Общински съвет - Созопол

Общински съвет - Созопол

  Р Е Ш Е Н И Я
ВЗЕТИ НА ДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ ПРОВЕДЕНО НА 29.07.2020г.

 

По предложение на Георги Пинелов – Председател на Общински съвет
Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ: №202
Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка №546/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Прекратяване на членството на Община Созопол в юридическо лице с нестопанска цел сдружение "Местна инициативна рибарска група - Созопол - Приморско - Царево", участие в новосформирана "Местна инициативна рибарска група - Созопол" и определяне на представители
2. Докладна записка №547/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
3. Докладна записка №566/16.07.2020 г. от Тодор Дамянов Дамянов – зам.- кмет на Община Созопол
Приемане на Доклад по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2019 година
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
4. Докладна записка №541/10.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Безвъзмездно управлението върху имоти – 67800.55.5 и 67800.55.3, остров Св.Иван, публична държавна собственост по реда на Закон за културното наследство
5. Докладна записка №549/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Предаване ДМА- "Електропровод (Въздушна линия) 20кV, преминаваща през УПИ І, общинска собственост, кв.3, м.Мисаря в землище на гр.Созопол" на "Електроразпределение Юг" ЕАД
6. Докладна записка №552/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно:Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с идентификатор 40124.501.299, с.Крушевец, община Созопол
7. Докладна записка №553/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно:Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с идентификатор 32737.501.299, с.Индже Войвода, община Созопол
8. Докладна записка №554/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Продажба чрез публичен търг на вещи( МПС) - частна общинска собственост
9. Докладна записка №555/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на основание чл.14, ал.6 от ЗОС. на лекарски кабинет и манипулационна с обща площ от 24,00 кв.м. и помещение с площ от 11,68 кв.м, находящи се в самостоятелен обект с идентификатор 81178.502.283.1.1– общинска частна собственост „За здравни и социални услуги, находяш се в сграда с идентификатор 81178.502.283.1 гр.Черноморец.
10. Докладна записка №556/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Поземлен имот с идентификатор 81178.9.436 – частна общинска собственост с площ 848 кв.м., Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „Изоставена орна земя“, находящ се в Община Созопол, землище гр.Черноморец, местност „Аклади-Чеири“.
11. Докладна записка №557/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Поземлен имот с идентификатор 81178.58.55 – частна общинска собственост с площ 170 кв.м., Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“, находящ се в Община Созопол, землище гр.Черноморец.
12. Докладна записка №558/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 40124.501.768.1.1, находящ се в с.Крушевец, община Созопол
13. Докладна записка №559/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ с идентификатор 12975.501.372, находящ се в с.Вършило, ул. „Цар Петър“ №80, община Созопол, представляващ 110кв.м.ид.ч./сто и десет квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 12975.501.372, целият с площ 1350кв.м.
14. Докладна записка №560/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Учредяване право на ползване по реда на чл.56, ал. 3 от ППЗОЗЗ във връзка с чл.75, ал. 1 от Закон за подземни богатства, върху общински земеделски имоти, с обща площ от 672 кв.м. в землището на с.Вършило, Община Созопол.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
15. Докладна записка №548/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията/землището на гр.Созопол
16. Докладна записка №550/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 81178.1.292 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Мокро скала“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилна сграда.
17. Докладна записка №551/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), в обхват на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 81178.6.280, по кадастралната карта (КК) на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, землище на гр.Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“ и План за улична регулация (ПУР), за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура до новообразуваният урегулиран поземлен имот (УПИ).
18. Докладна записка №561/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Допълване на Решение №1177 от Протокол №39/29.06.2018год., в частта на раздел II от решението, с което на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.1 (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.), от ЗОЗЗ, в качеството си на заинтересована страна, по смисъла на чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол дава предварително съгласие трасето на обект „Трасе на деривация „Ясна поляна“, да премине през поземлени имоти, земеделска територия, общинска собственост, в землищата на гр.Созопол, с.Равадиново и гр.Черноморец, общ.Созопол.
19. Докладна записка №562/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация и План регулация и застрояване (ПУП – ПУР и ПРЗ), за промяна предназначението на земеделска земя, извън границите на урбанизираната територия, с цел изграждане на жилищна сграда с ниско застрояване, за поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.151, по КК на с.Атия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Старо селище“, землище на гр.Черноморец, общ.Созопол.
20. Докладна записка №563/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.53.42 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Мапи“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на сгради за отдих и курорт.

IV. ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка №580/22.07.2020 г. от Тодор Дамянов Дамянов – зам.- кмет на Община Созопол
Относно: Приемане на промяна в Годишния план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община созопол за 2021 г. и за разкриване на нова социална услуга.
V. ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка №581/22.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Компенсирани промени в частта на «финансиране на бюджетното салдо» по бюджета на Община Созопол за 2020 г.


ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:

1. Докладна записка №546/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Прекратяване на членството на Община Созопол в юридическо лице с нестопанска цел сдружение "Местна инициативна рибарска група - Созопол - Приморско - Царево", участие в новосформирана "Местна инициативна рибарска група - Созопол" и определяне на представители
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ: №203
На основание чл .21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА Общински съвет Созопол

О Д О Б Р Я В А:

1. Освобождаване на Катя Стоянова от функциите на представител на Община Созопол в колективния орган за управление на Сдружението "Местна инициативна рибарска група - Созопол - Приморско - Царево", като на нейно място за представител на Община Созопол избираме г-н Тодор Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол.

2. Докладна записка №547/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ: №204
Общински съвет Созопол приема промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост както следва:

І) Приема нов чл.26а със следния текст:
Чл.26а. (1) Движими вещи – публична общинска собственост могат да се предоставят безвъзмездно за управление и ползване на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка със заповед на кмета на Общината след решение на Общинския съвет.
(2) Ръководителите на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, кметове на кметства и кметски наместници отправят мотивирано искане до кмета на общината, което обосновава нуждата от ползване на конкретните вещи-публична общинска собственост.
(3) Кметът на общината внася предложението на Общински съвет, който взима решение за безвъзмездното предоставяне на вещите по ал.1
(4) Въз основа на решението кметът на общината издава заповед. Въз основа на заповедта, се извършва предаването и приемането на вещите, което се удостоверява с протокол.
(5) Вещите – публична общинска собственост, които не са необходими за нуждите на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят за безвъзмездно управление на други лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури за срок до 10 години със заповед на кмета след решение на Общински съвет по реда на предходните алинеи.

ІІ) Изменя чл.27, ал.1 като се отменя изразът „с балансова стойност до 5000 лв. (пет хиляди лева)“

ІІІ) Приема нов чл.33а със следния текст:
Чл.33а. (1) Вещите- публична общинска собственост не могат да се придобиват по давност.
(2) Вещите - публична общинска собственост, не могат да се отчуждават и да се прехвърлят в собственост на трети лица.
(3) Сделки по управление и разпореждане с вещи, публична общинска собственост се извършват само в предвидени в закон случаи след решение на общински съвет.

ІV) Отменя изцяло чл.48.

V) Приема нов чл.48а, със следния текст:
Чл.48а (1) Продажбата на движими вещи-частна общинска собственост, които не са необходими за дейността на общината, се извършва след решение на Общински съвет, със заповед на кмета на общината, след организиране и провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс по пазарни цени, определени от независим оценител.
(2).Продажбата на материали от сгради, подлежащи на събаряне се извършва по реда на ал.1, като стойността на материалите се определя съобразно класификацията им по вид.
(3).Публичният търг/публично оповестен конкурс се провежда по реда на глава седма.
(4). Въз основа на резултатите от търга/публично оповестения конкурс кметът издава заповед и сключва договор за продажба.
(5) Вещите се предават на купувача след плащане на цената, за което се съставя приемо-предавателен протокол. Рискът от случайното погиване или повреждане на закупените вещи преминава върху купувача от момента на плащането.

VI) Приема нов чл.48б със следния текст:
чл.48б. (1) Безвъзмездното прехвърляне собствеността на движими вещи-частна общинска собственост, се извършва с решение на Общинския съвет по внесено предложение от кмета на общината.
(2).Въз основа на решението на Общинския съвет по предходната алинея, се сключва договор за дарение с кмета на общината.

VII) Приема нов чл.48в, със следния текст
Чл.48в. Замяната на вещи се осъществява с договор, сключен от кмета на Общината, след решение на Общински съвет

VIII) Приема нов чл.48г, със следния текст:
Чл.48г. (1) Учредяване на възмездно право на ползване върху вещи се предоставя от кмета на общината със заповед и договор, след решение на Общински съвет Созопол чрез провеждане на търг или публично оповестен конкурс по реда на глава седма. Срокът на правото на ползване се определя от общинския съвет и не може да бъде по-дълъг от 10 години, освен когато в закон е предвидено друго.
(2) В случаите, когато лицата, на които може да се учреди право на ползване, са определени със закон, то се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет. Лицата отправят искане до кмета на общината, към което прилагат съответните доказателства, че са правоимащи, когато това е необходимо.
(3) Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху вещи се предоставя от кмета без търг или конкурс след решение на Общински съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници.
(4)Когато лицата, на които може да се учреди безвъзмездно право на ползване, са определени в закон, то се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците. Лицата отправят искане до кмета на общината, към което прилагат съответните доказателства, че са правоимащи, когато това е необходимо.
(5) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, съответно - на решението на общинския съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор

IX) Приема нова ал.5 и нова ал.6 на чл.70 със следния текст:
(5) В случай, че лицето, което е обявено за спечелило търга, не заплати цената, дължимите данъци и такси в определения срок, заповедта се обезсилва по право и кметът издава заповед за прекратяване на процедурата. Внесеният депозит не се връща и остава в полза на общината
(6) В 14-дневен срок от датата на плащането, кметът на общината или упълномощено от него лице сключва договор

X) Изменя се чл. 76. като придобива следния текст:
В 14-дневен срок от датата на плащането, кметът на общината или упълномощено от него лице сключва договор

ХІ) Създава се чл.76а със следния текст:
Чл. 76.За неуредените в този раздел въпроси се прилагат Раздел ІІ от Глава VІІ.

XIІ) Изменя се ал.3 от чл.85 като придобива следния текст
В 14-дневен срок от датата на плащането, кметът на общината или упълномощено от него лице сключва договор

XIІI) Приема нов чл.85а, със следния текст:
Чл.85а (1)В случай, че лицето, което е обявено за спечелило конкурса, не заплати цената, дължимите данъци и такси в определения срок, заповедта се обезсилва по право и кметът издава заповед за прекратяване на процедурата
(2). Внесеният депозит не се връща и остава в полза на общината

ХІV Отменя ал.3 от чл.86


3. Докладна записка №566/16.07.2020 г. от Тодор Дамянов Дамянов – зам.- кмет на Община Созопол
Приемане на Доклад по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2019 година
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ: №205
На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26 а, ал. 5 от Закона за народните читалища, Общински съвет Созопол приема Доклада по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2019 година.

 ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
4. Докладна записка №541/10.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Безвъзмездно управлението върху имоти – 67800.55.5 и 67800.55.3, остров Св.Иван, публична държавна собственост по реда на Закон за културното наследство
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ: №206
1. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.15,ал.2 от Закон за държавната собственост, чл.12, ал.4,т.1 от Закон за културното наследство, дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол за предоставянето безвъзмездно управлението върху реално обособената част от остров Св.Иван , имоти с идентификатори 67800.55.5, изключителна държавна собственост, с площ 140 761 кв.м. за който е съставен АИДС 1588 от 04.11.2016 г., защитена територия, с НТП -резерват и 67800.55.3, изключителна държавна собственост, с площ 67 746 кв.м., защитена територия, с НТП -скали, за осъществяване на дейности, свързани с опазването и представянето на културни ценности .
2. Общински съвет Созопол възлага на Кмета на Община Созопол изготвянето на предложението с конкретна техническа и финансова информация и оценка за съответствие със законодателството в областта на държавните помощи ведно с допълнителна информация и мотиви, обосноваващи приложимостта/неприложимостта на режима на държавните помощи в конкретния случай, с цел внасяне на предложението в Министерски Съвет за приемане на решение .
3. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл. 189а от Закон за устройство на територията, дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол за учредяване безвъзмездно право на строеж върху част от морското дъно в границите на вътрешните морски води на България в Черно море, в случай, че е необходимо да се направи разширение, реконструкция и модернизация на съществуващите кейове и в съответствие със специализиран подробен устройствен план.


5. Докладна записка №549/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Предаване ДМА- "Електропровод (Въздушна линия) 20кV, преминаваща през УПИ І, общинска собственост, кв.3, м.Мисаря в землище на гр.Созопол" на "Електроразпределение Юг" ЕАД
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ: № 207
1. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 и чл.34, ал.4 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.4 от Договор № 8-422/19.07.2017г. сключен между община Созопол и "Електроразпределение ЮГ" ЕАД , дава своето съгласие да бъдат предадени безвъзмездно на "Електроразпределение ЮГ" ЕАД (ЕР ЮГ), със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. "Христо Г. Данов" № 37, вписано в Търговския регистър с ЕИК 115552190, със законни представители Здравко Огнянов Братоев, в качеството на Изпълнителен член на Съвета на директорите, и Александър Сипек, в качеството на Заместник - председател Съвета на директорите, действащи чрез пълномощника си, Станимир Милчев Станчев, ЕГН 6710241444, в качеството на Ръководител КЕЦ Приморско , следните дълготрайни материални активи:
Част от електропровод средно напрежение, 20 kV с диспечерско наименование „Аполония“, преминаващ през УПИ I-338, кв. 3, с идентификатор 67800.3.338, местност „Мисаря“, землище на гр. Созопол, с дължина на електропровода – 650м, съгласно Разрешение за ползване № ДК-07-Б-3/09.01.2020г. Строежът включва следните обекти:
a) Нов ЖР стълб № 140 и втори нов ЖР стълб № 140/1 в югозападния край на УПИ I-338 с идентификатор 67800.3.338, местност „Мисаря“, землище на гр. Созопол.
b) Кабел 20 kV (средно напрежение), тип NA2XS(F)2Y 3x1x185мм2 от РОММ на нов ЖР стълб №140 до РОММ на нов ЖР стълб №140/1.
c) Кабел 20 kV (средно напрежение), тип NA2XS(F)2Y 3x1x185мм2 от РОММ на нов ЖР стълб № 140/1 до БКТП „Мисаря 3“ в УПИ VI, кв. 120, с идентификатор 67800.503.398, местност „Мисаря“, землище на гр. Созопол.
2. Възлага на Кмет на община Созопол да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

6. Докладна записка №552/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно:Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с идентификатор 40124.501.299, с.Крушевец, община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ: №208
1.Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственика Н. А. Т. ЕГН  чрез продажба на: 325 кв.м.ид.ч./ триста двадесет и пет квадратни метра идеални части/ от ПИ 40124.501.299/ЕКАТТЕ-четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двеста деветдесет и девет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-772/01.11.2019 на ИД на АГКК, находящ се в с.Крушевец, община Созопол, целият с площ 688 кв.м./ шестстотин осемдесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – ниско застрояване/до 10м/.
2.Одобрява експертна оценка №2020ЕО025 на независим лицензиран оценител в размер на 6400,00лв./ шест хиляди и четиристотин лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
3.Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 7. Докладна записка №553/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно:Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с идентификатор 32737.501.299, с.Индже Войвода, община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ: №209
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственика М. П. И. ЕГН  чрез продажба на: 90 кв.м.ид.ч./деветдесет квадратни метра идеални части/ от ПИ 32737.501.299/ЕКАТТЕ-тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двеста деветдесет и девет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-479/18.07.2019 на ИД на АГКК, находящ се в с.Индже Войвода, община Созопол, целият с площ 815 кв.м./ осемстотин и петнадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – ниско застрояване/до 10м/.
2. Одобрява експертна оценка №2020ЕО017 на независим лицензиран оценител в размер на 1590,00лв./ хиляда петстотин и деветдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

8. Докладна записка №554/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Продажба чрез публичен търг на вещи( МПС) - частна общинска собственост
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ: №210
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.34 ал.4, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.48, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следните вещи - частна общинска собственост именно:
1.1.Лек автомобил, модел Мерцедес Е 350, регистрационен номер А8777МК, със стойност 39 000 (тридесет и девет хиляди) лв.
1.2.Лек автомобил, модел Мерцедес С 320 CDI 4матик, регистрационен номер А3929КМ, със стойност 8800 (осем хиляди и осемстотин) лв. съгласно удостоверение №115696/22.04.2020г.
2. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

9. Докладна записка №555/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на основание чл.14, ал.6 от ЗОС. на лекарски кабинет и манипулационна с обща площ от 24,00 кв.м. и помещение с площ от 11,68 кв.м, находящи се в самостоятелен обект с идентификатор 81178.502.283.1.1– общинска частна собственост „За здравни и социални услуги, находяш се в сграда с идентификатор 81178.502.283.1 гр.Черноморец.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ: №211
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2020г.”, приета с Решение №60/12.02.2020г. на Общински съвет Созопол, като включва самостоятелен обект в сграда с идентификатор 81178.502.283.1.1 с площ 157 кв.м./сто петдесет и седем квадратни метра/, с предназначение: „За здравни и социални услуги“, разположена в поземлен имот с идентификатор 81178.502.283 гр.Черноморец

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.14 ал.6 от ЗОС и чл.19 ал.1 т.1 НРПУРОС да се предостави под наем без търг или конкурс за здравни дейности за задоволяване на съответните нужди на населението за период от 5/пет/ години, както следва:

2.1 Лекарски кабинет и манипулационна с обща площ от 24,00 кв.м. /двадесет и четири квадратни метра/ и помещение с площ от 11,68 кв.м./единадесет цяло и шестдесет и осем квадратни метра/, находящи се в самостоятелен обект в сграда с идентификатор 81178.502.283.1., с площ 157 кв.м. /сто петдесет и седем квадратни метра/ с предназначение: „За здравни и социални дейности“, разположена в поземлен имот с идентификатор 81178.502.283 гр.Черноморец

2.2 Месечният наем, определен по реда на чл.20 от НРПУРОС съгласно Тарифа за минималния размер на месечен наем за един квадратен метър при отдаване под наем на общинско имущество на община Созопол, е в размер на 124,88лв./сто двадесет и четири лева и осемдесет и осем стотинки/ без ДДС

3. Възлага на кмета на община Созопол да сключи договор с д-р А. Д. Д. за предоставяне под наем на помещенията.

10. Докладна записка №556/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Поземлен имот с идентификатор 81178.9.436 – частна общинска собственост с площ 848 кв.м., Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „Изоставена орна земя“, находящ се в Община Созопол, землище гр.Черноморец, местност „Аклади-Чеири“.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ: №212
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2020г.”, приета с №60/12.02.2020г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 81178.9.436 /ЕКАТТЕ -осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район - девет, поземлен имот- четиристотин тридесет и шест/ с площ 848 кв.м. /осемстотин четиридесет и осем квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „Изоставена орна земя“, находящ се в Община Созопол, землище гр.Черноморец, местност „Аклади-Чеири“.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.51 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да проведе публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот – общинска частна собственост както следва:
- Поземлен имот с идентификатор 81178.9.436 /ЕКАТТЕ -осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район - девет, поземлен имот- четиристотин тридесет и шест/ с площ 848 кв.м. /осемстотин четиридесет и осем квадратни метра/
Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „Изоставена орна земя“, находящ се в Община Созопол, землище гр.Черноморец, местност „Аклади-Чеири“.

2.1. На основание чл.52 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост одобрява експертна оценка № 2020ЕО022/08.07.2020г. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, 2280лв./две хиляди двеста и осемдесет лева/, без ДДС, която да се използва като начална тръжна годишна наемна цена при провеждането на търга.

3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга както и сключване на договор със спечелилият участник.

11. Докладна записка №557/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Поземлен имот с идентификатор 81178.58.55 – частна общинска собственост с площ 170 кв.м., Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“, находящ се в Община Созопол, землище гр.Черноморец.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ: №213
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2020г.”, приета с №60/12.02.2020г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 81178.58.55 /ЕКАТТЕ -осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – петдесет и осем , поземлен имот- петдесет и пет/ с площ 170 кв.м. /сто и седемдесет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“, находящ се в Община Созопол, землище гр.Черноморец.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.51 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да проведе публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот – общинска частна собственост както следва:
- Поземлен имот с идентификатор 81178.58.55 /ЕКАТТЕ -осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – петдесет и осем , поземлен имот- петдесет и пет/ с площ 170 кв.м. /сто и седемдесет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“, находящ се в Община Созопол, землище гр.Черноморец.
2.1. На основание чл.52 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост одобрява експертна оценка № 2020ЕО024/08.07.2020г. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, 410лв./четиристотин и десет лева/, без ДДС, която да се използва като начална тръжна годишна наемна цена при провеждането на търга.
3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга както и сключване на договор със спечелилият участник.


12. Докладна записка №558/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 40124.501.768.1.1, находящ се в с.Крушевец, община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ: №214
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2020г.”, приета с Решение №60/12.02.2020 г. на Общински съвет Созопол, като включва имота подробно описан както следва:
- 254/359 кв.м. ид.ч./двеста петдесет и четири квадратни метра идеални части/ от самостоятелен обект с идентификатор 40124.501.768.1.1/ЕКАТТЕ –четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район –петстотин и едно, поземлен имот- седемстотин шестдесет и осем, сграда -едно, обект -едно/, целият с площ 359 кв.м. /триста петдесет и девет квадратни метра/. Предназначение на самостоятелния обект „За търговска дейност“, Брой нива на обекта - 1/едно/. Находящ се в Област Бургас, Община Созопол, с.Крушевец, ул. „П.К.Яворов“, ет.1, находящ се в сграда с идентификатор 40124.501.768.1, построена в поземлен имот с идентификатор 40124.501.768 /ЕКАТТЕ –четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район –петстотин и едно, поземлен имот- седемстотин шестдесет и осем/, идентичен с УПИ XII-„За магазин, ресторант и кино“ в кв.25 по плана на с.Крушевец.
2. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.16 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на недвижим имот – 254/359 кв.м. ид.ч./двеста петдесет и четири квадратни метра идеални части/ от самостоятелен обект с идентификатор 40124.501.768.1.1/ЕКАТТЕ –четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район –петстотин и едно, поземлен имот- седемстотин шестдесет и осем, сграда -едно, обект -едно/ целия с площ 359 кв.м. /триста петдесет и девет квадратни метра/. Предназначение на самостоятелния обект „За търговска дейност“, Брой нива на обекта - 1/едно/. Находящ се в Област Бургас, Община Созопол, с.Крушевец, ул. „П.К.Яворов“, ет.1 находящ се в сграда с идентификатор 40124.501.768.1, построена в поземлен имот с идентификатор 40124.501.768 /ЕКАТТЕ –четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район –петстотин и едно, поземлен имот- седемстотин шестдесет и осем/, идентичен с УПИ XII-„За магазин, ресторант и кино“ в кв.25 по плана на с.Крушевец.
2.1. На основание чл.14, ал.8 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 2020ЕО014/26.06.2020г. за обекта, изготвена от независим лицензиран оценител, възлизаща на 235 /двеста тридесет и пет/лева, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.
3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договор със спечелилите участници.

13. Докладна записка №559/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ с идентификатор 12975.501.372, находящ се в с.Вършило, ул. „Цар Петър“ №80, община Созопол, представляващ 110кв.м.ид.ч./сто и десет квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 12975.501.372, целият с площ 1350кв.м.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ: №215
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2020г.”, приета с №60/12.02.2020г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:
110 кв.м.ид.ч./сто и десет квадратни метра идеални части/ от урегулиран поземлен имот с идентификатор 12975.501.372 /ЕКАТТЕ- дванадесет хиляди деветстотин седемдесет и пет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот- триста седемдесет и две/, по КККР на с.Вършило, община Созопол, одобрен със Заповед № РД-18-480/18.07.2019г. на ИД на АГКК, целият с площ 1350кв.м. /хиляда триста и петдесет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, при граници и съседи: 12975.501.531, 12975.501.544, 12975.501.570, 12975.292.1
2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственикът З. Д. Р.-М. ЕГН  чрез продажба на: 110 кв.м.ид.ч./сто и десет квадратни метра идеални части/ от урегулиран поземлен имот с идентификатор 12975.501.372 /ЕКАТТЕ- дванадесет хиляди деветстотин седемдесет и пет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот- триста седемдесет и две/, по КККР на с.Вършило, община Созопол, одобрен със Заповед № РД-18-480/18.07.2019г. на ИД на АГКК, целият с площ 1350кв.м. /хиляда триста и петдесет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, при граници и съседи: 12975.501.531, 12975.501.544, 12975.501.570, 12975.292.1
3. Одобрява експертна оценка №2020ЕО023/08.07.2020г. на независим лицензиран оценител в размер на 850лв./осемстотин и петдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

14. Докладна записка №560/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Учредяване право на ползване по реда на чл.56, ал. 3 от ППЗОЗЗ във връзка с чл.75, ал. 1 от Закон за подземни богатства, върху общински земеделски имоти, с обща площ от 672 кв.м. в землището на с.Вършило, Община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ: №216

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.57, ал. 1 и чл.56, ал.3 във връзка с чл.59б, ал.3, т.2 от ППЗОЗЗ и чл.75, ал 1 от Закон за подземните богатства, Общински Съвет Созопол дава съгласието си за учредяване на временно право на ползване върху имоти с номера и площи както следва: 12975.150.2 - 64 кв.м., 12975.151.9 - 96 кв.м., 12975.160.31 - 32 кв.м., 12975.151.10 - 72 кв.м., 12975.147.2 - 24 кв.м., 12975.156.11 - 48 кв.м., 12975.160.54 - 32 кв.м., 12975.160.33 - 88 кв.м., 12975.160.30 - 32 кв.м., 12975.214.21 - 64 кв.м., 12975.160.181 - 64 кв.м., 12975.151.8 - 56 кв.м.; всички в землището на с. Вършило, Община Созопол, с обща площ от 672 кв.м (шестстотин седемдесет и два квадратни метра).
Правото се дава за прокарване на канави(канавни работи) и за целите на изграждане на сондажна площадка за нуждите на „Асарел Инвестмънт" ЕАД, в качеството титуляр на № 383/29.05.2014 год. на Министъра на икономиката и енергетиката за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми и съгласно допълнително споразумение № 1 от 20.12.2019г. Условие за извършване на геологопроучвателните дейности по договора ще бъде получаването на положително решение на Комисията за земеделските земи. След изтичане на срока по договора ползваната временно земя ще бъде върната на Община Созопол в първоначалния й вид или във вид, годен за земеделско ползване. Всички разходи за рекултивация са изцяло за сметка на ,,Асарел - Инвестмънт” ЕАД.
2. Общински съвет одобрява еднократна цена на правото на ползване за периода от 12(дванадесет месеца) в размер на 390 (триста и деветдесет лева) за общата площ на имотите, описани по т.1, съгласно заключение в оценителен доклад № 2020ЕО015 от 03.06.2020г., изготвен за учредяване право на ползване съгласно описаните в него обекти- канави и сондажни площадки .
3. Общински Съвет възлага на Кмета на Община Созопол да издаде заповед в полза на заявителя и сключи договор за предоставяне на правото


ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:


15. Докладна записка №548/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията/землището на гр.Созопол
землището на с.Вършило, Община Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ: №217
Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представената схема(съгласно приложение) за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията/землището на гр.Созопол.

16. Докладна записка №550/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 81178.1.292 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Мокро скала“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилна сграда.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ: №218

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 81178.1.292 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Мокро скала“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилна сграда.
При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване, да се запазят съществуващите улични регулации, като се съобрази с уличната регулация на улица с О.Т.673 ÷ 91, приета с Решение по т.10, от Протокол №22/22.11.2012г., на ОЕС, обявена по реда на чл.128, ал.от ЗУТ в ДВ, брой 4/15.01.2013г., влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
ПУП –ПРЗ за промяна предназначението на ПИ81178.61.127, да се одобри след изготвяне на експертна оценка, доказваща липса на радиоактивно замърсяване и ниво на радиоактивния фон, съгласно чл.51 от Правила и нормативи за прилагане на ОУП на Община Созопол.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – план регулация и застрояване.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

17. Докладна записка №551/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), в обхват на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 81178.6.280, по кадастралната карта (КК) на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, землище на гр.Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“ и План за улична регулация (ПУР), за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура до новообразуваният урегулиран поземлен имот (УПИ).
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ: №219
Не се приема проекта за решение по Докладна записка №551/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), в обхват на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 81178.6.280, по кадастралната карта (КК) на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, землище на гр.Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“ и План за улична регулация (ПУР), за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура до новообразуваният урегулиран поземлен имот (УПИ).

18. Докладна записка №561/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на Община Созопол
Относно: Допълване на Решение №1177 от Протокол №39/29.06.2018год., в частта на раздел II от решението, с което на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.1 (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.), от ЗОЗЗ, в качеството си на заинтересована страна, по смисъла на чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол дава предварително съгласие трасето на обект „Трасе на деривация „Ясна поляна“, да премине през поземлени имоти, земеделска територия, общинска собственост, в землищата на гр.Созопол, с.Равадиново и гр.Черноморец, общ.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ: №220
Не се приема проекта за решение по Докладна записка №561/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Допълване на Решение №1177 от Протокол №39/29.06.2018год., в частта на раздел II от решението, с което на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.1 (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.), от ЗОЗЗ, в качеството си на заинтересована страна, по смисъла на чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол дава предварително съгласие трасето на обект „Трасе на деривация „Ясна поляна“, да премине през поземлени имоти, земеделска територия, общинска собственост, в землищата на гр.Созопол, с.Равадиново и гр.Черноморец, общ.Созопол.

19. Докладна записка №562/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация и План регулация и застрояване (ПУП – ПУР и ПРЗ), за промяна предназначението на земеделска земя, извън границите на урбанизираната територия, с цел изграждане на жилищна сграда с ниско застрояване, за поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.151, по КК на с.Атия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Старо селище“, землище на гр.Черноморец, общ.Созопол.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ: №221
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи Подробен устройствен план – План за улична регулация и План регулация и застрояване (ПУП – ПУР и ПРЗ), за промяна предназначението на земеделска земя, извън границите на урбанизираната територия, с цел изграждане на жилищна сграда с ниско застрояване, за поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.151, по КК на с.Атия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Старо селище“, землище на гр.Черноморец, общ.Созопол.
При изработване на плана за регулация и застрояване, да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 40%, кота корниз Нмак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,2 и минимална площ за озеленяване 40%.
При изработване на плана за улична регулация, същата да се проектира като продължение на улична регулация на улица с осови точки 1-2-3-4-5-6, одобрена със Заповед №Z-887/28.08.2007г., на Кмета на Община Созопол, както следва: улица от осова точка 6 до осова точка 7, с ширина 5.00 метра и улица от осова точка 4 до осова точка 10, с ширина 5.00 метра.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване, и план за улична регулация да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – план регулация и застрояване.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

20. Докладна записка №563/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.53.42 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Мапи“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на сгради за отдих и курорт.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ: №222
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.16, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.53.42 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Мапи“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като новообразуваният урегулиран поземлен имот се отреди „За курорт и допълващи дейности“, за изграждане на сгради за отдих и курорт.
ПУП-ПРЗ да се изработи при спазване на следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 30%, кота корниз Н мак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност,.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят: съществуващите улични регулации, одобрената улична регулация с Решение №598 от Протокол №25/31.07.2013г., на Общински съвет Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2, във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД, „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – план регулация и застрояване.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Докладна записка №580/22.07.2020 г. от Тодор Дамянов Дамянов – зам.- кмет на Община Созопол
Относно: Приемане на промяна в Годишния план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община созопол за 2021 г. и за разкриване на нова социална услуга.
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ: №223
На основание чл.21, ал.1 т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.36 „б”, ал.4 от Правилника за приложение на Закона за социално подпомагане Общински съвет – Созопол:
1. Приема промяна в Годишния план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол за 2021 г. в частта на т. 9, корона Вид дейност /услуга/ мярка – Допълващи дейности с услуга ДЦПДУТХ към ЦСРИ, като текста добива следната редакция:
„т.9. колона Вид дейност / услуга/ мярка – Дневен център за деца с увреждания с капацитет 10 места.
2. Дава съгласие за разкриване на нов вид социална услуга Дневен център за деца с увреждания с капацитет 10 места.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Докладна записка №581/22.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Компенсирани промени в частта на «финансиране на бюджетното салдо» по бюджета на Община Созопол за 2020 г.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ: №224
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37 ал.2 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол и във връзка с Решение № 190/30.06.2020 г. на общински съвет на община Созопол

1. Извършва компенсирани промени в частта на «финансиране на бюджетното салдо» по бюджета на Община Созопол за 2020г. по параграфи, както следва:

                                                           било      намаление        става
§83-00 Заеми от банки и
други лица в страната – нето (+/-) (-)1 200 000лв. 800 000лв. (-)400 000лв.

под § 83-22 погашения по дългосрочни
заеми от банки в страната (-)        (-)1 200 000лв. 800 000лв. (-)400 000лв.


                                                              било          увеличение             става

§93-00 Друго финансиране – нето(+/-) (-)1 000 000лв. (-)800 000лв. (-)1 800 000лв.

под § 93-36 друго финансиране –
операции с активи – предоставени временни
депозити и гаранции на други бюджетни
организации (-/+)                             (-)1 000 000лв. (-)800 000лв. (-)1 800 000лв.

 

 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ
Председател на Общински съвет Созопол

Уважаеми г-н Димитров,
Уважаеми жители и гости на с. Индже войвода,

С вълнение и респект се обръщам към вас по случай празника на Вашето китно и уютно село.

Уважаеми приятели мюсюлмани,

Поздравявам най-сърдечно мюсюлманите с настъпването на големия празник Курбан Байрям!

от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на Община Созопол
Относно: Компенсирани промени в частта на "финансиране на бюджетно салдо" по бюджета на Община Созопол

от Тодор Дамянов Дамянов- зам.кмет на Община Созопол

Относно: Приемане на промяна в Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол за 2021 г. и за разкриване на нова социална услуга

С посещение на Археологическия музей и църквите "Св.св. Кирил и Методий" и "Св. Георги Победоносец" завърши посещението на най- успешният български боксьор Кубрат Пулев в Созопол.

Празничният 17 юли бе наситен с много емоции, присъствие на гости на празника и много жители и гости на града, които присъстваха на откриването на изложбата "Минало, настояще и бъдеще на Созопол и връчването на званието "Почетен гражданин на Созопол" на шампиона по борба Руси Петров.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация”, свиквам ДЕСЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на29.07.2020г. /сряда / от9:30 часа, в Заседателната зала в сградата на Общински съвет, при следния проект за
ДНЕВЕН РЕД :
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка №546/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Прекратяване на членството на Община Созопол в юридическо лице с нестопанска цел сдружение "Местна инициативна рибарска група - Созопол - Приморско - Царево", участие в новосформирана "Местна инициативна рибарска група - Созопол" и определяне на представители
2. Докладна записка №547/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
3.Докладна записка № 566/16.07.2020 г. от Тодор Дамянов Дамянов- зам.кмет на Община Созопол
Относно: Приемане на Доклад по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2019 година
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
4.Докладна записка №541/10.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Безвъзмездно управление върху имоти – 67800.55.5 и 67800.55.3, остров Св.Иван, публична държавна собственост по реда на Закон за културното наследство
5.Докладна записка №549/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Предаване ДМА- "Електропровод (Въздушна линия) 20кV, преминаваща през УПИ І, общинска собственост, кв.3, м.Мисаря в землище на гр.Созопол" на "Електроразпределение Юг" ЕАД
6.Докладна записка №552/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно:Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с идентификатор 40124.501.299, с.Крушевец, община Созопол
7.Докладна записка №553/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно:Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с идентификатор 32737.501.299, с.Индже Войвода, община Созопол
8.Докладна записка №554/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Продажба чрез публичен търг на вещи( МПС) - частна общинска собственост
9.Докладна записка №555/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на основание чл.14, ал.6 от ЗОС. на лекарски кабинет и манипулационна с обща площ от 24,00 кв.м. и помещение с площ от 11,68 кв.м, находящи се в самостоятелен обект с идентификатор 81178.502.283.1.1– общинска частна собственост „За здравни и социални услуги, находяш се в сграда с идентификатор 81178.502.283.1 гр.Черноморец.
10.Докладна записка №556/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Поземлен имот с идентификатор 81178.9.436 – частна общинска собственост с площ 848 кв.м., Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „Изоставена орна земя“, находящ се в Община Созопол, землище гр.Черноморец, местност „Аклади-Чеири“.
11..Докладна записка №557/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Поземлен имот с идентификатор 81178.58.55 – частна общинска собственост с площ 170 кв.м., Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“, находящ се в Община Созопол, землище гр.Черноморец.
12.Докладна записка №558/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 40124.501.768.1.1, находящ се в с.Крушевец, община Созопол
13.Докладна записка №559/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ с идентификатор 12975.501.372, находящ се в с.Вършило, ул. „Цар Петър“ №80, община Созопол, представляващ 110кв.м.ид.ч./сто и десет квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 12975.501.372, целият с площ 1350кв.м.
14.Докладна записка №560/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Учредяване право на ползване по реда на чл.56, ал. 3 от ППЗОЗЗ във връзка с чл.75, ал. 1 от Закон за подземни богатства, върху общински земеделски имоти, с обща площ от 672 кв.м. в землището на с.Вършило, Община Созопол.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
15.Докладна записка №548/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията/землището на гр.Созопол
16.Докладна записка №550/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 81178.1.292 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Мокро скала“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилна сграда.
17.Докладна записка №551/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), в обхват на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 81178.6.280, по кадастралната карта (КК) на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, землище на гр.Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“ и План за улична регулация (ПУР), за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура до новообразуваният урегулиран поземлен имот (УПИ).
18.Докладна записка №561/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Допълване на Решение №1177 от Протокол №39/29.06.2018год., в частта на раздел II от решението, с което на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.1 (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.), от ЗОЗЗ, в качеството си на заинтересована страна, по смисъла на чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол дава предварително съгласие трасето на обект „Трасе на деривация „Ясна поляна“, да премине през поземлени имоти, земеделска територия, общинска собственост, в землищата на гр.Созопол, с.Равадиново и гр.Черноморец, общ.Созопол.
19.Докладна записка №562/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация и План регулация и застрояване (ПУП – ПУР и ПРЗ), за промяна предназначението на земеделска земя, извън границите на урбанизираната територия, с цел изграждане на жилищна сграда с ниско застрояване, за поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.151, по КК на с.Атия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Старо селище“, землище на гр.Черноморец, общ.Созопол.
20.Докладна записка №563/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.53.42 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Мапи“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на сгради за отдих и курорт.

Георги ПИНЕЛОВ
Председател на Общински съвет- Созопол

 

 

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол и във връзка с предстоящото ДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, както следва:
Комисия Дата Час
1. КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ,ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ 22.07.2020г. 14:00
2. КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 22.07.2020г. 14:15
3. КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО И ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 22.07.2020г. 14:30


ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ
Председател на Общински съвет Созопол

 

Четвъртък, 16 Юли 2020 17:10

Докладна записка № 566/16.07.2020 г.

от Тодор Дамянов Дамянов- зам.кмет на Община Созопол
Относно: Приемане на Доклад по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2019 година

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за тринадесетото извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал. 1 и ал .2 от правилиника за Организацията и дейността на Общински...

Обява за дневния ред на тринадесетото извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 30, ал. 3 от правилника за Организацията и дейността на Общински съвет -...

График на постоянно действащите комисии за дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал. 1 и ал .2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински...

Обява за дневния ред на дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и де...

График на постоянно действащите комисии за единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съв...