Общински съвет - Созопол

Общински съвет - Созопол

Четвъртък, 20 Август 2020 23:30

Докладна записка №641/20.08.2020г.

от Румен Кисьов- зам.кмет на Община Созопол
Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията/землището на гр. Черноморец

 

Вторник, 18 Август 2020 23:25

Докладна записка №640/18.08.2020г.

от Румен Кисьов- зам.кмет на Община Созопол
Относно: Предложение за включване на обект/проект/ като общински от първостепенно значение към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г., приета с Решение №60/12.02.2020 г.

 

Четвъртък, 20 Август 2020 16:44

Докладна записка №644/20.08.2020 г.

от Тодор Дамянов- зам.кмет на Община Созопол
Относно : Определяне броя на групите и броя на децата в тях през учебната 2020 / 2021 година в детските градини на територията на община Созопол

 

Петък, 14 Август 2020 16:30

Докладна записка №636/14.08.2020 г.

от Румен Кисьов- зам.кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.61.105, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане „за КОО“, за изграждане на „сграда за обслужващи дейности – офис“.

 

Петък, 14 Август 2020 16:27

Докладна записка №635/14.08.2020 г.

от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Прекратяване на членството на Община Созопол в юридическо лице с нестопанска цел сдружение "Местна инициативна рибарска група - Созопол - Приморско - Царево", участие в новосформирана "Местна инициативна рибарска група - Созопол" и определяне на представители

 

Четвъртък, 20 Август 2020 16:24

Докладна записка №634/14.08.2020 г.

от Румен Кисьов- зам.кмет на Община Созопол
Относно: Допълване на Решение №1177 от Протокол №39/29.06.2018год., в частта на раздел II от решението, с което на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.1 (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.), от ЗОЗЗ, в качеството си на заинтересована страна, по смисъла на чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол дава предварително съгласие трасето на обект „Трасе на деривация „Ясна поляна“, да премине през поземлени имоти, земеделска територия, общинска собственост, в землищата на гр.Созопол, с.Равадиново и гр.Черноморец, общ.Созопол.

Петък, 14 Август 2020 16:13

Докладна записка №633/14.08.2020 г.

от Румен Кисьов- зам.кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), в обхват на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 81178.6.280, по кадастралната карта (КК) на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, землище на гр.Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“ и План за улична регулация (ПУР), за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура до новообразуваният урегулиран поземлен имот (УПИ).

 

Сряда, 12 Август 2020 16:02

Докладна записка №627/12.08.2020 г.

от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ на Община Созопол към 30.06.2020 г.

Сряда, 12 Август 2020 15:58

Докладна записка №625/12.08.2020 г.

от Тодор Дамянов- зам.кмет на Община Созопол
Относно: Промяна в Наредба за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол

 

Сряда, 12 Август 2020 15:52

Докладна записка №624/12.08.2020 г.

от Румен Кисьов- зам.кмет на Община Созопол
Относно: именуване на улици в регулационните граници на с.Равадиново, община Созопол

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за тринадесетото извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал. 1 и ал .2 от правилиника за Организацията и дейността на Общински...

Обява за дневния ред на тринадесетото извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 30, ал. 3 от правилника за Организацията и дейността на Общински съвет -...

График на постоянно действащите комисии за дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал. 1 и ал .2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински...

Обява за дневния ред на дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и де...

График на постоянно действащите комисии за единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съв...