Общински съвет - Созопол

Общински съвет - Созопол

Вторник, 02 Март 2021 12:51

Докладна записка №141/02.03.2021 г.

от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
ОТНОСНО: Одобряване на бюджетна прогноза за местните дейности на община Созопол за периода 2022-2024 г.

Понеделник, 01 Март 2021 12:50

Докладна записка №129/01.03.2021 г.

от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Приемане на годишен отчет на Програма за управление на отпадъците на община Созопол за 2020 год.

Петък, 26 Февруари 2021 12:48

Докладна записка №124/26.02.2021 г.

от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: 1.Предложение за отмяна на Правилника за организацията, устройството и дейността на общинско горско предприятие „Общински гори” гр.Созопол, както и промяна в предмета на дейност, наименованието, структурата и числеността на предприятието, налагащо приемане на Правилник за организацията, устройството и дейността на общинско предприятие „Общински гори и озеленяване” гр.Созопол.

Петък, 26 Февруари 2021 12:47

Докладна записка №123/26.02.2021 г.

от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Отчет по изпълнението на актовете на общинския съвет , приети през 2020г

Четвъртък, 25 Февруари 2021 12:46

Докладна записка №121/25.02.2021 г.

от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, за обект: „КНС 20кV от съществуващ ЖР стълб №45 на ВЛ „Червенка“ в ПИ 81178.40.378 до ТП „Атия 3“ в ПИ 63015.503.55“ по плана на с. Атия, общ. Созопол.

Четвъртък, 25 Февруари 2021 12:45

Докладна записка №120/25.02.2021 г.

от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Канализационен тласкател от ЛКПС в ПИ с идентификатор 67800.53.15 по Кадастрална карта, м.“Мапи“, общ.Созопол, до съществуваща канализация в м.“Буджака“, общ.Созопол“.

 

Понеделник, 22 Февруари 2021 12:44

Докладна записка №116/22.02.2021 г.

от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 61042.115.133, по КК на с.Равадиново, земеделска територия, м.“Соленки“, землище на с.Равадиново, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят три самостоятелни урегулирани поземлени имоти с отреждане за обществено обслужване, за изграждане на: „автосервиз и трафопост“, „заведение за обществено хранене“, „магазин за промишлени стоки“ и План за улична регулация за осигуряване на транспортен достъп.

 

Понеделник, 22 Февруари 2021 12:43

Докладна записка №115/22.02.2021 г.

от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.36.235, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Външната чешма“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят три самостоятелни урегулирани поземлени имота, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради.


ПРОТОКОЛ № 25

на

Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби

На 17.02.2021 г., от 14:00 часа, се проведе онлайн заседание на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби. Заседанието откри Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол. Заседанието води председателя на комисията - Станимир Андонов. След направена проверка на заседанието присъстваха:

Станимир Андонов – председател;
Желязко Иванов – член;
Анета Филипова – член;
Димитринка Господинова – член;
Панайот Рейзи – член.
В работата на заседанието взеха участие:

Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
Тодор Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол;
Янко Костадинов –Секретар на Община Созопол;
Ваня Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол.
Ст. Андонов: Присъстват петимата членове – имаме кворум. Преминаваме към разглеждане на постъпилите докладни.

Докладна записка № 73/02.02.2021 г. от Тодор Дамянов – зам.-кмет на община Созопол относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Созопол за 2020 г.

Има ли въпроси по тази докладна? Няма. Който е съгласен докладна записка № 73 да влезе за разглеждане в постоянна комисия, моля да гласува: Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи – „За“. Пет „За“ – докладна записка № 73 влиза за разглеждане от постоянните комисии.

 

Докладна записка № 74/02.02.2021 г. от Тодор Дамянов – зам.-кмет на община Созопол относно: Приемане на доклад за 2020 г. по изпълнението на плана за действие на Община Созопол за изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2018 – 2020 година.

Има ли въпроси по тази докладна? Няма. Който е съгласен докладна записка № 74 да влезе за разглеждане в постоянна комисия, моля да гласува: Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи – „За“. Пет „За“ – докладна записка № 74 влиза за разглеждане от постоянните комисии.

 

Докладна записка № 91/10.02.2021 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол, относно: Одобряване структурата и общата численост на общинска администрация Созопол

Има ли въпроси и коментари по тази докладна? Няма. Който е съгласен докладна записка № 91 да влезе за разглеждане в постоянна комисия, моля да гласува: Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи – „За“. Пет „За“ – докладна записка № 91 влиза за разглеждане от постоянните комисии.

Докладна записка № 83/10.02.2021 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол, относно: Получаване на временен безлихвен заем от централния бюджет в размер на 394 621,39 лв. по реда на ПМС № 221/20.08.2020 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване.

Има ли въпроси и коментари по тази докладна? Няма. Който е съгласен докладна записка № 83 да влезе за разглеждане в постоянна комисия, моля да гласува: Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи – „За“. Пет „За“ – докладна записка № 83 влиза за разглеждане от постоянните комисии.

Докладна записка № 92/10.02.2021 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол, относно: Приемане на план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2021 година.

Има ли коментари и въпроси по тази докладна? Няма. Който е съгласен докладна записка № 92 да влезе за разглеждане в постоянна комисия, моля да гласува: Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи – „За“. Пет „За“ – докладна записка № 92 влиза за разглеждане от постоянните комисии.

Докладна записка № 93/11.02.2021 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол, относно: Проектобюджет на Община Созопол за 2021 година

Има ли въпроси по тази докладна? Няма. Който е съгласен докладна записка № 93 да влезе за разглеждане в постоянна комисия, моля да гласува: Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи – „За“. Пет „За“ – докладна записка № 93 влиза за разглеждане от постоянните комисии.

Това бяха получените за разглеждане докладни записки и Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби приключи своята работа.

Панайот Рейзи - член на комисията, попита Председателя на общинския съвет за кога се планира сесията.

Г. Пинелов: Планирам сесията за 02 март. На 23 февруари заседания на постоянните комисии - те ще се проведат онлайн. На 24 февруари съвместно заседание на всички комисии за обсъждане на проекта за бюджет 2021 г. със спортни клубове, училища, детски градини, кметове и читалища – те ще бъдат присъствено в киносалона на Читалището. Ще бъдат спазени всички изисквания относно пандемията. За мен беше по-добре да е присъствена. Чакам потвърждение от д-р Паздеров, но до колкото разбирам, че няма да ни разрешат.

Ако нямате други питания, пожелавам на всички здраве и успешен ден!

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

 

Председател на комисия по „Законност, обществен ред,

сигурност, граждански права, молби и жалби”

 

 

 

 

Протоколиращ: ..........................

/Г. Глухчева /

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Забележка: Електронен носител с видео запис от заседанието на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби от 17.02.2021 г., от /14:00 ч./ е неразделна част от този протокол.

 

 

ПРОТОКОЛ № 26

на

Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби

 

На 23.02.2021 г., от 14:00 часа, се проведе онлайн заседание на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби. Заседанието откри Георги Пинелов - председател на Общинския съвет. Водещ  заседанието беше председателя на комисията - Станимир Андонов. След направена проверка на заседанието присъстваха:

 1. Станимир Андонов –председател;
 2. Желязко Иванов – член,;
 3. Анета Филипова – член;
 4. Димитринка Господинова – член.

Отсъства г-н Панайот Рейзи. Нямаме информация за неговото отсъствие. Комисията имаше кворум и започна своята работа.

Участие в заседанието взеха:

Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;

        Тихомир Янакиев – кмет;

        Тодор Дамянов–зам.-кмет на Община Созопол;

        Общински съветници;

        Галина Георгиева – юрист на община Созопол;

В началото на заседанието Г. Пинелов информира присъстващите съветници, че на 19.02.2021 г. е постъпила докладна записка №114 от  Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол относно: Покана от  Областен управител на област Бургас  за свикване на редовно присъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас и предложи да се разгледа от комисията на днешното заседание, за да бъде включена в дневния ред на предстоящата сесия.

Разгледаха се следните докладни записки:

Ст. Андонов: Присъстват членовете на комисията – имаме кворум. Преминаваме към разглеждане на  постъпилите докладни.

Докладна записка № 73/02.02.2021 г. от Тодор Дамянов – зам.-кмет на община Созопол относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Созопол за 2020 г.

Има ли въпроси по тази докладна? Няма. Който е съгласен докладна записка № 73 да влезе за разглеждане в общинска сесия, моля да гласува: Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“;  Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова -  „За“. Четири „За“ – докладна записка № 73 влиза за разглеждане на общинска сесия.

Докладна записка № 74/02.02.2021 г. от Тодор Дамянов – зам.-кмет на община Созопол относно: Приемане на доклад за 2020 г. по изпълнението на плана за действие на Община Созопол за изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2018 – 2020 година.

Има ли въпроси по тази докладна? Няма. Който е съгласен докладна записка № 74 да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува: Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“;  Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова -  „За“. Четири „За“ – докладна записка № 74 влиза за разглеждане на общинска сесия.

 Докладна записка № 91/10.02.2021 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол, относно: Одобряване структурата и общата численост на общинска администрация Созопол

Има ли въпроси и коментари по тази докладна? Няма. Който е съгласен докладна записка № 91 да влезе за разглеждане в сесия, моля да гласува: Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“;  Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова -  „За“, четири „За“ – докладна записка № 91 влиза за разглеждане на общинска сесия.

Докладна записка №114/19.02.2021 г. от  Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол относно: Покана от  Областен управител на област Бургас  за свикване на редовно присъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД

Има ли въпроси и коментари по тази докладна? Няма. Който е съгласен докладна записка № 114 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“;  Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова -  „За“, четири „За“ – докладна записка № 114 влиза за разглеждане на общинска сесия.

Господин Председател, поради изчерпване на докладните, Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби приключи своята работа.

 

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

 

Председател на комисия по „Законност, обществен ред,

сигурност, граждански права, молби и жалби”

 

протокола: ..........................

/Г. Глухчева/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Забележка: Електронен носител с видео запис от заседанието на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби  от 23.02.2021 г., от  /14:00 ч./ е неразделна част от този протокол.

 

                                            

ПРОТОКОЛ №13

на

комисията  по”Финанси и бюджет, международни проекти и програми”

 

На 23.02.2021 г. от 14.30 ч., се проведе онлайн заседание на комисията по „Финанси и бюджет международни проекти и програми” в състав:

             1.Димитринка Господинова  – председател;

 1. Станимир Андонов – член;                                                

             3.Цветелин Георгиев  – член;

 1. Красимира Германова – член;
 2. Милена Желева – член.

 

На заседанието присъстваха :

 1. 1. Георги Пинелов –mредседател на Общинския съвет – гр. Созопол;
 2. 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. 3. Тодор Дамянов - зам.-кмет на Община Созопол
 4. Общински съветници;
 5. Служители от общинска администрация.

 

Заседанието откри и ръководи председателя  на комисията – Димитринка Господинова.

Димитринка Господинова: Уважаеми г-н Председател, г-н Кмете, колеги, присъстват всички членове на  комисията и може да започне своята  работа. Постъпили са следните докладни записки:

Докладна записка № 83/10.02.2021 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол, относно: Получаване на временен безлихвен заем от централния бюджет в размер на 394 621,39 лв. по реда на ПМС № 221/20.08.2020 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване.

Д. Господинова: Има ли въпроси и коментари по тази докладна?

 

Т. Янакиев: Искам да разясня просто за какво става въпрос, относно тази докладна записка. Окончателно приключихме проекта за ремонти и реконструкция на рибарското пристанище – Терминал 1, гр. Созопол. Съответният заем, касае окончателното плащане не е междинно плащане. И с окончателното плащане, след като ние платим и се верифицират разходите, тези пари ще бъдат възстановени. Аз мисля, че в рамките на около 1 месец, най-много 2 месеца ще бъдат възстановени тези пари.

 

Д. Господинова:  Други въпроси и коментари? Разбирам, че няма.  Който е съгласен  докладна записка № 83 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Димитринка Господинова - „За“, Станимир Андонов - ‘’За’’, Цветелин Георгиев - ‘’За’’, Красимира Германова - ‘’За’’, Милена Желева - ‘’За’’, С 5 гласа - ‘’За’’- Докладна записка № 83 влиза за разглеждане на сесия.

 

Докладна записка № 92/10.02.2021 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол, относно: Приемане на план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2021 година.

Д. Господинова: Има ли въпроси и коментари по тази докладна?

 

Г. Георгиева: Искам от името на вносителя да направя предложение за корекция на техническа грешка. В самото Приложение План-сметка в раздел 2, т.2, просто отчисленията по чл.60 и чл. 64 е изтървано четворката, за да е коректно изписана просто трябва да си стои.

 

Д. Господинова: Който е съгласен  докладна записка № 92 да влезе за разглеждане на общинска сесия с така направената корекция от вносителя в раздел 2, моля да гласува: Димитринка Господинова - „За“, Станимир Андонов - ‘’За’’, Цветелин Георгиев - ‘’За’’, Красимира Германова - ‘’За’’, Милена Желева - ‘’За’’, с 5 гласа ‘’За’’ - Докладна записка № 92 влиза за разглеждане на сесия.

 

 

 

Докладна записка № 93/11.02.2021 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол, относно: Проектобюджет на Община Созопол за 2021 година

 

Има ли въпроси и коментари по тази докладна?

 

К. Германова: Аз исках само да попитам, ние в момента, принципно ще вземем, ще се съгласим да бъде разглеждана, мисля че като цяло в утрешния ден ще има разглеждане на самия бюджет, тоест би следвало, ако ще го гледаме в цялост, то да е след всичките други комисии. Тоест, за да си кажем своето мнение, въобще и да коментираме, би следвало да има някакво разясняване от страна на общинска администрация, което мисля, че ще се случи - утре. Нали така г-н кмете? Тоест в момента взимаме принципно решение, че сме съгласни да влезе докладната. Това искам да изясним.

Т. Янакиев: В момента е добре да коментираме самия бюджет, може да коментираме и утре, няма проблем. Но защото утре ще е срещата с НПО-тата, клубовете, представителите на кметствата и директори на училища и детските градини. Днес не виждам, защо да не се коментира по същество, ако вие имате въпроси. Аз съм готов да отговарям. Този бюджет се работеше доста дълго време. Само искам да отворя една скоба и да поясня, че с оглед на това, че ние сме във фаза на това финансово оздравяване, бюджетната процедура е направена така, след разработването на бюджета минава съгласувка с Министерството на финансите. Крайното решение е на вас съветниците за становища по този бюджет. Първата стъпка по тази процедура сме я извървяли, т.е. направили сме я, след като сме събрали становища от кметовете, въобще целия бюджетен процес, който върви, тоест не се свежда само до 1 месец или 1 месец и половина работа. Общо взето върви през цялата година и след като се обобщи може да се каже, че обобщения бюджет минава през Министерство на финансите за съгласувка на показателите, които са в него. Всичките цифри, които са заложени в бюджета на община Созопол... За тази година и за миналата година трябва да кореспондират вътрешно по между си, така че показателите, които бяха нарушени преди там година и половина, две. Планът за финансовото оздравяване ще изтече в края следващата година. Ние трябва.... в нито един от тях да не фигурираме т.е. да няма червени лампички, което и е целта на плана за финансовото оздравяване. Именно това нещо налага и предполага естествено и според закона, една съгласувка от страна на Министерството на финансите. Друго, мога да го сравня това нещо – както в България примерно в условията на валутен борд има някакви ограничителни механизми под изработването на бюджет и с паричното предлагане и каквото там да е... Ако можем да направим, такава аналогия с това. Така е и с Община Созопол, тъй като нали сме под наблюдение от Министерството на финансите, именно чрез този механизъм плана за финансовото оздравяване на община Созопол.

К. Германова: Ясно в това г-н кмете за оздравяването, това ми е ясно, то е записано в самата докладна. Но аз предполагах, че когато говорим, като цяло за бюджета, ще има някакво представяне от страна на общината, от гледна точка на това, каква е вашата визия, защо сте се спряли на едно.. на друго, как смятате... Нещо което...., да, може да не искате да вървите по пътя както се е вървяло преди, но този път на представяне на бюджета, никога не е бил извън нормите, извън нормалното, така че за това започнах да коментирам. Председателката на комисията пита  "Имате ли някакви въпроси? – няма", тогава да гласуваме. Някак си несериозно ми звучи, ако само това остане в комисията, която сме гледали бюджета. Затова ви предлагам, ако не сте готов с това да направите някакво представяне на бюджета в момента, да го направим утре примерно след комисиите. Някак си – да, ние видяхме цифрите, но аз съм сигурна, че има хора, които не могат да се ориентират само в цифрите. Всеки си е в своята специалност. От гледна точка на това, някаква визия да придобием, някаква представа за това, как и по какъв начин смятате вие бюджета за следващата година.

Т. Янакиев: Г-жо Германова, учудвам се, че така мислите, че нямаме никаква готовност, при положение, че толкова много материали са качени на ваше разположение, а естествено няма как да направя тази презентация, която направих миналата година, когато бяхме на присъствено заседание. Ако държите ще ви го пуснем в някакъв електронен варянт, може би...

К. Германова: Не, аз нямах предвид презентация точно да бъде направена, нали, да си кажете вашата идея за предстоящия бюджет в този смисъл, нали. Това не е просто една докладна, която да зачетем един път, който да вземем решение, говорим все пак за един бюджет. Това е вашата визия за развитието на Общината през тази година. Макар и изразена в цифри – плюс, минус разход, това все пак е визията на настоящия кмет. Идеята, взимайки ние решение за този бюджет, да имаме представа каква е идеята на кмета. Да, има качена информация, но все пак, мислех, че е нормално... Не казвам да е сега, не казвам да не е сега, просто ваше решение е все пак... Нормално да си представите докладната, дали сега или... Аз просто мислех, че ще се случи или утре преди комисиите или след комисиите. Тъй като виждам, че нашата председателка на комисията коментира има, няма коментари и от там преминаваме към гласуване. Няма проблем, просто да вземем решение да се говори за бюджета на следващата комисия.

Т. Янакиев: Аз за това исках да взема думата и за това я взех преди председателката на комисията, защото и на мен също ми е странно, аз също искам да има разискване, искам да има въпроси към мен. А визията на бюджета, какво ще рече визия на бюджета, това че примерно искам бюджета да е.., да осигурява финансова стабилност на общината и финансовата дисциплина да бъде на ниво, такова, че да ни осигури безпроблемно преминаване през плана за финансовото оздравяване. По-голяма визия от това..... то се чете и в цифрите, всъщност всеки може да чете цифри, може да го направи. Естествено, тези които не са ги чели или не биха искали да го правят, могат да си задават въпроси всякакви, аз съм готов да отговоря. Но основните неща, които са заложени в този бюджет, както може да видите, вие във финансово отношение сте грамотна жена, нали, а именно финансовата стабилност на общината, възможността да се..., за погасяването на задълженията, без да минем през някакви турболенции. Но отварям скоба, аз лично се притеснявам , мога да го споделя с вас, защото вие сте съветниците. Притеснявам се с оглед към това, че виждам в момента, дано моите предвиждания да не се окажат точни и правилни, че може би това, което казват лекарите и специалистите – ние влизаме в трета вълна Ковид, което от своя страна аз не знам, какви ограничения ще бъдат наложени от страна на държавата, които ние ще трябва да спазваме. И не, че не знам, защото вече минаха 1 г. на ограничения, но се притеснявам от последствията, именно на следващите ограничения, които биха могли да бъдат наложени. Така, че опитваме се.... Единствено и основно нещо, което е до сегашния момент е запазването на финансовата стабилност успоредно с това. Ние трябва да осигурим нормалния живот до колкото можем на общината без да занемаряваме социалните потребности на хората, спорт, култура и всички тези неща, които съпътстват един нормален човешки живот, начин на живот. Толкова до колкото ни позволяват обстоятелствата. Искрено се надявам и тази година, финансовите показатели да са по-добри от предходната година. Защото от предходната година мерките, които бяха взети и това, че хората работеха в една среда, която беше непонятна за тях. Тази година няма да го има, доста хора ще пренастроят начина си на работа, много хора ще пренастроят бизнеса си. По същия начин трябва да се пренастроят и организациите и ние също – говоря част от общината.

Сега относно капиталовата програма, беше добре всички да се запознаят с нея, да се разисква на дълго и на широко. Относно финансовите показатели също, според мен трябва да се запознаят. Винаги сме отворени към предложение, но аз не случайно, исках с това обяснение за план за финансово оздравяване, защото ситуацията е малко, като с параграф 22, като се замислим, ние трябва да направим...да подготвим бюджет, който обаче не е одобрен от Общински съвет, който трябва обаче да мине на съгласувка на Министерството на финансите. Какво ще стане, ако Общински съвет не одобри бюджета? Значи трябва пак на ново, Министерството на финансите, тогава, какво ще каже? Дало е някакви насоки, направени са някакви корекции, когато ние сме изработвали бюджета, те са преценили, че до тази степен примерно може да.... един разход или друг разход, преценили са, че съответен приход може да не е такъв какъвто ние си мислим, че ще бъде и да се опитат да го намалят. За това ви казвам, че за мен тази ситуация е изключително комплецирана, аз знам, че и за вас е нова, защото досега не сме работили в условията на план финансовото оздравяване... т.е, ние сме приемали бюджети, вие ..... Но аз съм сигурен, че ще преминем заедно през това. Искам общината просто да бъде стабилна и ние, като хора да се чувстваме добре – ние, нашите деца и да остават в града, да не бягат. Каквото мога аз да направя, ще го направя, а от там нататъка вече е божа работа.

К. Германова: Благодаря г-н кмете! Да правилно казахте, че в един параграф 22.. Един съвет така просто, следващия бюджет можете преди да стартирате процедурата да ви е готова да я представите на Министерството на финансите, може да си направите консултация и с общинските съветници. Ако не сте го направили де, все пак си имате мнозинството в общинския съвет. Така, че може да се избегне и този параграф 22, т.е. предварително да се коментира. Благодаря Ви!

 Д. Господинова: Други въпроси и коментари? Да разбирам, че няма.

 

Който е съгласен  докладна записка № 93 да влезе за разглеждане в общинска сесия, моля да гласува: Димитринка Господинова - „За“, Станимир Андонов - ‘’За’’, Цветелин Георгиев - ‘’За’’, Красимира Германова - ‘’За’’, Милена Желева - ‘’За’’, с 5 гласа – ‘’За’’,Докладна записка № 93 влиза за разглеждане на сесия.

 

 

Д. Господинова: Господин Председател, поради изчерпване на докладните, комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми приключи своята работа.

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

Председател на комисия по ”Финанси и бюджет,

международни проекти и програми”

 

 

 

 

Водещ протокола: ..........................

                             /А. Глосова /

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 5

На 24.02.2021 година  от 13.30 ч., при спазване на противоепидемичните мерки, се проведе общо заседание на всички постоянно действащи комисии към Общински съвет, съвместно с кметове и кметски наместници в Община Созопол, читалища, детски градини и училища в община Созопол, и управители на спортните клубове в община Созопол. Заседанието откри и води председателя на Общински съвет Созопол - Георги Пинелов. В заседанието участваха Тихомир Янакиев- кмет на Община Созопол, Тодор Дамянов - зам.- кмет на Община Созопол, общинските съветници: Димитринка Господинова, Станимир Андонов, Красимира Германова, Милена Желева, Желязко Иванов, Анета Филипова, Андрей Николов, Стилияна Николова, Стамат Стаматов, Светлана Лулева, Илиян Стефанов, Цветан Иванов, служители от общинска администрация.

В първата част на заседанието – среща с кметове на населени места присъстваха кметовете на всички населени места с изключение на  с. Равна гора и с. Вършило.

Кметът Тихомир Янакиев представи бюджета на община Созопол за  2021: Отбелязвам, че 2020 година се оказа изключително трудна и тежка. Както вървят нещата 2021 година няма да е по-различна. Всички сме свидетели на ситуацията в която се намираме и най-вече ситуацията с  KOVID 19  и най- вече последствията от него, било то икономически, здравни, социални и въобще всички аспекти от живота. Успоредно с това  всички знаете, че сме във втората година на финансово оздравяване, която заедно с третата ще бъдат най-тежките, защото в тези две години са предвидени погасявания нацяло на  дълга по безлихвения заем, който ни беше предоставен от държавата за разплащане на стари задължения. Всички знаете, че ние сме получили 3 000 000 лв. за разплащане на стари задължения и през тази година и догодина тези пари трябва да бъдат върнати т.е. ние трябва да ги изкараме от нашите собствени приходи и да ги възстановим на държавата, като успоредно с това да продължим да си плащаме лихвите по кредита, който е към банките. Ние правим постъпка една част от главниците да бъдат изместени във времето. Очакваме да ни  го разрешат. Ако ни го разрешат ще е глътка въздух към настоящия момент, ако не ни разрешат стягаме всички разходи  и гледаме да минем годината без някакви сътресения. Аз знам, че трябва да правя хубави неща за града, но притиснат от обстоятелствата много трудно бих могъл да изпълня някаква част от програмата, която съм заложил. Въпреки всичко ние предвиждаме и залагаме някои работи да се случват.  Вие сте запознати с бюджета по населени места. Бюджетът, който ви представям е минал мониторинг през Министерство на финансите /МФ/. Там са направени всички засечки и  контроли по разходните параграфи преди да дадат своето одобрение. Аз лично бих желал да има много повече пари за много повече работи, но това е положението - просто няма. Бюджетът  не се различава съществено от миналогодишния. Знам, че всеки ще поиска още, но аз съм длъжен да запазя финансовото състояние на общината“.

И. Стефанов, общински съветник: Г-н Янакиев, от това, което изложихте пред аудиторията, разбирам че този бюджет вече е съгласуван и от тук нататък не виждам какво да коментираме повече. Дори и да предложим нещо, ще стане една голяма бъркотия и пак от начало в Министерство на финансите /МФ/и т. н. и не виждам, какво да коментираме. Това, което правим сега може би трябваше да се направи предварително, преди да се внесе за това одобрение от МФ. В момента не виждам какво можем да коментираме.

Т. Янакиев:  Г-н Стефанов, такава е  бюджетната процедура предвидена за тип общини, като нашата, които са в план за финансово оздравяване. Бюджетът, който се представя за обсъждане в Общински съвет, първо трябва да мине през МФ за одобрение. Чисто хипотетично, общинският съвет може да каже този бюджет не ни харесва. Процедурата ще се повтори. Започваме процедурата отначало. Правим бюджета, като се съобразяваме с това, което не се харесва на общинския  съвет. Изпращаме го в МФ за одобрение. МФ казва, а тук може би сте прави, а може и да каже дами и господа, не сте прави, защото на халът на който сте, няма да искате това, което искате. Ще ми кажат какво искате – нямате право, вие имате заем, който трябва да връщате. Заемите не се връщат от субсидии, а от собствени средства. Тази година са първите плащания по главницата на този заем. Първото плащане е в края на месец март - 370 000 лв., това е от собствени приходи. Тази година четири погашения ще правим – в края на тримесечията т.е. всеки месец по 140 000 лв., с които ние можехме да правим нещо – асфалтиране, култура, образование и т. н.

К. Германова,  общински съветник: Здравейте, аз и на комисия коментирах ще го кажа, и сега, и по повод на това което каза и г-н Стефанов, …. че в случая общинският съвет  просто е никой, ами гласувайки за един бюджет, за който нямаме правото да изкажем мнение, че имаме отношение към този бюджет в момента сме никои, затова имам предложение г-н кмете, следващата година предполагам, че ще сме в същото състояние, много Ви моля обърнете се към общинския съвет. Представете си идеята за бюджета преди да го представите в МФ.  Какви са идеите на общинските съветници и дали ще се съобразите с това е ваше решение, но тази полагаема се на общинските съветници. Вие самия казахте, че да, това е една дълга процедура, то когато има такъв параграф 22, който споменахте, е добре общинският съвет предварително да бъде запознат каква е вашата идея. – поне да си кажем думата. Тогава има смисъл от този общински съвет. Иначе според Вас няма смисъл от този общински съвет за бюджета, а все пак по закон ни се дава право да се произнесем. Тук не говоря за себе си. Говоря като цяло за всички общински съветници, защото си мисля, че и колегите ще се съгласят с мен, защото сме поставени в ситуация…Благодаря!

Т. Янакиев: Г-жо Германова, силно не съм съгласен с това което казахте, че общинският съвет е никой. Напротив. Общинският съвет е законодателният орган в нашата община. Вие може да не приемете бюджета, но това не отменя процедурата по която този бюджет трябва да бъде изготвен и самият факт, че ние сме в тази ситуация –то е тревожно, а не че общинският съвет не можел нищо да каже. Напротив –общинският съвет може да каже всичко. Общинските съветници са хората, които взимат решения. Аз само ги предлагам. Такъв е законът. Така е предвидена бюджетната процедура. Минава се съгласувка в МФ и се представя на общинския съвет. В процеса на одобрение се  водят се множество кореспонденции с МФ. Чисто оперативно няма как да се случи толкова лесно, постоянно да се изпращат промените, които се случват в процеса на одобрение. Общинският съвет не е оперативния орган на управление на Общината. Община Созопол никога в своето си съществуване не е била в такова обстоятелство. Това е процедурата.

К. Германова: Г-н Янакиев, аз имам предвид съвсем друго.

Т. Янакиев: … Аз усетих, че едва ли не, че аз неглижирам общинския съвет. Не съм съгласен.

К. Германова: Ама, Вие, го казахте това г-н Янакиев.

Т. Янакиев: Не съм казал. Аз ви казвам какъв е бюджетния процес. Обстоятелствата в които се намира община Созопол. Община Созопол никога в своето съществуване не е била в такова обстоятелство. Никога.

К. Германова: Аз не съм коментирала, че трябва да се свика заседание на обшинския съвет. Можехте просто да ни съберете общинските съветници преди да го внесете в МФ и да си кажем думата за бюджета.

Т. Янакиев: Това правим в момента.

К. Германова: Това е така наречената процедура по закон. Вие преди малко казахте, че каквото и да каже общинския съвет,  МФ вече си е казало своята дума.

Т. Янакиев: Не е така. Не съм казал. Казах ви, че общинският съвет може и да отхвърли.

Анета Филипова, общински съветник: По повод на това, което каза  г-жа Германова, да наистина съветниците трябва да имат възможност да разберат каква е идеята на кмета по отношение на бюджета и именно за това е тази среща. Такава среща имаше и миналата година за миналогодишния бюджет, на която съветници успяха да предложат своите решения за промени в някои финансирания на дейности, както г-н Цветелин Георгиев направи, като предложи промените в сумите за финансирания към отделните читалища. Така, че на съветниците се дава пълната възможност да изкажат своето мнение по промени в бюджета.

Т. Янакиев: Аз знам, че с този бюджет сме изключително големи длъжници на населените места и жителите на град Созопол Аз с лицето си мога да застана пред всички и  да им обясня защо сме на това положение и вярвайте ми, че ние ще излезем от този батак и сме на прав път. Следващата година съм сигурен, че нещата ще бъдат много по- добри. Благодаря ви за търпението.

            Втората част от заседанието премина в коментари и обсъждания относно бюджета предвиден за  читалищата на територията на Община Созопол. Г-н Янакиев обясни на присъстващите, че през изминалата 2020 година читалищата не са си използвали дофининсирането от общината и то по обясними причини - пандемията блокира дейността им. В бюджета за настоящата година парите или са малко, или въобще ги няма, но ситуацията е такава. Кметът обеща, че при една добра година и добра събираемост може да се направи актуализация за да се подпомогне читалищната дейност. Общата субсидия за читалищата за 2021 г. е 263 648 лв., за две читалища има дофинансиране от Общината с обща сума 11 000 лева.

Христо Бардуков, главен експерт хуманитарни дейности и секретар КМДСпт    представи в резюме протокола от срещата  на комисия от Община Созопол с  ръководителите на читалищата в община Созопол. На срещата е направен анализ на дейността на читалищата през 2020 година и са обсъдени въпроси по предстоящи мероприятия и евентуално финансово подпомагане от страна на Община Созопол. Зачете субсидиите, които получават  по населени места, след което имаше изказвания от представители от читалищата по населени места.

Председателят на созополското читалище Денка Тодорова обясни, че макар и в пандемия вече седем групи са започнали репетиции. През месец юни тази година Читалището има празник 125 години от създаването.   Надява се да могат да проведат два фестивала, които читалището организира всяка година. Поддържат се електронен каталог, електронна картотека, програма ТРЗ чрез договори за ежегодни актуализации за които са необходими средства. Всяка година е правят проверки от пожарната. През 2020 г. са закупени пожарогасител, маркучи, струйници за около 1 000 лв.. През 2021 г. до м. май, трябва да се направят противопожарни схеми на киносалона, репетиционната и на  централния вход. Въпреки всички трудности, г-жа Тодорова увери, че с предвидените 8 000 лв. дофинансиране от Общината ще се справят. Г-н Янакиев пое ангажимент да съдейства за безплатно изработване на схемите.

Секретарят на читалище то в гр. Черноморец – г-жа Стефка Мамарова  в своето изказване информира присъстващите, че въпреки пандемията и те са започнали репетиции с осем от десет създадени групи. Благодари за дофинансирането от Община Созопол в размер от  3 000 лв, защото имат създадени традиции през летния сезон, които силно желаят да запазят.

Изказване направи Златка Згурова – секретар на НЧ“ Просвета“ с. Равадиново. Г-жа Згурова  каза, че читалището е кандидатствало по проекти.  Одобрени са и печели 950,00 лв. с които е закупила книги. По разбираеми причини изяви нямат. От миналата година 1 000 лв. не са използвани и са в банковата сметка на читалището. Отправи питане от името на граждани на с. Равадиново дали могат да се организира празненство за 8-ми март.

Кметът Янакиев, отговори  че има противоепидемични мерки, които трябва да се спазват.

Изказване направи и Йълдъз Митева -  секретар-библиотекар на НЧ “Светлина“ с. Крушевец, като посочи само най-тревожния факт за неотложен ремонт на читалището, защото дори нямат и прозорци. Кметът на Общината отговори, че за тази година такъв ремонт в Капиталовата програма не е заложен, но ще има предвид проблема и при първа възможност и добра събираемост на приходи ще направи каквото е възможно, като текущ ремонт.

Изказване направи Николина Пехливанова – председател на НЧ “Ангел Величков“ с. Росен. Благодари за отпуснатите 1 000 лв. през 2020 година, с които са закупили климатик. Изказа необходимост от средства за провеждане на фестивала  „ С песните на Тома Янчев“, защото към фестивала има голям интерес и желаят да го направят ежегоден.

Секретарят на Народно читалище „Напредък“ с. Зидарово  - Теодора Йорданова обяви, че от миналата година 1 000 лв. не са използвани. По обясними причини мероприятия не са провеждани, отбеляза че е тревожно състоянието на покрива на сградата и е необходим ремонт, защото проблемът с покрива не е от сега.

Секретарят на Народно читалище “Възраждане“ с. Присад – Станка Симеонова също докладва, че финансовата подкрепа от 2020 г. в размер на 1 000лв. не е усвоена, защото поради епидемичната обстановка мероприятия не са правени.

В заключение на срещата г-н Янакиев даде за пример историята, когато в миналото, благодарение на даренията направени от богати хора са се запазили, съхранили  и развивали фондовете на читалищата. Предложи им да се направи дарителска кампания и даде за пример многото добри хора, които по време на пандемията  са се отзовали и са направили много дарения.

Третата част от заседанието премина в коментари и обсъждания относно бюджета предвиден за детските градина  на територията на община Созопол. Обобщен бюджет представи ръководителят на направление Обединени детски заведения г-жа Зингинова. Предвидено е закупуване на котел за отопление в ЦДГ „Снежанка“ – 15 000 лв., средствата са пренасочен преходен остатък. Предвидени са 517 300 лв. местно финансиране и още 81 300 лв. за три сезонни групи, ако позволяват мерките през летните месеци и се създадат такива групи.

 

Директорът на Детска градина „Здравец“- Созопол Гинка Червенкова заяви, че в детската градина  заедно с филиала в с. Равадиново се посещават от 110 деца. Условията в детската градина в с. Равадиново са прекрасни. В Созопол базата е стара от 1985 година,  необходим е вътрешен ремонт. Заложени са средства  в размер на 30 000лв. за вътрешен ремонт на основни помещения, сервизни помещения, ВИК ремонти с които мисля, че ще можем да се справим.    

Директорът на детска градина „Делфинче“ Галина Христова заяви, че условията в детската градина в Черноморец са отлични, посещава се от  80деца, но филиала в с. Атия има нужда от ремонт. В с. Атия посещават 20 деца. Заложени са за тях 13 000 лв., за което изказа благодарност.

Директорът на детска градина „Детелина“ с. Росен с филиал с. Равна гора., г-жа Караниколова изрази тревожност относно лошото състоянието на оградата и улуците на детската градина в с. Равна гора, защото градината се намира в края на селото и се нанасят много материални щети в двора и поради тези причини отправи молба за монтиране и изграждане на видеонаблюдение. Относно сградата в с. Росен обясни, че ремонти не са правени много отдавна и мазилките са в много лошо състояние. За 2021 г. са заложени 14 000 лв..

Директорът на детска градина „Зеленика“ с. Крушевец г-жа Гинка Каловска заяви, че детската градина се посещава от 24 деца. Сградата е в добро състояние. Има необходимост от частични ремонти.

Директорът на детска градина „ Веселинка“ с. Зидарово г-жа Стела Дякова каза, че базата е чудесна. Има нужда от освежаване и малки дейности в двора на градината, има нужда от пясъчник. За детската градина в с. Зидарово няма отпуснати средства тази година.

Четвъртата част от заседанието премина в коментари и обсъждания относно бюджета предвиден за  училищата на територията на Община Созопол.

Директорът на училище СУ „Св. св. Кирил и Методий“- Созопол Димитринка Щерионова заяви, че в изпълнение на бюджет 2020 - 96% от средствата са усвоени и 54 000лв. са в преходен остатък. По 2021г. всичко е разпределено съгласно формулата за разпределение - по 378 ученика и 13 деца в подготвителна група. Бюджетът им за 2021 година е  1 600 000 лв.,  80 % от него са за заплати. Останалата сума е за издръжка. По проекти и национални програми ще постъпят около  50 000лв.

К. Германова попита колко е дофинансирането от местната дейност.  Г-жа Щерионова отговори, че няма дофинансиране от Общината.

Т. Янакиев допълни, че са финансирани само две училища.

Директорът на ОУ “Христо Ботев“- град Черноморец Йорданка Станчева заяви, че имат голям преходен остатък и ще го ползват за саниране. Около 70 % санировката ще подменим със собствени средства. Ще се прави ремонт на покрива, подмяна на ламарина. През 2021 година ще се продължи със санирането, което е  започнало през 2020 г. във връзка със санирането на сградата. Правено е саниране през 2007 година с фибран, но не е качествено изпълнено.

Директорът на училище ОУ „Христо Ботев“- с. Росен Антония Лазова заяви, че участват в много национални програми за финансиране и се надяват на някакви средства. Изрази необходимост от оборудване на още учебни стаи, за да  отговаря училището  на Наредбата за физическа учебна среда. Има разрешения за прием за професионална паралелка, но училището не разполага с учебни стаи и тава ще е проблем.

Директорът на училище ОУ „Отец Паисий“ с. Равна гора  Станка Коева каза, че преходен остатък от 2020 година е 26 400лв., който включва целеви средства и средства по национални програми. Бюджета за 2021 г. в с. Равна гора е 353 хиляди лева разпределен за 56 ученика. Относно сградата от северната страна в следствие на наводненията, дренажът е пропаднал и помещенията се наводняват. При необходимост ще потърсят Общината за съдействие. Нямат проблем с физическата среда и отговарят на това условие. Кандидатстват по проекти. Нямат ученици, които да отсъстват масово или да отсъстват по неуважителни причини.

Директорът на основно училище „П. Яворов“ с. Крушевец  - Мая Костадинова отбеляза, че има преходен остатък за целеви средства в размер на 9 225 лв., които са изцяло от целеви средства по програми и проекти. Проблеми имало по сградата. Благодари на Община Созопол, че училището е включена като партньор на проекта, по който проект  ученици трябва да бъдат на лагер - нещо, което никога не са имали възможността да преживеят. Дофинансирането за тази година е 20 000 лв..

Директорът на училище ОУ “Христо Ботев“ с. Зидарово Йоана Кръстева заяви, че преходният остатък от миналата година  е  32 хиляди лева.  за целеви средства. Училището работи по програми. С бюджета, който имат се надяват, че ще се справят.

Петата част от заседанието премина в коментари и обсъждания относно бюджета предвиден за спортните клубове на територията на Община Созопол.

Представен бе общият бюджет за спортните клубове на стойност 235 хил. лв.

За Футболен клуб Созопол в проекта за  бюджет е заложена сумата от 192 хиляди лева.

 

Изпълнителният директор на клуба Румен Димов заяви, че ще говори с факти. Разработен е клубен бюджетна стойност  600 000 лв. Необходимо е да бъдат подпомогнати от Общината със 200 000 лв.  Посочи, че всяка община в България, средствата които отпуска на футболните клубове е 1/3 от бюджета на футболния клуб. Също така, каза че през изминалата година 275 000 лв. са били средства от спонсори, 200 000 лв. от Общината, за да могат да се изпълнят задачите качествено.  Румен Димов каза, че е неуместно да се сравнява спорт със спорт при отпускането на средства и особено футбола. В момента във футболния клуб има регистрирани 130 човека,  от които 26 със средна работна заплата от по 737 лв.. През годината са изиграни 130 футболни срещи, което означава, че всеки трети ден от годината се играе. Това е организация - разходи за храна, медицински, транспорт и какво ли още не. Молбата на Р. Димов беше Общината да даде колкото има възможност, а като се променят нещата – повече.

На въпрос на председателя на общинския съвет  Георги Пинелов колко деца тренират в момента, Димов отговори, че има 90 деца, регистрирани и участват в първенства и те тренират всеки ден във ФК „ Созопол“.  Г-н Димов заяви, че: „.. независимо регистрирано в клуба или не, деца не се връщат и всяко дете е винаги добре дошло на терена . Т.е. около 120 деца.“

Т. Янакиев отбеляза, че през последната година и половина вижда значителен прогрес в тренировъчния процес и ангажираност на децата и средствата, които отпуска Общината са в размер на 192 000 лв.  За гребния отбор се предвиждат 15 000 лв.

Президентът на Спортен клуб „Киборг“- Созопол  Иван Милков съобщи, че в клуба има един републикански шампион - мъже, който е станал и европейски по културизъм. Трето място при жените. Каза още, че е може би единствения клуб, който плаща  наем на държавата. От 20 години цената за посещение в клуба не е променяна, но предвид наемните отношения и ситуацията с ограничението от пандемията може би ще се наложи вдигане на цените.  Издържа се благодарение на това, че залата в Бургас, която в момента е в ремонт,  подпомага в издръжката, защото  тук броят на младежите, които посещават залата намалява. Обяви също, че предстои отваряне на обновената, голяма, хубава зала в Бургас и колкото и трудности да има, ще се справи. От Общината се отпускат  3 000 лв. за подпомагане на клуба.

Президентът на Спортен клуб „Олимп“ Мирослав Минков заяви, че целта на неговия клуб е още от детска възраст да създаде навици у децата и любов към спорта. Залата е климатизирана и приятно място за спорт.

Общинският съветник Илиян Стефанов се изказа за Спортен клуб по борба „Ангел Гочев“ с. Росен, отбелязвайки, че в клуба тренират четирима национални състезатели, борят се на европейски и световни първенства. Бюджетът  на клуба е около 45 000 лв. - 30 % е дофинансиран от Общината. Кметът Янакиев обяви, че средствата заложени в бюджета за този клуб са 15 000 лв..

Президентът на Плувен клуб „Бриз“- Созопол клуб Соня Стойчева разказа, че от гр. Черноморец има една състезателка, която е републикански шампион за жени в няколко дисциплини. Отбеляза, че в това време на никой не е лесно, но няма и какво да се оплакваме. Това, което успява да отпусне Община ще е от голяма полза.  

Кметът Янакиев каза, че за Плувен клуб „Бриз“ са заложени 3 000 лв. и на Спортен клуб „Спартак“ Созопол също е  3 хиляди лева.

На Футболен клуб „Свети Никола“- Черноморец е 1 000 лв. Представителят на клуба разказа за дейността на клуба, какви състезания и турнири организират и за успехите на малките футболисти. В клуба трениран най-малките деца от 5 до 7 години.

 

След горе посочените срещи, кметът на Община Созопол Т. Янакиев представи с презентация проекта за бюджет 2021 година пред общинските съветници. Въпроси не бяха  зададени.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:    ..................................

                                                                                                                                                        / Д. Господинова /

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:  

                  ..............................

                  / Ст. Андонов/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ,СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:    ..................................

                                                                                                                                                           / Ж. Иванов/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ :..................................

                                               / А. Николов/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯТА ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ,КУЛТУРА,ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ,

СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ: ................................

                                                      / А. Филипова/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯТА ПО УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ:......................................

                                                                                                      /Ст. Стаматов/

Протокола води: ..........................

                          /Г. Глухчева /

 

 

 

Понеделник, 08 Март 2021 11:37

Протокол №16/02.03.2021 г.

П Р О Т О К О Л   № 16  

На 02.03.2021 г., от 9:30 ч. при условията на чл. 28 а от ЗМСМА и чл. 29 а (1) от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии, и взаимодействието му с общинската администрация,  чрез  онлайн платформа ZOOM, и под ръководството на Георги Пинелов – председател на Общинския съвет се проведе ШЕСТНАДЕСЕТОТО редовно заседание на Общински съвет Созопол. След направена поименна проверка на заседанието присъстваха петнадесет общински съветника. Отсъстват Катя Стоянова и Панайот Рейзи. Катя Стоянова отсъства, за което е информирала председателя. За отсъствието на Панайот Рейзи няма информация в Общинския съвет. На заседанието присъстваха: Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол, Тодор Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол, Янко Костадинов - секретар на Община Созопол, представители на общинска администрация и Ваня Кирязова - юрист на Общинския съвет. Председателят призова съветниците в случай на възникнал технически проблем с платформата да се свържат по телефона със служител от звеното по чл. 29 от ЗМСМА, за да се реагира своевремнно.

            Съгласно чл.35 ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействията му с общинска администрация, г-н Георги Пинелов даде думата на общинските съветници за питания към кмета.

Цветелин Георгиев – общински съветник: Г-н Кмете, какво правим с пътя Созопол – къмпинг Градина. Озеленяването е излязло на пътя и колите не могат да се разминат и създават трудности. Идва летен сезон и трябва  да сме подготвени и да бъде почистено. Не знам някой от шофьорите на такситата дали е идвал при вас, но с мен се свързаха освен шофьори на таксита и хора, които са почивали в Созопол и имат забележка към този участък. Мисля, че трябва да го подготвим за летния сезон, както подобава. Сега е момента, погледнете, вижте го. Имам и снимков материал изпратен, мога да ви го предоставя да се запознаете. Вторият ми въпрос: Кога ще се отворят пенсионерските клубове. Хората искат да ги посещават. Всичко се отваря. Поетапно може и тях да отворим, хората имат нужда от тях. Третият ми въпрос:  В сайта на общинския съвет има грешка в Наредбата за платеното паркиране. Обявено е в чл.15 ал.1, 60лв. с без ДДС. Не е ясна кое е правилното с или без ДДС е правилно.  Следващият ми въпрос е за тази година предвидено ли е да има автогара. Много се коментира.Става две години го коментираме. Не е нормално Созопол да няма спирка. Децата и въобще гражданите чакащи автобусите няма къде да се скрият при лошо време. Не е нормално, в цялата селищна система има спирки и автогари, в Созопол разбира се, че искаме по-голяма и хубава автогара. Може би и метро станция някога ще се случи да стане, но ние в момента нямаме спирка, нямаме един навес. Ако нямаме финансова възможност, може да се демонтира тази на Черно море и да се монтира в Стария град и да се използва. Следващият ми въпрос е ДАИ прехвърли на Общината правомощията за лицензията на такситата. Не знам им ли такава докладна? Хората се притесняват, искат да знаят дали ще се справим с правомощията, които са ни дадени от ДАИ. Щ есе справим ли в срок?

Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол: По въпроса за ДАИ - да прав сте, че прехвърли таксиметровите услуги към Общините. Организираме в момента, правим всичко необходимо, за да може до началото на летния сезон  всички таксита да бъдат с окомплектовани със съответната документация. Аз умишлено чаках да паднат и пандемичните мерки. До средата на март ще направя среща с таксиметровите превозвачи. На тази среща ще се обсъдят въпроси не само относно тези проблеми, а също и проблеми, които бяха от миналата година. Относно автогарата, винаги съм се чудел защо 15 години нямаше никъде спирки. Неприятно е. Тази година ще се купят спирки и ще се поставят. Като цяло ние работим много сериозно по направление автогара в Созопол. Идейният проект е готов. В процедура сме на изготвяне на всички необходими документи за строителството на автогарата. Няма да е голям клас. Тя ще е категория 2.  Относно третия въпрос за грешката  чл. 15 ал.1, ще го проверя и ще го изясним. Искам да се извиня на г-н Пинелов, ако сме подали такава информация.

Относно пенсионерските клубове. Те бяха затворени през цялата пандемична обстановка. От първи март има частично разхлабване на мерките.- ресторантите, игралните зали, школи и др. Като заключение от всички разговори, които водя с РЗИ, на оперативка също обсъждахме въпроса за обстановката, но моето мнение е и аз не искам да ги отваряме още. Интересувам се също и за имунизационния календар за нашата Община. От справките днес имаме още 17 случая на заболели от COVID 19, аз не мисля, че в тази ситуация трябва да отворим. Осъзнавам, че пенсионерските клубове са форма на социален живот. Предлагам да изчакаме поне средата на месец март. Да видим каква е тенденцията на заболеваемостта.

Цв. Георгиев: Аз също не искам. Аз само ви казвам, какво искат хората. Аз ви ги представям техните питания, вие да им кажете какви са вашите притеснени. Те са разбираеми.  Аз също разбирам и осъзнавам положението, в което се намираме.

Т. Янакиев: Ще помисля по какъв начин да бъдат отворени: примерно по график по допустими бройки, които могат да бъдат на едно място. Ако трябва ще ги съберем да им разясним. Според мен пенсионерските клубове до края на месец март ще бъдат отворени, под една или друга форма.

Пътя Созопол - Градина. Направили сме обследване на невралгичните точки. Предвидили сме подкастряне на растителността по този път, също и пътя, за който вие миналата година ни сигнализирахте- пътя с. Росен - с. Атия. Изцяло пътищата няма да можем да ги направим, но най невралгичните места, където са опасни ще бъдат почистени.

Андрей Николов - общински съветник: Г-н Янакиев, моят въпрос към Вас е: когато влезнахме в процедура на финансово оздравяване, по колко показателя не отговаряхме и по колко сега. В Капиталовата програма /КП/ е заложено да се закупи репатриращ автомобил. Да очакваме ли по-голяма оперативност и откриване на нови работни места?

Т. Янакиев: Когато се направи мониторинг на Общината от Министерство на финансите (МФ), ние фигурирахме в пет от седем показателя. В момента сме само в един. Показателите мерят финансовата устойчивост на Общината, т.е. от седем в момента има само един, който свети в червено и то с много малко. Допустимостта е 5%, а ние сме с 6.5% там от съответните разходи. Аз съм убеден, че до края на годината Община Созопол няма да свети по нито един показател в червено.

Относно паяка - аз, като кандидат за кмет следвам обещанията си и като цяло съм обещал една реорганизация на начина на организиране на транспорта в община Созопол там, където Общината може да влияе. Миналата година паркингите станаха общински. Разшириха се. Реализирахме добри финансови приходи и логично е да затворим цикъла в тази дейност, затова предвиждам закупуване на репатриращ автомобил. Предвиждат се нови работни места, поне 4 или 5. Има и друго, чисто емоционалния ефект породен от работата на паяка. Затова ако има някакви негативи поне да знаем къде е отговорността за конкретния случай.

Илиян Стефанов - общински съветник: Искам да внесете яснота относно системата на събиране на боклука. Определени ли са точките, където ще се поставят подземни контейнери. До къде се е стигало като цяло с тази дейност. Благодаря.

Т. Янакиев: Относно одобрението на точките в Стария град е необходимо одобрение на едни документи от НИНКН, това е т.н. старо НПК. Вече пет месеца не сме получили одобрение на първоначалните точки. Бяхме закупили контейнери. Единия го монтирахме пред Болеро в новия град и още три точки за стария град. Това са първите ни точки, за които подадохме миналата година. След това направихме схеми за целия град. Въпросът е в НИНКН и чакат за одобрение. Не знам там какви процеси текат, местят се в нова сграда ли, нови хора ли имат,  но щом една преписка на Община се бави над четири месеца, представете си какво се случва с физическите лица, когато искат да направят ремонт или пък да построят нова къща в Стрия град... Говорили сме вече какъв ще бъде ефекта от тези подземни контейнери, но към момента така стоят нещата. Техните срокове за становища са четири месеца. До четири месеца те трябваше да кажат "да" или "не". За първите точки експерименталните, които трябваше да пуснем, кола да започне да върти и да ги прибира, сроковете отдавна минаха. Да се надяваме, че до месец- два ще се получи със съответните съгласувки. Всичко, което зависи от нас, ние сме го направили, проговорили сме го. Стоим и чакаме НИНКН. С фирмата доставчик на контейнерите няма проблеми.  Сметосъбиращата фирма подготвя колите си за тази дейност. Единствено с НИНКН нещата се бавят.

Илиян Стефанов: Колко точки са определени за стария град.

Т. Янакиев: В момента не е пред мен схемата, но мисля, че точките с големи контейнери са 7 или 8 и малки контейнери, които са като кошче за боклук и 25-30 подземни, 1000 литрови, красиви са - максимум на територията на стария град. В новия град нямаме  такъв проблем. Там хората ползват малките 240 литрови контейнери.

Илиян Стефанов: Благодаря Ви  за обстойния отговор. Разбирам, че каквото зависи от Община Созопол е подадено. Да се надяваме по- бързо да се случат нещата и да се реализира тази нова придобивка за гражданите на Община Созопол.

А. Николов: Какво стана със задълженията ни към РИОСВ? Проверих, че в периода 2017 и 2019 години преходния остатък е имало профицит /излишък/, който не е бил използван или реализиран по направление. Може ли малко яснота да дадете?

Т. Янакиев: Когато встъпих в длъжността кмет, заварих неплатени суми по чл.60 и 64, към РИОСВ в размер на около 1.8 млн. лв. Ние започнахме да ги изплащаме. Изплащат е от собствени средства от икономии, които формирахме в дейността си.. Стремим се да плащаме и текущите задължения, които са по чл.60 и чл.64, а те не са малко, около един милион лева, но то ни е вменено от закона и то е добро, защото тези суми после можем да ги ползваме по направление сметосъбиране, сметопочистване и др. например подземните контейнери, които ние сега, ето защо е добре да си плащаме навреме и редовно, да в бюджета са заложени 240 000 лв., но след това ще бъдат осребрени от РИОСВ.

А. Николов: Г-н Янакиев, казахте, че сме задължени от  закона да се плащат тези отчисления, тогава как ги сварихте тези 1,8 млн. лв. , може ли да дадете яснота?

Т. Янакиев:  Как ги сварих! Сварих ги. Не са плащани и в момента ги плащам. Искрено се надявам, че в рамките на година и половина, две ще съумеем да изчистим абсолютно всичко. Аз се надявам и енергийният проект, който е започнал 2014-2015 година да приключи и да заработи, защото ще ни облекчи изключително много. Отчисленията по чл.64 тази година стават повече и става изключително трудно. Освен това нашето депо за отпадъци има година и половина - две живот. Това е голям проблем, трябва де се мисли за вкарването на мощности, инсталации, които да оползотворяват отпадъците, било чрез сепарация, било чрез този енергийния обект. По този начин намаляме и плащанията по чл.60 и 64, защото когато има такива системи се намалят отчисленията, а когато се намали и самия обем на боклука, също се намаля размера на отчисленията.

А. Николов: А парите по този профицит, къде са отишли?

Т. Янакиев: Не мога да ви кажа.

И. Стефанов: Г- н Кмете, да дадете малко яснота - наблюдаваме, че по "веселата уличка" се прави разчистване на стари обекти, каква ще е визията на тази улица и какво е виждането за вбъдеще там да се получава?

Т. Янакиев: Г-н Стефанов, по мнението на всички хора, с които съм разговарял, и по мое мнение беше една " клоака.....", като се експлоатираха площите....С лостовете и механизмите, които има общината ще направим така, че първо да разчистим тротоарите от обекти. Аз не казвам, че трябва да разчистим всичко там и да не се развива никаква стопанска дейност. Тротоарите ще бъдат изчистени и ще се използват, като тротоарно право. Тротоарите ще бъдат изчистени. На улицата маси няма да има. Общински обекти, които ще се правят, ако ще се правят такива, ще имат определена визия. Материалите, от които ще се изграждат обекти ще се съгласуват с главния архитект на Общината при издаване на концесионните разрешителни. Няма как концесионерът да си махне всичките заведения. Там ще останат по одобрена схема от Министерството на туризма  четири ресторанта. Няма да има барове, защото на около има жилищни сгради шумът е много голям и това създаваше проблеми.. От Общината ще се издават концесионните разрешителни. Ние не даваме схеми. Провел съм разговори с частниците, които имат обекти там и те са наясно. Казвам, че улицата ще придобие един по-добър, цивилизован вид. Успоредно с това знаете, че се предвижда изграждането на дъждовна канализация, за да няма проблеми с наводненията при обилни дъждове и снеговалежи. Комплексно всички мерки взети заедно се стремим и целим да доведем до една по-добра визия на т.н. " весела уличка" и същевременно да има и бизнес инициативи, които със своя вид да допринесат затова, за което се стремим - да бъде Созопол туристическа дестинация.

Илиян Стефанов: Да, беше крайно наложащо тази улица да придобие нов вид и гражданите да се наслаждават на нови по-хубави неща. Благодаря!

Стойчо Неделчев: Г-н Кмете, в стария град има повредени контейнери, просто да обърнете внимание, да се огледат и сменят, за да няма пръснато около контейнерите боклуци. Созопол - стар град, нов град, въобще Созопол е емблемата на южното черноморие. Още на влизане в града от бензиностанция "Петрол" ни посрещат едни разпиляни боклуци. Преди сезона трябва да се направи така, че да се изчисти целия район дори и към Буджака, Каваци, Дюни, там са най-големите данъкоплатци, да направим една хубава визия, защото това е града, който го знае целия свят.

Вторият ми въпрос е за Равадиново за пътя - коментирали сме го. Благодарности, случват се хубави неща, но там където водата взе чакъла, трябва да го насипем, защото ще го разруши в скоро време.

Т. Янакиев: Относно пътя сме направили нашата преписка за бедствия и аварии и сме ги входирали където е необходимо. Посочили сме сумите, като този път  заедно с моста е наложително да бъдат ремонтирани и да се увеличи техния дебит.  Знам, че проблемът  там идва от това, че частниците засипаха нивите, нивото на нивите се вдигна и водата в момента се изтича само през едно - две места, което е изключително недостатъчно. По информация климата ще става все по-екстремен. Ще се редуват големи суши с наводнения. Това ще го вземем, като мярка. Още тази година имаме желание и готовност да се изработят  проектите и евентуално да се започне СМР за решаване на проблема. Ще видим каква ще е нашата финансова възможност, но при всички положения този път ще бъде направен, ще бъде ремонтиран моста. Относно контейнерите - давам малко статистика, в Созопол- стар град :

2016 г. - 56 бр. контейнера, 105 бр. ПВС кофи от 240 литра.

2017 г. - също като 2016 г.

2019 г. - 64 бр. контейнера, 107 бр. ПВС кофи от 240 литра

2020 г - 64 бр. контейнера, 143 бр. ПВС кофи от 240 литра, с осем са се увеличили контейнерите и са раздадени  повече от 40 ПВС кофите

Стойчо Неделчев: Имам предвид, че има кофи за ремонт!

Т. Янакиев: Още днес ще се направи проверка и ще бъде подменен.

За цялата община Созопол: 2016 г. - 5 117 - ПВС кофи от 240 литра и 762 контейнера, сега са 5 546 ПВС кофи и 879 контейнера.

Стойчо Неделчев: Благодарности!

Светлана Лулева - общински съветник: Във връзка с визията на т.н. "весела уличка", която в момента се разчиства. Хубаво е, че сте провели разговори г-н Кмете с новия концесионер, чудесно е, че ще има нова визия, нови заведения и те ще бъдат по.малко. Ние всички го очакваме това нещо и сега е моментът при смяна на концесионера да се отговорят тези неща. Аз обаче искам да попитам - проведени ли са разговори, защото има индикации, че от другата страна на улицата знаете, че заведенията са в частни имоти повечето и има индикации, че някои от заведенията, които са били част от концесията на плажа, ще бъдат преместени от другата страна и отново ще разполагат масите на улицата с всички неща, които ние не харесвахме през годините. Там има ли проведени разговори? Ще бъде ли така, няма ли да е така? Може ли малко яснота?

Т. Янакиев: Да отбележим, че концесионерът е същият. Не е сменян. Проведени са разговори, но няма обекти, които да са в концесията и които да се преместени от другата страна на улицата. Аз не знам, какво значи това.

С. Лулева: Който е съществувал от към страната на плажа, заплащал е наем на концесионера. Сега в момента обекта не съществува, защото е премахнат, но има индикации, не официална информация, както казах, че част от тези обекти ще бъдат преместени от другата страна. Сега не казвам дали е така или не е така. Нямам такава информация, затова питам.

Т. Янакиев: Не няма такива обекти, г-жо Лулева. Да, разбрах Ви. Аз това казах - тротоарите ще бъдат изчистени. Аз съм говорил със собствениците, които имат ресторанти от дясната страна на тротоара. Така им казах: сега помолвам, после ако трябва ще вкарам всички административни възможности и това ще го приложа да няма построени на тротоарите обекти. Тротоарите могат да се ползват само, като тротоарни права. То затова се казва тротоарно право, там могат да се поставят столчета, маси, чадъри, нещо,  но не и да се строи обект на тротоара и той да си разполага маси на самата улица.  Така беше и до миналия сезон. Аз казах, няма да бъде така.

Цв. Георгиев: Статута на тези обекти по "веселата уличка", какъв ще е? Временни обекти  или постоянни!

Т. Янакиев: По чл.56  ще бъдат, г-н Георгиев.

И. Стефанов: Г-н Кмете, за паметника на Васил Левски искам да попитам - избран ли е проекта и имало ли е комисия, и ще се обявява ли конкурс, за да участват много повече предложения? Какво е вашето виждане?

Т. Янакиев: Моето виждане г-н Стефанов, е че към настоящия момент ние имаме едни почетен гражданин на Община Созопол, който е дал над 20-30 години от професионалния си живот в служба на Созопол. Прекрасен скулптор, художник - говоря за Иван Бахчеванов. Лично моето мнение, че ако законът позволява, аз бих се осланял на него. С негов проект това да се направи, тъй като той не еднократно езаявявал, че иска да дари проекта. Ако закона позволява ще говоря с юристите и ако закона позволява ще  предложим на г-н Бахчеванов да го направи. Казвам го пред всички колеги да го знаят, като същевременно ви каня заедно да разгледаме проектите и заедно да ги избираме. Ако не ни позволява закона, ние ще направим конкурс и ще се реализира проекта спечелил конкурса. Пак ви казвам, ние имаме "почетен гражданин", който продължава да дава за града. Не виждам защо да не го направим по негов проект.

Илиян Стефанов: Точно затова и зададох въпроса, тъй като граждани ми сигнализираха по този повод и имаха нужда да им се внесе яснота, за да знаят хората, да са на ясно. Моля Ви, ако има такива сбирки за разглеждане и избор на проект, да ни уведомите, за да може все пак и ние да разгледаме и да си дадем мнението.

Други въпроси не бяха зададени и Председателят на Общински съвет Созопол - Георги Пинелов, представи своя тримесечен  отчет

Г. Пинелов: На основание чл.11, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействията му с общинска администрация, съм длъжен да представям всяко тримесечие отчет за изразходените средства за командировъчни и представителни разходи. За тримесечието от 01.12.2020 г. до 28.02.2021 г., нямам направени командировъчни и представителни разходи.

            Колеги, след като ви беше изпратена поканата за днешното заседание ведно с проект на дневен ред, в Общинския съвет постъпи докладна записка №114/19.02.2021 г. от Тихомир Янакиев -  кмет на Община Созопол, относно: Покана от Областен управител на област Бургас за свикване на редовно присъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕАД – Бургас. Докладната е разгледана на заседание от комисията по законност,  на  23 февруари и след гласуване - и с резултат 4 гласа "За",  се допуска за разглеждане на днешното  заседание.

Правя проверка на кворума преди да гласуваме докладната и преминем към дневния ред. Присъстват петнадесет общински съветника. Отсъства Катя Стоянова. Тя ме уведоми, че е болна и няма да се включи в днешното заседание. Отсъства и Панайот Рейзи - нямам информация за неговото отсъствие.

Гласуваме докладна записка №114/19.02.2021 г. да бъде включена, като ТРЕТА РИМСКА ТОЧКА в дневния ред на днешното заседание. Г-н Рейзи е на линия и участва в заседанието.

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - -- - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:  16
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували:   16

Приема се - докладна записка №114/19.02.2021 г. , да влезе за разглеждане в дневния ред на днешното заседание.

Гласуваме самия дневен ред ведно с извънредната докладна.

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  - - - - - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общо гласували : 16                                

с

РЕШЕНИЕ № 329

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

Докладна записка № 73/02.02.2021 г. от Тодор Дамянов – зам.-кмет на община Созопол относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Созопол за 2020 г.

Докладна записка № 74/02.02.2021 г. от Тодор Дамянов – зам.-кмет на община Созопол относно: Приемане на доклад за 2020 г. по изпълнението на плана за действие на Община Созопол за изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2018 – 2020 година.

Докладна записка № 91/10.02.2021 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол, относно: Одобряване структурата и общата численост на общинска администрация Созопол

II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:

Докладна записка № 83/10.02.2021 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол, относно: Получаване на временен безлихвен заем от централния бюджет в размерна 394 621,39 лв. по реда на ПМС № 221/20.08.2020г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване.

Докладна записка № 92/10.02.2021 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол, относно: Приемане на план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2021 година.

Докладна записка № 93/11.02.2021 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол, относно: Проектобюджет на Община Созопол за 2021 година

 

III. Докладна записка №114/19.02.2021 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол, относно: Покана от Областен управител на област Бургас за свикване на редовно присъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас.

Г. Пинелов: Давам думата на г-н Андонов - председател на комисията по "Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби"да представи становището на комисията от проведеното на 23.02.2021 г.заседание

Андонов: Уважаеми г-н Председател, г-н Кмете, уважаеми колеги, представям становище на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби от заседанието проведено онлайн на 23.02.2021 г. от 14:00 часа,

След направената проверка, комисията заседава в следния състав:

 1. Станимир Андонов – председател;
 2. Желязко Иванов;
 3. Димитринка Господинова;
 4. 4. Анета Филипова.  Отсъстваше г-н Панайот Рейзи, но комисията имаше кворум и започна своята работа.

В работата на заседанието взеха участие:

      Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол; Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол, Тодор Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол, общински съветници, Галина Георгиева – юрист на община Созопол, служители от общинска администрация.

     Разгледани бяха  следните докладни записки:

Докладна записка № 73/02.02.2021 г. от Тодор Дамянов – зам.-кмет на община Созопол относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Созопол за 2020 г.

Въпроси по докладната нямаше. След гласуване и в резултат от гласуването с четири гласа „За“ – комисията предлага: докладна записка № 73 влиза за разглеждане на общинска сесия и предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по ДЗ № 73-........ няма. Преминаваме към гласуване:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  - - - - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:16
Против: 0
Въздържали се: 0.

 Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №330

 1. Приема годишния отчет за 2020 г. за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

 

Андонов: Докладна записка № 74/02.02.2021 г. от Тодор Дамянов – зам.-кмет на община Созопол относно: Приемане на доклад за 2020 г. по изпълнението на плана за действие на Община Созопол за изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2018 – 2020 година.

Въпроси по докладната нямаше. След гласуване и в резултат от гласуването с четири гласа „За“ – комисията предлага: докладна записка № 74 да се разгледа на общинска сесия и предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по ДЗ № 74 -........ няма. Гласуваме.

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - - - - - - - - - - - -- - -- -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:16
Против: 0
Въздържали се: 0.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 331

 1. Общински съвет Созопол приема Доклада за 2020 г. по изпълнение на Плана за действие на Община Созопол, за изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2018 -2020 година

Андонов: Докладна записка № 91/10.02.2021 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол, относно: Одобряване структурата и общата численост на общинска администрация Созопол

Въпроси не бяха зададени. След гласуване и в резултат от гласуването с  четири гласа „За“ – докладна записка № 91 влиза за разглеждане на общинска сесия.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по ДЗ № 91?

Красимра Германова - общински съветник: Уважаеми колеги, уважаеми г-н Кмете, уважаеми служители на общинска администрация. Г-н Кмете, докладна за стуктурата,  нямам нищо против тази структура. Това са хората и начина на организация, при която вие да работите по успешно и по-добре. Аз само, радвам се, че една забележка, която миналата година направих по време на сесията, този път явно е намерила място в тази структура. Имам предвид главният архитект, че вече Ви е подчинен, което е правилно. Аз така мисля, затова аз ще гласувам "За" тази структура, защото едно от нещата, които аз съм коментирала преди една година са се случили.  Аз искам да задам един въпрос -  една нова длъжност, едно ново лице: "главен експерт етнически и демографски политики", какво представлява тази длъжност, г-н Кмете, и какви ще бъдат нейните функции. Благодаря Ви!

Т. Янакиев: Уважаема г-жо Германова, за конкретната позиция, ние следим тенденциите, които се случват към момента, т.е. има демографски проблеми и етнически въпроси. Както видяхте и от предходни докладни, ромската общност става все по-голяма в Община Созопол. Това от друга страна води до една необходимост от по-голям акцент от нея и най-вече с нейните проблеми, но и не само с нея и с етническите и демографските въпроси като цяло. По същия начин в един от отделите сме вкарали здравно лице. Това е с оглед пандемията и всички възникнали писания по нея. Така ние се опитваме да акцентираме върху проблема и местата, които евентуално биха възникнали за в бъдеще, така ние ще покажем по-бързо чисто оперативно да можем да отреагираме.

К. Германова: Във връзка със самия въпрос - да разбирам ли, г-н Кмете,  че това лице ще прави какво: стратегии, ще участва в проекти? Интересно ми е каква ще е същността на неговата работа, тъй като етноси е имало и ще има. Винаги е имало. Каква е спецификата на неговата дейност? Не мога да си го обясня, тъй като и до сега проблемите винаги са се решавали. Когато е става  въпрос за имотен проблем, има си хора в структурата, когато става въпрос за образование, има си комисия за образованието, когато става въпрос за проблеми с децата, има си такава комисия ..каква ще е същността? Стратегии ли ще прави, какво? Каква ще е неговата същност на работата.

Т. Янакиев: Да, има комисии за каквото ви дойде на акъл. Има си отдели и други. Цялата оперативна информация ще минава през него и ще се свежда до кмета и така ще се получи много по-добър синхрон. Иначе, по всичко това, което казахте, да, той ще участва в абсолютно всички неща, които касаят демографията и етническите въпроси в пълният им спектър. Ние съкращаваме някои щатове, но ние гледаме къде трябва да се акцентира. Относно селата самата демография, като цяло нещата в цяла България са плашещи и наистина трябва да видим в тази посока, какво можем да направим. Необходимо е такъв служител, така аз ще мога да взимам моите оперативни решения много по-бързо, а не - чакай тази комисия, чакай другата комисия, чакай единият заместник-кмет, чакай другият заместник-кмет. Ясна е работата. Не се работи. Чисто оперативно трябва да се работи по различен, по-ефективен, друг начин.

К. Германова: Г-н Кмете, разбрах. Става въпрос за началник  или координатор. Кой както иска така да го разбира. Благодаря Ви!

Г. Пинелов: Други въпроси? Да разбирам, че няма.  Гласуваме.

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  - - - - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – - - - - - -

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:13
Против: 0
Въздържали се: 2.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №332

 

 1. ОДОБРЯВА, структура на Общинска администрация Созопол, както следва:

 

1.РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНАТА

1.1. Кмет;

1.2. Заместник кметове;

1.3.Секретар;

1.4.Кметове на кметства;

1.5.Кметски наместници.

 

2.ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ – Организирана в 2 (две) дирекции и 4 (четири)отдела както следва:

2.1.Дирекция „Административно-правна и информационно обслужване“ включваща:

2.1.1.Отдел „Правни дейности, човешки ресурси и обществени поръчки“;

2.1.2.Отдел „Административно и информационно обслужване“;

 

2.2. Дирекция „Финанси и бюджет“ включваща:

2.2.1.Отдел „Счетоводство“;

2.2.2.Отдел „Бюджет“;

 

 

 1. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ – Организирана в 2 (две) дирекции с 4 (четири) отдела в тях, както и 3 (три) самостоятелни отдела, а именно:

 

3.1. Дирекция „Устройство на територията, инвестиционна политика, екология и проекти“ включваща:

3.1.1.Отдел „Строителство, градоустройство и кадастър“;

3.1.2.Отдел „Инвестиционна политика ,екология и проекти“;

 

3.2. Дирекция „Управление на собствеността, туризъм и стопански дейности“ включваща:

3.2.1.Отдел „Управление на общинската собственост“;

3.2.2.Отдел „Туризъм, транспорт и стопански дейности“;

3.3. Отдел „Гражданска регистрация;

3.4. Отдел „Местни данъци и такси“;

3.5. Отдел „Хуманитарни дейности, образование, култура и спорт“ ;

 1. Длъжности на пряко подчинение на кмета :

4.1. Отдел „Специални и контролни дейности“;

4.2. Главен архитект;

4.3. Главен експерт „Етнически и демографски политики“

II. ОПРЕДЕЛЯ ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ на персонала 120 бр., от които общинска администрация – 100 щатни бройки, съобразно с нормата на чл. 12 от Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията

 1. Численост на администрацията в кметствата, както следва:

2.1. гр. Черноморец - 7бр.

2.2. с. Зидарово – 1бр.

2.3. с. Крушевец - 1бр.

2.4. с. Равна гора- 1бр.

2.5. с. Росен- 1бр.

2.6. с. Равадиново - 1бр.

2.7.с. Атия - 1бр.

 

 1. Численост на администрацията в кметските наместничества, както следва:

3.1. с.Габър – 0,5 бр.

3.2. с.Индже войвода - 0,5 бр.

3.3. с.Присад - 0,5 бр.

3.4. с.Вършило - 0,5 бр.

 

III. ВЪЗЛАГА на кмета на общината в срок от 1 месец, да приведе общинската администрация в съответствие с приетата структура и численост, съгласно настоящото решение.

 

 

Андонов: Господин Председател, това бяха докладните, които комисията разгледа и гласува на заседанието на 23.02.21 година.

Г. Пинелов: Благодаря на Станимир Андонов. Давам пет минути почивка.

ПОЧИВКА

 

След почивката г-н Пинелов направи проверка на кворума - кворум имаше и заседанието продължи.

Г. Пинелов: Давам думата на Димитринка Господинова - председател на комисията по „Финанси и бюджет международни проекти и програми”, да представи становището от проведеното на  23.02.2021 г. заседание

Димитринка Господинова: Уважаеми г-н Председател, г-н Кмете, колеги, представям становище на комисията по „Финанси и бюджет международни проекти и програми” от проведеното на 23.02.2021 г. от14.30 ч., онлайн заседание. Комисията заседава в състав: Димитринка Господинова  – председател,  Станимир Андонов – член, Цветелин Георгиев  – член,  Красимира Германова – член и  Милена Желева – член.

На заседанието присъстваха : Георги Пинелов – Председател на Общински съвет – гр. Созопол, Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол, Общински съветници, служители от общинска администрация.  Разгледаха се следните докладни записки:

Докладна записка № 83/10.02.2021 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол, относно: Получаване на временен безлихвен заем от централния бюджет в размер на 394 621,39 лв. по реда на ПМС № 221/20.08.2020 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване.

Т. Янакиев направи следните разяснения - цитирам: Искам да разясня просто за какво става въпрос, относно тази докладна записка. Окончателно приключихме проекта за ремонт и реконструкция на рибарското пристанище – Терминал 1, гр. Созопол. Съответният заем, касае окончателното плащане, не е междинно плащане. И с окончателното плащане, след като ние платим и се верифицират разходите, тези пари ще бъдат възстановени. Аз мисля, че в рамките на около 1 месец, най-много 2 месеца ще бъдат възстановени тези пари.

Въпроси по докладната не бяха зададени. С резултат от гласуването: пет гласа „За“ –предлага да се вземе решенето така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по ДЗ № 83-........ няма. Гласуваме.

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  - - - - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – - - - - - - -- -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:15
Против: 0
Въздържали се: 0.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №333

            На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, т.5, чл.5, ал.1, т.5, чл.13, чл.17 от Закона за общинския дълг, във връзка с чл.1 от  ПМС № 221 от 20 август 2020 г.за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване и във връзка с извършване на окончателно плащане на разходите по изпълнението на АДБФП  МДР-ИП-01-35 от 27.03.2019 г.  с бенефициент Община Созопол по проект „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол - терминал 1“ сключен с Министерство на земеделието,храните и горите

Общински  съвет Созопол

                                                                  РЕШИ:

 1. Одобрява предложението на кмета на Община Созопол за поемане на краткосрочен общински дълг, формиран от безлихвен заем от централния бюджет с цел извършване на окончателно плащане на разходите по изпълнението на АДБФП МДР-ИП-01-35 от 27.03.2019 г. с бенефициент Община Созопол по проект „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол - терминал 1“  сключен с Министерство на земеделието,храните и горите, при следните основни параметри:
 • Максимален размер на дълга 394 621,39 лв. (триста деветдесет и четири хиляди шестстотин двадесет и един лв. и тридесет и девет стотинки);
 • Валута на дълга – български лева /BGN/;
 • Вид на дълга – безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрения проект „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол - терминал 1“  с бенефициент Община Созопол;
 • Начин на обезпечаване – АДБФП МДР-ИП-01-35 от 27.03.2019 г.  с бенефициент Община Созопол по проект „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол - терминал 1“  сключен с Министерство на земеделието,храните и горите;
 • Условия за погасяване:
 • срок на погасяване – с получаване на окончателно плащане по АДБФП № МДР-ИП-01-35 от 27.03.2019 г. с бенефициент Община Созопол по проект „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол - терминал 1“  сключен между Община Созопол и Министерство на земеделието,храните и горите;
 • погасителен план – еднократна погасителна вноска при получаване на окончателно плащане по АДБФП № МДР-ИП-01-35 от 27.03.2019 г. с бенефициент Община Созопол по проект „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол - терминал 1“  сключен между Община Созопол и Министерство на земеделието,храните и горите;
 • източник за погасяване на дълга – получената сума по окончателно плащане по АДБФП № МДР-ИП-01-35 от 27.03.2019 г. с бенефициент Община Созопол по проект „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол - терминал 1“  сключен между Община Созопол и Министерство на земеделието,храните и горите;
 • максимален лихвен процент – 0% /безлихвен заем/;
 • такси, комисионни и други – не се дължат;
 • влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината – не оказва влияние при одобрение на пълния размер на разходите;

 

 1. Възлага на Кмета на Община Созопол да подаде заявка за кандидатстване за безлихвен заем от централния бюджет с цел извършване на окончателно плащане на разходите по изпълнението на АДБФП № МДР-ИП-01-35 от 27.03.2019 г. с бенефициент Община Созопол по проект „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол - терминал 1“ сключен между Община Созопол и Министерство на земеделието,храните и горите, както и да извърши всички законови действия, свързани с поемането на краткосрочен общински дълг.

 

Д. Господинова: Докладна записка № 92/10.02.2021 г. от Тихомир Янакиев –кмет на община Созопол, относно: Приемане на план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други теории от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2021 година.

Галя Георгиева от името на вносителя направи уточнение за корекция на техническа грешка: В Приложение План-сметка в раздел 2, т.2, просто ".... отчисленията по чл.60 и чл. 64" е: пропусната цифра 4 при изписването  -"... изписано е чл.60 и чл.6", а трябва да е коректно изписано т.е. ".....отчисленията по чл.60 и чл. 64".

Въпроси по докладната не бяха зададени. С резултат от гласуването: пет гласа „За“ – комисията предлага да се вземе решението така както е по докладната.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по ДЗ № 92-........ няма. Гласуваме решението с така направената корекция:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -  - - - - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – - - - - - - -- -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:12
Против: 0
Въздържали се: 3

Общо гласували: 15

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №334

Общински съвет Созопол одобрява план сметката  на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2021 година. /Приложение 1/

Д. Господинова: Докладна записка № 93/11.02.2021 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол, относно: Проектобюджет на Община Созопол за 2021 година

Въпрос зададе г-жа К. Германова - цитирам: "Аз исках само да попитам, ние в момента, принципно ще вземем, ще се съгласим да бъде разглеждана, мисля че като цяло в утрешния ден ще има разглеждане на самия бюджет, тоест би следвало, ако ще го гледаме в цялост, то да е след всичките други комисии. Тоест, за да си кажем своето мнение, въобще и да коментираме, би следвало да има някакво разясняване от страна на общинска администрация, което мисля, че ще се случи - утре. Нали така г-н кмете? Тоест в момента взимаме принципно решение, че сме съгласни да влезе докладната. Това искам да изясним.

Г-н Тихомир Янакиев отговори: В момента е добре да коментираме самия бюджет, може да коментираме и утре, няма проблем. Но защото утре ще е срещата с НПО-тата, клубовете, представителите на кметствата и директори на училища и детските градини. Днес не виждам, защо да не се коментира по същество, ако вие имате въпроси. Аз съм готов да отговарям. Този бюджет се работеше доста дълго време. Само искам да отворя една скоба и да поясня, че с оглед на това, че ние сме във фаза на това финансово оздравяване, бюджетната процедура е направена така, след разработването на бюджета минава съгласувка с Министерството на финансите. Крайното решение е на вас съветниците за становища по този бюджет. Първата стъпка по тази процедура сме я извървели, т.е. направили сме я, след като сме събрали становища от кметовете, въобще целия бюджетен процес, който върви, тоест не се свежда само до 1 месец или 1 месец и половина работа. Общо взето върви през цялата година и след като се обобщи може да се каже,  че обобщения бюджет минава през Министерство на финансите за съгласувка на показателите, които са в него. Всичките цифри, които са заложени в бюджета на община Созопол... За тази година и за миналата година трябва да кореспондират вътрешно по между си, така че показателите, които бяха нарушени преди там година и половина, две. Планът за финансовото оздравяване ще изтече в края на следващата година. Ние трябва.... в нито един от тях да не фигурираме т.е. да няма червени лампички, което и е целта на плана за финансовото оздравяване. Именно това нещо налага и предполага естествено и според закона, една съгласувка от страна на Министерството на финансите. Друго, мога да го сравня това нещо – както в България примерно в условията на валутен борд има някакви ограничителни механизми по разработването на бюджет и с паричното предлагане и каквото там да е... Ако можем да направим, такава аналогия с това. Така е и с Община Созопол, тъй като нали сме под наблюдение от Министерството на финансите, именно чрез този механизъм плана за финансовото оздравяване на община Созопол.

К. Германова: Ясно е това г-н Кмете за оздравяването, това ми е ясно, то е записано в самата докладна. Но аз предполагах, че когато говорим, като цяло за бюджета, ще има някакво представяне от страна на общината, от гледна точка на това, каква е вашата визия, защо сте се спрели на едно.. на друго, как смятате... Нещо което...., да, може да не искате да вървите по пътя както се е вървяло преди, но този път на представяне на бюджета, никога не е бил извън нормите, извън нормалното, така че за това започнах да коментирам. Председателката на комисията пита  "Имате ли някакви въпроси? – няма", тогава да гласуваме. Някак си несериозно ми звучи, ако само това остане в комисията, която сме гледали бюджета. Затова ви предлагам, ако не сте готов с това да направите някакво представяне на бюджета в момента, да го направим утре примерно след комисиите. Някак си – да, ние видяхме цифрите, но аз съм сигурна, че има хора, които не могат да се ориентират само в цифрите. Всеки си е в своята специалност. От гледна точка на това, някаква визия да придобием, някаква представа за това, как и по какъв начин смятате вие бюджета за следващата година.

Т. Янакиев: Г-жо Германова, учудвам се, че така мислите, че нямаме никаква готовност, при положение, че толкова много материали са качени на ваше разположение, а естествено няма как да направя тази презентация, която направих миналата година, когато бяхме на присъствено заседание. Ако държите ще ви го пуснем в някакъв електронен вариант, може би...

К. Германова: Не, аз нямах предвид презентация точно да бъде направена, нали, да си кажете вашата идея за предстоящия бюджет в този смисъл, нали. Това не е просто една докладна, която да зачетем един път, който да вземем решение, говорим все пак за един бюджет. Това е вашата визия за развитието на Общината през тази година. Макар и изразена в цифри – плюс, минус разход, това все пак е визията на настоящия кмет. Идеята, взимайки ние решение за този бюджет, да имаме представа каква е идеята на кмета. Да, има качена информация, но все пак, мислех, че е нормално... Не казвам да е сега, не казвам да не е сега, просто ваше решение е все пак... Нормално да си представите докладната, дали сега или... Аз просто мислех, че ще се случи или утре преди комисиите или след комисиите. Тъй като виждам, че нашата председателка на комисията коментира има, няма коментари и от там преминаваме към гласуване. Няма проблем, просто да вземем решение да се говори за бюджета на следващата комисия.

Т. Янакиев: Аз затова исках да взема думата и затова я взех преди председателката на комисията, защото и на мен също ми е странно, аз също искам да има разискване, искам да има въпроси към мен. А визията на бюджета, какво ще рече визия на бюджета, това че примерно иска бюджета да е.., да осигурява финансова стабилност на общината и финансовата дисциплина да бъде на ниво, такова, че да ни осигури безпроблемно преминаване през плана за финансовото оздравяване. По-голяма визия от това..... то се чете и в цифрите, всъщност всеки може да чете цифри, може да го направи. Естествено, тези които не са ги чели или не биха искали да го правят, могат да си задават въпроси всякакви, аз съм готов да отговоря. Но основните неща, които са заложени в този бюджет, както може да видите, вие във финансово отношение сте грамотна жена, нали, а именно финансовата стабилност на общината, възможността да се..., за погасяването на задълженията, без да минем през някакви турболенции. Но отварям скоба, аз лично се притеснявам , мога да го споделя с вас, защото вие сте съветниците. Притеснявам се с оглед към това, че виждам в момента, да но моите предвиждания да не се окажат точни и правилни, че може би това, което казват лекарите и специалистите – ние влизаме в трета вълна COVID 19, което от своя страна аз не знам, какви ограничения ще бъдат наложени от страна на държавата, които ние ще трябва да спазваме. И не, че не знам, защото вече минаха 1 г. на ограничения, но се притеснявам от последствията, именно на следващите ограничения, които биха могли да бъдат наложени. Така, че опитваме се.... Единствено и основно нещо, което е досегашния момент е запазването на финансовата стабилност успоредно с това. Ние трябва да осигурим нормалния живот, доколкото можем на общината без да занемаряваме социалните потребности на хората, спорт, култура и всички тези неща, които съпътстват един нормален човешки живот, начин на живот. Толкова доколкото ни позволяват обстоятелствата. Искрено се надявам и тази година, финансовите показатели да са по-добри от предходната година. Защото от предходната година мерките, които бяха взети и това, че хората работеха в една среда, която беше непонятна за тях. Тази година няма да го има, доста хора ще пренастроят начина си на работа, много хора ще пренастроят бизнеса си. По същия начин трябва да се пренастроят и организациите и ние също – говоря част от общината.

Сега относно капиталовата програма, беше добре всички да се запознаят с нея, да се разисква надълго и нашироко. Относно финансовите показатели също, според мен трябва да се запознаят. Винаги сме отворени към предложение, но аз не случайно, исках с това обяснение за план за финансово оздравяване, защото ситуацията е малко, като с параграф 22, като се замислим, ние трябва да направим...да подготвим бюджет, който обаче не е одобрен от Общински съвет, който трябва обаче да мине на съгласувка на Министерството на финансите. Какво ще стане, ако Общински съвет не одобри бюджета? Значи трябва пак на ново, Министерството на финансите, тогава, какво ще каже? Дало е някакви насоки, направени са някакви корекции, когато ние сме изработвали бюджета, те са преценили, че до тази степен примерно може да.... един разход или друг разход, преценили са, че съответен приход може да не е такъв, какъвто ние си мислим, че ще бъде и да се опитат да го намалят. Затова ви казвам, че за мен тази ситуация е изключително комплецирана, аз знам, че и за вас е нова, защото досега не сме работили в условията на план финансовото оздравяване... т.е, ние сме приемали бюджети, вие ..... Но аз съм сигурен, че ще преминем заедно през това. Искам общината просто да бъде стабилна и ние, като хора да се чувстваме добре – ние, нашите деца и да остават в града, да не бягат. Каквото мога аз да направя, ще го направя, а от там нататък вече е божа работа.

К. Германова: Благодаря г-н кмете! Да правилно казахте, че в един параграф 22.. Един съвет, така просто, следващия бюджет можете преди да стартирате процедурата да ви е готова да я представите на Министерството на финансите, може да си направите консултация и с общинските съветници. Ако не сте го направили де, все пак си имате мнозинството в общинския съвет. Така, че може да се избегне и този параграф 22, т.е. предварително да се коментира. Благодаря Ви!

Д. Господинова: Други въпроси и коментари нямаше.  Комисията гласува докладна записка № 93 да влезе за разглеждане в общинска сесия и с резултат от гласуването: пет гласа „За“ – докладна записка № 93 влиза за разглеждане на общинска сесия.

Д. Господинова: Господин Председател, това бяха разгледаните от комисията докладни, преминавам към протокола от срещата с директорите на училищата, детските градини, председатели на читалищата, и с представители на спортните клубове на територията на община Созопол, проведена на 24 февруари в киносалона относно бюджет 2021 година. На всички колеги, общински съветници е изпратен на електронните пощи, затова сега ще го представя на кратко.

На 24.02.2021 година от 13.30 ч., при спазване на противоепидемичните мерки, се проведе общо заседание на всички постоянно действащи комисии към Общински съвет, съвместно с кметове и кметски наместници в Община Созопол, читалища, детски градини и училища в община Созопол, и управители на спортните клубове в община Созопол. Заседанието откри и води председателя на Общински съвет Созопол - Георги Пинелов. В заседанието участваха Тихомир Янакиев- кмет на Община Созопол, Тодор Дамянов - зам.- кмет на Община Созопол, общинските съветници: Димитринка Господинова, Станимир Андонов, Красимира Германова, Милена Желева, Желязко Иванов, Анета Филипова, Андрей Николов, Стилияна Николова, Стамат Стаматов, Светлана Лулева, Илиян Стефанов, Цветан Иванов, служители от общинска администрация.

В първата част на заседанието, среща с кметове на населени места, присъстваха кметовете на всички населени места с изключение на  с. Равна гора и с. Вършило.

 Г-н Янакиев представи бюджет 2021, като разясни: „Отбелязвам, че 2020 година се оказа изключително трудна и тежка. Както вървят нещата 2021 година няма да е по-различна. Всички сме свидетели на ситуацията, в която се намираме и най-вече ситуацията с  СOVID 19  и най- вече последствията от него, било то икономически, здравна, социална и въобще всички аспекти от живота. Успоредно с това всички знаете, че сме във втората година на финансово оздравяване, която заедно с третата ще бъдат най-тежките, защото в тези две години са предвидени погасявания нацяло на дълга по безлихвения заем, който ни беше предоставен от държавата за разплащане на стари задължения. Всички знаете, че ние сме получили 3 000 000 лв. за разплащане на стари задължения и през тази година и догодина тези пари трябва да бъдат върнати т.е. ние трябва да ги изкараме от нашите собствени приходи и да ги възстановим на държавата., като успоредно с това да продължим да си плащаме лихвите по кредита, който е към банките. Ние правим постъпка една част от главниците да бъдат изместени във времето. Очакваме да ни го разрешат. Ако ни го разрешат, ще е глътка въздух към настоящия момент, ако не ни разрешат- стягаме всички разходи  и гледаме да минем годината без някакви сътресения. Аз знам, че трябва да правя хубави неща за града, но притиснат от обстоятелствата много трудно бих могъл да изпълня някаква част от програмата, която съм заложил. Въпреки всичко, ние предвиждаме и залагаме някои работи да се случват.  Вие сте запознати с бюджета по населени места. Бюджетът, който ви представям е минал мониторинг през Министерство на финансите /МФ/. Там са направени всички засечки и  контроли по разходните параграфи преди да дадат своето одобрение. Аз лично бих желал да има много повече пари за много повече работи, но това е положението - просто няма. Бюджетът не се различава съществено от миналогодишния. Знам, че всеки ще поиска още, но аз съм длъжен да запазя финансовото състояние на Общината“.

Изказване направи общинският съветник Илиян Стефанов: Г-н Янакиев, от това, което изложихте пред аудиторията, разбирам че този бюджет вече е съгласуван и от тук нататък не виждам какво да коментираме повече. Дори и да предложим нещо, ще стане една голяма бъркотия и пак отначало в Министерство на финансите /МФ/ и т. н. и не виждам, какво да коментираме. Това, което правим сега може би трябваше да се направи предварително, преди да се внесе за това одобрение от МФ. В момента не виждам какво можем да коментираме.

Г-н Янакиев от говори на изказването: Г-н Стефанов, такава е  бюджетната процедура предвидена за тип общини, като нашата, които са в план за финансово оздравяване. Бюджетът, който се представя за обсъждане в Общински съвет, първо трябва да мине през МФ за одобрение. Чисто хипотетично, Общинския съвет може да каже този бюджет не ни харесва. Процедурата ще се повтори. Започваме процедурата отначало. Правим бюджета, като се съобразяваме с това, което не се харесва на общинския съвет. Изпращаме го в МФ за одобрение. МФ казва, а тук може би сте прави, а може и да каже, дами и господа не сте прави, защото на хала на който сте, няма да искате това, което искате. Ще ми кажат какво искате – нямате право, вие имате заем, който трябва да връщате. Заемите не се връщат от субсидии, а от собствени средства. Тази година са първите плащания по главницата на този заем. Първото плащане е в края на месец март - 370 000 лв. това е от собствени приходи. Тази година имаме четири погашения ще правим – в края на тримесечията т.е. всеки месец по 140 000 лв. ние можехме да правим нещо – асфалтиране, култура, образование и т. н.

К. Германова – общински съветник: Здравейте, аз и на комисия коментирах ще го кажа, и сега, и по повод на това което каза и г-н Стефанов, …. че в случая общинският съвет просто е никой, ами гласувайки за един бюджет, за който нямаме правото да изкажем мнение, че имаме отношение към този бюджет в момента сме никои, затова имам предложение. Г-н Кмете, следващата година предполагам, че ще сме в същото състояние, много Ви моля обърнете се към Общинския съвет. Представете си идеята за бюджета преди да го представите в МФ.  Какви са идеите на общинските съветници и дали ще се съобразите с това е ваше решение, но тази полагаема се на общинските съветници. Вие сами казахте, че да, това е една дълга процедура, то когато има такъв параграф 22, който споменахте, е добре общинският съвет предварително да бъде запознат каква е вашата идея. – поне да си кажем думата. Тогава има смисъл от този Общински съвет. Иначе според Вас няма смисъл от този общински съвет за бюджета, а все пак по закон ни се дава право да се произнесем. Тук не говоря за себе си. Говоря като цяло за всички общински съветници, защото си мисля, че и колегите ще се съгласят с мен, защото сме поставени в ситуация…Благодаря!

Т. Янакиев: Г-жо Германова, силно не съм съгласен с това което казахте, че общинският съвет е никой. Напротив. Общинският съвет е законодателния орган в нашата община. Вие може да не приемете бюджета, но това не отменя процедурата по която този бюджет трябва да бъде изготвен и самият факт, че ние сме в тази ситуация – то е тревожно, а не че общинският съвет не можел нищо да каже. Напротив –общинският съвет може да каже всичко. Общинските съветници са хората, които взимат решения. Аз само ги предлагам. Такъв е законът. Така е предвидена бюджетната процедура. Минава се съгласувка в МФ и се представя на общинския съвет. В процеса на одобрение се водят множество кореспонденции с МФ. Чисто оперативно няма как да се случи толкова лесно, постоянно да се изпращат промените, които се случват в процеса на одобрение. Общинският съвет не е оперативния орган на управление на Общината. Община Созопол никога в своето си съществуване не е била в такова обстоятелство. Това е процедурата.

К. Германова: Г-н Янакиев, аз имам предвид съвсем друго.

Т. Янакиев: …Аз усетих, че едва ли не аз неглижирам общинския съвет. Не съм съгласен.

К. Германова: Ама, Вие, го казахте това г-н Янакиев.

Т. Янакиев: Не съм казал. Аз ви казвам какъв е бюджетният процес. Обстоятелствата в които се намира община Созопол. Община Созопол никога в своето съществуване не е била в такова обстоятелство. Никога.

К. Германова: Аз не съм коментирала, че трябва да се свика заседание на обшинския съвет. Можехте просто да ни съберете общинските съветници преди да го внесете в МФ и да си кажем думата за бюджета..

Т. Янакиев: Това правим в момента.

К. Германова: Това е така наречената процедура по закон. Ви е преди малко казахте, че каквото и да каже Общинския съвет,  МФ вече си е казало своята дума.

Т. Янакиев: Не е така. Не съм казал. Казах ви, че общинският съвет може и да отхвърли.

Анета Филипова – общински съветник: по повод на това което каза  г-жа Германова, да но истина съветниците трябва да имат възможност да разберат, каква е идеята на кмета по отношение на бюджета и именно затова е тази среща, Такава среща имаше и миналата година за миналогодишния бюджет, на която съветници успяха да предложат своите решения за промени в някои финансирания на дейности, както г-н Цветелин Георгиев направи, като предложи промените в сумите за финансирания към отделните читалища. Така, че на съветниците се дава пълната възможност да изкажат своето мнение по промени в бюджета.

Т. Янакиев: Аз знам, че с този бюджет сме изключително големи длъжници на населените места и жителите на град Созопол Аз с лицето си мога да застана пред всички и  да им обясня защо сме на това положение и вярвайте ми, че ние ще излезем от този батак и сме на прав път. Следващата година съм сигурен, че нещата ще бъдат много по-добри. Благодаря Ви за търпението.

            Втората част от заседанието премина в коментари и обсъждания относно бюджета предвиден за  читалищата на територията на община Созопол. Г-н Янакиев обясни на присъстващите, че през изминалата 2020 година читалищата не са си използвали до финансирането от общината и то по обясними причини - пандемията блокира дейността им.

Николина Пехливанова - председател на НЧ“Ангел Величков“ с. Росен, благодари за отпуснатите 1 000 лв. през 2020 година, с които са закупили климатик. Общата субсидия за читалищата за 2021 г. е в размер на 263 648 лв. В бюджета за настоящата година е предвидено до финансиране на две читалища - Созопол с 8 000 лв.  и Черноморец - 3 000 лв. Кметът обеща, че при една добра година и добра събираемост може да се направи актуализация, за да се подпомогне читалищната дейност. От изказванията на всички представители на читалищата стана ясно, че имат проблеми, но имат идеи за провеждане на  мероприятия, фестивали, представления. В някои читалища са започнали репетиции въпреки трудностите и ограниченията. В заключение на срещата г-н Янакиев даде за пример историята, когато в миналото, благодарение на даренията направени от богати хора са се запазили, съхранили  и развивали фондовете на читалищата. Предложи им да се направи дарителска кампания и даде за пример многото добри хора, които по време на пандемията  са се отзовали и са направили много дарения.

В третата част от заседанието директорите на детските градина  на територията на община Созопол, обобщен бюджет представи ръководителят на направление Обединени детски заведения г-жа Зингинова. Предвидени са 517 300 лв. местно финансиране и още 81 300 лв. за три сезонни групи, ако позволяват мерките през летните месеци и се създадат такива групи. Предвидено е закупуване на котел за отопление в ЦДГ „Снежанка“ – 15 000 лв., средствата са пренасочен преходен остатък. За детска градина „Здравец“- Созопол с филиал в с. Равадиново, са заложени средства  в размер на 30 000 лв., които ще се използват за  вътрешен ремонт на основни помещения, сервизни помещения, ВИК ремонти. Директорът на детска градина „Детелина“ с. Росен с филиал с. Равна гора, г-жа Караниколова помоли за монтиране и изграждане на видео наблюдение на детската градина в с. Равна гора, защото градината се намира в края на селото, влиза се в двора и  постоянно се нанасят  материални щети и разрушения. Заложени са 14 000 лв. до финансиране от Община Созопол. За детска градина „Делфинче“ в гр. Черноморец с филиал  с. Атия са заложени 13 000 лв.

В четвъртата част от заседанието се изказаха всички директори на училища на територията на община Созопол. Всички училища имат преходен остатък, който ще използват през тази година.. Съобразили са се с формулата за разпределение на средствата. Казаха за проблемите, които имат по сградния фонд и материалната база. През тази година община Созопол ще дофинансира две от училищата.

Петата част от заседанието премина в коментари и обсъждания относно бюджета предвиден за спортните клубове на територията на Община Созопол. Всеки  представител разказа за дейността, проблемите и постиженията на клуба си.

Представен бе общият бюджет за спортните клубове на стойност 235 хил. лв., като:

За футболен клуб Созопол в проекта за  бюджет е заложена сумата от 192 хиляди лева;

За гребния отбор се предвиждат 15 000 лв.,;

На Спортен клуб „Киборг“- Созопол  се отпускат 3 000 лв.; на Спортен клуб „Олимп“ - 3 000 лв.; на Спортен клуб по борба „Ангел Гочев“ с. Росен - 15 000 лв.; Плувен клуб „Бриз“- Созопол - 3 000 лв. ; на Спортен клуб „Спартак“ Созопол също е  3 хиляди лева. На Футболен клуб „Свети Никола“- Черноморец е 1 000 лв.

 

След горе посочените срещи, г-н Янакиев представи с презентация проекта за бюджет 2021 година пред общинските съветници. Въпроси не бяха зададени.

 

Г. Пинелов: Моля, ако имате въпроси, коментари и предложения, да ги направите своевременно, защото след като влезем в процедура на гласуване, няма да имате тази възможност.

А. Филипова: По отношение на проектобюджета г-н Председател, г-н Кмете, бихте ли дали малко разяснение, онова нещо, което за гражданите на община Созопол, показва прякото развитие на Общината и всички придобивки ., които касаят добруването на гражданите е всъщност Капиталовата програма /КП/ на Общината, но вижда се, че в проектобюджета, нейните параметри са силно редуцирани. Бихте ли обяснили защо това е така и да дадем повече разяснение по отношение на Капиталовата ви програма.

Т.  Янакиев: Уважаема г-жо Филипова, грубо казано ако вадите по един лев на ден от заплата или каквото и да е няма как да харчите два лева на ден. Философията на бюджета е една единствена към настоящия момент. Тя ще бъде така и пред следващата година -последната година, в която ние ще бъдем в план за финансово оздравяване. Ние трябва да запазим финансовата стабилност на Общината. Да, Капиталовата програма е редуцирана, но основни пера са заплатите, издръжката и респективно изплащането на заемите. Това са трите основни неща. На комисията го казах. Предвидени са около 4 млн. лв. за разплащане на дългове. Тези пари трябва да бъдат извадени от наш собствен приход. Едва ли има някой голям меценат да извади и да дари четири милиона да си покрием старите бакии и каквото и да било. Аз съм свикнал и съм научен да се справям сам с трудностите. В настоящия момент ние можехме тези четири милиона да ги инвестираме в Капиталовата програма /КП/  или други дейности, но ние ги нямаме просто. Разбирам големия негатив ще падне върху мене, защото кой разбира от финанси.  Разбираме например двама, трима  спецификата на всичката тази финансова материя, която разискваме. Аз съм длъжен да държа финансовата стабилност на Общината, защото вярвайте ми всичко друго след това е производно на финансовата стабилност. Първо трябва да имате здрави основи и тогава да строите къщата. Цифрите, които са заложени са реалистични и отразяват настоящата ситуация. Пак повтарям - Община Созопол в своето съществуване никога не е била в план за финансова оздравяване. Т.е. Общината е в състояние, в което трябва да й помагаме и да я извадим от този финансов батак, за да може да бъде в една добра финансова позиция.

К. Германова: Уважаеми г-н Кмете, бях приготвила доста въпроси, но след така преминалите комисии прецених, че няма мисъл. Ще задам един въпрос, но преди това ще кажа няколко думи защо ще гласувам по начина по който ще гласувам по-късно.  Първо на всички ви е ясно, сигурна съм, че Общинският съвет е този, който прави политиките в една община. За съжаление обаче, може би ще се повторя за съжаление този път ние не бяхме,  не беше потърсено нашето мнение за основната политика за новата финансова година т.е. за бюджета. Знам, ще кажете г-н кмете, пак, отново... Не. Нито се заяждам, нито нищо, просто искам да изкажа своето мнение, защото както казах на едната на другата  комисии, ще го кажа пак. Този общински съвет трябва да бъде уважаван. Не говоря за мен. Не говоря за конкретни хора. Говоря като цяло. Мисля, че колкото и да правите сравнение  и всеки един от тук присъстващите да търси някаква вина в предния общински съвет, не мисля, че може да я намери и не мисля, че ние трябва да се чувстваме виновни, затова, че сме гласували, защото да не кажа, че в 98-99% от случаите всички ние сме гласували ЗА" за всички политики, които ни е предлагал предишния кмет през последните 12 години. Въпреки, че се говори, че последните 12 години все едно не са съществували за тази Община. На мене ми е крайно обидно и неприятно. В този смисъл казвам, че общинският съвет беше пренебрегнат. Много е лесно г-н Кмете, просто се обадете преди да представите на МФ. Никой не иска да бъде в такова положение. Мислите ли, че ние го искаме. Да, ние също сме съгласни, че трябва да има рестрикции, така е. Моята политика също беше такава. Ние с Вас, г-н Кмете, когато се кандидатирахме очаквахме какво ще намерим. Очаквахме го. Но г-н Кмете, уважавайте общинския съвет. Уважаеми колеги, изисквайте го това. Този бюджет ще бъде приет - знам, защото имате мнозинство и няма лошо. Няма лошо, защото това мнозинство ще ви помогне да следвате Вашата политика. Политиката, заради която са Ви избрали, но уважавайте институцията Общински съвет. Следващият път, защото се очаква пак да бъдем в това състояние, обадете се  преди да представите бюджета в МФ и пак казвам - не коментирайте цифри пред общинския съвет, а просто си кажете визията. Това, което трябваше предварително да кажете, за да може общинският съвет да си каже своето мнение и след това го представете пред МВ, и тогава вече ние няма да сме поставени в позицията в която, ами каквото да направим все тая..... ..Може би ще кажете,  чувства се  обидена. Да, чувствам се обидена, защото в годините в които съм била председател на общинския съвет съм работила за това да бъде уважаван общинския съвет и Вие г-н Кмете, сте били член на този общински съвет и знаете, че никога не съм позволявала да се казва лоша дума или се направят неща срещу общинския съвет. Моето изказване сега е в тази насока, затова ще се въздържа  от този бюджет. Не защото не съм съгласна с този бюджет, а защото не съм съгласна с начина, по който беше представен на общинския съвет. Защото  се неглижира общинският съвет. Задавам въпрос: споменахте  в началото, когато ви задаваха въпроси, че се опитвате да намалите разходите за заплати в общинска администрация в същото време в проекта сте ни дали за бюджет на презентацията, която ни направихте, новите моменти в Закона за държавния бюджет има изискване в последното поленце, че: Проектобюджета за 2021 година, планира повече разходи за места дейност, както за заплати и издръжка, така и за инвестиционни разходи. Освен това, виждаме какъв е разхода за заплати. Нямам нищо против, просто искам да уточним в крайна сметка, ще увеличаваме ли заплатите или ще намаляваме заплатите, защото имаме 18% ръст спрямо миналогодишните планирани разходи за заплати. Благодаря Ви.

Г. Пинелов: И аз благодаря!

Т. Янакиев: Първо, не знам г-н Председател, аз в своята битност, като "кмет" не съм почувствал по някакъв начин да съм проявил неуважение към общинските съветници или към общинския съвет. Никога. Говорим за неща, които лично мене също ме засяга т, както каза г-жа Германова, че  е неуважение изработването на бюджета, а това всъщност е законният начин по който се изработва бюджет на община в такова финансово състояние, защото както казах никога преди това Община Созопол не е била в такъв финансов батак. Никога. Но сега е. Сега ние заедно трябва да направим необходимото общината да премине през това нещо и да стъпи здраво на краката си, и аз мисля, че сме на правилния път, защото от пет финансови показателя, по които светехме в червено,  в момента остава само един. Второ - предложенията, които се правеха по бюджета не са апокрифни. Община Созопол е открита институция. Всеки един от вас може да дойте при мен  на разговор или да си входира предложение, в което да заяви своите финансови претенции към изработване на бюджет. Винаги може да се направи нещо. Никой до сега не е направил такова нещо. Когато е дошъл при мене някой общински съветник, аз никога не съм проявил неуважение. Така,че не приемам това обвинение за неуважително отношение към общинските съветници и общинския съвет. Отговарям на въпроса: Има увеличение на заплатите по простата причина, че две години минималната работна заплата се увеличава. Една голяма част от персонала, който работи в Община Созопол, буквално работи на минимална работа заплата. Те се увеличават. Това увеличение от своя страна води до увеличаване и на други нива по веригата. Успоредно с това шокът да не е толкова голям. В предходната докладна коментирахме структурата за две години сме намалили персонала с близо 8,5 близо 9%, която по някакъв начин опитваме да минимизираме на общия пункт разхода за заплати, който върви нагоре затова. Същевременно ние се опитваме да намалим персонала, там където е възможно, за да може в някаква степен да компенсираме това увеличение. Естествено не можем да го направим с 18%, защото това би оказало  и влияние на качеството на работата и предоставянето на услугите към гражданите.

К. Германова: Реплика: Благодаря, г-н Кмете, въпроса ми за отношение към общинските съветници не беше само към мен, а беше като цяло към общинския съвет  и ще кажа защо. Освен всичко това, което се случва с бюджета, това продължава да се случва и с разни други докладни и идеи на кмета и на общинска администрация и директори а дирекции. Въпроси ми задават граждани - "ние за общински съвет ли гласувахме или има институция, която е над общинския съвет и се казва "Обществен съвет" и ще кажа защо? Защото дори и преди няколко дена ми се обадиха да ми задават въпроса какви промени ще настъпват в местата за локално паркиране и т.н.,  и бяха много учудени, как аз като общински съветник не съм запозната с докладната, която е била качена в страницата на обществения съвет. Интересно как докладна, която вътрешно е била входирана от г-н Петков е попаднала в обществения съвет, така че това е моето мнение, не искам отговор на това. Вие си правете изводите.  Благодаря.

Цв. Георгиев: Г-н Председател, имам предложение на ФК "Св. Никола" гр. Черноморец да завишим парите, които им отпускаме да завишим да не са  на  1 000 лв.

Обръщението ми е към общинските съветници от град Черноморец. Те са запознати и знаят как този клуб изнемогва. Ако си спомняте миналата година го обещахме на ФК . Предлагам да ги изравним с другите клубове и да им дадем 3 000 лв. Предлагам да се вземат от читалищата, защото миналата година им ги увеличихме, но те не са ги ползвали.

Панайот Рейзи - общински съветник: Добър ден на всички. Аз искам да коментирам приказките на кмета, че никога община Созопол не е била в такова състояние. Напротив г-н Кмете, вие бяхте общински съветник, когато община Созопол е била в такова финансово състояние. Финансите на Община Созопол много отдавна не стигат.Чисто и просто аз бях един кмет, който работех и никога не показвах и не коментирах, че в община Созопол няма пари. Докато политиката на кмета, който е  сега неговото поучаване да стане кмет е само една "няма пари"и толкова. Ако погледнем реално бюджета, който той предлага е същият, който ние го предлагаме 12 години. Разлика няма. Никаква разлика. Така, че аз не съм съгласен с г-н кмета , че "Община Созопол никога не е била в такова състояние." Ами аз ще му кажа, че 1999-2000 година, когато аз бях заместник-кмет на Община Созопол, нямахме пари да си плащаме заплатите, г-н Кмете. Само, че тогава го нямаше този закон за публичните финанси. След като го въведоха и много общини бяха във финансов колапс. В един момент за тези пет параметъра, за които той говори, които светели, но сега вече не светят, всички те са съвсем обикновени параметри. Дали свети или не свети, Община Созопол си съществуваше и нямаше проблем. В един момент аз прецених, че ако банката беше отпуснала 25 000 000 лв., сега в никакъв случай нямаше да се налага да се взима този безлихвен заем, само че, те дадоха 22 млн. лева и по този начин тези 3 млн. бяха необходими. Държавата има възможност да го даде този безлихвен заем и го даде. Лично г-н Янакиев е бил против заемите на Общината. А сега, г-н Янакиев, постоянно взима заеми. Първата година, когато отидох при него и му казах - г-н Кмете, направете нулева година, без КП, той предложи един бюджет, който МФ му го върнаха, защото той заложи на капитали инвестиции. Не може, разберете ме правилно. Рано или късно щеше да се стигне до тук, защото отрицателният бюджет на Община Созопол се случи, във връзка с европейските проекти, които през годините реализирахме. Навсякъде се появяваха недоплащания, задължения. Всъщност това в един момент ни докара до тук, че трябва малко да кажем СТОП. За съжаление това се случи в неговия мандат. Който и да беше кмет, и аз да бях ,и Красимира Германова да беше избрана за кмет трябваше да има стоп. Това е положението и стига само това, винаги има първи път, г-н Кмете. На Вас ви се падна и Вие ще издърпате колата. Така, че това ,че не сте знаели  какво е било - много добре сте знаели. Вие през цялото време бяхте общински съветник. Вие сте финансово грамотен човек и много добре сте знаели какво ви чака в Община Созопол. Това е. Благодаря. Аз ще гласувам въздържал се на този бюджет, който го е предложил кмета, това е бюджета на Панайот Рейзи. Когато във всичките години Панайот Рейзи го е предлагал и той винаги се е въздържал, когато е дошло време да гласува бюджета, затова и аз сега ще гласувам въздържал се. Благодаря.

Т. Янакиев: Г-н Георгиев, искам да ви кажа, че в заявката, която чета сега от ФК "Св. Никола" гр. Черноморец.., финансирането, което те са поискали е в размер на 1 000 лв.т.е. те са поискали нещо, което аз ви предлагам. Това по въпроса на г-н Георгиев.

Относно казаното от г-н Рейзи - изрече един куп да не кажа "лъжи", манипулации ли какво? Първо, да смея да твърдя, че съм финансова грамотен човек и мога да чета бюджети  и каквото ви дойде на акъла във финансовите документи. Искам да кажа, че да, една много голяма част от нещата, които бяха заложени в бюджета, бяха ясни с изключение на тези около  2 млн. лева към РИОСВ. И като тръгнахме да водим разговори, в които вие да ми казвате какво аз да направя или не, аз ви попитах защо не са платени тези пари и Вие ми казахте, че можело и да не ги плащате. Може, но не е така, защото така е регламентиран в Закона за управление на отпадъците. Аз за тези неща не знаех. Не знаех за 1,8 млн. лв, които не бяха платени към РИОСВ, това от своя страна изкривява абсолютно всичко. Относно миналогодишния бюджет, вие всички знаете много добре, че  собствените средства, които бяха заложени в КП бяха в размер на 300 000 лв. от които 150 000 от ШЕЛ. Т.е. 150-160 000 лв.- ми това не е ли нулева година? 150 000 лв. на фона на тези милиони, това не е ли нулева година.

Относно задълженията на Общината. Когато поех аз кметския пост ние имахме задължения в най-различни форми почти 27 млн. лв. Това означава, че съотнесено към собствените приходи ние имаме съотношение 2:1. Кога е било това нещо? Аз не съм бил общински съветник в мандата, когато сте бил заместник-кмет, но в  мандатите, когато аз съм бил общински съветник от 2003-2007 и от...2011година...

Г-н Рейзи се намесва без да му е дадена думата.

Т. Янакиев: Г-н Пинелов, искам да се води заседанието коректно. Аз стоях и слушах. Никога не си позволявам за прекъсвам, моля ви се да не ме прекъсват. Ако продължат да ме прекъсват, спирам дебатите и това е.

Г. Пинелов: Г-н Янакиев, ясно, че някои колеги не разбраха, че трябва да се изслушваме и си изключват микрофоните, когато не им е дадена думата.

Т. Янакиев: Хайде да кажем така, ще си кажа думата и повече няма да кажа нищо. Кой както иска така да гласува. Аз само казвам цифри и моето желание е, както вече го казах, да преминем през това изпитание. И ще го направя. Аз няма да го направя сам, аз ще го направя с вашата помощ, защото вие сте хората, които трябва да гласуват този бюджет. Аз само го предлагам, но смея да твърдя, че правя едно честно предложение към вас и оценяйки всички рискове, които има в този бюджет. Най-малко за собственият ми имидж погледнато реално, защото ние трябва да ги направим тези плащания. Не може. Тези 4 млн.,  които искаме да разплатим тази година като дългове, вярвайте ми в моя мандат 40 стотинки от тях не са натрупани. Разбирате ли ме какво искам да кажа, без да обидя някой. Никога не съм искал да обидя някой или пък неуважително да се държа към някой, обаче аз това, което се опитвам да направя е да върна финансовата стабилност на Общината. Кой каквото иска за разправя. Не аз съм казал, че Община Созопол е финансова нестабилна. Казало го е МФ преди две години, когато ни вкараха в тази процедура. Относно тези критерии - това са изключително важни и отговорни неща и отношението към тези работи показа и към много други работи към отношението в живота.

Благодаря Ви, г-н Пинелов, аз повече думата няма да взимам.

С. Лулева: Г-н Кмете, г-н Председател на Общинския съвет, колеги, аз искам само да кажа, че във връзка с този бюджет, аз няма да го подкрепя и няма да го подкрепя във всичкото това нещо, което се изказа г-жа Германова, в лицето на всички дебати, които се водиха по време на комисиите. Аз имах конкретно предложение, защото знам, че бюджетът трябва да е балансиран и знам от къде да се вземат пари и на кого да се дадат, само, че за съжаление, аз лично за себе си знам, че това няма да бъде подкрепено от моите колеги в 99.9%.  Дори и да го предложа в каквато и да било форма, то няма да бъде подкрепено още повече, че г-н Илияна Стефанов го каза а комисията- на нас ни се предлага бюджет, които вече е одобрен. Всички сме на ясно, че на общината в някакви срокове трябва да й се гласува този бюджет и той да бъде приет, за да може Общината да продължи да работи. Извинявайте, но аз като не мога да си направя предложение, защото това предложение ще изисква след това одобрение, за какво да го правя? Абсолютно безсмислен е начинът, по който се проведоха тези комисии. Начинът на водене на работата в една и съща посока. За мен е абсолютно излишно нещо. Имах предложение конкретно. Можех да кажа как да стане. Даже не виждам смисъл да го правя.

Цв. Георгиев: Мога да похваля администрацията, че на един футболен отбор са дали на 100% това, което са потърсили, защото разбрах, че само 30%.., но аз смятам, че са крайно малко и не достатъчно средствата на ФК" Св. Никола" гр. Черноморец, затова предложението ми е такова, да бъде наравно с другите спортни клубове. Не смятам, че клуб  Черноморец е нещо по-малко от друг спортен отбор или клуб. Пример: "Спорт помага на спорт" и всеки да даде по 1 % и да се даде на отбора, на който е дадено най-малко. Благодаря и търся подкрепа от общинските съветници от Черноморец. Знам, че те също са запознати, че там има нужда. Благодаря.

Г-н Бардуков от общинска администрация, относно предложението да се вземе от парите на читалищата, обясни че това не е възможно, защото в някои читалища са заложени за носии, в някои са предвидени за нещо през 2021 г., но това как ще се разходват средствата на читалищата, го решава Читалищното настоятелство и това, че не са изхарчени парите не означава, че не са усвоени.  Относно спортните клубове даде: пример със спортен клуб "Киборг Созопол": " Клубовете, които не са усвоили средствата, примерно клуб "Киборг"миналата година въпреки, че в лицето на ДМФ, въпреки корона ситуацията наемите не бяха приспаднати, а този клуб работи с деца, като им осигурява абсолютно безплатен достъп..... Всички спортни клубове, които развиват дейност и ако короната се вдигне и имат възможност да развиват своята дейност, ще им бъде съдействано да си намерят спонсори.

Цв. Георгиев: Благодаря за разяснението, дано следващия път това разяснение да е на по-ранен етап, а не по време на сесия, когато отправяме предложения. Не е важно от къде ще се вземат парите, а къде ще се дадат е по-важно, така че моето предложение е такова.

Св. Лулева: Във връзка с това, което каза г-н Бардуков. Мисля, че г-н Бардуков, информацията ви не е достатъчно достоверна. Тук ще говора от позиция на управител на ВМК  и спортен клуб "Киборг". Абсолютно не е вярно това, че държавата не е приспаднала наеми. Напротив. И в предната епидемична обстановка, ние приспаднахме наемите за времето в което този клуб не е работил. Ние приспаднахме наемите на наетите помещения, които са в сградата на ВМК. Сега за тази епидемична обстановка ние приспадаме наема на спортен клуб "Киборг". В момента водя процедура и преписка за това да бъдат освободени от 50% от заплащане на наемите, въпреки че са отворени и са стартирали дейността си от 04 февруари, защото съгласно заповедта, те имат правото да работят на 50% капацитет, така че много ви се моля, нека да не се пускат разни, ето такива неща в пространството, които не кореспондират с истината. Благодаря!

Анета Филипова: Изказвам се окато съветник, който за пръв път в живота си заема тази позиция, участвам като член в комисии и съм председател на комисия, която включва и коментираната дейност. Аз също съм на мнение, че не могат да се отнемат пари от читалищата. За момента са спрели своята дейност, но са ги планирали за дейност.  Искам да кажа нещо друго, присъствам на всички комисии, колегите мълчат, г-н Рейзи непрекъснато казва "давай, давай". Изобщо не коментира нищо по тези докладни. Явно очакват да дойде сесия и  явно пиар ли си правят някои колеги, не знам. За мен е много странно. По отношение на предложенията, аз съм много обикновен човек. За мене не е нужно да дойдат да ме калесат с бъклица, за да си кажа мнението. В много от случаите сама съм си правила предложенията и съм си ги входирала във фронт офиса на Общината. Мисля, че затова са комисиите. Не е нужно да си правим пиар и излишно да нажежаваме обстановката, като спираме прогресивното развитие на Община Созопол на базата на личния си пиар.

П. Рейзи: Отговарям на г-жа Филипова: - "давай, давай" казвам, когато сме в комисия по законност, когато трябва да разглеждаме законността на докладните, които трябва да влезнат на сесия. Значи принципно там сме събрани да ги гледаме, дали са законосъобразни и всичко е приложено към тях и т.н .Защото щом кмета ги е внесъл с този голям екип, който има нашия кмет, те много добре знаят, дали са законни или не. Не виждам смисъл за нещо, което е законно да го разглеждаме излишно. Второ, по отношение на ситуацията в нашия Общински съвет мнозинството е ясно в момента. Много пъти в комисия, когато поставим въпроси в тези комисии го има същото мнозинство и много пъти нашите предложения дори и да бъдат добри, дори и да бъдат от полза на работата на кмета, те са отхвърлени, защото ги предлагаме ние. И затова г-жо Филипова, аз преценявам не да си правя пи ар по време на сесията, а чисто и просто да го коментирам по време на сесията и тогава всички ние, които сме на тази сесия 17 общински съветника, дано някои от вашите групи да разбере, какво сме предложили. По същия начин много пъти се отхвърля и на сесия. Никакъв пиар не си правим г-жо Филипова, чисто и просто аз знам кога и къде да поставя въпросите си.

А. Филипова: Г-н Рейзи, от всички комисии се води протокол, пазят се записи, ако имате такъв голям интерес да чуете  и прочетете ще видите в протоколите, че не се правят никакви предложения.

Г. Пинелов: Тези протоколи г-жо Филипова са обявени на сайта на Общинския съвет.

А. Филипова: Именно.

П. Рейзи: Г-н Председател,  ние сме опозиция и до сега не знам да има случай да сме направили предложение и вашата група да са го приели. Само за един случай си спомням, че много дебатирахме..

С. Лулева: Аз само искам да вметна, че по правилник ние имаме право да направим своите предложения по време на сесията. Не коментирам дали се правят предложения по време на комисиите или не се правят, но все пак ние имаме право да правим предложения по време на сесията.

Г. Пинелов: Няма проблем. Винаги сте в правото си така, че г-н Рейзи иска да вземе думата, но явно е в движение и прекъсва. Всички гледате, няма как да го свържем. Колеги, други въпроси?

Ст. Андонов: Относно изказването на г-н Рейзи, аз втори мандат съм общински съветник. Той явно сега се чувства така, както аз се чувствах предния мандат, когато те имаха болшенство, си гласуваха без да се съобразяват с нас. Ще дам само един пример: бях предложил само едно нещо елементарно - наименование на улици, не било разглеждано от тяхната група и не го разгледаха. Ами по същия начин сега той се чувства. Ние не го правим нарочно обаче.

Г. Пинелов: Благодаря г-н Андонов, но вижте се с г-н Рейзи и се изяснете извън ефир.

Ст. Андонов: Относно предложението на г-н Георгиев: миналата година предложи да вземем пари да дадем на читалищата. Тази година предлага да вземем от читалищата да дадем на футболния отбор. Добре, ама футболният отбор има заявени 1 000 лв. и общинска администрация му предоставя 1 000 лв. След като не е поискал повече, ние защо ще се натискаме да му дадем повече?

Г. Пинелов: Да, разбирам ви. Г-н Георгиев е в правото си да направи каквото и да било предложение, и от тук нататък дали ще бъде прието е друг въпрос.

Андонов: Ами човека не ги иска, защо да му ги даваме.

Г. Пинелов: Вие сте абсолютно прав. Редно е да се съобразим с неговата воля.

А. Николов: Изказвам своето несъгласие относно това, което каза г-н Рейзи, че заимстваме същите политики и бюджети като неговите. Напротив, нашите са по-различни с непопулярни мерки. Както виждате от пет показателя вече фигурира в един Созопол. И община Созопол е изпаднала в тази ситуация не защото не е имала пари, а защото не е била коректен платец към контрагенти, към  РИОСВ и т.н.

 Г. Пинелов: Г-н Георгиев, имате за пореден път думата.

Цв. Георгиев: Благодаря г-н Председател, благодаря ви и затова, че на всеки давате думата и много добре си вършите работата и всеки може да се изкаже. Искам само да кажа на нещо на г-жа Филипова.Уважаема г-жо Филипова -  ние ни си правим пиар. Това е нашата работа и нашето задължение. Ако Вие смятате, че това е пиар, правете си и Вие. Аз лично вашите пиар такива добри дела,  аз лично ще ги подкрепя, а пък Вие си го смятайте пиар ли е или не е пиар. Моля Ви, се много, не вменявайте на хората, че сме дошли да си правим пиар. В крайна сметка ние сме избрани от хората да им помагаме и там, където не се случват нещата по техни дела, ние да им помагаме. Да ви подскажем на вас, които сте болшинството  и вие ако можете направете си този пиар. Нашата дейност не е  пиар. Нашата дейност е за всички. За всички, запомнете го дори.

А. Филипова:Свързано е с Правилника - нямам нужда от пиар. Мене ме познават всички. От най-ранните ми корени. Струва ми се, че по правилник, изказванията на някои колеги прехвърлиха правилника.

Г. Пинелов: Гледам да съм толерантен, пред вид това, че сме в такава обстановка. Знам, следя по часовник, но заради обстоятелствата спазвам добрия тон.

Цв. Георгиев: Тъй, като г-н Андонов спомена моето име относно моето предложение, че искам да вземем от парите на читалищата просто го вмятам, че едни ползват, други не ползват. Има от къде да се вземат парите и мисля, че кметът и неговия екип ще се справят. Благодаря!

Г. Пинелов: Колеги въпроси и коментари, изглежда, че нямате. Аз ще изкажа едно мнение относно предложението на г-н Георгиев. Аз също съм на мнението, което г-н Андонов каза. Не е редно да се нарушава волята, в случая с ФК "Св. Никола", който е поискал 1 000 лв., за разлика от други спортни клубове, които не са удовлетворени в 100% от исканията си, той е удовлетворен. Аз лично ще гласувам сумата, която той е поискал и тя е заложена в бюджета. Благодаря. Давам пет минути почивка. Напомням да си изключите микрофоните. Бъдете точни.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

След почивката, г-н Пинелов направи проверка на кворума. Кворум имаше, присъстваха 15 общински съветника и заседанието продължи.

 

Г. Пинелов: Колеги подлагам на гласуване предложението на г-н Цветелин Георгиев: по т.4.3.2..,на ФК" СВ. Никола да бъдат отпуснати З 000 лв." . Който е съгласен с това предложение, моля да гласува:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ПРОТИВ

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ -  ПРОТИВ

СТАНИМИР АНДОНОВ –  ПРОТИВ

АНЕТА ФИЛИПОВА – ПРОТИВ

АНДРЕЙ НИКОЛОВ –  ПРОТИВ

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ПРОТИВ

СТАМАТ СТАМАТОВ – ПРОТИВ

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ПРОТИВ  

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ПРОТИВ

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -  - - - - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – - - - - - - -- -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:2
Против: 9
Въздържали се: 4

Предложението не се приема.

Колеги, влизаме в процедура на гласуване:

Д. Господинова:

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 8 562 933 лв.,в т.ч.:

1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 7 612 149лв.

1.1.1.2.Финансиране в размер на 950 784 лв., в т.ч.

1.1.1.3.Преходен остатък от 2020 г. в размер  на 950 784 лв./Приложение №1/

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:
ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -  - - - - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – - - - - - - - - - - -

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – - - - - - - -- -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:10
Против: 0
Въздържали се: 4

Общо гласували: 14

 

Д. Господинова:

1.1.2.Приходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности в размер на 14 662 067 лв., в т.ч:

1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 7  729 076 лв./ Приложение № 1 /

1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 8 929 833 лв. /Приложение №1/

1.1.2.3.Трансфери за местни дейности от ЦБ в размер на 766 000 лв., в т.ч.

1.1.2.3.1.Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 622 200 лв.

1.1.2.3.2.Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 143 800 лв.

1.1.2.4.Трансфери между бюджети /Царево, Приморско/  в размер на 630 000 лв.

1.1.2.5.Временни безлихвени заеми в размер на (-) 1 451 737 лв.

1.1.2.6.Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС в размер на 145 000 лв.

1.1.2.7.Финансиране в размер на(-) 2 086 105 лв., в т.ч.

    1.1.2.7.1.Друго финансиране -§ 93-36 - за отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците в размер на (-) 915 801 лв.

     1.1.2.7.2. Погашения по заеми от банки в страната (-) 2 100 000 лв.

    1.1.2.7.3. Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове -(-) 12 381 лв.

    1.1.2.7.4.Преходен остатък в левове по сметки от 2020г. в размер на 841 904 лв./ Приложение №1 и Приложение № 5/30/

    1.1.2.7.5.Преходен остатък в левова равностойност по валутни сметки от 2020г. в размер на 100 173 лв./Приложение №1/

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме.

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -  - - - - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – - - - - - - - - - -

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – - - - - - - -- -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 9
Против: 0
Въздържали се: 5

Общо гласували: 14

Д. Господинова:

1.1. По приходите в размер на 23 225 000 лв. /съгласно Приложение № 1/, както ги гласувахме

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме.
ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -  - - - - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – - - - - - - - - - --

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – - - - - - - -- -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 9
Против: 0
Въздържали се: 5

Общо гласували: 14

 

Д. Господинова:

1.2.1.За делегирани от държавата дейности в размер на 8 562 933 лв.

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -  - - - - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – - - - - - - - - - -

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – - - - - - - -- -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:9
Против: 0
Въздържали се: 5

Общо гласували: 14

 

Д. Господинова:

1.2.2.3а допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със собствени средства в размер на 1 722 300 лв.

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме.

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -  - - - - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – - - - - - - - - - -

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – - - - - - - -- -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 9
Против: 0
Въздържали се: 5

Общо гласували: 14

 

Д. Господинова:

1.2.3. За местни дейности в размер на 12 939 767 лв. в т.ч. и разчет на разходите по кметствата, съгласно Приложения № 2 до 23.

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -  - - - - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – - - - - - - - - - -

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – - - - - - - -- -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 9
Против: 0
Въздържали се: 5

Общо гласували: 14

 

Д. Господинова:

1.2. По разходите в размер на 23 225 000 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения № от 2 до 11, както ги гласувахме

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -  - - - - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – - - - - - - - - - -

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – - - - - - - -- -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 9
Против: 0
Въздържали се: 5

Общо гласували: 14

Д. Господинова:

1.3.Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо.

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -  - - - - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – - - - - - - -- -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 9
Против: 0
Въздържали се: 6

Общо гласували: 15

 

Д. Господинова:

 1. Приема бюджета на Община Созопол за 2021г. както ги гласувахме:

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме.

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -  - - - - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – - - - - - - -- -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 9
Против: 0
Въздържали се: 6

Общо гласували: 15

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №335

1.Приема бюджета на Община Созопол за 2021г. както следва:

1.1. По приходите в размер на 23 225 000 лв. /съгласно Приложение № 1/, в т.ч.:

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 8 562 933 лв., в т.ч.:

1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 7 612 149 лв.

1.1.1.2.Финансиране в размер на 950 784 лв., в т.ч.

1.1.1.3.Преходен остатък от 2020г. в размер  на 950 784 лв./Приложение №1/

1.1.2.Приходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности в размер на 14 662 067 лв., в т.ч:

1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 7  729 076 лв./ Приложение № 1 /

1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 8 929 833 лв. /Приложение №1/

1.1.2.3.Трансфери за местни дейности от ЦБ в размер на 766 000 лв., в т.ч.

1.1.2.3.1.Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 622 200 лв.

1.1.2.3.2.Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 143 800 лв.

1.1.2.4.Трансфери между бюджети /Царево, Приморско/  в размер на 630 000 лв.

1.1.2.5.Временни безлихвени заеми в размер на (-) 1 451 737 лв.

1.1.2.6.Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС в размер на 145 000 лв.

1.1.2.7.Финансиране в размер на (-) 2 086 105 лв., в т.ч.

    1.1.2.7.1.Друго финансиране -§ 93-36 - за отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците в размер на (-) 915 801 лв.

     1.1.2.7.2. Погашения по заеми от банки в страната (-) 2 100 000 лв.

    1.1.2.7.3.Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове -(-) 12 381 лв.

    1.1.2.7.4.Преходен остатък в левове по сметки от 2020г. в размер на 841 904 лв./ Приложение №1 и Приложение № 5/30/

    1.1.2.7.5.Преходен остатък в левова равностойност по валутни сметки от 2020г. в размер на 100 173 лв./Приложение №1/

1.2. По разходите в размер на 23 225 000 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения № от 2 до 11, в т.ч.;

1.2.1.За делегирани от държавата дейности в размер на 8 562 933 лв.

1.2.2.3а допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със собствени средства в размер на 1 722 300 лв.

1.2.3.За местни дейности в размер на 12 939 767 лв. в т.ч. и разчет на разходите по кметствата, съгласно Приложения № 2 до 23.

1.3.Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо.

 

Д. Господинова:

2.Приема инвестиционната програма за 2021г. в размер на 1 972 830 лв.в т.ч., по обекти, съгласно Приложение №24.

2.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 622 200 лв. по обекти, съгласно Приложение №24.

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -  - - - - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – - - - - - - -- -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 9
Против: 0
Въздържали се: 6

Общо гласували: 15

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №336

 1. Приема инвестиционната програма за 2021г. в размер на 1 972 830 лв.в т.ч., по обекти, съгласно Приложение №24.

2.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 622 200 лв. по обекти, съгласно Приложение №24.

 

Д. Господинова:

3.Одобрява обща численост на персонала и утвърждава разходите за заплати през 2021 г., на община Созопол без институциите от системата на предучилищно и училищно образование, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение №25, в т.ч.

3.1.За дейност 122 „Общинска администрация“ – 120 броя служители, от които 35 броя служители осигурени със средства от държавния бюджет и 85 броя служители осигурени с общински приходи.

3.2.Справка за разпределението на плановите разходи за заплати за 2021г., съгласно Приложение № 26.

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -  - - - - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – - - - - - - -- -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 9
Против: 0
Въздържали се: 6

Общо гласували: 15

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №337

 1. Одобрява обща численост на персонала и утвърждава разходите за заплати през 2021 г., на община Созопол без институциите от системата на предучилищно и училищно образование, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение №25, в т.ч.

3.1.За дейност 122 „Общинска администрация“ – 120 броя служители, от които 35 броя служители осигурени със средства от държавния бюджет и 85 броя служители осигурени с общински приходи.

3.2.Справка за разпределението на плановите разходи за заплати за 2021г., съгласно Приложение № 26.

 

Д. Господинова:

4.3.1.Читалища в размер на 263 648 лв.,в т.ч.;

-за читалище гр. Созопол – 122 840 лв., в т.ч. 8 000 лв. – дофинансиране;

-за читалище - с.Атия – 11 484 лв.;

-за читалище - с.Зидарово – 11 484 лв.;

-за читалище - с.Индже войвода – 5 742 лв.;

-за читалище - с.Крушевец- 11 484 лв.;

-за читалище - с.Присад – 5 742 лв.;

-за читалище - с. Росен – 22 968 лв.;

-за читалище - с. Равна гора- 22 968 лв.;

-за читалище - с.Равадиново – 17 226 лв.;

-за читалище-гр.Черноморец.- 31 710 лв.., в т.ч. 3 000 лв. – дофинансиране;

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме.

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -  - - - - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – - - - - - - -- -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 10
Против: 0
Въздържали се: 5

Общо гласували: 15

 

Д. Господинова:

4.3.2.Спортни клубове, развиващи спортната дейност на територията на общината за спортно състезателна дейност – 235 000 лв., в т.ч.:

-за футболен клуб - гр.Созопол –192 000 лв.;

-за гребен клуб - гр.Созопол - 15 000 лв.;

- за спортен клуб "Киборг" - гр.Созопол - 3 000 лв.;

-за спортен клуб „Олимп" - гр.Созопол - 3 000 лв.;

-за спортен клуб по борба "Ангел Гочев” Община Созопол - 15 000 лв.;

-за плувен клуб „Бриз” Созопол – 3 000 лв.;

-за спортен клуб „Спартак-Созопол” гр.Созопол - 3 000 лв.;

-за футболен клуб „Свети Никола” гр.Черноморец – 1 000 лв.;

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -  - - - - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – - - - - - - -- -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ПРОТИВ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 9
Против: 1
Въздържали се: 5

Общо гласували: 15

 

Д. Господинова:

4.3.3.Организации с нестопанска цел – 12 000 лв.,в т.ч.:

-на Сдружение на инвалидите - Созопол в размер на 1 000 лв.;

-на Сдружение "Съюз на слепите в България" - териториална съюзна организация на слепите в гр.Бургас в която членуват и жителите на Община Созопол с тежки зрителни увреждания в размер на 1 000 лв.;

-на Сдружение за „Българо - гръцко приятелство" гр.Созопол в размер на 2 000лв.;

-на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва гр.Созопол в размер на 2 000 лв.Средствата се отпускат за финансово подпомагане на съюза с цел, разнообразяване на дейността му и осигуряване изпълнението на плана на организацията.;

- на Независимо женско сдружение "Света Марена" - Община Созопол – 2 000 лв.;

-на Тракийско дружество „ЯНИ ПОПОВ" гр.Созопол в размер на  2 000 лв.;

- на Гражданско сдружение „ ЕЛПИДА “ – 2 000 лв.;

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме.

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -  - - - - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – - - - - - - -- -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 11
Против: 0
Въздържали се: 4

Общо гласували: 15

Д. Господинова:

4.Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:

4.1.Членски внос - 19 500 лв.

4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет в размер на 50 000 лв., както следва:

4.2.1.Утвърждава сумата от 16 500 лв. средства за помощи, които не са на основание на Закона за Семейни помощи за деца и Закона за социално подпомагане.

4.2.2.Утвърждава еднократна помощ в размер до 1 000 лв. за отглеждане за всяко новородено дете за жителите на община Созопол, с общ размер на разходите за 2021г. 33500 лв. и се изплаща съгласно приетите от Общински съвет Созопол критерии и регламент.

4.3.Субсидии, както ги гласувахме в 4.3.1., 4.3.2. и 4.3.3.

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме.

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -  - - - - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – - - - - - - -- -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 12
Против: 0
Въздържали се: 3

Общо гласували: 15

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №338

4.Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:

4.1.Членски внос - 19 500 лв.

4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет в размер на 50 000 лв., както следва:

4.2.1.Утвърждава сумата от 16 500 лв. средства за помощи, които не са на основание на Закона за Семейни помощи за деца и Закона за социално подпомагане.

4.2.2.Утвърждава еднократна помощ в размер до 1 000 лв. за отглеждане за всяко новородено дете за жителите на община Созопол, с общ размер на разходите за 2021г. 33 500 лв. и се изплаща съгласно приетите от Общински съвет Созопол критерии и регламент.

4.3.Субсидии за:

4.3.1.Читалища в размер на 263 648 лв., в т. ч.;

- за читалище гр.Созопол – 122 840 лв., в т.ч. 8 000 лв. – дофинансиране;

- за читалище - с. Атия – 11 484 лв.;

- за читалище - с. Зидарово – 11 484 лв.;

- за читалище - с. Индже войвода – 5 742 лв.;

- за читалище - с. Крушевец- 11 484 лв.;

- за читалище - с. Присад – 5 742 лв.;

- за читалище - с. Росен – 22 968 лв.;

- за читалище - с. Равна гора- 22 968 лв.;

- за читалище - с. Равадиново – 17 226 лв.;

- за читалище - гр.Черноморец.- 31 710 лв. ., в т.ч. 3 000 лв. – дофинансиране;;

4.3.2.Спортни клубове, развиващи спортната дейност на територията на общината за спортно състезателна дейност – 235 000 лв., в т. ч.:

- за футболен клуб - гр.Созопол – 192 000 лв.;

- за гребен клуб - гр.Созопол - 15 000 лв.;

- за спортен клуб "Киборг" - гр. Созопол - 3 000 лв.;

- за спортен клуб „Олимп" - гр.Созопол - 3 000 лв.;

- за спортен клуб по борба "Ангел Гочев” Община Созопол - 15 000 лв.;

- за плувен клуб „Бриз” Созопол – 3 000 лв.;

- за спортен клуб „Спартак-Созопол” гр.Созопол - 3 000 лв.;

- за футболен клуб „Свети Никола” гр.Черноморец – 1 000 лв.;

4.3.3.Организации с нестопанска цел – 12 000 лв., в т. ч.:

- на Сдружение на инвалидите - Созопол в размер на 1 000 лв.;

-на Сдружение "Съюз на слепите в България" - териториална съюзна организация на слепите в гр.Бургас в която членуват и жителите на Община Созопол с тежки зрителни увреждания в размер на 1 000 лв.;

- на Сдружение за „Българо - гръцко приятелство" гр.Созопол в размер на 2 000лв.;

- на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва гр.Созопол в размер на 2 000 лв. Средствата се отпускат за финансово подпомагане на съюза с цел, разнообразяване на дейността му и осигуряване изпълнението на плана на организацията.;

- на Независимо женско сдружение "Света Марена" - Община Созопол – 2 000 лв.;

- на Тракийско дружество „ЯНИ ПОПОВ" гр.Созопол в размер на  2 000 лв.;

- на Гражданско сдружение „ ЕЛПИДА “ – 2 000 лв.;

 

Д. Господинова:

5.1.СБКО до 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати на лицата назначени по трудови правоотношения.

5.2.Безплатно представително и работно облекло в размер на250 лв. на работник/служител – ново назначен по ТПО и приравнени към ТПО от Закона за администрацията, включително второстепенни разпоредители с бюджетни средства без педагогически персонал във функция ,,Образование" и за закупуването на униформено теренно облекло на ОП „ Общински гори и озеленяване“ – Созопол в размер на 350 лв.

5.3.Разходи за представителни цели в размер на 18 000 лв. /до 2% от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“ § 10-00-издръжка за Кмета на Общината и 1% от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“ § 10-00 за Председателя на Общински съвет./за представителните цели- посрещане, престой и изпращане на гости и делегации, нощувки, консумация на храна и напитки, организиране на делови срещи, тържества, развлекателни мероприятия, екскурзии/;

в т.ч.

-за Кмета на Общината – 13 000 лв.;

-за Председателя на Общински съвет - 5 000 лв.;

5.4.Утвърждава разходи за организиране на културни мероприятия в Общината в размер на 170 199 лв., в т.ч.:

- за гр.Созопол – 109 199, в т.ч. за рекламни материали по културната програма- 10 000 лв.

- за гр.Черноморец - 35 000 лв.;

- за останалите села в общината – 26 000 лв.

5.5. Утвърждава 550 броя обслужвани лица в ДСП;

5.6.Утвърждава 70 броя деца в ДМК гр.Созопол.

5.7.Утвърждава средна посещаемост в „Детски градини” – 11 деца в група и храноден на 1 дете до 2,90 лв.

5.8.Утвърждава средства в размер на 9 000 лв. за масова физкултура за деца и младежи в Община Созопол.

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -  - - - - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – - - - - - - -- -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 9
Против: 0
Въздържали се: 6

Общо гласували: 15

 

Д. Господинова:

5.9. Утвърждава показателите по чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ за кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет, съгласно Приложения №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21 в т.ч. и:

- за кметство - с.Атия – 71 484 лв., в т.ч. 11 484 лв. за делегирана от държавата дейност за 1 читалище със субсидирана численост 1 щат и за издръжка на местни дейности в размер на 60 000 лв.;

- за кметство - с.Зидарово – 71 484 лв., в т.ч. 11 484 лв. за делегирана от държавата дейност за 1 читалище със субсидирана численост 1 щат и за издръжка на местни дейности в размер на 60 000 лв.;

- за кметство - с.Индже войвода – 35 742 лв., в т.ч. 5 742 лв. за делегирана от държавата дейност за 1 читалище със субсидирана численост 0,5 щата и за издръжка на местни дейности в размер на 30 000 лв.;

- за кметство - с.Крушевец – 71 484 лв., в т.ч. 11 484 лв. за делегирана от държавата дейност за 1 читалище със субсидирана численост 1 щат и за издръжка на местни дейности в размер на 60 000 лв.;

- за кметство - с.Присад – 35 742 лв., в т.ч. 5 742лв. за делегирана от държавата дейност за 1 читалище със субсидирана численост 0,5 щата и за издръжка на местни дейности в размер на 30 000 лв.;

- за кметство - с.Росен – 82 968 лв., в т.ч. 22 968 лв. за делегирана от държавата дейност за 1 читалище със субсидирана численост 2 щата и за издръжка на местни дейности в размер на 60 000 лв.;

- за кметство - с.Равна гора – 82 968 лв., в т.ч. 22 968 лв. за делегирана от държавата дейност за 1 читалище със субсидирана численост 2 щата и за издръжка на местни дейности в размер на 60 000 лв.;

- за кметство - с.Равадиново – 77 226 лв., в т.ч. 17 226 лв. за делегирана от държавата дейност за 1 читалище със субсидирана численост 1,5 щата и за издръжка на местни дейности в размер на 60 000 лв.;

- за кметство - с.Вършило – 30 000 лв., за издръжка на местни дейности в размер на 30 000 лв.;

- за кметство - с.Габър – 30 000 лв., за издръжка на местни дейности в размер на 30 000 лв.;

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме.

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -  - - - - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – - - - - - - -- -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 10
Против: 0
Въздържали се: 5

Общо гласували: 15

 

Д. Господинова:

5.Приема следните лимити за разходи: - както ги гласувахме от т.5.1. до 5.9. - включително

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -  - - - - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – - - - - - - -- -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 9
Против: 0
Въздържали се: 6

Общо гласували: 15

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №339

 

5.Приема следните лимити за разходи:

5.1.СБКО до 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати на лицата назначени по трудови правоотношения.

5.2.Безплатно представително и работно облекло в размер на 250 лв. на работник/служител – ново назначен по ТПО и приравнени към ТПО от Закона за администрацията, включително второстепенни разпоредители с бюджетни средства без педагогически персонал във функция ,,Образование" и за закупуването на униформено теренно облекло на ОП „ Общински гори и озеленяване“ – Созопол в размер на 350 лв.

5.3.Разходи за представителни цели в размер на 18 000 лв. /до 2% от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“ § 10-00-издръжка за Кмета на Общината и 1% от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“ § 10-00 за Председателя на Общински съвет./за представителните цели- посрещане, престой и изпращане на гости и делегации, нощувки, консумация на храна и напитки, организиране на делови срещи, тържества, развлекателни мероприятия, екскурзии/;

в т.ч.

-за Кмета на Общината – 13 000 лв.;

-за Председателя на Общински съвет - 5 000 лв.;

5.4.Утвърждава разходи за организиране на културни мероприятия в Общината в размер на 170 199 лв., в т. ч.:

- за гр.Созопол – 109 199, в т.ч. за рекламни материали по културната програма- 10 000 лв.

- за гр.Черноморец - 35 000 лв.;

- за останалите села в общината – 26 000 лв.

5.5. Утвърждава 550 броя обслужвани лица в ДСП;

5.6.Утвърждава 70 броя деца в ДМК гр.Созопол.

5.7.Утвърждава средна посещаемост в „Детски градини” – 11 деца в група и храноден на 1 дете до 2,90 лв.

5.8.Утвърждава средства в размер на 9 000 лв. за масова физкултура за деца и младежи в Община Созопол.

5.9.Утвърждава показателите по чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ за кметствата и неселените места с кметски наместници, с изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет, съгласно Приложения №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21 в т.ч. и:

- за кметство - с.Атия – 71 484 лв., в т.ч. 11 484 лв. за делегирана от държавата дейност за 1 читалище със субсидирана численост 1 щат и за издръжка на местни дейности в размер на 60 000 лв.;

- за кметство - с.Зидарово – 71 484 лв., в т.ч. 11 484 лв. за делегирана от държавата дейност за 1 читалище със субсидирана численост 1 щат и за издръжка на местни дейности в размер на 60 000 лв.;

- за кметство - с.Индже войвода – 35 742 лв., в т.ч. 5 742 лв. за делегирана от държавата дейност за 1 читалище със субсидирана численост 0,5 щата и за издръжка на местни дейности в размер на 30 000 лв.;

- за кметство - с.Крушевец – 71 484 лв., в т.ч. 11 484 лв. за делегирана от държавата дейност за 1 читалище със субсидирана численост 1 щат и за издръжка на местни дейности в размер на 60 000 лв.;

- за кметство - с.Присад – 35 742 лв., в т.ч. 5 742лв. за делегирана от държавата дейност за 1 читалище със субсидирана численост 0,5 щата и за издръжка на местни дейности в размер на 30 000 лв.;

- за кметство - с.Росен – 82 968 лв., в т.ч. 22 968 лв. за делегирана от държавата дейност за 1 читалище със субсидирана численост 2 щата и за издръжка на местни дейности в размер на 60 000 лв.;

- за кметство - с.Равна гора – 82 968 лв., в т.ч. 22 968 лв. за делегирана от държавата дейност за 1 читалище със субсидирана численост 2 щата и за издръжка на местни дейности в размер на 60 000 лв.;

- за кметство - с.Равадиново – 77 226 лв., в т.ч. 17 226 лв. за делегирана от държавата дейност за 1 читалище със субсидирана численост 1,5 щата и за издръжка на местни дейности в размер на 60 000 лв.;

- за кметство - с.Вършило – 30 000 лв., за издръжка на местни дейности в размер на 30 000 лв.;

- за кметство - с.Габър – 30 000 лв., за издръжка на местни дейности в размер на 30 000 лв.;

 

Д. Господинова:

6.На основание чл.37, ал.1, т.1 и т.2 и ал.2 от ПМС 408/23.12.2020г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на РБ за 2021г. Общински съвет Созопол утвърждава списъци по Функции на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи в размер до 70% от стойността на абонаментната карта за превоз на междуградски транспорт по съответното направление./Приложение № 27/

6.1.Разходите се извършват в рамките на средствата по бюджета на структурното звено, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури за гориво, билети и абонаментни карти ).

6.2.Общински съвет Созопол дава съгласие да бъдат заплащани транспортни разноски от местоживеенето до местоработата и обратно на лица, назначени през 2021г. след приемане на настоящото решение, на свободни щатни длъжности или такива, назначени по заместване.

6.3.Част от транспортните разходи на лицата от педагогическия персонал в детски заведения, училища и обслужващи звена, както и старши специалист ОВВО- офис за военен отчет към функция „Отбрана и сигурност“ се възстановяват в размер до 100% въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури за гориво, билети и абонаментни карти ).

6.4.Да се изплащат транспортни разноски в размерите по т.6.1., и т.6.3. на служители и работници, които в течение на календарната година сменят местоживеенето си, след подаване на заявление до работодателя си и документ, отразяващ това обстоятелство, да имат  право да ползват пътни разходи от местоживеенето до месторабота.

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме.

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -  - - - - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – - - - - - - - - - -

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – - - - - - - -- -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 11
Против: 0
Въздържали се: 3

Общо гласували: 14

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №340

 

 1. На основание чл.37, ал.1, т.1 и т.2 и ал.2 от ПМС 408/23.12.2020г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на РБ за 2021г. Общински съвет Созопол утвърждава списъци по Функции на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи в размер до 70% от стойността на абонаментната карта за превоз на междуградски транспорт по съответното направление./Приложение № 27/

6.1.Разходите се извършват в рамките на средствата по бюджета на структурното звено, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури за гориво, билети и абонаментни карти ).

6.2.Общински съвет Созопол дава съгласие да бъдат заплащани транспортни разноски от местоживеенето до местоработата и обратно на лица, назначени през 2021г. след приемане на настоящото решение, на свободни щатни длъжности или такива, назначени по заместване.

6.3.Част от транспортните разходи на лицата от педагогическия персонал в детски заведения, училища и обслужващи звена, както и старши специалист ОВВО- офис за военен отчет към функция „Отбрана и сигурност“ се възстановяват в размер до 100% въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури за гориво, билети и абонаментни карти ).

6.4.Да се изплащат транспортни разноски в размерите по т.6.1., и т.6.3. на служители и работници, които в течение на календарната година сменят местоживеенето си, след подаване на заявление до работодателя си и документ, отразяващ това обстоятелство, да имат  право да ползват пътни разходи от местоживеенето до месторабота.

Д. Господинова:

7.Одобрява индикативен годишен разчет за средствата финансирани от Европейския съюз в размер на 2 586 896 лв., съгласно Приложение №28.

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -  - - - - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – - - - - - - - - - -

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – - - - - - - -- -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 9
Против: 0
Въздържали се: 5

Общо гласували: 14

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №341

7.Одобрява индикативен годишен разчет за средствата финансирани от Европейския съюз в размер на 2 586 896 лв., съгласно Приложение №28.

 

Д. Господинова:

8.Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2021г. и прогнозни показатели  за периода 2022–2023г./Приложение №29/

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -  - - - - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – - - - - - - - - - -

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – - - - - - - -- -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 9
Против: 0
Въздържали се: 5

Общо гласували: 14

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №342

8.Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2021г. и прогнозни показатели  за периода 2022- 2023г. /Приложение №29/

 

Д. Господинова:

9.Определя второстепенните разпоредители с бюджет в Община Созопол за 2021г., както, следва:

9.1.Кмет на кметство гр. Черноморец;

9.2.Ръководител на други дейности по образование - Звено „Обединени детски заведения“ на територията на Община  Созопол;

9.3.Директор на средно училище „Св. Св., Кирил и Методий“ гр.Созопол;

9.4.Директор на основно училище „Христо Ботев“ гр.Черноморец;

9.5.Директор на основно училище „Христо Ботев“ с. Росен;

9.6.Директор на основно училище „Христо Ботев“ с. Зидарово;

9.7.Директор на основно училище „Пейо К. Яворов“ с. Крушевец;

9.8.Директор на основно училище „Отец Паисий“ с. Равна гора;

9.9.Директор на общинско предприятие – „Общински гори и озеленяване“ Созопол;

9.10.Директор на общински културен институт „Музеен център”- Созопол /ОКИ /;

9.11.Директор на общинско предприятие „Рибарски пристанища Община  Созопол”;

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -  - - - - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – - - - - - - - - - -

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – - - - - - - -- -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 12
Против: 0
Въздържали се: 2

Общо гласували: 14

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №343

9.Определя второстепенните разпоредители с бюджет в Община Созопол за 2021г., както, следва:

9.1.Кмет на кметство гр. Черноморец;

9.2.Ръководител на други дейности по образование - Звено „Обединени детски заведения“ на територията на Община  Созопол;

9.3.Директор на средно училище „Св. св, Кирил и Методий“ гр. /-Созопол;

9.4.Директор на основно училище „Христо Ботев“ гр.Черноморец;

9.5.Директор на основно училище „Христо Ботев“ с. Росен;

9.6.Директор на основно училище „Христо Ботев“ с. Зидарово;

9.7.Директор на основно училище „Пейо К. Яворов“ с. Крушевец;

9.8.Директор на основно училище „Отец Паисий“ с. Равна гора;

9.9.Директор на общинско предприятие – „Общински гори и озеленяване“ Созопол;

9.10.Директор на общински културен институт „Музеен център”- Созопол /ОКИ /;

9.11.Директор на общинско предприятие „Рибарски пристанища Община  Созопол”;

 

Д. Господинова:

10.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021г. в размер на 13 000 000 лв.

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме.

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -  - - - - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – - - - - - - - - - -

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – - - - - - - -- -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 9
Против: 0
Въздържали се: 5

Общо гласували: 14

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №344

10.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021г. в размер на 13 000 000 лв.

Д. Господинова:

11.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021г. в размер на 12 500 000 лв.

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -  - - - - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – - - - - - - - - - -

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – - - - - - - -- -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 9
Против: 0
Въздържали се: 5

Общо гласували: 14

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №345

11.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021г. в размер на 12 500 000 лв.

Д. Господинова:

12.Определя размера на просрочените задължения от 2020г., които ще бъдат разплатени от бюджета за 2021г. в размер на 252000 лв., съгласно Приложение № 2.

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -  - - - - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – - - - - - - - - - -

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – - - - - - - -- -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 9
Против: 0
Въздържали се: 5

Общо гласували: 14

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №346

12.Определя размера на просрочените задължения от 2020г., които ще бъдат разплатени от бюджета за 2021г. в размер на 252 000 лв., съгласно Приложение № 2.

Д. Господинова:

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

13.Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2021г. в размер на436 561 лв.         

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -  - - - - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – - - - - - - - - - -

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – - - - - - - -- -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 10
Против: 0
Въздържали се: 4

Общо гласували: 14

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №347

13.Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2021г. в размер на 436 561 лв.        

Д. Господинова:

14.Оправомощава Кмета на общината да извършва компенсирани промени:

14.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

14.2.В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -  - - - - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – - - - - - - - - - -

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – - - - - - - -- -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 10
Против: 0
Въздържали се: 4

Общо гласували: 14

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №348

14.Оправомощава Кмета на общината да извършва компенсирани промени:

14.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

14.2.В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

 

Д. Господинова:

15.Възлага на Кмета на общината:

15.1.Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

15.2.Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

15.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

15.4.Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи или трайно намаляване на бюджетните разходи.

15.5.Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

15.6.Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейски съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -  - - - - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – - - - - - - -- -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 9
Против: 0
Въздържали се: 6

Общо гласували: 15

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №349

15.Възлага на Кмета на общината:

15.1.Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

15.2.Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

15.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

15.4.Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи или трайно намаляване на бюджетните разходи.

15.5.Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

15.6.Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейски съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

 

Д. Господинова:

16.Упълномощава Кмета на общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общински бюджет и от сметките за средства от ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

16.1.За всеки отделен случай Кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма,но не по-късно до края на 2021г.

16.2.При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

16.3.Във всички останали случаи,при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми , Кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -  - - - - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – - - - - - - -- -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 9
Против: 0
Въздържали се: 6

Общо гласували: 15

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №350

 1. Упълномощава Кмета на общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общински бюджет и от сметките за средства от ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

16.1.За всеки отделен случай Кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма,но не по-късно до края на 2021г.

16.2.При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

16.3.Във всички останали случаи,при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми , Кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

 

Д. Господинова:

17.Упълномощава Кмета:

17.1.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

17.2.Да кандидатства за средства от ЦБ и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -  - - - - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – - - - - - - -- -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 9
Против: 0
Въздържали се: 6

Общо гласували: 15

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №351

 1. Упълномощава Кмета:

17.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

17.2. Да кандидатства за средства от ЦБ и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

 

Д. Господинова:

18.Приема за сведение Протокол от 29.01.2021г. за публичното обсъждане на бюджета за 2021г., /Приложение №32/.

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -  - - - - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – - - - - - - -- - - - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – - - - - - - - - - - - -

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 9
Против: 0
Въздържали се: 5

Общо гласували: 14

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №352

 1. Приема за сведение Протокол от 29.01.2021г. за публичното обсъждане на бюджета за 2021г., /Приложение №32/.

 

Д. Господинова:

Г-н Председател, това беше последната докладна записка, разгледана от нашата комисия. Благодаря за вниманието!

Г. Пинелов: Благодаря на Димитринка Господинова, преминаваме към следващата точка от дневния ред:

 

iII. Докладна записка №114/19.02.2021 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол, относно: Покана от  Областен управител на област Бургас  за свикване на редовно присъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас.

Както казах в началото на днешното заседание, докладната е разглеждана в комисията по законност,  в заседанието на 23 февруари. Гласувана е и с резултат от гласуването - четири гласа  "За", комисията предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  - - - - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – - - - - - - -- - - - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – - - - - - - - - - - - -

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 14

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №353

 1. I. Упълномощава Кмета на Община Созопол, представител по Закона за водите с право да гласува по решенията, посочени в дневния ред на предстоящото Общо събрание на Асоциацията по В и К - Бургас, както следва:

1.На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация'” ЕАД, гр. Бургас приема годишния отчет за дейността на асоциацията за 2020 г.;

2.На основание чл. 9, ал.2 и чл. 26, ал.З от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация'* ЕАД, гр. Бургас приема отчета за изпълнението на бюджета на асоциацията за 2020 г.;

3.Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема годишния финансов отчет (ГФО) на асоциацията за 2020 г., съгласно чл. 38, ал.1, т.З от Закона за счетоводството;

4.На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема бюджета на асоциацията за 2021 г..

 

II.Определя д-р инж. Румен Кисьов  за представител на Община Созопол в редовното заседание на общо събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас, при невъзможност на Кмета на Община Созопол  да участва лично в Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас за приемане на посочените решения.

 

Благодаря на всички участващи и присъстващи, на днешното заседание.

Поради изчерпване на дневния ред, закривам шестнадесетата редовна сесия на Общински съвет Созопол.

 

 

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет Созопол

 

 

 

Протоколиращ заседанието:

Г. Глухчева:

 

Забележка: Електронен носител съдържащ видео запис от заседанието, проведено на 02.03.2021 г. е неразделна част от този протокол

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ОСЕМНАДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ОСЕМНАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиква...

Обява за дневния ред на осемнадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал.1, т.4 от ЗМСМА и чл. 28а, ал.1 от ЗМСМА, свиквам ОСЕМНАДЕСЕТО ре...

График на постоянно действащите комисии за СЕДЕМНАДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото СЕДЕМНАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свикв...

Обява за дневния ред на седемнадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал.1, т.4 от ЗМСМА и чл. 28а, ал.1 от ЗМСМА, свиквам СЕДЕМНАДЕСЕТО р...

Разгласяване на съдебно решение №215/11.02.2020 г. по описа за 2019 г. на Административен съд гр. Бургас

На основание чл. 194 от АПК, се обявява Решение №215/11.02.2020 г. на Административен съд...