Общински съвет - Созопол

Общински съвет - Созопол

от Тихомир Янакиев- кмет на Община Созопол
ОТНОСНО: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Черноморец и землището на гр.Черноморец.

от Тихомир Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на населени места в Община Созопол.

 

от Тихомир Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията/землището на гр.Созопол.

от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
ОТНОСНО: изменение и допълнение на решение №279 от 17.12.2020 г.;

Четвъртък, 11 Март 2021 14:04

Докладна записка №161/11.03.2011 г.

от Тодор Дамянов- зам. кмет на Община Созопол

Относно: Отпускане на еднократни помощи

от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол


Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.8.14, по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Буджака“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят два самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради“ и „паркинг“.

 

 

от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот №187, в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Росен, общ.Созопол, земеделска земя, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради.

 

от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на:

1. Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот №190, в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Росен, общ.Созопол, земеделска земя, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради;

2. План за улична регулация на улица от О.Т. 15 до О.Т. 23, с променлив габарит, който следва трасето на съществуващ полски път, със съществуващо отклонение от основен път 992, съгласно скицата – предложение, за осигуряване на транспортен достъп.

от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на:
1. Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот №186, в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Росен, общ.Созопол, земеделска земя, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради;
2. План за улична регулация на улица от О.Т. 1 до О.Т. 14, с променлив габарит, който следва трасето на съществуващ полски път, със съществуващо отклонение от основен път 992, съгласно скицата – предложение, за осигуряване на транспортен достъп.

 

от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
ОТНОСНО: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с пл.№134.164 находящ се в Община Созопол, землище с.Крушевец, зона по §4 на с.Крушевец, представляващ 64 кв.м. ид.ч. от Поземлен имот с пл.№134.164 /сто тридесет и четири точка сто шестдесет и четири/ целият с площ 564 кв.м. /петстотин шестдесет и четири квадратни метра/. Трайно предназначение на територията - „Земеделска земя“. Начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ОСЕМНАДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ОСЕМНАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиква...

Обява за дневния ред на осемнадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал.1, т.4 от ЗМСМА и чл. 28а, ал.1 от ЗМСМА, свиквам ОСЕМНАДЕСЕТО ре...

График на постоянно действащите комисии за СЕДЕМНАДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото СЕДЕМНАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свикв...

Обява за дневния ред на седемнадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал.1, т.4 от ЗМСМА и чл. 28а, ал.1 от ЗМСМА, свиквам СЕДЕМНАДЕСЕТО р...

Разгласяване на съдебно решение №215/11.02.2020 г. по описа за 2019 г. на Административен съд гр. Бургас

На основание чл. 194 от АПК, се обявява Решение №215/11.02.2020 г. на Административен съд...