Четвъртък, 19 Ноември 2020 16:43

Докладна записка №767/28.10.2020 г.

от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а,ал1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/- План регулация и застроявани /ПРЗ/, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.97 по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м. "Аклади", извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и уригулиране, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот /УПИ/ , с отреждане "за къмпинг и обслужваща дейност".

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за тринадесетото извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал. 1 и ал .2 от правилиника за Организацията и дейността на Общински...

Обява за дневния ред на тринадесетото извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 30, ал. 3 от правилника за Организацията и дейността на Общински съвет -...

График на постоянно действащите комисии за дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал. 1 и ал .2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински...

Обява за дневния ред на дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и де...

График на постоянно действащите комисии за единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съв...