Общински съвет - Созопол

Общински съвет - Созопол

ПРОТОКОЛ № 19

на

Комисията по законност, обществен ред,сигурност,граждански права,молби и жалби

 

На 01.10.2020 г., от 15:30 часа, се проведе заседание на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.

 

    На заседанието присъстваха:

 1. Станимир Андонов – председател;
 2. Желязко Иванов – член;
 3. Димитринка Господинова – член;
 4. 4. Анета Филипова – член;
 5. Панайот Рейзи – член.

     В работата на заседанието взеха участие

 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет – гр. Созопол;
 2. Румен Кисьов – зам.-кмет на Община Созопол.

 

Заседанието откри и води председателя на Комисията, Станимир Андонов.

Ст. Андонов: Уважаеми г-н председател, присъстват  петимата членове на комисията и можем за да почваме работа.

 1. Докладна записка №694/15.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Прекратяване действието на Разрешително ПОС №1/25.08.2017 год.  за водовземане  от повърхностен воден обект – язовир „ До гробищата “, представляващ № 000121 по КВС /ПИ 61114.25.121 по КК / в землище на с.Равна гора, община Созопол, публична общинска собственост.

Ст. Андонов: Колеги, имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 694 в този си вид да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването: 5 гласа „За”, „против” –няма, „въздържали се”- няма. Приема се.

 

 1. Докладна записка №725/29.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Промяна в Наредба за дейността на домашен социален патронаж по предоставяне на услуги в община Созопол

Ст. Андонов: Колеги, имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 725 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”- 5  гласа, приема се.

 

 1. Докладна записка №728/29.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“

           Ст. Андонов: Имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 728 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”- 5  гласа, приема се.

 

 1. Докладна записка №731/30.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Упълномощаване на представител на Община  Созопол  за участие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред на Покана Изх.№ 91-08-70/03.09.2020год.  на Областен управител на област Бургас-Председател на АВИК.

Ст. Андонов: Колеги, имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 731 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-  5 гласа. Приема се.

 

 1. Докладна записка №724/29.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

 

Относно:  Кандидатстване на община Созопол по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.005 по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 Ст. Андонов: Колеги, имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 724 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването: „За”-  5 гласа. Приема се.

 

 1. Докладна записка №726/29.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Одобряване на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021-2023 г. на община Созопол – II етап.

 

Ст. Андонов: Колеги, имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 726 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването: 5 гласа „За”, „против” –няма, „въздържали се”- няма. Приема се.

 

 1. Докладна записка №727/29.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

 Относно: Ползване на собствени средства натрупани като отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за изграждане на площадки за подземни контейнери в гр.Созопол , доставка и монтаж на стационарни контейнери за отпадъци – подземна система

Ст. Андонов: Колеги, имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 727 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването: „За”- 5  гласа, приема се.

 

 1. Докладна записка №730/30.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2020г.

Ст. Андонов: Има всички необходими придружаващи документи. Колеги, имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 730 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването: 5  гласа - „За”, приема се.

 

 1. Докладна записка №732/30.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на два броя Запис на заповед във връзка с изпълнение на Договор № BG06RDNP001-7.001-0125-C01/30.05.2019г. проект „Рехабилитация на ул. „Републиканска” от общински път BGS1210 до кръстовището с ул. „Одеса” и ул. „Одеса”. Ново строителство от ул. „Одеса”, изграждане на ул. „Цар Симеон Велики”, ул. „Цар Асен Велики” и ул. „Хан Тервел” на гр. Созопол”.

Ст. Андонов: Има всички необходими придружаващи документи. Колеги, имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 732 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването: 5  гласа - „За”, приема се.

 

 1. Докладна записка №714/21.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на:

 1. Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.1.316, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Мокро скала“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят пет самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради;
 2. План за улична регулация на улица – тупик от О.Т. 91а до О.Т. 91б, завършваща с обръщало и тупикова улица, за сметка на процедираният поземлен имот, за транспортен достъп до новообразуваните урегулирани поземлени имоти.

Ст. Андонов: Колеги, имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 714 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването: 5  гласа - „За”, приема се.

 

 1. Докладна записка №715/21.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на:

 1. Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти №135.190, №135.186 и №135.189, в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол, земеделска територия, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят два самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради;
 2. План за улична регулация на улица от О.Т. 12 до О.Т. 12б, като продължение на съществуваща улица, за осигуряване на транспортен достъп до новообразуваните урегулирани поземлени имоти.

Ст. Андонов: Към докладната са приложени всички необходими документи. Колеги, имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 715 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването: 5  гласа - „За”, приема се.

 

 1. Докладна записка №721/29.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура:  -  „Изграждане на пътна връзка към „Магазин за детски играчки и плажни принадлежности“ в ПИ81178.9.6, м.“Аклади“, землище на гр.Черноморец, общ.Созопол, на път II-99 „Бургас – Созопол“ при км. 16+285 ляво“.

Ст. Андонов: Към докладната са приложени всички необходими документи, има и становище на кмета, което не е задължително.. Колеги, имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 721 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването: 5  гласа - „За”, приема се.

 С това работата на Комисията по законност, обществен ред,сигурност,граждански права,молби и жалби приключи.

 

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

 

Председател на комисия по „Законност, обществен ред,

сигурност, граждански права, молби и жалби”

 

                                                                                   

 

 

 

Водещ протокола: ..........................

                             /Г. Глухчева /

 

 

ПРОТОКОЛ № 20

на

Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби

 На 05.10.2020 г. от 14:00 часа, се проведе заседание на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби

     На заседанието присъстваха:

 1. Станимир Андонов –председател
 2. Желязко Иванов
 3. Димитринка Господинова
 4. 4. Анета Филипова

      В работата на заседанието взеха участие

 1. 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет – гр. Созопол;
 2. 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. 3. Общински съветници;
 4. 4. Служители от общинска администрация.

 

Заседанието откри и води председателя на комисията - Станимир Андонов.

Ст. Андонов: Уважаеми г-н председател, г-н Кмете, уважаеми колеги, присъстват  четирима членове на комисията. Отсъства г-н Рейзи, имаме болшенство и можем да взимаме решения.

 1. Докладна записка №694/15.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Прекратяване действието на Разрешително ПОС №1/25.08.2017 год.  за водовземане  от повърхностен воден обект – язовир „ До гробищата “, представляващ № 000121 по КВС /ПИ 61114.25.121 по КК / в землище на с.Равна гора, община Созопол, публична общинска собственост.

Г-н Янакиев направи разяснения по докладната.

Т. Янакиев: Всичко е описано в мотивите на докладната. Постъпило е заявление от фирмата, че се отказва от това разрешение за водоползване, с оглед на това, че няма одобрение на  проект... Това решение им е трябвало, за да могат да кандидатстват с проект. Проекта не е одобрен и не вижда необходимост от това водоползване и се отказва от него.

Ст. Андонов: Възникна въпроса предния път,  защо трябва да мине през Общинския съвет. В смисъл, един път ние сме упълномощили кмета да подпише този договор, а след това......

Тихомир Янакиев: Както нашето заявление, че му разрешаваме, така и след това отказа, трябва да се гласува от общинския съвет.  Вие упълномощавате кмета да предприеме последващи действия на базата на ваши решения, било и за първите, било и за вторите,  но самите решения ги взимате вие.

Ст. Андонов: Други въпроси по докладната има ли? Няма. Който е съгласен докладна записка  №694 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува.

  За -  4 гласа

  Против - няма

  Въздържали се - няма, приема се.

 1. Докладна записка №725/29.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Промяна в Наредба за дейността на домашен социален патронаж по предоставяне на услуги в община Созопол

Господин Янакиев направи разяснения по докладната.

Т. Янакиев: Разширяват се категориите, които ще бъдат обхванати от тези услуги. Преценили сме. Те са няколко категории. Оказани са в докладната т.е. обхвата на услугата става по-голям, като се включат и категориите лица, които са визирани от докладната. За точност г-н Андонов зачетете по докладна категориите лица, които са включени.

Станимир Андонов: Категориите лица, които ще бъдат включени са записани и в докладната на началник отдел „ОКСДС” – г-н Бардуков до Вас и отделно в решението са:

 1. I. В Раздел III. Ред и условия за предоставяне на социални услуги от ДСП,

    - В Чл.9, ал.1 се добавят нови т.4, т.5, и т.6 със следното съдържание:

„т.4 – деца сираци;

  т.5 – лица, които не са в състояние да организират и задоволят своите жизнени потребности;

  т.6 – лица нямащи близки, които да се грижат за тях.“

Т. Янакиев: Логично е да включим тези категории деца в обхвата на услугите. Затова не мисля, че ще има някакъв проблем. Всички процедури по реда – обявления и срокове са били спазени.

 Ст. Андонов: Въпроси има ли? Няма. Който е съгласен Докладна записка  №725 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува.

 След гласуване и с резултат от гласуването:

  За -  4 гласа.

  Против – няма.

  Въздържали се - няма, приема се.

 

 1. Докладна записка №728/29.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“

Разяснения направи г-н Янакиев.

Т. Янакиев: Касае точно мерки за смекчаване на последствията от глобалното затопляне. При нас, специално, става въпрос за закупуване на 40 броя отоплителни уреда на алтернативен тип гориво. Т.е. да не са на дърва. Целта е пилотно да въведем това нещо в община Созопол и евентуално, ако проработи да продължим по нататък с по-голям обхват да направим сред домакинствата. Тези уреди, които ще предоставим ще са безплатни, като целта е те да заменят тези на дърва. Ще се изготвят и критерии, по които ще бъдат предоставяни тези уреди.Това разбира се, когато бъдем одобрени .... Подобни проекти са правени в София и няколко други общини.

Ст. Андонов: В докладната пише по 40 домакинства, но те са три общини, това по 40 за всяка община или общо за трите общини?

Т. Янакиев: По 40 на всяка.

Ст. Андонов: Никъде няма написан размерът на сумата, с която трябва да разполагате, за да удоволетворие тези 40 домакинства. Няма приложения по докладната.

Т. Янакиев: Точно сумата не мога да кажа. Ако искате на сесията като дойдат еколозите те ще кажат.

 Ст. Андонов: Други въпроси? Няма. Който е съгласен докладна записка  №728 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува.

 „За”- 4  гласа, приема се.

 1. Докладна записка №731/30.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Упълномощаване на представител на Община  Созопол  за участие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред на Покана Изх.№ 91-08-70/03.09.2020год.  на Областен управител на област Бургас-Председател на АВИК.

Божана Чампарова: Аз предлагам да бъде оттеглена, тъй като, както виждам датата и часа на самото заседание съвпада с датата и часа на провеждане на сесията... и да се вземе такова решение то реално не може да бъде изпълнено.

 Ст. Андонов: Това го разисквахме на първата комисия по законност и доколкото разбрахме, че все пак трябва да се представи протокол, че е избран такъв представител.

Г. Пинелов: Г.н Рейзи, като представител, който е бил в предния мандат каза, че не е пречка да остане докладната и да се гласува, въпрекиче съвпадат деня и часа. Той каза, че това е било практика и в предния мандат,  и в последствие да се представя, след като излезе решението.

Красимира Германова: Колеги, моето мнение е че не е проблем ние да си го гласуваме. Нека представителя да си отиде. След това дали по факс или както и да е ние да си го представим решението.... Все пак присъствието на представител е вариант ние да сме информирани какво се случва. Ние имаме взето решение за представител на ВИК. Лошото е, че според  устава на ВИК – асоцияцията, всеки път трябва да има изрично упърномощаване за избран представител, за всяко заседание. За да си го имат те за протокола, нека си го вземем това решение. То така или иначе сме си го упълномощили този човек да присъства.

 Ст. Андонов: Други въпроси? Няма. Който е съгласен Докладна записка  №731 да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”- 4  гласа, приема се.

С това работата на Комисията по законност, обществен ред,сигурност,граждански права,молби и жалби приключи. 

 

 СТАНИМИР АНДОНОВ

 

Председател на комисия по „Законност, обществен ред,

сигурност, граждански права, молби и жалби”

                                                                                 

 

 

Водещ протокола: ..........................

                             /Г. Глухчева /

 

 

П Р О Т О К О Л  № 11

на

комисията  по ”Финанси и бюджет, международни проекти и програми”

На 05.10.2020 г. от 14.15ч., се проведе заседание на комисията по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми” в състав:

 1. Димитринка Господинова – председател;
 2. Станимир Андонов – член;
 3. Цветелин Георгиев – член;
 4. Красимира Германова – член;
 5. Милена Тодорова Желева – член.

 На заседанието присъстваха :

 1. 1. Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет – гр. Созопол;
 2. 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. 3. Румен Кисьов - зам.кмет на Община Созопол
 4. Общински съветници;
 5. Служители от общинска администрация.

Заседанието откри и ръководи председателя  на комисията – Димитринка Господинова.

Димитринка Господинова: Уважаеми г-н председател, г-н кмете, колеги,  присъстват всички членове и  комисията  може да започне своята  работа. Постъпили са следните докладни:

 1. Докладна записка №724/29.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

 

Относно:  Кандидатстване на община Созопол по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.005 по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Разяснения по докладната направи г-н Тихомир Янакиев.

Тихомир  Янакиев: Отвори се мярка 8, с под мярка 8.1. До 16-ти е крайният срок по тази мярка. Подготвили сме проектното предложение. Касае залесяването на определени територии от общински поземлени имоти. Обхвата на мярката  е минимум 1 хектар, т. е. 10 декара, но ние ще залесим някъде от порядъка на сто и няколко декара. Мисля, че това е хубаво нещо, което трябва да използваме. Виждате, че напоследък сечем само, пък не залесяваме. Така, че всяка една такава възможност трябва да бъде използвана от нас.

Д. Господинова Колеги, въпроси? Няма. Който е съгласен докладна записка с №724 да влезе за разглеждане на общинска сесия нека да гласува?

5 гласа – „ За”

Против, въздържали се -  няма. Приема се.

 1. Докладна записка №726/29.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Одобряване на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021-2023 г. на община Созопол – II етап.

Разяснения по докладната направи г-н Янакиев.

          Тихомир  Янакиев: Колеги, както знаете бюджетната прогноза се одобрява и приема от Общинския съвет. Тя е разработена от специалисти от общинска администрация. Тези бюджетни прогнози дават рамката на финансовите потоци и ситуацията, която евентуално ние предвиждаме да бъде в общинските финанси в следващите три години. Разработена е при едни показатели и условия определени изцяло от Министерство на финансите, т.е. условия , аз му казвам”Общински валутен борд”.

Д. Господинова Колеги, въпроси? Който е съгласен докладна записка 726 да влезе за разглеждане на общинска сесия нека да гласува.

5 гласа – „ За”

Против, въздържали се -  няма. Приема се.

 1. Докладна записка №727/29.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

 Относно: Ползване на собствени средства натрупани като отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за изграждане на площадки за подземни контейнери в гр.Созопол , доставка и монтаж на стационарни контейнери за отпадъци – подземна система

Т. Янакиев: Знаете, че последните години нямаше плащане на отчисления по чл. 64 и се бяха натрупали сериозни суми. В последните 7-8 месеца се стремим да плащаме тези отчисления по чл. 64 редовно. Това от своя страна доведе до намаляне на задълженията ни към РИОСВ и същевременно ни даде възможност да използваме тези средства чрез проекти, които касаят сметопочистване, сметоизвозване. Т.е. такъв тип дейности. Системата, която предвиждаме да приложим е вид система за подземно депониране на битовите отпадъци. Представляват много интересни технически изпълнено контейнери с добър визуален вид, но не са с хидравлично вадене и подемане. Те са нещо като чували от доста сериозна материя и тези чували се нанизват  на тръби. Едно такова нещо ( една такава тръба) поема три кубика т.е. ще замени три бобъра външно-стоящи. Колеги, от други общини, които вече имат такава система, дават много добри отзиви за тази система. Разговарял съм с фирмата за сметопочистване. Уведомил съм ги, че имаме такова намерение и смятаме да правим такова нещо. Водили сме вече няколко разговора с тях за да могат те да се пренастроят. В смисъл да си оборудвят такъв автомобил. Никак не е сложно, даже се шегувахме, че и един паяк може да изпълнява подобен род дейност. Автоматични са. С педал и са удобни за пускане на боклука в тях. Биват два вида: големи от три кубика и малки от кубик и половина. Малките са с много добър външен вид. Колегите от Козлодуй имат такъв и мисля, че Костинброд. Казват, че са много добри. Вместо да разстиламе 5-6 бобъра на разстояние 10.-15 метра, ние веднъж намаляме площта, която е необходима за разполагане на такива уреди и второ – чистотата е на много по-висака ниво при този тип съоръжения. Идеята ни беше да използваме парите от чл.64. Провели сме кореспонденция с РИОСВ – няма проблеми. Ще ни се отпуснат необходимите пари, като същевременно ще направим едно пробно изследване да видим дали този тип контейнери ще се окажат подходящи за Созопол. Всички знаете, че чистотата на града мен лично не ме устройва в състоянието, в което се намира Созопол и начина му на сметосъбиране. Аз съм обещал когато съм решил да ставам кмет, че ще има нова система на сметосъбиране и плътно вървя да си изпълнявам обещанията. Определени са три места: зад Общината /където сега са многото контейнери/, на пристанището и до Болерото. Такива са плановете. Ние трябва да се развиваме по някакъв начин и да вървим напред по отношение на сметопочистването. На никой не му е приятно да гледа тези камари от чували.

Аз, това лято, честно да ви кажа, се превърнах в падарин сутринта  да вървя по колите, по чистачките да гледам,да ги карам да мият  след като мине сметосъбиращата кола.

Първо това съоръжение е много по-голямо и по- удобно за отвавяне. Прави ми впечатление, че хората когато отворят контейнера не го затварят след после. За да се затвори той трябва напълно да се отвори за да може да се затвори.хората не го правят това нещо и контейнераите остават отворени после се почва котки, гларуси каквото ти дойде на акъла. Всичкото това нещо просто ще изчезне по този начин и ще придобие съвсем различен вид. Това е .

Д. Господинова: Други въпроси? Няма. Които е съгласен докладна записка 727 да влезе за разглеждане на общинска сесия, нека да гласува.

5 гласа – „ За”

Против, въздържали се -  няма. Приема се.

Докладаната влиза за разглеждане на сесия.

 1. Докладна записка №730/30.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2020г.

Д. Господинова: Разяснение по докладната направи Катя Чачева.

Катя Чачева: Докладната е във връзка с постъпили докладни записки на директори и на кметове. Едната е за нашия собствен бюджет, която е за компенсирани промени по функции. Във връзка с докладна записка от председателя на Общинския съвет, г-н Пинелов, в дейнаст 123, там са компенсирани промени. Желаят да закупят мултифункционално устройство, като средствата са осигурени също от капиталовата програма във връзка с телевизора, който те няма да го закупят. Посъпила е докладна от Мадлен Вълчева. Сега разбирам, че предходната докладна, която кмета коментира ще видите в тази има завишаване на капиталовите разходи в капиталовата програма с 32 000 лв. приблизително. Те са на база изграждането на тези контейнери. Ние средствата после ще ги получим от РИОСВ. Друго финансиране ще бъдат, но за момента се осигуряват от наши собствени средства. Има завишаване на два обекта мисля по капиталовата във връзка с осигуряване на допълнителни средства по други обекти, така че се получават компенсирани промени. Другите планове, които в момента са засегнати в докладната са: Кмета на гр. Черноморец желае компенсирани промени по неговия бюджет. Желае закупуване на дробилка, която също я осигурява от средства от икономии по капиталовата програма. В момента не мога точно да цитирам от кой обект. Докладна има и от ОГП за закупуване на високопроходим автомобил за нуждите на ОГП. Средствата са осигурени от издръжката. За момента има за един - 7 000лв.

Д. Господинова: Други въпроси? Няма. Които е съгласен докладна записка №730 да влезе за разглеждане на общинска сесия, нека да гласува.

5 гласа – „ За”

Против, въздържали се -  няма. Приема се.

 1. Докладна записка №732/30.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на два броя Запис на заповед във връзка с изпълнение на Договор № BG06RDNP001-7.001-0125-C01/30.05.2019г. проект „Рехабилитация на ул. „Републиканска” от общински път BGS1210 до кръстовището с ул. „Одеса” и ул. „Одеса”. Ново строителство от ул. „Одеса”, изграждане на ул. „Цар Симеон Велики”, ул. „Цар Асен Велики” и ул. „Хан Тервел” на гр. Созопол”.

Т. Янакиев: Това е стандартна процедура. Издаване на Запис на заповед по повод новото стоителство и ремонта на улиците. Знаете, че ще се ремонтира ул. „Републиканска” от кръстовището при магазин „Болеро” до бившата модна къща „Неда” и от кръстовището  при магазин „Болеро” нагоре  до МВР станцията и части от трите улици, които са царете, перпендикулярните  на  ул. „Одеса”.

Д. Господинова: Колеги, имате ли други въпроси по докладната?

Цветелин Георгиев: Аз, не знам г-н Кмете,  дали при Вас са идвали жители, които имат имоти там и имат проблем с канализацията. Те са  с едни помпи. В последствие е била направена канализацията отзад, а тези, които са с помпи им е обещано, че ще бъдат дооправени.

Т. Янакиев: Аз не съм обещавал, че ще бъдат оправени помпите.

Ц. Георгиев: Не, не. Тази канализация, която е напрвена там където ще бъде ремонтиран на този път, е недостатъчна. Мисълта ми е такава, че ако бъде извършен ремонт на този участък, обещанието няма да бъде изпълнено.....

Иванка Хльостарова: В този връзка отидоха служители на проверка заедно с г.н Парашкевов от ВИК и няма проблем с канализацията. Да, стара е, но няма проблем с нея и в момента нямало нужда да се прави нова. Това, че хората имат помпи е защото им се продават имоти, които са мазета реално, а реално живеят там  и ги ползват за жилища и от там си слагат помпи за да се препомпва. Няма как.

Ц. Георгиев: Това, с което съм запознат, е че тази канализация е поставена на много високо ниво и идва много над нивото ....не е изба , то си е с акт 16.

И. Хльостарова: Да, то е имот, който не е жилище. Знам ги хората. Идваха тука. То не е жилище по документи.

Ц. Георгиев: По документи не е жилище?!!

Т. Янакиев: Г-н Георгиев, аз съм разговарял с тези хора няколко месеца по-рано. Първо изследвахме статуса на жилищата, второ ....канализацията не от новия проект...

Ц. Георгиев: Говорил съм със стоителите и те казват, че  е била поставена временно....

И. Хльостарова:Няма такова нещо. Ако имат нещо в техните имоти е друго...

Ц. Георгиев: Добре ще ги информирам, че има такава докладна за да могат да дойдат и да говорят, и да ви обяснат, защото ще се прави пътя, а не след като се направи ремонт и готов   пътя  пак да бива разбиван.

И. Хльостарова: Пътя си е път. Той пътя не хваща канала.

Т. Янакиев: Затова направихме проверка на канала ...

Ц. Георгиев:  И всичко е точно.... ...

Т. Янакиев: ВИК направиха проверка. Аз не съм инженер. Не разбирам абсолютно от всичко..... Аз апелирам към администрацията  да следят когато се строи  как таваните стават апартаменти,  как мазетата по същия начин стават апартаменти?...

И. Хльостарова: Ние не можем да кажем, кой как ще се продаде. Проектира се за ателиета, после ги продават като жилища. Мазетата също ги продават като жилище.....

Т. Янакиев: Там денивелацията е 2-3 метра.... то и нова канализация да има, пак ще има проблем.

Ц. Георгиев:  След тази сграда ще бъдат построени нови сгради. Само че те ще бъдат включени в долния канал и пак няма да .....

Д. Господинова: Други въпроси по докладната?

Няма. Който е съгласен докладна записка 732 да влезе за разглеждане на общинска сесия нека да гласува.

5 гласа – „ За”

Против, въздържали се -  няма. Приема се.

Докладана 732  влиза за разглеждане на сесия.

С това работата на комисията приключи.

 

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

Председател на комисията по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми

 

 Протоколиращ:

Гергана Глухчева

 

П Р О Т О К О Л № 11

на

 комисията по „Устройство на територията, жилищната политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”

 

На 05.10.2020 г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” в състав:

 1. Андрей Николов – председател;
 2. Станимир Андонов – член;
 3. Стамат Стаматов - член;
 4. 4. Илиян Стефанов – член.

 На заседанието присъстваха :

 1. 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Румен Кисьов – зам.-кмет на Община Созопол;
 4. Общински съветници;
 5. Служители от Общинска администрация.

 

Заседанието води Андрей Николов– председател на Комисията.

Андрей Николов: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Янакиев, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми служители от общинска администрация, ще заседава комисията по „Устройство на територията, жилищната, политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” в състав от пет човека. В момента присъстваме трима, имаме кворум, можем да започнем работа.

За разглеждане са постъпили следните докладни записки :

 1. Докладна записка №714/21.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на:

 1. Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.1.316, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Мокро скала“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят пет самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради;
 2. План за улична регулация на улица – тупик от О.Т. 91а до О.Т. 91б, завършваща с обръщало и тупикова улица, за сметка на процедирания поземлен имот, за транспортен достъп до новообразуваните урегулирани поземлени имоти.

 

Андрей Николов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви помоля да гласуваме:, с  3 гл. "за", 0 гл. "против" и 0 гл. "въздържали се",  Комисията подкрепя докладната записка да се разгледа на редовно заседание на Общинския съвет.

 

 1. Докладна записка №715/21.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на:

 1. Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти №135.190, №135.186 и №135.189, в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол, земеделска територия, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят два самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради;
 2. План за улична регулация на улица от О.Т. 12 до О.Т. 12б, като продължение на съществуваща улица, за осигуряване на транспортен достъп до новообразуваните урегулирани поземлени имоти.

Андрей Николов Колеги, въпроси и коментари ? Няма. Присъства и четвъртия член на комисията. Ще ви помоля да гласуваме. С  4гласа "за", 0 гласа "против" и 0 гласа "въздържали се",  Комисията подкрепя докладната записка да се разгледа на редовно заседание на Общинския съвет .

 1. Докладна записка №721/29.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура:  -  „Изграждане на пътна връзка към „Магазин за детски играчки и плажни принадлежности“ в ПИ81178.9.6, м.“Аклади“, землище на гр.Черноморец, общ.Созопол, на път II-99 „Бургас – Созопол“ при км. 16+285 ляво“.

Андрей Николов Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната ?

Ст. Андонов: Кога се прави ОВОС? След като го гласуваме ли?

Иванка Хльостарова: Условието е -  за допускане да има становище на съответната регионална инспекция, дали подлежат на процедура по преценка и по ОВОС.

ПУП-а не може да се одобри, ако нямат тези решения.

Андрей Николов Колеги, имате ли други въпроси? Няма. Ще ви помоля да гласуваме. С резултат  4 гласа. "за", 0 гласа "против" и 0 гласа"въздържали се",  Комисията подкрепя докладната записка да се  разгледа на заседание на Общинския съвет .

 

С това заседанието на комисията приключи.

 

 

 АНДРЕЙ НИКОЛОВ

 

Председател на „Комисията по устройство на територията,

жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации

 

                                   

Водещ протокола:

Гергана Глухчева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понеделник, 05 Октомври 2020 11:26

Докладна записка 730/30.09.2020 г.

от Тихомир Йорданов Янакиев
Относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2020г.

На основание чл. 22 ал. 1 и ал .2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, и във връзка с предстоящото ДВАНАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, както следва:

№                                                                 Комисия                                                                 Дата                                       Час
1. КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ,ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ 05.10.2020г. /понеделник / 14:00
2. КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ 05.10.2020г. /понеделник / 14:15
3. КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО И ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 05.10.2020г. /понеделник / 14:30

 

   На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация”, свиквам ДВАНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 15.10.2020 г. / четвъртък/ от 09:30 часа, в Заседателната зала в сградата на Общински съвет, при следния проект за

 ДНЕВЕН РЕД : 

      I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

 1. Докладна записка №694/15.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Прекратяване действието на Разрешително ПОС №1/25.08.2017 год.  за водовземане  от повърхностен воден обект – язовир „ До гробищата “, представляващ № 000121 по КВС /ПИ 61114.25.121 по КК / в землище на с.Равна гора, община Созопол, публична общинска собственост.

 1. Докладна записка №725/29.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Промяна в Наредба за дейността на домашен социален патронаж по предоставяне на услуги в община Созопол

 1. Докладна записка №728/29.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“

 1. Докладна записка №731/30.09.2020 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол

Относно: Упълномощаване на представител на Община  Созопол  за участие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред на Покана Изх.№ 91-08-70/03.09.2020 год.  на Областен управител на област Бургас-Председател на АВИК.  

           II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:

 1. Докладна записка №724/29.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно:  Кандидатстване на община Созопол по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.005 по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 1. Докладна записка №726/29.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Одобряване на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021-2023 г. на община Созопол – II етап.

      7. Докладна записка №727/29.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

 Относно: Ползване на собствени средства натрупани като отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за изграждане на площадки за подземни контейнери в гр.Созопол , доставка и монтаж на стационарни контейнери за отпадъци – подземна система

 1. Докладна записка №730/30.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2020 г.

 1. Докладна записка №732/30.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на два броя Запис на заповед във връзка с изпълнение на Договор № BG06RDNP001-7.001-0125-C01/30.05.2019г. проект „Рехабилитация на ул. „Републиканска” от общински път BGS1210 до кръстовището с ул. „Одеса” и ул. „Одеса”. Ново строителство от ул. „Одеса”, изграждане на ул. „Цар Симеон Велики”, ул. „Цар Асен Велики” и ул. „Хан Тервел” на гр. Созопол”.

 

III. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

 1. Докладна записка №714/21.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на:

 1. Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.1.316, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Мокро скала“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят пет самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради;
 2. План за улична регулация на улица – тупик от О.Т. 91а до О.Т. 91б, завършваща с обръщало и тупикова улица, за сметка на процедираният поземлен имот, за транспортен достъп до новообразуваните урегулирани поземлени имоти. 

 

 1. Докладна записка №715/21.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на:

 1. Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти №135.190, №135.186 и №135.189, в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол, земеделска територия, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят два самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради;
 2. План за улична регулация на улица от О.Т. 12 до О.Т. 12б, като продължение на съществуваща улица, за осигуряване на транспортен достъп до новообразуваните урегулирани поземлени имоти.

 

 1. Докладна записка №721/29.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура:  -  „Изграждане на пътна връзка към „Магазин за детски играчки и плажни принадлежности“ в ПИ81178.9.6, м.“Аклади“, землище на гр. Черноморец, общ.Созопол, на път II-99 „Бургас – Созопол“ при км. 16+285 ляво“.

 

  

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет- Созопол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет- Созопол

Уважаеми съграждани,

Скъпи възрастни хора от община Созопол 

Приемете моите най – искрени поздравления по случай Международния ден на възрастните хора – 1 октомври! 

Този празник е чудесен повод да се спрем в забързаното ежедневие и да се поклоним пред хората, от които черпим сили и мъдрост и които са ни дарили непреходни житейски ценности.

ПРОТОКОЛ № 14

на

Комисията по законност, обществен ред,сигурност,граждански права,молби и жалби

 На 17.06.2020 г. от 14:00 часа, се проведе заседание на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби

     На заседанието присъстваха:

 1. Станимир Андонов –председател
 2. Желязко Иванов
 3. Димитринка Господинова
 4. Панайот Рейзи
 5. Анета Филипова

      В работата на заседанието взеха участие

 1. 1. Георги Пинелов –председател на Общинския съвет – гр. Созопол;
 2. Иванка Кирязова – адвокат на Общински съвет – Созопол;

 

Заседанието откри и води председателя на Комисията, Станимир Андонов.

Ст. Андонов: Присъстват и петимата членове на комисията и можем за да почваме работа.

  

 1. Докладна записка № 459/05.06.2020 г. от Георги Леонидов Пинелов- председател на Общински съвет Созопол

Относно: Поставяне на бюст-паметници на Васил Левски и Христо Ботев

П. Рейзи: Има ли идея къде точно ще бъдат поставени паметниците?

Г. Пинелов: Аз като вносител няма как да посоча точното място. Посочил съм да бъде в Градската градина, в алеята около фонтана. Гледах и другите общини където са инициирали поставяне на паметници, не са посочили конкретна точка, а само мястото. Затова представям само скица и акта за собственост на градската градина.

П. Рейзи: Аз не съм я чел докладната, но понеже я коментираме, питам финансирането откъде ще дойде?

Г. Пинелов: Ще се отворят две банкови сметки за всеки един от паметниците.

П. Рейзи: Според мен няма нужда от тази докладна, за да бъда точен, защото в крайна сметка може и без решение на общинския съвет.

Това е чисто технически, прави се един инициативен комитет или съвет, вие сега в общината сте на комитети и съвети, събирате се вземате едно решение,обявявате сметката, нали в която се набират средствата. През това време се води разговор с главния архитект и с кмета, къде точно да са паметниците и ги правите. Няма нужда от решение на общинския съвет. тази плоча дето я сложихте долу, да сте питали някой да я сложите- никой. Така че за мене няма нужда от тази докладна изобщо.

Г. Пинелов: Това е практиката във всички общини в страната, където са поставяни паметници на Ботев и Левски.

П. Рейзи: Това е практика, но за мене няма смисъл, разбираш ли? Вземаме някакво решение, за което законът си е дал съгласието.

И. Кирязова: Изисква се решение на общинския съвет във връзка с изменение на Закона за културното наследство, изисква се съгласуване с министъра на културата. И затова е необходимо решение на общинския съвет. В докладната са посочени нормативните изисквания.

П. Рейзи: Коментирам техническата част, но щом се изисква съгласуване с министерството, това е друг казус.

И. Кирязова: Санкциите са големи, глобите за кметове започват от 10 000 лв.

Ст. Андонов: Колеги, в докладната всичко си го пише- да бъдат създадени два фонда за набиране на средства, да се съгласува с министерството на културата. Докладната е входирана в срок, има си подпис и печат, приложени са  нужните документи. Има скица на градината, но не трябва ли да е посочено точното място?

П. Рейзи: Аз затова коментирам, че в момента няма смисъл от тази докладна, основното което е, това са финансите, за отварянето на сметката. Няма нужда от решение на общинския съвет. След като се съберат парите, през това време се говори с кмета къде да бъдат сложени, къде, какво, що и след това вече като трябва да се вземе решение с мястото, с всичко, взимаме го решението.

И. Кирязова: Взимайки го това решение, повече решения няма да се вземат. В общината ще се събере ресорната комисия с главния архитект и ще каже къде точна да бъдат поставени. Това е описано в проекта за решение.

Ст. Андонов:  Имаше преди време идея всички паметници да се съберат в Градската градина, така и не се събраха. Те повечето са там. Само паметната плоча на Лермонтов и паметника на подводничарите са извън града, но няма как да бъдат преместени, защото са създадени на тези места, свързани с исторически събития. Да и двете плочи на Портовото, но повечето са в Градината.

Г. Пинелов: По отношение на сроковете за изработка и поставяне, сме поставили срокове, като сме предвидили и възможност за удължаването им, ако процедурата в Министерството на културата се забави. Иначе съм ги съобразил с рождените дати на Левски и Ботев, ако успеем да съберем средствата и процедурата мине в министерството.

П. Рейзи: Няма нужда от НИНКН, Министерството на културата ги уведомяваш и то тези паметници да влязат в техните регистри.

И. Кирязова: И съответно да одобрят проектите за паметници.

Ст. Андонов: Който е съгласен  Докладна записка № 459 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  5 гласа;

Приема се.

 

 

 1. Докладна записка №470/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Избор на нов представител на Община Созопол в Общото събрание на “Бургасинвест” ООД за мандат 2019г.-2023г.

П. Рейзи: Аз принципно едно ще кажа за „Бургасинвест“, ние притежаваме 1,56 %, смехория. Тая фирма само сме давали обяснения по прокуратура, по простотии. Много отдавна съм казал, че дяловете трябва да се продадат. Нямаме изобщо работа вътре. Ако искате да допълним решението по време на сесията кметът да върви към някаква продажба. Даже мисля, че съм го изчистил, учудвам се, че още не е.

Г.Пинелов: Общината не получава ли дивиденти?

П.Рейзи: Нищо не се получава, това е пълна боза. Влязохме вътре, в тая фирма, за да съществува фирмата. Бяхме се задължили, всичките оценки да ги правим през тях, за да може фирмата да съществува. Тя е общинска фирма на Бургас. И за да не чупиме хатъра на кмета на Бургас, всички общини се набутахме вътре с някакви проценти, колкото фирмата да съществува. Нека влезе на сесия, но за мене трябва да вървим към приключване. После ние не спазваме тази договорка, оценките не ги правят само те, правим ги и на други места. Аз мислих, че е решен този въпрос. Ще питам юристите, тя Божана отговаряше затова.

Ст. Андонов: Ние внасяме ли някаква вноска?

П. Рейзи: Нито внасяме, нито получаваме, нищо. Който беше изпълнителен директор беше изтеглил някакъв кредит, беше откраднал парите. Преследваха го, правиха го, струваха го, по Германия го търсиха. Щуротии големи. Викаха ни и нас да ни разпитват.

Ст. Андонов: Който е съгласен докладната да влезе на разглеждане от комисиите, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  5 гласа;

Приема се.

 

 

 1. 3. Докладна записка №475/15.06.2020 г. от Тодор Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол

           Относно: Кандидатстване на Община Созопол, за финансиране от фонд „Социална закрила” към  МТСП, гр. София за реализиране на проект за подпомагане на образователния процес на децата и младежите от ЦНСТДМУ, село Атия, общ. Созопол

         П. Рейзи: За какво е това, нали имаше подобна докладна вече?

         Г. Пинелов: Целта на проекта е да се закупят таблети за децата от Центъра в с. Атия.

         Ст. Андонов: Който е съгласен докладната да влезе на разглеждане от комисиите, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  5 гласа;

Приема се.

 

 1. Докладна записка №476/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

 Относно: Побратимяване на Община Созопол – Република България с Община Суфли – Република Гърция

П. Рейзи: Няма лошо, нека го сключим това споразумение. Имахме такова споразумение, но преди три години окрупниха общините в Гърция и тази община, с която го имахме споразумението , вече я няма, останала е едно селце. Общинския център е друг.

Имаме гръцко дружество, работи, ходи се там, гръцкия консул идва често в Созопол.

         Ст. Андонов: Който е съгласен докладната да влезе на разглеждане от комисиите, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  5 гласа;

Приема се.

 

 1. Докладна записка №477/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

            Относно: Промяна в Наредба за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол

Ст. Андонов: Това само за вишката ли е? А и за музеите, но няма становище на кмета дали има предложения.

И. Кирязова: Има справка, в която е отбелязано твоето предложение

 Ст. Андонов: Който е съгласен докладната да влезе на разглеждане от комисиите, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  5 гласа;

Приема се.

 

 

 1. Докладна записка №481/16.06.2020 г. от Тодор Дамянов - зам.-кмет на Община Созопол

            Относно: Приемане на промяна в Годишния план за действие по изпълнение на    Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол за 2021 г.и надграждане на предлаганите услуги от ЦСРИ

Ст. Андонов: Не разбирам, какво е това ЦСРИ? Защо не го изписват цялото име?

И. Кирязова: Център за социална рехабилитация и интеграция.

Ст. Андонов: Има ли въпроси по тази докладна? Не. Който е съгласен в тоя вид да влезе за разглеждане от комисиите, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  5 гласа;

Приема се.

  

 1. Докладна записка №461/09.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Разсрочено плащане на задължения за публични общински вземания

П. Рейзи: Да не стане така, да ни затрупат с такива искания, да стане прецедент и кмета да не може да се оправи. 

Ст. Андонов: Има ли въпроси по тази докладна? Не. Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане от комисиите, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  5 гласа;

Приема се.

 

 1. Докладна записка №473/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Определяне на срок на процедурата за финансово оздравяване и приемане на план за финансово оздравяване на община Созопол за периода 2020 – 2022 г.

Ст. Андонов: Има ли въпроси по тази докладна? Не. Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане от комисиите, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  5 гласа;

Приема се.

 

 

 1. Докладна записка №474/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Предоговаряне на кредит чрез предоставяне допълнителен гратисен период по главницата и удължаване с 4 месеца краен срок  на действащ договор за кредит № 8-496/18.09.2018 г. във връзка с регламентиран Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества-финансови институции във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от НС извънредно положение;

Ст. Андонов: Има всички реквизити тази докладна. Има ли въпроси по тази докладна? Не. Който е съгласен докладната да влезе на разглеждане от комисиите, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  5 гласа;

Приема се.

 

 1. Докладна записка №465/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 32737.501.103 /по плана на с. Индже войвода УПИ V-71 в кв.8/, находящ се в с .Индже войвода, ул.“Витоша“, община Созопол, представляващ 45 кв.м.ид.ч. /четиридесет и пет квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 32737.501.103 целия с площ 443 кв.м.

Ст. Андонов:  Да разбирам ли, че нашия дял, тези 45 кв. м. ги продаваме?

И. Кирязова: Да.

Ст. Андонов: Колеги, докладната има всички реквизити. Има ли други въпроси по тази докладна? Не. Който е съгласен докладната да влезе на разглеждане от комисиите, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  5 гласа;

Приема се.

 

 1. Докладна записка №466/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост - Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: „За търговска дейност“, с идентификатор 67800.503.573.7.14   с площ 28,76 кв.м.   находящ се в гр. Созопол, ул. “Републиканска“, ет.0, обект № 14

Ст. Андонов: Колеги, има ли въпроси по тази докладна? Не. Който е съгласен докладната да влезе на разглеждане от комисиите, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  5 гласа;

Приема се.

 

 1. Докладна записка №467/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 63029.501.621, находящ се в с.Росен, ул.“Рила“№1, община Созопол, представляващ 430 кв.м.ид.ч./четиристотин и тридесет квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 63029.501.621 целия с площ 1695 кв.м.

П. Рейзи: 430 кв. м. е един сериозен парцел за с. Росен. Целият е  1695, вярно съсобственост е, но ако бях 150 м. разбирам, а това е почти една трета от имота.

Ст. Андонов: няма становище от кмета. По време на комисиите ще изискаме становище от кмета, то не е задължително, но е желателно да го има. Докладната е окомлектована, само липсва становище на кмета.

Който е съгласен в тоя вид да влезе на разглеждане от комисиите, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  5 гласа;

Приема се.

 

 1. Докладна записка №468/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Отдаване под наем на 5/пет/броя помещения в сградата на СУ ”Св.Св. Кирил и Методий”, в ПИ с идентификатор 67800.502.180.1, с адрес гр.Созопол, ул.“Иван Вазов“, чрез провеждане на публично оповестен конкурс за провеждане на летни езикови курсове за деца от 4 до 15 год.възраст.

 

Ст. Андонов: Защо училището се води на тази улица?

П. Рейзи: Защото входа е оттам, директорката го отвори.

Г. Пинелов: Това същата фирма ли е , която досега организираше лятното училище?

П .Рейзи: Да, просто се преподписва договор всяка година, явно е изтекъл.

А.Филипова: По единния класификатор училището е Средно Училище, а не СОУ.

Ст. Андонов: Докладната да се оправи от администрацията в частта, че училището е Средно Училище.

Който е съгласен докладната да влезе на разглеждане от комисиите, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  5 гласа;

Приема се.

 

 

 1. Докладна записка №469/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Учредяване право на  ползване по реда на чл. 56,ал. 3 от ППЗОЗЗ във връзка с чл. 75, ал. 1 от Закон за подземни богатства, върху общински земеделски имоти, с обща площ от 3 300 кв.м, в землището на с. Зидарово, Община Созопол.

Колеги,имате ли въпроси по докладната ? Няма. Който е съгласен докладната да влезе на разглеждане от комисиите, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  5 гласа;

Приема се.

 

 1. Докладна записка №471/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

 Относно: Поправка на решение №89 от 12.02.2020 г.;

Колеги, имате ли въпроси по докладната ? Няма. Който е съгласен докладната да влезе на разглеждане от комисиите, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  5 гласа;

Приема се.

 

 1. Докладна записка №462/10.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.249, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих, курорт и КОО“. 

Колеги, имате ли въпроси по докладната ? Няма. Който е съгласен  докладната да влезе на разглеждане от комисиите, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  5 гласа;

Приема се.

 

 1. Докладна записка №463/10.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване  на Подробен устройствен план – частично изменение на план за регулация и застрояване за УПИ ІІ за техническа инфраструктура и търговия в кв. 6 /ПИ с идентификатор 63015.503.88 по КК/ с. Атия с цел да се обособят два нови урегулирани поземлени имота ІІза трафопост“  и ХVІ „за КОО“.

Ст. Андонов: Не пише за къде се отнася, после го пише в самата докладна, но не е изписано в началото, относно какво. И в решението има за оправяне. Нека се поправи докладната от администрацията.

 Колеги, който е съгласен докладната да влезе на разглеждане от комисиите, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  5 гласа;

Приема се.

 

 1. Докладна записка №464/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия: „КСН 20kV от съществуващ желязо-решетъчен (ЖР) стълб №45, на въздушна линия (ВЛ) „Червенка“, в ПИ81178.40.378 до трафопост (ТП) „Атия 3“ в ПИ63015.503.55“, по плана на с.Атия, общ.Созопол.

Ст. Андонов: Да се оправят абревиатурите, за да бъде четивно и разбираемо, както и шрифта да се уеднакви.

Колеги, който е съгласен докладната да влезе на разглеждане от комисиите, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  5 гласа;

Приема се.

 

 1. Докладна записка №472/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

           Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на  с. Индже войвода

Ст. Андонов: Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен докладната да влезе на разглеждане от комисиите, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  5 гласа;

Приема се.

 

Колеги, благодаря ви. С това работата на комисията приключи.

 

     

СТАНИМИР АНДОНОВ

 

Председател

На комисия по „Законност, обществен ред,

сигурност, граждански права, молби и жалби”                                                                    

 

 

 

Водещ протокола: ..........................

                             /П. Димитрова/

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 15

на

Комисията по законност, обществен ред,сигурност,граждански права,молби и жалби

 

На 22.06.2020 г. от 14:00 часа, в голямата заседателна зала се проведе заседание на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби. Преди започване работата на комисията Георги Пинелов – председател на Общински съвет, информира всички присъстващи общински съветници, че на 18.06.2020 г. след заседанието на комисията по законност е постъпила докладна записка № 488 относно допускане на грешка в цитиран идентификатор. Г-н Пинелов зачете цялата докладна записка и предвид това, че става въпрос за обект от първостепенно значение предложи да бъде разгледана на това заседание от комисията по „Законност по законност, обществен ред,сигурност,граждански права,молби и жалби.” и  на сесията ще бъде допълнена като пета точка от дневния ред. Докладната записка е публикувана на сайта на Общинския съвет.

Заседанието откри и води председателя на комисията, Станимир Андонов.

    На заседанието присъстваха:

 1. Станимир Андонов – Председател
 2. Желязко Иванов
 3. Димитринка Господинова
 4. Панайот Рейзи
 5. Анета Филипова

      В работата на заседанието взеха участие

 1. 1. Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет – гр. Созопол;
 2. Иванка Кирязова – адвокат на Общински съвет – Созопол;
 3. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 4. Общински съветници;
 5. Служители от общинска администрация. 

Уважаеми колеги, присъстват всички членове  на комисията. Имаме кворум  и можем да взимаме решения. Предлагам да започнем с извънредната докладна

 1. Докладна записка №488/18.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

              Относно: Поправка на решение №109 от 16.03.2020г.;

Преди началото на заседанието г-н Пинелов ни запозна с докладната.  Има ли въпроси по тази докладна?

Галина Георгиева – юрист на Община Созопол:  Трябва да направим допълнение от името на вносителя, поради това, че след като я внесохме имаше обаждане от Асоциация ВИК и искат целия проект да се внесе в Министерство на земеделието за процедурите там. Този имот е част от проекта и за да не остане извън обхвата на целия проект, искат да се допусне предварително изпълнение на решението на Общински съвет. В предложеното решение т. 3 си става т.2 защото има разместване в поредността и  допълваме с т. 3 със следното съдържание: 3. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението, с оглед защита на особено важен обществен интерес  и гарантиране  изпълнение на проекта в предвидените от закона срокове.

Ст. Андонов: Други въпроси? Няма. Който е съгласен докладната записка с направеното допълнение да влезе разглеждане на общинска сесия, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  5 гласа;

Приема се.

Преминаваме към редовните докладни.

 1. Докладна записка № 459/05.06.2020 г. от Георги Леонидов Пинелов- председател на Общински съвет Созопол

Относно: Поставяне на бюст-паметници на Васил Левски и Христо Ботев

Имате ли въпроси по тази докладна? Няма. Който е съгласен ДЗ № 459 в този вид да влезе на разглеждане на общинска сесия, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  5 гласа;

Приема се.

 1. Докладна записка №470/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Избор на нов представител на Община Созопол в Общото събрание на “Бургасинвест” ООД за мандат 2019г. - 2023 г.

Ст. Андонов:  Имате ли въпроси по тази докладна?

П. Рейзи: Аз съм категоричен, че трябва да се откажем от тези акции. Мисля, че имаше решение за продажба на дяловете. Идеята беше друга.

Г. Георгиева: Да, имахме решение, но ни отказаха дяловете. Никой не иска да ги купи. Дарение не може, защото трябва да се приеме от другата страна.

П. Рейзи: Няма никакъв смисъл от това дялово участие. Ние не ползваме никакви намаления. Идеята беше да правим там оценките за да помагаме на фирмата и ние да ползваме намаление...... Влезте в разговори с кмета на Бургас и ако направи някакво предложение той да го обсъдим и приемем и да се решава този въпрос

Ст. Андонов: Други въпроси? Който е съгласен докладна записка № 470  в този вид да влезе на разглеждане на сесия, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  5 гласа;

Приема се.

 

 1. 4. Докладна записка №475/15.06.2020 г. от Тодор Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол

           Относно: Кандидатстване на Община Созопол, за финансиране от фонд „Социална закрила” към  МТСП, гр. София за реализиране на проект за подпомагане на образователния процес на децата и младежите от ЦНСТДМУ, село Атия, общ. Созопол

Ст. Андонов:  Има ли въпроси по тази докладна? Няма. Който е съгласен докладна записка № 475  в този вид да влезе на разглеждане на сесия, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

5 гласа -  „За”

Приема се.

 

 1. Докладна записка №476/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

 Относно: Побратимяване на Община Созопол – Република България с Община Суфли – Република Гърция

Ст. Андонов: За присъстващите да изясня, че там са настъпили някакви административно- териториални промени и сега този град е административния център. Новата община се казва Суфли и затова сега правим нов договор.  Има ли въпроси по тази докладна? Няма. Който е съгласен докладна записка № 476  в този вид да влезе на разглеждане на общинска сесия, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  5 гласа;

Приема се.

 

 1. Докладна записка №477/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

            Относно: Промяна в Наредба за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол

Ст. Андонов:  променя се таксата за притежание на куче от 10 лева става 50 лева. За селата 25.00 лева. Може ли колегите от общинска администрация да направят разяснения по промените.

Йордан Петков: Увеличаваме, актуализираме цената на ковчега и кръста, защото  са им се вдигнали цените от 66 на 86 лева. Това не означава, че местните хора ще плащат. Те са безплатни.

Въвеждаме тарифа за вишката: 60 лв. на мото-час. и на км. 0.80 лв.

Красимира Германова: Казус: човек си живее постоянно в Созопол. Зимата не работи. Работи само лятото и зимата детето не е записано на градина. Лятото плаща. Без значение, че човека си е от тука и си живее тука, лятото работи. Да не се получи така, че да си запишат децата целогодишно, а пък да не ги водят. Това също са разходи.

Т. Янакиев: Да, точно така. Правят се разходи.

П. Рейзи: Тъй като се прави промяна в условието аз предлагам да бъде да са освободени хората от заплащане на детските градини по постоянен и настоящ адрес в Созопол. Все пак го правим за нашите деца. Гледаме да помогнем на нашите хора. Няма лошо, че зимата си гледа детето в къщи. Нормално е лятото родителя да е ангажиран и да работи, защо трябва да плаща. Ако имаме постоянен Созопол, а настоящия е на друго място това означава, че не е тука. В този случай детето да бъде в сезонната група и да плаща. Така предложената промяна означава, че ако зимата детето си го гледат в къщи, а лятото е на градина родителя трябва да плаща. Защо? Защо да не помогнем на местните хора, като те живеят постоянно тук?

Тихомир Янакиев: Аз съм за предложението на г-н Рейзи. Аз мисля, че г-н Рейзи е прав.

П. Рейзи: Аз мисля, че когато са с постоянен -  Созопол и настоящ – Созопол, хората не трябва да плащат. Все пак идеята е да помогнем на хората, които живеят постоянно в Созопол.

Ст. Андонов: Тъй като има допусната техническа грешка в месечната такса: в решението е 70.00 лв. в Проекта за изменение и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси е 100.00 лв.

П. Рейзи: Предлагам да приемем сега докладната да влезе на сесия.  Изчистете казусите и неточностите ще ги внесете, и на сесията ще ги гласуваме.

Ст. Андонов: Има ли други въпроси по тази докладна? Няма.

Който е съгласен докладна записка № 477 да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува?

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  5 гласа;

Приема се.

 

 1. Докладна записка №481/16.06.2020 г. от Тодор Дамянов - зам.-кмет на Община Созопол

 Относно: Приемане на промяна в Годишния план за действие по изпълнение на    Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол за 2021 г.и надграждане на предлаганите услуги от ЦСРИ.

Ст. Андонов:  Има ли въпроси по тази докладна?

Т. Дамянов: За евентуалното последващо кандидатстване и разширяване на услугата с дневен център за 10 деца за запълване на капацитета, трябва да бъде направена промяна в Годишния план. Трябва така да бъде формулирана услугата, че да съответства на националната стратегия. Писмото е от  г-жа Щерионова и писмо на директорката на социално подпомагане.

Ст. Андонов:  Който е съгласен в тоя вид да влезе на разглеждане на сесия, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  5 гласа;

Приема се.

 

 

 

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

Председател

На Комисия по законност, обществен ред,

сигурност, граждански права, молби и жалби: 

 

                                                                                   

 

 

Протокола води: ..........................

                          /Г. Глухчева

 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 8

на

комисията  по ”Финанси и бюджет, международни проекти и програми”

 

На 22.06.2020 г., 14.15 ч., се проведе заседание на комисията по „Финанси и бюджет международни проекти и програми” в състав:

 1. Димитринка Господинова – председател;
 2. Станимир Андонов – член;
 3. Цветелин Георгиев – член;
 4. Красимира Германова – член;
 5. Милена Тодорова Желева – член.

 

На заседанието присъстваха :

 1. 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Общински съветници;
 4. Иванка Кирязова – юрист на общинския съвет;
 5. Служители от Общинска администрация.

 

Заседанието откри и ръководи председателя  на комисията – Димитринка Господинова.

Димитринка Господинова: Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, присъстват всички членове на комисията и можем да започнем работа. Докладните, които са постъпили за разглеждане са:

 1. Докладна записка №461/09.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Разсрочено плащане на задължения за публични общински вземания

Т. Янакиев: Да обясня за какво става въпрос. Постъпило е искане от съответната госпожа, която е собственик на имота и фирмата. Не може да плаща. Проведохме няколко срещи с нея. По закон орган за отсрочване и разсрочване на местни данъци в размер до 100 000,00 лв. и при условие,че отсрочването или разсрочването се иска до една година от датата на издаване на разрешението ,е кметът на общината.В останалите случаи – над 100 000,00 лв. и над една година,компетентният орган е общинският съвет. Доста време госпожата не плаща, а пък е наш съгражданин. Според нас по- добрият вариант е да се пристъпи към погасяване на задълженията чрез погасителен план. Ако влезем в погасителен план и не се спазват ангажиментите към него пак минаваме на варианта с Частен съдебен изпълнител.

С. Лулева: За какъв период е задължението?

 Т. Янакиев: Задълженията са от 2016, 2017, 2018 и 2019 г. Погасителния план е за три години.

С. Лулева: А каква е гаранцията, че ще плаща?

Т. Янакиев: Права сте, няма гаранция, но след разговорите тя е започнала да плаща и няколко вноски са направени.

А. Попова: Искам да кажа, че е предупредена за това, че докато плаща тези стари задължения за 2021, 2022 и 2023 не може да плаща преди да е платила старите задължения.

Не мога да ви кажа, че след като плати тези стари задължения, дали ще има възможност за ги плати или пак ще тръгне на варианта чрез разсрочване. Лошото е ,че не може да се редуцира таксата, а за данъка да не говорим. Последния път, когато разговарях с нея, госпожата остана много изненадана, че не може да плати за 2020 г., пък другите да си останат неплатени.

С. Лулева: Има ли клауза, че ако спре да плаща пак ще  бъде на принудително събиране.

А. Попова: Запозната е с всичко това, което е последствие от това разсрочване. Предупредена е за всичко. Казала съм, че е по АПК. Казала съм и в кои нормативни актове да си ги прочете и няма да има основание утре да каже, че не знаех нещо или не ме устройва нещо. Така, че каквото и да е вашето решение ние ще я уведомим отново и ще наблегнем на това, че при неспазване продължава принудителното събиране.

Димитринка Господинова: Колеги, който е съгласен, така предложената докладна да влезе на разглеждане на сесия, моля да гласува.

След гласуване и в резултат на явно гласуване,  с  5 гл. "за", 0 гл. "против" и 0 гл. "въздържали се",  приема се.

 1. 2. Докладна записка №473/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Определяне на срок на процедурата за финансово оздравяване и приемане на план за финансово оздравяване на община Созопол за периода 2020 – 2022

Д. Господинова: Въпроси по тази докладна?

Т. Янакиев: Уважаеми общински съветници, това е т.н. План за финансово оздравяване /ПФО/ , който беше разработен от Община Созопол, тази година. Това е изискването на Министерство на финансите /МФ/. Насрочено е публично оповестяване  не е обсъждане защото този план не  подлежи на никакви промени по него. Приема се такъв какъвто е . МФ са направили някои корекции в нашето предложение. Много труд се вложи в изработването му.В ПФО се дава една представа и перспектива до 2023 година като финансови потоци, разплащания, преструктуриране и т.н.. н база на този план на нас ще ни бъде отпуснати пари почти 3 000 000 лв. с които да разплатим остатъците от стари задължения. Към плана има приложения. В приложенията са оказани всички физически и юридически лица към които има плащания. Това ще ни запази като община от посегателства или недоволни хора  и фирми на които не им е  било платено по изрядни  иначе договори. Слез като ги платим някои от показателите ще се променят  и ще стоим по различно пред МФ. Ние трябва да ги разплатим, няма как да не ги разплатим. Същевременно трябва да държим една финансова дисциплина.Това оттук нататък е нещо като БОРД. На всеки три месеца на нас ще ни се искат отчети  какво сме направили по плана. Вървим ли по него и спазваме ли го. Това е едно изключително важно нещо.

Д. Господинова: Колеги, който е съгласен, така предложената докладна да влезе на разглеждане на сесия, моля да гласува.

След гласуване и в резултат на явно гласуване,  с  5 гл. "за", 0 гл. "против" и 0 гл. "въздържали се",  приема се.

 

 1. 3. Докладна записка №474/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Предоговаряне на кредит чрез предоставяне допълнителен гратисен период по главницата и удължаване с 4 месеца краен срок  на действащ договор за кредит № 8-496/18.09.2018г. във връзка с регламентиран Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества-финансови институции във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от НС извънредно положение;

Т. Янакиев: Уважаеми общински съветници, вие знаете всички изпитахме на гърба си отражението на пандемията от Корона вируса.това се отрази и на Общината. Занижените обеми от работата във всеки един отрасъл. Намалели приходи....За два месеца ние разплатихме около 500 000 лв. . Банковата асоциация в която са сметките на Общината е разработила механизъм за общини и фирми, които имат заеми от тях, като дават възможност за разсрочване. Ние решихме да се възползваме от това защото ситуацията с кризата не подмина и нас. Мисля, че това което правим е правилно и важно, и така ние тази година ще разплатим по кредита още 400 000 лв. главница. Лихвите си вървят те са около 270 000 лв., но с тези четири месеца пак е глътка въздух.

Д. Господинова: Колеги, разбирам, че няма въпроси. Който е съгласен, така предложената докладна да влезе на разглеждане на сесия, моля да гласува.

След гласуване и в резултат на явно гласуване,  с  5 гл. "за", 0 гл. "против" и 0 гл. "въздържали се",  приема се.

 

С това работата на комисията по финанси приключи.

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

Председател на комисията по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми”

 

Водещ протокола:

Гергана Глухчева

 

 

 

П Р О Т О К О Л № 7

 на

комисията по „Туризъм,стопанска политика и общинска собственост”

 

На 22.06.2020 г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” в състав:

 Желязко Иванов – Председател

 1. Андрей Николов – член;
 2. Стилияна Николова – член;
 3. Светлана Лулева – член.

 На заседанието присъстваха :

 1. 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Иванка Кирязова-юрист;
 4. 4. Общински съветници;
 5. 5. Служители от Общинска администрация.

Заседанието откри и води Желязко Иванов – председател на Комисията.

Присъстваха  четирима членове на комисията.

за разглеждане са постъпили следните докладни записки :

 

 1. 1. Докладна записка №465/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 32737.501.103 /по плана на с.Индже войвода УПИ V-71 в кв.8/, находящ се в с.Индже войвода, ул.“Витоша“, община Созопол, представляващ 45 кв.м.ид.ч. /четиридесет и пет квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 32737.501.103 целия с площ 443 кв.м

След обсъждане и гласуване:

За:  4 гласа;

Против: няма;

Въздържали се: няма.

Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

 1. Докладна записка №466/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост - Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: „За търговска дейност“, с идентификатор 67800.503.573.7.14   с площ 28,76кв.м.   находящ се в гр.Созопол, ул. “Републиканска“, ет.0, обект № 14

След обсъждане и гласуване:

За:  4 гласа;

Против: няма;

Въздържали се: няма.

Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната

 

 1. Докладна записка №467/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 63029.501.621, находящ се в с.Росен, ул.“Рила“№1, община Созопол, представляващ 430кв.м.ид.ч./четиристотин и тридесет квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 63029.501.621 целия с площ 1695 кв.м.

По време на обсъждането, г-жа Хльостарова разясни, че прекратява се съсобственост, а не се  образува парцел макар, че имота не е малък като квадратура защото:

Първо: за да се образува самостоятелен парцел трябва да са съгласни всички заинтересовани страни. Така е по ЗУТ. Второ: Изискването по чл. 19 от ЗУТ за с. Росен изискването е най-малко 16 метра лице и 500 кв. м. Площ. И да е съобразено имали постройки. В този имот има четири съществуващи постройки. В предвид на тези две условия  не може да се създаде самостоятелен имот.

След обсъждане и гласуване:

За:  4 гласа;

Против: няма;

Въздържали се: няма.

Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната

 

 1. Докладна записка №468/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Отдаване под наем на 5/пет/броя помещения в сградата на СУ ”Св.Св. Кирил и Методий”, в ПИ с идентификатор 67800.502.180.1, с адрес гр.Созопол, ул.“Иван Вазов“, чрез провеждане на публично оповестен конкурс за провеждане на летни езикови курсове за деца от 4 до 15 год. възраст.

Г- н Йордан Петкав обясни, че в училището има пет кабинета, които всяка година някаква фирма ползва за обучение, като поемат да извършат някакъв ремонт по кабинетите където е необходимо. Тази година искат пак да ги ползват. Директорката  е заявила, че няма нужда от ремонти и затова ги отдаваме с наем.

След обсъждане и гласуване:

За:  4 гласа;

Против: няма;

Въздържали се: няма.

Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната

 

 1. Докладна записка №469/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Учредяване право на  ползване по реда на чл.56,ал. 3 от ППЗОЗЗ във връзка с чл.75, ал. 1 от Закон за подземни богатства, върху общински земеделски имоти, с обща площ от 3 300 кв.м, в землището на с.Зидарово, Община Созопол.

Галя Георгиева обясни, че процедурата е за концесионера на находището в с. Зидарово. Правят проучвания. На части правят канави, това са дупки от които се взимат проби.  Договорите са винаги за по една година. Това е така от седем  или осем години. За всяка една територия като се местят се взема решение от Общински съвет. Когато изтече съответния договор, държавата анализира резултатите от проучванията през периода на договора и преценя да имали концесия или да няма.

След обсъждане и гласуване:

За:  4 гласа;

Против: няма;

Въздържали се: няма.

Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната

 

 1. Докладна записка №471/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

 Относно: Поправка на решение №89 от 12.02.2020 г.

Г. Георгиева обясни, че грешката е допусната в изписването на имота в докладната. Макар, че в протокола от проведената работна среща на 21.01.2020 г. в ОСЗ е изписано правилно, в скиците също, грешката не е в Общински съвет, за да се поправи като явна фактическа грешка. За да сме сигурни и го правим по този начин.

След гласуване:

За:  4 гласа;

Против: няма;

Въздържали се: няма.

Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

 

 1. Докладна записка №488/18.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

              Относно: Поправка на решение №109 от 16.03.2020 г.

Желязко Иванов: Колеги, има ли въпроси по докладната?

След обсъждане и гласуване:

За:  4 гласа;

Против: няма;

Въздържали се: няма.

Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната

 

 

 

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

Председател на комисията

по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”

.

 

 

Протокола води:

Гергана Глухчева

 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 8

на

 комисията по „Устройство на територията,жилищната политика,строителство,екология,инфраструктура и телекомуникации”

 На 22.06.2020 г. от 14:45 часа, се проведе заседание на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” в състав:

 Андрей Николов –председател

 1. Станимир Андонов – член;
 2. Стамат Стаматов - член;
 3. Цветан Иванов - член;
 4. Илиян Стефанов – член.

 На заседанието присъстваха :

 1. 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Общински съветници;
 4. Иванка Кирязова- юрист;
 5. Служители от Общинска администрация.

 

Заседанието води– председател на комисията.

Комисията разгледа и се произнесе по следните докладни записки:

Андрей Николов: Колеги, за разглеждане са постъпили следните докладни записки :

 1. Докладна записка №462/10.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.249, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих, курорт и КОО“. 

Колеги, имате ли въпроси? Няма. Ще ви помоля да гласуваме. След гласуване и  в резултат на явно гласуване, с  5 гл. "за", 0 гл. "против" и 0 гл. "въздържали се",  Комисията подкрепя докладната записка и тя може да бъде разглеждана на редовно заседание на Общинския съвет .

 

 1. 2. Докладна записка №463/10.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване  на Подробен устройствен план – частично изменение на план за регулация и застрояване за УПИ ІІ за техническа инфраструктура и търговия в кв. 6 /ПИ с идентификатор 63015.503.88 по КК/ с. Атия с цел да се обособят два нови урегулирани поземлени имота ІІза трафопост“  и ХVІ „за КОО“.

Колеги, имате ли въпроси? Няма. Ще ви помоля да гласуваме. След гласуване и  в резултат на явно гласуване, с  5 гл. "за", 0 гл. "против" и 0 гл. "въздържали се",  Комисията подкрепя докладната записка и тя може да бъде разглеждана на редовно заседание на Общинския съвет .

 

 1. 3. Докладна записка №464/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия: „КСН 20kV от съществуващ желязо-решетъчен (ЖР) стълб №45, на въздушна линия (ВЛ) „Червенка“, в ПИ81178.40.378 до трафопост (ТП) „Атия 3“ в ПИ63015.503.55“, по плана на с.Атия, общ.Созопол.

Колеги, имате ли въпроси? Няма. Ще ви помоля да гласуваме. След гласуване и  в резултат на явно гласуване, с  5 гл. "за", 0 гл. "против" и 0 гл. "въздържали се",  Комисията подкрепя докладната записка и тя може да бъде разглеждана на редовно заседание на Общинския съвет.

 

 1. 4. Докладна записка №472/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на  с. Индже войвода

Колеги, имате ли въпроси? Няма. Ще ви помоля да гласуваме. След гласуване и  в резултат на явно гласуване, с  5 гл. "за", 0 гл. "против" и 0 гл. "въздържали се",  Комисията подкрепя докладната записка и тя може да бъде разглеждана на редовно заседание на Общинския съвет .

  

С това заседанието на комисията приключи.

 

 

 АНДРЕЙ НИКОЛОВ

 Председател на „Комисията по устройство на територията,

жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации

                                  

           

                                                                      

Водещ протокола:

Гергана Глухчева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 18

на

Комисията по законност, обществен ред,сигурност,граждански права,молби и жалби 

На 26.08.2020 г. от 14:00 часа, се проведе заседание на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби 

    На заседанието присъстваха:

 1. Станимир Андонов –председател
 2. Желязко Иванов
 3. Димитринка Господинова
 4. 4. Анета Филипова
 5. 5. Панайот Рейзи

      В работата на заседанието взеха участие

 1. 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет – гр. Созопол;
 2. Иванка Кирязова – адвокат на Общински съвет – Созопол;

 Заседанието откри и води председателя на Комисията, Станимир Андонов.

Ст. Андонов: Присъстват  петимата  членове на комисията и можем за да почваме работа.

 

Докладна записка  с вх. №624/12.08.2020 г. от Румен Кисьов – зам.-кмет на Община Созопол,   относно: именуване на улици в регулационните граници на с. Равадиново, община Созопол

Ст. Андонов: Колеги, към докладната са приложени всички необходими документи. Имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 624 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”- 5   гласа;

Приема се.

 

Докладна записка  с вх. №625/12.08.2020 г. от Тодор Дамянов– зам.-кмет на Община Созопол    

Относно: Промяна в Наредба за определяне на размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол

 Ст. Андонов: Колеги, към докладната са приложени всички необходими документи. Който е съгласен  Докладна записка № 625 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-  5  гласа;

Приема се.

 

Докладна записка  с вх. №635/13.08.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,

Относно: Прекратяване на членството на Община Созопол в юридическо лице с нестопанска цел сдружение "Местна инициативна рибарска група - Созопол - Приморско - Царево", участие в новосформирана "Местна инициативна рибарска група - Созопол" и определяне на представители

Ст. Андонов: Колеги, към докладната са приложени всички необходими документи. Комисията не е съгласна със шеста точка от предложеното решение и предлага да отпадне от решението. Който е съгласен  Докладна записка № 635 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-  5   гласа;

Приема се.

 

Докладна записка  с вх. №656/21.08.2020 г. от Георги Леонидов Пинелов – председател на Общински съвет Созопол ,

Относно: Определяне на представител и заместващ представител  на  Общински съвет – Созопол  в  Областния съвет за развитие на област Бургас

Ст. Андонов: Колеги, към докладната са приложени всички необходими документи. Имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 656 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-  5 гласа;

Приема се.

Докладна записка  с вх. №620/11.08.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,

Относно: Отчет за изпълнението на бюджета, ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ и състоянието на общинския дълг на Община Созопол за 2019 година.

Ст. Андонов: Колеги, към докладната са приложени всички необходими документи. Имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 620 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”- 5  гласа;

Приема се.

 

Докладна записка  с вх. №627/12.08.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,

          Относно: Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ на Община Созопол към 30.06 2020 година.

Ст. Андонов: Колеги, към докладната са приложени всички необходими документи. Имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 627 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За” - 5 гласа;

Приема се.

Докладна записка  с вх. №646/20.08.2020 г. от Румен Кисьов - зам.-кмет на Община Созопол

Относно: Получаване на безлихвен заем от централния бюджет в размер на 2 354 546,07 лв. по реда на ПМС № 215 от 5 октомври 2018 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване.

Ст. Андонов: Колеги, към докладната са приложени всички необходими документи. Имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 646 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-   5 гласа;

Приема се.

 

Докладна записка  с вх. №647/20.08.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,

Относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2020 г.

Ст. Андонов: Колеги, към докладната са приложени всички необходими документи. Имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 647 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”- 5  гласа;

Приема се.

 

Докладна записка  с вх. №642/20.08.2020 г. от д-р инж. Румен Кисьов - зам.-кмет на Община Созопол

Относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част ПИ с идентификатор 61114.4.7, област Бургас, община Созопол, с. Равна гора, м. КРАЙ СЕЛО, вид собств. Няма данни, вид територия Земеделска, категория 5, НТП За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с цел придобиване право на собственост на основание  §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ

Ст. Андонов: Колеги, към докладната са приложени всички необходими документи. Имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 642 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-   5 гласа;

Приема се.

 

Докладна записка  с вх. №648/20.08.2020 г. от Румен Кисьов - зам.-кмет на Община Созопол

Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на основание чл.14, ал.6 от ЗОС. лекарски кабинет с площ от 22,50 кв.м,  манипулационна с площ от 13,23 кв.м. , чакалня   с площ от 24,57 кв.м. и санитарнo помещениe с площ от 5,86 кв.м  находящи се на втори етаж в УПИ VIII-390 кв.13 по плана на с.Зидарово

Ст. Андонов: Колеги, към докладната са приложени всички необходими документи. Имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка №648 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За” -   5 гласа;

Приема се.

 

Докладна записка  с вх. №649/20.08.2020 г. от Румен Митев Кисьов - зам.-кмет на Община Созопол

Относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 63029.501.56, находящ се в  с.Росен, п.к.8150, ул.“Захари Стоянов“ №6, община Созопол, представляващ 10 кв.м.ид.ч./ десет квадратни метра идеални части / от ПИ с идентификатор 63029.501.56 целият с площ 1051 кв.м.

Ст. Андонов: Колеги, към докладната са приложени всички необходими документи. Имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 649 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”  -  5  гласа;

Приема се.

 

Докладна записка  с вх. №650/20.08.2020 г. от Румен Митев Кисьов - зам.-кмет на Община Созопол

Относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 81178.41.231, находящ се в  Община Созопол, гр.Черноморец, с.о.“Червенка“,  местност “Червенка“, община Созопол, представляващ 11 кв.м.ид.ч. /единадесет квадратни метра идеални части / от ПИ с идентификатор 81178.41.231, идентичен с УПИ VI-231, кв.6 по регулационен план на местност “Червенка“,  целият с площ 401кв.м.

Ст. Андонов: Колеги, към докладната са приложени всички необходими документи. Имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 650 да бъде включена в дневния ред на предстоящото редовно заседание.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-  5 гласа;

Приема се.

 

Докладна записка  с вх. №603/31.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), в обхват на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 81178.5.92 и 81178.5.93, по кадастралната карта (КК) на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.

Ст. Андонов: Колеги, към докладната са приложени всички необходими документи. Имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 603 650 да бъде включена в дневния ред на предстоящото редовно заседание, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За” -  5 гласа;

Приема се.

 

Докладна записка  с вх. №633/14.08.2020г от д-р инж. Румен Кисьов – зам.- кмет на Община Созопол     (Заповед№8-Z-954/06.08.2020г.)                                     

   Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), в обхват на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 81178.6.280, по кадастралната карта (КК) на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, землище на гр.Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“ и План за улична регулация (ПУР), за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура до новообразуваният урегулиран поземлен имот (УПИ). 

Ст. Андонов: Колеги, към докладната са приложени всички необходими документи. Имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 633 да бъде включена в дневния ред на предстоящото редовно заседание, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-   5  гласа;

Приема се.

 

Докладна записка  с вх. №634/14.08.2020 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.- кмет на Община Созопол     (Заповед№8-Z-954/06.08.2020г.)                                     

Относно: Допълване на Решение №1177 от Протокол №39/29.06.2018год., в частта на раздел  II от решението, с което на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.1 (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.), от ЗОЗЗ, в качеството си на заинтересована страна, по смисъла на чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол дава предварително съгласие трасето на обект „Трасе на деривация „Ясна поляна“, да премине през поземлени имоти, земеделска територия, общинска собственост, в землищата на гр. Созопол, с. Равадиново и гр. Черноморец, общ.Созопол.

Ст. Андонов: Колеги, към докладната са приложени всички необходими документи. Имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 634 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-  5 гласа;

Приема се.

 

Докладна записка  с вх. №636/14.08.2020 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.- кмет на Община Созопол     (Заповед№8-Z-954/06.08.2020г.)                                     

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.61.105, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане „за КОО“, за изграждане на „сграда за обслужващи дейности – офис“. 

Ст. Андонов: Колеги, към докладната са приложени всички необходими документи. Имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 636 да влезе в дневния ред за разглеждане, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-   5 гласа;

Приема се.

Докладна записка  с вх. №640/18.08.2020 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.- кмет на Община Созопол     (Заповед№8-Z-954/06.08.2020г.)                                     

Относно: 1.Предложение за включване на обект(проект) като общински от първостепенно значение към  Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020г., приета с  Решение № 60/12.02.2020 г.

 1. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за урегулиране на УПИ с площ от 484м2 с отреждане „за техническа инфраструктура” за част от ПИ с идентификатор 67800.13.21 по КК на гр.Созопол, м.”Добровица”, извън границите на урбанизираните територии.
 2. Одобряване на задание по чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за урегулиране на УПИ с площ от 484м2 с отреждане „за техническа инфраструктура” за част от ПИ с идентификатор 67800.13.21 по КК на гр.Созопол, м.”Добровица”, извън границите на урбанизираните територии, във връзка с провеждане на процедура по отчуждаване на основание чл.205, т.2 от ЗУТ.

Ст. Андонов: Колеги, към докладната са приложени всички необходими документи. Имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 640 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”- 5   гласа;

Приема се.

Докладна записка  с вх. №641/20.08.2020 г. от Румен Митев Кисьов - зам.-кмет на Община Созопол

Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията/землището на гр.Черноморец

Ст. Андонов: Колеги, към докладната са приложени всички необходими документи. Имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 641 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-   5  гласа;

Приема се.

Докладна записка  с вх. №651/20.08.2020 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.- кмет на Община Созопол     (Заповед№8-Z-954/06.08.2020г.)                                     

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.61.127, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилна сграда и план за улична регулация, за осигуряване на транспортен достъп.

Ст. Андонов: Колеги, към докладната са приложени всички необходими документи. Имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 651 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”- 5   гласа;

Приема се.

Докладна записка  с вх. №643/20.08.2020 г. от Тодор Дамянов  – зам.- кмет на Община Созопол ,    относно: Утвърждаване  на  слетите   и  маломерни  паралелки  в  училищата на територията на Община Созопол за  учебната  2020 / 2021 учебна  година.

Ст. Андонов: Колеги, към докладната са приложени всички необходими документи. Имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 643 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-   5 гласа;

Приема се.

 

Докладна записка  с вх. №644/20.08.2020 г. от Тодор Дамянов  – зам.- кмет на Община Созопол    

      Относно:  Определяне  броя на групите и броя  на децата в тях  през учебната 2020 / 2021 година  в  детските градини на територията на община Созопол

Ст. Андонов: Колеги, към докладната са приложени всички необходими документи. Имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 644 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”- 5 гласа;

Приема се.

 

С това работата на Комисията по законност, обществен ред,сигурност,граждански права,молби и жалби приключи.

 

 

 

 

 

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

 

Председател

На комисия по „Законност, обществен ред,

сигурност, граждански права, молби и жалби”

 

                                                                                   

 

 

Водещ протокола: ..........................

                             /Г. Глухчева /

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 19

на

Комисията по законност, обществен ред,сигурност,граждански права,молби и жалби

 

На 01.09.2020 г. от 14:00 часа, в голямата заседателна зала се проведе заседание на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.

 Заседанието откри и води председателя на Комисията Станимир Андонов.

    На заседанието присъстваха:

 1. Станимир Андонов – Председател
 2. Желязко Иванов
 3. Димитринка Господинова
 4. Анета Филипова
 5. Панайот Рейзи

      В работата на заседанието взеха участие

 1. 1. Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет – гр. Созопол;
 2. Иванка Кирязова – адвокат на Общински съвет – Созопол;
 3. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 4. Тодор Дамянов- зам.кмет на Община Созопол
 5. Румен Кисьов- зам.кмет на Община Созопол
 6. Общински съветници;
 7. Служители от общинска администрация.

 

Уважаеми колеги, присъстват четирима членове  на комисията. Имаме кворум  и можем да взимаме решения.

 1. Докладна записка с вх. №624/12.08.2020 г. от Румен Кисьов – зам.-кмет на Община Созопол

Относно: именуване на улици в регулационните граници на с. Равадиново, община Созопол

По докладната разяснение от името на вносителя ще направи юриста от община Созопол Галя Георгиева

Г.Георгиева: Ще поясня, че става въпрос за улици в новия квартал на с. Равадиново, който е по пътя за с. Веселие. Там има учредени право на строеж и някои от лицата са започнали да строят и са им необходими административни адреси на самите сгради. Оказа се, че три от улиците са продължение на вече съществуващи и перпендикулярни на тях, които все още нямат име. Настоящото предложение е внесено по желание на кмета са . Равадиново.

Ст. Андонов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Който е съгласен Докладна записка  №624 да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува.

 След гласуване и с резултат от гласуването:

  За:  4 гласа,

  Против- няма

  Въздържали се- няма,

  Комисията подкрепя решението и предлага докладна №624 да влезе за разглеждане на сесия.

 1. Докладна записка с вх. №625/12.08.2020 г. от Тодор Дамянов– зам.-кмет на Община Созопол

Относно: Промяна в Наредба за определяне на размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол

Ст. Андонов: Разяснение по докладната ще направи зам. кметът на общината Тодор Дамянов.

Т. Дамянов: Както знаете от обсъждания преди време, таксите за Детска млечна кухня са много ниски, да не говорим за разходите, които се правят. Затова предлагаме таксите да бъдат увеличени, като за нежители на община Созопол таксата за детска млечна кухня от 4 лв. става 5 лв., а за жители- от 1,50 лв., става на 2,50 лв.

Ст. Андонов: Колеги, въпроси по докладната? Няма. Г-н Рейзи току-що се присъедини към комисията. Който е съгласен Докладна записка  №625 да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

  За:  5 гласа,

  Против- няма

  Въздържали се- няма,

  Комисията подкрепя решението и предлага докладна №625 да влезе за разглеждане на сесия.

 1. Докладна записка с вх. №635/13.08.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,

Относно: Прекратяване на членството на Община Созопол в юридическо лице с нестопанска цел сдружение "Местна инициативна рибарска група - Созопол - Приморско - Царево", участие в новосформирана "Местна инициативна рибарска група - Созопол" и определяне на представители

Ст. Андонов: Разяснение по докладната от името на вносителя ще направи Галя Георгиева.

Г. Георгиева:  От предната сесия сте запознати с докладната, тя беше горе-долу в този вид. Беше изменено решението по време на сесията. Сега отново се внася с текст за прекратяване на членството само на Обшина Созопол в това юридическо лице с нестопанска цел/Местна инициативна рибарска група/ и съответно участие на Община Созопол в сформиране на ново юридическо лице. Като тук вносителя прави предложение т.6 от предложението за решение да отпадне, съответно общинския съвет да не одобрява устава, тъй като това е участие на Община Созопол. В т.2 да се добави разширение след края на изречението: да извърши всичко необходимо в тази връзка, съобразно представения проектоустав на сдружението, за да е видно, че общинския съвет е запознат с проекто устава.

П. Рейзи: То реално предния път искахме проекто устава, за да видим за какво става дума.

Г. Георгиева: Да, било е само информативно, но след като има решение, че Община Созопол ще участва в сформирането на новото/юридическо лице/, е редно да се запознае с проекта за устав.

Т. Янакиев: Аз съм съгласен, че общинския съвет трябва да се запознае с проекта за устав. Относно другото, направени са проверки и няма опасност да бъдем глобени с 50 хил. лв., което е добре. Колегите от другите две общини ще продължат да членуват в тази група, т.е. няма да бъде разтурена съществуващата Местна инициативна рибарска група. Ще има още един МИРГ- нашия и мисля, че ще се справим с това предизвикателство.

Ст. Андонов: Колеги, въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен Докладна записка  №635 да влезе за разглеждане на сесия с така направените промени и допълнения, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

  За:  5 гласа,

  Против- няма

  Въздържали се- няма,

  Комисията подкрепя решението и предлага докладна №635 да влезе за разглеждане на сесия.

 1. Докладна записка с вх. №656/21.08.2020 г. от Георги Леонидов Пинелов – председател на Общински съвет Созопол ,

Относно: Определяне на представител и заместващ представител  на  Общински съвет – Созопол  в  Областния съвет за развитие на област Бургас

Ст. Андонов: Колеги, въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен Докладна записка  №656 да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

  За:  5 гласа,

  Против- няма

  Въздържали се- няма,

  Комисията подкрепя решението и предлага докладна №656 да влезе за разглеждане на сесия.

 

С това работата на комисията приключи.

 

  

СТАНИМИР АНДОНОВ

Председател

На Комисия по законност, обществен ред,

сигурност, граждански права, молби и жалби: 

 

                                                                                   

  

Протокола води: ..........................

                          /П. Димитрова/

 

 

П Р О Т О К О Л  № 10

на

комисията  по ”Финанси и бюджет, международни проекти и програми”

 

На 01.09.2020 г. от 14.15 ч., се проведе заседание на комисията по „Финанси и бюджет международни проекти и програми” в състав:

 1. Димитринка Господинова – председател;
 2. Станимир Андонов – член;
 3. Цветелин Георгиев – член;
 4. Красимира Германова – член;
 5. Милена Тодорова Желева – член. 

На заседанието присъстваха :

 1. 1. Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет – гр. Созопол;
 2. Иванка Кирязова – адвокат на Общински съвет – Созопол;
 3. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 4. Тодор Дамянов- зам. кмет на Община Созопол
 5. Румен Кисьов- зам .кмет на Община Созопол
 6. Общински съветници;
 7. Служители от общинска администрация.

 

Заседанието откри и ръководи председателя  на комисията – Димитринка Господинова.

Димитринка Господинова: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Янакиев, уважаеми колеги,  присъстват всички членове и  комисията  може да започне своята  работа. Постъпили са следните докладни:

 

Докладна записка  с вх. №620/11.08.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,

Относно: Отчет за изпълнението на бюджета, ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ и състоянието на общинския дълг на Община Созопол за 2019 година.

Давам думата на кмета Т. Янакиев за разяснение.

Т. Янакиев: Става въпрос за изпълнението на бюджета за 2019 г., вие виждате какво е процентното изпълнение на приходната и разходната част. Там са представени по пера и параграфи всички неща, които са се случвали през финансовата година, отчетени в този бюджет. Виждате, че отчетените резултати на приходната и разходната част са доста под заложените. Хубаво е да се направи дискусия за изпълнението на бюджета, хубаво е да стане сега. Така, че ако имате въпроси, съм готов да отговоря. Тук са и колегите, които участваха в изготвянето на този отчет.

Д. Господинова: Колеги, имате ли въпроси? Няма, ще ви моля да гласуваме.

5 гласа – „ За”

Против, въздържали се -  няма. Приема се.

Докладната влиза за разглеждане на сесия.

 

Докладна записка  с вх. №627/12.08.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,

          Относно: Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ на Община Созопол към 30.06 2020 година.

Колеги, имате ли въпроси? Няма, ще ви моля да гласуваме.

5 гласа – „ За”,Против, въздържали се -  няма. Приема се.

Докладната влиза за разглеждане на сесия.

 

 1. Докладна записка с вх. №646/20.08.2020 г. от Румен Кисьов - зам.-кмет на Община Созопол

Относно: Получаване на безлихвен заем от централния бюджет в размер на 2 354 546,07 лв. по реда на ПМС № 215 от 5 октомври 2018 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване.

 

Д. Господинова: Колеги, разяснение по докладната ще направи кметът Тихомир Янакиев.

Т. Янакиев: Предстои окончателно плащане по проекта за водопровода в селата Росен и Крушевец. Начинът на  на разплащане е, първо се разплаща със собствени средства, след това се верифицират плащанията. Тъй като Община Созопол не разполага с такива средства е необходимо да се вземе временен безлихвен кредит до заверката на сметката от Държавен фонд „Земеделие“. Този временен безлихвен кредит е необходим за окончателното плащане на фирмата, която е изпълнявала този проект. Общата сума на този проект беше 5 млн. лева и нещо, 2 млн. лв. бяха разплатени, сега се изплащат останалите пари.

П. Рейзи: Не знам дали има нужда да го вземаме това решение сега, не е нужно този заем, защото фирмата в момента е приключила нещата и тя спокойно може да си пусне разходните документи и не виждам защо трябва да се вземе това решение. Мисля, че тука вашите служители ви подвеждат, г-н кмете.

Поне последните пъти , когато въртяхме през фонд „Земеделие“, никога не сме взимали такива решения. Така че, губите едно време, според мене,, защото сега трябва да чакате 14 дневния срок да изтече. и т.н.. Мисля, че има формула и без това решение.

Т. Янакиев: Аз държа да го направим така. Има промени в нормативната уредба, за които ще поясни г-жа Георгиева.

Г. Георгиева: Ние също тръгнахме на варианта да не вземаме решение от общинския съвет, съвсем логически, но за съжаление Закона за общинския дълг е категоричен, че безлихвените заеми за плащания по европроекти е вид краткосрочен заем и това ни притесни да го направим директно. И в тази връзка искам да направя едно предложение да добавим още една точка в решението и да сложим предварително изпълнение по АПК, за да се извърши съответно плащането.

Това е формална процедура решението на общинския съвет, но се съобразяваме със Закона за общинския дълг.

Последна точка от решението да бъде следния текст: На основание чл.61 ал.1 от АПК настоящото решение с предварително изпълнение с цел да защити особено важни обществени интереси.

К. Германова: Това е ако мога да кажа един финансов инструмент, защото реално няма безлихвен кредит, който да се прехвърли към общината, а това е едно авизо или не знам как да го нарека точно. Просто в наредбите и указанията е записано като безлихвен, но всъщност общината не го получава безлихвен. Просто едно платежно, с което държавата да изпрати преди да плати директно средствата на лице, което е извършило ремонта по изпълнение на проекта. Така, че и аз мисля, че няма необходимост от взимане на решение.

Д. Господинова: Колеги, други въпроси? Няма, ще ви моля да гласуваме решението с така направеното допълнение.

5 гласа – „ За”, Против, Въздържали се -  няма. Приема се.

Докладната влиза за разглеждане на сесия.

 

 1. Докладна записка с вх. №647/20.08.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,

Относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2020 г.

Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма, ще ви моля да гласуваме.

5 гласа – „ За”, Против, Въздържали се -  няма. Приема се.

Докладната влиза за разглеждане на сесия.

 

С това работата на комисията приключи.

 

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

Председател на комисията по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми

 

 

Протоколиращ:

Петя Димитрова

 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 8

 на

комисията по „Туризъм,стопанска политика и общинска собственост”

 

На 01.09.2020 г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” в състав:

 1. Желязко Иванов – Председател
 2. Андрей Николов – член;
 3. Стилияна Николова – член;
 4. Светлана Лулева – член.

На заседанието присъстваха :

 1. 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Румен Кисьов- зам. кмет на Община Созопол
 4. Тодор Дамянов- зам. кмет на Община Созопол
 5. Иванка Кирязова-юрист;
 6. 4. Общински съветници;
 7. 5. Служители от Общинска администрация.

 

Заседанието откри и води Желязко Иванов – председател на Комисията.

За разглеждане са постъпили следните докладни записки :

 

 1. Докладна записка с вх. №642/20.08.2020 г. от д-р инж. Румен Кисьов - зам.-кмет на Община Созопол

Относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част ПИ с идентификатор 61114.4.7, област Бургас, община Созопол, с. Равна гора, м. КРАЙ СЕЛО, вид собств. Няма данни, вид територия Земеделска, категория 5, НТП За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с цел придобиване право на собственост на основание  §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ

        

Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. Който е съгласен докладната в този си вид да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува. С 4-за, 0-Против и 0-Въздържали се, Комисията предлага на общинския съвет да вземе решение, така както е по докладната.

 

 1. Докладна записка с вх. №648/20.08.2020 г. от Румен Кисьов - зам.-кмет на Община Созопол

Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на основание чл.14, ал.6 от ЗОС. лекарски кабинет с площ от 22,50 кв.м,  манипулационна с площ от 13,23 кв.м. , чакалня   с площ от 24,57 кв.м. и санитарнo помещениe с площ от 5,86 кв.м  находящи се на втори етаж в УПИ VIII-390 кв.13 по плана на с.Зидарово

Ж. Иванов: Колеги, въпроси и коментари по тази докладна? Няма. Който е съгласен докладната в този си вид да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува. С 4-за, 0-Против и 0-Въздържали се, Комисията предлага на общинския съвет да вземе решение, така както е по докладната.

 

 

 1. Докладна записка с вх. №649/20.08.2020 г. от Румен Митев Кисьов - зам.-кмет на Община Созопол

Относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 63029.501.56, находящ се в  с.Росен, п.к.8150, ул.“Захари Стоянов“ №6, община Созопол, представляващ 10кв.м.ид.ч./ десет квадратни метра идеални части / от ПИ с идентификатор 63029.501.56 целият с площ 1051 кв.м..

Ж. Иванов: Колеги, въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен докладната в този си вид да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува. С 4-за, 0-Против и 0-Въздържали се, Комисията предлага на общинския съвет да вземе решение, така както е по докладната.

 

4.Докладна записка  с вх. №650/20.08.2020 г. от Румен Митев Кисьов - зам.-кмет на Община Созопол

Относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 81178.41.231, находящ се в  Община Созопол, гр. Черноморец, с.о.“Червенка“,  местност “Червенка“, община Созопол, представляващ 11 кв. м. ид. ч. /единадесет квадратни метра идеални части / от ПИ с идентификатор 81178.41.231, идентичен с УПИ VI-231, кв.6 по регулационен план на местност “Червенка“,  целият с площ 401 кв.м.

  Ж. Иванов: Колеги, въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен докладната в този си вид да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува. С 4-за, 0-Против и 0-Въздържали се, Комисията предлага на общинския съвет да вземе решение, така както е по докладната.

 

Колеги, с това заседанието на Комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” приключи.

.

  

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

Председател на комисията

по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”

.

 

 Протокола води:

П. Димитрова

 

 

П Р О Т О К О Л  № 10

на

 комисията по „Устройство на територията, жилищната политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”

 

На 01.09.2020 г. от 14:45 часа, се проведе заседание на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” в състав:

 

 1. Андрей Николов –председател
 2. Станимир Андонов – член;
 3. Стамат Стаматов - член;
 4. Цветан Иванов - член;

 

На заседанието присъстваха :

 1. 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Румен Кисьов- зам.кмет на Община Созопол

4.Тодор Дамянов

 1. Общински съветници;
 2. Иванка Кирязова- юрист;
 3. Служители от Общинска администрация.

 

Заседанието води Андрей Николов – председател на Комисията.

Комисията разгледа и се произнесе по следните докладни записки:

 

 1. Докладна записка с вх. №603/31.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), в обхват на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 81178.5.92 и 81178.5.93, по кадастралната карта (КК) на гр. Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.

 

Колеги, имате ли въпроси? Няма. Ще ви помоля да гласуваме. След гласуване и  в резултат на гласуването , с  4 гласа "за", 0 гласа "против" и 0 гласа "въздържали се",  Комисията подкрепя докладната записка и тя влиза за разглеждана на заседание на Общинския съвет.

 

 1. Докладна записка с вх. №633/14.08.2020г от д-р инж. Румен Кисьов – зам.- кмет на Община Созопол (Заповед№8-Z-954/06.08.2020 г.)                                     

   Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), в обхват на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 81178.6.280, по кадастралната карта (КК) на гр. Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“ и План за улична регулация (ПУР), за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура до новообразуваният урегулиран поземлен имот (УПИ). 

Колеги, имате ли въпроси? Няма. Ще ви помоля да гласуваме. След гласуване и  в резултат на гласуването , с  4 гласа "за", 0 гласа "против" и 0 гласа "въздържали се",  Комисията подкрепя докладната записка и тя влиза за разглеждана на заседание на Общинския съвет.

 

 1. Докладна записка с вх. №634/14.08.2020 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.- кмет на Община Созопол (Заповед№8-Z-954/06.08.2020г.)                                      

Относно: Допълване на Решение №1177 от Протокол №39/29.06.2018 год., в частта на раздел  II от решението, с което на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.1 (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.), от ЗОЗЗ, в качеството си на заинтересована страна, по смисъла на чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол дава предварително съгласие трасето на обект „Трасе на деривация „Ясна поляна“, да премине през поземлени имоти, земеделска територия, общинска собственост, в землищата на гр.Созопол, с.Равадиново и гр.Черноморец, общ.Созопол.

Колеги, имате ли въпроси? Няма. Ще ви помоля да гласуваме. След гласуване и  в резултат на гласуването , с  4 гласа "за", 0 гласа "против" и 0 гласа "въздържали се",  Комисията подкрепя докладната записка и тя влиза за разглеждана на заседание на Общинския съвет.

 

 1. Докладна записка с вх. №636/14.08.2020г от д-р инж. Румен Кисьов – зам.- кмет на Община Созопол (Заповед№8-Z-954/06.08.2020 г.)                                     

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.61.105, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане „за КОО“, за изграждане на „сграда за обслужващи дейности – офис“. 

Колеги, имате ли въпроси? Няма. Ще ви помоля да гласуваме. След гласуване и  в резултат на гласуването , с  4 гласа "за", 0 гласа "против" и 0 гласа "въздържали се",  Комисията подкрепя докладната записка и тя влиза за разглеждана на заседание на Общинския съвет.

 

 1. Докладна записка с вх. №640/18.08.2020 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.- кмет на Община Созопол (Заповед№8-Z-954/06.08.2020г.)                                     

Относно: 1.Предложение за включване на обект(проект) като общински от първостепенно значение към  Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020 г., приета с  Решение № 60/12.02.2020 г.

 1. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за урегулиране на УПИ с площ от 484м2 с отреждане „за техническа инфраструктура” за част от ПИ с идентификатор 67800.13.21 по КК на гр.Созопол, м.”Добровица”, извън границите на урбанизираните територии.
 2. Одобряване на задание по чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за урегулиране на УПИ с площ от 484м2 с отреждане „за техническа инфраструктура” за част от ПИ с идентификатор 67800.13.21 по КК на гр.Созопол, м.”Добровица”, извън границите на урбанизираните територии, във връзка с провеждане на процедура по отчуждаване на основание чл.205, т.2 от ЗУТ.

Колеги, имате ли въпроси? Няма. Ще ви помоля да гласуваме. След гласуване и  в резултат на гласуването , с  4 гласа "за", 0 гласа "против" и 0 гласа "въздържали се",  Комисията подкрепя докладната записка и тя влиза за разглеждана на заседание на Общинския съвет.

 

 1. Докладна записка с вх. №641/20.08.2020 г. от Румен Митев Кисьов - зам.-кмет на Община Созопол

Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията/землището на гр.Черноморец

Колеги, имате ли въпроси? Няма. Ще ви помоля да гласуваме. След гласуване и  в резултат на гласуването , с  4 гласа "за", 0 гласа "против" и 0 гласа "въздържали се",  Комисията подкрепя докладната записка и тя влиза за разглеждана на заседание на Общинския съвет.

 

 1. Докладна записка с вх. №651/20.08.2020 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.- кмет на Община Созопол (Заповед№8-Z-954/06.08.2020 г.)                                     

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.61.127, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилна сграда и план за улична регулация, за осигуряване на транспортен достъп.

Колеги, имате ли въпроси? Няма. Ще ви помоля да гласуваме. След гласуване и  в резултат на гласуването , с  4 гласа "за", 0 гласа "против" и 0 гласа "въздържали се",  Комисията подкрепя докладната записка и тя влиза за разглеждана на заседание на Общинския съвет.

               

 

С това работата на Комисията приключи. Благодаря за вниманието.

 

 

 АНДРЕЙ НИКОЛОВ

 

Председател на „Комисията по устройство на територията,

жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации

                                  

    

                                                                      

Водещ протокола:

Петя Димитрова

 

 

 

 

 

Сряда, 30 Септември 2020 11:48

Докладна записка №732/30.09.2020 г.

Относно: Издаване на два броя Запис на заповед във връзка с изпълнение на Договор № BG06RDNP001-7.001-0125-C01/30.05.2019г. проект „Рехабилитация на ул. „Републиканска” от общински път BGS1210 до кръстовището с ул. „Одеса” и ул. „Одеса”. Ново строителство от ул. „Одеса”, изграждане на ул. „Цар Симеон Велики”, ул. „Цар Асен Велики” и ул. „Хан Тервел” на гр. Созопол”

Сряда, 30 Септември 2020 11:42

Докладна записка №731/30.09.2020 г.

от Тихомир Йорданов Янкиев- кмет на Община Созопол
Относно : Упълномощаване на представител на Община Созопол за участие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред на Покана Изх.№ 91-08-70/03.09.2020 год. на Областен управител на област Бургас-Председател на АВИК.

Вторник, 29 Септември 2020 16:55

Докладна записка №728/29.09.2020 г.

от Тихомир Йорданов Янакиев
Относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за тринадесетото извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал. 1 и ал .2 от правилиника за Организацията и дейността на Общински...

Обява за дневния ред на тринадесетото извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 30, ал. 3 от правилника за Организацията и дейността на Общински съвет -...

График на постоянно действащите комисии за дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал. 1 и ал .2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински...

Обява за дневния ред на дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и де...

График на постоянно действащите комисии за единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съв...