Общински съвет - Созопол

Общински съвет - Созопол

Уважаеми съграждани,

Днес на Петрова нива честваме 117 години от Илинденско-Преображенското въстание и поднасяме цветя пред паметната плоча на загиналите герои. На този ден цяла Странджа почита паметта на хората дали живота си, за да се обединят и да се борят за свобода и независимост. Не само хората в Странджа, но и всички българи сме горди от тези героични дни на възторг и подем, възвестили на света стремежите на нашите славни предшественици към свобода и независимост!

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44 , ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Созопол, отправям настоящата покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на община Созопол за 2019г., което ще се състои на 26. 08. 2020 г. от 18.00 часа в Киновидео клуба на НЧ"Отец Паисий"- Созопол.

Административен съд Бургас със свое решение отменя чл.93 ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол/ Приета с Решение №522 по Протокол №24826.03.2009 г. и изменена с Решение №14 по Протокол №3 от 24.11.2011 г.на Общински съвет Созопол/.

 

Уважаеми матроси, офицери и командири от Българските военноморски сили,

Поздравявам ви по случай 141 години от създаването на Българския военен флот!

Административен съд Бургас със свое решение отменя чл.93 ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол/ Приета с Решение №522 по Протокол №24826.03.2009 г. и изменена с Решение №14 по Протокол №3 от 24.11.2011 г.на Общински съвет Созопол/.

ПРОТОКОЛ № 16

на

Комисията по законност, обществен ред,сигурност,граждански права,молби и жалби

 

На 16.07.2020г. от 14:00 часа, се проведе заседание на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби

     На заседанието присъстваха:

 1. Станимир Андонов –председател
 2. Желязко Иванов
 3. Димитринка Господинова
 4. 4. Анета Филипова

      В работата на заседанието взеха участие

 1. 1. Георги Пинелов –председател на Общинския съвет – гр. Созопол;
 2. Иванка Кирязова – адвокат на Общински съвет – Созопол;

 Заседанието откри и води председателя на Комисията, Станимир Андонов.

Ст. Андонов: Присъстват  четирима членове на комисията и можем за да почваме работа.

 1.Докладна записка №546/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Прекратяване на членството на Община Созопол в юридическо лице с нестопанска цел сдружение "Местна инициативна рибарска група - Созопол - Приморско - Царево", участие в новосформирана "Местна инициативна рибарска група - Созопол" и определяне на представители

Ст. Андонов: Колеги, към докладната са приложени всички необходими документи. Имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 546 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  3 гласа;

Приема се.

 Непосредствено след разглеждането на тази докладна към комисията се присъедини и четвъртия член на комисията Димитринка Господинова.

 

 1. Докладна записка №547/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост

Ст. Андонов: Колеги, към докладната са приложени всички необходими документи, има и констативен акт, че е качена в сайта на общината и в законовия срок не са постъпили предложения и жалби. Имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 547 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  4 гласа;

Приема се.

 

 3.Докладна записка № 566/16.07.2020 г. от Тодор Дамянов Дамянов- зам.кмет на Община Созопол

Относно: Приемане на Доклад по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2019  година

Ст. Андонов: Колеги, имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 566 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  4 гласа;

Приема се.

 

4.Докладна записка №541/10.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Безвъзмездно управление  върху  имоти – 67800.55.5 и 67800.55.3, остров Св.Иван, публична държавна собственост по реда на Закон за културното наследств

    Ст. Андонов: Колеги, има неточност във формулировката. Става въпрос, че във формулировката по отношение относно, има членуване, което е излишно и не дава яснота. Предлагам текста да бъде преработен от вносителя и изразът да стане:“ безвъзмездно управление“.

Имате ли други въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 541 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, след като бъде направена корекцията, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  4 гласа;

Приема се.

 

5.Докладна записка №549/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Предаване ДМА- "Електропровод (Въздушна линия) 20кV, преминаваща през УПИ І, общинска собственост, кв.3, м.Мисаря в землище на гр.Созопол" на "Електроразпределение Юг" ЕАД

Ст. Андонов: Колеги, имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 549 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  4 гласа;

Приема се.

 

6.Докладна записка №552/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с идентификатор 40124.501.299, с.Крушевец, община Созопол

Ст. Андонов: Има всички необходими придружаващи документи. Колеги, имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 552 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  4 гласа;

Приема се.

 

7.Докладна записка №553/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с идентификатор 32737.501.299, с.Индже Войвода, община Созопол

Ст. Андонов: Колеги, имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 553 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  4 гласа;

Приема се.

 

8.Докладна записка №554/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Продажба чрез публичен търг на вещи( МПС) - частна общинска собственост 

          Ст. Андонов: Става въпрос за продажбата на двата мерцедеса. Нека разгледаме има ли всички необходими документи.

         А.Филипова: Пише в решението, че се продават два автомобила, а в обяснението е само един, само за А8787, а за А3929- няма.

Председателят на комисията Станимир Андонов проведе телефонен разговор с юриста на Община Созопол Галя Георгиева за уточняване  и за допълване на обяснителната част на докладната с втория автомобил.

Ст. Андонов: Колеги, имате ли други въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 554 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, след като бъде направени своевременно корекцията, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  4 гласа;

Приема се.

 

9.Докладна записка №555/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на основание чл.14, ал.6 от ЗОС. на лекарски кабинет  и манипулационна с обща площ от 24,00 кв.м. и  помещение с площ от 11,68 кв.м, находящи се в самостоятелен обект с идентификатор 81178.502.283.1.1– общинска частна собственост „За здравни и социални услуги, находяш се в сграда с идентификатор 81178.502.283.1 гр.Черноморец.

Ст. Андонов: Колеги, имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 555 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  4 гласа;

Приема се.

 

10.Докладна записка №556/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Поземлен имот с идентификатор 81178.9.436 – частна общинска собственост   с площ 848 кв.м., Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „Изоставена орна земя“, находящ се в Община Созопол, землище гр.Черноморец, местност „Аклади-Чеири“.

Ст. Андонов: Към докладната са приложени всички необходими документи. Колеги, имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 556 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  4 гласа;

Приема се.

 

11..Докладна записка №557/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Поземлен имот с идентификатор 81178.58.55  – частна общинска собственост  с площ 170 кв.м., Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“, находящ се в Община Созопол, землище гр.Черноморец.

Ст. Андонов: Към докладната са приложени всички необходими документи, има и становище на кмета, което не е задължително.. Колеги, имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 557 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  4 гласа;

Приема се.

 12.Докладна записка №558/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 40124.501.768.1.1, находящ се в с.Крушевец, община Созопол

Ст. Андонов: Към докладната са приложени всички необходими документи. Колеги, имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 558 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  4 гласа;

Приема се.

 13.Докладна записка №559/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 12975.501.372, находящ се в с.Вършило, ул. „Цар Петър“ №80, община Созопол, представляващ 110кв.м.ид.ч./сто и десет квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 12975.501.372, целият с площ 1350кв.м.

Ст. Андонов: Към докладната са приложени всички необходими документи. Колеги, имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 559 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  4 гласа;

Приема се.

 14.Докладна записка №560/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Учредяване право на  ползване по реда на чл.56, ал. 3 от ППЗОЗЗ във връзка с чл.75, ал. 1 от Закон за подземни богатства, върху общински земеделски имоти, с обща площ от 672 кв.м. в землището на с.Вършило, Община Созопол.

Ст. Андонов: Към докладната са приложени всички необходими документи, документацията е доста обемиста. Колеги, имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 560 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  4 гласа;

Приема се.

    

 15.Докладна записка №548/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията/землището на гр.Созопол

Ст. Андонов: Към докладната са приложени всички необходими документи. Колеги, имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 548 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  4 гласа;

Приема се.

 

 16.Докладна записка №550/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 81178.1.292 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Мокро скала“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилна сграда. 

Ст. Андонов: Към докладната са приложени всички необходими документи. Колеги, имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 550 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  4 гласа;

Приема се.

 

 17.Докладна записка №551/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), в обхват на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 81178.6.280, по кадастралната карта (КК) на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, землище на гр.Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“ и План за улична регулация (ПУР), за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура до новообразуваният урегулиран поземлен имот (УПИ). 

Ст. Андонов: Колеги, към докладната са приложени всички необходими документи. Имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 551 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  4 гласа;

             Приема се

 

 18.Докладна записка №561/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Допълване на Решение №1177 от Протокол №39/29.06.2018год., в частта на раздел  II от решението, с което на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.1 (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.), от ЗОЗЗ, в качеството си на заинтересована страна, по смисъла на чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол дава предварително съгласие трасето на обект „Трасе на деривация „Ясна поляна“, да премине през поземлени имоти, земеделска територия, общинска собственост, в землищата на гр.Созопол, с.Равадиново и гр.Черноморец, общ.Созопол.

Ст. Андонов: Към докладната са приложени всички необходими документи. Колеги, имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 561 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  4 гласа;

             Приема се

 

  19.Докладна записка №562/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация и План регулация и застрояване (ПУП – ПУР и ПРЗ), за промяна предназначението на земеделска земя, извън границите на урбанизираната територия, с цел изграждане на жилищна сграда с ниско застрояване, за поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.151, по КК на с.Атия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Старо селище“, землище на гр.Черноморец, общ.Созопол.

Ст. Андонов: Към докладната са приложени всички необходими документи. Колеги, имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 562 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  4 гласа;

             Приема се

 

 20.Докладна записка №563/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.53.42 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Мапи“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на сгради за отдих и курорт.

Ст. Андонов: Към докладната са приложени всички необходими документи. Колеги, имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 563 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  4 гласа;

            Приема се.

С това работата на Комисията по законност, обществен ред,сигурност,граждански права,молби и жалби приключи. 

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

 

Председател

На комисия по „Законност, обществен ред,

сигурност, граждански права, молби и жалби”                                                                                

 

 Водещ протокола: ..........................

                             /П.Димитрова/

 

 

ПРОТОКОЛ № 17

на

Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби

 

На 22.07.2020г. от 14:00 часа, в голямата заседателна зала се проведе заседание на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.

 Заседанието откри и води председателя на Комисията, Станимир Андонов.

    На заседанието присъстваха:

 1. Станимир Андонов – Председател
 2. Желязко Иванов
 3. Димитринка Господинова
 4. Анета Филипова

      В работата на заседанието взеха участие

 1. 1. Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет – гр. Созопол;
 2. Иванка Кирязова – адвокат на Общински съвет – Созопол;
 3. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 4. Тодор Дамянов- зам.кмет на Община Созопол
 5. Румен Кисьов- зам.кмет на Община Созопол
 6. Общински съветници;
 7. Служители от общинска администрация. 

Уважаеми колеги, присъстват четирима членове  на комисията. Имаме кворум  и можем да взимаме решения. Предлагам да започнем с извънредните докладни.

В началото на работата на комисията Георги Пинелов – председател на Общински съвет, информира всички присъстващи общински съветници, че  минути преди началото на заседанието на комисията са входирани в деловодството на общинския съвет две докладни записки.

Г.Пинелов: Колеги, докладните, които постъпиха преди малко са свързани със срокове, неотложни са и ние трябва да ги разгледаме като извънредни на предстоящото десето редовно заседание на общинския съвет. Докладните са следните: Докладна записка №580/22.07.2020 г.- извънредна от Тодор Дамянов Дамянов- зам.кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промяна в Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол за 2021 г. и за разкриване на нова социална услуга и Докладна записка №581/22.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на  Община Созопол,

относно: Компенсирани промени в частта на "финансиране на бюджетно салдо" по бюджета на Община Созопол.

Колеги, яснота по докладна № 580 ще внесе г-жа Щерионова от Дирекцията по социално подпомагане в града.

 П.Щерионова: Уважаеми общински съветници, става въпрос за от ремонтираното отделение на ЦСРИ - гр. Черноморец. Там през миналата и по-миналата година бяха реализирани два проекта, по които бяха изградени нова дневна и спалня за десет деца. Центърът е създаден за почасова услуга. Сега детето отива за 40 мин. на логопед, после 40 мин. на психиатър, после 40 мин. на рехабилитатор и си отива. Много хора идват при нас за издаване на направление за социална услуга за дневни грижи, защото майката няма как да работи, а трябва цял ден да се грижи за детето си. Обаче дойдоха писма от АСП, едното през м. юли, другото през м. август, разбрахме, че няма как да развием услугата „Дневен център“ и сме ограничени или Дневен център с подкрепа на родители с деца с увреждания, или Център за социална рехабилитация с допълваща програма “Ранна интеграция на уврежданията“. Оказа се, че в Картата на социалните услуги, първата услуга, която ви казах, няма да стартира на територията на нашата община, защото трябва да бъде услуга най-малко за 30 деца. Център за рехабилитация с ранна интервенция няма да върши никаква работа защото ще консултира деца от 0 до 7 години с много тежки увреждания, а това налага много специалисти- лекари, психиатри и др., които няма как да осигурим в Созопол., а и пак е почасова грижа. Но като са написали в писмото, че може една от двете грижи, ние сме заложили център за социална рехабилитация и  интеграция за деца с увреждане с ранна интервенция. След много разговори от моя страна с  АСП, се стигна до извода, че те ще разрешат да разкрием Дневен център за деца с увреждания с капацитет 10 места и ви моля да го включите в дневния ред, да го гласувате, за да имаме такова решение, защото те ще го финансират още от октомври месец. Извинявам се, че ви подведох предния път за предната промяна. С тази докладна ще се разкрие нова социална услуга“ Дневен център за деца с увреждания“. Другите услуги остават , така, както са - 34 деца с почасови занимания, а това е нова услуга, ще се разкрият нови работни места. Решението е необходимо, за да можем да напишем предложение до АСП. Нося писмата, нося и определението за всяка социална услуга, за да се ориентирате за почасовите услуги и дневните центрове.

Г.Пинелов: Тези писма ще бъдат сканирани и изпратени на мейлите на всички общински съветници. Колеги, въпроси по тази докладна? Няма. А сега давам думата на главния счетоводител Николай Господинов да ви запознае с докладна №581.

Н.Господинов: Здравейте на всички. Към момента правата на кмета са да прави компенсирани промени в разходната част към бюджета, а към момента възникна ситуация, защото ние отсрочихме кредита с 800 хил. лв., които се прехвърлиха последната година на плащането на кредита и се налага да се извършат компенсирани промени по бюджетното салдо на общината. За такова нещо ние решение на общински съвет нямаме. Към момента изчаквахме да получим указания от министерството на финансите, защото това не се случва всеки ден, във всяка община, това е във връзка с Ковид-19 и нашата докладна  е с цел тези 800 хил. лв. да се пренасочат за изплащане на задълженията към РИОСВ, така е записано в докладната.

Т.Янакиев, кмет на Община Созопол: Извънредните докладни ще имате време да се запознаете има една седмица до сесията. За тази докладна, това което е важно е тази програма, която бе разработена за разсрочване на дългове на фирми и физически лица, вкл. и общини, в условията на пандемия. И това, което гласувахме за изместване на главницата по кредита в края на срока за изплащане през 2031 г. Както каза г-н Господинов, ние трябва да направим компенсирани промени на бюджета с оглед това, че тези пари най- вероятно ще бъдат събрани и наместени . Това ще се случи като направим плащане по отчисленията по чл. 64  от ЗУО на РИОСВ. Знаете ,че имаме изключително сериозни задължения към РИОСВ, по тази точка, с лихвите, около 1,8 млн.лв. От известно време редовно плащаме старите задължения. И с този ход ние правим плащане към РИОСВ, което значително ще намали сумата от задълженията по чл.64 от Закона за управление на отпадъците. С това намаляме отново задълженията.

С.Лулева: Тази докладна, след като е извънредна, тя касае комисията по финанси, доколкото виждам тука не са всичките й членове. Сега ще се разгледа само в комисията по законност? Да. Добре.

Г. Пинелов: Г-н Андонов, моля да продължите работата на Комисията по законност, обществен ред,сигурност,граждански права,молби и жалби.

Ст. Андонов: Колеги, на вниманието ви е

Докладна записка №546/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Прекратяване на членството на Община Созопол в юридическо лице с нестопанска цел сдружение "Местна инициативна рибарска група - Созопол - Приморско - Царево", участие в новосформирана "Местна инициативна рибарска група - Созопол" и определяне на представители

Разяснение по докладната ще направи зам. кметът Румен Кисьов.

Р.Кисьов: тази докладна е направена с оглед излизане от предишната Местна инициативна рибарска група“ Созопол- Приморско-Царево“. В началото групата е работила много добре и е привличала много финансови средства, но последния програмен период не се е осъществила регистрация и няма дейност. Общината има възможност да участва самостоятелно в такава група по оперативна програма, взе се решение в администрацията да се излезе от стария МИРГ и да се регистрира нов МИРГ, в която да участва само Община Созопол. Чисто технически освобождаваме стария представител г-жа Катя Стоянова и делигираме правомощия на нов представител, както и влизането в МИРГ „Созопол“ и на Общинско предприятие „Рибарски пристанища“.

Т.Янакиев: Наистина това предприятие е работило доста добре през годините, докато не са пропуснати срокове за следващия програмен период, като грешката не е на община Созопол, други са забавили нещата. Точно този риск искаме да избегнем като създаваме самостоятелна МИРГ и излизаме от партньорство с Царево и Приморско.Чисто оперативно ще бъдем по-добре, по-бързо ще се движат нещата, по-лесно ще се работи.

Идеята е с този МИРГ да акумулираме допълнителни средства в общината и да подобрим живота на съответните групи граждани.

С.Лулева: Както казахте тази МИРГ с трите общини е работила изключително добре. Аз съм запозната с МИРГ още от началото, от самото й създаване, усвоиха се много добри средства, които влязоха в трите общини. Не че тогава не бе разгледан вариант община Созопол сама да състави МИРГ, с идеята, че по-добрия вариант е да кандидатстват трите общини. Аз чух от г-н Кисьов, че освобождават като делегат Катя Стоянова и на нейно място ще бъде друг делегат. След като излизаме от старата МИРГ, какъв делегат пращаме в тази група, не разбирам, не знам. Ние излизаме от тази група, какъв делегат ще имаме там.

Аз го прочетох, аз се базирам на това, което каза г-н Кисьов, всички го чухме, или аз нещо не съм разбрала. Както и да е, няма значение. След като смятате, аз не мисля така, че ние самостоятелно ще работим по-добре, но след като смятате, че това е добрия вариант, нека да видим, времето ще покаже.

Т.Янакиев: К.Стоянова е депозирала искане за освобождаване , на базата на което е написано предложението. Има заявление от нея за освобождаването й. Така са сметнали юристите, за да можем да уведомим Царево и Приморско. Аз разговарях с кметовете на Царево и Приморско. Царевският искаше да продължим нещата по стария МИРГ, Приморският кмет съжаляваше, че е направен голям пропуск, защото са пропуснати последните четири години. МИРГ не работи по обективни причини и тези причини на са в община Созопол.

Ст. Андонов: Други въпроси? Няма. Който е съгласен докладна записка № 546 да влезе в този си вид за разглеждане на сесия, моля да гласува.

 След гласуване и с резултат от гласуването: „За”-:  4 гласа, Комисията подкрепя решението и предлага докладна №546 да влезе за разглеждане на сесия.

 

Докладна записка №547/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост

Ст. Андонов: По тази докладна разяснение ще направи Галя Георгиева, юрист в Община Созопол.

Г.Георгиева: Този проект за изменение на наредбата произтича от няколко проверки на Сметната палата, 2015 г., за реда за управление  и разпореждане с общинска собственост. Тогава получихме няколко препоръки, които дойдоха през 2019 г., по които започнахме работа да се отстранят и да се актуализират различните наредби, вътрешни правила  и доста документи в Общината. Една от тези препоръки беше в тази наредба да се прецизира реда за управление и разпореждане с вещи., няколко препоръки за добавяне на срокове относно процедурите търгове и конкурси. Между 2015 и 2019 г. беше приета нова наредба, през 2017 г.. Трябваше със Сметната палата да прецизираме къде точно да бъдат промените, тъй като бяха проверявани предходни наредби. Обявихме наредбата по съответния ред и сега предстои да бъде разгледана. Докладът на Сметната палата от всички тези действия, които сме извършили, пише че това е една от препоръките, която е в процес на изпълнение. След като общинския съвет вземе решение, ще го изпратим на Сметната палата, за да си приключат и те доклада.

Ст. Андонов: Колеги въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен докладна записка № 547 да влезе в този си вид за разглеждане на сесия, моля да гласува.

 След гласуване и с резултат от гласуването „За”-:  4 гласа, комисията подкрепя решението и предлага докладната да влезе за разглеждане на сесия.

 

Докладна записка № 566/16.07.2020 г. от Тодор Дамянов Дамянов- зам.кмет на Община Созопол

Относно: Приемане на Доклад по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2019  година

Колеги, имате ли въпроси?

Т.Дамянов: Пропуснал съм да подпиша доклада, нося го подписан и подпечатан.

Ст. Андонов: Беше констатирано по време на първата комисия по законност, че докладът няма нужните риквизити, няма подпис и печат.

Който е съгласен докладна записка № 547 да влезе в този си вид за разглеждане на сесия, моля да гласува.

 След гласуване и с резултат от гласуването „За”-:  4 гласа, Комисията подкрепя решението и предлага докладната да влезе за разглеждане  на сесия.

 

Колеги, а сега да пристъпим към извънредните докладни.

Докладна записка №580/22.07.2020 г. от Тодор Дамянов Дамянов- зам.кмет на Община Созопол

Относно: Приемане на промяна в Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол за 2021 г. и за разкриване на нова социална услуга

 

Преди малко чухме разяснение по докладната. Имате ли въпроси? Няма. Който е съгласен докладна записка № 580 да влезе в този си вид за разглеждане на сесия, моля да гласува.

 След гласуване и с резултат от гласуването „За”-:  4 гласа, Комисията подкрепя решението и предлага докладната да влезе за разглеждане на сесия.

 

Докладна записка №581/22.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на  Община Созопол

Относно: Компенсирани промени в частта на "финансиране на бюджетно салдо" по бюджета на Община Созопол

 

Колеги, чухте преди малко разяснения от главния счетоводител по докладната. Имате ли въпроси? Не. Който е съгласен докладна записка № 581 да влезе в този си вид за разглеждане от Комисия по финанси и бюджет, международни проекти и програми, моля да гласува.

 След гласуване и с резултат от гласуването „За”-:  4 гласа, Комисията подкрепя решението и предлага докладната да бъде разгледана  от Комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми

С това работата на комисията приключи.

 

  

СТАНИМИР АНДОНОВ

Председател

На Комисия по законност, обществен ред,

сигурност, граждански права, молби и жалби: 

 

                                                                                

 

 

Протокола води: ..........................

                          /П.Димитрова/

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л № 7

 на

Комисията по „Туризъм,стопанска политика и общинска собственост”

 

На 22.07.2020 г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” в състав:

 Желязко Иванов – Председател

 1. Андрей Николов – член;
 2. Стилияна Николова – член;
 3. Светлана Лулева – член.

 На заседанието присъстваха :

 1. 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Румен Кисьов- зам. кмет на Община Созопол
 4. Тодор Дамянов- зам. кмет на Община Созопол
 5. Иванка Кирязова-юрист;
 6. 4. Общински съветници;
 7. 5. Служители от Общинска администрация.

Заседанието откри и води Желязко Иванов – председател на Комисията.

За разглеждане са постъпили следните докладни записки :

 

.Докладна записка №541/10.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Безвъзмездно управлението  върху  имоти – 67800.55.5 и 67800.55.3, остров Св.Иван, публична държавна собственост по реда на Закон за културното наследство

 

Ж.Иванов: Колеги, имате ли въпроси по докладната?

Г.Георгиева, юрист в Община Созопол: Тази преписка отдавна е открита, съответно мина през няколко министерства, сега отива в Министерството на културата, защото се оказва, че имота ще бъде предаден по Закона за културното наследство и във връзка с дейностите, които е възможно и допустимо да бъдат извършени там, добавяме точка 3 в решението, което е свързано със Закона за общинската собственост и Закона за устройство на териториите. Това го предлагаме в случай, че се наложи реконструкция на кея ще бъде необходимо и учредяване на право на строеж, за да не се налага после допълнително да внасяме докладна и да чакаме решение при бъдещи процедури. Текстът, който предлагаме ще ви го зачета: 3.  Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост  и чл. 189а от Закон за устройство на територията, дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол за учредяване безвъзмездно право на строеж върху  част от морското дъно в границите на вътрешните морски води на България в Черно море, в случай, че е необходимо  да се направи разширение, реконструкция и модернизация на съществуващите кейове и в съответствие със специализиран подробен устройствен план.

Ст. Андонов: Докладната да бъде коригирана и качена  и изпратена на общинските съветници

Т.Янакиев- Тази преписка я водим от дълго време за право на управление на остров Св. Иван.Там бяха открити мощите на Св. Йоан Кръстител и други археологически обекти, които все още не успяваме да експонираме по подобаващ начин. Гледаме да вървим напред. Относно трета точка, писмата които са написани, вие виждате докъде могат да се направят интервенции. Единственото, което може да се направи е някакъв ремонт или нови кейове и респективно експлоатация на археологическия комплекс, който е там. Всичко друго е в защитена територия и не могат да се правят никакви значителни строителни работи. Знаете, че там има фарово съоръжение, което също е в специфичен режим на управление. Фаровото съоръжение излъчва вечерно време сигнали и означава, че не трябва да има други източници на светлина, които могат да объркат по някакъв начин корабоплаването. Всичко ще бъде в размери, съобразени, ако ни дадат правота на управление на острова. Мисля, че трябва да има приемственост в някои инициативи и това е точно една от тях.

Вече девета година общината прави опити. Сега Министерството на културата са разделили имотите с Министерството на отбраната, ние сме ги описали в докладната.

Ст. Андонов: Ние сега, ако получим одобрение, то ще бъде от Министерството на културата за едната част. Нас ни интересува манастира и разкопките и ние трябва да се грижим за тях.

Т. Янакиев: Ще може да се интервира там спрямо тези културни дейности.

 

Ж.Иванов: Колеги, други въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен докладната в този си вид да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува. С 4-за, 0-Против и 0-Въздържали се, Комисията предлага на общинския съвет да вземе решение, така както е по докладната.

 

Докладна записка №549/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Предаване ДМА- "Електропровод (Въздушна линия) 20кV, преминаваща през УПИ І, общинска собственост, кв.3, м.Мисаря в землище на гр.Созопол" на "Електроразпределение Юг" ЕАД

Ж.Иванов: Колеги, въпроси и коментари по тази докладна?

Г.Георгиева: Става въпрос за кабели високо напрежение, въздушна линия. Съответно те преминават през имота, който е отреден за автогара, съответно който е минал промяна на предназначението и съобразно изискванията на ЗУТ. Възложителят на един бъдещ строеж е длъжен да измести всички такива съоръжения на дружества, които преминават през имота за собствена сметка.

В случая възложителят е Общината и в резултат на проведените вече процедури, съответно  там е избран изпълнител, приключено е въвеждането в експлоатация и съоръжението, разбира се не може да бъде общинска собственост, тъй като нямаме право на подебен вид собственост и трябва съответно да бъде предадено на ЕВН за експлоатация.

Ж.Иванов: Колеги, други въпроси? Няма. Който е съгласен докладната в този си вид да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува. С 4-за, 0-Против и 0-Въздържали се, Комисията предлага на общинския съвет да вземе решение, така както е по докладната.

Докладна записка №552/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно:Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с идентификатор 40124.501.299, с.Крушевец, община Созопол

 Ж.Иванов: Колеги, въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен докладната в този си вид да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува. С 3-за, 0-Против и 0-Въздържали се, Комисията предлага на общинския съвет да вземе решение, така както е по докладната.

 Докладна записка №553/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно:Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с идентификатор 32737.501.299, с.Индже Войвода, община Созопол

 Ж.Иванов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Който е съгласен докладната в този си вид да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува. С 4-за, 0-Против и 0-Въздържали се, Комисията предлага на общинския съвет да вземе решение, така както е по докладната.

  Докладна записка №554/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Продажба чрез публичен търг на вещи( МПС) - частна общинска собственост 

 Ж.Иванов: Колеги, въпроси и коментари по докладната?

Т.Янакиев: Искам да изложа мотивите си за продажбата на тези два служебни автомобила. Автомобилите са на един сериозен километраж, който предполага и сериозна амортизация. Започнаха да се развалят, всеки един ремонт оттук нататък се плаща скъпо с оглед, че вече не са гаранционни.

Първият, по-малкият е с километраж над половим милион километра.Не е безопасно да се пътува с него.Ще бъде целесъобразно да бъде продаден.

За по-новия автомобил, също е със сериозен километраж от порядъка 360 хил. километра, който също не е в гаранция и висока стойност на ремонти предполага.

Както знаете с община Сеулоглу имахме един проект, който приключи преди две седмици- за ремонт на пожарната.По този проект има два амтомобила- пикап и джип, ще ползваме тях при необходимост. Няма нужда общината чак от толкова автомобили.

Ще имаме възможност веднъж да намалим разходите, втори път да имаме нови автомобили, които ще са в гаранция и по които няма да имаме големи разходи за  обслужването им.И ако съумеем да ги продадем, ще влязат свежи пари в бюджета.

Ж.Иванов: Който е съгласен докладната в този си вид да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува. С 4-за, 0-Против и 0-Въздържали се, Комисията предлага на общинския съвет да вземе решение, така както е по докладната.

Докладна записка №555/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на основание чл.14, ал.6 от ЗОС. на лекарски кабинет  и манипулационна с обща площ от 24,00 кв.м. и  помещение с площ от 11,68 кв.м, находящи се в самостоятелен обект с идентификатор 81178.502.283.1.1– общинска частна собственост „За здравни и социални услуги, находяш се в сграда с идентификатор 81178.502.283.1 гр.Черноморец.

Ж.Иванов: Колеги, въпроси по докладната?

Д.Хльостаров: Има подадено заявление от лекар от гр. Черноморец, който е имал договор за наем и предвид нуждите на жителите продължаваме като подновяваме договора за наем, за което се изисква съответната процедура.

Ж.Иванов: Който е съгласен докладната в този си вид да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува. С 4-за, 0-Против и 0-Въздържали се, Комисията предлага на общинския съвет да вземе решение, така както е по докладната.

 Докладна записка №556/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Поземлен имот с идентификатор 81178.9.436 – частна общинска собственост   с площ 848 кв.м., Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „Изоставена орна земя“, находящ се в Община Созопол, землище гр.Черноморец, местност „Аклади-Чеири“.

Ж.Иванов: Колеги, имате ли въпроси по докладната?

Т.Янакиев:Продължаваме практиката, това което обещах в предизборната си кампания, че основно земите ще ги отдаваме под наем. Веднъж с цел опазване собствеността на общината, и второ- с цел получаване на доходи.От този имот досега не са се получавали никакви приходи. Целенасочено вървим към издирване на имоти, разговаряме с хора с евентуални намерения и така полека лека да вдигнем приходите в общината с отдаването под наем.

Ж.Иванов: Който е съгласен докладната в този си вид да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува. С 3-за, 0-Против и 0-Въздържали се, Комисията предлага на общинския съвет да вземе решение, така както е по докладната.

 Докладна записка №557/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Поземлен имот с идентификатор 81178.58.55  – частна общинска собственост  с площ 170 кв.м., Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“, находящ се в Община Созопол, землище гр.Черноморец.

Ж.Иванов: Колеги, имате ли въпроси по докладната?

И.Стефанов: Има ли проявен интерес към имота?

П.Павлова: Оценките, които се изготвят са много скъпи и Община Созопол в момента не може да си позволи лукса да прави разходи за оценки, ако насреща няма никой, който да желае. Има реални заявления, които са входирани.

Т.Янакиев: Има заявления. В конкретния случай съседа го иска, то е малко, 170 кв. м.. Те са на 3-4 линия до пътя, но пък граничи с голям имот. Няма предвидено строителство или каквото и да е било, но пък за сметка на това, ще влязат приходи. Досега не са отдавани под наем.

Ж.Иванов: Който е съгласен докладната в този си вид да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува. С 4-за, 0-Против и 0-Въздържали се, Комисията предлага на общинския съвет да вземе решение, така както е по докладната.

 

 Докладна записка №558/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 40124.501.768.1.1, находящ се в с.Крушевец, община Созопол

 Ж.Иванов: Колеги, имате ли въпроси по докладната?

Й. Петков, директор Дирекция в Община Созопол: Става въпрос за ресторанта в центъра на с. Крушевец, отдаваме го под наем. Имахме доста перипетии със стария наемател, който от доста време не беше плащал наем, ток и вода, имахме доста проблеми с приключването на договора и в момента има заявено желание да го отдадем отново под наем. Като пазарната цена е по-висока. Надявам се да има и други желаещи, за да започне да работи ресторанта в това красиво село.Въпросът е да не стои така, вече е съсипан, има нужда от ремонт.

И.Стефанов: Договорът е прекратен поради неспазването му, така ли?

Й.Петков: Да, така е.

Ж.Иванов: Който е съгласен докладната в този си вид да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува. С 4-за, 0-Против и 0-Въздържали се, Комисията предлага на общинския съвет да вземе решение, така както е по докладната.

 

Докладна записка №559/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 12975.501.372, находящ се в с.Вършило, ул. „Цар Петър“ №80, община Созопол, представляващ 110кв.м.ид.ч./сто и десет квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 12975.501.372, целият с площ 1350кв.м.

 Ж.Иванов: Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен докладната в този си вид да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува. С 4-за, 0-Против и 0-Въздържали се, Комисията предлага на общинския съвет да вземе решение, така както е по докладната.

 

 Докладна записка №560/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Учредяване право на  ползване по реда на чл.56, ал. 3 от ППЗОЗЗ във връзка с чл.75, ал. 1 от Закон за подземни богатства, върху общински земеделски имоти, с обща площ от 672 кв.м. в землището на с.Вършило, Община Созопол.

 Ж.Иванов: Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен докладната в този си вид да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува. С 4-за, 0-Против и 0-Въздържали се, Комисията предлага на общинския съвет да вземе решение, така както е по докладната.

 Колеги, с това заседанието на Комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” приключи.

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

Председател на комисията

по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”

 

Протокола води:

П.Димитрова

 

 

 

П Р О Т О К О Л № 9

на

 комисията по „Устройство на територията, жилищната политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”

 

На 22.07.2020 г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” в състав:

     

 1. Андрей Николов –председател
 2. Станимир Андонов – член;
 3. Стамат Стаматов - член;
 4. Цветан Иванов - член;
 5. Илиян Стефанов – член.

На заседанието присъстваха :

 1. 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Общински съветници;
 4. Иванка Кирязова- юрист;
 5. Служители от Общинска администрация.

 

Заседанието води Андрей Николов – председател на Комисията.

Комисията разгледа и се произнесе по следните докладни записки:

 

 1. Докладна записка №548/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията/землището на гр.Созопол

Йордов Петков – Директор дирекция УССДП” – подновяване на договора за отдаване под наем. Става въпрос за автосервиза на Николай Брусалиев.

Колеги, имате ли въпроси? Няма. Ще ви помоля да гласуваме. След гласуване и  в резултат на гласуването , с  5 гласа "за", 0 гласа "против" и 0 гласа "въздържали се",  Комисията подкрепя докладната записка и тя влиза за разглеждана на заседание на Общинския съвет.

 

 1.             Докладна записка №550/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 81178.1.292 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Мокро скала“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилна сграда. 

Колеги, имате ли въпроси? Няма. Ще ви помоля да гласуваме. След гласуване и  в резултат на гласуването , с  5 гласа "за", 0 гласа "против" и 0 гласа "въздържали се",  Комисията подкрепя докладната записка и влиза за разглеждана на редовна сесия.

 

 1. Докладна записка №551/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), в обхват на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 81178.6.280, по кадастралната карта (КК) на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, землище на гр.Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“ и План за улична регулация (ПУР), за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура до новообразуваният урегулиран поземлен имот (УПИ). 

Колеги, имате ли въпроси? Няма. Ще ви помоля да гласуваме. След гласуване и  в резултат на гласуването , с  5 гласа "за", 0 гласа "против" и 0 гласа "въздържали се",  Комисията подкрепя докладната записка и тя може да бъде разглеждана на редовно заседание на Общинския съвет .

 

 1. Докладна записка №561/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Допълване на Решение №1177 от Протокол №39/29.06.2018год., в частта на раздел  II от решението, с което на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.1 (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.), от ЗОЗЗ, в качеството си на заинтересована страна, по смисъла на чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол дава предварително съгласие трасето на обект „Трасе на деривация „Ясна поляна“, да премине през поземлени имоти, земеделска територия, общинска собственост, в землищата на гр.Созопол, с.Равадиново и гр.Черноморец, общ.Созопол.

Колеги, имате ли въпроси? Няма. Ще ви помоля да гласуваме. След гласуване и  в резултат на гласуването , с  5 гласа "за", 0 гласа "против" и 0 гласа "въздържали се",  Комисията подкрепя докладната записка и тя влиза за разглеждана на редовно заседание на Общинския съвет .

 

 1. Докладна записка №562/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация и План регулация и застрояване (ПУП – ПУР и ПРЗ), за промяна предназначението на земеделска земя, извън границите на урбанизираната територия, с цел изграждане на жилищна сграда с ниско застрояване, за поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.151, по КК на с.Атия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Старо селище“, землище на гр.Черноморец, общ.Созопол.

Колеги, имате ли въпроси? Няма. Ще ви помоля да гласуваме. След гласуване и  в резултат на гласуването , с  5 гласа "за", 0 гласа "против" и 0 гласа "въздържали се",  Комисията подкрепя докладната записка и тя може да бъде разглеждана на редовно заседание на Общинския съвет .

 

 1. Докладна записка №563/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.53.42 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Мапи“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на сгради за отдих и курорт.

        Колеги, имате ли въпроси? Няма. Ще ви помоля да гласуваме. След гласуване и  в резултат на гласуването , с  5 гласа "за", 0 гласа "против" и 0 гласа "въздържали се",  Комисията подкрепя докладната записка и тя може да бъде разглеждана на редовно заседание на Общинския съвет .

 

 С това работата на Комисията приключи. Благодаря за вниманието.

  

 АНДРЕЙ НИКОЛОВ 

Председател на „Комисията по устройство на територията,

жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации

                               

   

 

                                                                      

Водещ протокола:

Гергана Глухчева

 

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол и във връзка с предстоящото ДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, както следва:
Комисия Дата Час
1. КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ,ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ 22.07.2020г. 14:00
2. КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 22.07.2020г. 14:15
3. КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО И ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 22.07.2020г. 14:30


Георги ПИНЕЛОВ
Председател на Общински съвет Созопол

Събота, 01 Август 2020 23:36

Протокол №10/29.07.2020 г.

                      На 29.07.2020 г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе ДEСЕТОТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, под ръководството на Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет. На заседанието присъстваха седемнадесет общински съветника, кметът Тихомир Янакиев, представители на общинска администрация и Ваня Кирязова, юрист на Общински съвет.

Г.Пинелов: Добър ден уважаеми колеги, г-н кмете, уважаеми служители на общинска администрация,

Преди да започнем ДЕСЕТОТО редовно заседание искам да напомня на всички присъстващи, че със заповед на министъра на здравеопазването носенето на предпазни медицински маски е задължително. Ще ви помоля в рамките на заседанието да спазваме изискването за носене на предпазните маски.
Предвид прилагането на мерките за безопасност в условията на извънредно положение, работата на общинския съвет по време на заседанието е съобразена с изискванията. Гласуването отново ще бъде ръчно, така както предходното заседание, за което ще ви моля да заявявате високо и ясно кой как гласува и се надявам на разбиране от ваша страна.
Присъстват 16 общински съветника. Откривам десетото редовно заседание на общинския съвет.

А сега преминаваме към питания към кмета. Колеги, имате думата.

А.Николов: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете, моето не е въпрос, а предложение. Наблюдава се от доста време на Веселата уличка, че няма кошчета за обществено ползване. Не говорим за частните, които си плащат такса смет, защото те си ги прибират в имота. Улицата е изключително натоварена откъм туристопоток, който е доста интензивен. Хората няма как да влязат в имотите на въпросните лица и да си хвърлят боклука и това е проблем. Ако може да бъдат поставени кошчета за обществено ползване.

Т.Янакиев, кмет на Община Созопол: По принцип заведенията, които са там си плащат, на всяко едно заведение и предоставена самостоятелна кофа. Ще проверя каква е ситуацията, ще говоря с почистващата фирма.

К.Германова: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете, колеги. На предното заседание поисках писмен отговор. Да, получих такъв, само че за мене отговорът е непълен и ще кажа защо. Защото моето искане беше освен за фирми и за обекти. Аз няма как да зная коя фирма какъв обект ползва. За мен беше интересно кои обекти са. Само да допълня към този въпрос, че сте записали в два отделни раздела са упоменати фирмите и сумите за освобождаване. Предполагам, че тези които са платили ще им бъдат възстановени, а другите ще им бъде намалено. И още един въпрос. Виждам, че е записано в самото писмо, само да го видя, "на проведеното заседание бяха разгледани постъпилите до момента 21 заявления". Това означава ли, че хората сами трябва да се информират, ако не са разбрали,че има такова освобождаване, ще пропуснат. И само да задам един въпрос, който имам, да си задам въпросите.
Въпросът ми е следният. Има питания от живущите на ул. "Каваци". Преди няколко дни беше поставен знак, който прави еднопосочна част от улицата, от безименната улица, училището до края на самата улица "Каваци". Интересува ме има ли протокол на комисията, има ли ваша заповед, на база на някаква схема ли е взето това решение? Просто хората ме питат, защо решихме да затворим от средата улицата. Да им дам отговор, защото все пак една част са гласували за нас.


Т.Янакиев: Това е направено по желание на хората. На други хора, явно, не знам кои са ви питали. Транспортна схема нямаме, все още я разработваме. Знаете толкова години нямаше транспортна схема, но в момента се разработва и до края на годината ще бъде готова, даже може би и по-рано.


К.Германова: Т.е. знакът е поставен, защото някой е поискал, няма решение на комисията, без ваша заповед.


Т.Янакиев: Моя заповед има, предполагам, че и решение на комисията има.


Й.Петков, директор на Дирекция „Управление на собствеността , стопански дейности и проекти” : Комисията по безопасност заседава, не точно за тази улица, но ще проверя.


К.Германова: Защото , когато се прави такова нещо, нали, затваряне на улица от едната страна, то трябва да бъде съобразено с трафика, защото в крайна сметка това затваряне, аз затова задавам въпроса има ли компетентни органи, аз не съм компетентна. Тъй като живея на тази улица и зная какъв е наплива на улицата долу на "Републиканска" и "Одеса", където срещу "Флагман", знам какво се случва там. Това затваряне ще натовари града, затова задавам въпроса има ли решение на комисията от компетентни лица, съобразено ли е с тяхното мнение. Защото няма лошо, хубаво е когато се вслушваме в хората, но все пак трябва да правим законни неща.

Т.Янакиев: За протокола лично ще проверя и ще ви информирам, ще ви представя и обектите..


Й.Петков: Тези фирми, които отговарят на критериите за освобождаване, сме ги прозвънили и ги помолихме да подадат заявление. Тъй като има хора, които не искат да им връщаме сумите, направихме така, който не си е подал заявление, не му се възстановява. Протокол ще има за одобрените фирми, това е принципа.


Т.Янакиев: Имаше хора за по 50,60 лв., не искат да идват и да подават заявление.


Цветан Иванов: Уважаеми г-н кмете, има питане от гражданите на с. Росен и на с. Равна гора какво се случва с дървата. 330 човека от Росен са си платили дървата и в Равна гора, само 35 човека досега са им донесени дърва. В Равна гора 400 човека не са им доставени дървата, хората повечето са възрастни, искат дървата до края на лятото да им се доставят и питат кога ще се доставят дървата. Масово хората като видяха, че не им се носят дървата започнаха да купуват от община Приморско и ги изтърваме тези хора.. Питат хората кога ще си получат дървата.
Другият ми въпрос към кмета е, запознат ли е с местността " Мурват"? Колко кубика дърва са добити там и дали от там се извозват дърва и колко налични има там в момента? Защото другото опасение на хората от селото е , че тези дърва от там ще се извозят и там от по-далечна местност ще се режат дърва и транспорта ще стане по-скъп. Имаме сигнали, че се извозват сутрин. Сутрин се товари един ТИР и незнайно в каква посока заминава рано, рано в 7.00 ч.
И другият ми въпрос е, на предната сесия г-н Георгиев попита кога ще се изчисти пътя Атия- Меден рид-Росен. Сега минах по този път, не е почистен въобще. То за асфалта там няма да говоря, говоря за клоните отстрани, защото изглежда, че този път през лятото се натоварва. Пътуват хора от Росен и Равна гора на работа в Черноморец и Созопол, минават хората оттам, ползва се пътя, но не е почистен.


Т.Янакиев: Ще ви отговоря отзад напред. Сега започва почистването. Първо с приоритет ще бъде почистен участъка от Лидл до околовръстния път на Созопол. Това му го казах сутринта на Цецо/ бел. ред Цветелин Георгиев/. Този участък ще бъде с приоритет, защото там участъкът наистина е много натоварен. Предписанието е не само кастрене, но и да се вкара техника да почисти. Същата фирма ще направи кастренето, само кастренето..
Относно местността "Мурват" не знам, не съм запознат.


П.Рейзи: Къде е директорът на горското, имаме питане към него.


Т.Янакиев: Директорът на горското по ваше време съм го виждал само като представя отчети. Ако бяхте анонсирали,че ще има въпроси към него, щях да осигуря присъствието му, така че няма какво да говорим повече по тази тема. Относно дървата г-н Дамянов може да отговори колко от населението е заредено досега, как вървят доставките.


Т.Дамянов, зам. кмет на Община Созопол: Искам да кажа на уважаемите съветници, че миналата седмица кметът  ме натовари да направя справка за дървата. По всички населени места процесът е задвижен много добре и върви снабдяването с дърва. В някои населени места до 70,80 и 90 процента са доставени. За селата Росен и Равна гора наистина е проблем. Оказа се ,че там много късно са подадени заявленията. Дърва има, аз съм се обадил на кметовете да съберат сумите за плащане и да се фактурират и процеса за извозването им върви. Може би за тези села няма проявен интерес от страна на превозвачите, много са заявките и не могат да ги изпълнят.


Т.Янакиев: До септември ще бъдат заредени хората с дърва.


Ц.Иванов: Има платени дърва, само 35 курса са направени в Равна гора, в Росен няма нито един курс.


Т.Янакиев: Дървата са добити, въпросът е в извозването. Ще бъде решено, до септември ще бъдат заредени.


П.Рейзи: Г-н председател, г-н кмете, уважаеми колеги общински съветници, гости на сесията.
Г-н кмете имам няколко въпроса към вас. Започнахме с горската мафия, така едно време кмета на Атия казваше, така и аз ще продължа неговата идея.
Първият ми въпрос е следният. "Мурват" е землище на с. Росен. Там сече някаква фирма, с някакъв Динко собственик, не знам и не ме интересува. Общинското горско продава дървата, които ги сече Динко на Динко. Извинявайте г-н кмете, ама гражданите на общината по мое време винаги са били приоритет. После, вашият директор е започнал да прави ремонт на яз. "Синята вода". Постоянно се оплаквате, че няма пари. Той има задължение към фирмите, които сечат, задължения за горива, ремонт и т.н..Ами хората ми се оплакват на мене. А той в следващият момент се занимава с неща, които не са му приоритет. Фирмата щяла да прави волаера за фазани, щяла да прави ремонт на язовира, за който ние сме взели решение язовира да не бъде язовир, защото сме проверили, че ремонта на стената ще струва много скъпо. Затова тогава ви предложих това решение. Отделно от този язовир има проблеми при големи наводнения. Така че г-н кмете, много ви моля, проверете ги нещата, виж те ги. Знам, че в момента нищо не можете да ми отговорите. И тази сутрин са излезли два ТИР-а с дърва от "Мурват". Освен това приоритетът за дърва сме го дали на селата през лятото, защото в двата големи центъра Созопол и Черноморец през лятото не може да се осъществява тази дейност. Когато мойте колеги задават въпроса, те ги задават заради това. Не знам директорът какви отчети ви дава и не ме интересува, какви печалби ви представя, но той има нужда от средства и тези средства ще му ги дадете вие. Дайте му ги и да се разплати с фирмите, за да може наистина да се осъществи сечта.
Вторият ми въпрос. Разбрах, че сте получили заема от Министерството на финансите. Вие си знаете как ще ги разплатите всичките задължения, които ви ги оставих аз, защото тогава не ми достигаха около 2,5 млн. лв., вие сте получили 3,2-3,3 млн. лв., ако е така, аз не знам, чувам какво говорят хората. Надявам се да сте разплатили старите задължения и молбата ми е, стига вече сте говорили, че в общината няма пари. Сезонът върви нормално, хората си плащат данъците, дайте да гледаме напред, почти една година сте кмет.
Третият ми въпрос. Навремето със заповед на кмета бяха поставени казаните в Стария град и в Новия град. Гледам, че ги махнахте. Пусната ли е заповед за махането на тия казани?
Четвъртият ми въпрос. Търговският център, който наричаме търговски център е административен център. С какво разрешение го дадохте този магазин да продава спортни дрехи, пак с ваша заповед ли? Благодаря ви.


Т.Янакиев: Отзад напред, ще отговори специалиста, който отговаря за това.


П.Павлова, гл.спецециалист УС: Нищо не лъжем. Говорим за документи, които са свързани с актове за собственост. Актът за собственост от 2013 г. за въпросните постройки е за административна и делова дейност. Направен е на базата на промяна на проект на предните наематели, които са били Общинска банка. Те са подали документи, за да могат да ползват за тази цел пространството и са променили пренадзначението му. Говорим за разрешение, издадено през 2005 година на въпросните постройки и сградите с номера 1,2,3 и 4, които се намират на пл. "Черно море". Въпросната сграда, в която се намира имота, за който питате, е с пренадзначение "смесен магазин за хранителни и нехранителни стоки". Общината отдава под наем въпросното пространство, на който прояви желание да го наеме да спазва пренадзначението му. Ако събере пакет документи да внесе, с което да се промени пренадзначението му, за което иска да го ползва.


С.Лулева: Моят въпрос беше свързан точна с това, с административната сграда. Нашето решение на общинския съвет, в търга не е обявено за търговска дейност, а за административна дейност и обслужване. Самото решение е такова, аз не виждам никъде в нашето решение за търговска дейност. За мене е нарушение.


П.Павлова: Няма нарушение. Документите за търга се съставят на база актове за собственост.


С.Лулева: Решението на общинския съвет е за отдаване за административна дейност и обслужване. Отворете решението на общинския съвет и кажете дали е така, или не е така. Тука говориме, няма значение какво пише в актовете за собственост, самата докладна, решението пише за административна дейност и обслужване, никъде не пише за търговска дейност.


П.Павлова: Изразът е " представляващ самостоятелен обект в сграда за делова и административна дейност".


С.Лулева: Говориме за нарушение на решението на общинския съвет.


П.Рейзи: Вие сте за прокуратурата.


Т.Янакиев: Добре тогава, пускайте сигнала.

Вторият ви въпрос за казаните, те не са махнати, те са дислоцирани, преместени са на 100 м. отстрани. След като сме ги преместили, има заповед, същевременно са раздадени няколко казана лично на хората там.
Третият въпрос за язовира е много сериозен, ще го проверя и ще ви дам информация. Ще обследваме също бил ли е опасен, късана ли е стената, заливано ли е нещо. Всичко ще ви бъда предоставено като информация.


С.Лулева: Отново ще се върна на темата с това помещение. Явно сте подведен от ваш служител, защото решението, което сме взели е за помещение в административна сграда. За мене това е нарушение, трябва да обърнете внимание, да погледнете решението на общинския съвет. Не е минала друга докладна записка, със сигурност не сме взели друго решение, значи трябва да ги видите нещата.
Второто нещо, което е свързано с този обект, аз на предната сесия ви зададох въпроса, обърнах ви внимание, че там се работи вътре. Вие ми казахте, че общината има практика да държи разни вещи вътре.Търгът не беше минал, точно един ден след това вътре бяха новите наематели, които все още нямаха договор, защото търга не беше минал и работиха по ремонта на помещението. Няколко дена след това помещението беше пълно със стока. Търгът вече беше минал, но се изчакваше 14 дневния срок за обжалване. Вероятно ви подвежда някой, вероятно не сте обърнали внимание, но ви твърдя на 100 % това нещо, че този обект беше вътре пълен със стока и наемателите, с които все още не беше сключен договор бяха се вече настанили в помещението. Дали сами са се настанили, вероятно не, някой трябва да отговори на този въпрос. Сигнализирам ви, казах ви още предния път, обърнах внимание на това нещо, но това за мене отново е нарушение.


Т.Янакиев: Г-жо Лулева, благодаря за сигнала. Ако съм бил подведен, всеки ще си понесе дисциплинарно наказание.


Ц.Георгиев: Единият ми въпрос е, имам сигнал, че налягането на водата в с. Равадиново е много ниско. Не знам дали сте запознати, има някакъв проблем, нека го видим какъв е, що е. Защото хората имат нужда от налягане и не стига водата, вече кои къщи, вие си го проверете, вижте го. Аз подавам сигнал, защото ми е подаден на мене от жители на селото.
Миналия път ви бях задал въпрос, че група мои приятели искат да поставят плоча и вие ми отговорихте много набързо, че няма такива изисквания да минава през общински съвет, няма наредба и всеки може, едва ли не да си сложи. Само че тогава не бях запознат, сега го проверих и видях че по чл. 56 от ЗУТ няма такова нещо. Трябва да мине през комисия, през общински съвет и след това да бъде поставена. Тука имате юристи, попитайте ги дали поставянето на плочи и рекламни, щото то е един вид някаква реклама. Мисля, че има нарушение, проверете го, виж те го. Трябва да се реши това, мисля че няма право всеки да поставя кой където иска такава плоча, без значение какви са, що са. Мисля, че трябва да мине през решение на общински съвет.


Г.Георгиева, юрист в Община Созопол: По принцип не всеки може да поставя плочи. Важно е какъв вид е плочата, все пак ЗУТ ги дели на височина и размери. Зависи и каква е, дали е легнала, или права. По Наредбата, по ЗУТ се издава разрешение за монтаж на нещо, трябва да минава през общински съвет. Не всичко минава по чл.56. Тогава за всяка пейка в града ли трябва да минава през комисия, пейките също са част от градското обзавеждане.


Ст. Неделчев: Аз да добавя за водата в Равадиново. Този проблем го знаем отдавна, на нас ни трябва водоем. Това е единственото решение на проблема, защото по принцип горните къщи винаги остават без вода лятно време.


К.Стоянова: Здравейте колеги, г-н кмете, това е по-скоро констатация, а не въпрос. На предната сесия бяхме поставили въпроса за паркирането на паркинга, който е в Стария град. Оказва се и при малкото туристи, които имаме, г-н Янакиев, те влизат, плащат за денонощния паркинг 6 лв., налага им се да излязат, плащат 12 лв.. Говорихме с вас, други колеги, които се занимават с туризъм, установи се че софтуера ви е такъв. Но просто разберете, това е недопустимо. По някакъв начин да се коригират нещата. Сега градът се понапълни, но не е честно спрямо тях, след като ние сме гласували 6 лв., като дойдат вече на място да коментират други цени. Защото има частни паркинги, на които действително хората влизат, плащат си 5 лв., влизат, излизат няколко пъти, плажовете са задръстени, хората ходят на плаж по няколко пъти. Не знам какво решение ще вземете, просто констатирам, че това което коментирахте и вие казахте, че ще се запознаете, продължава. Не знам техническата възможност, не знам софтуера, но просто ви казвам като един обикновен гражданин на Созопол. Не е честно спрямо туристите, които идват и на които искаме да предоставим тази услуга.


Т.Янакиев: Да, г-жо Стоянова, туристът плаща 6 лв. за да бъде паркирана колата му 24 часа. Проблемът е, че частния паркинг е с човек с тетрадка, записва си номера и т.н., а тук е с билет, а този билет няма как, софтуерът не го приема.


Й.Петков: Само да допълня, че човекът който излезе, не знае кой ще му бъде паркиран на мястото, няма кой да му пази това място, защото са ограничени местата. Имаме идея за другата година на място да се дава карта, която примерно да бъде 5 или 10 дневна, която човекът да се разпише, защото е ценен документ. Това нещо ще се осъществи, в момента нямаме възможност.


П.Рейзи: Данчо, стига си ни подвеждал, или отговаряй директно на коментара, или -не. Когато се издаде стикера, бележката за паркиране, на нея има баркод. С тоя баркод, хората, които са на компютрите трябва да вкарат, че тя важи за 24 часа. И човекът като излиза слага бележката с баркода, бариерата му се вдига и заминава. Влиза и пак слага същата бележка, защото тя важи за 24 часа. Г-н кмете, ние не сме деца от детската градина Данчо да ни разсейва и разсмива. Значи, много ви моля, направете си коментар с фирмата, ще видите че това нещо може да се оправи. Не може за 24 часа да му се взимат 12 лв., той днес може да излезе 5 пъти, имало място, нямало място. Кви са тези щуротии бе, човек. Г-н кмете, моля ви направете си труда, питайте фирмата и без това на готовата работа извикахте друга фирма да няма нищо общо с Рейзи. Много ви моля.


Й.Петков: Вижте числата, щом говорите така.


П.Рейзи: Какво да ги гледам числата.


Й.Петков: Вижте ги, щом съм дете от детската градина.


П.Рейзи: Какво ми показва числа тоя.


Й.Петков: Тоя, оня, вижте числата, тогава ще ми казвате детенце.


Т.Янакиев: Говорено е за това нещо, човекът само дето не спи тук, не можем да отстраним този проблем. Казахме го, с един билет да влиза и излиза няколко пъти не може, нови четци трябва да се поръчат, ако става въпрос за билети. С настоящите четци трябва да се поръчат карти.


П.Рейзи: Влизаш в Стария град, взимаш билет, връща се той и го дава на касиерката, тя го чипира и вижда, че 30-те минути са спазени и той заминава, не плаща. Ако трябва да плаща, тя го чипира, вижда че е просрочил 30-те минути и той плаща 2 лв.


Т.Янакиев: От фирмата със софтуера казаха, че само с карти може да стане, те трябва да се поръчат. Аз също не съм инженер. И когато говорихме с г-жа Стоянова, същият ден извиках инженера, който работи по софтуера и човекът надълго и нашироко го обясни това нещо. Не знам бе, Панайоте, това е инженерно решение. Поставен е въпроса, правят разработка, за другия сезон няма да е така, просто не можем да го направим в средата на сезона.


К.Германова: Аз във връзка с това само исках да кажа, че това е решение на общинския съвет и ние трябва да се съобразяваме с него. И плащайки 12 лв. туриста, нещата някак си се размиват, т.е. това е извън решението на общинския съвет. По решение на общински съвет таксата за 24 часа престой е 6 лв., а общината в случая му взима 12 лв.. Трябва с това да се съобразите и да намерите начин. Фирмата може, не може, трябва да го направи по някакъв начин. Казвам ви го съвсем чистосърдечно. Не е хубаво да викаме и да се караме. Трябва да направим така, че да има реклама, а не антиреклама на Созопол, защото и без това е достатъчно слаб сезона, само петък, събота и неделя. Виждам вече в социалните мрежи какви ли не глупости,че градът е пълен, че няма къде да се спре. Че е така, така е. Г-н кмете, по два реда са на тротоара и навсякъде, аз незнам тоя паяк какво прави. Какво прави тоя паяк при положение, че през изминалия период, за който всички говорят, че е бил лош, градът беше освободен от коли. Сега не можеш да се разминеш.
Та да се върна пак на това, хубаво е да се съобразявате с решенията на общинския съвет. И ако то не може да става електронно, то го направете тогава ръчно. Защото не можем да даваме възможност на хората да обжалват разни такси по съдилища, мисля че не е нормално.


Т.Янакиев: Г-жо Германова, да, така е, но донякъде. Защото не можем да докажем, че 24 часа стои колата на паркинга, за която плаща 6 лв. за престой там, т.е. това е решението на общинския съвет. Никой не може да докаже, че колата е стояла 24 часа на паркинга. Това е по първия въпрос, другото е интерпретация. Можем да интерпретираме, че колата е отишла на "Каваци" или в Бургас, пък в Бургас какво е правила, това си е тяхна работа.
Второ, за паяка. И аз се учудих и ще ви кажа защо. Защото се оказа, поне това ми дават като информация. Официално писмо ще напиша днес до министъра на вътрешните работи с копие до РДВР-Бургас и да ми обяснят и те ме убеждават, че дейността,която се е практикувала с полицай в паяка е незаконна. Те ми го казаха това нещо. И сега каква е системата: идва паякът има служител на общината, констатира нарушението, обаждат се на полицая, идва полицаят и пише акт. Няма полицай вътре в паяка, а го чакат да дойде и затова паякът работи бавно, няма как да работи по-бързо.
Когато се направи служба "Градска мобилност", тогава вече ще може да се изкарва акт на място, вместо да чакаме полицая, както е в много други градове в България.


К.Германова: Т.е. тази година е неефективно използването на паяка.


Т.Янакиев: Не, тази година е по-бавно използването на паяка.


К.Германова: То пак е неефективно г-н кмете, защото....


Т.Янакиев: То е така по закон, аз какво да правя?


К.Германова: Целият град е задръстен и роптаят за това, че тротоарите не са хубави, това не е направено. На всички наши съграждани колите им са на тротоарите. Това, г-н кмете също трябва да съблюдавате. Не лично, естествено.


Т.Янакиев: Аз лично го правя. Само да ви кажа това, което правим. Камиончето, което минава сутрин и обикаля града, не знам дали ви е правило впечатление, между 8ч. и 9 ч. и прибира всички неща, различни от конуси, които се ползват за запазване на място.


К.Германова: Аз си плащам.


Т.Янакиев: Вие си плащате, спор няма, но има други, които ползват неща, различни от конуси.


К.Германова: Да, и колеги.


Т.Янакиев: Най- различни хора има. Отделно вие знаете, че основният поток туристи са българи, те не идват организирано с автобуси, идват с автомобилите си. Давам пример. Къща да речем на три етажа с 9 стаи, по три стаи на етаж. Ако е пълна, трябва да има 9 паркоместа. Проблемът е по-голям в Новия град, отколкото в Стария град. По-голямата част от нашите съграждани се изхранват с туризъм и всички искат паркоместа. Общинските паркинги са пълни, пръскат се по шевовете, паякът върви. Миналата година с полицай в паяка, не знам как сте го правили. Г-н Рейзи, той си знае.


П.Рейзи: Тези полицаи командированите, които плащаш, взимаш един, слагаш го в камиона и да не ти пука. Кажи на директора на нашата полиция, че не е прав. Значи тука е въпрос на твое желание и договорка с него, няма никакво нарушение на закона. Знам къде ги стяга чипика. Стяга ги там, че когато се напише някакъв акт и аз съм потърпевш, не съм съгласен, образувам дело. Понеже актът е на територията на Созопол, област Бургас, а те са от Плевен, Шумен или другаде, на дело трябва да дойде в Бургас човекът, а разходите му за пристигане са за негова сметка. Е там ги стяга чепика, г-н Янакиев. Самите хора, които сме извикали казват, ако може да не ме слагаш и оттам се получава. Иначе, не може човече.Ти си платил там 5 ли, 6 ли, ти си техния работодател за тоя период от време, за който си ги наел. Въпросът е да се срещнеш с нашия директор и да се разбереш, ако има дела, ще поемеш транспортните разходи на полицаите, които ще дойдат. Чисто и просто се разберете и свърши работата.


Т.Янакиев: Срещите с тях са повече от 10 и нагоре. Заради това нещо ще изпратя писмо до министъра на външните работи за становище- могат, или не могат, за да имаме нещо черно на бяло. И на другата сесия ще ви кажа, ето го г-н Рейзи, вижте какво ми отговориха и ще го кажа и на неговия подчинен.


С.Лулева: Аз отдавна исках да взема думата по темата и ще ви кажа, че години наред в комисията по транспорта, в която бях, точно това обсъждахме непрекъснато. От полицията не желаят от години да има полицай вътре в паяка. От години държат да не бъде вътре.


Т.Янакиев: Казват, че е незаконно.


С.Лулева: Не е незаконно, просто проблемът е, че тези всичките актове, които пишат, те държаха и в годините назад, те държаха да се пишат актовете от страна на общината. Ние обаче винаги сме държали да има полицай вътре в репатриращата машина. И в крайна сметка винаги ставаше така, че вътре имаше полицай.


А.Филипова: Колеги, искам да направя едно уточнение специално за г-жа Германова във връзка с нейното изявление, че градът е претъпкан и препълнен с коли. При положение, че сезона е по-слаб в сравнение с минали години, не може да каже, че колите на почиващите са повече от миналата година. За съжаление, г-жо Германова, не сте видели предходните години на улиците „Витоша, „Мусала“, „Вихрен“ и „Люлин“ какво стълпотворение от коли винаги е имало. Така че да говорите, че паякът в минали години така добре си е вършил работата, а сега видите ли не я върши. Не съм приключила, точно това казахте.
Ако си спомняте или сте се интересували, през 2001 г. към чл.93 от Закона за движение по пътищата, ал.3 и 4, бе направено едно допълнение, в което се казва,че в еднопосочна улица може да се спира и от лявата страна, стига спиращият или паркиращият да остави място за пешеходците. В този смисъл, в който го казахте, че навсякъде са паркирани коли и по тротоарите.


К.Германова: Г-жо Филипова, мисля че г-н кметът много добре ме разбра, че говоря за централната част.


А.Филипова: Аз пък искам да ви кажа,че това което казахте, че паякът не си върши работата, изобщо не е така.


К.Германова: Ама къде си върши работата бе, Анета?


Г.Пинелов: Моля колеги, изслушвайте се и задавайте въпросите си към кмета. Който вземе думата да си зададе въпросите към кмета и да изслуша отговорите, както беше г-н Иванов, г-н Неделчев и г-жа Германова. А не един през друг, вече се задават въпроси повече от час и се допълват от други съветници и уточняване с други въпроси.
Ц.Георгиев има претенции, че не е получил отговор на негов въпрос, давам му думата за въпрос към кмета.


Ц.Георгиев: Благодаря, г-н председател. Г-н кмете, от няколко сесии си играем на въпроси и отговори и то не знам какви отговори, защото един път е че нямали право, а следващия път- имали право, ама в някакви норми, някакви наредби.
Молбата ми е, сигнализирам ви, че плочата Шри Чай Мойна е поставена с нарушение. Искам най- накрая, кажете г-жо Момчилова, и към вас ще се обърна в края на въпросите си. Искам писмен отговор, че тази плоча влиза в нормата, размера, сантиметри, километри. Ако искате напишете и нов закон дори, но ми отговорете писмено, че няма нарушение на закона и да приключим веднъж завинаги и да не ви притеснявам законна ли е, не е ли законна.
И не ми казахте запознат ли сте за водата, налягането. И ще обърнете ли внимание. А за паркинга, г-жа Филипова откъде е запозната, че тази година колите са по-малко, не мога да разбера. Как го констатирахте, някакъв регулировчик на движението ли сте? Знаете колко хора влизат и излизат, малко съм озадачен от това.


А.Филипова: А г-жа Германова откъде знае колко коли влизат и излизат. Вие се заяждате.


Г.Пинелов: Колеги, въпросите са към кмета. Това е абсурдно, тук стана някаква говорилня. Въпросите са към кмета, а не един на друг да си задавате въпроси.


Ц.Георгиев: Г-н председател, извинявам се и няма да се повтори. Мога само да ви кажа какво се коментира в града. Колко общински съветници имат платени паркоместа пред къщите си, има ли въобще такива и дали пред къщите си не поставят саксии, както колегите, да не ги споменавам, само ще ги посоча, с палми, и в момента имат претенции. Вижте, проверете ги тези неща, дали за едни е така, а за други не е така.


Т.Янакиев: Относно законността мисля, че тука има хора да кажат как са се случвали нещата, законно или не. Относно това дали някой си е взел паркомясто, конкретно защото вие сочите към г-жа Анета Филипова, не знам.


А.Филипова: Локално паркиране имам г-н кмете, платено.


П.Рейзи: Локалното паркиране не е паркомясто. Това е някъде другаде, не пред вас със саксиите.


А.Филипова: Ти кога си идвал г-н Рейзи, за да видиш какво имам пред къщи?


Т.Янакиев: Относно водата не съм запознат с проблема, още днес ще разговарям и ще уточня къде е проблема, вие казвате, че е необходим водоем.
Като цяло общата информация, която получавам за цялата община и национална сводка е, че след няколко сушави години, ситуацията не е добра. Това показва и при водните източници, включително и помпи, които са бити. Информацията ми е , че подпочвените води слизат все по-надолу. До няколко години, ако климатът е такъв, ще имаме проблеми с водоснабдяването. Затова трябва да се ориентираме в посока не да събаряме язовири, а да ги възстановяваме, за да ги ползваме за пиене и поливане, много хора си поливат градините, домати, краставици там. Така че ние трябва да вземем мерки още сега, доколкото ни позволяват ресурсите. Ще ползваме държавни програми в тази посока, ще гледаме да решим този проблем дори със собствени сили. Но не бях запознат с това, че в Равадиново няма вода в горната си част.


Ст. Неделчев: Този проблем в Равадиново е от години наред, кметът постоянно поставя въпроса да правим водоем.


Т.Янакиев: Стойчо, мен никой не ме е информирал. Никой не е дошъл при мен, или по време на оперативките, които правя с кметовете да го постави като сериозен наболял проблем, който трябва да се реши сега.
Беше проблем с Присад, сега е във Вършило и вече се заформя в Равадиново.


Ц.Георгиев: Благодаря за отговорите и имам една огромна молба към вас. Моля ви се, когато се обръщате към мене, аз съм млад общински съветник, да не ми казвате кой кога какво е правил, какви нарушения в предходни години, какво помните и какво не помните.
Аз не желая да чувам кой какво е работил, аз ме интересува днеска, сега, часа, просто. Благодаря ви за отговорите още веднъж. И писмен отговор за плочата ще получа ли?
-/ не се чува отговорът на записа/


Т.Янакиев: Не си спомням да съм казвал кой какво е работил.


Ст. Андонов: Г-н кмете, моят въпрос, ще се повторя. Преди няколко месеца, няколко сесии го зададох. Става въпрос за светещата табела, която е на изхода на Стария град. Насреща тази табела, заявявам, дава предпоставки за ПТП. Така блести насреща срещу шофьорите и е опасно.
Бях го поставил и на Комисията по безопасност на движението, все още решение на този въпрос няма. Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е, разговарях с г-н Петков, разбрах че са закупени материали и е започнало отстраняването на повредите на детската площадка на Магарешкия площад, но от една седмица е спряна дейността. Може да няма възможност от страна на поддържащия персонал, но е хубаво след като са закупени материалите да се завърши работата докрай.


Т.Янакиев: Прав сте за табелата, която свети там, и на мен ми пречи. Ще видим дали Комисията по транспорта е взела някакво решение. Имало ли е заседание на Комисията по транспорт?


Й.Петков: Имало е. Табелата пречи, е констатацията на комисията, но е в частен имот.


И.Хльостарова, директор на Дирекция „Устройство на територията , строителство и кадастър": Ще проверим дали има монтаж, след като е монтирана там. Ще проверим тези неща.


Т.Янакиев: И после дайте отговор на съветниците.
Относно ремонта, когато няма отпускари, разполагаме с не повече от 4 човека. Кажи ми какво по-напред да направят. Тротоари някъде където има ремонт, косим, правим каквото можем със собствен труд. Ще се ремонтира, просто тези хора не могат да огреят навсякъде. С такава бригада толкова можем да направим. До края на седмицата ще бъде ремонтирана.


И.Стефанов: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги и гости.
В с. Крушевец ми направи впечатление, че се прави една настилка, частично на някои улици. В Капиталовата програма го няма това нещо заложено, не е минавало и през общински съвет да се правят такива ремонти. Запознат ли сте откъде е финансирането, има ли избрана фирма да го прави и целесъобразно ли се прави. Какъв материал се полага, които отговарят за пътните настилки. Благодаря.


Т.Янакиев: Г-н Стефанов, целесъобразно се прави, защото това е спасителен ремонт. Имаме много оплаквания от жители, особено след пролетните дъждове, там баластрата, която бе сложена от някой, бе извлечена от дъжда, както и наноси от дворовете на хората, стана непоносимо. По улицата не може да се минава с автомобил, абсурд, пеша – също много трудно. По тази улица живеят много хора. Така че, ние сме взели мерки да направим укрепителен ремонт, който да позволи достъпа на хората до жилищата им. Парите са взети от бюджета на селото, не са взимани външни фирми. Кметицата начело и още 30-40 души доброволци, платени са само материалите. Бетонът е от много добро качество, това го изисках специално, марката бетон е устойчив бетон. Средствата за него са от бюджета на селото, тя кметицата направи компенсирани промени за сумата за материалите.


С.Лулева: Г-н кмете в подкрепа на въпроса, който ви зададох, ще ви цитирам решение № 175 от 29 май, това става въпрос за административна сграда, т.е. търгът, който е обявен. Втора точка от решението и ще помоля г-н Петков да се държи малко по- уважително към нас, общинските съветници. Да спре да дудне отзаде и да спре да ни подхвърля някакви документи. Цитирам решението: „за делова и административна дейност“, дори няма „обслужване“. Тука говориме за делова и административна дейност. Въпросите, които ги зададох, те са подкрепени с решението, които сме взели. Разбирам, че искате да защитите вашата работа като общински служители


Г.Пинелов: Г-жо Лулева, всички разбрахме. Хайде да приключваме с тези безкрайни въпроси и уточнения по една и съща тема.


К.Германова: Ама вие, карате ли ни се?


Г.Пинелов: Ама вас ви е страх да не ви се скарат? Превърнахте го в говорилня.


Т.Янакиев: Ще проверя, вече ви го казах и ако има нарушение, ще бъде санкциониран.
Единствената цел и идея на отдаването му под наем на това помещение, ние се стремим да отдаваме под наем, не го продаваме. За да е в полза на местното население, както е в случая. Да постъпят свежи пари. Това помещение стои вече 2-3 години празно, откакто ОББ затвори офиса си тук. Няма интерес от други банки, особено на такива наемни цени. Идеята и целта е само да привлечем свежи средства.


С.Лулева: Абсолютно съм съгласна с това и въобще не го оспорвам. Напротив, много е добро това нещо да се отдава под наем, да влизат пари в общината. Това въобще не го коментирам. Казвам, че това за мене е незаконосъобразно, че има нарушение защото решението е за съвсем друго и трябва да обърнете внимание на това нещо. Въобще не коментирам и не съм против отдаването му под наем на какъвто и да е било обект.
Вие, ако си спомняте, когато коментирахме схемата по чл.56, ви казах че не е редно да намаляме обектите, т.е. това са пари, които влизат в общината. Намаляйки ги, намаляме и средствата, които влизат в общината. Аз не съм против това нещо. Говориме в съвсем друга посока.


Г.Пинелов: Колеги, други въпроси?


Ст. Неделчев: Искам да попитам за асфалта в Равадиново.


Ст. Андонов: Всеки има право един път да вземе думата и да си зададе всички въпроси.


Т.Янакиев: За улиците в Равадиново, избрана е фирма, минала е обществената поръчка, минаха и обжалванията. А за ремонта на пътя, процедурата е на последен етап.


Р.Кисьов: Последната процедура, отворихме ценовите оферти в четвъртък.


Т.Янакиев: След около месец, ако няма обжалвания.


П.Рейзи: Защото на миналата сесия го зададох тоя въпрос, даже в коридора със зам. кмета говорихме за пътя Росен- Равна гора, по-точно Равна гора, защото е в края на Росен и началото на Равна гора. Там са държавни средства, от държавния бюджет. Попитах зам. кмета, той ми каза тогава в понеделник, но не уточни кой понеделник. Много понеделници минаха оттогава. Какво се случва там, обжалват ли, какво става?


Р.Кисьов: Имаше обжалване, но обжалването е изтеглено , а в момента сме пред подписване на договора.


П.Рейзи: Ама, вие ми казахте в понеделник, а оттогава мина цял месец.


Р.Кисьов: Не е минал цял месец, обжалването и оттеглянето на обжалването не зависи от общината.


П.Рейзи: Чисто и просто, защото ми казахте в понеделник, а минаха много и аз затова питам. Надявам се на 1 септември да направим първа копка там, така ли е г-н кмете? Да знам какво да кажа на хората, питат ме.


К.Германова: Уважаеми колеги, няма да задавам въпроси, приключих с въпросите, аз си зададох въпросите в началото. Да, включих се и в разни други разисквания. В правото и в правомощията на общинския съветник е, не трябва да забравяме, е задаването на въпроси както към кмета, така и към общинска администрация, защото в крайна сметка ние като представители на населението, не забравяйте, че вие може да сте на едни, ние сме на други хора представители. Защото ние сме получили някакви гласове и имаме пълното право, както всеки един от нас, дори и само с една малка част от гласовете, всеки има правото да задава въпроси.
Превръщало се в говорилня, ами някога е така, както казват в спора се ражда истината. И всеки от нас, аз и вие г-н Андонов и г-жа Филипова и всеки има право да задава въпроси. Затова ви казах, г-н председател, не ни се карайте. Ние си задаваме въпросите, защото хората ни питат, или защото самите ние имаме въпроси към кмета
Ако кмета се притеснява, което не виждам да е така. Ако кмета се притеснява, ами кажете го, няма да задаваме въпроси. Не виждам кмета да се притеснява от нашите въпроси. Не се изнервяйте от това, че сесията се е забавила малко заради елемента за задаване на въпроси. В правото сме да задаваме въпроси и да получаваме отговори. Благодаря.


Г.Пинелов: Ние всички, които сме 17 общински съветника имаме право да задаваме колкото си искаме въпроси и никой не ви ограничава в каквото и да е. Моята молба беше, когато вземете конкретно думата за въпроси, дали вие , или някой друг, г-н Рейзи или г-н Неделчев, който и да е , да си зададе въпросите- 5,10 или 20 към кмета, защото иначе се превръща в говорилня. Г-жа Лулева беше права да допълни с конкретната докладна, спор няма. Аз не оспорвам нито един ваш въпрос или довод, а да има ред в задаването на въпроси и да се изслушват говорещите., нищо повече.


Андрей Николов: Искам да упражня правото си. Г-н кмете, на фона на очевидно слабия сезон, да очакваме ли по-малко приходи от паркингите тази година.


Т.Янакиев: Г-н Николов, идеите, които дадоха колегите и разискванията, които както каза г-жа Германова, в спора се ражда истината. Приходите не са по-малко. Към настоящия момент имаме 120 хил. лв. само от паркингите, като се има предвид, че оперираме с режим на свободно паркиране и по-малко паркинги, защото някои са дадени като абонаментни и искрено се надявам, че до края на сезона ще можем да избием абсолютно всички разходи, говоря за инвестиционни и др., ще можем да формираме и някаква печалба. Нещата с паркингите вървят добре.
Както някой казва, не си спомням: “ Може да не ми харесва това, което казваш, но съм готов да умра за правото да го кажеш“. И да, всеки един от тук представените общински съветници представлява определени хора жители на община Созопол, които са гласували за него, а аз като кмет, независимо, че са ме избрали една част от хората, съм длъжен да защитавам интересите на абсолютно всички, без оглед на това, кой за кого е гласувал. Искрено ще се опитам, това ми е вменено от закона, задължен съм да го свърша.


Г.Пинелов: Колеги, други въпроси към г-н Янакиев? Няма. Продължаваме по дневния ред. В залата присъстват 17 общински съветника. Има кворум.

Всички вие сте получили така предложения дневен ред, ведно с поканата за днешното заседание. Имате ли някакви предложения или допълнения към дневния ред? Няма.

В такъв случай аз имам предложение към дневния ред да бъдат добавени следните докладни записки, които постъпиха извънредно и вие сте запознати с тях:

точка IV. да стане Докладна записка №580/22.07.2020 г. от Тодор Дамянов Дамянов- зам.кмет на Община Созопол,

относно: Приемане на промяна в Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол за 2021 г. и за разкриване на нова социална услуга

точка V. да стане  Докладна записка №581/22.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на  Община Созопол,

относно: Компенсирани промени в частта на "финансиране на бюджетно салдо" по бюджета на Община Созопол.

 

Двете докладни бяха разгледани на заседание на  Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби и на заседание на Комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми, което се състоя преди началото на днешното заседание, така че ще ви моля да гласувате по така направеното предложение за допълнение към дневния ред.

 

С резултат : „За” - 17,

 против – няма ,

въздържали се - няма, към дневния ред се включват за разглеждане двете извънредни докладни.

 

Колеги, а сега да гласуваме Дневния ред с така направеното допълнение.

 

С резултат : „За” - 17,

 против – няма ,

въздържали се - няма, Дневният ред е приет.

 

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ:  №202

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

 

 1. I.Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

   

 1. Докладна записка №546/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Прекратяване на членството на Община Созопол в юридическо лице с нестопанска цел сдружение "Местна инициативна рибарска група - Созопол - Приморско - Царево", участие в новосформирана "Местна инициативна рибарска група - Созопол" и определяне на представители

 1. Докладна записка №547/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост

 1. Докладна записка №566/16.07.2020 г. от Тодор Дамянов Дамянов – зам.- кмет на Община Созопол

 Приемане на Доклад по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2019  година    

                                  

 1. II. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

 

 1. Докладна записка №541/10.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Безвъзмездно управлението  върху  имоти – 67800.55.5 и 67800.55.3, остров Св.Иван, публична държавна собственост по реда на Закон за културното наследство

 1. Докладна записка №549/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Предаване ДМА- "Електропровод (Въздушна линия) 20кV, преминаваща през УПИ І, общинска собственост, кв.3, м.Мисаря в землище на гр.Созопол" на "Електроразпределение Юг" ЕАД

 1. Докладна записка №552/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно:Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с идентификатор 40124.501.299, с.Крушевец, община Созопол

 1. Докладна записка №553/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно:Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с идентификатор 32737.501.299, с.Индже Войвода, община Созопол

 1. Докладна записка №554/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Продажба чрез публичен търг на вещи( МПС) - частна общинска собственост 

 1. Докладна записка №555/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на основание чл.14, ал.6 от ЗОС. на лекарски кабинет  и манипулационна с обща площ от 24,00 кв.м. и  помещение с площ от 11,68 кв.м, находящи се в самостоятелен обект с идентификатор 81178.502.283.1.1– общинска частна собственост „За здравни и социални услуги, находяш се в сграда с идентификатор 81178.502.283.1 гр.Черноморец.

 1. Докладна записка №556/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Поземлен имот с идентификатор 81178.9.436 – частна общинска собственост   с площ 848 кв.м., Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „Изоставена орна земя“, находящ се в Община Созопол, землище гр.Черноморец, местност „Аклади-Чеири“.

 1. Докладна записка №557/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Поземлен имот с идентификатор 81178.58.55  – частна общинска собственост  с площ 170 кв.м., Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“, находящ се в Община Созопол, землище гр.Черноморец.

 1. Докладна записка №558/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 40124.501.768.1.1, находящ се в с.Крушевец, община Созопол

 1. Докладна записка №559/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 12975.501.372, находящ се в с.Вършило, ул. „Цар Петър“ №80, община Созопол, представляващ 110кв.м.ид.ч./сто и десет квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 12975.501.372, целият с площ 1350кв.м.

 1. Докладна записка №560/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Учредяване право на  ползване по реда на чл.56, ал. 3 от ППЗОЗЗ във връзка с чл.75, ал. 1 от Закон за подземни богатства, върху общински земеделски имоти, с обща площ от 672 кв.м. в землището на с.Вършило, Община Созопол.

 

III. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

 

 1. 1 Докладна записка №548/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията/землището на гр.Созопол

 1. Докладна записка №550/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 81178.1.292 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Мокро скала“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилна сграда. 

 1. Докладна записка №551/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), в обхват на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 81178.6.280, по кадастралната карта (КК) на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, землище на гр.Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“ и План за улична регулация (ПУР), за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура до новообразуваният урегулиран поземлен имот (УПИ). 

 1. Докладна записка №561/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Допълване на Решение №1177 от Протокол №39/29.06.2018год., в частта на раздел  II от решението, с което на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.1 (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.), от ЗОЗЗ, в качеството си на заинтересована страна, по смисъла на чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол дава предварително съгласие трасето на обект „Трасе на деривация „Ясна поляна“, да премине през поземлени имоти, земеделска територия, общинска собственост, в землищата на гр.Созопол, с.Равадиново и гр.Черноморец, общ.Созопол.

 1. Докладна записка №562/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация и План регулация и застрояване (ПУП – ПУР и ПРЗ), за промяна предназначението на земеделска земя, извън границите на урбанизираната територия, с цел изграждане на жилищна сграда с ниско застрояване, за поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.151, по КК на с.Атия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Старо селище“, землище на гр.Черноморец, общ.Созопол.

 1. Докладна записка №563/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.53.42 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Мапи“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на сгради за отдих и курорт.  

 

 

 1. IV. ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка №580/22.07.2020 г. от Тодор Дамянов Дамянов – зам.- кмет на Община Созопол

Относно: Приемане на промяна в Годишния план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община созопол за 2021 г. и за разкриване на нова  социална услуга.

 

 1. V. ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка №581/22.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно:  Компенсирани промени в частта на «финансиране на бюджетното салдо» по бюджета на Община Созопол за 2020 г.

 

 

 Г.Пинелов: Давам думата на председателя на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, г-н Андонов.

 

Ст. Анодонов:  Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете, колеги, представям ви становище  на  Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.                                                     

На 22.07.2020г. от 14:00 часа, в голямата заседателна зала се проведе заседание на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.

    На заседанието присъстваха:

 1. Станимир Андонов – Председател
 2. Желязко Иванов
 3. Димитринка Господинова
 4. Анета Филипова

 

     В работата на заседанието взеха участие

 1. Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет – гр. Созопол;
 2. Иванка Кирязова – адвокат на Общински съвет – Созопол;
 3. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 4. Тодор Дамянов- зам.кмет на Община Созопол
 5. Румен Кисьов- зам.кмет на Община Созопол
 6. Общински съветници;
 7. Служители от общинска администрация.

 

  В началото Георги Пинелов – председател на Общински съвет, информира всички присъстващи общински съветници, че са постъпили две извънредни докладни : Докладна записка №580/22.07.2020 г.- извънредна от Тодор Дамянов Дамянов- зам.кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промяна в Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол за 2021 г. и за разкриване на нова социална услуга и Докладна записка №581/22.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на  Община Созопол, относно: Компенсирани промени в частта на "финансиране на бюджетно салдо" по бюджета на Община Созопол.

 

Докладна записка №546/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Прекратяване на членството на Община Созопол в юридическо лице с нестопанска цел сдружение "Местна инициативна рибарска група - Созопол - Приморско - Царево", участие в новосформирана "Местна инициативна рибарска група - Созопол" и определяне на представители

Разяснение по докладната направи зам. кметът Румен Кисьов. Той обясни, че Местна инициативна рибарска група“ Созопол- Приморско-Царево“ е работила много добре и е привличала много финансови средства, но последния програмен период не се е осъществила регистрация и няма дейност. Общината има възможност да участва самостоятелно в такава група по оперативна програма и се е взело решение  да се регистрира нов МИРГ, в която да участва само Община Созопол. Чисто технически се освобождава стария представител г-жа Катя Стоянова и се делегират правомощия на нов представител, както и влизането в МИРГ „Созопол“ и на Общинско предприятие „Рибарски пристанища“.

Кметът Тихомир Янакиев поясни, че със създаване на местна инициативна рибарска група само от Община Созопол, се цели да се избегнат рискове и че оперативно ще бъде по-добре, по-бързо ще се движат нещата, по-лесно ще се работи. Идеята е с този МИРГ да акумулираме допълнителни средства в общината и да подобрим живота на съответните групи граждани. Той подчерта, че пропуска за кандидатстване за предходния програмен период не е на Община Созопол.

Общинският съветник Светлана Лулева попита защо след като излизаме от МИРГ Созопол- Примоско- Царево и ще се създава самостоятелна такава група само от Созопол е необходимо да бъде освободена Катя Стоянова – досегашен делегат, а на нейно място да бъде избран друг. Тя изрази съмнение, че самостоятелно Община Созопол ще се справи по-добре, отколкото, ако е в една група с Приморско и Царево.

Кметът Янакиев й обясни, че К.Стоянова е депозирала искане за освобождаване много преди да се вземе решение за създаване на самостоятелна МИРГ Созопол и добави, че има заявление от нея за освобождаването й.

След гласуване и с резултат от гласуването: „За”-:  4 гласа, Комисията подкрепя решението и предлага докладна №546 да влезе за разглеждане на сесия.

 

Г.Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната?

 

К.Германова: Г-н кмете, виждам тука в т.3 "участие  на Община Созопол в сформиране на ново юридическо лице, като упълномощава кмета да извърши.....", което означава, че тепърва ще се сформира тази нова Местна инициативна рибарска група. Не би ли трябвало към тази докладна да има проект за устав? Когато вземаме решение да сформираме нещо, юридическо лице с нестопанска цел, мисля че е редно към тази докладна и някакъв устав или проект за учредителен акт, с което ние да видим в крайна сметка да видим на тази МИРГ какви ще й бъдат дейностите задължения, права, правомощия и т.н. Защото взимайки решение, аз не знам какво всъщност взимаме като решение, защото тази МИРГ няма да участва както другите МИРГ-ове, защото е отпаднал периода, в който тези групи по тези европейски проекти, да не влизам в обяснение.

Не успя предната МИРГ да кандидатства, да се впише и да участва в разпределението на средства. Може би тази група самоинициативно ще участва в разпределение на някакви средства. Не бях на комисия и сега чувам мнението и поддържам мнението на г-жа Лулева, че по-трудно ще бъде на Община Созопол да се представи самостоятелно, защото всички които се занимават с проекти, знаят че в момента ЕС насърчава сътрудничеството на общините и участието на повече от една община в европейското финансиране. Въпросът ми  основно е, защо няма някакъв документ това дружество при учредяването му, с какво ще се занимава, какви ще са неговите дейности и как и що. Просто решаваме едно да сформираме, ама какво ще е? Благодаря.

 

Т.Янакиев:  ЕС стимулира, но когато става въпрос за проекти. Тук не е казано, че когато си самостоятелно в МИРГ, в смисъл по някои оперативни програми, които касаят общината като бенефициент. Сами са и Несебър, сами са и Поморие. Относно устава, тук по-подробно разяснение ще направи г-н Кисьов и юристите.

Ние подробно говорихме с г-жа Стоянова и ако бяхме сами, тогава щяхме да се справим и нямаше да изгубим цял програмен период. Много по-добре щяхме да се справим и ако бяха на нас делегирали ние да си представим Стратегията. Нямаше в 5 ч. и 15 минути да пускаме стратегии.

 

К.Германова: Ама не ми се карайте на мене.

 

Т.Янакиев: Не ви се карам, обяснявам ви.

 

К.Германова: Това, че е закъсняла Стратегията и е била пусната в 5 ч.и 15 мин., това не е грешка на която и да е община, а на изпълнителният директор, грешката е негова.

Точно това искам да видя, това дружество юридическо с нестопанска цел с какво ще се занимава, т.е. какви ще бъдат неговите функции. В момента просто така решаваме МИРГ, МИРГ. МИРГ може да бъде, зависи какъв ще е учредителния акт, нали, на това дружество.

 

Т.Янакиев: С всичко, което е разрешено от Закона.

 

К.Германова: Ама не само да кажете, това трябва да бъде някакъв документ, който е прикрепен към докладната, а не просто ей така.

Р.Кисьов: Съжалявам, но не може да има такъв документ, защото уставът се приема на Учредително събрание.

 

К.Германова: За това казах проект, г-н Кисьов.

 

Р.Кисьов: Освен това, проект може да има и всичко, след решение на общинския съвет. Искам да допълня, че в докладната записка, ако сте прочели, и в първия абзац и във втория абзац много добре е описано какво трябва да се случи. Допълнително мога да ви кажа, че всички основополагащи  моменти с учредяването на МИРГ-Созопол са публикувани и досега са проведени даже и  няколко срещи, които имат характер на опознавателни и привличане на съмишленици. След като общинския съвет реши, че упълномощава кмета да организира участието на публичната част от МИРГ-а , тогава вече ще има и останалите части, които са свързани с прякото създаване на МИРГ-а, с учредяването му, с приемането на устава. Изчакваме днешното решение и тогава да изготвим устава, защото вие може да решите да не се създава такъв МИРГ. Това е отговорът ми. Има изготвен такъв проект за устав и ако вие днес кажете да, ще правите МИРГ Созопол, още довечера ще бъде качен на сайта.

 

К.Германова: Г-н Кисьов, нещо слагате магарето пред каруцата.

 

Р.Кисьов: Това е ваше мнение.

 

К.Германова: Извинявайте, ама каруцата пред магарето, грешка, лапсус. Аз мисля, че когато Общински съвет Созопол, или който и да е друг общински съвет трябва да вземе дадено решение за учредяването на каквото и да е дружество, то това решение г-н Янакиев, несериозно е това, което казва вашия заместник, че трябва първо ние да вземем решение, а пък после да виждаме проекта за учредителен акт. То е ясно, че проект за учредителен акт може да бъде такъв зависи от учредителното събрание, но все пак нашата воля трябва да бъде подплатена с вашето предложение за това какво ще представлява това дружество. Благодаря.

 

К.Стоянова: Уважеаеми колеги, аз се обръщам към вас като колеги, не се обръщам към г-н Кисьов. Обръщам се към вас като към колеги. Г-н Рейзи, моля ви , не ме прекъсвайте.

Учредяването на каквото и да е дружество, на каквато и да е съвместна дейност задължително върви успоредно с проекто- устав. В този общински съвет голяма част са били общински съветници, правили сме сдружения, МИГ-ове,МИРГ-ове, Асоциаяция на Черноморските общини, асоциации един куп. Никога досега едновременно с решението на общинския съвет не сме пропускали момента, в който да се внесе проект на устав на даденото сдружение. Или, когато е имало договор, сключвали сме договори съвместни с общините, има проект на договор- задълженията на всеки един, какво смята да прави.

Аз считам, че Община Созопол не следва да излиза от тази група, затова моля г-н председател да подложите решението на общинския съвет да не се гласува анблок, а да се гласува по точки. Ще гласувам собственото си освобождаване, тъй като считам, че не е по силите ми просто вече да се занимавам с това представителство, а е редно вие да изберете такъв човек, който да е от вашата администрация и да е поне малко в час, с нещата които прави, ако не е, има колеги да се допита, съответно има и юристи. Аз считам, че най- важното нещо в едно такова начинание, да слушаме юристите. Колкото и те понякога, нали, четат практики и т.н. За мен винаги е било думата на юриста, нищо че после, заради този юрист или така, имаме актове и т.н., но сме послушали компетентния човек. Затова ми моля г-н председател, да подложите, имам предложение решението в отделни точки, за да мога да подкрепя едно от тях.

 

П.Рейзи: Уважаеми г-н председател, уважаеми кмете, колеги, аз също съм на мнение, че на тоя етап, на днескашния ден, няма смисъл да прекратяваме нашите отношения с тоя МИРГ. Няма да казвам защо, преценете си ги, г-н кмете ще видите, че съм прав. Защо обаче навремето направихме трите общини заедно. Защото Министерството на земеделието ни казаха, че ако не сме трите, няма да бъдеме одобрени и няма да бъдеме класирани. По отношение на работата на тоя МИРГ, искам да ви кажа, че сме МИРГ №1 в България. Ние успяхме да вземеме средства от МИРГ Тутракан. Така че в това отношение трите общини се справихме добре, работихме добре. Вярно е, че допуснахме и грешка, там където буквално за 2-3 минути не успяхме да подадем документите. След това не можахме да се оправим, може би беше грешка. В крайна сметка кметът не може да огрей навсякъде, не може да контролира всичко и се случват тия неща. Мойто лично мнение, сега вие сте екипа, вие се срещате с министерството, вие говорите с него, г-н Кисьов е софиянец, той си има контактите в София, но аз мисля, че като самостоятелен МИРГ ще ни бъде много, много, много, много трудно да се класираме и да бъдем одобрени. Пак казвам, не съм против да го направим, но мисля че има действащ МИРГ с много история, с много опит. Надявам се, че все пак сте провели някакви разговори  с колегите, защото то е, все пак би било много глупаво да не го направите. Сега в крайна сметка трите общини сме заедно за хубаво, за лошо. Хубаво е г-н председател, предложението на К.Стоянова да го подложим на гласуване, да го одобрим даже, защото наистина в трите решения има и противоречия. Това е моето лично мнение. Благодаря.

 

Т.Янакиев: Г-н Рейзи, разбирам доводите ви. Аз и на г-жа Стоянова разбирам доводите. Мен ми се ще да чуем юриста, защото визирахте, че юристите са компетентни, да кажат. Аз мога да кажа само по същество политиката, която съм предприел, техническата част, визирам устава, г-жо Стоянова ще го кажат специалистите.

Какво бихме загубили, г-н Рейзи? Нищо повече от това, което е сега. Значи в последния период ние имаме 0 лева усвоени пари, т.е. не бихме загубили нищо от това, което е сега, можем само да спечелим. Говирх с кметовете на Приморско и Царево, тяхното мнение и желание е по-скоро да останем заедно, казвам си го чистосърдечно.

Относно общественото обсъждане, имаше представител на Министерството на земеделието, когато правихме обществено обсъждане с НПО-тата. Имаше, беше оповестено на сайта на общината, всичко беше направено. Нашето желание е да продължим сами напред, но за устава нека Галя Георгиева да каже.

 

К.Стоянова: Извинявам се, г-н Янакиев на вас известно ли ви е, че този МИРГ в последния програмен период кандидатства за стратегия и за тази стратегия получи 50 000 лв. Парите за изработването на стратегията са получени, това означава, че не можем да закрием този МИРГ до 22-ра година.

 

П.Рейзи: Точна така е, тя Катя бърза да ви каже. Значи тези пари трябва да се връщат, ако вие развалите МИРГ-а.

 

К.Стоянова: Аз искам да разговарям с кмета, не искам да разговарям с който и да е. Аз ви казах и преди, МИРГ-а, той получава 50 хил. лв. за изработването на стратегията, минали са обсъжданията в целите местни групи, така. След това вече той кандидатства за самата си дейност, но тези 50 хил.лв., ако се развали тоя МИРГ, трябва да се върнат от трите общини до 22- ра година. Затова не може в момента да се разваля МИРГ-а. Те затова ви казват колегите ви, стойте тука и не мърдайте. Казвам ви го, няма нищо какво да крия, нито г-н Рейзи, нито нищо. Чистосърдечно ви казвам, казах ви го това- срещнете се, вижте ги, затова ви казват колегите ви, няма как община, нека юристите да кажат. Но тези пари са получени г-н Янакиев. Значи, те ги дават предварително да си разработим стратегия, правят се обсъждания в трите общини, одобрени са, изплатени са, по тая стратегия работиха много хора. Значи те я разработиха, плати им се, имаме актуализация, има един куп неща. И след това вече с готовата стратегия ние кандидатстваме за новия програмен период за разпределянето на самите суми, вече да спечелиме сумите, с които ще работим.

 

Г.Георгиева: Ще дам моето становище. За съжаление аз също подкрепям идеята, че трябва да има проект на устав. Само че не на този етап. Излезем ли от МИРГ-а, който е на трите общини, трябва да имаме решение на общинския съвет съответно. С приемане на проекта на устав и съответно този проект да е разработен с предприятие "Рибарско пристанище", защото и те ще участват в новия МИРГ. Ще има последващо решение на общинския съвет за учредяване на МИРГ Созопол с одобряване на съответните приложения, проекти на каквито и да е документи, които се изискват.

 

К.Германова: Понеже става въпрос за устав, тука говорим, затова си позволявам да взема думата, в такъв случай тези няколко допълнителни решения-3,4,5 и 6 са излишни в момента. Ние буквално даваме съгласие да бъде създадено, ама нямамаме устав. Да вземем решение, че възлагаме на кмета да изготви устав, ама решението не е такова, бе Галя. Решението е, че сме съгласни да се сформира и да участва в новосформирана група.

 

К.Стоянова: В устава се записва членския внос. Значи, на юридическите лица  членският внос е 120 лв., на физическите лица- 10 лв. Тази група трябва да е отворена, тя не може да е затворена. Не може само общината и  рибарското пристанище, ми има рибари. Като направим един членски внос по устава 10 лв., ще влязат вътре 10 рибари. Има ресторанти, примерно занимават се с морска храна- 120 лв. членски внос, влиза вътре. Затова ви казвам, нека се създаде, но първо да обмислим нещата. Като излезем от там, ще имаме ли санкции, няма ли. Този устав ще регламентира, защо, хората може да имат интерес. Защото те като са членове, значи тука в предния имаше фирми, които са созополски фирми. Г-н Бишков с неговата фирма кандидатстваше за лодки, купи, ремонти на един куп сгради. Това са юридически лица, имаше и физически лица.

 

Р.Кисьов: Сега, абсолютно сте прави, да. Абсолютно сте прави, само че не съвсем и ви казвам защо. Аргумент. Първо, никой не разваля стария МИРГ, просто Община Созопол иска общинския съвет да гласува предложението на кмета за излизане от стария МИРГ и иска да одобрите и да упълномощите кмета да участва в създаването с публичната част- администрацията в създаването на нов МИРГ. Дали той ще бъде успешен или не, е друг въпрос, както вие казвате, никой не говори за това.

За да се създаде нов МИРГ трябва да се излезе от стария, не можем да участваме в два МИРГ-а. Другото нещо, което е много важно да се чуе: в последният програмен период този МИРГ не работи по разни причини, не ги коментирам въобще. Така или иначе, не е функционирал. И аз казвам така, че до изтичане на стария програмен период все пак има още доста време, до края на годината. И в края на годината ще се разпределят някои средства, които са останали и не са били усвоени от други МИРГ-ове и други допълнителни средства. При положение, че ще бъде създаден един нов МИРГ, той получава  шансове да участва в преразпределението до края на годината.

А иначе самото създаване на публичната част, от НПО-та и от бизнеса е въпрос на учредителния протокол, впоследствие регистрирането на устава и в последствие  изработването на стратегия на новия програмен период. Това са елементи, които ще бъдат след учредяването на новия МИРГ.

В момента докладната записка иска от уважаемите общински съветници две простички неща- да се освободи и да се даде възможност излизането от стария МИРГ и създаването на нов МИРГ. Съответно представителят на стария МИРГ да бъде освободен и да се гласува представител, който да работи активно в създаването на новия МИРГ и да бъде нейн представител.

 

Т.Янакиев: Искам някой от тук присъстващите да ми каже това, което каза г-жа Стоянова вярно ли е, или не и да застане с името си зад това нещо, защото аз не знам, че евентуална последица от излизане от МИРГ- а ще е 50 хил. лв. Не че са много хари, но и една стотинка, която трябва да платим като неустойка, за мен е обида. Някой може ли да каже?

Ако не може никой да каже, предлагам следното нещо, решението да има една единствена точка на тази докладна специално и тя да бъде : точка 2 да стане точка 1 и тя да бъде единствена: Освобождава К.Стоянова от функция представител на Община Созопол в колективния орган за управление в МИРГ Приморско-Созопол-Царево и предлага като член на нейното място зам. кмета на Община Созопол Р.Кисьов.

Когато ми дадете отговор, дали това което казва г-жа Стоянова е така или не, аз ще си взема решението.

 

П.Рейзи: Точно така, г-н кмете, много сте прав.

 

Г.Пинелов: В такъв случай предложението на г-жа Стоянова отпада, ще се гласува само предложението на г-н Янакиев.

Колеги, други коментари и въпроси по тади докладна. Няма. Да се отбележи в протокола предложението на г-н Янакиев, т.2 става единстве т.1.

 

Р.Кисьов: Правя си отвод, не искам да бъда представител на този МИРГ. Предлагам представител да бъде зам. кметът Т.Дамянов.

 

Г.Пинелов: Колеги да гласуваме така направеното предложение от г-н Янакиев.

 

С резултат : „За” - 17,

 против – няма ,

въздържали се - няма, предложението на кмета Т.Янакиев е прието.

А сега да гласуваме и решението по докладната : Освобождаване на Катя Стоянова от функциите на представител на Община Созопол в колективния орган за управление на Сдружението "Местна инициативна рибарска група - Созопол - Приморско - Царево", като на нейно място за представител на Община Созопол избираме г-н Тодор Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол.

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНО ВА – ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

За: 17
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували:17

 

                                                         Общински съвет Созопол взе

                                                                 РЕШЕНИЕ: №203

На основание чл .21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА Общински съвет Созопол

 

            О Д О Б Р Я В А: 

 1. 1. Освобождаване на Катя Стоянова от функциите на представител на Община Созопол в колективния орган за управление на Сдружението "Местна инициативна рибарска група - Созопол - Приморско - Царево", като на нейно място за представител на Община Созопол избираме г-н Тодор Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол.

 

 

Ст. Андонов: Колеги продължаваме с  Докладна записка №547/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост

По тази докладна разяснение направи Галя Георгиева, юрист в Община Созопол, която обясни, че този проект за изменение на наредбата произтича от няколко проверки на Сметната палата, 2015 г., за реда за управление  и разпореждане с общинска собственост. Тогава са получени няколко препоръки, които  са дошли в общината през 2019 г.. Една от тези препоръки е в тази наредба да се прецизира реда за управление и разпореждане с вещи., няколко препоръки за добавяне на срокове относно процедурите „търгове и конкурси“. Между 2015 и 2019 г. е приета нова наредба, през 2017 г.. Със Сметната палата  е прецизирано къде точно да бъдат промените, тъй като са проверявани и предходни наредби. Наредбата е обявена по съответния ред. След като общинския съвет вземе решение, то ще бъде изпратено на Сметната палата.

 След гласуване и с резултат от гласуването „За”-:  4 гласа, Комисията подкрепя решението и предлага докладната да влезе за разглеждане на сесия.

 

Г.Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната?

 

П.Рейзи: Тези промени в наредбата ги диктува промени в закона ли?

 

Г.Георгиева: При проверка на предходната наредба се установи липса просто на текстове, които си произтичат от закона, но не били регламентирани в нашата наредба и ни направиха препоръка да ги въведем. Съответно влезе в сила нова наредба и ние сега изменихме новата наредба.

 

Г.Пинелов: Колеги, други въпроси. Няма. Влизаме в процедура на гласуване.

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА –

КАТЯ СТОЯНО ВА – ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

За: 15
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували:15

 

                                                         Общински съвет Созопол взе

                                                                 РЕШЕНИЕ: №204

Общински съвет Созопол приема промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост както следва:

 

І) Приема  нов чл.26а  със следния текст:

Чл.26а. (1) Движими вещи – публична общинска собственост могат да се предоставят безвъзмездно за управление и ползване на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка със заповед на кмета на Общината след решение на Общинския съвет.

              (2) Ръководителите на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, кметове на кметства и кметски наместници отправят мотивирано искане до кмета на общината, което обосновава нуждата от ползване на конкретните вещи-публична общинска собственост.

             (3) Кметът на общината внася предложението на Общински съвет, който взима решение за безвъзмездното предоставяне на вещите по ал.1

             (4) Въз основа на решението кметът на общината издава заповед. Въз основа на заповедта, се извършва предаването и приемането на вещите, което се удостоверява с протокол.

             (5) Вещите – публична общинска собственост, които не са необходими за нуждите на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят за безвъзмездно управление на други лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури за срок до 10 години  със заповед на кмета след решение на Общински съвет по реда на предходните алинеи.

 

ІІ) Изменя  чл.27, ал.1  като се отменя изразът „с балансова стойност до 5000 лв. (пет хиляди лева)“

 

ІІІ) Приема  нов чл.33а със следния текст:

Чл.33а. (1) Вещите- публична общинска собственост не могат да се придобиват по давност.

              (2) Вещите - публична общинска собственост, не могат да се отчуждават и да се прехвърлят в собственост на трети лица.

             (3) Сделки по управление и разпореждане с вещи, публична общинска собственост се извършват само в предвидени в закон случаи след решение на общински съвет.

 

ІV Отменя  изцяло чл.48.

 

 1. V) Приема нов чл.48а, със следния текст:

Чл.48а (1) Продажбата на движими вещи-частна общинска собственост, които не са необходими за дейността на общината, се извършва след решение на Общински съвет, със заповед на кмета на общината, след организиране и провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс по пазарни цени, определени от независим оценител.

             (2).Продажбата на материали от сгради, подлежащи на събаряне се извършва по реда на ал.1, като стойността на материалите се определя съобразно класификацията им по вид.

            (3).Публичният търг/публично оповестен конкурс се провежда по реда на глава седма.

           (4). Въз основа на резултатите от търга/публично оповестения конкурс кметът издава заповед и сключва договор за продажба.

           (5) Вещите се предават на купувача след плащане на цената, за което се съставя приемо-предавателен протокол. Рискът от случайното погиване или повреждане на закупените вещи преминава върху купувача от момента на плащането.

 

 1. VI) Приема нов чл.48б със следния текст:

чл.48б. (1) Безвъзмездното прехвърляне собствеността на движими вещи-частна общинска собственост, се извършва с решение на Общинския съвет по внесено предложение от кмета на общината.

             (2).Въз основа на решението на Общинския съвет по предходната алинея, се сключва договор за дарение с кмета на общината.

 

VII) Приема  нов чл.48в, със следния текст

Чл.48в.  Замяната на вещи се осъществява с договор, сключен от кмета на Общината, след решение на Общински съвет

 

VIII) Приема  нов чл.48г, със следния текст:

Чл.48г.  (1) Учредяване на възмездно право на ползване върху вещи се предоставя от кмета на общината със заповед и договор, след решение на Общински съвет Созопол чрез провеждане на търг или публично оповестен конкурс по реда на глава седма. Срокът на правото на ползване се определя от общинския съвет и не може да бъде по-дълъг от 10 години, освен когато в закон е предвидено друго.

              (2) В случаите, когато лицата, на които може да се учреди право на ползване, са определени със закон, то се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет. Лицата отправят искане до кмета на общината, към което прилагат съответните доказателства, че са правоимащи, когато това е необходимо.

              (3) Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху вещи се предоставя от кмета без търг или конкурс след решение на Общински съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници.

             (4)Когато лицата, на които може да се учреди безвъзмездно право на ползване, са определени в закон, то се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците. Лицата отправят искане до кмета на общината, към което прилагат съответните доказателства, че са правоимащи, когато това е необходимо.

             (5) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, съответно - на решението на общинския съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор

 

 1. IX) Приема нова ал.5 и нова ал.6 на чл.70 със следния текст:

             (5) В случай, че лицето, което е обявено за спечелило търга, не заплати цената, дължимите данъци и такси в определения срок, заповедта се обезсилва по право и кметът издава заповед за прекратяване на процедурата. Внесеният депозит не се връща и остава в полза на общината

             (6) В 14-дневен срок от датата на плащането, кметът на общината или упълномощено от него лице сключва договор

 

 1. X) Изменя се чл. 76. като придобива следния текст:

В 14-дневен срок от датата на плащането, кметът на общината или упълномощено от него лице сключва договор

 

ХІ) Създава се чл.76а със следния текст:

Чл. 76.За неуредените в този раздел въпроси се прилагат Раздел ІІ от Глава VІІ.

 

XIІ) Изменя се ал.3 от чл.85 като придобива следния текст

В 14-дневен срок от датата на плащането, кметът на общината или упълномощено от него лице сключва договор

 

XIІI) Приема нов чл.85а, със следния текст:

Чл.85а (1)В случай, че лицето, което е обявено за спечелило конкурса, не заплати цената, дължимите данъци и такси в определения срок, заповедта се обезсилва по право и кметът издава заповед за прекратяване на процедурата

            (2). Внесеният депозит не се връща и остава в полза на общината

 

ХІV Отменя ал.3 от чл.86

 

 

 

 

Ст. Андонов: По време на комисията бе разгледана Докладна записка № 566/16.07.2020 г. от Тодор Дамянов Дамянов- зам.кмет на Община Созопол

Относно: Приемане на Доклад по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2019  година

Своевременно бе отстранен пропуск от вносителя, докладът към докладната не бе подписан и подпечатан.

След гласуване и с резултат от гласуването „За”-:  4 гласа, Комисията подкрепя решението и предлага докладната да влезе за разглеждане.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Влизаме в процедура на гласуване.

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА –

КАТЯ СТОЯНО ВА – ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

За: 14
Против:  0
Въздържали се: 1

Общо гласували:15

 

                                                     Общински съвет Созопол взе

                                                               РЕШЕНИЕ: №205

На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26 а, ал. 5  от Закона за народните читалища, Общински съвет  Созопол  приема Доклада по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2019  година.

 

 

Г.Пинелов: Благодаря на г-н Андонов. Давам думата на председателя на Комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост г-н Иванов.

Ж.Иванов: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете, колеги, представям ви становището на Комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост проведено на 22.07.2020 г. от 14:30 часа, в състав:

 1. Желязко Иванов – Председател
 2. Андрей Николов – член;
 3. Стилияна Николова – член;
 4. Светлана Лулева – член.

На заседанието присъстваха :

 1. 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Румен Кисьов- зам. кмет на Община Созопол
 4. Тодор Дамянов- зам. кмет на Община Созопол
 5. Иванка Кирязова-юрист;
 6. 4. Общински съветници;
 7. 5. Служители от Общинска администрация.

 

Заседанието откри и води Желязко Иванов – председател на Комисията.

 Разгледани бяха следните докладни записки :

Докладна записка №541/10.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Безвъзмездно управлението  върху  имоти – 67800.55.5 и 67800.55.3, остров Св.Иван, публична държавна собственост по реда на Закон за културното наследство

 

Г.Георгиева, юрист в Община Созопол направи разяснение по докладната и предложи да бъде добавена т.3 в решението,във връзка с евентуално по нататъшно строителство на кейове на острова Тя зачете точка 3:: Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост  и чл. 189а от Закон за устройство на територията, дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол за учредяване безвъзмездно право на строеж върху  част от морското дъно в границите на вътрешните морски води на България в Черно море, в случай, че е необходимо  да се направи разширение, реконструкция и модернизация на съществуващите кейове и в съответствие със специализиран подробен устройствен план.

Кметът Т.Янакиев обясни, че тази преписка се води от дълго време за право на управление на остров Св. Иван.Там бяха открити мощите на Св. Йоан Кръстител и други археологически обекти, които все още не успяваме да експонираме по подобавящ начин. Той уточни, че единственото, което може да се направи е някакъв ремонт или нови кейове и респективно експлоатация на археологическия комплекс, който е там. Всичко друго е в защитена територия и не могат да се правят никакви значителни строителни работи. Там има фарово съоръжение, което също е в специфичен режим на управление. Фаровото съоръжение излъчва вечерно време сигнали и означава, че не трябва да има други източници на светлина, които могат да объркат по някакъв начин корабоплаването. Мисля, че трябва да има приемственост в някои инициативи и това е точно една от тях, заяви още кметът.

На въпрос на общинският съветник Ст. Андонов кметът отговори, че ще се интервира само спрямо манастира и разкопките.

 

С 4-за, 0-Против и 0-Въздържали се, Комисията предлага на общинския съвет да вземе решение, така както е по докладната.

 

Г.Пинелов: Колеги въпроси и коментари по докладната?

 

К.Германова: Има ли водени разговори по принцип въобще. Има ли потвръждение, какво са казали?

 

Т.Янакиев: Разговори са водени, виждате каква е ситуацията в страната, нищо категорично  не може да се каже.

 

Г.Пинелов: Колеги, влизаме в процедура на гласуване. Гласуваме цялото решение с направеното допълнение по време на комисията.

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНО ВА – ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –  ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ –

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

За: 16

Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували:16

 

                                                    Общински съвет Созопол взе

                                                               РЕШЕНИЕ: №206

 1. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.15,ал.2 от Закон за държавната собственост, чл.12, ал.4,т.1 от Закон за културното наследство, дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол за предоставянето безвъзмездно управлението върху реално обособената част от остров Св.Иван , имоти с идентификатори 67800.55.5, изключителна държавна собственост, с площ 140 761 кв.м. за който е съставен АИДС 1588 от 04.11.2016 г., защитена територия, с НТП -резерват и 67800.55.3, изключителна държавна собственост, с площ 67 746 кв.м., защитена територия, с НТП -скали,  за осъществяване на дейности, свързани с опазването и представянето на културни ценности .
 2. Общински съвет Созопол възлага на Кмета на Община Созопол изготвянето на предложението с конкретна техническа и финансова информация и оценка за съответствие със законодателството в областта на държавните помощи ведно с допълнителна информация и мотиви, обосноваващи приложимостта/неприложимостта на режима на държавните помощи в конкретния случай, с цел внасяне на предложението в Министерски Съвет за приемане на решение   .
 3. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл. 189а от Закон за устройство на територията, дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол за учредяване безвъзмездно право на строеж върху част от морското дъно в границите на вътрешните морски води на България в Черно море, в случай, че е необходимо  да се направи разширение, реконструкция и модернизация на съществуващите кейове и в съответствие със специализиран подробен устройствен план.

 

 

 

Ж.Иванов: По време на заседанието на комисията бе разгледана и Докладна записка №549/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Предаване ДМА- "Електропровод (Въздушна линия) 20кV, преминаваща през УПИ І, общинска собственост, кв.3, м.Мисаря в землище на гр.Созопол" на "Електроразпределение Юг" ЕАД

Юристът на Общината Галя Георгиева обясни, че  става въпрос за кабели високо напрежение, въздушна линия. Съответно те преминават през имота, който е отреден за автогара, съответно който е минал промяна на предназначението и съобразно изискванията на ЗУТ. Възложителят на един бъдещ строеж е длъжен да измести всички такива съоръжения на дружества, които преминават през имота за собствена сметка.

В случая възложителят е Общината и в резултат на проведените вече процедури, съответно  там е избран изпълнител, приключено е въвеждането в експлоатация и съоръжението, разбира се не може да бъде общинска собственост, тъй като нямаме право на подобен вид собственост и трябва съответно да бъде предадено на ЕВН за експлоатация.

 

С 4-за, 0-Против и 0-Въздържали се, Комисията предлага на общинския съвет да вземе решение, така както е по докладната.

 

Г.Пинелов: Колеги, коментари по тази докладна? Няма. Влизаме в процедура на гласуване.

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ –

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНО ВА – ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –  ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ –

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

За: 14

Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували:14

 

                                                       Общински съвет Созопол взе

                                                               РЕШЕНИЕ:  207

 1. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 и чл.34, ал.4 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.4 от Договор № 8-422/19.07.2017г. сключен между община Созопол и "Електроразпределение ЮГ" ЕАД ,  дава своето съгласие да бъдат предадени безвъзмездно на "Електроразпределение ЮГ" ЕАД (ЕР ЮГ), със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. "Христо Г. Данов" № 37, вписано в Търговския регистър с ЕИК 115552190,  със законни представители Здравко Огнянов Братоев, в качеството на Изпълнителен член на Съвета на директорите, и Александър Сипек, в качеството на Заместник - председател Съвета на директорите, действащи чрез пълномощника си, Станимир Милчев Станчев, ЕГН 6710241444, в качеството на Ръководител КЕЦ Приморско , следните дълготрайни материални активи:

      Част от електропровод средно напрежение, 20 kV с диспечерско наименование „Аполония“, преминаващ през УПИ I-338, кв. 3, с идентификатор 67800.3.338, местност „Мисаря“, землище на гр. Созопол, с дължина на електропровода – 650м, съгласно Разрешение за ползване № ДК-07-Б-3/09.01.2020г.  Строежът включва следните обекти:

 1. Нов ЖР стълб № 140 и втори нов ЖР стълб № 140/1 в югозападния край на УПИ I-338 с идентификатор 67800.3.338, местност „Мисаря“, землище на гр. Созопол.
 2. Кабел 20 kV (средно напрежение), тип NA2XS(F)2Y 3x1x185мм2 от РОММ на нов ЖР стълб №140 до РОММ на нов ЖР стълб №140/1.
 3. Кабел 20 kV (средно напрежение), тип NA2XS(F)2Y 3x1x185мм2 от РОММ на нов ЖР стълб № 140/1 до БКТП „Мисаря 3“ в УПИ VI, кв. 120, с идентификатор 67800.503.398, местност „Мисаря“, землище на гр. Созопол.
 4. Възлага на Кмет на община Созопол да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Ж.Иванов: Разгледана бе и Докладна записка №552/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно:Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с идентификатор 40124.501.299, с.Крушевец, община Созопол

 Нямаше въпроси и коментари по докладната. С 3-за, 0-Против и 0-Въздържали се, Комисията предлага на общинския съвет да вземе решение, така както е по докладната.

 

Г.Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Влизаме в процедура на гласуване.

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ –

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНО ВА – ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –  ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ –

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

За: 14

Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували:14

 

                                                    Общински съвет Созопол взе

                                                          РЕШЕНИЕ: №208

1.Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственика Н. А.Т. ЕГН чрез продажба на: 325 кв.м.ид.ч./ триста двадесет и пет квадратни метра идеални части/ от ПИ 40124.501.299/ЕКАТТЕ-четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двеста деветдесет и девет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-772/01.11.2019 на ИД на АГКК, находящ се в с.Крушевец, община Созопол, целият с площ 688 кв.м./ шестстотин осемдесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – ниско застрояване/до 10м/.

2.Одобрява експертна оценка №2020ЕО025 на независим лицензиран оценител в размер на 6400,00лв./ шест хиляди и четиристотин лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.    

3.Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

Ж.Иванов: Следващата докладна, която бе разгледана по време на заседанието на комисията е  Докладна записка №553/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно:Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с идентификатор 32737.501.299, с.Индже Войвода, община Созопол

 Нямаше въпроси и коментари по докладната. С 4-за, 0-Против и 0-Въздържали се, Комисията предлага на общинския съвет да вземе решение, така както е по докладната.

 

 

Г.Пинелов: Колеги, коментари и въпроси по докладната? Няма. Влизаме в процедура на гласуване.

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ –

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНО ВА – ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –  ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ –

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

За: 14

Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували:14

 

                                                      Общински съвет Созопол взе

                                                               РЕШЕНИЕ: №209

 1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственика М. П. И. ЕГН  чрез продажба на: 90 кв.м.ид.ч./деветдесет квадратни метра идеални части/ от ПИ 32737.501.299/ЕКАТТЕ-тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двеста деветдесет и девет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-479/18.07.2019 на ИД на АГКК, находящ се в с.Индже Войвода, община Созопол, целият с площ 815 кв.м./ осемстотин и петнадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – ниско застрояване/до 10м/.
 2. Одобрява експертна оценка №2020ЕО017 на независим лицензиран оценител в размер на 1590,00лв./ хиляда петстотин и деветдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

Ж.Иванов: Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка №554/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Продажба чрез публичен търг на вещи( МПС) - частна общинска собственост

 

Кметът Т.Янакиев изложа мотивите си за продажбата на тези два служебни автомобила. Автомобилите са на един сериозен километраж, който предполага и сериозна амортизация. Всеки един ремонт оттук нататък се плаща скъпо с оглед, че вече не са гаранционни.

Първият, по-малкият е с километраж над половим милион километра.Не е безопасен да се пътува с него.Ще бъде целесъобразно да бъде продаден.

За по-новия автомобил, също е със сериозен километраж от порядъка 360 хил. километра, който също не е в гаранция и предполага висока стойност на ремонтите.

По проект на Община Созопол и Община Сеулоглу, по който бе ремонтирана пожарната, има два амтомобила- пикап и джип. Те ще бъдат ползвани. Така ще се намалят разходите, те са в гаранция и няма да има големи разходи за обслужването им. А при продажбата на тези автомобили ще влязат в общинския бюджет свежи пари.

 С 4-за, 0-Против и 0-Въздържали се, Комисията предлага на общинския съвет да вземе решение, така както е по докладната.

 

 Г.Пинелов: Колеги, въпроси по докладната?

 

К.Германова: Тези автомобили не са ли за доброволческите отряди, тези двата, които са по проекта?

 

Т.Янакиев: Тези автомобили могат да се използват и от доброволческите отряди и от пожарната.

 

К.Германова: Ами как ще се ползват от общината тогава?

 

Т.Янакиев: Ако не може, ще си карам личния автомобил.

 

Г.Пинелов: Колеги, в процедура на гласувани сме.

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ –

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНО ВА – ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ПРОТИВ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

 

За: 10

Против:  1
Въздържали се: 3

Общо гласували:14

 

                                                      Общински съвет Созопол взе

                                                               РЕШЕНИЕ: №210

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.34 ал.4, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.48, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следните вещи - частна общинска собственост именно:

1.1.Лек автомобил, модел Мерцедес Е 350, регистрационен номер А8777МК, със стойност  39 000 (тридесет и девет хиляди) лв. 

1.2.Лек автомобил, модел Мерцедес С 320 CDI 4матик, регистрационен номер А3929КМ, със стойност 8800 (осем хиляди и осемстотин) лв. съгласно удостоверение №115696/22.04.2020г.

 1. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

 

 

Ж.Иванов: Следващата докладна, по която се произнесе комисията е  Докладна записка №555/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на основание чл.14, ал.6 от ЗОС. на лекарски кабинет  и манипулационна с обща площ от 24,00 кв.м. и  помещение с площ от 11,68 кв.м, находящи се в самостоятелен обект с идентификатор 81178.502.283.1.1– общинска частна собственост „За здравни и социални услуги, находяш се в сграда с идентификатор 81178.502.283.1 гр.Черноморец.

Общинският служител Дарин Хльостаров поясни, че има подадено заявление от лекар от гр. Черноморец, който е имал договор за наем и предвид нуждите на жителите се подновявава договорът за наем, за което се изисква съответната процедура.

 С 4-за, 0-Против и 0-Въздържали се, Комисията предлага на общинския съвет да вземе решение, така както е по докладната.

 

Г.Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Влизаме в процедура на гласуване.

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНО ВА –

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –  ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

За: 14

Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували:14

 

                                                    Общински съвет Созопол взе

                                                               РЕШЕНИЕ: №211

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2020г.”, приета с Решение №60/12.02.2020г. на Общински съвет Созопол, като включва самостоятелен обект в сграда с идентификатор 81178.502.283.1.1 с площ 157 кв.м./сто петдесет и седем квадратни метра/, с предназначение: „За здравни и социални услуги“, разположена в поземлен имот с идентификатор 81178.502.283 гр.Черноморец
 2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.14 ал.6 от ЗОС и чл.19 ал.1 т.1 НРПУРОС да се предостави под наем без търг или конкурс за здравни дейности за задоволяване на съответните нужди на населението за период от 5/пет/ години, както следва:

2.1  Лекарски кабинет  и манипулационна с обща площ от 24,00 кв.м. /двадесет и четири квадратни метра/ и  помещение с площ от 11,68 кв.м./единадесет цяло и шестдесет и осем квадратни метра/, находящи се в самостоятелен обект в сграда с идентификатор 81178.502.283.1., с площ 157 кв.м. /сто петдесет и седем квадратни метра/ с предназначение: „За здравни и социални дейности“, разположена в поземлен имот с идентификатор 81178.502.283 гр.Черноморец

2.2  Месечният наем, определен по реда на чл.20 от НРПУРОС съгласно Тарифа за минималния размер на месечен наем за един квадратен метър при отдаване под наем на общинско имущестно на община Созопол, е в размер на 124,88лв./сто двадесет и четири лева  и осемдесет и осем стотинки/ без ДДС

 1. Възлага на кмета на община Созопол да сключи договор с д-р Албена Димитрова Дюлгерова за предоставяне под наем на помещенията.

 

 

Ж.Иванов: Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка №556/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Поземлен имот с идентификатор 81178.9.436 – частна общинска собственост   с площ 848 кв.м., Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „Изоставена орна земя“, находящ се в Община Созопол, землище гр.Черноморец, местност „Аклади-Чеири“.

 Кметът Т.Янакиев обясни, че продължава практиката, това което е обещал в предизборната си кампания, че основно земите ще се отдават под наем. Веднъж с цел опазване собствеността на общината, и второ- с цел получаване на доходи. От този имот досега не са се получавали никакви приходи. Целенасочено се издирват имоти, разговаря се с хора с евентуални намерения , за да вдигнат приходите в общината с отдаването под наем.

 С 3-за, 0-Против и 0-Въздържали се, Комисията предлага на общинския съвет да вземе решение, така както е по докладната.

 

Г.Пинелов: Колеги, въпроси по докладната? Няма. Моля да гласуваме.

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНО ВА –

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

 

За: 9

Против:  0
Въздържали се: 6

Общо гласували:15

 

                                                    Общински съвет Созопол взе

                                                               РЕШЕНИЕ: №212

 

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2020г.”, приета с №60/12.02.2020г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 81178.9.436 /ЕКАТТЕ -осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район - девет, поземлен имот- четиристотин тридесет и шест/ с площ 848 кв.м. /осемстотин четиридесет и осем квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „Изоставена орна земя“, находящ се в Община Созопол, землище гр.Черноморец, местност „Аклади-Чеири“.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.51 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да проведе публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот – общинска частна собственост както следва:

- Поземлен имот с идентификатор 81178.9.436 /ЕКАТТЕ -осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район - девет, поземлен имот- четиристотин тридесет и шест/ с площ 848 кв.м. /осемстотин четиридесет и осем квадратни метра/
Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „Изоставена орна земя“, находящ се в Община Созопол, землище гр.Черноморец, местност „Аклади-Чеири“.

2.1. На основание чл.52 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост одобрява експертна оценка № 2020ЕО022/08.07.2020г. за имота, изготвена от независим  лицензиран оценител,  2280лв./две хиляди двеста и осемдесет лева/, без ДДС, която да се използва като начална тръжна годишна наемна цена при провеждането на търга.

 1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга както и сключване на договор със спечелилият участник.

 

 

Ж.Иванов: Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка №557/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Поземлен имот с идентификатор 81178.58.55  – частна общинска собственост  с площ 170 кв.м., Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“, находящ се в Община Созопол, землище гр.Черноморец.

На въпрос на общинския съветник Илиян Стефанов дали има заявен интерес към имота, отговори общинския служител Петя Павлова, която обясни , че има интерес и реални заявления, които са входирани.

Кметът Т.Янакиев уточни, че в конкретния случай съседа го иска, то е малко, 170 кв. м. Имотът е на 3-4 линия до пътя, но пък граничи с голям имот. Няма предвидено строителство, но пък за сметка на това, ще влязат приходи. Досега не са отдавани под наем.

 С 4-за, 0-Против и 0-Въздържали се, Комисията предлага на общинския съвет да вземе решение, така както е по докладната.

 

Г.Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Влизаме в процедура на гласуване.

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНО ВА –

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –  

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

 

За: 9

Против:  0
Въздържали се: 5

Общо гласували:14

 

                                                    Общински съвет Созопол взе

                                                               РЕШЕНИЕ: №213

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2020г.”, приета с №60/12.02.2020г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:

  1.1. Поземлен имот с идентификатор 81178.58.55 /ЕКАТТЕ -осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – петдесет и осем , поземлен имот- петдесет и пет/  с площ 170 кв.м. /сто и седемдесет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“, находящ се в Община Созопол, землище гр.Черноморец.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.51  от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да проведе публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот – общинска частна собственост както следва:

- Поземлен имот с идентификатор 81178.58.55 /ЕКАТТЕ -осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – петдесет и осем , поземлен имот- петдесет и пет/  с площ 170 кв.м. /сто и седемдесет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“, находящ се в Община Созопол, землище гр.Черноморец.

      2.1. На основание чл.52 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост одобрява експертна оценка № 2020ЕО024/08.07.2020г. за имота, изготвена от независим  лицензиран оценител,  410лв./четиристотин и десет лева/, без ДДС, която да се използва като начална тръжна годишна наемна цена при провеждането на търга.

 1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга както и сключване на договор със спечелилият участник.

 

 

Ж.Иванов: Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка №558/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 40124.501.768.1.1, находящ се в с.Крушевец, община Созопол

 Й. Петков, директор Дирекция в Община Созопол обясни, че става въпрос за ресторанта в центъра на с. Крушевец, където старият наемател от доста време не  е плащал наем, ток и вода, а в момента има заявено желание да бъде отдаден отново под наем. Като пазарната цена е по-висока. Въпросът е да не стои така, вече е съсипан, има нужда от ремонт, каза още Йордан Петков.

 С 4-за, 0-Против и 0-Въздържали се, Комисията предлага на общинския съвет да вземе решение, така както е по докладната.

 

Г.Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната?

 

К.Германова: Само за първия етаж ли става въпрос?

 

Г.Пинелов: Да, само за първия етаж, за ресторанта.

Колеги, влизаме в процедура на гласуване.

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА- ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА –

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –  

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

За: 14

Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували:14

 

                                                      Общински съвет Созопол взе

                                                               РЕШЕНИЕ: №214

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2020г.”, приета с Решение №60/12.02.2020 г.  на Общински съвет Созопол, като включва имота подробно описан както следва:

- 254/359 кв.м. ид.ч./двеста петдесет и четири квадратни метра идеални части/ от самостоятелен обект с идентификатор 40124.501.768.1.1/ЕКАТТЕ –четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район –петстотин и едно, поземлен имот- седемстотин шестдесет и осем, сграда -едно, обект -едно/, целият с площ  359 кв.м. /триста петдесет и девет квадратни метра/. Предназначение на самостоятелния обект „За търговска дейност“, Брой нива на обекта - 1/едно/. Находящ се в Област Бургас, Община Созопол, с.Крушевец, ул. „П.К.Яворов“, ет.1,   находящ се в сграда с идентификатор  40124.501.768.1, построена в поземлен имот с идентификатор 40124.501.768 /ЕКАТТЕ –четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район –петстотин и едно, поземлен имот- седемстотин шестдесет и осем/, идентичен с УПИ XII-„За магазин, ресторант и кино“ в кв.25 по плана на с.Крушевец.

 1. Общински съвет гр.Созопол на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.16 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост   разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на недвижим имот – 254/359 кв.м. ид.ч./двеста петдесет и четири квадратни метра идеални части/ от самостоятелен обект с идентификатор 40124.501.768.1.1/ЕКАТТЕ –четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район –петстотин и едно, поземлен имот- седемстотин шестдесет и осем, сграда -едно, обект -едно/ целия с площ  359 кв.м. /триста петдесет и девет квадратни метра/. Предназначение на самостоятелния обект „За търговска дейност“, Брой нива на обекта - 1/едно/. Находящ се в Област Бургас, Община Созопол, с.Крушевец, ул. „П.К.Яворов“, ет.1   находящ се в сграда с идентификатор  40124.501.768.1, построена в поземлен имот с идентификатор 40124.501.768 /ЕКАТТЕ –четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район –петстотин и едно, поземлен имот- седемстотин шестдесет и осем/, идентичен с УПИ XII-„За магазин, ресторант и кино“ в кв.25 по плана на с.Крушевец.

    2.1. На основание чл.14, ал.8 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 2020ЕО014/26.06.2020г. за обекта, изготвена от независим  лицензиран оценител,  възлизаща на 235 /двеста тридесет и пет/лева, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.

 1. 3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организациятаи провеждането на конкурса както и сключване на договор със спечелилите участници.

 

 

Ж.Иванов: Следващата докладна, която разгледа комисията е Докладна записка №559/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 12975.501.372, находящ се в с.Вършило, ул. „Цар Петър“ №80, община Созопол, представляващ 110кв.м.ид.ч./сто и десет квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 12975.501.372, целият с площ 1350кв.м.

 Нямаше въпроси и коментари по докладната. С 4-за, 0-Против и 0-Въздържали се, Комисията предлага на общинския съвет да вземе решение, така както е по докладната.

 

Г.Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Влизаме в процедура на гласуване.

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА- ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА –

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

За: 14

Против:  0
Въздържали се: 1

Общо гласували:15

 

                                                    Общински съвет Созопол взе

                                                               РЕШЕНИЕ: №215

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2020г.”, приета с №60/12.02.2020г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:

110 кв.м.ид.ч./сто и десет квадратни метра идеални части/ от урегулиран поземлен имот с идентификатор 12975.501.372 /ЕКАТТЕ- дванадесет хиляди деветстотин седемдесет и пет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот- триста седемдесет и две/, по КККР   на с.Вършило, община Созопол, одобрен със Заповед № РД-18-480/18.07.2019г. на ИД на АГКК,  целият с площ 1350кв.м. /хиляда триста и петдесет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, при граници и съседи: 12975.501.531, 12975.501.544, 12975.501.570, 12975.292.1

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственикът З. Д. Р.-М. ЕГН  чрез продажба на: 110 кв.м.ид.ч./сто и десет квадратни метра идеални части/ от урегулиран поземлен имот с идентификатор 12975.501.372 /ЕКАТТЕ- дванадесет хиляди деветстотин седемдесет и пет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот- триста седемдесет и две/, по КККР на с.Вършило, община Созопол, одобрен със Заповед № РД-18-480/18.07.2019г. на ИД на АГКК, целият с площ 1350кв.м. /хиляда триста и петдесет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, при граници и съседи: 12975.501.531, 12975.501.544, 12975.501.570, 12975.292.1
 2. Одобрява експертна оценка №2020ЕО023/08.07.2020г. на независим лицензиран оценител в размер на 850лв./осемстотин и петдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

Ж.Иванов: Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка №560/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Учредяване право на  ползване по реда на чл.56, ал. 3 от ППЗОЗЗ във връзка с чл.75, ал. 1 от Закон за подземни богатства, върху общински земеделски имоти, с обща площ от 672 кв.м. в землището на с.Вършило, Община Созопол.

 Нямаше въпроси и коментари по докладната. С 4-за, 0-Против и 0-Въздържали се, Комисията предлага на общинския съвет да вземе решение, така както е по докладната.

 

Г.Пинелов: Колеги, въпроси по докладната? Няма. Моля да гласуваме.

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА –

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –  ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

 

За: 12

Против:  0
Въздържали се: 3

Общо гласували:15

 

                                                     Общински съвет Созопол взе

                                                               РЕШЕНИЕ: №216

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.57, ал. 1 и чл.56, ал.3 във връзка с чл.59б, ал.3, т.2 от ППЗОЗЗ и чл.75, ал 1 от Закон за подземните богатства, Общински Съвет Созопол дава съгласието си за учредяване на временно право на ползване върху имоти с номера и площи както следва: 12975.150.2 - 64 кв.м., 12975.151.9 - 96 кв.м., 12975.160.31 - 32 кв.м., 12975.151.10 - 72 кв.м., 12975.147.2 - 24 кв.м., 12975.156.11 - 48 кв.м., 12975.160.54 - 32 кв.м., 12975.160.33 - 88 кв.м., 12975.160.30 - 32 кв.м., 12975.214.21 - 64 кв.м., 12975.160.181 - 64 кв.м., 12975.151.8 - 56 кв.м.;   всички в землището на с. Вършило, Община Созопол, с обща площ от 672 кв.м (шестстотин седемдесет и два квадратни метра).

Правото се  дава за прокарване на канави(канавни работи) и за целите на изграждане на сондажна площадка за нуждите на „Асарел Инвестмънт" ЕАД, в качеството титуляр на № 383/29.05.2014 год. на Министъра на икономиката и енергетиката за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми и съгласно допълнително споразумение № 1 от 20.12.2019г. Условие за извършване на геологопроучвателните дейности по договора ще бъде получаването на положително решение на Комисията за земеделските земи. След изтичане на срока по договора ползваната временно земя ще бъде върната на Община Созопол в първоначалния й вид или във вид, годен за земеделско ползване. Всички разходи за рекултивация са изцяло за сметка на ,,Асарел - Инвестмънт” ЕАД.

 1. Общински съвет одобрява еднократна цена на правото на ползване за периода от 12(дванадесет месеца) в размер на 390 (триста и деветдесет лева) за общата площ на имотите, описани по т.1, съгласно заключение в оценителен доклад № 2020ЕО015 от 03.06.2020г., изготвен за учредяване право на ползване съгласно описаните в него обекти- канави и сондажни площадки .
 2. Общински Съвет възлага на Кмета на Община Созопол да издаде заповед в полза на заявителя и сключи договор за предоставяне на правото

 

Г.Пинелов:Благодаря на г-н Иванов. Давам думата на председателя на Комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации, г-н Николов.

 

А.Николов: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми колеги и гости, представям ви становището на Комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации

На 22.07.2020 г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” в състав:

 

На заседанието присъстваха :

 1. Андрей Николов –председател
 2. Станимир Андонов – член;
 3. Стамат Стаматов - член;
 4. Цветан Иванов - член;

       5. Илиян Стефанов – член

 

 1.  Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Общински съветници;
 4. Иванка Кирязова- юрист;
 5. Служители от Общинска администрация.

 

Заседанието води Андрей Николов – председател на Комисията.

Комисията разгледа и се произнесе по следните докладни записки:

 

 1. Докладна записка №548/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията/землището на гр.Созопол.

Йордов Петков – Директор дирекция УССДП” – подновяване на договора за отдаване под наем. Става въпрос за автосервиза на Николай Брусалиев.

След гласуване и  в резултат на гласуването , с  5 гласа "за", 0 гласа "против" и 0 гласа "въздържали се"Комисията подкрепя докладната записка и тя влиза за разглеждана на заседание на Общинския съвет.

 

Г.Пинелов: Колеги, въпроси и коментари? Няма. Моля да гласуваме.

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА- ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА –

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –  ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

За: 15

Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували:15

  

 

                                                     Общински съвет Созопол взе

                                                               РЕШЕНИЕ: №217

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията   приема представената схема(съгласно приложение) за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти  на територията/землището на  гр.Созопол.

 

 

А.Николов: Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка №550/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 81178.1.292 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Мокро скала“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилна сграда. 

След гласуване и  в резултат на гласуването , с  5 гласа "за", 0 гласа "против" и 0 гласа "въздържали се"Комисията подкрепя докладната записка и влиза за разглеждана на редовна сесия.

 

Г.Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Моля да гласуваме.

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ –

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА- ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА –

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –  ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

За: 14

Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували:14

 

 

                                                  Общински съвет Созопол взе

                                                               РЕШЕНИЕ: №218

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 81178.1.292 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Мокро скала“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилна сграда.

            При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

           Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ.   В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване, да се запазят съществуващите улични регулации, като се съобрази с уличната регулация на улица с О.Т.673 ÷ 91, приета с Решение по т.10, от Протокол №22/22.11.2012г., на ОЕС, обявена по реда на чл.128, ал.от ЗУТ в ДВ, брой 4/15.01.2013г., влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

               ПУП –ПРЗ за промяна предназначението на ПИ81178.61.127,  да се одобри след изготвяне на експертна оценка, доказваща липса на радиоактивно замърсяване и ниво на радиоактивния фон, съгласно чл.51 от Правила и нормативи за прилагане на ОУП на Община Созопол.   

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване.

         Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

 

 

А.Николов: Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка №551/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), в обхват на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 81178.6.280, по кадастралната карта (КК) на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, землище на гр.Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“ и План за улична регулация (ПУР), за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура до новообразуваният урегулиран поземлен имот (УПИ). 

Въпроси по докладната нямаше. След гласуване и  в резултат на гласуването с  5 гласа "за", 0 гласа "против" и 0 гласа "въздържали се"Комисията подкрепя докладната записка и тя може да бъде разглеждана на редовно заседание на Общинския съвет .

 

Г.Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Моля да гласуваме.

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ –

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА –

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

 

За: 8

Против:  0
Въздържали се: 6

Общо гласували:14

 

 

                                                      Общински съвет Созопол взе

                                                               РЕШЕНИЕ: №219

       Не се приема проекта за решение по Докладна записка №551/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), в обхват на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 81178.6.280, по кадастралната карта (КК) на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, землище на гр.Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“ и План за улична регулация (ПУР), за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура до новообразуваният урегулиран поземлен имот (УПИ). 

 

 

А.Николов: Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка №561/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Допълване на Решение №1177 от Протокол №39/29.06.2018год., в частта на раздел  II от решението, с което на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.1 (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.), от ЗОЗЗ, в качеството си на заинтересована страна, по смисъла на чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол дава предварително съгласие трасето на обект „Трасе на деривация „Ясна поляна“, да премине през поземлени имоти, земеделска територия, общинска собственост, в землищата на гр.Созопол, с.Равадиново и гр.Черноморец, общ.Созопол.

Въпроси по докладната нямаше. След гласуване и  в резултат на гласуването  с  5 гласа "за",  Комисията подкрепя докладната записка и тя влиза за разглеждана на редовно заседание на Общинския съвет .

 

Г.Пинелов: Колеги, въпроси по докладната? Няма. Моля да гласуваме.

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ –

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА –

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

 

За: 8

Против:  0
Въздържали се: 6

Общо гласували:14

 

                                                      Общински съвет Созопол взе

                                                               РЕШЕНИЕ: №220

    Не се приема проекта за решение по  Докладна записка №561/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Допълване на Решение №1177 от Протокол №39/29.06.2018год., в частта на раздел  II от решението, с което на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.1 (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.), от ЗОЗЗ, в качеството си на заинтересована страна, по смисъла на чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол дава предварително съгласие трасето на обект „Трасе на деривация „Ясна поляна“, да премине през поземлени имоти, земеделска територия, общинска собственост, в землищата на гр.Созопол, с.Равадиново и гр.Черноморец, общ.Созопол.

 

А.Николов: Докладна записка №562/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация и План регулация и застрояване (ПУП – ПУР и ПРЗ), за промяна предназначението на земеделска земя, извън границите на урбанизираната територия, с цел изграждане на жилищна сграда с ниско застрояване, за поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.151, по КК на с.Атия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Старо селище“, землище на гр.Черноморец, общ.Созопол.

 Въпроси по докладната нямаше. След гласуване и  в резултат на гласуването  с  5 гласа "за", 0 гласа "против" и 0 гласа "въздържали се",  Комисията подкрепя докладната записка и тя може да бъде разглеждана на редовно заседание на Общинския съвет .

 

Г.Пинелов: Колеги, въпроси по докладната?

 

П.Рейзи: Какво се случва тук, по параграф 4 ли е? В горното селище ли е?

 

И.Хльостарова: / не се чува, не говори на микрофон/

 

Г.Пинелов: Колеги, в процедура по гласуване сме.

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

 

За: 9

Против:  0
Въздържали се: 7

Общо гласували:16

 

                                                      Общински съвет Созопол взе

                                                               РЕШЕНИЕ: №221

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава  да  се  изработи  Подробен устройствен план – План за улична регулация и План регулация и застрояване (ПУП – ПУР и ПРЗ), за промяна предназначението на земеделска земя, извън границите на урбанизираната територия, с цел изграждане на жилищна сграда с ниско застрояване, за поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.151, по КК на с.Атия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Старо селище“, землище на гр.Черноморец, общ.Созопол.

            При изработване на плана за регулация и застрояване, да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 40%, кота корниз Нмак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,2 и минимална площ за озеленяване 40%.

          При изработване на плана за улична регулация, същата да се проектира като продължение на улична регулация на улица с осови точки 1-2-3-4-5-6, одобрена със Заповед №Z-887/28.08.2007г., на Кмета на Община Созопол, както следва: улица  от  осова точка 6 до осова точка 7, с ширина 5.00 метра и улица от осова точка 4 до осова точка 10, с ширина 5.00 метра.

           Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ.   В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване, и план за улична регулация да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване.

         Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

 

А.Николов: Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка №563/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.53.42 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Мапи“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на сгради за отдих и курорт.

      Въпроси по докладната нямаше.   След гласуване и  в резултат на гласуването , с  5 гласа "за", 0 гласа "против" и 0 гласа "въздържали се"Комисията подкрепя докладната записка и тя може да бъде разглеждана на редовно заседание на Общинския съвет .

 

Г.Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Моля да гласуваме.

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА – ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –  ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

За: 13

Против:  0
Въздържали се: 3

Общо гласували:16

 

 

                                                      Общински съвет Созопол взе

                                                               РЕШЕНИЕ: №222

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.16, чл.124а, ал.1 от ЗУТ,  Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.53.42 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Мапи“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като новообразуваният урегулиран поземлен имот се отреди  „За курорт и допълващи дейности“, за изграждане на сгради за отдих и курорт.

              ПУП-ПРЗ да се изработи при спазване на следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 30%, кота корниз Н мак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност,.  

           Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят: съществуващите улични регулации, одобрената улична регулация  с Решение №598 от Протокол №25/31.07.2013г., на Общински съвет Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2, във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ  с:  “ВиК” ЕАД,  “Електроразпределение” АД,   „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване.                 

        Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

        Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

 

 

Г.Пинелов: Благодаря на г-н Николов. Продължаваме по Дневния ред.

 

Докладна записка №580/ 22.07.2020 г. от Тодор Дамянов Дамянов- зам.кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промяна в Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол за 2021 г. и за разкриване на нова социална услуга.

Колеги, по тази докладна разяснение направи г-жа Пенка Щерионова по време на заседанието на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби. Става въпрос да бъде създадена нова социална услуга „Дневен център за рехабилитация“ за 10 деца  в Центъра за социална рехабилитация и интеграция в гр. Черноморец. Нова е защото досега децата са получавали социални услуги там почасово, а сега ще могат да ползват услугите през целия ден, а родителите ще могат да ходят на работа. Освен това ще бъдат разкрити нови работни места, а финансирането ще бъде от Агенцията за социално подпомагане, която има готовност да отпусне средствата още през м. октомври. Затова беше важно тази докладна да влезе в дневния ред. Само да уточня, че почасовите социални услуги ще продължат да бъдат предлагани, както и до момента на 34 деца.

Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма.

Моля да гласуваме.

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ –ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА- ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА – ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –  ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

 

За: 16

Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували:16

 

                                                Общински съвет Созопол взе

                                                           РЕШЕНИЕ: №223

На основание чл.21, ал.1 т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.36 „б”, ал.4 от Правилника за приложение на Закона за социално подпомагане Общински съвет – Созопол:

 1. Приема промяна в Годишния план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол за 2021 г. в частта на т. 9, корона Вид дейност /услуга/ мярка – Допълващи дейности с услуга ДЦПДУТХ към ЦСРИ, като текста добива следната редакция:

„т.9. колона Вид дейност / услуга/ мярка – Дневен център за деца с увреждания с капацитет 10 места.

 1. Дава съгласие за разкриване на нов вид социална услуга Дневен център за деца с увреждания с капацитет 10 места.

 

 

Г.Пинелов: Докладна записка №581/ 22.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на  Община Созопол, относно: Компенсирани промени в частта на "финансиране на бюджетно салдо" по бюджета на Община Созопол.

Разяснение по тази докладна по време на заседанието на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби направи кметът Тихомир Янакиев. Компенсираните промени в бюджета се налагат, защото с 800 хил. лв. е отсрочен кредита на Общината, които се прехвърлят за изплащане през последната година от срока за погасяване на кредита. Такава възможност има във връзка с пандемията в страната и касае не само общини, но и фирми и частни лица. За община Созопол, за да стане възможно това са получени указания от Министерството на финансите.

Компенсирани промени в бюджета се правят с оглед на това, че тази сума от 800 хил. лв. ще бъде насочена за разплащане на задължение  по отчисленията по чл. 64 от РИОСВ, които към момента са 1,8 млн. лв.

 

Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма.

Влизаме в процедура на гласуване!

 

                                                                   било          намаление              става

 • 83-00 Заеми от банки и други

лица в страната – нето (+/-)            (-)1 200 000лв.  800 000лв. (-)400 000лв.

 

под § 83-22 погашения по            (-)1 200 000лв.  800 000лв.  (-)400 000лв.

дългосрочни    заеми от банки в страната (-)                                      

 

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: 

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ –ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА – ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

 

За: 10

Против:  0
Въздържали се: 6

Общо гласували:16

 

 

Г.Пинелов: Колеги, моля да гласуваме.

 

                                                                 било          увеличение              става

 

 • 93-00 Друго финансиране – нето(+/-) (-)1 000 000лв.(-)800 000лв. (-)1 800 000лв.

 

под § 93-36 друго финансиране –    (-)1 000 000лв.  (-)800 000лв.   (-)1 800 000лв.

операции с активи – предоставени временни

депозити и гаранции на други бюджетни

организации (-/+)                  

 

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: 

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ –ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА –

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

 

За: 9

Против:  0
Въздържали се: 6

Общо гласували:15

 

Г.Пинелов: 1. Извършва компенсирани промени в частта на «финансиране на бюджетното салдо» по бюджета на Община Созопол за 2020г. по параграфи, както гласувахме.

 

Колеги, моля да гласуваме.

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ –ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА –

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ –  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

 

За: 9

Против:  0
Въздържали се: 6

Общо гласували:15

 

                                                          Общински съвет Созопол взе

                                                               РЕШЕНИЕ: №224

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37 ал.2 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол и във връзка с Решение № 190/30.06.2020 г. на общински съвет на община Созопол

 

 1. Извършва компенсирани промени в частта на «финансиране на бюджетното салдо» по бюджета на Община Созопол за 2020г. по параграфи, както следва:

 

                                                                                    било          намаление              става

 • 83-00 Заеми от банки и

други лица в страната – нето (+/-)               (-)1 200 000лв.     800 000лв.       (-)400 000лв.

 

под § 83-22 погашения по дългосрочни             

заеми от банки в страната (-)                       (-)1 200 000лв.     800 000лв.       (-)400 000лв.

 

 

                                                                                    било          увеличение              става

 

 • 93-00 Друго финансиране – нето(+/-) (-)1 000 000лв. (-)800 000лв.   (-)1 800 000лв.

 

под § 93-36 друго финансиране –

операции с активи – предоставени временни

депозити и гаранции на други бюджетни

организации (-/+)                                             (-)1 000 000лв.  (-)800 000лв.   (-)1 800 000лв.

 

 

 

 

Г. Пинелов: Колеги, това беше последната докладна записка от Дневния ред на ДЕСЕТОТО  редовно заседание на Общински съвет Созопол. Вероятно ще има заседание и през месец август. Бъдете здрави!

 

 

 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет Созопол

 

 

 

  Водещ протокола:....................

                                 П.Димитрова

 

 

 

 Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра:

 1. Общински съвет – Созопол
 2. Кмет на община Созопол
 3. Областен управител на област Бургас
 4. Районна прокуратура – гр. Бургас
 5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол

 

 

 

 

 

 

 

 

Гр. Созопол  ул. “Аполония” №34;  тел/факс : 0550/2 37 60

 е- mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.os – sozopol.org.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Р Е Ш Е Н И Я
ВЗЕТИ НА ДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ ПРОВЕДЕНО НА 29.07.2020г.

 

По предложение на Георги Пинелов – Председател на Общински съвет
Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ: №202
Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка №546/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Прекратяване на членството на Община Созопол в юридическо лице с нестопанска цел сдружение "Местна инициативна рибарска група - Созопол - Приморско - Царево", участие в новосформирана "Местна инициативна рибарска група - Созопол" и определяне на представители
2. Докладна записка №547/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
3. Докладна записка №566/16.07.2020 г. от Тодор Дамянов Дамянов – зам.- кмет на Община Созопол
Приемане на Доклад по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2019 година
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
4. Докладна записка №541/10.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Безвъзмездно управлението върху имоти – 67800.55.5 и 67800.55.3, остров Св.Иван, публична държавна собственост по реда на Закон за културното наследство
5. Докладна записка №549/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Предаване ДМА- "Електропровод (Въздушна линия) 20кV, преминаваща през УПИ І, общинска собственост, кв.3, м.Мисаря в землище на гр.Созопол" на "Електроразпределение Юг" ЕАД
6. Докладна записка №552/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно:Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с идентификатор 40124.501.299, с.Крушевец, община Созопол
7. Докладна записка №553/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно:Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с идентификатор 32737.501.299, с.Индже Войвода, община Созопол
8. Докладна записка №554/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Продажба чрез публичен търг на вещи( МПС) - частна общинска собственост
9. Докладна записка №555/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на основание чл.14, ал.6 от ЗОС. на лекарски кабинет и манипулационна с обща площ от 24,00 кв.м. и помещение с площ от 11,68 кв.м, находящи се в самостоятелен обект с идентификатор 81178.502.283.1.1– общинска частна собственост „За здравни и социални услуги, находяш се в сграда с идентификатор 81178.502.283.1 гр.Черноморец.
10. Докладна записка №556/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Поземлен имот с идентификатор 81178.9.436 – частна общинска собственост с площ 848 кв.м., Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „Изоставена орна земя“, находящ се в Община Созопол, землище гр.Черноморец, местност „Аклади-Чеири“.
11. Докладна записка №557/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Поземлен имот с идентификатор 81178.58.55 – частна общинска собственост с площ 170 кв.м., Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“, находящ се в Община Созопол, землище гр.Черноморец.
12. Докладна записка №558/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 40124.501.768.1.1, находящ се в с.Крушевец, община Созопол
13. Докладна записка №559/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ с идентификатор 12975.501.372, находящ се в с.Вършило, ул. „Цар Петър“ №80, община Созопол, представляващ 110кв.м.ид.ч./сто и десет квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 12975.501.372, целият с площ 1350кв.м.
14. Докладна записка №560/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Учредяване право на ползване по реда на чл.56, ал. 3 от ППЗОЗЗ във връзка с чл.75, ал. 1 от Закон за подземни богатства, върху общински земеделски имоти, с обща площ от 672 кв.м. в землището на с.Вършило, Община Созопол.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
15. Докладна записка №548/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията/землището на гр.Созопол
16. Докладна записка №550/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 81178.1.292 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Мокро скала“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилна сграда.
17. Докладна записка №551/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), в обхват на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 81178.6.280, по кадастралната карта (КК) на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, землище на гр.Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“ и План за улична регулация (ПУР), за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура до новообразуваният урегулиран поземлен имот (УПИ).
18. Докладна записка №561/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Допълване на Решение №1177 от Протокол №39/29.06.2018год., в частта на раздел II от решението, с което на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.1 (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.), от ЗОЗЗ, в качеството си на заинтересована страна, по смисъла на чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол дава предварително съгласие трасето на обект „Трасе на деривация „Ясна поляна“, да премине през поземлени имоти, земеделска територия, общинска собственост, в землищата на гр.Созопол, с.Равадиново и гр.Черноморец, общ.Созопол.
19. Докладна записка №562/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация и План регулация и застрояване (ПУП – ПУР и ПРЗ), за промяна предназначението на земеделска земя, извън границите на урбанизираната територия, с цел изграждане на жилищна сграда с ниско застрояване, за поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.151, по КК на с.Атия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Старо селище“, землище на гр.Черноморец, общ.Созопол.
20. Докладна записка №563/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.53.42 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Мапи“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на сгради за отдих и курорт.

IV. ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка №580/22.07.2020 г. от Тодор Дамянов Дамянов – зам.- кмет на Община Созопол
Относно: Приемане на промяна в Годишния план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община созопол за 2021 г. и за разкриване на нова социална услуга.
V. ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка №581/22.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Компенсирани промени в частта на «финансиране на бюджетното салдо» по бюджета на Община Созопол за 2020 г.


ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:

1. Докладна записка №546/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Прекратяване на членството на Община Созопол в юридическо лице с нестопанска цел сдружение "Местна инициативна рибарска група - Созопол - Приморско - Царево", участие в новосформирана "Местна инициативна рибарска група - Созопол" и определяне на представители
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ: №203
На основание чл .21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА Общински съвет Созопол

О Д О Б Р Я В А:

1. Освобождаване на Катя Стоянова от функциите на представител на Община Созопол в колективния орган за управление на Сдружението "Местна инициативна рибарска група - Созопол - Приморско - Царево", като на нейно място за представител на Община Созопол избираме г-н Тодор Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол.

2. Докладна записка №547/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ: №204
Общински съвет Созопол приема промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост както следва:

І) Приема нов чл.26а със следния текст:
Чл.26а. (1) Движими вещи – публична общинска собственост могат да се предоставят безвъзмездно за управление и ползване на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка със заповед на кмета на Общината след решение на Общинския съвет.
(2) Ръководителите на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, кметове на кметства и кметски наместници отправят мотивирано искане до кмета на общината, което обосновава нуждата от ползване на конкретните вещи-публична общинска собственост.
(3) Кметът на общината внася предложението на Общински съвет, който взима решение за безвъзмездното предоставяне на вещите по ал.1
(4) Въз основа на решението кметът на общината издава заповед. Въз основа на заповедта, се извършва предаването и приемането на вещите, което се удостоверява с протокол.
(5) Вещите – публична общинска собственост, които не са необходими за нуждите на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят за безвъзмездно управление на други лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури за срок до 10 години със заповед на кмета след решение на Общински съвет по реда на предходните алинеи.

ІІ) Изменя чл.27, ал.1 като се отменя изразът „с балансова стойност до 5000 лв. (пет хиляди лева)“

ІІІ) Приема нов чл.33а със следния текст:
Чл.33а. (1) Вещите- публична общинска собственост не могат да се придобиват по давност.
(2) Вещите - публична общинска собственост, не могат да се отчуждават и да се прехвърлят в собственост на трети лица.
(3) Сделки по управление и разпореждане с вещи, публична общинска собственост се извършват само в предвидени в закон случаи след решение на общински съвет.

ІV) Отменя изцяло чл.48.

V) Приема нов чл.48а, със следния текст:
Чл.48а (1) Продажбата на движими вещи-частна общинска собственост, които не са необходими за дейността на общината, се извършва след решение на Общински съвет, със заповед на кмета на общината, след организиране и провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс по пазарни цени, определени от независим оценител.
(2).Продажбата на материали от сгради, подлежащи на събаряне се извършва по реда на ал.1, като стойността на материалите се определя съобразно класификацията им по вид.
(3).Публичният търг/публично оповестен конкурс се провежда по реда на глава седма.
(4). Въз основа на резултатите от търга/публично оповестения конкурс кметът издава заповед и сключва договор за продажба.
(5) Вещите се предават на купувача след плащане на цената, за което се съставя приемо-предавателен протокол. Рискът от случайното погиване или повреждане на закупените вещи преминава върху купувача от момента на плащането.

VI) Приема нов чл.48б със следния текст:
чл.48б. (1) Безвъзмездното прехвърляне собствеността на движими вещи-частна общинска собственост, се извършва с решение на Общинския съвет по внесено предложение от кмета на общината.
(2).Въз основа на решението на Общинския съвет по предходната алинея, се сключва договор за дарение с кмета на общината.

VII) Приема нов чл.48в, със следния текст
Чл.48в. Замяната на вещи се осъществява с договор, сключен от кмета на Общината, след решение на Общински съвет

VIII) Приема нов чл.48г, със следния текст:
Чл.48г. (1) Учредяване на възмездно право на ползване върху вещи се предоставя от кмета на общината със заповед и договор, след решение на Общински съвет Созопол чрез провеждане на търг или публично оповестен конкурс по реда на глава седма. Срокът на правото на ползване се определя от общинския съвет и не може да бъде по-дълъг от 10 години, освен когато в закон е предвидено друго.
(2) В случаите, когато лицата, на които може да се учреди право на ползване, са определени със закон, то се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет. Лицата отправят искане до кмета на общината, към което прилагат съответните доказателства, че са правоимащи, когато това е необходимо.
(3) Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху вещи се предоставя от кмета без търг или конкурс след решение на Общински съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници.
(4)Когато лицата, на които може да се учреди безвъзмездно право на ползване, са определени в закон, то се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците. Лицата отправят искане до кмета на общината, към което прилагат съответните доказателства, че са правоимащи, когато това е необходимо.
(5) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, съответно - на решението на общинския съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор

IX) Приема нова ал.5 и нова ал.6 на чл.70 със следния текст:
(5) В случай, че лицето, което е обявено за спечелило търга, не заплати цената, дължимите данъци и такси в определения срок, заповедта се обезсилва по право и кметът издава заповед за прекратяване на процедурата. Внесеният депозит не се връща и остава в полза на общината
(6) В 14-дневен срок от датата на плащането, кметът на общината или упълномощено от него лице сключва договор

X) Изменя се чл. 76. като придобива следния текст:
В 14-дневен срок от датата на плащането, кметът на общината или упълномощено от него лице сключва договор

ХІ) Създава се чл.76а със следния текст:
Чл. 76.За неуредените в този раздел въпроси се прилагат Раздел ІІ от Глава VІІ.

XIІ) Изменя се ал.3 от чл.85 като придобива следния текст
В 14-дневен срок от датата на плащането, кметът на общината или упълномощено от него лице сключва договор

XIІI) Приема нов чл.85а, със следния текст:
Чл.85а (1)В случай, че лицето, което е обявено за спечелило конкурса, не заплати цената, дължимите данъци и такси в определения срок, заповедта се обезсилва по право и кметът издава заповед за прекратяване на процедурата
(2). Внесеният депозит не се връща и остава в полза на общината

ХІV Отменя ал.3 от чл.86


3. Докладна записка №566/16.07.2020 г. от Тодор Дамянов Дамянов – зам.- кмет на Община Созопол
Приемане на Доклад по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2019 година
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ: №205
На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26 а, ал. 5 от Закона за народните читалища, Общински съвет Созопол приема Доклада по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2019 година.

 ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
4. Докладна записка №541/10.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Безвъзмездно управлението върху имоти – 67800.55.5 и 67800.55.3, остров Св.Иван, публична държавна собственост по реда на Закон за културното наследство
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ: №206
1. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.15,ал.2 от Закон за държавната собственост, чл.12, ал.4,т.1 от Закон за културното наследство, дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол за предоставянето безвъзмездно управлението върху реално обособената част от остров Св.Иван , имоти с идентификатори 67800.55.5, изключителна държавна собственост, с площ 140 761 кв.м. за който е съставен АИДС 1588 от 04.11.2016 г., защитена територия, с НТП -резерват и 67800.55.3, изключителна държавна собственост, с площ 67 746 кв.м., защитена територия, с НТП -скали, за осъществяване на дейности, свързани с опазването и представянето на културни ценности .
2. Общински съвет Созопол възлага на Кмета на Община Созопол изготвянето на предложението с конкретна техническа и финансова информация и оценка за съответствие със законодателството в областта на държавните помощи ведно с допълнителна информация и мотиви, обосноваващи приложимостта/неприложимостта на режима на държавните помощи в конкретния случай, с цел внасяне на предложението в Министерски Съвет за приемане на решение .
3. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл. 189а от Закон за устройство на територията, дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол за учредяване безвъзмездно право на строеж върху част от морското дъно в границите на вътрешните морски води на България в Черно море, в случай, че е необходимо да се направи разширение, реконструкция и модернизация на съществуващите кейове и в съответствие със специализиран подробен устройствен план.


5. Докладна записка №549/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Предаване ДМА- "Електропровод (Въздушна линия) 20кV, преминаваща през УПИ І, общинска собственост, кв.3, м.Мисаря в землище на гр.Созопол" на "Електроразпределение Юг" ЕАД
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ: № 207
1. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 и чл.34, ал.4 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.4 от Договор № 8-422/19.07.2017г. сключен между община Созопол и "Електроразпределение ЮГ" ЕАД , дава своето съгласие да бъдат предадени безвъзмездно на "Електроразпределение ЮГ" ЕАД (ЕР ЮГ), със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. "Христо Г. Данов" № 37, вписано в Търговския регистър с ЕИК 115552190, със законни представители Здравко Огнянов Братоев, в качеството на Изпълнителен член на Съвета на директорите, и Александър Сипек, в качеството на Заместник - председател Съвета на директорите, действащи чрез пълномощника си, Станимир Милчев Станчев, ЕГН 6710241444, в качеството на Ръководител КЕЦ Приморско , следните дълготрайни материални активи:
Част от електропровод средно напрежение, 20 kV с диспечерско наименование „Аполония“, преминаващ през УПИ I-338, кв. 3, с идентификатор 67800.3.338, местност „Мисаря“, землище на гр. Созопол, с дължина на електропровода – 650м, съгласно Разрешение за ползване № ДК-07-Б-3/09.01.2020г. Строежът включва следните обекти:
a) Нов ЖР стълб № 140 и втори нов ЖР стълб № 140/1 в югозападния край на УПИ I-338 с идентификатор 67800.3.338, местност „Мисаря“, землище на гр. Созопол.
b) Кабел 20 kV (средно напрежение), тип NA2XS(F)2Y 3x1x185мм2 от РОММ на нов ЖР стълб №140 до РОММ на нов ЖР стълб №140/1.
c) Кабел 20 kV (средно напрежение), тип NA2XS(F)2Y 3x1x185мм2 от РОММ на нов ЖР стълб № 140/1 до БКТП „Мисаря 3“ в УПИ VI, кв. 120, с идентификатор 67800.503.398, местност „Мисаря“, землище на гр. Созопол.
2. Възлага на Кмет на община Созопол да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

6. Докладна записка №552/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно:Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с идентификатор 40124.501.299, с.Крушевец, община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ: №208
1.Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственика Н. А. Т. ЕГН  чрез продажба на: 325 кв.м.ид.ч./ триста двадесет и пет квадратни метра идеални части/ от ПИ 40124.501.299/ЕКАТТЕ-четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двеста деветдесет и девет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-772/01.11.2019 на ИД на АГКК, находящ се в с.Крушевец, община Созопол, целият с площ 688 кв.м./ шестстотин осемдесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – ниско застрояване/до 10м/.
2.Одобрява експертна оценка №2020ЕО025 на независим лицензиран оценител в размер на 6400,00лв./ шест хиляди и четиристотин лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
3.Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 7. Докладна записка №553/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно:Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с идентификатор 32737.501.299, с.Индже Войвода, община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ: №209
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственика М. П. И. ЕГН  чрез продажба на: 90 кв.м.ид.ч./деветдесет квадратни метра идеални части/ от ПИ 32737.501.299/ЕКАТТЕ-тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двеста деветдесет и девет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-479/18.07.2019 на ИД на АГКК, находящ се в с.Индже Войвода, община Созопол, целият с площ 815 кв.м./ осемстотин и петнадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – ниско застрояване/до 10м/.
2. Одобрява експертна оценка №2020ЕО017 на независим лицензиран оценител в размер на 1590,00лв./ хиляда петстотин и деветдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

8. Докладна записка №554/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Продажба чрез публичен търг на вещи( МПС) - частна общинска собственост
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ: №210
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.34 ал.4, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.48, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следните вещи - частна общинска собственост именно:
1.1.Лек автомобил, модел Мерцедес Е 350, регистрационен номер А8777МК, със стойност 39 000 (тридесет и девет хиляди) лв.
1.2.Лек автомобил, модел Мерцедес С 320 CDI 4матик, регистрационен номер А3929КМ, със стойност 8800 (осем хиляди и осемстотин) лв. съгласно удостоверение №115696/22.04.2020г.
2. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

9. Докладна записка №555/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на основание чл.14, ал.6 от ЗОС. на лекарски кабинет и манипулационна с обща площ от 24,00 кв.м. и помещение с площ от 11,68 кв.м, находящи се в самостоятелен обект с идентификатор 81178.502.283.1.1– общинска частна собственост „За здравни и социални услуги, находяш се в сграда с идентификатор 81178.502.283.1 гр.Черноморец.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ: №211
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2020г.”, приета с Решение №60/12.02.2020г. на Общински съвет Созопол, като включва самостоятелен обект в сграда с идентификатор 81178.502.283.1.1 с площ 157 кв.м./сто петдесет и седем квадратни метра/, с предназначение: „За здравни и социални услуги“, разположена в поземлен имот с идентификатор 81178.502.283 гр.Черноморец

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.14 ал.6 от ЗОС и чл.19 ал.1 т.1 НРПУРОС да се предостави под наем без търг или конкурс за здравни дейности за задоволяване на съответните нужди на населението за период от 5/пет/ години, както следва:

2.1 Лекарски кабинет и манипулационна с обща площ от 24,00 кв.м. /двадесет и четири квадратни метра/ и помещение с площ от 11,68 кв.м./единадесет цяло и шестдесет и осем квадратни метра/, находящи се в самостоятелен обект в сграда с идентификатор 81178.502.283.1., с площ 157 кв.м. /сто петдесет и седем квадратни метра/ с предназначение: „За здравни и социални дейности“, разположена в поземлен имот с идентификатор 81178.502.283 гр.Черноморец

2.2 Месечният наем, определен по реда на чл.20 от НРПУРОС съгласно Тарифа за минималния размер на месечен наем за един квадратен метър при отдаване под наем на общинско имущество на община Созопол, е в размер на 124,88лв./сто двадесет и четири лева и осемдесет и осем стотинки/ без ДДС

3. Възлага на кмета на община Созопол да сключи договор с д-р А. Д. Д. за предоставяне под наем на помещенията.

10. Докладна записка №556/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Поземлен имот с идентификатор 81178.9.436 – частна общинска собственост с площ 848 кв.м., Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „Изоставена орна земя“, находящ се в Община Созопол, землище гр.Черноморец, местност „Аклади-Чеири“.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ: №212
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2020г.”, приета с №60/12.02.2020г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 81178.9.436 /ЕКАТТЕ -осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район - девет, поземлен имот- четиристотин тридесет и шест/ с площ 848 кв.м. /осемстотин четиридесет и осем квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „Изоставена орна земя“, находящ се в Община Созопол, землище гр.Черноморец, местност „Аклади-Чеири“.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.51 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да проведе публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот – общинска частна собственост както следва:
- Поземлен имот с идентификатор 81178.9.436 /ЕКАТТЕ -осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район - девет, поземлен имот- четиристотин тридесет и шест/ с площ 848 кв.м. /осемстотин четиридесет и осем квадратни метра/
Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „Изоставена орна земя“, находящ се в Община Созопол, землище гр.Черноморец, местност „Аклади-Чеири“.

2.1. На основание чл.52 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост одобрява експертна оценка № 2020ЕО022/08.07.2020г. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, 2280лв./две хиляди двеста и осемдесет лева/, без ДДС, която да се използва като начална тръжна годишна наемна цена при провеждането на търга.

3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга както и сключване на договор със спечелилият участник.

11. Докладна записка №557/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Поземлен имот с идентификатор 81178.58.55 – частна общинска собственост с площ 170 кв.м., Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“, находящ се в Община Созопол, землище гр.Черноморец.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ: №213
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2020г.”, приета с №60/12.02.2020г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 81178.58.55 /ЕКАТТЕ -осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – петдесет и осем , поземлен имот- петдесет и пет/ с площ 170 кв.м. /сто и седемдесет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“, находящ се в Община Созопол, землище гр.Черноморец.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.51 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да проведе публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот – общинска частна собственост както следва:
- Поземлен имот с идентификатор 81178.58.55 /ЕКАТТЕ -осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – петдесет и осем , поземлен имот- петдесет и пет/ с площ 170 кв.м. /сто и седемдесет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“, находящ се в Община Созопол, землище гр.Черноморец.
2.1. На основание чл.52 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост одобрява експертна оценка № 2020ЕО024/08.07.2020г. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, 410лв./четиристотин и десет лева/, без ДДС, която да се използва като начална тръжна годишна наемна цена при провеждането на търга.
3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга както и сключване на договор със спечелилият участник.


12. Докладна записка №558/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 40124.501.768.1.1, находящ се в с.Крушевец, община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ: №214
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2020г.”, приета с Решение №60/12.02.2020 г. на Общински съвет Созопол, като включва имота подробно описан както следва:
- 254/359 кв.м. ид.ч./двеста петдесет и четири квадратни метра идеални части/ от самостоятелен обект с идентификатор 40124.501.768.1.1/ЕКАТТЕ –четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район –петстотин и едно, поземлен имот- седемстотин шестдесет и осем, сграда -едно, обект -едно/, целият с площ 359 кв.м. /триста петдесет и девет квадратни метра/. Предназначение на самостоятелния обект „За търговска дейност“, Брой нива на обекта - 1/едно/. Находящ се в Област Бургас, Община Созопол, с.Крушевец, ул. „П.К.Яворов“, ет.1, находящ се в сграда с идентификатор 40124.501.768.1, построена в поземлен имот с идентификатор 40124.501.768 /ЕКАТТЕ –четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район –петстотин и едно, поземлен имот- седемстотин шестдесет и осем/, идентичен с УПИ XII-„За магазин, ресторант и кино“ в кв.25 по плана на с.Крушевец.
2. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.16 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на недвижим имот – 254/359 кв.м. ид.ч./двеста петдесет и четири квадратни метра идеални части/ от самостоятелен обект с идентификатор 40124.501.768.1.1/ЕКАТТЕ –четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район –петстотин и едно, поземлен имот- седемстотин шестдесет и осем, сграда -едно, обект -едно/ целия с площ 359 кв.м. /триста петдесет и девет квадратни метра/. Предназначение на самостоятелния обект „За търговска дейност“, Брой нива на обекта - 1/едно/. Находящ се в Област Бургас, Община Созопол, с.Крушевец, ул. „П.К.Яворов“, ет.1 находящ се в сграда с идентификатор 40124.501.768.1, построена в поземлен имот с идентификатор 40124.501.768 /ЕКАТТЕ –четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район –петстотин и едно, поземлен имот- седемстотин шестдесет и осем/, идентичен с УПИ XII-„За магазин, ресторант и кино“ в кв.25 по плана на с.Крушевец.
2.1. На основание чл.14, ал.8 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 2020ЕО014/26.06.2020г. за обекта, изготвена от независим лицензиран оценител, възлизаща на 235 /двеста тридесет и пет/лева, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.
3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договор със спечелилите участници.

13. Докладна записка №559/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ с идентификатор 12975.501.372, находящ се в с.Вършило, ул. „Цар Петър“ №80, община Созопол, представляващ 110кв.м.ид.ч./сто и десет квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 12975.501.372, целият с площ 1350кв.м.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ: №215
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2020г.”, приета с №60/12.02.2020г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:
110 кв.м.ид.ч./сто и десет квадратни метра идеални части/ от урегулиран поземлен имот с идентификатор 12975.501.372 /ЕКАТТЕ- дванадесет хиляди деветстотин седемдесет и пет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот- триста седемдесет и две/, по КККР на с.Вършило, община Созопол, одобрен със Заповед № РД-18-480/18.07.2019г. на ИД на АГКК, целият с площ 1350кв.м. /хиляда триста и петдесет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, при граници и съседи: 12975.501.531, 12975.501.544, 12975.501.570, 12975.292.1
2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственикът З. Д. Р.-М. ЕГН  чрез продажба на: 110 кв.м.ид.ч./сто и десет квадратни метра идеални части/ от урегулиран поземлен имот с идентификатор 12975.501.372 /ЕКАТТЕ- дванадесет хиляди деветстотин седемдесет и пет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот- триста седемдесет и две/, по КККР на с.Вършило, община Созопол, одобрен със Заповед № РД-18-480/18.07.2019г. на ИД на АГКК, целият с площ 1350кв.м. /хиляда триста и петдесет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, при граници и съседи: 12975.501.531, 12975.501.544, 12975.501.570, 12975.292.1
3. Одобрява експертна оценка №2020ЕО023/08.07.2020г. на независим лицензиран оценител в размер на 850лв./осемстотин и петдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

14. Докладна записка №560/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Учредяване право на ползване по реда на чл.56, ал. 3 от ППЗОЗЗ във връзка с чл.75, ал. 1 от Закон за подземни богатства, върху общински земеделски имоти, с обща площ от 672 кв.м. в землището на с.Вършило, Община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ: №216

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.57, ал. 1 и чл.56, ал.3 във връзка с чл.59б, ал.3, т.2 от ППЗОЗЗ и чл.75, ал 1 от Закон за подземните богатства, Общински Съвет Созопол дава съгласието си за учредяване на временно право на ползване върху имоти с номера и площи както следва: 12975.150.2 - 64 кв.м., 12975.151.9 - 96 кв.м., 12975.160.31 - 32 кв.м., 12975.151.10 - 72 кв.м., 12975.147.2 - 24 кв.м., 12975.156.11 - 48 кв.м., 12975.160.54 - 32 кв.м., 12975.160.33 - 88 кв.м., 12975.160.30 - 32 кв.м., 12975.214.21 - 64 кв.м., 12975.160.181 - 64 кв.м., 12975.151.8 - 56 кв.м.; всички в землището на с. Вършило, Община Созопол, с обща площ от 672 кв.м (шестстотин седемдесет и два квадратни метра).
Правото се дава за прокарване на канави(канавни работи) и за целите на изграждане на сондажна площадка за нуждите на „Асарел Инвестмънт" ЕАД, в качеството титуляр на № 383/29.05.2014 год. на Министъра на икономиката и енергетиката за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми и съгласно допълнително споразумение № 1 от 20.12.2019г. Условие за извършване на геологопроучвателните дейности по договора ще бъде получаването на положително решение на Комисията за земеделските земи. След изтичане на срока по договора ползваната временно земя ще бъде върната на Община Созопол в първоначалния й вид или във вид, годен за земеделско ползване. Всички разходи за рекултивация са изцяло за сметка на ,,Асарел - Инвестмънт” ЕАД.
2. Общински съвет одобрява еднократна цена на правото на ползване за периода от 12(дванадесет месеца) в размер на 390 (триста и деветдесет лева) за общата площ на имотите, описани по т.1, съгласно заключение в оценителен доклад № 2020ЕО015 от 03.06.2020г., изготвен за учредяване право на ползване съгласно описаните в него обекти- канави и сондажни площадки .
3. Общински Съвет възлага на Кмета на Община Созопол да издаде заповед в полза на заявителя и сключи договор за предоставяне на правото


ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:


15. Докладна записка №548/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията/землището на гр.Созопол
землището на с.Вършило, Община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ: №217
Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представената схема(съгласно приложение) за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията/землището на гр.Созопол.

16. Докладна записка №550/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 81178.1.292 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Мокро скала“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилна сграда.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ: №218

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 81178.1.292 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Мокро скала“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилна сграда.
При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване, да се запазят съществуващите улични регулации, като се съобрази с уличната регулация на улица с О.Т.673 ÷ 91, приета с Решение по т.10, от Протокол №22/22.11.2012г., на ОЕС, обявена по реда на чл.128, ал.от ЗУТ в ДВ, брой 4/15.01.2013г., влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
ПУП –ПРЗ за промяна предназначението на ПИ81178.61.127, да се одобри след изготвяне на експертна оценка, доказваща липса на радиоактивно замърсяване и ниво на радиоактивния фон, съгласно чл.51 от Правила и нормативи за прилагане на ОУП на Община Созопол.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – план регулация и застрояване.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

17. Докладна записка №551/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), в обхват на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 81178.6.280, по кадастралната карта (КК) на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, землище на гр.Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“ и План за улична регулация (ПУР), за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура до новообразуваният урегулиран поземлен имот (УПИ).
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ: №219
Не се приема проекта за решение по Докладна записка №551/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), в обхват на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 81178.6.280, по кадастралната карта (КК) на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, землище на гр.Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“ и План за улична регулация (ПУР), за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура до новообразуваният урегулиран поземлен имот (УПИ).

18. Докладна записка №561/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на Община Созопол
Относно: Допълване на Решение №1177 от Протокол №39/29.06.2018год., в частта на раздел II от решението, с което на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.1 (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.), от ЗОЗЗ, в качеството си на заинтересована страна, по смисъла на чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол дава предварително съгласие трасето на обект „Трасе на деривация „Ясна поляна“, да премине през поземлени имоти, земеделска територия, общинска собственост, в землищата на гр.Созопол, с.Равадиново и гр.Черноморец, общ.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ: №220
Не се приема проекта за решение по Докладна записка №561/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Допълване на Решение №1177 от Протокол №39/29.06.2018год., в частта на раздел II от решението, с което на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.1 (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.), от ЗОЗЗ, в качеството си на заинтересована страна, по смисъла на чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол дава предварително съгласие трасето на обект „Трасе на деривация „Ясна поляна“, да премине през поземлени имоти, земеделска територия, общинска собственост, в землищата на гр.Созопол, с.Равадиново и гр.Черноморец, общ.Созопол.

19. Докладна записка №562/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация и План регулация и застрояване (ПУП – ПУР и ПРЗ), за промяна предназначението на земеделска земя, извън границите на урбанизираната територия, с цел изграждане на жилищна сграда с ниско застрояване, за поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.151, по КК на с.Атия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Старо селище“, землище на гр.Черноморец, общ.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ: №221
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи Подробен устройствен план – План за улична регулация и План регулация и застрояване (ПУП – ПУР и ПРЗ), за промяна предназначението на земеделска земя, извън границите на урбанизираната територия, с цел изграждане на жилищна сграда с ниско застрояване, за поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.151, по КК на с.Атия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Старо селище“, землище на гр.Черноморец, общ.Созопол.
При изработване на плана за регулация и застрояване, да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 40%, кота корниз Нмак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,2 и минимална площ за озеленяване 40%.
При изработване на плана за улична регулация, същата да се проектира като продължение на улична регулация на улица с осови точки 1-2-3-4-5-6, одобрена със Заповед №Z-887/28.08.2007г., на Кмета на Община Созопол, както следва: улица от осова точка 6 до осова точка 7, с ширина 5.00 метра и улица от осова точка 4 до осова точка 10, с ширина 5.00 метра.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване, и план за улична регулация да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – план регулация и застрояване.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

20. Докладна записка №563/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.53.42 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Мапи“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на сгради за отдих и курорт.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ: №222
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.16, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.53.42 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Мапи“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като новообразуваният урегулиран поземлен имот се отреди „За курорт и допълващи дейности“, за изграждане на сгради за отдих и курорт.
ПУП-ПРЗ да се изработи при спазване на следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 30%, кота корниз Н мак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност,.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят: съществуващите улични регулации, одобрената улична регулация с Решение №598 от Протокол №25/31.07.2013г., на Общински съвет Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2, във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД, „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – план регулация и застрояване.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Докладна записка №580/22.07.2020 г. от Тодор Дамянов Дамянов – зам.- кмет на Община Созопол
Относно: Приемане на промяна в Годишния план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община созопол за 2021 г. и за разкриване на нова социална услуга.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ: №223
На основание чл.21, ал.1 т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.36 „б”, ал.4 от Правилника за приложение на Закона за социално подпомагане Общински съвет – Созопол:
1. Приема промяна в Годишния план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол за 2021 г. в частта на т. 9, корона Вид дейност /услуга/ мярка – Допълващи дейности с услуга ДЦПДУТХ към ЦСРИ, като текста добива следната редакция:
„т.9. колона Вид дейност / услуга/ мярка – Дневен център за деца с увреждания с капацитет 10 места.
2. Дава съгласие за разкриване на нов вид социална услуга Дневен център за деца с увреждания с капацитет 10 места.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Докладна записка №581/22.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Компенсирани промени в частта на «финансиране на бюджетното салдо» по бюджета на Община Созопол за 2020 г.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ: №224
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37 ал.2 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол и във връзка с Решение № 190/30.06.2020 г. на общински съвет на община Созопол

1. Извършва компенсирани промени в частта на «финансиране на бюджетното салдо» по бюджета на Община Созопол за 2020г. по параграфи, както следва:

                                                           било      намаление        става
§83-00 Заеми от банки и
други лица в страната – нето (+/-) (-)1 200 000лв. 800 000лв. (-)400 000лв.

под § 83-22 погашения по дългосрочни
заеми от банки в страната (-)        (-)1 200 000лв. 800 000лв. (-)400 000лв.


                                                              било          увеличение             става

§93-00 Друго финансиране – нето(+/-) (-)1 000 000лв. (-)800 000лв. (-)1 800 000лв.

под § 93-36 друго финансиране –
операции с активи – предоставени временни
депозити и гаранции на други бюджетни
организации (-/+)                             (-)1 000 000лв. (-)800 000лв. (-)1 800 000лв.

 

 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ
Председател на Общински съвет Созопол

Уважаеми г-н Димитров,
Уважаеми жители и гости на с. Индже войвода,

С вълнение и респект се обръщам към вас по случай празника на Вашето китно и уютно село.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

График 14 Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИНАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет Соз...

Обява за дневния ред на четиринадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

ОБЯВА На основание чл. 23, ал.1, т.4 от ЗМСМА и чл. 28А, ал.1 от ЗМСМА, свиквам ЧЕТИРИНАД...

График на постоянно действащите комисии за тринадесетото извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал. 1 и ал .2 от правилиника за Организацията и дейността на Общински...

Обява за дневния ред на тринадесетото извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 30, ал. 3 от правилника за Организацията и дейността на Общински съвет -...