Общински съвет - Созопол

Общински съвет - Созопол

ПРОТОКОЛ №67

 от заседание на комисията по „ Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“

  Днес, 20.03.2023 г., от 14:00 часа се проведе редовно заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“.

 На заседанието присъстваха:

             Станимир Андонов – председател;

            Димитринка Господинова – член;

            Анета Филипова – член;

            Панайот Рейзи – член;

            Желязко Иванов – член.

  На заседанието присъстваха още: 

  1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
  2. Иванка Кирязова – Кожухарова – юрист на Общински съвет – Созопол.

 Заседанието води Станимир Андонов – председател на комисията.         

азгледани бяха следните докладни: 

Докладна записка №133/01.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията, устройството и дейността на Общинско предприятие “Общински гори и озеленяване” гр. Созопол. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №187/13.03.2023 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет- Созопол относно: Приемане на Програма за работата на Общински съвет - Созопол за периода: м. Април 2023 г. – м. Септември 2023 г.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №188/14.03.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник- кмет на Община Созопол относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2023 г. в Община Созопол.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

            Тук страниците не са номерирани и липсва опис на приложенията. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

 Докладна записка №193/14.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник- кмет на Община Созопол относно: Одобряване промени в наименованието на звено от структурата на общинска администрация Созопол.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №136/06.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Актуализация на утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2023 година във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

            Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол: В решението в т. 1.7 името на жената е сбъркано, изписано е Камелич, а трябва да е Камелия. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №165/10.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина и недървесни горски продукти от общински горски територии на Община Созопол за 2023 г.

 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

  Докладна записка №189/10.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Одобряване на индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз на община Созопол за 2023 година.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №190/14.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване на средства за субсидии през 2023 година за организации с нестопанска цел и читалища, дофинансирани със собствени средства.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №191/14.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване на средства за субсидия през 2023 година на спортните клубове, развиващи дейност на територията на община Созопол, за спортно- състезателна дейност.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната?

             Г – н председател, тук за първи път са добавили протокола от комисията и заповедта на кмета, с която се назначава комисията….. Съгласно наредбата в тази комисия трябва да са….

             Георги Пинелов: Взехте ми думата от устата. В тази комисия нямат право да бъдат тези общински съветници, които са написани. Там трябва да са Димитринка Господинова и Анета Филипова. Също така са заседавали, когато е имало и друга комисия по същото време и някои от тези хора е трябвало да бъдат и на двете комисии едновременно. Как е станало това, не ми е ясно! Това ще се коментира на общите комисии, а самата докладна си е комплектована.

             Станимир Андонов: Г -н Пинелов ще питам Вас, защото Вие трябва да инициирате това, като председател на Общински съвет. Трябва да съберете НПО – тата, читалищища….. и да проведете среща с тях.

             Георги Пинелов: Току що говорих с г – н Рейзи, че писмото от Министерството на финансите е изпратено на 23.01.2023 г. в общината. Нека служителките на Общински съвет да кажат, кога го получихме ние и то след като ние го изискахме. Една седмица да е пътувало писмото, което е абсурд става 30.01.2023 г. и като сложим и март месец, стават около 45 дни, в които ние нямаме писмото. Ние възоснова на това писмо сме направили предното гласуване и това значи, че  сме взели неинформирано решение. Тези неща щях да питам на комисиите, но ти ме изпревари. На комисиите също ще попитам. В началото на мандата сме взели решение кои съветници да бъдат и то съгласно наредбата, не сме си го измислили.

             Станимир Андонов: Наредбата е от 2012 г.

             Георги Пинелов: Написах писмо преди две години, в което помолих, когато има заседания на каквито и да е комисии, да информират освен присъстващите, но и нас като общински съветници, най – малкото и мен като председател на Общински съвет, мога да присъствам. Затова водехме кореспонденция с общинска администрация, заради подобни писма, които отиват в общината. Адресирани са до нас като Общински съвет или персонално до мен и те не идват. Едното пътуваше шест месеца, другото два месеца и едно повече от една година. Обаче на Станимир Андонов му направи впечатление.

             Панайот Рейзи: По този начин се удря върху имиджа на Общински съвет.

             Станимир Андонов: В самата наредба изрично е описано, че трябва да присъстват председателя на комисията по финанси и председателя на социалната комисия.

             Георги Пинелов: На какво основание се избират Андрей Николов и Илиян Стефанов? Ние

като съвет не сме ги гласували. На 28.02.2023 г. имахме сесия и г – н Николов бързаше, защото в 14:00 часа имаше комисия по общинска собственост. Как в същия ден и час има още една комисия и той е присъствал и на двете едновременно.

             Станимир Андонов: Не знаят наредбата, никой не я е прочел. Не е спазено решението на Общински съвет, нито правилника или наредбата. Има и други неща, но ще ги коментираме по време на комисиите. Също така, в Приложение 1 – докладната записка от Тодор Дамянов е изписано: за субсидията за организации с нестопанска цел за 2023 г., а трябва да е “ разработване на проект за бюджет “.

             Георги Пинелов: Значи ние нямаме бюджет, а разпределяме някакви средства, а трябва и да харчим 1/12 от миналогодишният бюджет. Гледам, че има повишения за спортните клубове и НПО – та. Какво правим ние в действителност?

             Станимир Андонов: Сигурно е въз основа на това писмо, не съм го прочел цялото.

             Иванка Кирязова: В това писмо се казва, че Общински съвет по предложение на кмета на общината може да утвърждава спортни, културни и други календари на събития, които общината планира да реализира през 2023 г. Има и постановление, в което се казва какво може да се прави и какво не може.

             Георги Пинелов: Може би най – резонно е това, което казва г – н Рейзи, дали не е изписано грешно. Да бъде изписано не субсидия, защото тя е част от бюджета……

             Панайот Рейзи: По закон си е субсидия. Ние в момента нямаме закон, на който да стъпим, защото законът за бюджета не е приет, не е приет държавният бюджет и ние нямаме бюджет. Много хубаво са го написали, че имаме право да приемаме спортни календари. Съответната организация казва какви мероприятия ще има и ние ги одобряваме, съответно ги финансираме. Не е субсидия, предполагам, но пак ще го коментираме на комисиите с общината.

             Иванка Кирязова: Прилагане на закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., закона за бюджета на ДОО за 2022 г. и националната здравна каса, който казва, че до приемане на закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., закона за бюджета на ДОО и на касата за 2023 г., но за срок не по – дълъг от три месеца и изреждат какво може да се прави и какво може да се приема. Срокът по ал.1 от чл.6, разходите по бюджетите на общините се извършват в размери не по – големи от размера на разходите за същият период на 2022 г. При отчитане на влезли в сила нормативни актове, разходите за персонал…………..кметът на общината може да финансира разходи за местни дейности в размери по – големи от разходите за същият период на предходната година, до размера на собствените приходи на общината за съответния период.   

            Панайот Рейзи: Ако няма приходи не е задължен да финансира, затова пише МОЖЕ, но ако имаш приходи съответно си преценяш колко да изхарчиш по даденото перо. 

            Иванка Кирязова: Единственото, което не може да се прехвърля от перо в перо, това са парите за читалищата. 

            Панайот Рейзи: По закон е написано финансиране, а не субсидия, затова нека да проверят не трябва ли да се промени. 

            Станимир Андонов: Служителите на Общински съвет да се свържат с общинска администрация и да им кажат какво сме обсъждали, и ако не го променят ще ни обяснят по време на комисиите защо е изписано така.  

            Панайот Рейзи: Би трябвало от писмото от Министерство на финансите да издърпат необходимата информация за докладната, защото там е описано какво се иска. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №192/14.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Компенсирани промени в разчетите на капиталовите разходи по обекти на община Созопол за 2023 г. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №194/14.03.2023 г. от Тодор Дамянов- заместник- кмет на Община Созопол относно:  Утвърждаване на Културен календар на Община Созопол за 2023 година.                       

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

            Към относно след думата утвърждаване трябва да се добави думата финансиране, защото не става ясно, че се финансира. Също така няма опис на приложените документи. В решението трябва да се добави точка, в която да се опише финансирането с 231 000 лв.

             Димитринка Господинова – общински съветник: Нали е описано, че е съгласно Приложение 1 и там в приложението сумата е описана. Съгласна съм, че в относно трябва да се

допълни, но тук защо е необходимо. 

            Станимир Андонов: Може да стане : Съгласно Приложение 1 в размер на 231 000 лв., но пак трябва да бъде изписана сумата. 

            Панайот Рейзи: Като гласуваме бюджета, защо задължително има точка, в която да бъде одобрена конкретна обща сума. Има много подраздели, но накрая задължително се казва общата сума. При положение, че нямаме бюджет, задължително трябва да има точка, с която да одобрим общата сума. Да дадем съгласието си за тази сума. 

            Станимир Андонов: Правим предложение или да се допълни с нова точка решението, или да се добави към точка едно, след Приложение 1, че одобрява сумата в размер на 231 000 лв. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направеното предложение, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №134/01.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Изразяване на съгласие за допускане на изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за УПИ II, кв.71 по плана на гр. Черноморец, ПИ с идентификатори  81178.501.628 и 81178.501.629 по КК на гр. Черноморец, Община Созопол. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №148/07.03.2023 г. от  Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението, в обхват на поземлен имот №134.247, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, землище на с. Крушевец, с отреждане „за вилна сграда“ и План за улична регулация. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №149/08.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на  гр. Созопол.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

            В описа на приложенията номер 3 е със сгрешена година, трябва да се поправи. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

            Докладна записка №150/08.03.2023 г. от  Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, в обхват на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор ПИ с идентификатор 63029.100.6 по КК на с. Росен, м. ”Караисмаилица”, Община Созопол, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот /УПИ/, с отреждане „за фотоволтаична електроцентрала и трафопост”. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №163/10.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на рекламно- информационни елементи на територията на гр. Созопол и неговото землище. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №195/14.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол относно: Разполагане на монументално – декоративен елемент – бронзова скулптура на художника Йоргос Гунаропулос на територията на град Созопол, по реда на чл.62, ал.8 от Закон за устройство на територията.            

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

            Панайот Рейзи: Аз се чудя, защо не е била свикана комисия, в която да има общински съветници и да сме запознати с това, което искат да се направи. Къде искат да се прави! 

            Станимир Андонов: Пише, че е съвместен проект в сферата на културата между Община Созопол и Музей Гунаропулос в град Атина. Всеки може да си каже мнението за това къде да е поставена скулптурата по време на комисиите. 

            Иванка Кирязова: С това правно основание, което е дадено чл.62 ал.8 от ЗУТ, се изисква паметниците да се поставят, след решение на общинския съвет и съгласувани с Министерство на културата. Никъде в докладната не пише, че е съгласувано, нито, че ще се съгласува. През пролетта ще се слага, а глобата, която се налага на общината при поставяне на паметник без съгласуване започва от  15 000 лв. Според мен е хубаво да се задължи кмета да го съгласува. 

            Станимир Андонов: Да се добави нова точка към решението, която да гласи : Съгласно чл.62 ал.8 от Закона за устройство на територията, кмета се задължава да съгласува проекта с Министерство на културата. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направеното допълнение, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №198/14.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол относно: 1. Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлен имот, изразяващ се в промяна на регулационни граници на ПИ 40124.501.697 идентичен с УПИ V-337 кв.37,по план за регулация и застрояване на с. Крушевец и общински ПИ 40124.501.89 по КККР, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и

  1. Одобряване на пазарната цена при която да се сключат предварителни договори по реда на чл.15, ал.3  от Закон за устройство на територията. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №199/14.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол относно: 1. Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти, изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ II-763, кв.81 идентичен с ПИ 81178.502.488, , по план за регулация и застрояване на гр.Черноморец и общински ПИ 81178.3.165 и ПИ 81178.502.92 по КККР, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и

  1. Одобряване на пазарната цена при която да се сключат предварителни договори по реда на  чл.15, ал.3  от Закон за устройство на територията.           

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

           В последния ред преди решението трябва да се изпише, че наредбата е приета с Решение №701 от Протокол 24/05.05.2017 г.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

 Докладна записка №124/22.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №135.055, с. Крушевец, Община Созопол.           

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №125/22.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба на земя- частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост в Поземлен имот с идентификатор № 81178.501.165, гр. Черноморец, ул. “Петко Рачев Славейков“ №28, Община Созопол. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №126/22.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.41.10, с.о.“Червенка“, гр. Черноморец, Община Созопол.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №127/22.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор 12975.501.410, с. Вършило, ул. “Васил Левски“ №57, Община Созопол. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

            В т.3 от решението да се добави БЕЗ ДДС след сумата. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №147/07.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект р. Равадиновска /неанализиран участък, в който няма обособени повърхностни водни тела по смисъла на Рамковата директива за водите/  и подземно водно тяло „Пукнатинни води в K2t cn-st-Бургаска вулканична южно от Бургас“ с код BG2G0000K2035 с цел реконструкция на линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти-мост над р. Равадиновска на път BGS 1211 /II-99, Черноморец - Созопол/ - Равадиново, на км 1+395. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

            Тук в т. 1 трябва да отпадне думата водоползване и да стане за ползване на повърхностен воден обект. Липсват решението на РИОСВ, проекта на разрешение /Приложение 3/. Трябва да има и още един документ, писмо № 05-10-958/А1/09.12.2022 год. на Басейнова дирекция “ Черноморски район“ – гр. Варна.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направените корекции, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №156/09.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.123, с. Индже войвода, ул. “Дунав“, Община Созопол.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.  

Докладна записка №157/09.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.501.294, гр. Черноморец, Община Созопол.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №158/09.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №134.121, с. Крушевец, Община Созопол.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №159/09.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №134.212, с. Крушевец, Община Созопол. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.  

Докладна записка №164/10.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на Община Созопол на недвижим имот с идентификатор 67800.505.111 – държавна собственост с цел развитието му като рибарско пристанище.  

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

            Иванка Кирязова: На стр. 2 е допусната грешка, трябва да е ЗДС, а то е изписано ЗДДС. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №196/14.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на земеделски имот - частна общинска собственост, с идентификатор 63029.14.418, с площ 74 кв.м,, находящ се в общ. Созопол, с. Росен, местност „Край село“. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

            Тук на първата страница има грешка, трябва да е изписано Закона за собствеността, а не стопанисването. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №197/14.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол относно: Приемане на дарение на Поземлен имот с идентификатор 67800.5.881- вид на територията – “Урбанизирана”, начин на трайно ползване - “За археологически паметник на културата”, целия с площ от 128 кв.м.  

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

            Липсва заявление с Вх.рег. №26-00-293/27.02.2023 год., с което се предоставя на общината. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.  

Докладна записка №200/14.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 14249.501.169.1.4, с адрес: Общ. Созопол, с. Габър, ул. „Стефан Караджа“ № 5, вх. 1, ет. 2, с площ 78,03 квадратни метра (кв.м.), с предназначение на самостоятелния обект – „Жилище, апартамент“, разположен в сграда с идентификатор 14249.501.169.  

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.  

Докладна записка №201/14.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол относно: провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на масивна сграда със застроена площ 185 квадратни метра (кв.м.) с идентификатор 61042.501.326.5, с предназначение – „Общежитие“, адрес: Общ. Созопол, с. Равадиново, ул. „Стара планина“ № 28.  

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №202/15.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол относно:    Одобрение на Годишен отчет относно изпълнението на включените в Плана за действие за общинските концесии действащи концесионни договори през 2022 година.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

            Страниците не са номерирани. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №204/16.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Анализ на потребностите на социални услуги на територията на Община Созопол, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за планирането на социални услуги на общинско и областно ниво. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

            Иванка Кирязова: В решението е объркано името на наредбата. Пише, че е от Наредбата за качеството на социалните услуги, а трябва да е чл.43 ал.2 от Наредба за планирането на социални услуги.  

            Станимир Андонов: Приложенията не са подредени и не става ясно кое, за какво се отнася. Трябва да се подреди наново. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

 

Станимир Андонов

Председател на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“ 

 

 

Протокола води:

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив

 

Вторник, 21 Март 2023 14:59

Докладна записка №204/16.03.2023 г.

от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Анализ на потребностите на социални услуги на територията на Община Созопол, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за планирането на социални услуги на общинско и областно ниво.

 

Вторник, 21 Март 2023 14:57

Докладна записка №202/15.03.2023 г.

от Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол относно:    Одобрение на Годишен отчет относно изпълнението на включените в Плана за действие за общинските концесии действащи концесионни договори през 2022 година.

Вторник, 21 Март 2023 14:57

Докладна записка №201/14.03.2023 г.

от Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол относно: провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на масивна сграда със застроена площ 185 квадратни метра (кв.м.) с идентификатор 61042.501.326.5, с предназначение – „Общежитие“, адрес: Общ. Созопол, с. Равадиново, ул. „Стара планина“ № 28.

Вторник, 21 Март 2023 14:55

Докладна записка №200/14.03.2023 г.

от Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 14249.501.169.1.4, с адрес: Общ. Созопол, с. Габър, ул. „Стефан Караджа“ № 5, вх. 1, ет. 2, с площ 78,03 квадратни метра (кв.м.), с предназначение на самостоятелния обект – „Жилище, апартамент“, разположен в сграда с идентификатор 14249.501.169.

Вторник, 21 Март 2023 14:54

Докладна записка №197/14.03.2023 г.

от Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол относно: Приемане на дарение на Поземлен имот с идентификатор 67800.5.881- вид на територията – “Урбанизирана”, начин на трайно ползване - “За археологически паметник на културата”, целия с площ от 128 кв.м.

Вторник, 21 Март 2023 14:53

Докладна записка №196/14.03.2023 г.

от Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на земеделски имот - частна общинска собственост, с идентификатор 63029.14.418, с площ 74 кв.м,, находящ се в Общ. Созопол, с. Росен, местност „Край село“.

Вторник, 21 Март 2023 14:52

Докладна записка №199/14.03.2023 г.

от Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол относно: 1. Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти, изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ II-763, кв.81 идентичен с ПИ 81178.502.488, , по план за регулация и застрояване на гр. Черноморец и общински ПИ 81178.3.165 и ПИ 81178.502.92 по КККР, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и

  1. Одобряване на пазарната цена при която да се сключат предварителни договори по реда на чл.15, ал.3  от Закон за устройство на територията.

 

Вторник, 21 Март 2023 14:50

Докладна записка №198/14.03.2023 г.

от Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол относно: 1. Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлен имот, изразяващ се в промяна на регулационни граници на ПИ 40124.501.697 идентичен с УПИ V-337 кв.37,по план за регулация и застрояване на с. Крушевец и общински ПИ 40124.501.89 по КККР, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и

  1. Одобряване на пазарната цена при която да се сключат предварителни договори по реда на чл.15, ал.3  от Закон за устройство на територията.
Вторник, 21 Март 2023 14:50

Докладна записка №195/14.03.2023 г.

от Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол относно: Разполагане на монументално – декоративен елемент – бронзова скулптура на художника Йоргос Гунаропулос на територията на град Созопол, по реда на чл.62, ал.8 от Закон за устройство на територията.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и СЕДМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...