Печат на тази страница
Вторник, 10 Декември 2019 23:57

Докладна 703

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А
ОТ ТИХОМИР ЯНАКИЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
ОТНОСНО: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост