното  уточнение,  влиза  за  разглеждане  на  общинска  сесия.

 

 

 

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма! Влизаме в процедура на гласуване!

 

 

 

Димитринка Господинова: Дейност 561 „Асистентска подкрепа“ и добавя нов обект в капиталовата програма на община Созопол за 2022 година,  както следва:

                                                                                    било             намаление                  става

 • 10-00 – издръжка                                             52 854 лв. 25 000 лв.             27 854 лв.

в т.ч.

 • § 10-12 – медикаменти                                    3 000 лв.           3 000 лв.                          0 лв.
 • § 10-15 – материали                                        8 000 лв.           1 000 лв.                   7 000 лв.
 • § 10-16 – вода, горива и енергия                     18 854 лв.         11 000 лв.                   7 854 лв.
 • § 10-20 – разходи за външни услуги               14 000 лв.           10 000 лв.                  4 000 лв.

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

Димитринка Господинова:                                

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни материални активи

                                                           било        увеличение        става

                                                          4 000 лв.     25 000 лв.     29 000 лв.

в т.ч.

 • § 52-04 – придобиване на транспортни средства

било        увеличение        става

0 лв.         25 000 лв.     25 000 лв.

- Лек автомобил, 1 бр.

нов обект № 417 по капиталова програма                

0 лв.        25 000 лв.      25 000 лв.

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Димитринка Господинова: Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“.

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 15

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

 

Димитринка Господинова: 1. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени  по  плана  на  разходната част на бюджета на „Комплекс за социални услуги и здравеопазване“ – в частта за държавни дейности за 2022 г. във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, дейност 561 „Асистентска подкрепа“ и добавя нов обект в капиталовата програма на община Созопол за 2022 година.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 15

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №763

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на „Комплекс за социални услуги и здравеопазване“ – в частта за държавни дейности за 2022 г. във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи, дейност 561 „Асистентска подкрепа“ и добавя нов обект в капиталовата програма на община Созопол за 2022 година, както следва:

 

                                                                                    било             намаление                  става

 • 10-00 – издръжка                                             52 854 лв. 25 000 лв.             27 854 лв.

в т.ч.

 • § 10-12 – медикаменти                                     3 000 лв.           3 000 лв.                          0 лв.
 • § 10-15 – материали                                         8 000 лв.           1 000 лв.                   7 000 лв.
 • § 10-16 – вода, горива и енергия                     18 854 лв.           11 000 лв.                  7 854 лв.
 • § 10-20 – разходи за външни услуги                 14 000 лв.           10 000 лв.                  4 000 лв.

 

                                                                                    било             увеличение                  става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                4 000 лв.              25 000 лв.           29 000 лв.

в т.ч.

                                                                                     било             увеличение                 става

 • § 52-04 – придобиване на транспортни

средства                                                                          0 лв.            25 000 лв.                25 000 лв.

 

- Лек автомобил, 1 бр.

нов обект № 417 по капиталова програма                 0 лв.            25 000 лв.                25 000 лв.

 

 

Димитринка Господинова: Дейност 122 „Общинска администрация“- компенсирани промени  по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                   намаление            става

 • 10-00 – издръжка                                          1 054 084 лв.       1 180 лв.         1 052 904 лв.

в т.ч.

 • § 10-15 – материали                                       160 900 лв.             1 180 лв.            159 720  лв.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 15

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

 

 

Димитринка Господинова:         

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни материални активи

било              увеличение          става

 

95 500 лв.     1 180 лв.     96 680 лв.

 

в т.ч.                                                                       

 • § 52-03 – придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения

    било          увеличение        става

 

3 500 лв.      1 180 лв.         4 680 лв.

 

- Климатик за кметство Индже войвода, 1 бр.

нов обект № 416 по капиталова програма                 

0 лв.               1 180 лв.          1 180 лв.

 

 

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 15

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

Димитринка Господинова: 2.1. Функция „Общи държавни служби“.

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 15

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

Димитринка Господинова: Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“- компенсирани промение  по параграфи и обекти, както следва:

 

                                                                                    било                   намаление            става

 • 10-00 – издръжка                                             522 600 лв.       3 000 лв.         519 600 лв.

в т.ч.

 • § 10-20 – разходи за външни услуги                   230 500 лв.                3 000 лв.          227 500 лв.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 

 

            РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 15

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

 

Димитринка Господинова:         

 • 51-00 – основен ремонт на дълготрайни материални активи

 било       увеличение     става       

0 лв.       3 000 лв.     3 000 лв.

в т.ч.    

било      увеличение       става

- Основен ремонт на климатична инсталация на булдозер

нов обект № 420 по капиталова програма                    

   0 лв.        3 000 лв.      3 000 лв.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 15

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

Димитринка Господинова: 2.2. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”.

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

 

За

 

Общо гласували: 15

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

Димитринка Господинова: 2. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр. Созопол - собствен за 2022 г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи и добавя нови обекти в капиталовата програма на община Созопол за 2022 година.

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 15

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

РЕШЕНИЕ №764

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр. Созопол - собствен за 2022г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи и добавя нови обекти в капиталовата програма на община Созопол за 2022 година, както следва:

 

2.1. Функция „Общи държавни служди“, дейност 122 „Общинска администрация“- компенсирани промени  по параграфи и обекти, както следва:

 

                                                                                    било                   намаление            става

 • 10-00 – издръжка                                       1 054 084 лв.       1 180 лв.         1 052 904 лв.

в т.ч.

 • § 10-15 – материали                                        160 900 лв.             1 180 лв.            159 720  лв.

 

                                                                                    било                   увеличение            става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                  95 500 лв.            1 180 лв.              96 680 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                  увеличение            става

 • § 52-03 – придобиване на друго оборудване,

машини и съоръжения                                                 3 500 лв.                 1 180 лв.              4 680 лв.

- Климатик за кметство

  Индже войвода, 1 бр.

нов обект № 416 по капиталова програма                       0 лв.                1 180 лв.         1 180 лв.

 

 

2.2. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, дейност 627 „ Управление на дейностите по отпадъците“- компенсирани промение  по параграфи и обекти, както следва:

 

                                                                                    било                   намаление            става

 • 10-00 – издръжка                                             522 600 лв.       3 000 лв.         519 600 лв.

в т.ч.

 • § 10-20 – разходи за външни услуги                  230 500 лв.                3 000 лв.          227 500 лв.

 

                                                                                    било                   увеличение            става

 • 51-00 – основен ремонт на дълготрайни

материални активи                                                      0 лв.                 3 000 лв.             3 000 лв.

в т.ч.    

                                                                                     било                  увеличение            става

- Основен ремонт на климатична

инсталация на булдозер

нов обект № 420 по капиталова програма                     0 лв.                3 000 лв.                3 000 лв.

 

 

Димитринка Господинова: дейност 622 „Озеленяване“- компенсирани промени по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                   намаление            става

 • 10-00 – издръжка                                          102 500 лв.       9 000 лв.           93 500 лв.

в т.ч.

 • § 10-20 – разходи за външни услуги                42 000 лв.                9 000 лв.            33 000 лв.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 

 

            РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 15

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

Димитринка Господинова:

 • 51-00 – основен ремонт на дълготрайни материални активи

било        увеличение         става

         0 лв.          9 000 лв.      9 000 лв.

в т.ч.    

било         увеличение         става

- Реконструкция на бордови автомобил

нов обект № 419 по капиталова програма                     

 0 лв.          9 000 лв.         9 000 лв.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 15

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

 

Димитринка Господинова: 3.1. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”.

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 15

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

Димитринка Господинова: Дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов  – компенсирани промени по параграфи и обекти, както следва:

                                                                    било                     намаление                 става

 • 10-00 – издръжка                            488 100 лв.      18 000 лв.        470 100 лв.

в т.ч.

 • § 10-20- разходи за външни услуги     388 500 лв.      18 000 лв.         370 500 лв.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

Димитринка Господинова:

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни  материални  активи         

било           увеличение            става

    7 900 лв.       18 000 лв.      25 900 лв.

в т.ч.

било           увеличение           става

 • § 52-04 – придобиване на транспортни средства

0 лв.         18 000 лв.      18 000 лв.

 

- Високопроходим автомобил

обект № 418 по капиталова програма                       

0 лв.         18 000 лв.      18 000 лв.

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

Димитринка Господинова: 3.2. Функция Икономически дейности и услуги“.

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

Димитринка Господинова: 3. Общински съвет Созопол извършва компенсирани  промени  по  плана  на  разходната част на бюджета на Общинско  предприятие  „Общински гори и озеленяване“ по функции, дейности и параграфи и добявя нови обекти в капиталовата програма на община  Созопол  за  2022  година.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

РЕШЕНИЕ №765

Общински съвет Созопол прие

 1. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Общинско предприятие „Общински гори и озеленяване“ по функции, дейности и параграфи и добявя нови обекти в капиталовата програма на община Созопол за 2022 година, както следва:

3.1. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, дейност 622 „Озеленяване“- компенсирани промени по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                   намаление            става

 • 10-00 – издръжка                                             102 500 лв.       9 000 лв.           93 500 лв.

в т.ч.

 • § 10-20 – разходи за външни услуги                   42 000 лв.                9 000 лв.            33 000 лв.

 

                                                                                    било                   увеличение            става

 • 51-00 – основен ремонт на дълготрайни

материални активи                                                      0 лв.                 9 000 лв.            9 000 лв.

в т.ч.    

                                                                                     било                  увеличение            става

- Реконструкция на бордови автомобил

нов обект № 419 по капиталова програма                      0 лв.                 9 000 лв.                  9 000 лв.

 

3.2. Функция Икономически дейности и услуги“, дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов – компенсирани промени по параграфи и обекти, както следва:

 

                                                                                    било                    намаление           става

 • 10-00 – издръжка                                               488 100 лв.      18 000 лв.        470 100 лв.

в т.ч.

 • § 10-20- разходи за външни услуги                        388 500 лв.      18 000 лв.         370 500 лв.

                                                                                    било                   увеличение          става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                    7 900 лв.                18 000 лв.        25 900 лв.

в т.ч.

                                                                                     било             увеличение               става

 • § 52-04 – придобиване на транспортни средства 0 лв.              18 000 лв.                        18 000 лв.

- Високопроходим автомобил

обект № 418 по капиталова програма                        0 лв.           18 000 лв.               18 000 лв.

 

 

Димитринка Господинова:

           

Общо капиталови разходи:                   

било                   увеличение                става

3 448 465 лв.       56 180 лв.      3 504 645 лв.

 

в т.ч. от:

- собствени средства за местни дейности 

1 896 440 лв.         31 180 лв.       1 927 620 лв.

 

- средства по формула и средства по стандарт за държавни дейности              

52 200 лв.         25 000 лв.             77 200 лв.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

Димитринка Господинова: 4. Въз основа на приетите решения по т.1, т.2.1, т.2.2, т.3.1 и т.3.2, Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, недълготрайни материални активи и основен ремонт на община Созопол за 2022 г. /Приложение №1/.

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №766

Общински съвет Созопол прие

 1. Въз основа на приетите решения по т.1, т.2.1, т.2.2, т.3.1 и т.3.2, Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, недълготрайни материални активи и основен ремонт на община Созопол за 2022 г./Приложение №1/,

 

                                                                     било                увеличение               става

Общо капиталови разходи:                    3 448 465 лв.        56 180 лв.           3 504 645 лв.

в т.ч. от:

- собствени средства за местни

дейности                                                     1 896 440 лв.      31 180 лв.              1 927 620 лв.

- средства по формула и средства

  по стандарт за държавни дейности            52 200 лв.       25 000 лв.                   77 200 лв.

 

Димитринка Господинова: Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на община Созопол за 2022 г.

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №767

Общински съвет Созопол прие

Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на община Созопол за 2022 г.

 

 

         Димитринка Господинова: Г-н Председател, това бяха докладните записки, разгледани от комисията.

 

 

 

Георги Пинелов: Благодаря на г-жа Господинова! Давам думата на г- н Андрей Николов, да представи становище на комисия по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”.

 

 

 

Андрей Николов: Становище на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”.

 

На 25.07.2022 г. от 14:20 часа, се проведе заседание на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”. В работата на комисията взеха участие всичките членове.

На заседанието присъстваха още:  Георги Пинелов – председател на Общинския съвет; Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители от общинска администрация; Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол; Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол; Янко Костадинов – секретар на Община Созопол.

Разгледаха се следните докладни записки:    

 

Докладна записка №480/27.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.315, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност „Таласакра“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „две жилищни сгради“.

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След  гласуване  и  в  резултат  от  пет  гласа „За“, комисията  подкрепя  докладна  записка  № 480  и  тя  ще  се  разглежда  на  редовна  сесия.

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Не виждам! Предлагам да я гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 13

За: 13

Против: 0

Въздържали се: 0

РЕШЕНИЕ №768

Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.315, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност „Таласакра“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „две жилищни сгради“.

               При изработване на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се спазят следните параметри на  застрояване: за охранителна зона „А“ плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз  Н мак.=7.50метра, К.инт. мак. = 0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност; за охранителна зона „Б“ плътност на застрояване мак. 30%, кота корниз  Н мак.=10.00метра, К.инт. мак. = 1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

            Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени улични регулации – на улица с осови точки 20А-747-746-745-568-567-566-129-130-131-132-134-135-136-137-138-139-309, с ширина 9.00 метра /6.00 метра ширина на уличното платно и тротоари двустранно по 1.00 метър/, одобрена със Заповед №8-Z-614/08.05.2018 г., на Кмета на Община Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г., за обема и съдържанието на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД , преди внасянето му за приемане и одобряване.           

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване. 

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

Андрей Николов: Докладна записка №481/27.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет  на  Община  Созопол  относно:  Издаване  на  Разрешение,  по  реда на  чл.124а,  ал.1  от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен  устройствен  план – план  регулация  и  застрояване,  в  обхват  на поземлен имот с идентификатор 30822.174.3, по Кадастралната карта на с. Зидарово, урбанизирана  територия,  извън  границите  на  населеното  място, с цел урегулиране,  като  се  обособи  един  нов  урегулиран  поземлен  имот,  с  отреждане за  изграждане  на  „производствен  и  складов  обект и трафопост“ и парцеларен план за трасета на техническата инфраструктура: за осигуряване на транспортен достъп,  водопровод  и  ел.  захранване.

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След  гласуване  и  в  резултат  от  пет  гласа  „За“, комисията подкрепя докладна  записка  № 481  и  тя  ще  се  разглежда  на  редовна  сесия.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Не виждам! Предлагам да я гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №769

Общински съвет Созопол прие

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, т.2 и т.5, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 30822.174.3, по Кадастралната карта на с. Зидарово, урбанизирана територия, землище на с. Зидарово, извън границите на населеното място, с цел урегулиране, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот с отреждане „за производствен и складов обект и трафопост“, с предвидено в него запазване на съществуващите законни сгради (с издадено удостоверение за търпимост №4-26-00-275/1/23.05.2017 г., от Община Созопол) и ново свободно застрояване, показано с ограничителни линии, на нормативни отстояния от регулационните граници, с показатели за застрояване в съответствие с допустимите за производствена, производствено – складова устройствена зона, по действащия Общ устройствен план: плътност на застрояване мак. 80%, кота корниз  Н мак. = 10.00метра, К.инт. мак. = 2,0 и минимална площ за озеленяване 20%. В плана за застрояване новопроектираният трафопост да се нанесе при спазване на нормативното отстояние, от основното застрояване.  

Подробен устройствен план Парцеларен план за:

 Пътна връзка, като се обособи второстепенна улица с осови точки 1-2-3-4, с ширина 8.00 метра (6.00 м. ширина на уличното платно и тротоари двустранно по 1.00 м.), за осигуряване на транспортен достъп от новообразуваният урегулиран поземлен имот до връзка с общински път Зидарово – Вършило.

Трасе на новопроектиран водопровод, като водовземането е от съществуващ уличен водопровод, в регулацията на с. Зидарово, до новообразуваният урегулиран поземлен имот.

Трасе на нов кабел, за ел. захранване от нов Стоманорешетъчен стълб на Въздушна линия 20kV „Рудничар“, до нов Бетонен комплектен трансформаторен пост, предвиден в новообразуваният урегулиран поземлен имот.

        Подробния устройствен план план регулация и застрояване, и парцеларен план, да се изработи при спазване на условията, мерките и ограниченията, заложени в: Решение №БС-52-ЕО/14.06.2022 г., за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка,  от Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Бургас, Писмо №05-00-10/А3/26.05.2022 г., от Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Писмо №10-35-3/27.05.2022 г., от Регионална здравна инспекция – Бургас.

        Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, и парцеларен план, да се запазят приетите и одобрени улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД , преди внасянето му за приемане и одобряване.           

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, и парцеларен план за трасета на техническата инфраструктура: за осигуряване на транспортен достъп, водопровод и ел. захранване.

                 Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

                Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

 

 

Андрей Николов: Докладна записка №527/08.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет  на  Община  Созопол  относно:  Издаване  на  Разрешение,  по  реда на  чл.124а,  ал.1  от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.10.388, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност „Ачмалъци“, за промяна предназначението, с отреждане „за изграждане на сгради за отдих и курорт, допълващи дейности и трафопост“,  и план за улична регулация на улица - тупик.

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

 След  гласуване  и  с  резултат  пет  гласа  „За“,  комисията  подкрепя  докладна записка  № 527  и  тя  ще  се  разглежда  на  редовна  сесия.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Тогава нека да гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №770

Общински съвет Созопол прие

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.10.388, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност „Ачмалъци“, землище на гр. Созопол, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане „за изграждане на сгради за отдих и курорт, допълващи дейности и трафопост“, и план за улична регулация на улица - тупик.

               При изработване на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 30%,  кота корниз Н. мак. = 10.00метра, К.инт. мак. = 1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

           С плана за улична регулация да се ситуира улица- тупик, с ширина 3.50 метра, за осигуряване на транспортен достъп на процедираният поземлен имот до улична регулация, одобрена с  Решение №598, от Протокол №25/31.07.2013 г., на Общински съвет Созопол.

            Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. При изработване на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, и план за улична регулация да се запазят приетите и одобрени улични регулации - улична регулация одобрена с Решение №598 от Протокол №25/31.07.2013 г., на Общински съвет Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: „ВиК” ЕАД, „Електроразпределение” АД,  „БТК” АД и Министерството на културата, преди внасянето му за приемане и одобряване.           

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, и план за улична регулация.

         Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

 

Андрей Николов: Докладна записка №528/08.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63015.506.227, по Кадастралната карта на с. Атия, общ. Созопол, земеделска територия, в зоната по § 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, местност „Старо селище“, с цел промяна предназначението, с отреждане „за  жилищно строителство“. 

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат пет гласа „За“, комисията подкрепя докладна записка  № 528  и  тя  ще  се  разглежда  на  редовна  сесия.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Тогава нека да гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №771

Общински съвет Созопол прие

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63015.506.227, по Кадастралната карта на с. Атия, общ. Созопол, извън границите на населеното място, земеделска територия, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, местност „Старо селище“, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане „за  жилищно строителство“. При изработване на план регулация и застрояване да се спазят следните  параметри на застрояване за устройствена зона Жм, съгласно действащия ОУП на Община Созопол: плътност на застрояване мак.40%, Кота корниз Нмак.=10.00м., К.инт. мак.=1,2 и минимална площ за озеленяване 40%.

                  Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване да се запазят приетите и одобрени улични регулации - улица с осови точки 1-2-3-4-5-6-7-Нк1-Кк1-Нк2-Кк2-8, приета с решение по точка 15, от Протокол №4/21.04.2021 г., на Общински експертен съвет, на Община Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.           

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване и план за улична регулация. 

            Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

 

 

 

Андрей Николов: Докладна записка №533/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Изразяване на съгласие за допускане на изменение на Подробен устройствен план – план за регулация /ПУП – ПР/ за УПИ II, кв.15 по плана на с. Равадиново, Община Созопол, ПИ с идентификатор  61042.501.326 по КК на с. Равадиново.

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат пет гласа „За“, комисията подкрепя докладна записка  № 533  и  тя  ще  се  разглежда  на  редовна  сесия.

 

 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Тогава нека да гласуваме!

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №772

Общински съвет Созопол прие

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ Общински съвет Созопол дава съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план – план за регулация /ПУП – ПР/ за УПИ II, кв.15 по плана на с. Равадиново, Община Созопол, ПИ с идентификатор  61042.501.326 по КК на с. Равадиново и предлага на Министъра на образованието и науката, на основание чл. 134, ал. 9, във връзка с чл. 39, ал. 3 от ЗУТ да дадe съгласие за изменение на ПУП – ПР за УПИ II, кв.15 по плана на с. Равадиново с което се предвижда УПИ II, в устройствената зона - Жм/12, съгласно действащ ОУП на Община Созопол да се преотреди, като от „за училище” стане „за археологическа база и общежитие”, съгласно направеното служебно предложение със задание за проектиране.

 

 

Андрей Николов: Докладна записка №545/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.35.22 и 67800.36.23, по Кадастралната карта на гр. Созопол, горска територия, местност „Света Марина“, с цел промяна предназначението, с отреждане:  „за сгради за отдих, курорт и комплексно обществено обслужване“, „за трафопост“  и „ за техническа инфраструктура“.

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат пет гласа „За“, комисията подкрепя докладна записка  № 545  и  тя  ще  се  разглежда  на  редовна  сесия.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Тогава нека да гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

РЕШЕНИЕ №773

Общински съвет Созопол прие

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, чл.73, ал.1, т.3, т.4/б от Закона за горите, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за  Подробен устройствен  план - план регулация и застрояване в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.36.22 и 67800.36.23, по Кадастралната карта на гр.Созопол, горска територия, местност “Света Марина“, извън територията на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособят четири нови самостоятелни урегулирани поземлени имоти, както следва: V-36.22,36.23, с отреждане „за сгради за отдих, курорт и комплексно обществено обслужване“;  VI -36.22, с отреждане “за трафопост“,  VII -36.23, с отреждане “за трафопост“ и VIII -36.22, с отреждане “за техническа инфраструктура“.

При изработване на Подробният устройствен  план - план регулация и застрояване, да се спазят показатели на  застрояване, както следва:

 • за урегулиран поземлен имот V-36.22,36.23 - за частта попадаща в охранителна зона „А“, плътност  на  застрояване  20%,  К. инт. мак. = 0,5, Кота   корниз                   Н мак.= 7,50 метра, площ за озеленяване мин. 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност, за частта попадаща в охранителна зона „Б“, плътност на застрояване 30%, К инт. мак.=1,0,  Кота  корниз Н мак.= 10,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
 • за урегулирани поземлени имоти VI-36.22, VII-36.23 и VIII-36.22,  с показатели на застрояване за охранителна зона „Б“, плътност на застрояване 30%, К инт. мак.=1,0,  Кота  корниз Н мак.= 3,50 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

  Към Подробния устройствен  план - план регулация и застрояване да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията.

               В бъдещата разработка, на проекта за подробен устройствен план, да се запазят съществуващите улични регулации – улична регулация, одобрена със Заповед №170/26.01.2006 г., на Кмета на Община Созопол, да се съобрази с влезлите в сила и одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на  Закона за горите, Закона за устройство на територията,  Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията, с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване..

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

 

Андрей Николов: Докладна записка №546/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Улица и алеи в м. „Света Марина“, землище на гр. Созопол, в обхват между кв. „Мисаря“ и общински път BSD 10 - 20“.

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат пет гласа „За“, комисията подкрепя докладна записка  № 546  и  тя  ще  се  разглежда  на  редовна  сесия.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Тогава нека да гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

РЕШЕНИЕ №774

Общински съвет Созопол прие

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Улица и алеи в м.“Света Марина“, землище на гр. Созопол, в обхват между кв. Мисаря и общински път BSD 10-20“.

            В проекта за парцеларен план да се предвиди запазване на трасето на улична регулация, одобрена със Заповед №170/26.01.2006 г., на Кмета на Община Созопол, а именно: улица с осови точки 73-74-75-76-77-78-79-80-81-83 и улица с осови точки 82-83-84-85-86-87-89. Новопроектираните улица и алеи допълват, с транспортни връзки, вече одобрената улична регулация, както  следва:

 • продължението в посока север към общински път BGS 10-20, в обхват на част от поземлен с идентификатор 67800.36.44, с габарит 6.00 метра, с цел минимална намеса в горската територия и изградения общински паркинг.
 • продължението в посока изток, в обхват на част от поземлен с идентификатор 67800.36.45, с габарит 9,00 м., към периферната улица „Мусала“, на кв.113, м.“Мисаря“, с цел осигуряване на целесъобразен подход към предвидения, в Общия устройствен план на общината, градски парк.
 • в обхвата на части от поземлени имоти с идентификатори 67800.36.44 и 67800.36.45, по Кадастралната карта на гр. Созопол, да се ситуират алеи, включително с достъп до параклис „Св. Марина“.

             Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка на Подробният устройствен план –парцеларен план, да се запазят приетите и одобрени улични регулации – улична регулация, одобрена със Заповед №170/26.01.2006г., на Кмета на Община Созопол , влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД  и Министерството на културата, преди внасянето му за приемане и одобряване.           

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124 б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план –парцеларен план за обект: „Улица и алеи в м. „Света Марина“, землище на гр. Созопол, в обхват между кв. „Мисаря“ и общински път BSD 10-20“.

  Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124 б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

                Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

 

Андрей Николов: Докладна записка №547/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.54.12, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност „Мапи“, с цел промяна предназначението, с отреждане за изграждане на „сгради за отдих и курорт, и трафопост“.

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат пет гласа „За“, комисията подкрепя докладна записка  № 547  и  тя  ще  се  разглежда  на  редовна  сесия.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Тогава нека да гласуваме!

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

РЕШЕНИЕ №775

Общински съвет Созопол прие

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.54.12, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Мапи“, землище на гр. Созопол, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт, и трафопост“.

               При изработване на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 30%, кота корниз Н мак. = 10.00метра, К.инт. мак. = 1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

              В плана за застрояване новопроектираният трафопост да се нанесе при спазване на нормативното отстояние, от основното застрояване.           

             Линията на застрояване да се котира на 10м, към общински път,  измерено хоризонтално и перпендикулярно на оста на пътя от края (ръба) на платното за движение или на лентата за аварийно спиране“, съгласно разпоредбите на чл.6, ал.1 от Закона за пътищата и по нанесената корекция в зелен цвят.

            Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени улични регулации - съществуващ общински път с идентификатор 67800.54.145, по Кадастралната карта на гр. Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД , преди внасянето му за приемане и одобряване.           

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване. 

                  Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

 

 

Андрей Николов: Уважаеми г-н Председател това бяха докладните записки, разглеждани на комисия.

 

Георги Пинелов: Благодаря, г-н Николов! Давам думата на г-н Желязко Иванов да представи становище на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”.

 

Желязко Иванов: Становище на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”.

 

На 25.07.2022 г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”. След направена проверка присъстваха четири члена на комисията, Катя Стоянова отсъстваше по уважителни причини.

На заседанието присъстваха още: Георги Пинелов – председател на Общинския съвет; Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол; Галина Георгиева - юрист на Община Созопол; Общински съветници;  Служители от общинска администрация; Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол; Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол.

Разгледаха се следните докладни записки:

 

 Докладна записка №483/28.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.111, с. Индже Войвода, ул. „Дунав“, община Созопол.

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат от четири гласа – „За“, комисията предлага докладна  записка № 483  да  се  разгледа  на  общинска  сесия.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Тогава нека да гласуваме!

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №776

Общински съвет Созопол прие

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.“, приета с Решение №580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 264 кв. м. ид. ч. /двеста шестдесет и четири квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 32737.501.111/ЕКАТТЕ- тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – сто и единадесет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-479/18.07.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Индже Войвода, ул. “Дунав“, община Созопол, целият с площ 442 кв. м./четиристотин четиридесет и два квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 32737.501.707, 32737.501.112, 32737.501.712, 32737.501.110;
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и собственика М. С. Ц. чрез продажба на: 264 кв. м. ид. ч. /двеста шестдесет и четири квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 32737.501.111/ЕКАТТЕ- тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – сто и единадесет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-479/18.07.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Индже Войвода, ул. “Дунав“, община Созопол, целият с площ 442 кв. м. /четиристотин четиридесет и два квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 32737.501.707, 32737.501.112, 32737.501.712, 32737.501.110.
 3. Одобрява експертна оценка №2022АО058/24.06.2022 г. на независим лицензиран оценител в размер на 6 240,00 лв. /шест хиляди двеста и четиридесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

 

Желязко Иванов: Докладна записка №484/28.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет  на  Община  Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61114.501.932,  с. Равна  гора,  ул.  „Васил Левски“  №15, община Созопол.

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат от четири гласа – „За“, комисията предлага докладна  записка  № 484  да  се  разгледа  на  общинска  сесия.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Тогава нека да гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

РЕШЕНИЕ №777

Общински съвет Созопол прие

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.“, приета с Решение №580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 47 кв. м. ид. ч. /четиридесет и седем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 61114.501.932/ЕКАТТЕ- шестдесет и една хиляди сто и четиринадесет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – деветстотин тридесет и две/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-457/03.07.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Равна гора, ул. “Васил Левски“ №15, община Созопол, целият с площ 937 кв. м./деветстотин тридесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 61114.501.354, 61114.501.822, 61114.501.827, 61114.501.548;
 2. Общински съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобствениците в имота при запазване на квотите на идеалните им части чрез продажба на: 47 кв. м. ид. ч. /четиридесет и седем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 61114.501.932/ЕКАТТЕ- шестдесет и една хиляди сто и четиринадесет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – деветстотин тридесет и две/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-457/03.07.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Равна гора, ул. “Васил Левски“ №15, община Созопол, целият с площ 937 кв.м./деветстотин тридесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 61114.501.354, 61114.501.822, 61114.501.827, 61114.501.548.
 3. Одобрява експертна оценка №2022АО060/24.06.2022 г. на независим лицензиран оценител в размер на 790,00 лв. /седемстотин и деветдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко- продажба.

 

 

 

Желязко Иванов: Докладна записка №485/28.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет  на  Община  Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 63015.506.352, с. Атия, м. „Старо селище“ , община  Созопол.

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат от четири гласа – „За“, комисията предлага докладна  записка  № 485  да  се  разгледа  на  общинска  сесия.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Тогава нека да гласуваме!

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №778

Общински съвет Созопол прие

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.“, приета с Решение №580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 139 кв. м. ид. ч. /сто тридесет и девет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 63015.506.352/ЕКАТТЕ- шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район – петстотин и шест, поземлен имот – триста петдесет и два/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Атия, м. “Старо селище“, община Созопол, целият с площ 739 кв. м. /седемстотин тридесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване за „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, при граници и съседи: 63015.506.351, 63015.506.598, 63015.506.429, 63015.506.236;
 2. Общински съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобствениците в имота при запазване на квотите на идеалните им части чрез продажба на: 139 кв. м. ид. ч. /сто тридесет и девет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 63015.506.352/ЕКАТТЕ- шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район – петстотин и шест, поземлен имот – триста петдесет и два/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Атия, м. “Старо селище“, община Созопол, целият с площ 739 кв. м. /седемстотин тридесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване за „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, при граници и съседи: 63015.506.351, 63015.506.598, 63015.506.429, 63015.506.236,
 3. Одобрява експертна оценка №2022АО059/24.06.2022 г. на независим лицензиран оценител в размер на 5 100,00 лв. /пет хиляди и сто лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

 

Желязко Иванов: Докладна записка №488/30.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет  на  Община  Созопол  относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 58400.501.140, с. Присад, община Созопол.

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат от четири гласа – „За“, комисията предлага докладна  записка  № 488  да  се  разгледа  на  общинска  сесия.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Тогава нека да гласуваме!

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

РЕШЕНИЕ №779

Общински съвет Созопол прие

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.“, приета с Решение №580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 15 кв.м. ид.ч. /петнадесет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 58400.501.140/ЕКАТТЕ- петдесет и осем хиляди и четиристотин, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – сто и четиридесет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-54/29.09.2015 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Присад, община Созопол, целият с площ 926 кв.м./деветстотин двадесет и шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 58400.501.141, 58400.501.143, 58400.501.127, 58400.501.139;
 2. Общински съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобствениците в имота при запазване на квотите на идеалните им части чрез продажба на: 15 кв.м. ид.ч. /петнадесет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 58400.501.140/ЕКАТТЕ- петдесет и осем хиляди и четиристотин, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – сто и четиридесет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-54/29.09.2015 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Присад, община Созопол, целият с площ 926 кв.м./деветстотин двадесет и шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 58400.501.141, 58400.501.143, 58400.501.127, 58400.501.139,
 3. Одобрява експертна оценка №2022АО061/28.06.2022 г. на независим лицензиран оценител в размер на 230,00 лв. /двеста и тридесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

 

Желязко Иванов: Докладна записка №490/01.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет  на  Община  Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.258, с. Индже  Войвода, ул. „Родопи“, община Созопол.

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат от четири гласа – „За“, комисията предлага докладна  записка  № 490  да  се  разгледа  на  общинска  сесия.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Тогава нека да гласуваме!

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

РЕШЕНИЕ №780

Общински съвет Созопол прие

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.“, приета с Решение №580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 60 кв.м. ид.ч. /шестдесет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 32737.501.258/ЕКАТТЕ- тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двеста петдесет и осем/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-479/18.07.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Индже Войвода, ул. “Родопи“, община Созопол, целият с площ 663 кв.м./шестстотин шестдесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 32737.501.264, 32737.501.259, 32737.501.714, 32737.501.257, 32737.501.256, 32737.501.266;
 2. Общински съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственика Г. М. М. чрез продажба на: 60 кв.м. ид.ч. /шестдесет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 32737.501.258/ЕКАТТЕ- тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двеста петдесет и осем/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-479/18.07.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Индже Войвода, ул. “Родопи“, община Созопол, целият с площ 663 кв.м./шестстотин шестдесет и три квадратни метра/,  трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 32737.501.264, 32737.501.259, 32737.501.714, 32737.501.257, 32737.501.256, 32737.501.266,
 3. Одобрява експертна оценка №2022АО064/30.06.2022 г. на независим лицензиран оценител в размер на 1 370,00 лв. /хиляда триста и седемдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко - продажба.

 

Желязко Иванов: Докладна записка №491/01.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет  на  Община  Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.41.8, гр. Черноморец, с.о. „Червенка“, м. „Червенка“, община Созопол.

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат от четири гласа – „За“, комисията предлага докладна записка № 491 да се разгледа на общинска сесия.

 

 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Тогава нека да гласуваме!

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

РЕШЕНИЕ №781

Общински съвет Созопол прие

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.“, приета с Решение №580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 127 кв.м. ид.ч. /сто двадесет и седем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 81178.41.8/ЕКАТТЕ- осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – четиридесет и едно, поземлен имот – осем/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК находящ се в гр. Черноморец, с.о. “Червенка“, м. “Червенка“, община Созопол, целият с площ 705 кв.м./седемстотин и пет квадратни метра/,  трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „За вилна сграда“, при граници и съседи: 81178.41.7, 81178.41.15, 81178.41.996, 81178.41.9, 81178.41.6;
 2. Общински съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственика К. М. М. чрез продажба на: 127 кв.м. ид.ч. /сто двадесет и седем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 81178.41.8/ЕКАТТЕ- осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – четиридесет и едно, поземлен имот – осем/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007 г. на ИД на АГКК находящ се в гр. Черноморец, с.о. “Червенка“, м. “Червенка“, община Созопол, целият с площ 705 кв.м./седемстотин и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „За вилна сграда“, при граници и съседи: 81178.41.7, 81178.41.15, 81178.41.996, 81178.41.9, 81178.41.6,
 3. Одобрява експертна оценка №2022АО062/28.06.2022 г. на независим лицензиран оценител в размер на 19 350,00 лв. /деветнадесет хиляди триста и петдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

 

Желязко Иванов: Докладна записка №492/04.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет  на  Община  Созопол  относно: Продажба чрез публичен търг с тайно  наддаване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63015.503.141, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, площ 480 квадратни метра (кв.м.), с Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване (НТП): „Ниско застрояване /до 10m/“.

 Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат от четири гласа – „За“, комисията предлага докладна  записка  № 492  да  се  разгледа  на  общинска  сесия.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Тогава нека да гласуваме!

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

Въздържал се

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 14

За: 13

Против: 0

Въздържали се: 1

 

РЕШЕНИЕ №782

Общински съвет Созопол прие

 1. Общински съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 г.”, приета с Решение № 580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ с идентификатор 63015.503.141 /ЕКАТТЕ/ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и три, поземлен имот - сто четиридесет и едно/, с площ 480 кв.м. /четиристотин и осемдесет квадратни метра/, находящ се в община Созопол, с. Атия, с ТПТ: „Урбанизирана“ и НТП: "За ниско застрояване /до10m/", по КККР, одобрени със Заповед РД-18.12/24.04.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 63015.503.140, 63015.503.139, 63015.503.137, 63015.503.142, 63015.503.144.
 2. Общински съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да започне процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване на следният недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 63015.503.141 /ЕКАТТЕ/ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и три, поземлен имот - сто четиридесет и едно/, с площ 480 кв.м. /четиристотин и осемдесет квадратни метра/, находящ се в община Созопол, с. Атия, с ТПТ: „Урбанизирана“ и НТП: "За ниско застрояване /до10m/", по КККР, одобрени със Заповед РД-18.12/24.04.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 63015.503.140, 63015.503.139, 63015.503.137, 63015.503.142, 63015.503.144.
 3. Одобрява експертна оценка №2022АО057/24.06.2022 г. на независим лицензиран оценител в размер на 17 570 лв. /седемнадесет хиляди петстотин и седемдесет лева/ без включен ДДС, по която да се изкупи имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия по провеждането на процедурата и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

 

 

Желязко Иванов: Докладна записка №493/04.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.461, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност „Старо селище“, площ 489 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): „За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)“.

Г-н Пинелов спомена, че в по - предна докладна територията е урбанизирана, а тук е земеделска, но цената на квадрат е една и съща и попита защо се получава така. Г-н Петков обясни, че разликата не е голяма, защото и на двете места може да се строи.

След гласуване и с резултат от четири гласа – „За“, комисията предлага докладна  записка  № 493  да  се  разгледа  на  общинска  сесия.

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Тогава нека да гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

Въздържал се

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

Въздържал се

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 14

За: 12

Против: 0

Въздържали се: 2

 

 

РЕШЕНИЕ №783

Общински съвет Созопол прие

 1. Общински съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да продаде, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване, следния недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 63015.506.461 /ЕКАТТЕ/ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот – четиристотин шестдесет и едно/, с площ 489 кв.м. /четиристотин осемдесет и девет квадратни метра/, с местоположение: общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", с ТПТ: „Земеделска земя“ и НТП: "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)", по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 63015.506.228, 63015.506.225, 63015.506.593, 63015.506.199.
 2. Одобрява експертна оценка № 2022АО063/28.06.2022 год., на независим лицензиран оценител в размер на 17 900 лв. /седемнадесет хиляди и деветстотин лева/ без ДДС, по която да се изкупи имота.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по провеждането на процедурата и да сключи договор за покупко-продажба, със спечелилия кандидат.

 

 

 

Желязко Иванов: Докладна записка №530/12.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за възмездно учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия- частна държавна собственост, във връзка с  реализирането на етап II .2 - водоснабдителна система за с. Маринка, с. Димчево и с. Твърдица - етап II .2 за с. Димчево, община Бургас.

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат от четири гласа – „За“, комисията предлага докладна  записка  № 530  да  се  разгледа  на  общинска  сесия.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Тогава нека да гласуваме!

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

РЕШЕНИЕ №784

Общински съвет Созопол прие

Общински съвет – Созопол, на основание чл. 34, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал.1, т.8 от Закона местното самоуправление и местната администрация:

 1. Дава съгласие Община Созопол да отправи искане за възмездно учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия - частна държавна собственост с идентификатор 30822.44.12 по Кадастралната карта на с. Зидарово, Община Созопол във връзка с реализирането от Община Бургас на обект: „Водоснабдителна система на с. Маринка, с. Димчево и с. Твърдица – етап II“.
 2. Предвид първостепенното значение на обекта за Община Бургас и на основание чл.60, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет-Созопол допуска предварително изпълнение на настоящето решение, с оглед съкращаването на сроковете с цел защитата обществения интерес.

 

 

 

Желязко Иванов: Докладна записка №535/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет  на  Община  Созопол  относно: Обявяване на  проект „Улица IV клас, като продължение на улица с О.Т. 956-957 /кв. „Мисаря“/ до връзката с общински път BGS1220/ II-99, Созопол- Приморско- в.с. „Дюни”, м. „Мисаря“, землище на гр. Созопол, като общински обект от първостепенно значение към  „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 г.”, приета с Решение № 580/27.01.2022 г.

Галина Георгиева От името на вносителя внася допълнения: „Допълва със следния текст „обявява обект „Улица IV клас, като продължение на улица с О.Т. 956-957/кв.Мисаря/ до връзката с общински път BGS1220/ II-99, Созопол- Приморско-в.с. „Дюни”, м. „Мисаря“, землище на гр. Созопол“ за общински обект от първостепенно значение и допълва Раздел ІХ от Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2022 г.“

След гласуване и с резултат от четири гласа – „За“, комисията предлага докладна записка № 535 с така направеното допълнеие да се разгледа  на  общинска  сесия.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Тогава нека да гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №785

Общински съвет Созопол прие

      Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 , т.8 ,т.12 и т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл.8, ал.9, т.5 от Закона за общинската собственост, §5, т.73 от Допълнителни разпоредби на Закон за устройство на територията и чл.73, ал.1, т.2 от Закон за горите, обявява обект „Улица IV клас, като продължение на улица с О.Т. 956-957/кв.Мисаря/ до връзката с общински път BGS1220/ II-99, Созопол-Приморско-в.с.Дюни”, м.“Мисаря“, землище на гр.Созопол“ за общински обект от първостепенно значение и допълва  Раздел ІХ от  Програмата  за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за  2022 г, одобрена с решение №580/27.01.2022 г. със обект   „Улица IV клас, като продължение на улица с О.Т. 956-957/кв. Мисаря/ до връзката с общински път BGS1220/ II-99, Созопол-Приморско- в.с. Дюни”, м. “Мисаря“, землище на гр.Созопол“ , включително и  Поземлен имот 67800.36.30, общинска собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“, от който по влязъл в сила ПУП е обособен поземлен имот с проектен идентификатор 67800.36.414.

Желязко Иванов: Докладна записка №536/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Обявяване на  проект „ПУП- Парцеларен  план  за  улици  и  алеи  в местност „Света Марина“ землище гр. Созопол, в обхват между квартал Мисаря и общински път път BGS10-20, като общински обект от първостепенно значение към  „Годишната програма за управление  и  разпореждане  с  имоти – Общинска  собственост  за  2022 г.”, приета с  Решение  № 580/27.01.2022г.

 Тук също Галина Георгиева, от името на вносителя, направи изменение в решението. „Допълва със следния текст „обявява обект „ПУП-Парцеларен план за улици и алеи в местност Света Марина“ землище гр. Созопол, в обхват между квартал „Мисаря“ и общински път път BGS10-20 за общински обект от първостепенно значение и допълва Раздел ІХ от Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2022г.“

След гласуване и с резултат от четири гласа – „За“, комисията  предлага  докладна  записка  № 536,  с  така  направеното  допълнеие  да се  разгледа  на  общинска  сесия.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Тогава нека да гласуваме!

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №786

Общински съвет Созопол прие

      Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 , т.8 ,т.12 и т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл.8, ал.9, т.5 от Закона за общинската собственост, §5, т.73 от Допълнителни разпоредби на Закон за устройство на територията и чл.73, ал.1, т.2 от Закон за горите, обявява обект „ПУП-Парцеларен план за улици и алеи в местност „Света Марина“ землище гр.Созопол, в обхват между квартал Мисаря и общински път път BGS10-20 за общински обект от първостепенно значение и допълва Раздел ІХ от Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за  2022 г, одобрена с решение №580/27.01.2022 г. със обект   „ПУП-Парцеларен план за улици и алеи в местност Света Марина“ землище гр.Созопол, в обхват между квартал Мисаря и общински път път BGS10-20 , включително и :

  Поземлен имот 67800.36.44, държавна собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски и ведомствен път“.

  Поземлен имот 67800.36.15, частна собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“

  Поземлен имот 67800.36.14, частна собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“

  Поземлен имот 67800.36.13, частна собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“

  Поземлен имот 67800.36.12, частна собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“

  Поземлен имот 67800.36.55, частна собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“

  Поземлен имот 67800.36.56, частна собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“

  Поземлен имот 67800.36.5, частна собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“

  Поземлен имот 67800.36.46, общинска собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски и ведомствен път“.

  Поземлен имот 67800.36.422, общинска собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“

  Поземлен имот 67800.36.25, частна собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора

  Поземлен имот 67800.36.45, държавна собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски и ведомствен път“

  Поземлен имот 67800.36.20, частна собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“

  Поземлен имот 67800.36.19, частна собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“

  Поземлен имот 67800.36.18, частна собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“

  Поземлен имот 67800.36.22, частна собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“

  Поземлен имот 67800.36.23, частна собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“

  Поземлен имот 67800.36.27, общинска собственост,  горска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“

 

 

 

Желязко Иванов: Докладна записка №542/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор №81178.501.218, гр. Черноморец, ул. „Димо Николов“, община Созопол.

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат от четири гласа – „За“, комисията предлага докладна  записка  № 542  да  се  разгледа  на  общинска  сесия.

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Тогава нека да гласуваме!

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Против

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

Против

 

 

Общо гласували: 14

За: 12

Против: 2

Въздържали се: 0

 

 

РЕШЕНИЕ №787

Общински съвет Созопол прие

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022год.“, приета с Решение №580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 437 кв.м. ид.ч. /четиристотин тридесет и седем квадратни метра/ от поземлен имот 81178.501.218/ЕКАТТЕ- осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двеста и осемнадесет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК находящ се в гр.Черноморец, ул.“Димо Николов“, община Созопол, целият с площ 437 кв.м./четиристотин тридесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 81178.501.219, 81178.501.217, 81178.501.8, 81178.501.221, 81178.501.223;
 2. Общински съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и собствениците на законно построените сгради в имота: 437 кв.м. ид.ч. /четиристотин тридесет и седем квадратни метра/ от поземлен имот 81178.501.218/ЕКАТТЕ- осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двеста и осемнадесет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007 г. на ИД на АГКК находящ се в гр. Черноморец, ул. “Димо Николов“, община Созопол, целият с площ 437 кв.м./четиристотин тридесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 81178.501.219, 81178.501.217, 81178.501.8, 81178.501.221, 81178.501.223.
 3. Одобрява експертна оценка №2022АО068/11.07.2022 г. на независим лицензиран оценител в размер на 79 200,00 лв. /седемдесет и девет хиляди и двеста лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

 

Желязко Иванов: Докладна записка №543/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет  на  Община  Созопол  относно: Учредяване право на ползване за срок от една година, върху част от поземлен имот с идентификатор 30822.53.24, находящ се в землището на село Зидарово и поземлен имот с идентификатор 40124.65.711, находящ се в землището на  село Крушевец собственост на Община Созопол, в полза на „Асарел – Инвестмънт“ ЕАД – гр. София за извършване на дейности,  свързани  с  търсене  и  проучване  на  подземни  богатсва  в  площ  „Извор“, разположена  в  община Созопол, Бургас и Камено, област Бургас.

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат от четири гласа – „За“, комисията предлага докладна  записка  № 543  да  се  разгледа  на  общинска  сесия.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Тогава нека да гласуваме!

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №788

Общински съвет Созопол прие

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл. 57, ал.1 и чл.56, ал.3 във връзка с чл.59б, ал.3, т.2 от Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделски земи, чл. 70, ал. 1, и ал.2 във връзка с чл.86 ал.3, и ал.6, т1 от Закона за горите и чл.75, ал.1 от Закон за подземните богатства, Общински съвет Созопол дава съгласието си за учредяване на временно право на ползване върху части от поземлени имоти с идентификатори както следва:

100 ( сто  квадратни метра) кв.м от поземлен имот с идентификатор 30822.82.24 /по единния класификатор на административно - териториалните и териториалните единици /ЕКАТТЕ/ - тридесет хиляди осемстотин двадесет и две, кадастрален район – осемдесет и две, поземлен имот – двадесет и четири/, находящ се в с. Зидарово, вид територия – „Земеделска“ и  НТП – друг вид земеделска земя, целия с площ от 65 841 кв.м/ шестдесет и пет хиляди осемстотин четиридесет и един квадратни метра/.

 • 965 ( деветстотин шестдесет и пет квадратни метра) кв.м от поземлен имот с идентификатор 65.711 /по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици /ЕКАТТЕ/ - четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район – шестдесет и пет, поземлен имот – седемстотин и единадесет/, находящ се в с. Крушевец, вид територия – „Горска“ и НТП –широколистна гора,  целия с площ от 3 956 088 кв.м/ три милиона деветстотин петдесет и шест хиляди и осемдесет и осем квадратни метра/.

Правото на ползване се учредява върху части от гореописаните имоти - общинска частна собственост, с цел извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатства в площ „ Извор “ и в ползва на „Асарел – Инвестмънт“ ЕАД в качеството си на титуляр на №546/11.02.2020г на Министъра на енергетиката за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл.2, ал.1, т.1 от Закона за подземни богатства.

 1. Общински съвет гр. Созопол одобрява еднократна обща наемна цена за периода за 1 (една) година в размер на 140,00 лв. (сто и четиридесет лева) за общата площ на засегнатите имоти, описани в т.1 съгласно заключение в оценителски доклади, изготвени от доц. д-р Даниела Георгиева, притежаваща сертификат за оценителска правоспособност №820100017 от 07.07.2011 год.
 2. Общински съвет гр. Созопол одобрява еднократна обща стойност на дървесината на корен в сегашна възраст в размер на 721,30 лв. (седемстотин двадесет и един лева и тридесет стотинки) на засегнатите имоти, описани в т.1 съгласно заключение в оценителски доклади, изготвени от доц. д-р Даниела Георгиева, притежаваща сертификат за оценителска правоспособност №820100017 от 07.07.2011 год.
 3. Общински съвет възлага на Кмета на Община Созопол да издаде заповед в полза на заявителя и да сключи договор за предоставяне на правото.

 

 

 

Желязко Иванов: Докладна записка №544/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет  на  Община  Созопол  относно: Учредяване право на ползване за срок  от  една  година,  върху   части от поземлени имоти с идентификатор 30822.53.29 и 30822.83.105, находящи се в землището на село Зидарово, собственост на Община Созопол, в полза на „Асарел – Инвестмънт“ ЕАД – гр. София за извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатсва в площ  „Извор“,  разположена  в  община  Созопол,  Бургас и Камено, област Бургас.

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат от четири гласа – „За“, комисията предлага докладна  записка  № 544  да  се  разгледа  на  общинска  сесия.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Тогава нека да гласуваме!

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

Въздържал се

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

Въздържал се

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 14

За: 11

Против: 0

Въздържали се: 3

 

 

РЕШЕНИЕ №789

Общински съвет Созопол прие

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл. 57, ал.1 и чл.56, ал.3 във връзка с чл.59б, ал.3, т.2 от Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи и чл.75, ал.1 от Закон за подземните богатства, Общински съвет Созопол дава съгласието си за учредяване на временно право на ползване върху части от поземлени имоти с идентификатори както следва:
 • 341 ( триста четиридесет и един квадратни метра) кв.м от поземлен имот с идентификатор53.29 /по единния класификатор на административно - териториалните и териториалните единици /ЕКАТТЕ/ - тридесет хиляди осемстотин двадесет и две, кадастрален район – петдесет и три, поземлен имот – двадесет и девет/, находящ се в с. Зидарово, вид територия – „Земеделска“ и  НТП – пасище, целия с площ от 248 109 кв.м/ двеста четиридесет и осем хиляди сто и девет квадратни метра/.
 • 40 ( четиридесет квадратни метра) кв.м от поземлен имот с идентификатор 83.105 /по единния класификатор на административно - териториалните и териториалните единици /ЕКАТТЕ/ - тридесет хиляди осемстотин двадесет и две, кадастрален район – осемдесет и три, поземлен имот – сто и пет/, находящ се в с. Зидарово, вид територия – „Земеделска“ и НТП –гори и храсти в земеделска земя,  целия с площ от 1 454 кв.м/ хиляда четиристотин петдесет и четири квадратни метра/.

Правото на ползване се учредява върху части от гореописаните имоти - общинска частна собственост, с цел извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатства в площ „ Извор “ и в ползва на „ Асарел – Инвестмънт “ ЕАД в качеството си на титуляр на №546/11.02.2020 г на Министъра на енергетиката за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл.2, ал.1, т.1 от Закона за подземни богатства.

 1. Общински съвет гр. Созопол одобрява еднократна, обща, наемна цена за периода за 1 (една) година в размер на 12,00 лв. (дванадесет лева) за общата площ на засегнатите имоти, описани в т.1 съгласно заключение в оценителски доклади, изготвени от доц. д - р Даниела Георгиева, притежаваща сертификат за оценителска правоспособност №820100017 от 07.07.2011 год.
 2. Общински съвет възлага на Кмета на Община Созопол да издаде заповед в полза на заявителя и да сключи договор за предоставяне на правото.

Желязко Иванов: Докладна записка №548/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на основание чл.14, ал.6 от ЗОС на 41.00 кв. м идеални части от самостоятелен  обект  в  сграда  с  идентификатор  67800.504.224.4.3,  с  площ  от  143 кв. м., разположена в  сграда с идентификатор 67800.504.224.4, построена в поземлен  имот  с  идентификатор  67800.504.224,  находящ  се  в гр. Созопол,  площад „Черно море“ №1, бл.2.

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат от четири гласа – „За“, комисията предлага докладна  записка  № 548  да  се  разгледа  на  общинска  сесия.

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната?

 

Красимира Германова: Уважаеми г-н кмете, това е една докладна за която си говорихме преди няколко сесии и вие тогава я оттеглихте, защото аз имах претенции, че нищо не знаех за фондацията и т.н. Да, сега виждам, че има информация за фондацията, ама продължавам да твърдя, че тази фондация да покаже, че наистина е от обществена полза, трябва да има нещо, което е направила, трябва да има някакъв план с който да работи. И тук четейки целите на фондацията са малко „комични“ ли как да го кажа, аз съм съгласна че Съда и Агенцията по вписванията много не обръщат внимание на думите да не е срещу закона. Не обръщат внимание какво пишат фирмите, без значение дали са в обществена полза, дали са търговски дружества, но тука малко смешно, комично е това което е записано, нали част от целите, рестврация на архитектурно исторически обекти на остров „Св. Кирик и Юлита“. Г-н кмете, ние като община не можем, да направим рестврация, камо ли една фондация, която няма собственост върху „Св. Кирик и Юлита“, която ме навежда на мисълта, че или просто ей така са направени нещата, колкото да се вземе едно име, една фондация която иска да вземе обект на центъра на Созопол. Ей така без търг, без конкурс за едни 230, 240 лв., нали горе долу това е цената, и аз продължавам да си мисля че не би следвало общината по този начин да отдава обект, на тази фондация. Пак казвам нямам нищо против самата фондация или управителния съвет. Просто когато се разпореждаме със собственост на общината, в случая, да, имаме го като право според закона, но не мисля че те са доказали, че са в обществена полва. Защото ще зачета и самия закон какво пише „чл. 14, ал. 6 с Решение на Общински съвет, имоти по ал. 1, тоест свободни не жилищни имоти, частна собственост, могат да се отдават под наем без търг или конкурс за – здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нуждни на населението, както и на юридически лица с нестопанска цел, осъществяваща дейност с обществена полза по ред определена в наредбата и т.н“. Има една думичка „осъществяваща дейност“, ние в момента виждаме само намерения и то намерения които пак казвам, за мен част от тях са комично изпразени в целите на дружеството при регистрация в Агенцията по вписванията. Искам да ме разберете правилно в какъв смисъл го казвам. И нали не знам, може да проведем една дискусия по тази докладна, ако искате може да го подлагате на гласуване, няма проблем. Аз просто си изказвам мнение и не съм съгласна по този начин да бъде преотдадена на дружеството. Благодаря!

Тихомир Янакиев: Уважаема г-жо Германова, да разбирам за това, първо искам да кажа, че аз не искам да ме разбирате погрешно. Това не е нещо, което аз на всяка цена  държа. При нас е постъпило искане от въпросния субект, с нестопанска цел и ние, както е по закон го свеждаме до вашето внимание на Общински съвет. Лично за мен, да може би… но ние много често бяхме обсъждали в годините, когато се дискутираше остров „Св Кирил и Юлита“. Начина по който евентуално може да се развие тази територия и много често там в това нещо сме говорили, че трябва да са приобщени. И държавата и частни субекти, които евентуално да помагат било с визия, било с изработването на някакви стратегии или което би помогнало един ден, тази територия което е в момента да не е във вида в който е в момента. Аз не мога да ставам адвокат на господина, който е на фондацията или на хората, които са във фондацията. Но може би една от причините е била точно тази да вмъкнат това нещо в тяхното нещо. Мога само да дискутирам това, което касае мен лично, пряко – финансовата част, наема който ние бихме взели, тоест ние не отдаваме на някой нещо безвъзмездно, нещо което в закона ми се стори че пише безвъзмездно, без търг или конкурс.

Светлана Лулева: Без конкурс.

Тихомир Янакиев: В случая, те могат да се вместят в тази цялата работа, ако докажат, че могат да бъдат в обществена полза. В тези 2 години подред, това което аз знам за тази фондация е, че правят фестивал, който аз лично не съм посещавам. Може би, трябваше да го посетя, те 2 години ми пращат покана,но така и не успях да отида. До колкото знам той е безплатен. В тази връзка и в тази част може да се види, че има някаква дейност, за обществена полза. А иначе самото помещение, което би се отдало не е атрактивно и вие го знаете. Но дали ще се лишим 2 500 лв. на година  или не, няма да има кой знае какво значение за бюджета на Община Созопол. Пък вие ще прецените дали ще го отдадем под наем на този етап, макар че е хубаво, където има възможност, защото така запълнихме дупките и така стабилизирахме Община Созопол от тук малко, от там малко и така станаха тези милиони, които имаме в сметката и намалените милиони, които са по задълженията. Така че от тази гледна точка не мога да ви дам съвет, както прецените. За мен фондацията би могла да развива може би, някаква дейност, както навремето са развивали и други фондации са развивали дейност. Правили са проекти, участвали са в проекти, може би, не знам не мога да ви кажа.

Красимира Германова: Да, г-н кмете, не сме давали мисля че на фондации или частни фондации, никога не сме давали без търг, без конкурс. Така не сме ги поставяли в някакво облагодетелствано положение, дори и да са показвали и те много от тях са работели в обществена полза. Аз съм съгласна, че…

Тихомир Янакиев: Даже са използвали безвъзмездно собственост общинска, така че не съм съвсем съгласен с вас.

Красимира Германова: Аз съм съгласна с вас, да така е.. И аз точно в този смисъл така повдигах въпроса, исках да стане дискусия, защото разберете г-н Янакиев, смешно е! Не знам кой им е правил това, аз мога ли да дойда във вашия дом и да правя реконструкция или вие в моя дом да правите реконструкции. Или да го обявите в съда и да парадирате, че го имате в съда и мога да го направя ли? То няма закон, който да позволи на който и да е в чужда собственост да прави. Мисля че в България, юристите ще кажат тука, че собствеността е неприкосновена. Не мога да си представя, че една фондация в колкото и обществена полза да е ще прави реконструкция в собственост на Министерството на културата.

Тихомир Янакиев: Аз пък не мога да си представя, че тази фондация, утре като се настани да прави каквото и да било, ще направи трансформация на „Св. Кирик и Юлита“.

Красимира Германова: Това са и останалите цели, които е написала. Така че в този смиъсл исках да има една дискусия…..

Тихомир Янакиев: Как да я направя, като аз съм индеферентен към тази фондация и към тази работа. Както прецени Общински съвет, който гласува, гласува.

Красимира Германова: Не знам, защо не писаха тука….

Тихомир Янакиев: Утре ако не го вкараме, ще ме обвинят, защо не го вкарате в Общински съвет.

Красимира Германова: Нямам нищо против, това че сте го вкарали, просто го коментираме в момента, защото ние трябва да вземем решение все пак.

Светлана Лулева: В тази връзка, понеже имах честта да работя с една от фондациите, които дълги години е работила на остров „Св. Кирил и Юлита“ и така мога да кажа, че съм пряко ангажирана. Аз  тука в този управителен съвет, не виждам нито един археолог, кой ще консервира, кой ще реставрира и какво точно ще се реставрира. Защо не беше поканен нито един член от хората, които разкопават този остров. От 2008 г. този остров благодарение на Божидар Димитров, там се извършват разкопки. Има един човек, който се казва Кристина Панайотова, който всички познаваме и тя беше основоположника на зачеването на тези разкопки. Има една друга фондация „Балканско наследство“, която когато липсваха средства в държавата те подсигуряваха средства с помощта на студенти – чужденци (американци, канадци и т.н.), за да поддържат там и да може да се консервира, да се реставрира и по някакъв начин да се продължи това нещо да не се загуби. Има едни, други хора в нашия археологически музей, които денонощно се грижат и описват всичките находки реставрират, буквално с труда си. И това са хората, които трябва да участват там. Г-н Недев, най- малкото е специалист в областта и там е цялото наследство и цялото това богатство, което е намерено е вътре в този музей. Има много археолози, които публикуват в национални издания във Франция на френски има преведени в тези находки, които са реставрирани и се намират в нашия музей. Нито един от тези хора, които казват че ще консервират и ще реставрират, аз не виждам да са специалисти в областта. Освен това нещо ми направи впечатление, те първоначалните им имуществени връзки са в размер на 250 лв. С 250 лв. ли ще реставрират тези хора, дяловете 250 лв. и това е смешно и аз призовавам колегите, нека се абстрахираме от политическа принадлежност, нека да говорим реално, това е много болна тема поне за мен. Ние много пъти сме ги обсъждали нещата, искаме да си го вземеме и искаме да направим много неща на този остров и той трябва да принадлежи на Община Созопол. Община Созопол трябва да се грижи за този остров. Но колеги това е абсолютен фарс! Една организация, която наистина не знае, какво ще прави с този остров. Може би имат изключително добри намерения, сигурно е така. Може би ще привличат специалисти  в областта, които да им обясняват, какво точно трябва да правят. Ние можем само да гадаем. Но аз не мисля, че тези хора най-малко трябваше да дойдат и съвместно с Община Созопол да включат представител, който да влезе в тази огранизация или който да бъде консултант. И след това да им се даде помещение вече и те да развиват, каквато и да била дейност, нали за благото на този остров. Колежката Германова е изключително права, когато казва „как някой ще прави нещо в чуждия дом“. Те нямат представа, какви разрешителни се вадят, за да можеш да стъпиш на този остров и да направиш, каквото и да било. За консервация и реставрация въобще няма да коментираме там темата. Благодаря!

Йордан Петков: След оттеглянето, кмета ми даде задача да разуча информациите за тази фондация. Недейте пренебрегва факта, че тази фондация има събрани подписи от наши граждани. Все пак тези хора искат с нещо да допринесът, за връщането на този остров към общината или за някаква част. Това, че в техния устав са си сложили някакви думи, общината не може да отговаря, защо някаква фондация си е сложила в устава, че ще реставрира. Разбира се, те нямат право да реставрират. Но ние сме длъжни, това са хора, които се опитват да помогнат на общината и аз не виждам никакъв проблем. Да не говорим, че има организации от 4 жени и сме им дали помещение на тях, но това са хора от Созопол, които искат да помагат за общината. Нека да го приемем така, извинявайте много.

Георги Пинелов: Абсолютно сте прав! Аз също искам да кажа, във връзка с подписката, сега се сещам, беше събрана 2019 г., ако не греша. Там беше доста еуфорично настроението и аз ако не бъркам, мисля че дори и аз съм се разписал. Мисля, че всеки нормален гражданин, би се разписал… Всеки от нас би искал да си получим остров „Св. Кирил и Юлита“ и аз не мисля, че това трябва да бъде прилагано, защото няма касателство. Който, както намери за добре така да гласува.

Светлана Лулева: Искам само да кажа на г-н Петков, значи, не бъркайте двете неща, ние нямаме нищо против, говорим принципно. Не трябва да се спекулира с това нещо – дали искаме или не искаме. Приложена е подписка да се развива, това е наша болна тема и ние си го искаме този остров. Въобще не става въпрос за това нещо. Не може всеки, ти казваш 4 жени, ама тези жени работят с благотворителна кауза. А тука говорим за нещо сериозно. Ако ще правим нещо, да го правим както трябва, а не ей така просто.

Георги Пинелов: Реално говорим за едно помещение, което да е офис на тази фондация.

Тихомир Янакиев: Благодаря! Искам само да кажа, първо аз като кмет нямам касателство върху устава на частните дружества. Аз не съм човек, който да предложи на някой нещо, да вкара в устава. Както честно да ви кажа не съм гледам уставите на дружествата, на които даваме под наем помещенията. Ние сме ви предложили чисто техническа част, някой ако иска да вземе нещо под наем и вие ми казвате – „да“ или „не“. Аз нито оспорвам, нито приемам принципите на действия на тази организация, техния устав, целите им какви са. За мен това което се случва там е кощунство. На този етап, нещата които са намерени вече трябва да се експонират, трябва да се консервират, да се предложи на обществото, да се гледат, а не всяка година да си говорим алабализми. Намерихме кокалче, костица там и чували разпокъсани вече от вятъра с пясъци. Едни отворени порутени сгради, а вътре едни кокалаци се разнасят… Аз ви казвам, даваме ли под наем нещо на някого или не даваме, ако кажете не даваме, не се притеснявайте изобщо. Няма проблем!

Цветелин Георгиев: Не може ли да бъде с търг или конкурс?

Красимира Германова: Уважаеми колеги, уважаеми господа от общинска администрация, моето изказване беше в посока следвайки закона, където е записано, че трябва да бъде в обществена полза даденото дружество с нестопанска цел. За мен начина по който е предоставена информацията от фондацията, аз не виждам да е в обществена полза. Тоест, че те първо са написали нещо комично, сигурна съм, че всички се съгласявате с мен. В крайна сметка те с нищо не са показали, че са в обществена полза. Не знам за кой визирате тези 4 жени г-н Петков, но предполагам, че да сме го дали, значи по някакъв начин са се показали. Сега чувам, че са правили някакъв фестивал…. Използвали сме всичко възможно и преди да си върнем този остров. За всички е ясно, че една емблематична сгада, просто заминава от нехайството на държавата.

Цветелин Георгиев: Аз искам да кажа, че да се създаде една фондация, трябва да дадеш точна конкретна цел. Те са представили тази цел. Г-жа Германова, след като казва че според нас така прочетено те не допринасят за социално действие или развитие. Ние можем да преценим, че няма да е по чл. 14, а ще е редовно с търг. Не знам дали може да стане или да се добави, да се промени. Пак го даваме да не седи празно, просто да не е по член без търг и по този член и по тази алинея.

Галина Георгиева: Искате да се смени, да се направи предложение за изменение на решението и съответно, вместо разпоредбата да бъде представено без търг или конкурс, да бъде разпоредбата с търг или конкурс. За промяна трябва да се гласува предложението и чак след това.

Цветелин Георгиев: Оттеглям си предложението.

Георги Пинелов: Колеги, предлагам да подложим на гласуване докладната.

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Против

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

Въздържал се

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

Въздържал се

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Против

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

Против

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

Против

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

Против

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

Против

 

 

Общо гласували: 14

За: 6

Против: 6

Въздържали се: 2

РЕШЕНИЕ №790

Общински съвет Созопол не прие

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021г.”, приета с №321/09.02.2021г.  на Общински съвет Созопол, като включва самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.504.224.4.3 / ЕКАТТЕ- шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район –петстотин и четири, поземлен имот- двеста двадесет и четири, сграда- четири, самостоятелен обект- три/ по КККР одобрени със заповед №РД-18-60/04.10.2007г. на ИД на АГКК, с площ от 143 / сто четиридесет и три/ кв. м. и предназначение „За обществено хранене“.
 2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.14 ал.6 от ЗОС да се предостави под наем без търг или конкурс на юридически лица с нестопанска цел , осъществяващи дейности в обществена полза за съответните нужди на населението за задоволяване на съответните нужди на населението за период от 5/пет/ години, както следва:

2.1. 41.00 кв. м. идеални части  от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.504.224.4.3 / ЕКАТТЕ- шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район –петстотин и четири, поземлен имот- двеста двадесет и четири, сграда- четири, самостоятелен обект- три/ по КККР одобрени със заповед №РД-18-60/04.10.2007г. на ИД на АГКК, с площ от 143 / сто четиридесет и три/ кв. м. и предназначение „За обществено хранене“. Обектът е разположен в сграда с идентификатор 67800.504.224.4 / ЕКАТТЕ- шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район –петстотин и четири, поземлен имот- двеста двадесет и четири, сграда- четири/, построена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224 идентичен с УПИ XI-общ. кв.49 по плана на гр. Созопол.

2.2. Месечният наем, определен по реда на чл.20 от НРПУОС съгласно „Тарифа за минималния размер на месечен наем за един квадратен метър при отдаване под наем на общинско имущество на община Созопол“ за съответното помещение е в размер на 196,80лв./сто деветдесет и шест лева  и осемдесет стотинки/ без ДДС.

 1. Възлага на кмета на община Созопол да сключи договор с г-н Йосиф Михайлов Спиридонов в качеството му на председател на Фондация „Остров Св. Кирик и Созопол“ за предоставяне под наем на помещението.

 

 

 

Желязко Иванов: Докладна записка №549/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет  на  Община  Созопол  относно:  Отдаване под наем, без провеждането  на  търг или конкурс, на част от втори етаж на сграда, с идентификатор  30822.501.111.2,  със  застроена  площ от 270 квадратни метра (кв.м.), брой етажи 2 /два/, с предназначение: „За здравни и социални услуги“,  Община  Созопол,  село  Зидарово,  ул. „Ал. Георгиев – Коджакафалията“ ет.2 № 27.

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат от четири гласа – „За“, комисията предлага докладна  записка  № 549  да  се  разгледа  на  общинска  сесия.

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Тогава нека да гласуваме!

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 13

За: 13

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

 

РЕШЕНИЕ №791

Общински съвет Созопол прие

 1. Общински съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.”, приета с Решение №580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот - частна общинска собственост, а именно: СОС с идентификатор 30822.501.111.1.2 /ЕКАТТЕ – тридесет хиляди осемстотин двадесет и две, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот – сто и единадесет, сграда- едно, самостоятелен обект- две/, със застроена площ 270 кв. м. /двеста и седемдесет квадратни метра/, с предназначение "За здравни и социални услуги", с местоположение: Община Созопол, село Зидарово, п. к. 8160, ул. "Ал. Георгиев- Коджакафалията" ет.2, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-478/18.07.2019 год., на изпълнителния директор на АГКК, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж-няма; по обекта- 30822.501.111.1.1; над обекта- няма.
 2. Общински съвет Созопол, на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.14 ал.6 от ЗОС разрешава на Кмета на Община Созопол, да отдаде под наем без търг или конкурс, за здравни дейности, за задоволяване на съответните нужди на населението, за период от 5 /пет/ години, недвижим имот - частна общинска собственост, а именно: лекарски кабинет с площ 22,50 кв. м. (двадесет и два цяло и пет квадратни метра), манипулационна зала с площ от 13,23 кв. м. (тринадесет цяло двадесет и три квадратни метра), чакалня  с площ 24,57 кв. м. (двадесет и четири цяло петдесет и седем квадратни метра) и санитарно помещение с площ 5,86 кв. м (пет цяло осемдесет и шест квадратни метра) находящи се на втори етаж от сграда, с идентификатор 30822.501.111.1 /по единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици /ЕКАТТЕ/  - тридесет хиляди осемстотин двадесет и две, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот – сто и единадесет, сграда - едно/, със застроена площ 270 кв. м. /двеста и седемдесет квадратни метра/, брой етажи 2 /два/, с предназначение "За здравни и социални услуги", построена в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 30822.501.111, с местоположение: Община Созопол, село Зидарово, п.к. 8160, ул. "Ал. Георгиев-Коджакафалията" ет.2, по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), одобрени със Заповед № РД-18-478/18.07.2019 год., на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж-няма; по обекта- 30822.501.111.1.1; над обекта- няма.
 3. Определя месечен наем, на основание чл. 14, ал. 8 от ЗОС, за гореописаните помещения, в размер на 82,70 лв. (осемдесет и два лева и седемдесет стотинки), без включен ДДС, съгласно Тарифа за минималния размер на месечен наем за един квадратен метър при отдаване под наем на общинска собственост.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да сключи договор с д-р Михаил Димитров Христов, за предоставяне под наем на гореописаните помещения.

 

 

 

 

Желязко Иванов: Докладна записка №550/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет  на  Община  Созопол  относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти - частна общинска собственост, с идентификатори: 32737.48.18, 32737.48.19 и 32737.88.15, находящи се в общ. Созопол, с. Индже войвода.

Галина Георгиева от името на вносителя внесе допълнение в решението „Нова последна точка със следния текст „Корекция на наемната цена се извършва в тримесечен срок след края на всяка година с индекса на цените и инфлацията на Националния статистически институт за изминалия период“.

След гласуване и с резултат от четири гласа – „За“, комисията  предлага  докладна  записка № 550, с така направеното допълнение, да се  разгледа  на  общинска  сесия.

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Тогава нека да гласуваме!

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 12

За: 12

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

РЕШЕНИЕ №792

Общински съвет Созопол прие

 1. Общински съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.”, приета с Решение № 580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва всички имоти подробно описани както следва:

            1.1. Поземлен имот с идентификатор 32737.48.18 /ЕКАТТЕ - тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – четиридесет и осем, поземлен имот - осемнадесет/, с площ 44 062 кв.м. /четиридесет и четири хиляди шестдесет и два квадратни метра/, с местоположение общ. Созопол, землище на с. Индже войвода, местност "Пожарето", с ТПТ: "Земеделска", НТП: "Нива", категория 9 /девета/, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-126/24.07.2017 год., от изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, съседи: 32737.48.15, 32737.48.16, 32737.48.17, 32737.49.27, 32737.47.113.

            1.2. Поземлен имот с идентификатор 32737.48.19 /ЕКАТТЕ - тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – четиридесет и осем, поземлен имот - деветнадесет/, с площ 33 216 кв.м. /тридесет и три хиляди двеста и шестнадесет квадратни метра/, с местоположение общ. Созопол, землище на с. Индже войвода, местност "Пожарето", с ТПТ: "Земеделска", НТП: "Нива", категория 9 /девета/, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-126/24.07.2017 год., от изпълнителния директор на АГКК, съседи: 32737.48.15, 32737.71.45, 32737.49.3, 32737.49.32, 32737.49.2, 32737.49.1, 32737.49.30, 32737.48.27, 32737.48.14.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 32737.88.15 /ЕКАТТЕ - тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – осемдесет и осем, поземлен имот - петнадесет/, с площ 69 760 кв.м. /шестдесет и девет хиляди седемстотин и шестдесет квадратни метра/, с местоположение общ. Созопол, землище на с. Индже войвода, местност "Кехалов врис", с ТПТ: "Земеделска", НТП: "Нива", категория 5 /пета/, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-126/24.07.2017 год., от изпълнителния директор на АГКК, съседи: 32737.88.23, 32737.88.12, 32737.88.17, 32737.63.17, 32737.88.18, 32737.88.20, 32737.88.19.

 1. Общински съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на Община Созопол да проведе публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 9 /девет/ години на имоти - частна общинска собственост, а именно:

            2.1. Поземлен имот с идентификатор 32737.48.18 /ЕКАТТЕ - тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – четиридесет и осем, поземлен имот - осемнадесет/, с площ 44 062 кв.м. /четиридесет и четири хиляди шестдесет и два квадратни метра/, с местоположение общ. Созопол, землище на с. Индже войвода, местност "Пожарето", с ТПТ: "Земеделска", НТП: "Нива", категория 9 /девета/, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-126/24.07.2017 год., от изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, съседи: 32737.48.15, 32737.48.16, 32737.48.17, 32737.49.27, 32737.47.113.

            2.2. Поземлен имот с идентификатор 32737.48.19 /ЕКАТТЕ - тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – четиридесет и осем, поземлен имот - деветнадесет/, с площ 33 216 кв.м. /тридесет и три хиляди двеста и шестнадесет квадратни метра/, с местоположение общ. Созопол, землище на с. Индже войвода, местност "Пожарето", с ТПТ: "Земеделска", НТП: "Нива", категория 9 /девета/, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-126/24.07.2017 год., от изпълнителния директор на АГКК, съседи: 32737.48.15, 32737.71.45, 32737.49.3, 32737.49.32, 32737.49.2, 32737.49.1, 32737.49.30, 32737.48.27, 32737.48.14.

2.3. Поземлен имот с идентификатор 32737.88.15 /ЕКАТТЕ - тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – осемдесет и осем, поземлен имот - петнадесет/, с площ 69 760 кв.м. /шестдесет и девет хиляди седемстотин и шестдесет квадратни метра/, с местоположение общ. Созопол, землище на с. Индже войвода, местност "Кехалов врис", с ТПТ: "Земеделска", НТП: "Нива", категория 5 /пета/, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-126/24.07.2017 год., от изпълнителния директор на АГКК, съседи: 32737.88.23, 32737.88.12, 32737.88.17, 32737.63.17, 32737.88.18, 32737.88.20, 32737.88.19.

 1. Определя годишен наем, на основание чл. 14, ал. 8 от ЗОС, за гореописаните имоти, както следва:

-за ПИ с идентификатор 32737.48.18, с площ 44 062 кв.м., ТПТ: „Земеделска земя“, НТП: „Нива“, категория – 9 /девета/, в размер на 366,00 лв. /триста шестдесет и шест лева/ без ДДС. 

- за ПИ с идентификатор 32737.48.18, с площ 33 216 кв.м., ТПТ: „Земеделска земя“, НТП: „Нива“, категория – 9 /девета/ в размер на 276,00 лв. /двеста седемдесет и шест лева/ без ДДС.

- за ПИ с идентификатор 32737.88.15 с площ 69 760 кв.м., ТПТ: „Земеделска земя“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 5 /пета/ в размер на 580,50 лв. /петстотин и осемдесет лева и петдесет стотинки/ без ДДС.

 1. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по провеждането на процедурата.
 2. Корекция на наемната цена се извършва в тримесечен срок след края на всяка година с индекса на цените и инфлацията на Националния статистически институт за изминалия период.

 

 

 

Желязко Иванов: Докладна записка №551/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: провеждане на публично оповестен конкурс  за  отдаване  под  наем  на земеделски имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Равна гора.        

Галина Георгиева, тук също, от името на вносителя внесе допълнение в решението „Нова последна точка със следния текст „Корекция на наемната цена се извършва в тримесечен срок, след края на всяка година, с индекса на цените и инфлацията на Националния статистически институт за изминалия период.“

След гласуване и с резултат от четири гласа – „За“, комисията предлага докладна записка № 551 с така направеното допълнеие да се разгледа  на  общинска  сесия.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Тогава нека да гласуваме!

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Против

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

Против

 

Общо гласували: 13

За: 11

Против: 2

Въздържали се: 0

 

 

Георги Пинелов: Колеги, нека прегласуваме докладната, тъй като г-н Георгиев е гласувал с картата на г-н Рейзи, а него го няма!

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Против

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

Против

 

 

Общо гласували: 13

За: 11

Против: 2

Въздържали се: 0

 

 

 

РЕШЕНИЕ №793

Общински съвет Созопол прие

 1. Общински съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.”, приета с Решение № 580/27.01.2022 год. на Общински съвет Созопол, като включва всички имоти подробно описани както следва:

Поземлен имот с идентификатор 61114.14.20. с площ 85 176 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид земеделска земя“, категория: 9 /девета/,находящ се в с. Равна гора, м.“Капинова каба“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.23.127. с площ 1777 146 кв.м., ТПТ: „Земеделска земя“, НТП: „Друг вид земеделска“, категория  - 8 /осма/, находящ се в с. Равна гора, м.“Клисаджика“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.13.20. с площ 12 910 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Друг вид земеделска земя“, категория – 4 /четвърта/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.15.59. с площ 13 897 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Друг вид земеделска земя“, категория – 4 /четвърта/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.18.42. с площ 37 762 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Друг вид земеделска земя“, категия – 4 /четвърта/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.11.38, с площ 488 994 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Юнтала“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.32.140, с площ 52 681 кв.м., ТПТ: Земеделска“, НТП: „Друг вид земеделска земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Милков гроб“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.44.24, с площ 40 073 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.44.25, с площ 50 010 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.45.8, с площ 40 954 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 5 /пета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Осена“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.22.113, с площ 90 342 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 5 /пета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Каяджика“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.45.2, с площ 10 000 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 5 /пета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Осена“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.43.85, с площ 31 966 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 8 /осма/, находящ се в с. Равна гора, м.“Бабина Тодорина“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.14.1, с площ 2 349 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 5 /пета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Осена“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.44.9, с площ 10 137 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.44.11, с площ 11 700 кв.м., ТПТ: “Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.33.14, с площ 3 309 кв.м., ТПТ: “Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 8 /осма/, находящ се в с. Равна гора, м.“Чатарлъка“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.34.32, с площ 3 057 кв.м., ТПТ: “Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 8 /осма/, находящ се в с. Равна гора, м.“Исин келеме“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.22.39, с площ 6 998 кв.м., ТПТ: “Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 5 /пета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Каяджика“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.26.5, с площ 14 338 кв.м., ТПТ: “Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Георгиев баир“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.13.1, с площ 3 784 кв.м., ТПТ:“Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 5 /пета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол;

 1. Общински съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на Община Созопол да проведе публично оповестен конкурс, за отдаване под наем за срок от 9 /девет/ години на имоти - частна общинска собственост, а именно:

Поземлен имот с идентификатор 61114.14.20. с площ 85 176 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид земеделска земя“, категория: 9 /девета/,находящ се в с. Равна гора, м.“Капинова каба“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.23.127. с площ 1777 146 кв.м., ТПТ: „Земеделска земя“, НТП: „Друг вид земеделска“, категория  - 8 /осма/, находящ се в с. Равна гора, м.“Клисаджика“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.13.20. с площ 12 910 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Друг вид земеделска земя“, категория – 4 /четвърта/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.15.59. с площ 13 897 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Друг вид земеделска земя“, категория – 4 /четвърта/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.18.42. с площ 37 762 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Друг вид земеделска земя“, категия – 4 /четвърта/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.11.38, с площ 488 994 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Юнтала“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.32.140, с площ 52 681 кв.м., ТПТ: Земеделска“, НТП: „Друг вид земеделска земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Милков гроб“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.44.24, с площ 40 073 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.44.25, с площ 50 010 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.45.8, с площ 40 954 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 5 /пета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Осена“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.22.113, с площ 90 342 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 5 /пета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Каяджика“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.45.2, с площ 10 000 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 5 /пета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Осена“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.43.85, с площ 31 966 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 8 /осма/, находящ се в с. Равна гора, м.“Бабина Тодорина“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.14.1, с площ 2 349 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 5 /пета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Осена“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.44.9, с площ 10 137 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.44.11, с площ 11 700 кв.м., ТПТ: “Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.33.14, с площ 3 309 кв.м., ТПТ: “Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 8 /осма/, находящ се в с. Равна гора, м.“Чатарлъка“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.34.32, с площ 3 057 кв.м., ТПТ: “Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 8 /осма/, находящ се в с. Равна гора, м.“Исин келеме“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.22.39, с площ 6 998 кв.м., ТПТ: “Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 5 /пета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Каяджика“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.26.5, с площ 14 338 кв.м., ТПТ: “Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Георгиев баир“, община Созопол;

Поземлен имот с идентификатор 61114.13.1, с площ 3 784 кв.м., ТПТ:“Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 5 /пета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол;

 1. Определя годишен наем, на основание чл. 14, ал. 8 от ЗОС, за гореописаните имоти, съгласно Методика за определяне на препоръчителна наемна пазарна стойност, на земеделски земи, както следва:

Поземлен имот с идентификатор 61114.14.20. с площ 85 176 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид земеделска земя“, категория: 9 /девета/,находящ се в с. Равна гора, м.“Капинова каба“, община Созопол – годишна наемна цена в размер на  1 747,50 лв. /хиляда седемстотин четиридесет и седем лева и петдесе стотинки/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.23.127. с площ 1777 146 кв.м., ТПТ: „Земеделска земя“, НТП: „Друг вид земеделска“, категория  - 8 /осма/, находящ се в с. Равна гора, м.“Клисаджика“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 3 633,00 лв. /три хиляди шестстотин тридесет и три лева/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.13.20. с площ 12 910 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Друг вид земеделска земя“, категория – 4 /четвърта/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 265,50 лв. /двеста шестдесет и пет и петдесет стотинки/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.15.59. с площ 13 897 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Друг вид земеделска земя“, категория – 4 /четвърта/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 285,00 лв. /двеста осемдесет и пет лева/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.18.42. с площ 37 762 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Друг вид земеделска земя“, категия – 4 /четвърта/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 775,50 лв. /седемстотин седемдесет и пет и петдесет стотинки/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.11.38, с площ 488 994 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Юнтала“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 10 029 лв. /десет хиляди и двадесет и девет/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.32.140, с площ 52 681 кв.м., ТПТ: Земеделска“, НТП: „Друг вид земеделска земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Милков гроб“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 1 081,50 лв. /хиляда осемдесет и един лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.44.24, с площ 40 073 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 822,00 лв. /осемстотин двадесет и два лева/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.44.25, с площ 50 010 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 1 026,00 лв. /хиляда двадесет и шест лева/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.45.8, с площ 40 954 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 5 /пета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Осена“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 840 лв. /осемстотин и четиридесет лева/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.22.113, с площ 90 342 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 5 /пета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Каяджика“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 1 854 лв. /хиляда осемстотин петдесет и четири лева/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.45.2, с площ 10 000 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 5 /пета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Осена“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 205,50 лв. /двеста и пет лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.43.85, с площ 31 966 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 8 /осма/, находящ се в с. Равна гора, м.“Бабина Тодорина“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 657,00 лв. /шестстотин петдесет и седем лева/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.14.1, с площ 2 349 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 5 /пета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Осена“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 49,50 лв. /четиридесет и девет лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.44.9, с площ 10 137 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 208,50 лв. /двеста и осем лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.44.11, с площ 11 700 кв.м., ТПТ: “Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 240,00 лв. /двеста и четиридесет лева/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.33.14, с площ 3 309 кв.м., ТПТ: “Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 8 /осма/, находящ се в с. Равна гора, м.“Чатарлъка“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 69,00 лв. /шестдесет и девет лева/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.34.32, с площ 3 057 кв.м., ТПТ: “Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 8 /осма/, находящ се в с. Равна гора, м.“Исин келеме“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 63,00 лв. /шестдесет и три лева/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.22.39, с площ 6 998 кв.м., ТПТ: “Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 5 /пета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Каяджика“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 144,00 лв. /сто четиридесет и четири лева/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.26.5, с площ 14 338 кв.м., ТПТ: “Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Георгиев баир“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 295,50 лв. /двеста деветдесет и пет лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

Поземлен имот с идентификатор 61114.13.1, с площ 3 784 кв.м., ТПТ:“Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 5 /пета/, находящ се в с. Равна гора, м.“Коруба“, община Созопол, годишна наемна цена в размер на 78,00 лв. /седемдесет и осем лева/ без ДДС

 

 1. Кандидатите да отговарят на следните условия: Да са регистрирани като земеделски производители; Да нямат задължения към Община Созопол; Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 2. Определя следните критерии и метод за оценка на предложенията:

Критерии за оценка се образуват по формулата

 

КО (комплексна оценка) = П1+П2 (максимум 100т.) и  се отразява в таблица-лист за оценка, където:

 

П 1 – Годишни наемно плащане на съответната оферта (максимум 30 т.)

Определя се по следната формула:

П1=(Ai/Amax)х25, където

Amax е предложеното най – високо годишно наемно плащане

Ai е годишното наемно плащане, предложена от съответния кандидат.

 

П2-Брой  имоти които кандидатa желае да наеме (максимум 70 т.)

П2 =(Аi/Amax)x50

Amax общо брой имоти за отдаване под наем

Ai- имоти които съответния кандидат, желае да наеме

 

 1. Отдаването под наем да се извърши при следните условия:

6.1.      Ако за срока на  договора за отдаване под наем влезе в сила на Решение по чл.27а ал.1 и ал.5 от ППЗСПЗЗ и въвод във владение по чл.33 ППЗСПЗЗ за имотите попадащи в списъщите за обезщение,  да се прекрати договора за наем.

6.2.      Наемателя на имотите няма право да променя начина на трайно ползване и промяна  предназначението на същите. 

 1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.
 2. Корекция на наемната цена се извършва в тримесечен срок след края на всяка година с индекса на цените и инфлацията на Националния статистически институт за изминалия период.

 

 

 

 

Желязко Иванов: Докладна записка №552/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет  на  Община  Созопол  относно:  Провеждане  на  публично  оповестен  конкурс  за  отдаване  под  наем  на  земеделски  имоти – частна  общинска собственост  находящи се в с. Индже войвода.

Тук отново Галина Георгиева, от името на вносителя, внесе допълнение в решението „Нова последна точка със следния текст „Корекция на наемната цена се извършва в тримесечен срок, след края на всяка година, с индекса на цените и инфлацията на Националния статистически институт за изминалия период.”

След гласуване и с резултат от четири гласа – „За“, комисията  предлага  докладна  записка  № 552,  с така направеното допълнеие, да се  разгледа  на  общинска  сесия.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Тогава нека да гласуваме!

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

РЕШЕНИЕ №794

Общински съвет Созопол прие

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022г.”, приета с Решение №580/27.01.2022 г.  на Общински съвет Созопол, като включва всички имоти подробно описани както следва:

 

 • Поземлен имот с идентификатор 32737.47.115 с площ 88 655 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета), находящ се в село Индже Войвода, местност “Домуз търла“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.49.26., с площ 6 254 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета), находящ се в село Индже Войвода, местност “Николчов баир“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.49.27., с площ 99 310 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета), находящ се в село Индже Войвода, местност “Домуз търла“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.49.29., с площ 6 933 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “Николчов баир“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.71.34., с площ 61 064 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в с.Индже Войвода, м.“Чардаклия“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.71.46., с площ 219 009 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “Жельов букак“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.71.44., с площ 35 959 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “Чардаклия“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.71.34., с площ 61 064 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “Чардаклия“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.50.42., с площ 25 406 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “Крушите“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.50.45., с площ 120 372 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “Пожарето“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.98.9., с площ 11 071 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “ Канчи Бурно“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.98.8., с площ 91 885 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “ Канчи Бурно“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.64.28., с площ 99 679 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “ Гъдриница“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.31.34., с площ 41 105 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в с. Индже Войвода, м.“ Канчи Бурно“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.53.34., с площ 53 578 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност“ Жельов букак“, община Созопол.

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.51  от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок до 9 /девет/ години на недвижими имоти – общинска частна собственост както следва:
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.47.115 с площ 88 655 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета), находящ се в село Индже Войвода, местност “Домуз търла“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.49.26., с площ 6 254 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета), находящ се в село Индже Войвода, местност “Николчов баир“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.49.27., с площ 99 310 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета), находящ се в село Индже Войвода, местност “Домуз търла“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.49.29., с площ 6 933 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “Николчов баир“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.71.34., с площ 61 064 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в с.Индже Войвода, м.“Чардаклия“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.71.46., с площ 219 009 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “Жельов букак“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.71.44., с площ 35 959 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “Чардаклия“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.71.34., с площ 61 064 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “Чардаклия“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.50.42., с площ 25 406 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “Крушите“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.50.45., с площ 120 372 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “Пожарето“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.98.9., с площ 11 071 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “ Канчи Бурно“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.98.8., с площ 91 885 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “ Канчи Бурно“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.64.28., с площ 99 679 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “ Гъдриница“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.31.34., с площ 41 105 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в с. Индже Войвода, м.“ Канчи Бурно“, община Созопол.
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.53.34., с площ 53 578 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност“ Жельов букак“, община Созопол.
 1. Определям годишен наем, на основание чл.14, ал.8 от ЗОС, за гореописаните имоти, съгласно Методика за определяне на препоръчителна наемна пазарна стойност, на земеделски земи както следва: въз основа на които да се проведе конкурса, както следва:
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.47.115 с площ 88 655 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета), находящ се в село Индже Войвода, местност “Домуз търла“, община Созопол – годишна наемна цена в размер на цена 736,50 лв. /седемстотин тридесет и шест лева и петдесет стотинки/ без ДДС
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.49.26., с площ 6 254 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета), находящ се в село Индже Войвода, местност “Николчов баир“, община Созопол. годишна наемна цена в размер на 52,50 лв. /петдесет и два лева и петдесет стотинки/ без ДДС
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.49.27., с площ 99 310 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета), находящ се в село Индже Войвода, местност “Домуз търла“, община Созопол годишна наемна цена в размер на 825,00 лв./ осемстотин двадесет и пет/ без ДДС
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.49.29., с площ 6 933 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “Николчов баир“, община Созопол - годишна наемна цена в размер на 58,50 лв./ петдесет и осем лева и петдесет стотинки/ без ДДС
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.71.34., с площ 61 064 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в с.Индже Войвода, м.“Чардаклия“, община Созопол годишна наемна цена в размер на 507,00 лв./ петстотин и седем лева / без ДДС
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.71.46., с площ 219 009 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “Жельов букак“, община Созопол годишна наемна цена в размер на 1 818,00 лв./ хиляда осемстотин и осемнадесет лева/ без ДДС
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.71.44., с площ 35 959 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “Чардаклия“, община Созопол годишна наемна цена в размер на 298,50 лв./ двеста деветдесет и осем лева и петдесет стотинки/ без ДДС
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.71.34., с площ 61 064 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “Чардаклия“, община Созопол годишна наемна цена в размер на 507,00 лв./ петстотин и седем лева/ без ДДС
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.50.42., с площ 25 406 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “Крушите“, община Созопол годишна наемна цена в размер на 211,50 лв./ двеста и единадесет лева и петдесет стотинки / без ДДС
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.50.45., с площ 120 372 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “Пожарето“, община Созопол годишна наемна цена в размер на 1000,50 лв./ хиляда лева и петдесет стотинки/ без ДДС
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.98.9., с площ 11 071 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “ Канчи Бурно“, община Созопол годишна наемна цена в размер на 93,00 лв./ деветдесет и три лева/ без ДДС
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.98.8., с площ 91 885 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “ Канчи Бурно“, община Созопол годишна наемна цена в размер на 763,50 лв./ седемстотин шестдесет и три лева и петдесет стотинки/ без ДДС
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.64.28., с площ 99 679 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност “ Гъдриница“, община Созопол годишна наемна цена в размер на 828,00 лв./ осемстотин двадесет и осем/ без ДДС
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.31.34., с площ 41 105 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в с. Индже Войвода, м.“ Канчи Бурно“, община Созопол годишна наемна цена в размер на 342,00 лв./ триста четиридесет и два лева/ без ДДС
 • Поземлен имот с идентификатор 32737.53.34., с площ 53 578 кв.м., Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, категория 9 (девета) находящ се в село Индже Войвода, местност“ Жельов букак“, община Созопол годишна наемна цена в размер на 445,50 лв./ четиристотин четиридесет и пет лева и петдесет стотинки/ без ДДС
 1. Кандидатите да отговарят на следните условия: Да са регистрирани като земеделски производители; Да нямат задължения към Община Созопол; Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 2. Определя следните критерии и метод за оценка на предложенията:

Критерии за оценка се образуват по формулата

КО (комплексна оценка) = П1+П2 (максимум 100т.) и  се отразява в таблица-лист за оценка, където:

П 1 – Годишни наемно плащане на съответната оферта (максимум 30 т.)

Определя се по следната формула:

П1=(Ai/Amax)х25, където

Amax е предложеното най – високо годишно наемно плащане

Ai е годишното наемно плащане, предложена от съответния кандидат.

 

П2-Брой  имоти които кандидатa желае да наеме (максимум 70 т.)

П2 =(Аi/Amax)x50

Amax общо брой имоти за отдаване под наем

Ai- имоти които съответния кандидат, желае да наеме

 1. Отдаването под наем да се извърши при следните условия:

6.1. Ако за срока на  договора за отдаване под наем влезе в сила на Решение по чл.27а ал.1 и ал.5 от ППЗСПЗЗ и въвод във владение по чл.33 ППЗСПЗЗ за имотите попадащи в списъщите за обезщение,  да се прекрати договора за наем.

6.2. Наемателя на имотите няма право да променя начина на трайно ползване и промяна  предназначението на същите. 

 1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.
 2. Корекция на наемната цена се извършва в тримесечен срок след края на всяка година с индекса на цените и инфлацията на Националния статистически институт за изминалия период.

 

 

 

 

Желязко Иванов: Докладна записка №553/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на разрешително за водовземане  и  ползване  на  повърхностен  воден  обект – язовир „До гробищата“ представляващ  № 000121 по КВС в землище на с. Равна гора, община Созопол, публична  общинска  собственост, ЕКАТТЕ 61114,  с  площ  62,158 дка, напояване на  земеделски  стопанства  /осигуряване   на вода за напояване чрез пивотни системи- 2 бр. на царевица за зърно, царевица за фураж и протеиновата култура фасул  за  фураж  за  изхранване  на  отглежданите  говеда  за  месо  от  заявителя/.

Общинският съветник Андрей Николов спомена, че в предходна сесия на въпросното  юридическо лице му е била прекратена дейноста с водоема, а сега отново  проявява  интерес  и  поиска  разяснение  от  г-жа Георгиева.  Тя  му  отговори,  че  правата  на  този  човек  не  са  прекратявани  и  разрешителните  в случая  са  му  необходими  за  друга  дейност.

След гласуване и с резултат от четири гласа – „За“, комисията предлага докладна записка № 553 да се разгледа на общинска сесия.

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната има ли? Няма! Нека да гласуваме!

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Против

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

Против

 

 

Общо гласували: 14

За: 12

Против: 2

Въздържали се: 0

 

 

РЕШЕНИЕ №795

Общински съвет Созопол прие

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 1, т. 3 а от Закона за водите да бъде издадено от Кметът на Община Созопол  разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект –язовир „ До гробищата“,представляващ  № 000121 по КВС в землище на с.Равна гора,община Созопол,публична общинска собственост,ЕКАТТЕ 61114,с площ 62,158 дка, с цел на водоползването – напояване на земеделски земи до изтичане срока на договора за концесия.
 2. 2. Приема предложения проект на Разрешително за водовземане и ползване на воден обект язовир „До гробищата“, с. Равна гора, община Созопол.
 3. Общински съвет – Созопол на основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение в защита на особено важен  интерес на „Екватор“ ЕООД- Кандидатстване по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год.

 

 

 

Желязко Иванов: Докладна записка №555/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет  на  Община  Созопол  относно: Допълване на „Годишната програма  за  управление  и  разпореждане   с имоти – Общинска собственост за 2022 г.” приета с Решение № 580/27.01.2022 г. с обекти на техническата инфраструктура  като  общински  от  първостепенно  значение.

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат от четири гласа – „За“, комисията предлага докладна  записка  № 555  да  се  разгледа  на  общинска  сесия.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната има ли? Няма! Нека да гласуваме!

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

 

За

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

РЕШЕНИЕ №796

Общински съвет Созопол прие

 

Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 , т.8 ,т.12 и т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл.8, ал.9, т.5 от Закона за общинската собственост, §5, т.73 от Допълнителни разпоредби на Закон за устройство на територията, допълва  Раздел ІХ от  Програмата  за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за  2022 г, одобрена с решение №580/27.01.2022 г. със обекти: „Етапно изграждане на канализационна мрежа за с. Атия и местност “Митков мост“ и канално помпени станции“ и “Реконструкция на общински път BGS-1210 (/ІІ-99/- Созопол – к-г „Каваците“– /ІІ-99/)в участъка от км:8+200 до км.:12+000.

 

Желязко Иванов: Това беше всичко от нашата комисия. Благодаря!

 

Георги Пинелов: Благодаря на г-н Иванов. Давам думата на председателя на комисията по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедания“, г-жа Анета Филипова.

 

Анета Филипова: На 25.07.2022 г. от 14:40 часа, се проведе редовно заседание на комисията по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедание“.

Присъстваха четири от пет члена на комисията, Стойчо Неделчев отсъстваше.

На заседанието присъстваха още: Георги Пинелов – председател на Общинския съвет; Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол; Иванка  Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол; Галина Георгиева - юрист на Община Созопол; Общински съветници и служители от общинска администрация.

Комисията разгледа следните докладни:

 

Докладна записка №529/08.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отпускане на еднократна финансова помощ.

 

По  докладната  нямаше  въпроси  и  коментари  и след гласуване с четири гласа „За“, комисията подкрепя докладна записка № 529 и предлага да бъде разгледана  на  общинска  сесия.

 

Георги Пинелов: Колеги,   някакви въпроси и коментари по докладната имате ли? Аз правя процедурно предложение докладната да се гласува анблок!

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

 

 

Георги Пинелов: Предложението да се гласува анблок се приема. Сега, нека да гласуваме цялата докладна!

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

 

За

 

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

РЕШЕНИЕ №797

Общински съвет Созопол прие

 1. I. Общински съвет - Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:

 

 1. Т. Н. К. - ЕГН: от с. Равадиново за извършена очна операция в размер на 200/двеста/лв.
 2. М. И. К.- ЕГН:  от с. Росен с ТЕЛК: 91% пожизнен за извършена съдова операция в размер на 1000/хиляда/ лв.
 3. К. С. С.- ЕГН:  от гр. Созопол за извършена ортопедична операция в размер на 500/петстотин/ лв.
 4. Д. М. Ч.- ЕГН: от с. Равна гора за извършена очна операция в размер на 200/двеста/ лв.
 5. З. Д. И.- ЕГН: от с. Равна гора с ТЕЛК: 90% за извършена очна операция в размер на 500/петстотин/ лв.

      6 . М. С. И. - ЕГН:   от с. Равадиново с ТЕЛК: 50% за извършена очна операция в размер на 500/петстотин/ лв.

 1. Т. А. Ю. - ЕГН:  от с. Крушевец за извършена лицево-челюстна операция в размер на 1000/хиляда/ лв.
 2. Т. Н. У.- ЕГН:  от гр. Созопол за извършена ортопедична операция в размер на 2000/две хиляди/ лв.
 3. З. И. Н. – ЕГН: от с. Зидарово за извършена ортопедична операция в размер на 500/петстотин/ лв.
 4. Р. И. А. – ЕГН:  от с. Зидарово за извършена ортопедична операция в размер на 1000/хиляда/ лв.
 5. А. С. К.- ЕГН:  от с. Индже войвода за извършена гинекологична операция в размер на 300/триста/ лв.
 6. С. А. К.- ЕГН:  от с. Индже войвода за извършена урологична операция в размер на 1300/хиляда и триста/ лв.
 7. Р. П. Д.- ЕГН: . от гр. Созопол за провеждане на рехабилитация в размер на 500/петстотин/ лв.
 8. В. С. Д. – ЕГН:  от с. Зидарово за извършена очна операция в размер на 200/двеста/ лв.
 9. К. И. К.– ЕГН: . от гр. Созопол за извършена урологична операция в размер на 2000/две хиляди/ лв.
 10. Д. Г. Г. – ЕГН: . от с. Атия за закупуване на лекарства за хронично заболяване в размер на 195/сто деветдесет и пет/ лв.
 11. Г. С. Ц.- ЕГН: . от гр. Созопол за закупуване на лекарства за онкологично заболяване в размер на 800/осемстотин/ лв.
 12. Т. Х. Л.- ЕГН:  от гр. Созопол за проведена очна операция в размер на 800/осемстотин/ лв.
 13. И. И. М.- ЕГН:  от с. Зидарово за извършена ортопедична операция в размер на 500/петстотин/ лв.
 14. А. Х. В. – ЕГН:  от с. Зидарово за извършена очна операция в размер на 200/двеста/ лв.
 15. Н. И. К. – ЕГН:  от гр. Созопол за извършена чернодробна операция в размер на 900/деветстотин/ лв.
 16.  Б. П. И. – ЕГН: от с. Зидарово за закупуване на лекарства и медицински консуматив в размер на 245/двеста четиридесет и пет/ лв.
 17. В. П. П. – ЕГН: от гр. Созопол за извършена ортопедична операция в размер на 500/петстотин/ лв.
 18. К. И. И. – ЕГН: от гр. Созопол за извършена неврохирургична операция в размер на 2000/две хиляди/ лв.
 19. И. Ж. К. - ЕГН: от гр. Созопол за извършена ортопедична операция в размер на 2000/две хиляди/ лв.
 20. Т. Х. С. – ЕГН:  от с. Крушевец за извършена ортопедична операция в размер на 2000/две хиляди/ лв.
 21. М. Н. Т. – ЕТН:  от с. Зидарово за извършена ортопедична операция в размер на 2000/две хиляди лева/ лв.

 

 

 

Анета Филипова: Г-н Председател, това беше всичко от нашата комисия. Благодаря!

 

 

Георги Пинелов: Колеги, благодаря ви за участието и конструктивната работа. Поради изчерпване на дневния ред, закривам тридесет и второто редовно заседание на Общински съвет Созопол. Хубав ден и бъдете здрави!

 

 

 

 

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ                       

Председател на Общински съвет - Созопол

 

 

 

 

 

 

 

Протоколчик: Йовита Илиева

 

 

 

Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра - за:

 1. Общински съвет – Созопол;
 2. Община Созопол;
 3. Областен управител на област Бургас;
 4. Районна прокуратура – гр. Бургас;
 5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол.

 

ПРОТОКОЛ №56

 от заседание на комисията по „ Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“

  Днес, 21.07.2022 г., от 14:00 часа се проведе редовно заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“.

 На заседанието присъстваха:

             Станимир Андонов – председател;

            Димитринка Господинова – член;

            Анета Филипова – член;

            Желязко Иванов – член;

            Панайот Рейзи – член.

 

На заседанието присъстваха още :

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2.  Галина Георгиева - юрист на Община Созопол;
 3. Янко Костадинов – секретар на Община Созопол;

 

Заседанието води Станимир Андонов – председател на комисията.  

Разгледани бяха следните докладни:

 Докладна записка №478/24.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и рекламно- информационни  елементи и за извършване на търговска и/или друга дейност на открито на територията на община Созопол.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“ и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

Докладна записка №537/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Програма за устойчиво енергийно развитие на Община Созопол 2021 - 2027 г . /ПУЕР/.

              Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“ и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №541/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с две проектни предложения по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони “ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“ и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №554/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: 1. Изменение и допълнение в решение №182/30.06.20 г. на общински Съвет Созопол.

 1. Съгласуване на схема за поставяне на мемориални обекти на територията на гр. Созопол – Бюст - паметници на Васил Левски и Христо Ботев.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“ и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №556/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: „Създаване на местно партньорство с участието на община Созопол и община Приморско по процедура № BG06RDNP001-19.610 по под - мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони“ и във връзка с Решение № 725 от 29 юни 2022 г. на Общински съвет Созопол .

             Колеги, въпроси и коментари по докладната?

             Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол: Дойде едно писмо от Арнаутски, предполагам, че и до Вас е стигнало?

            Янко Костадинов – секретар на Община Созопол: Да входирано е писмо от Фондация Созопол за това, че има клон тук. Ние така или иначе ще го вземем предвид това писмо. Отговора, който най – вероятно ще подготвим е, че в последствие при учредяване на МИГ – а, ако реши той да подходи с клона. В случая самото предложение беше за фондацията, клона не е самостоятелен обект, а е придатък към юридическото лице. В търговския закон в главата, в която пише клонове се отнася предимно за клоновете на юридически лица и има един текст, който е по отношение на ……… Основния субект на фондацията е регистриран в гр. София.

            Георги Пинелов: Да няма някакви последствия в следствие на това писмо, не съм юрист и за това се обръщам към Вас.

            Галина Георгиева – юрист на Община Созопол: Тук за тази предварителна фаза ни трябват регистрирани субекти на територията на общината. Това е условието, за да усвоим тези 30 000 евро, защото реално това още не е сдружение, тепърва ще се създава.

            Янко Костадинов: Идеята на тази докладна и решението, коеот трябва да се вземе е да може да се извършват дейности, които накрая като резултат да са достигнали до изготвяне на стратегия и с тази стратегия вече да се кандидатства по нататък. Да е със безвъзмездно предоставени средства на общината, ако това не се получи другия вариант е със собствени средства общината да го направи.

            Георги Пинелов: Пак казвам да не станем уязвими ние от така протеклата процедура. Аз лично говорих с г-н Арнаутски, той няма претенции, просто искаше да представи писмото.

            Янко Костадинов: При самото учредяване вече може чрез клона си той да се представи и да се гласува, ако бъде избран чрез клона условията ще са по различни.

            Станимир Андонов: После други могат ли да включват?

            Янко Костадинов: Разбира се.

            Галина Георгиева: Това е само предварителна фаза, за да кандидатстваме в момента за 30 000 евро и да разработим вече първите документи. Да вземем пари за координатора и за стратегията. Координаторът да си проведе срещите в общината, по селата и в Созопол и да напишем целите в тази стратегия, а сдружението успоредно си върви. Щ е направим устава, ще има общо събрание, което според мен ще е доста по обширно. Това в момента не е сдружаване идеята е стратегия да се изготви.

            Георги Пинелов: Координатора определен ли е вече?

            Галина Георгиева: Фирмата, която прави проектното предложение е външна.

            Янко Костадинов: Основното там е, че трябва да е лице отговарящо на много строги специфични изисквания.

            Станимир Андонов: Колеги други въпроси и коментари? Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“ и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №534/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на два броя Запис на заповед във връзка с изпълнение на проект „Модернизация на лодкостоянка в пристанище Созопол “, по договор за безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-84/04.05.2022 г., сключен с Министерство на земеделието по Програма за морско дело и рибарство 2014 - 2020.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“ и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Общинският съветник Панайот Рейзи влезе в залата.

 Докладна записка №540/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на община Созопол за 2022 г.

              Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане с направените корекции в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №480/27.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.315, по Кадастралната карта на гр.Черноморец, земеделска територия, местност “Таласакра“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „две жилищни сгради“ .

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане с направените корекции в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №481/27.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 30822.174.3, по Кадастралната карта на с. Зидарово, урбанизирана територия, извън границите на населеното място, с цел урегулиране, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за изграждане на „производствен и складов обект и трафопост“ и парцеларен план за трасета на техническата инфраструктура: за осигуряване на транспортен достъп, водопровод и ел. захранване.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №527/08.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.10.388, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Ачмалъци“, за промяна предназначението, с отреждане „за изграждане на сгради за отдих и курорт, допълващи дейности и трафопост“,  и план за улична регулация на улица - тупик.

               Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №528/08.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63015.506.227, по Кадастралната карта на с. Атия, общ. Созопол, земеделска територия, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, с отреждане „за  жилищно строителство“. 

              Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №533/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Изразяване на съгласие за допускане на изменение на Подробен устройствен план – план за регулация /ПУП – ПР/ за УПИ II, кв.15 по плана на с. Равадиново, Община Созопол, ПИ с идентификатор  61042.501.326 по КК на с. Равадиново.

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №545/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.35.22 и 67800.36.23, по Кадастралната карта на гр. Созопол, горска територия, местност “Света Марина“, с цел промяна предназначението, с отреждане:  „за сгради за отдих, курорт и комплексно обществено обслужване“, „за трафопост“  и „ за техническа инфраструктура“.

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №546/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Улица и алеи в м. “Света Марина“, землище на гр. Созопол, в обхват между кв. Мисаря и общински път BSD 10 - 20“.

          Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №547/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.54.12, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Мапи“, с цел промяна предназначението, с отреждане за изграждане на „сгради за отдих и курорт, и трафопост“ .

         Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №483/28.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.111, с. Индже Войвода, ул. “Дунав“, община Созопол.

           Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №484/28.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61114.501.932, с. Равна гора, ул. “Васил Левски“ №15, община Созопол.

          Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №485/28.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 63015.506.352, с. Атия, м. “Старо селище“ , община Созопол.

 В точка 1 от решението е сгрешено съкращението, трябва да е ''ПЗР'', а не ''ПРЗ'' има и едно удостоверение за данъчна оценка, което не знам защо е сложено, но го има . Попринцип е излишно не е описано в приложението, така че може да се махне. Всички документи са на лице. В точка 2 от решението също е сгрешено изписването на съкращението.

          Колеги, други въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №488/30.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 58400.501.140, с. Присад, община Созопол.

            Колеги, въпроси и коментари по докладната?

Анета Филипова – общински съветник: Аз имам един въпрос. Защо се прекратява собствеността?

Станимир Андонов: В тази докладна след като са направили плана са му предадени 15 кв. метра, а те са общински и понеже няма как общината да използва тези 15 кв. метра направо човека ще ги купи. Оценката е 230 лв. защо да не ги вземе?

             Колеги, други въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №490/01.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.258, с. Индже Войвода, ул. “Родопи“, община Созопол.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №491/01.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.41.8, гр. Черноморец, с.о. “Червенка“, м. “Червенка“, община Созопол.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №492/04.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63015.503.141, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, площ 480 квадратни метра (кв.м.), с Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване (НТП):"Ниско застрояване /до 10m/".

  В точка 2 от решението е сгрешено, трябва да е изписано ''общинска собственост'', а не ''общинско имущество''.

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №493/04.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.461, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 489 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

               Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №530/12.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за възмездно учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия- частна държавна собственост, във връзка с  реализирането на етап II .2 - водоснабдителна система за с. Маринка, с. Димчево и с. Твърдица - етап II .2 за с. Димчево, община Бургас.

         Колеги, въпроси и коментари по докладната?

 Не са номерирани страниците, не е подписана от г-н Кисьов, не е написано във описа становището на адвокатското сдружение.

Галина Георгиева: То дори не трябва да е тук, ние не ги прилагаме към докладните, трябва да се махне. Не знам защо е сложено.

Станимир Андонов: Приложено е и някакво решение на Общински съвет Бургас, което не е описано в приложенията. Защо са го сложили?

Галина Георгиева: За да се види, че са го гласували.

Станимир Андонов: Да го опишат.

        Колеги, други въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №535/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Обявяване на  проект „Улица IV клас, като продължение на улица с О.Т. 956-957/кв. Мисаря/ до връзката с общински път BGS1220/ II-99, Созопол- Приморско- в.с. Дюни”, м. “Мисаря“, землище на гр. Созопол, като общински обект от първостепенно значение към  „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 г.”, приета с Решение № 580/27.01.2022 г.

          Колеги, въпроси и коментари по докладната?

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №536/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Обявяване на  проект „ПУП- Парцеларен план за улици и алеи в местност Света Марина“ землище гр. Созопол, в обхват между квартал Мисаря и общински път път BGS10-20, като общински обект от първостепенно значение към  „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 г.”, приета с Решение № 580/27.01.2022г.

          Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №542/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор №81178.501.218, гр. Черноморец, ул. “Димо Николов“, община Созопол.

          Колеги, въпроси и коментари по докладната?

Страниците не са номерирани и на страница първа, втори абзац акта от агенцията по вписванията не е ''том 7'', а е ''том 8'', направена е техническа грешка. В точка 5 от приложението по същия начин е написано ''том 7'' вместо ''том 8''.

          Колеги, други въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №543/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Учредяване право на ползване за срок от една година, върху част от поземлен имот с идентификатор 30822.53.24, находящ се в землището на село Зидарово и поземлен имот с идентификатор 40124.65.711, находящ се в землището на  село Крушевец собственост на Община Созопол, в полза на „Асарел – Инвестмънт“ ЕАД – гр. София за извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатства в площ „Извор“, разположена в община Созопол, Бургас и Камено, област Бургас.

 Комисията препоръча: Да се извърши корекция в докладната в част относно и в решението, по отношение на идентификаторите на позeмлените имоти и да се подредят приложенията спрямо описа им.

      Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №544/13.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Учредяване право на ползване за срок от една година, върху  части от поземлени имоти с идентификатор 30822.53.29 и 30822.83.105, находящи се в землището на село Зидарово, собственост на Община Созопол, в полза на „Асарел – Инвестмънт“ ЕАД – гр. София за извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатства в площ „Извор“, разположена в община Созопол, Бургас и Камено, област Бургас.

Комисията препоръча: Да се извърши корекция в докладната в част относно и в решението, по отношение на идентификаторите на позeмлените имоти и да се подредят приложенията спрямо описа им.

       Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №548/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на основание чл.14, ал.6 от ЗОС на 41.00 кв. м идеални части от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.504.224.4.3, с площ от 143 кв. м., разположена в  сграда с идентификатор 67800.504.224.4 , построена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224, находящ се в гр. Созопол, площад „Черно море“ №1, бл.2.

 Колеги, тук отново не са номерирани страниците. Липсва опис с приложенията. В последния абзац преди решението пише ‘‘приета с Решение №321/09.02.2021 г.‘‘, но е грешно трябва да е ‘‘Решение №580/27.01.2022 г.‘‘.

Панайот Рейзи – общински съветник: При това положение не трябва ли първо да го вкараме в програмата?

Галина Георгиева:  В решението точка 1 е вярна нали?

Станимир Андонов: Не, не е, това щях да кажа, че и там е сгрешено и в точка 2 също е така. Тук е хубаво да се добави и и точка с коефициент и да се подредят предоставените материали.

 Колеги, други въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №549/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отдаване под наем, без провеждането на търг или конкурс, на част от втори етаж на сграда, с идентификатор 30822.501.111.2, със застроена площ от 270 квадратни метра (кв.м.), брой етажи 2 /два/, с предназначение: "За здравни и социални услуги".

  Липсва адрес в описанието, за това къде се намира обекта. Липсва заявлението на доктора.

         Колеги, други въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №550/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти - частна общинска собственост, с идентификатори: 32737.48.18, 32737.48.19 и 32737.88.15, находящи се в общ. Созопол, с. Индже войвода.

  В становището не трябва ли да се изпише номера на поземления имот?

Галина Георгиева: То за това е обвързано със заявлението.

Станимир Андонов: Тогава трябва да се приложи и заявлението.

Галина Георгиева: Значи ново становище с имотите трябва да се направи и да се добави заявление за покупка.

Станимир Андонов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №551/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Равна гора.

 В обяснителната част на докладната, че по предложение на кмета пазарният коефициент е 1.5, обаче в решението не трябва ли пак да се гласува този пазарен коефициент?

Галина Георгиева: Не предложението е на вносителя, увеличено с коефициент, написано е с вече увеличената цена. Друг е въпроса, ако искате да бъде още увеличен.

Станимир Андонов: Не аз само питам дали не трябва да се гласува. Има няколко имота, които нямат удостоверения за характеристиките на имота. В точка 38 трябва да се поправи номера на скицата, която е изписана, трябва да е ‘‘626420/09.06.2022 г. В решението да има инфлационен коефициент. Още на втория имот има добавена една седмица повече, той е  177 146 кв. метра, а е изписан ‘‘1 777 146 кв. метра‘‘ .

 Колеги, други въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №552/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски имоти – частна общинска собственост  находящи се в с. Индже войвода.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната?

 Тук пак да се включи инфлационен коефициент в решението. В точка 3 от решението, където са цените на имоти с №47.115 и №49.26 са им разменени цените. Трябва да се оправи и точка 2  от приложенията оценката на идентификатора на поземления имот да е ‘‘71.34‘‘, защото там е написано ‘’71.31‘‘.

            Колеги, други въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №553/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – язовир „ До гробищата “ представляващ  № 000121 по КВС в землище на с. Равна гора, община Созопол, публична общинска собственост, ЕКАТТЕ 61114, с площ 62,158 дка, напояване на земеделски стопанства /осигуряване на вода за напояване чрез пивотни системи - 2бр. на царевица за зърно, царевица за фураж и протеиновата култура фасул за фураж за изхранване на отглежданите говеда за месо от заявителя/.

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

Докладна записка №555/14.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: