-->

Докладна 656

03 Декември 2019

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Тихомир Янакиев – Кмет на Община Созопол
Относно: Вземане на решения, свързани с провеждане на извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас

Top