Четвъртък, 19 Ноември 2020 15:53

от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а,ал1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/
- план регулация и застроявани /ПРЗ/, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.77, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м. "Аклади", извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособяват осемнадесет нови урегулирани поземлени имота/УПИ/, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на "Сгради за отдих и курорт";
-План за улична регулация/ПУР/, за изменение на част от обслужващата улица в обхвата на О.Т.59-58-57-56-61, като се обособи нова обслужваща улица с О.Т.58а-58б-58в-58г-58д-58е-58ж-58з-56а, за осигуряване на транспортен достъп до новообразуваните урегулирани поземлени имоти.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за тринадесетото извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал. 1 и ал .2 от правилиника за Организацията и дейността на Общински...

Обява за дневния ред на тринадесетото извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 30, ал. 3 от правилника за Организацията и дейността на Общински съвет -...

График на постоянно действащите комисии за дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал. 1 и ал .2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински...

Обява за дневния ред на дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и де...

График на постоянно действащите комисии за единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съв...