Сряда, 15 Януари 2020 17:19

Входирани Докладни записки за Петото редовно заседание на ОбС Созопол

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ Г-Н ТИХОМИР ЯНАКИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
Относно: Поправка в решение № 26/20.12.2019г. за одобряване структурата и общата численост на общинска администрация Созопол

 


Д О К Л А Д Н А З А П И С К А ОТ ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатори 81178.60.48 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилно застрояване, за изграждане на „вилни сгради“.

 

 

Още в тази категория: « Докладна 694

Важни съобщения

На вниманието на собственици на лодки в Созопол

Във връзка със започване на строително-ремонтните дейности на Общинско рибарско пристанище...

ПОКАНА

Във връзка със ЗПКОНПИ Председателят на Общински съвет Созоол Георги Пинелов свиква заседа...

Обява 4

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и де...