Общински съвет - Созопол

Общински съвет - Созопол

Уважаеми съграждани,

Днес, 7 февруари, Созопол чества 143 години от Освобождението си от Турско робство! Денят на Освобождението отваря нова страница в съвременната история на Созопол и дава тласък на неговото икономическо и  културно израстване. Свободата става двигател за развитието на града ни.

Петнадесетото редовно заседание на Общински съвет Созопол, което се провежда онлайн ще бъде излъчено директно във ФБ страницата на Общински съвет Созопол – https://www.facebook.com/os.sozopol на 09.02.2021 г., вторник от 9.30 ч.. Така гражданите на Созопол и жителите на общината ще могат да се запознаят с работата на общинските съветници по време на сесията. Заседанието ще може да бъде гледано и през сайта на общинския съвет  https://os-sozopol.org/ чрез бутона на facebook на началната страница на сайта. 

Дневният ред на петнадесетото редовно заседание на Общински съвет Созопол включва 32 докладни, които са разпределени във всички постоянни комисии на общинския съвет.

На основание чл.11, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействията му с общинска администрация, съм длъжен да представям всяко тримесечие отчет за изразходените средства за командировъчни и представителни разходи.
За тримесечието от 01.09.2020 г. до настоящия момент нямам направени разходи за командировъчни и представителни разходи.

Георги ПИНЕЛОВ
Председател на Общински съвет Созопол

 

Съгласно чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинския съвет два пъти годишно дава отчет за дейността на съвета и неговите комисии внесен от Председателя на Общинския съвет.

До този момент са проведени 5 редовни заседания и 1 извънредна сесия.

За разглеждане в заседанията на Общинския съвет са внесени 91  предложения. От Кмета на Общината г-н Тихомир Янакиев постъпилите предложения са 68  .

От г-н Георги Пинелов - председател на Общински съвет  има внесени 3 предложения за разглеждане.  От заместник-кмета  г-н инж. д-р Румен Кисьов са внесени 12 предложения и от заместник-кмета  г-н Тодор Дамянов 7 са внесените  предложения за разглеждане. От общински съветници са  внесени 1 предложение за разглеждане.

Приети са 91 решения.

По време на сесии не са допуснати за разглеждане 2 докладни.

 

Приетите от общинския съвет решения засягат различни дейности и аспекти, свързани с функционирането на Община Созопол и са взети с мнозинство и начин, съгласно действащата нормативна уредба. Решенията са свързани с икономическото развитие и инвестициите, градоустройство и комуникации, комунална дейност и екология, образование, социални дейности, здравеопазване и култура. Най-голям е относителния дял на решенията за управление и разпореждане с общинска собственост, частични изменения на подробни устройствени планове, финансите и бюджета на общината.

 

 

Всички протоколи, решения и материали от проведените за отчетния период заседания са изпратени в 7-дневен срок до кмета на общината, областния управител и Районна прокуратура. Върнати или оспорени решения от областния управител или от Районна , съответно Окръжна прокуратура няма.

 

 

За второто шестмесечие Постоянните комисии към Общински съвет Созопол са провели   24  заседания, разпределени по комисии, както следва:

 

 1. Комисия по “Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби”, в състав от 5 члена, с председател г-н Станимир Андонов има проведени 10 заседания, на които са разгледани 20 предложения.

 

 1. Комисия по “Финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми”, в състав от 5 члена, с председател г–жа Димитринка Господинова има проведени 4 заседания, на които са разгледани 14 предложения.

 

 1. Комисия по “Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”, в състав от 5 члена, с председател г-н Желязко Иванов има проведени 4 заседания, на които са разгледани 29 предложения.

 

 1. Комисия по “Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”, в състав от 5 члена, с председател г-н Андрей Николов има проведени 5 заседания, на които са разгледани 24 предложения.

 

 1. Комисия по ‘’ Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедания’’, в състав от 5 члена, с председател г-жа Анета Филипова има проведено 1 заседание, на което са разгледани 2 предложения.

 

 

 1. Съвместни комисии:

 

 • Комисия по “Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби” и комисия по “Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”, имат проведено 1 заседание, на което е разгледано 1 предложение.
 • Комисия по “Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби” и комисия по “Финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми”, имат проведено 1 заседание, на което е разгледано 1 предложение.

 

 

 Присъствието на общинските съветници в заседанията на постоянните комисии  към Общински съвет Созопол и през периода са както следва:

 

 

 

 

 

Постоянна

комисия

 

Проведени

заседания

 

1.

“ Законност”

10

2.

“Финанси и бюджет “

4

3.

“Общинска собственост”

4

4.

“Устройство на територията”

5

5.

‘’Здравеопазване’’

1

 

Общо

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Присъствието на общинските съветници е редовно. Отсъствието от заседанията са по уважителни причини / служебна ангажираност, заболяване, отсъствие от града и др.

 

 

 

 

Име Фамилия

В  заседание на ОБС

присъствие

отсъствие

 

11.

Георги Пинелов

5

-

 

22.

 

Андрей Николов

5

-

 

33.

Стилияна Николова

5

-

 

44.

 

Стамат Стаматов

5

-

 

55.

 

Красимира Германова

5

-

 

66.

Панайот Рейзи

5

-

 

77.

 

Катя Стоянова

4

1

 

88.

 

Светлана Лулева

5

-

 

 9.

 

Стойчо Неделчев

5

-

 

110.

Желязко Иванов

5

-

 

111.

 

Станимир Андонов

5

-

112.

Милена Желева

5

-

 

113.

 

Димитринка Господинова

5

-

 

114.

 

Анета Филипова

5

-

 

115.

 

Илиян Стефанов

5

-

 

116.

 

Цветан Иванов

5

-

 

17.

Цветелин Георгиев

5

-

 

 

 

 

 

 

 

През отчетния период няма  промени в състава на ОбС-Созопол и в постоянните комисии към него.

         Съгласно чл.33, ал.1, т.4 от ЗМСМА, общинските съветници имат право да отправят питания към Кмета на Общината. За отчетния период общинските съветници отправиха 60 питания до кмета и получиха своевременен отговор.

 

         Общинските съветници подхождат отговорно към задълженията си, показват активно отношение към проблемите на гражданите, общината и допринасят за успешното им решаване. Участват в работата на комисиите към общината във връзка с провеждане на тръжни процедури, за отдаване под наем на общински имоти, продажби и др. Становищата на комисиите се приемат след дискусия и гласуване на всички предложения. За всяко заседание се води протокол и се изготвя писмено становище.

 

В заключение може да се каже, че през отчетния период Общински съвет Созопол е бил последователен в целите и намеренията си да разреши не малка част от проблемите на общината и нейните жители.

 

Завършвам отчета с благодарност към всички колеги общински съветници за отговорността, която проявяват към работата си в интерес на жителите на община Созопол.

 

 

 

                                        

 

 

 

  Георги Пинелов

      Председател на Общински съвет Созопол

 

 

 

На основание чл.194 от АПК, се обявява Решение № 629/11.06.2020 г.на АдмСБургас, постановено по Адм. дело № 515/2020 г. по описа на Административен съд Бургас, с което се отменя разпоредбата на чл. 52, ал. 1, т.4 от Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на община Созопол, само в частта относно изписания текст: ,,12 и 13’’ и е отхвърлен протеста на прокуратурата в останалата му част, а именно: за цялостна отмяна на чл. 52, ал.1, т. 4 от Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на община Созопол , приета от Общински съвет – Созопол с Решение № 45/5/23.01.2008 г.,изменена с Решение № 1436/31.05.2019 г. на ОбС. Решението е влязло в законна сила на 03.11.2020 г.

На основание чл.194 от АПК, се обявява Решение № 629/11.06.2020 г.на АдмСБургас, постановено по Адм. дело № 515/2020 г. по описа на Административен съд Бургас, с което се отменя разпоредбата на чл. 52, ал. 1, т.4 от Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на община Созопол, само в частта относно изписания текст: ,,12 и 13’’ и е отхвърлен протеста на прокуратурата в останалата му част, а именно: за цялостна отмяна на чл. 52, ал.1, т. 4 от Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на община Созопол , приета от Общински съвет – Созопол с Решение № 45/5/23.01.2008 г.,изменена с Решение № 1436/31.05.2019 г. на ОбС. Решението е влязло в законна сила на 03.11.2020 г.

Уважаеми съграждани,

Созопол изгуби един достоен и уважаван човек, който бе посветил живота си на своя любим град и до последно живееше и се вълнуваше от неговите успехи и проблеми. Никола Калоянов ще ни липсва. Дълбоко скърбим за неговата кончина, която ще остави празнота не само в сърцата на близките му, но и на всеки, който го познаваше.

Във връзка с предстоящото ПЕТНАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, както следва:  

Комисия

Дата

Час

1.

КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ,ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ

01. 02. 2021 г.

/понеделник/  

14:00

2.

КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

14:15

3.

КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

14:30

4.

 КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

14:50

5.

 

КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ

 

 

15:10

 

На основание чл. 23, ал.1, т.4 от ЗМСМА и чл. 28а,  ал.1 от ЗМСМА заседанията ще се проведат  чрез видеоконференция, поради обявената извънредна епидемична обстановка и наложените ограничения  във връзка с  разпространението на Ковид 19. Ще ви бъдат предоставени линк/код за платформата ZOOM, където ще се проведат заседанията на комисиите.

             

 

С уважение:

 

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ

 

Във връзка с предстоящото ПЕТНАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, както следва:  

Комисия

Дата

Час

1.

КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ,ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ

01. 02. 2021 г.

/понеделник/  

14:00

2.

КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

14:15

3.

КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

14:30

4.

 КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

14:50

5.

 

КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ

 

 

15:10

 

На основание чл. 23, ал.1, т.4 от ЗМСМА и чл. 28а,  ал.1 от ЗМСМА заседанията ще се проведат  чрез видеоконференция, поради обявената извънредна епидемична обстановка и наложените ограничения  във връзка с  разпространението на Ковид 19. Ще ви бъдат предоставени линк/код за платформата ZOOM, където ще се проведат заседанията на комисиите.

             

 

С уважение:

 

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ

 

             На основание чл. 23, ал.1, т.4 от ЗМСМА и чл. 28а,  ал.1 от ЗМСМА,  свиквам ПЕТНАДЕСЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 09.02.2021 г. от 9.30 ч., като заседанието ще се проведе чрез видеоконференция, поради обявената извънредна епидемиологична обстановка и наложените ограничения  във връзка с  разпространението на Ковид 19,  при следния  

                                                  ПРОЕКТ ЗА  ДНЕВЕН РЕД : 

      I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

 1. Докладна записка № 840/21.12.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответна тарифа, валидна за територията на община Созопол;
 2. Докладна записка № 50/18.02021 г. от Георги Пинелов - председател на Общински съвет Созопол, относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, приет с Решение № 9/05.12.2019 г. на Общински съвет- Созопол.
 3.  Докладна записка № 54/21.01.2021 г. от Тихомир Янакиев- кмет на община Созопол, относно приемане на Наредба за търговската дейност на открито на територията на община Созопол.

 

         II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:

 1.  Докладна записка № 47/15.02021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно даване на съгласие за дарение на гориво на ОД на МВР Бургас за нуждите на РУ Созопол
 2.  Докладна записка № 48/18.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно предоговаряне на кредит чрез предоставяне допълнителен гратисен период по главницата и удължаване с 5 месеца на крайния срок по действащ договор за кредит № 8-496/18.09.2018 г. във връзка с регламентиран Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества-финансови институции във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от НС извънредно положение;
 3.  Докладна записка №63/22.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно даване на съгласие за дарение на смазочни материали и консумативи за ремонт на автомобили на Дирекция „Жандармерия“ Бургас за нуждите на Зонално жандармерийско управление - Бургас

                     

          III. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

 1.  Докладна записка № 825/01.12.2020 г. от Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол, относно съгласуване на схеми за поставяне на мемориални обекти територията на гр. Созопол
 2.  Докладна записка № 15/07.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на  техническата  инфраструктура,   извън   границите   на   урбанизираните територии, за обект: „Кабели ниско напрежение за захранване на ПИ с идентификатор 40124.18.134, местност „Калън Бозалък“, с. Крушевец, община Созопол“ и обект „Уличен водопровод за водоснабдяване на ПИ 40124.18.134 в местност „Калън Бозалък“, с. Крушевец, община Созопол“.     
 3.  Докладна записка № 41/01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.5.845, по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Буджака“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят два самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради и план за улична регулация за осигуряване на транспортен достъп, съгласно приложената графична част.
 4.  Докладна записка № 42/14.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот №380, по плана на новообразуваните имоти в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, земеделска територия, землище с.Индже войвода, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради и План за улична регулация на улица – тупик с променлива ширина, за осигуряване на транспортен достъп.
 5.  Докладна записка №43/14.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.60.8, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, зона по §4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради.
 6.  Докладна записка №44/14.02021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.1.295, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м.“Мокро скала“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят три самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради.
 7.  Докладна записка №45/14.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот №135.165, в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с. Крушевец, общ.Созопол, земеделска територия, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради.
 8.  Докладна записка №46/14.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места, за обект: „Енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, чрез автоматизирана сепарационна инсталация за неопасни отпадъци - Кабели 20kV (киловолта) от РУ (разпределителна уредба) 20kV в УПИ 379, м.“Чоплака“, землище с. Равадиново до ПС“Созопол“ в ПИ81178.9.37, землище на гр. Черноморец“.
 9.  Докладна записка №52/21.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.253, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на сгради за отдих, курорт.
 10.  Докладна записка №53/21.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията с. Зидарово, община Созопол.
 11. Докладна записка №55/21.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно провеждане на процедура по изпълнение на проект за техническа инфраструктура „Второстепенна улица от о.т.62 до о.т.62в” в м.“Каваци“, землище на гр. Созопол, чрез отчуждаване на части от поземлени имоти, частна собственост, попадащи в предвижданията му.
 12. 18. Докладна записка №61/22.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот №134.348 в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с. Крушевец, общ.Созопол, земеделска територия, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за сграда за обслужващи дейности - за гараж и склад.
 13. Докладна записка №65/22.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно съгласуване на схема за поставяне на монументално-декоративен елемент територията на гр. Созопол .

IV. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

 1.  Докладна записка № 823/01.12.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот №506.156 /целият имот с площ от 155 кв.м./ по ПНИ на местност ”Старо селище”, с.Атия, землище гр. Черноморец, община Созопол - земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ /идентичен с имот идентификатор 506.156 по кадастралната карта на с.Атия, землище гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание  §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ
 2. Докладна записка № 824/01.12.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот №506.155 /целият имот с площ от 425 кв.м./ по ПНИ на местност ”Старо селище”, с.Атия, землище гр. Черноморец, община Созопол - земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ /идентичен с имот идентификатор 506.155 по кадастралната карта на с.Атия, землище гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ
 3.  Докладна записка № 12/05.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с идентификатор 63015.506.296, с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол
 4.  Докладна записка № 13/05.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с планоснимачен № 134.076, по плана на новообразуваните имоти на зоната по §4 в землището на с. Крушевец, община Созопол
 5.  Докладна записка № 51/20.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно предложение за приемане на списък за Определяне на видовете жилища собственост на община Созопол.
 6.  Докладна записка № 56/21.02021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2021 г.
 7.  Докладна записка № 57/21.02021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно учредяване на допълнително отстъпено право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот - частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 61042.501.490 по кадастрална карта на с. Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ ХХII-13033, в кв.37, целият с площ от 494 кв.м.
 8.  Докладна записка № 64/22.02021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2021 г. и Ценоразпис за продажба на дървесината, добита от горски територии – общинска собственост
 9.  Докладна записка № 66/22.02021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2020/2021 година. 

V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ: 


29. Докладна записка № 58/22.01.2021 г. от Тодор Дамянов зам.-кмет на община Созопол, относно Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2021 година
30. Докладна записка № 59/22.01.2021 г. от Тодор Дамянов зам.-кмет на община Созопол, относно създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно –делегирана дейност
31. Докладна записка № 60/22.01.2021 г. от Тодор Дамянов зам.-кмет на община Созопол, относно кандидатстване на Община Созопол, за финансиране от фонд „Социална закрила” към МТСП, гр. София за реализиране на проект за оборудване и/или обзавеждане на материалната база за предоставяне на социални услуги по Компонент 1 в социалната услуга ЦНСТДМУ, село Атия, общ. Созопол
32. Докладна записка № 62/22.01.2021 г. от Тодор Дамянов зам.-кмет на община Созопол, относно кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 – „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет - Созопол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ОСЕМНАДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ОСЕМНАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиква...

Обява за дневния ред на осемнадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал.1, т.4 от ЗМСМА и чл. 28а, ал.1 от ЗМСМА, свиквам ОСЕМНАДЕСЕТО ре...

График на постоянно действащите комисии за СЕДЕМНАДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото СЕДЕМНАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свикв...

Обява за дневния ред на седемнадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал.1, т.4 от ЗМСМА и чл. 28а, ал.1 от ЗМСМА, свиквам СЕДЕМНАДЕСЕТО р...

Разгласяване на съдебно решение №215/11.02.2020 г. по описа за 2019 г. на Административен съд гр. Бургас

На основание чл. 194 от АПК, се обявява Решение №215/11.02.2020 г. на Административен съд...