-->

Докладна 700

10 Декември 2019

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от
Георги Леонидов Пинелов- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ
Относно: Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

Top