Общински съвет - Созопол

Общински съвет - Созопол

Понеделник, 15 Март 2021 16:23

Докладна записка №174/15.03.2021 г.

от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с  пл.№134.232 находящ се в  Община Созопол, землище с.Крушевец, зона по §4 на с.Крушевец, представляващ  182 кв.м. ид.ч. от Поземлен имот с пл.№134.232 /сто тридесет и четири точка двеста тридесет и две/ целият с площ 1182 кв.м. /хиляда сто осемдесет и два квадратни метра/. Трайно предназначение на територията - „Земеделска земя“. Начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Понеделник, 15 Март 2021 16:20

Докладна записка №173/15.03.2021 г.

от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 81178.41.19, находящ се в  Община Созопол, гр.Черноморец, с.о.“Червенка“,  местност “Червенка“, община Созопол, представляващ 5 кв.м.ид.ч. /пет квадратни метра идеални части / от ПИ с идентификатор 81178.41.19, идентичен с УПИ ХХI -19, кв.1 по регулационен план на местност “Червенка“,  целият с площ 605 кв.м.

Понеделник, 15 Март 2021 16:18

Докладна записка №172/15.03.2021 г.

от Георги Леонидов Пинелов - председател на Общински съвет - Созопол

Относно: Приемане на програма за работата на Общински съвет Созопол за периода м. април – м.септември 2021г.

 

Понеделник, 15 Март 2021 16:15

Докладна записка №170/15.03.2021 г.

от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

ОТНОСНО: Предложение за съгласуване на  ПУП-ПРЗ  и РУП за урегулиран поземлен имот с номер ХIV-398 , кв.36 /ПИ 67800.501.360/ и учредяване на право на строеж/пристрояване/ в полза на собственик на поземления имот , в част от поземлен имот 67800.501.469, общинска собственост,  по план и КККР на гр.Созопол.

Понеделник, 15 Март 2021 16:11

Докладна записка №169/15.03.2021 г.

от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.

На основание чл. 194 от АПК, се обявява Решение №215/11.02.2020 г. на Административен съд - Бургас, постановено по адм. д. №2770/2019 г. по описа на Административен съд - Бургас, със което се отменя чл.9, ал.3 и ал.4 от Наредбата за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности или елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, приети с решение №858/33 от 29.04.2014 г. на Общински съвет - Созопол.  Решението е влязло в законна сила на 19.02.2021 г., видно от Решение №2340 от 19.02.2021 на Върховен административен съд на Република България.

На основание чл. 194 от АПК, се обявява Решение №215/11.02.2020 г. на Административен съд - Бургас, постановено по адм. д. №2770/2019 г. по описа на Административен съд - Бургас, със което се отменя чл.9, ал.3 и ал.4 от Наредбата за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности или елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, приети с решение №858/33 от 29.04.2014 г. на Общински съвет - Созопол.  Решението е влязло в законна сила на 19.02.2021 г., видно от Решение №2340 от 19.02.2021 на Върховен административен съд на Република България.

от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за улична регулация /ПУР/, за улица „Виа Понтика“, м. „Буджака, община Созопол.

 

от Тихомир Янакиев- кмет на Община Созопол
ОТНОСНО: ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ ПРЕЗ 2020 Г.

от Тихомир Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Изразяване на съгласие за допускане на изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ II, кв.68 по плана на гр.Черноморец, Община Созопол, ПИ с идентификатор 81178.501.639 по КК на гр.Черноморец.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ОСЕМНАДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ОСЕМНАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиква...

Обява за дневния ред на осемнадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал.1, т.4 от ЗМСМА и чл. 28а, ал.1 от ЗМСМА, свиквам ОСЕМНАДЕСЕТО ре...

График на постоянно действащите комисии за СЕДЕМНАДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото СЕДЕМНАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свикв...

Обява за дневния ред на седемнадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал.1, т.4 от ЗМСМА и чл. 28а, ал.1 от ЗМСМА, свиквам СЕДЕМНАДЕСЕТО р...

Разгласяване на съдебно решение №215/11.02.2020 г. по описа за 2019 г. на Административен съд гр. Бургас

На основание чл. 194 от АПК, се обявява Решение №215/11.02.2020 г. на Административен съд...