Печат на тази страница
Вторник, 10 Декември 2019 00:05

Докладна 705

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ ТИХОМИР ЯНАКИЕВ- КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
ОТНОСНО: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.