Общински съвет - Созопол

Общински съвет - Созопол

Вторник, 10 Декември 2019 21:40

Докладна 696

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

ОТ ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
Относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Трасе на тласкател от проектно КПС „Червенка-2“ до изливна шахта от изграден колектор „Черноморец“, община Созопол.

 

Вторник, 10 Декември 2019 21:31

Докладна 695

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А 

ОТ ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
Относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Трасе на тласкател от проектно КПС „Червенка-1“ DN125 PE до изливна шахта на главен колектор към проектно КПС „Червенка-2“, землище Черноморец, община Созопол.

Вторник, 03 Декември 2019 21:24

Докладна 657

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А
ОТ ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия, за обект: „Канализационен колектор от ПИ, с идентификатор 81178.32.461 по КК на гр.Черноморец, до съществуваща шахта от колектор „Черноморец“.

 

Сряда, 27 Ноември 2019 21:15

Докладна 635

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А
ОТ ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
Относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Довеждащ колектор до КПС “Каваци“, землище гр.Созопол, като част от обект „Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – II етап“.

Сряда, 27 Ноември 2019 21:05

Докладна 634

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А
ОТ ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
Относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Трасе на главен водопровод от НВ „Каваци“, до разпределителна мрежа на гр.Созопол“.

 

Сряда, 27 Ноември 2019 20:51

Докладна 633

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А
ОТ ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
Относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Трасе на главен водопровод от НВ „Света Марина“, в ПИ с идентификатор 67800.35.104, по КК на гр.Созопол, до края на регулация на гр.Созопол.

Петък, 22 Ноември 2019 20:42

Докладна 623

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А
ОТ ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти, с идентификатори 63015.506.230 и 63015.506.232 по КК на с.Атия, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Старо селище“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за „жилищна сграда“ и план за улична регулация, за второстепенна улица, осигуряваща достъп, на процедираните поземлени имоти, до съществуваща второстепенна улица.

Сряда, 13 Ноември 2019 20:31

Докладна № 609

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А
ОТ ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
Относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Второстепенна улица от осова точка 52-67-76-77-78-79-80“, м.“Каваците“, землище на гр.Созопол.

 

Петък, 22 Ноември 2019 16:23

Докладна №622

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ РУМЕН КИСЬОВ ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
ОТНОСНО: Даване на съгласие за отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване „полски път“ и напоителни канали, които не функционират по реда на чл.37в, ал.16 ЗСПЗЗ и чл.75б, ал.3 от ППЗСПЗЗ.

 

Понеделник, 09 Декември 2019 15:37

ПРОТОКОЛ № 3

Днес, 09.12.2019 г., от 09:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет – Созопол, се проведе третото извънредно заседание на Общински Съвет Созопол, под ръководството на Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет.

На заседанието присъстваха седемнадесет общински съветника, Тихомир Янакиев – Кмет на Община Созопол,Румен Кисьов – Зам.-Кмет на община Созопол и служители на общинска администрация.

 

Г. Пинелов: В залата присъстват седемнадесет общински съветника имаме кворум, откривам третото извънредно заседание на Общински съвет Созопол.

Колеги всички вие сте получили поканата с така предложения дневен ред. Имате ли въпроси или предложения за промяна или допълнение към дневния ред? Няма. Ще ви моля да гласувате

С резултат от гласуването „За” – 17гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ:

 № 16

 

Общински съвет – Созопол прие следния дневен ред:

  1. Докладна записка с вх. №661/05.12.2019г., от Тихомир Янакиев Кмет на Община Созопол, относно: Допусната техническа грешка в решение за издаване на два броя Запис на заповед във връзка с изпълнение на проект „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол – терминал 1” по договор за безвъзмездна финансова помощ №МДР-ИП-01-35/27.03.2019г.

 

Г. Пинелов: Колеги преминаваме по първа и единствена точка от дневният ред, която е докладна записка с вх. №661/05.12.2019г., от  Тихомир Янакиев –Кмет на Община Созопол, относно: Допусната техническа грешка в решение за издаване на два броя Запис на заповед във връзка с изпълнение на проект  „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол – терминал 1” по договор за безвъзмездна финансова помощ №МДР-ИП-01-35/27.03.2019г.

 Днес, от 9:00 часа, се проведе общо заседание на всички постоянно действащи комисии към Общински съвет Созопол.

На заседанието присъстваха Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет, общински съветници – членове, служители от Общинска администрация.

Комисията разгледа и се произнесе по следната докладна записка:

Докладна записка с вх. №661/05.12.2019г., от  Тихомир Янакиев –Кмет на Община Созопол, относно: Допусната техническа грешка в решение за издаване на два броя Запис на заповед във връзка с изпълнение на проект  „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол – терминал 1” по договор за безвъзмездна финансова помощ №МДР-ИП-01-35/27.03.2019г.

След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:

За:  16 гласа;

Против: 0;

Въздържали се 0;

Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

 

Колеги имате ли въпроси или коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

7

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

9

КАТЯ СТОЯНОВА

За

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

11

ТОДОР ДАМЯНОВ

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

16

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 17

За: 17

Против: 0

Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ:

 № 17

На основание: чл.21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ №МДР-ИП-01-35/27.03.2019г. за изпълнение на проект №BG14MFOP001-1.009-003  „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол – терминал 1”, Общински съвет Созопол

  1. Приема, че в Решение №1488 от 19.09.2019г на общински Съвет Созопол, е допусната техническа грешка и вместо "Договор за безвъзмездна финансова помощ №МДР-ИП-01-35/27.03.2019г. с Изпълнителна агенция Рибарство и аквакултури” за изпълнение на проект №BG14MFOP001-1.009-003  „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол – терминал 1” , да се чете  "Договор за безвъзмездна финансова помощ  №МДР-ИП-01-35/27.03.2019г. с Министерство на земеделието, храните и горите за изпълнение на проект №BG14MFOP001-1.009-003  „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол – терминал 1”.

 

   

Г. Пинелов: Поради изчерпване на дневния ред, закривам третото извънредно заседание на Общински съвет Созопол.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОбС СОЗОПОЛ:...........................                                        

                                   /Г. Пинелов/

 

Протокола води:………………….

                   /М. Харитова/

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за тринадесетото извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал. 1 и ал .2 от правилиника за Организацията и дейността на Общински...

Обява за дневния ред на тринадесетото извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 30, ал. 3 от правилника за Организацията и дейността на Общински съвет -...

График на постоянно действащите комисии за дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал. 1 и ал .2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински...

Обява за дневния ред на дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и де...

График на постоянно действащите комисии за единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съв...