Общински съвет - Созопол

Общински съвет - Созопол

Четвъртък, 20 Август 2020 00:03

Докладна записка №649/20.08.2020г.

от Румен Кисьов-зам.кмет на Община Созопол
Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ с идентификатор 63029.501.56, находящ се в с.Росен, п.к.8150, ул.“Захари Стоянов“ №6, община Созопол, представляващ 10кв.м.ид.ч./ десет квадратни метра идеални части / от ПИ с идентификатор 63029.501.56 целият с площ 1051 кв.м.

Четвъртък, 20 Август 2020 23:59

Докладна записка №650/20.08.2020г.

от Румен Кисьов-зам.кмет на Община Созопол
Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ с идентификатор 81178.41.231, находящ се в Община Созопол, гр.Черноморец, с.о.“Червенка“, местност “Червенка“, община Созопол, представляващ 11 кв.м.ид.ч. /единадесет квадратни метра идеални части / от ПИ с идентификатор 81178.41.231, идентичен с УПИ VI-231, кв.6 по регулационен план на местност “Червенка“, целият с площ 401кв.м.

Четвъртък, 20 Август 2020 23:56

Докладна записка №651/20.08.2020г.

от Румен Кисьов-зам.кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.61.127, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилна сграда и план за улична регулация, за осигуряване на транспортен достъп.

Четвъртък, 20 Август 2020 23:50

Докладна записка №647/20.08.2020г.

от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2020 г.

Четвъртък, 20 Август 2020 23:47

Докладна записка №648/20.08.2020г.

от Румен Кисьов-зам.кмет на Община Созопол
Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на основание чл.14, ал.6 от ЗОС. лекарски кабинет с площ от 22,50 кв.м, манипулационна с площ от 13,23 кв.м. , чакалня с площ от 24,57 кв.м. и санитарнo помещениe с площ от 5,86 кв.м находящи се на втори етаж в УПИ VIII-390 кв.13 по плана на с.Зидарово

Петък, 21 Август 2020 23:44

Докладна записка №646/20.08.2020г.

от Румен Кисьов-зам.кмет на Община Созопол
Относно: Получаване на безлихвен заем от централния бюджет в размер на 2 354 546,07 лв. по реда на ПМС № 215 от 5 октомври 2018 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване.

Четвъртък, 20 Август 2020 23:39

Докладна записка №643/20.08.2020г.

от Тодор Дамянов-зам.кмет на Община Созопол
относно: Утвърждаване на слетите и маломерни паралелки в училищата на територията на община Созопол за учебната 2020/2021 г.

Четвъртък, 20 Август 2020 23:35

Докладна записка №642/20.08.2020г.

от Румен Кисьов- зам.кмет на Община Созопол
Относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част ПИ с идентификатор 61114.4.7, област Бургас, община Созопол, с. Равна гора, м. КРАЙ СЕЛО, вид собств. Няма данни, вид територия Земеделска, категория 5, НТП За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ

 

Четвъртък, 20 Август 2020 23:30

Докладна записка №641/20.08.2020г.

от Румен Кисьов- зам.кмет на Община Созопол
Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията/землището на гр. Черноморец

 

Вторник, 18 Август 2020 23:25

Докладна записка №640/18.08.2020г.

от Румен Кисьов- зам.кмет на Община Созопол
Относно: Предложение за включване на обект/проект/ като общински от първостепенно значение към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г., приета с Решение №60/12.02.2020 г.

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

График 14 Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИНАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет Соз...

Обява за дневния ред на четиринадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

ОБЯВА На основание чл. 23, ал.1, т.4 от ЗМСМА и чл. 28А, ал.1 от ЗМСМА, свиквам ЧЕТИРИНАД...

График на постоянно действащите комисии за тринадесетото извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал. 1 и ал .2 от правилиника за Организацията и дейността на Общински...

Обява за дневния ред на тринадесетото извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 30, ал. 3 от правилника за Организацията и дейността на Общински съвет -...