Общински съвет - Созопол

Общински съвет - Созопол

РЕШЕНИЯ

ВЗЕТИ НА ШЕСТНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 02 март 2021 г.

По предложение на Георги Пинелов – председател на Общински съвет

 

РЕШЕНИЕ №329

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

  I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

Докладна записка № 73/02.02.2021 г. от Тодор Дамянов – зам.-кмет на община Созопол относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Созопол за 2020 г.

Докладна записка № 74/02.02.2021 г. от Тодор Дамянов – зам.-кмет на община Созопол относно: Приемане на доклад за 2020 г. по изпълнението на плана за действие на Община Созопол за изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2018 – 2020 година.

Докладна записка № 91/10.02.2021 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол, относно: Одобряване структурата и общата численост на общинска администрация Созопол

II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:

Докладна записка № 83/10.02.2021 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол, относно: Получаване на временен безлихвен заем от централния бюджет в размер на 394 621,39 лв. по реда на ПМС № 221/20.08.2020г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване.

Докладна записка № 92/10.02.2021 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол, относно: Приемане на план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2021 година.

Докладна записка № 93/11.02.2021 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол, относно: Проектобюджет на Община Созопол за 2021 година

 

III. Докладна записка №114/19.02.2021 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол, относно: Покана от  Областен управител на област Бургас  за свикване на редовно присъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас.

 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Докладна записка № 73/02.02.2021 г. от Тодор Дамянов – зам.-кмет на община Созопол относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Созопол за 2020 г.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №330

 

 1. Приема годишния отчет за 2020 г. за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

  

Докладна записка № 74/02.02.2021 г. от Тодор Дамянов – зам.-кмет на община Созопол относно: Приемане на доклад за 2020 г. по изпълнението на плана за действие на Община Созопол за изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2018 – 2020 година.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №331

 1. Общински съвет Созопол приема Доклада за 2020 г. по изпълнение на Плана за действие на Община Созопол, за изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2018 -2020 година

 

 Докладна записка № 91/10.02.2021 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол, относно: Одобряване структурата и общата численост на общинска администрация Созопол

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №332

 

 1. ОДОБРЯВА, структура на Общинска администрация Созопол, както следва:

 

1.РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНАТА

1.1. Кмет;

1.2. Заместник кметове;

1.3.Секретар;

1.4.Кметове на кметства;

1.5.Кметски наместници.

 

2.ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ – Организирана в 2 (две) дирекции и 4 (четири)отдела както следва:

2.1.Дирекция „Административно-правна и информационно обслужване“ включваща:

2.1.1.Отдел „Правни дейности, човешки ресурси и обществени поръчки“;

2.1.2.Отдел „Административно и информационно обслужване“;

 

2.2. Дирекция „Финанси и бюджет“ включваща:

2.2.1.Отдел „Счетоводство“;

2.2.2.Отдел „Бюджет“;

 

 

3.СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ – Организирана в 2 (две) дирекции с                            4 (четири) отдела в тях, както и 3 (три) самостоятелни отдела, а именно:

 

3.1. Дирекция „Устройство на територията, инвестиционна политика, екология и проекти“ включваща:

3.1.1.Отдел „Строителство, градоустройство и кадастър“;

3.1.2.Отдел „Инвестиционна политика ,екология и проекти“;

 

3.2. Дирекция „Управление на собствеността, туризъм и стопански дейности“ включваща:

3.2.1.Отдел „Управление на общинската собственост“;

3.2.2.Отдел „Туризъм, транспорт и стопански дейности“;

 

3.3. Отдел „Гражданска регистрация;

 

3.4. Отдел „Местни данъци и такси“;

 

3.5. Отдел „Хуманитарни дейности, образование, култура и спорт“ ;

 

 1. Длъжности на пряко подчинение на кмета :

4.1. Отдел „Специални и контролни дейности“;

4.2. Главен архитект;

4.3. Главен експерт „Етнически и демографски политики“

I I. ОПРЕДЕЛЯ ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ на персонала 120 бр., от които общинска администрация – 100 щатни бройки, съобразно с нормата на чл. 12 от Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията

 

 1. Численост на администрацията в кметствата, както следва:

2.1. гр.Черноморец - 7бр.

2.2. с.Зидарово – 1бр.

2.3. с.Крушевец - 1бр.

2.4. с.Равна гора- 1бр.

2.5. с.Росен- 1бр.

2.6. с.Равадиново - 1бр.

2.7.с.Атия - 1бр.

 

 1. Численост на администрацията в кметските наместничества, както следва:

3.1. с.Габър – 0,5 бр.

3.2. с.Индже войвода - 0,5 бр.

3.3. с.Присад - 0,5 бр.

3.4. с.Вършило - 0,5 бр.

 

III. ВЪЗЛАГА на кмета на общината в срок от 1 месец, да приведе общинската администрация в съответствие с приетата структура и численост, съгласно настоящото решение.

 

  

       ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

 

Докладна записка № 83/10.02.2021 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол, относно: Получаване на временен безлихвен заем от централния бюджет в размер на 394 621,39 лв. по реда на ПМС № 221/20.08.2020г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №333

            На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, т.5, чл.5, ал.1, т.5, чл.13, чл.17 от Закона за общинския дълг, във връзка с чл.1 от  ПМС № 221 от 20 август 2020 г.за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване и във връзка с извършване на окончателно плащане на разходите по изпълнението на АДБФП  МДР-ИП-01-35 от 27.03.2019 г.  с бенефициент Община Созопол по проект „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол - терминал 1“ сключен с Министерство на земеделието,храните и горите

Общински  съвет Созопол

                                                                  РЕШИ:

 1. Одобрява предложението на кмета на Община Созопол за поемане на краткосрочен общински дълг, формиран от безлихвен заем от централния бюджет с цел извършване на окончателно плащане на разходите по изпълнението на АДБФП МДР-ИП-01-35 от 27.03.2019 г. с бенефициент Община Созопол по проект „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол - терминал 1“  сключен с Министерство на земеделието,храните и горите, при следните основни параметри:
 • Максимален размер на дълга 394 621,39 лв. (триста деветдесет и четири хиляди шестстотин двадесет и един лв. и тридесет и девет стотинки);
 • Валута на дълга – български лева /BGN/;
 • Вид на дълга – безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрения проект „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол - терминал 1“  с бенефициент Община Созопол;
 • Начин на обезпечаване – АДБФП МДР-ИП-01-35 от 27.03.2019 г.  с бенефициент Община Созопол по проект „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол - терминал 1“  сключен с Министерство на земеделието,храните и горите;
 • Условия за погасяване:
 • срок на погасяване – с получаване на окончателно плащане по АДБФП № МДР-ИП-01-35 от 27.03.2019 г. с бенефициент Община Созопол по проект „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол - терминал 1“  сключен между Община Созопол и Министерство на земеделието,храните и горите;
 • погасителен план – еднократна погасителна вноска при получаване на окончателно плащане по АДБФП № МДР-ИП-01-35 от 27.03.2019 г. с бенефициент Община Созопол по проект „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол - терминал 1“  сключен между Община Созопол и Министерство на земеделието,храните и горите;
 • източник за погасяване на дълга – получената сума по окончателно плащане по АДБФП № МДР-ИП-01-35 от 27.03.2019 г. с бенефициент Община Созопол по проект „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол - терминал 1“  сключен между Община Созопол и Министерство на земеделието,храните и горите;
 • максимален лихвен процент – 0% /безлихвен заем/;
 • такси, комисионни и други – не се дължат;
 • влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината – не оказва влияние при одобрение на пълния размер на разходите;

 

 1. Възлага на Кмета на Община Созопол да подаде заявка за кандидатстване за безлихвен заем от централния бюджет с цел извършване на окончателно плащане на разходите по изпълнението на АДБФП № МДР-ИП-01-35 от 27.03.2019 г. с бенефициент Община Созопол по проект „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол - терминал 1“ сключен между Община Созопол и Министерство на земеделието,храните и горите, както и да извърши всички законови действия, свързани с поемането на краткосрочен общински дълг.

 

Докладна записка № 92/10.02.2021 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол, относно: Приемане на план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2021 година.

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №334

Общински съвет Созопол одобрява план сметката  на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2021 година. /Приложение 1/

 

Докладна записка № 93/11.02.2021 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол, относно: Проектобюджет на Община Созопол за 2021 година

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №335

 

 1. Приема бюджета на Община Созопол за 2021г. както следва:

1.1. По приходите в размер на 23 225 000 лв. /съгласно Приложение № 1/, в т.ч.:

 

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 8 562 933 лв., в т.ч.:

1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 7 612 149 лв.

1.1.1.2.Финансиране в размер на 950 784 лв., в т.ч.

1.1.1.3.Преходен остатък от 2020г. в размер  на 950 784 лв./Приложение №1/

1.1.2.Приходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности в размер на 14 662 067 лв., в т.ч:

1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 7  729 076 лв./ Приложение № 1 /

1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 8 929 833 лв. /Приложение №1/

1.1.2.3.Трансфери за местни дейности от ЦБ в размер на 766 000 лв., в т.ч.

1.1.2.3.1.Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 622 200 лв.

1.1.2.3.2.Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 143 800 лв.

1.1.2.4.Трансфери между бюджети /Царево, Приморско/  в размер на 630 000 лв.

1.1.2.5.Временни безлихвени заеми в размер на (-) 1 451 737 лв.

1.1.2.6.Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС в размер на 145 000 лв.

1.1.2.7.Финансиране в размер на (-) 2 086 105 лв., в т.ч.

    1.1.2.7.1.Друго финансиране -§ 93-36 - за отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците в размер на (-) 915 801 лв.

     1.1.2.7.2. Погашения по заеми от банки в страната (-) 2 100 000 лв.

    1.1.2.7.3.Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове -(-) 12 381 лв.

    1.1.2.7.4.Преходен остатък в левове по сметки от 2020г. в размер на 841 904 лв./ Приложение №1 и Приложение № 5/30/

    1.1.2.7.5.Преходен остатък в левова равностойност по валутни сметки от 2020г. в размер на 100 173 лв./Приложение №1/

1.2. По разходите в размер на 23 225 000 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения № от 2 до 11, в т.ч.;

1.2.1.За делегирани от държавата дейности в размер на 8 562 933 лв.

1.2.2.3а допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със собствени средства в размер на 1 722 300 лв.

1.2.3.За местни дейности в размер на 12 939 767 лв. в т.ч. и разчет на разходите по кметствата, съгласно Приложения № 2 до 23.

1.3.Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо.

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №336

 

 1. Приема инвестиционната програма за 2021г. в размер на 1 972 830 лв.в т.ч., по обекти, съгласно Приложение №24.

2.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 622 200 лв. по обекти, съгласно Приложение №24.

 

  

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №337

 

 1. Одобрява обща численост на персонала и утвърждава разходите за заплати през 2021 г., на община Созопол без институциите от системата на предучилищно и училищно образование, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение №25, в т.ч.

3.1.За дейност 122 „Общинска администрация“ – 120 броя служители, от които 35 броя служители осигурени със средства от държавния бюджет и 85 броя служители осигурени с общински приходи.

3.2.Справка за разпределението на плановите разходи за заплати за 2021г., съгласно Приложение № 26.

 

  

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №338

 

4.Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:

4.1.Членски внос - 19 500 лв.

4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет в размер на 50 000 лв., както следва:

4.2.1.Утвърждава сумата от 16 500 лв. средства за помощи, които не са на основание на Закона за Семейни помощи за деца и Закона за социално подпомагане.

4.2.2.Утвърждава еднократна помощ в размер до 1 000 лв. за отглеждане за всяко новородено дете за жителите на община Созопол, с общ размер на разходите за 2021г. 33 500 лв. и се изплаща съгласно приетите от Общински съвет Созопол критерии и регламент.

 

4.3.Субсидии за:

4.3.1.Читалища в размер на 263 648 лв., в т. ч.;

- за читалище гр.Созопол – 122 840 лв., в т.ч. 8 000 лв. – дофинансиране;

- за читалище - с. Атия – 11 484 лв.;

- за читалище - с. Зидарово – 11 484 лв.;

- за читалище - с. Индже войвода – 5 742 лв.;

- за читалище - с. Крушевец- 11 484 лв.;

- за читалище - с. Присад – 5 742 лв.;

- за читалище - с. Росен – 22 968 лв.;

- за читалище - с. Равна гора- 22 968 лв.;

- за читалище - с. Равадиново – 17 226 лв.;

- за читалище - гр.Черноморец.- 31 710 лв. ., в т.ч. 3 000 лв. – дофинансиране;;

 

4.3.2.Спортни клубове, развиващи спортната дейност на територията на общината за спортно състезателна дейност – 235 000 лв., в т. ч.:

- за футболен клуб - гр.Созопол – 192 000 лв.;

- за гребен клуб - гр.Созопол - 15 000 лв.;

- за спортен клуб "Киборг" - гр.Созопол - 3 000 лв.;

- за спортен клуб „Олимп" - гр.Созопол - 3 000 лв.;

- за спортен клуб по борба "Ангел Гочев” Община Созопол - 15 000 лв.;

- за плувен клуб „Бриз” Созопол – 3 000 лв.;

- за спортен клуб „Спартак-Созопол” гр.Созопол - 3 000 лв.;

- за футболен клуб „Свети Никола” гр.Черноморец – 1 000 лв.;

 

4.3.3.Организации с нестопанска цел – 12 000 лв., в т. ч.:

- на Сдружение на инвалидите - Созопол в размер на 1 000 лв.;

-на Сдружение "Съюз на слепите в България" - териториална съюзна организация на слепите в гр.Бургас в която членуват и жителите на Община Созопол с тежки зрителни увреждания в размер на 1 000 лв.;

- на Сдружение за „Българо - гръцко приятелство" гр.Созопол в размер на 2 000лв.;

- на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва гр.Созопол в размер на 2 000 лв. Средствата се отпускат за финансово подпомагане на съюза с цел, разнообразяване на дейността му и осигуряване изпълнението на плана на организацията.;

- на Независимо женско сдружение "Света Марена" - Община Созопол – 2 000 лв.;

- на Тракийско дружество „ЯНИ ПОПОВ" гр.Созопол в размер на  2 000 лв.;

- на Гражданско сдружение „ ЕЛПИДА “ – 2 000 лв.;

 

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №339

 

5.Приема следните лимити за разходи:

5.1.СБКО до 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати на лицата назначени по трудови правоотношения.

5.2.Безплатно представително и работно облекло в размер на 250 лв. на работник/служител – ново назначен по ТПО и приравнени към ТПО от Закона за администрацията, включително второстепенни разпоредители с бюджетни средства без педагогически персонал във функция ,,Образование" и за закупуването на униформено теренно облекло на ОП „ Общински гори и озеленяване“ – Созопол в размер на 350 лв.

5.3.Разходи за представителни цели в размер на 18 000 лв. /до 2% от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“ § 10-00-издръжка за Кмета на Общината и 1% от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“ § 10-00 за Председателя на Общински съвет./за представителните цели- посрещане, престой и изпращане на гости и делегации, нощувки, консумация на храна и напитки, организиране на делови срещи, тържества, развлекателни мероприятия, екскурзии/;

в т.ч.

-за Кмета на Общината – 13 000 лв.;

-за Председателя на Общински съвет - 5 000 лв.;

5.4.Утвърждава разходи за организиране на културни мероприятия в Общината в размер на 170 199 лв., в т. ч.:

- за гр.Созопол – 109 199, в т.ч. за рекламни материали по културната програма- 10 000 лв.

- за гр.Черноморец - 35 000 лв.;

- за останалите села в общината – 26 000 лв.

5.5. Утвърждава 550 броя обслужвани лица в ДСП;

5.6.Утвърждава 70 броя деца в ДМК гр.Созопол.

5.7.Утвърждава средна посещаемост в „Детски градини” – 11 деца в група и храноден на 1 дете до 2,90 лв.

5.8.Утвърждава средства в размер на 9 000 лв. за масова физкултура за деца и младежи в Община Созопол.

5.9.Утвърждава показателите по чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ за кметствата и неселените места с кметски наместници, с изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет, съгласно Приложения №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21 в т.ч. и:

- за кметство - с.Атия – 71 484 лв., в т.ч. 11 484 лв. за делегирана от държавата дейност за 1 читалище със субсидирана численост 1 щат и за издръжка на местни дейности в размер на 60 000 лв.;

- за кметство - с.Зидарово – 71 484 лв., в т.ч. 11 484 лв. за делегирана от държавата дейност за 1 читалище със субсидирана численост 1 щат и за издръжка на местни дейности в размер на 60 000 лв.;

- за кметство - с.Индже войвода – 35 742 лв., в т.ч. 5 742 лв. за делегирана от държавата дейност за 1 читалище със субсидирана численост 0,5 щата и за издръжка на местни дейности в размер на 30 000 лв.;

- за кметство - с.Крушевец – 71 484 лв., в т.ч. 11 484 лв. за делегирана от държавата дейност за 1 читалище със субсидирана численост 1 щат и за издръжка на местни дейности в размер на 60 000 лв.;

- за кметство - с.Присад – 35 742 лв., в т.ч. 5 742лв. за делегирана от държавата дейност за 1 читалище със субсидирана численост 0,5 щата и за издръжка на местни дейности в размер на 30 000 лв.;

- за кметство - с.Росен – 82 968 лв., в т.ч. 22 968 лв. за делегирана от държавата дейност за 1 читалище със субсидирана численост 2 щата и за издръжка на местни дейности в размер на 60 000 лв.;

- за кметство - с.Равна гора – 82 968 лв., в т.ч. 22 968 лв. за делегирана от държавата дейност за 1 читалище със субсидирана численост 2 щата и за издръжка на местни дейности в размер на 60 000 лв.;

- за кметство - с.Равадиново – 77 226 лв., в т.ч. 17 226 лв. за делегирана от държавата дейност за 1 читалище със субсидирана численост 1,5 щата и за издръжка на местни дейности в размер на 60 000 лв.;

- за кметство - с.Вършило – 30 000 лв., за издръжка на местни дейности в размер на 30 000 лв.;

- за кметство - с.Габър – 30 000 лв., за издръжка на местни дейности в размер на 30 000 лв.;

 

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №340

 

 1. На основание чл.37, ал.1, т.1 и т.2 и ал.2 от ПМС 408/23.12.2020г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на РБ за 2021г. Общински съвет Созопол утвърждава списъци по Функции на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи в размер до 70% от стойността на абонаментната карта за превоз на междуградски транспорт по съответното направление./Приложение № 27/

6.1.Разходите се извършват в рамките на средствата по бюджета на структурното звено, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури за гориво, билети и абонаментни карти ).

6.2.Общински съвет Созопол дава съгласие да бъдат заплащани транспортни разноски от местоживеенето до местоработата и обратно на лица, назначени през 2021г. след приемане на настоящото решение, на свободни щатни длъжности или такива, назначени по заместване.

6.3.Част от транспортните разходи на лицата от педагогическия персонал в детски заведения, училища и обслужващи звена, както и старши специалист ОВВО- офис за военен отчет към функция „Отбрана и сигурност“ се възстановяват в размер до 100% въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури за гориво, билети и абонаментни карти ).

6.4.Да се изплащат транспортни разноски в размерите по т.6.1., и т.6.3. на служители и работници, които в течение на календарната година сменят местоживеенето си, след подаване на заявление до работодателя си и документ, отразяващ това обстоятелство, да имат  право да ползват пътни разходи от местоживеенето до месторабота.

 

 

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №341

7.Одобрява индикативен годишен разчет за средствата финансирани от Европейския съюз в размер на 2 586 896 лв., съгласно Приложение №28.

 

                                             

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №342

8.Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2021г. и прогнозни показатели  за периода 2022- 2023г. /Приложение №29/

 

 

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №343

9.Определя второстепенните разпоредители с бюджет в Община Созопол за 2021г., както, следва:

9.1.Кмет на кметство гр. Черноморец;

9.2.Ръководител на други дейности по образование - Звено „Обединени детски заведения“ на територията на Община  Созопол;

9.3.Директор на средно училище „Св.Св, Кирил и Методий“ гр.Созопол;

9.4.Директор на основно училище „Христо Ботев“ гр.Черноморец;

9.5.Директор на основно училище „Христо Ботев“ с. Росен;

9.6.Директор на основно училище „Христо Ботев“ с. Зидарово;

9.7.Директор на основно училище „Пейо К. Яворов“ с. Крушевец;

9.8.Директор на основно училище „Отец Паисий“ с. Равна гора;

9.9.Директор на общинско предприятие – „Общински гори и озеленяване“ Созопол;

9.10.Директор на общински културен институт „Музеен център”- Созопол /ОКИ /;

9.11.Директор на общинско предприятие „Рибарски пристанища Община  Созопол”;

 

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №344

  

10.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021г. в размер на 13 000 000 лв.

 

 

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №345

11.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021г. в размер на 12 500 000 лв.

 

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №346

12.Определя размера на просрочените задължения от 2020г., които ще бъдат разплатени от бюджета за 2021г. в размер на 252 000 лв., съгласно Приложение № 2.

 

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №347

13.Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2021г. в размер на 436 561 лв.        

 

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №348

14.Оправомощава Кмета на общината да извършва компенсирани промени:

14.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

14.2.В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

 

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №349

15.Възлага на Кмета на общината:

15.1.Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

15.2.Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

15.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

15.4.Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи или трайно намаляване на бюджетните разходи.

15.5.Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

15.6.Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейски съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №350

 1. 16. Упълномощава Кмета на общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общински бюджет и от сметките за средства от ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

16.1.За всеки отделен случай Кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма,но не по-късно до края на 2021г.

16.2.При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

16.3.Във всички останали случаи,при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми , Кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

 

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №351

 

 1.  Упълномощава Кмета:

17.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

17.2. Да кандидатства за средства от ЦБ и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №352

 

 1.  Приема за сведение Протокол от 01.2021г. за публичното обсъждане на бюджета за 2021г., /Приложение №32/.

 

 

III. Докладна записка №114/19.02.2021 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол, относно: Покана от  Областен управител на област Бургас  за свикване на редовно присъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас.

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №353 

I. Упълномощава Кмета на Община Созопол, представител по Закона за водите с право да гласува по решенията, посочени в дневния ред на предстоящото Общо събрание на Асоциацията по В и К - Бургас, както следва:

1.На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация'” ЕАД, гр. Бургас приема годишния отчет за дейността на асоциацията за 2020 г.;

2.На основание чл. 9, ал.2 и чл. 26, ал.З от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация'* ЕАД, гр. Бургас приема отчета за изпълнението на бюджета на асоциацията за 2020 г.;

3.Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема годишния финансов отчет (ГФО) на асоциацията за 2020 г., съгласно чл. 38, ал.1, т.З от Закона за счетоводството;

4.На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема бюджета на асоциацията за 2021 г..

 

II.Определя д-р инж. Румен Кисьов  за представител на Община Созопол в редовното заседание на общо събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас, при невъзможност на Кмета на Община Созопол  да участва лично в Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас за приемане на посочените решения.

 

 

 

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ                       

Председател на Общински съвет Созопол

 

 

 

 

 

 

Уважаеми дами,

Скъпи майки,

Приемете моите най-сърдечни поздравления по случай 8-ми март!  Международният ден на жената е чудесен повод да отдадем нашето признание за всеотдайността ви  за съхраняване на духа и традициите на българското семейство, за силата, с която отглеждате децата си, за подкрепата, която давате на мъжете в трудните моменти. 

Десетки созополчани взеха участие в празника, посветен на Освобождението на България. На пл. "Хан Крум" се проведе ритуал по вдигане на националното знаме и знамената на Европейския съюз и на Созопол с участието на почетната рота към Военно-морска база Бургас. На тържеството присъстваха председателят на Общински съвет Созопол Георги Пинелов и общинските съветници Андрей Николов, Димитринка Господинова, Милена Желева, Светла Лулева и Станимир Андонов.

Уважаеми съграждани,

Уважаеми жители на община Созопол,

Приемете моите най-искрени поздрави по повод националния празник на Република България – Трети март!

На тази дата, преди 143 години нашите предци са поели първата глътка от така дългоочакваната, изстрадана и достойно извоювана Свобода.

Шестнадесетото редовно заседание на Общински съвет Созопол, което се провежда онлайн ще бъде излъчено директно във ФБ страницата на Общински съвет Созопол https://www.facebook.com/os.sozopol   на 02.03.2021 г., вторник от 9.30 ч.. Така гражданите на Созопол и жителите на общината ще могат да се запознаят с работата на общинските съветници по време на сесията.  Заседанието ще може да бъде гледано и през сайта на общинския съвет   https://os-sozopol.org/ чрез бутон  facebook на началната страница на сайта.

Заседанието ще се проведе при следния проект за Дневен ред :

Петък, 19 Февруари 2021 11:40

Докладна записка №114/19.02.2021 г.

от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол
Относно: Покана от Областен управител на област Бургас за свикване на редовно присъствено заседание на общо събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕАД Бургас

Във връзка с предстоящото ШЕСТНАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам онлайн заседание на постоянно действащите комисии към Общински съвет, както следва:

 

Комисия

Дата

Час

1.

 

КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ

23.02.2021г.

/вторник/

14:00

2.

 

КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

14:30

 На основание чл. 23, ал.1, т.4 от ЗМСМА и чл. 28а,  ал.1 от ЗМСМА заседанията ще се проведат  чрез видеоконференция, поради обявената извънредна епидемична обстановка и наложените ограничения  във връзка с  разпространението на Ковид 19. Ще ви бъдат предоставени линк/код за платформата ZOOM, където ще се проведат заседанията на комисиите.

 

  На 24.02.2021 г. в киносалона на НЧ „Отец Паисий“ гр. Созопол, ще се проведат  присъствени заседания, както следва:

Комисия

Дата

Час

 

 

ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО  ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ С УЧАСТИЕ НА КМЕТОВЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО  ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ С УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЧИТАЛИЩА В ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО  ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ С УЧАСТИЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

 

ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО  ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ С УЧАСТИЕ НА ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА В ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.02.2021 г. /сряда/

 

 

 

  13:30

 

 

 

 

14:00

 

 

 

 

 

14:30

 

 

 

 

 

 

 

15:00

 

   ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО  ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ С УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

 

 

15:30

 

 

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

 Председател на Общински съвет Созопол

Във връзка с предстоящото ШЕСТНАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам онлайн заседание на постоянно действащите комисии към Общински съвет, както следва:

 

Комисия

Дата

Час

1.

 

КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ

23.02.2021г.

/вторник/

14:00

2.

 

КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

14:30

 На основание чл. 23, ал.1, т.4 от ЗМСМА и чл. 28а,  ал.1 от ЗМСМА заседанията ще се проведат  чрез видеоконференция, поради обявената извънредна епидемична обстановка и наложените ограничения  във връзка с  разпространението на Ковид 19. Ще ви бъдат предоставени линк/код за платформата ZOOM, където ще се проведат заседанията на комисиите.

   

         На 24.02.2021 г. в киносалона на НЧ „Отец Паисий“ гр. Созопол, ще се проведат  присъствени заседания, както следва:

Комисия

Дата

Час

 

 

ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО  ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ С УЧАСТИЕ НА КМЕТОВЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО  ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ С УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЧИТАЛИЩА В ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО  ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ С УЧАСТИЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

 

ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО  ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ С УЧАСТИЕ НА ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА В ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.02.2021 г. /сряда/

 

 

 

  13:30

 

 

 

 

14:00

 

 

 

 

 

14:30

 

 

 

 

 

 

 

15:00

 

   ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО  ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ С УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

 

 

15:30

 

 

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

 Председател на Общински съвет Созопол

 

             На основание чл. 23, ал.1, т.4 от ЗМСМА и чл. 28а, ал.1 от ЗМСМА, свиквам ШЕСТНАДЕСЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 02.03.2021 г. от 9.30 ч., като заседанието ще се проведе чрез видеоконференция, поради обявената извънредна епидемиологична обстановка и наложените ограничения  във връзка с  разпространението на Ковид 19,  при следния

 

                                                  ПРОЕКТ ЗА  ДНЕВЕН РЕД : 

I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

Докладна записка № 73/02.02.2021 г. от Тодор Дамянов – зам.-кмет на община Созопол относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Созопол за 2020 г.

Докладна записка № 74/02.02.2021 г. от Тодор Дамянов – зам.-кмет на община Созопол относно: Приемане на доклад за 2020 г. по изпълнението на плана за действие на Община Созопол за изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2018 – 2020 година.

 Докладна записка № 91/10.02.2021 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол, относно: Одобряване структурата и общата численост на общинска администрация Созопол    

   II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:

Докладна записка № 83/10.02.2021 г. от Тихомир Янакиев кмет на община Созопол, относно: Получаване на временен безлихвен заем от централния бюджет в размер на 394 621,39 лв. по реда на ПМС № 221/20.08.2020 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване.

 Докладна записка № 92/10.02.2021 г. от Тихомир Янакиев кмет на община Созопол, относно: Приемане на план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2021 година.

Докладна записка № 93/11.02.2021 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол, относно: Проектобюджет на Община Созопол за 2021 година

  

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет - Созопол

Уважаеми съграждани,

Днес отбелязваме на 148 години от обесването на Васил Левски. В паметта за Апостола има тъга, но и надежда, че можем да съхраним и осъществим  неговите идеали.

Колкото времето се отдалечава, толкова повече личността на Васил Левски се  изправя със своята скромност и величие, със своята всеотдайност към народа и делото в името на свободата и бъдещето.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ОСЕМНАДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ОСЕМНАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиква...

Обява за дневния ред на осемнадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал.1, т.4 от ЗМСМА и чл. 28а, ал.1 от ЗМСМА, свиквам ОСЕМНАДЕСЕТО ре...

График на постоянно действащите комисии за СЕДЕМНАДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото СЕДЕМНАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свикв...

Обява за дневния ред на седемнадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал.1, т.4 от ЗМСМА и чл. 28а, ал.1 от ЗМСМА, свиквам СЕДЕМНАДЕСЕТО р...

Разгласяване на съдебно решение №215/11.02.2020 г. по описа за 2019 г. на Административен съд гр. Бургас

На основание чл. 194 от АПК, се обявява Решение №215/11.02.2020 г. на Административен съд...