Четвъртък, 17 Март 2022 14:50

Протоколи от заседанията на постоянните комисии във връзка със сесия №28

ПРОТОКОЛ №49 

от заседание на комисията по „ Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“ 

            Днес, 17 март 2022 г., от 14.00 часа  се проведе редовно заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“.

На заседанието присъстваха:

            Станимир Андонов – председател, Димитринка Господинова – член, Панайот Рейзи-член. Отсъстват Анета Филипова- член и Желязко Иванов- член.

Водещ на комисията Станимир Андонов.

Комисията има кворум и разгледа следните докладни записки: 

Докладна записка №150/02.03.2022 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол относно: Приемане на Програма за работата на Общински съвет Созопол за периода м. април 2022 г. – м. септември 2022 г.

 Колеги, има ли въпроси и коментари? Няма. Който е съгласен Докладна записка №150 да влезе за разглеждане на комисии, моля да гласува. Станимир Андонов- „за“, Димитринка Господинова-„за“ и Панайот Рейзи-„за“.

С три гласа „за“ докладната влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №178/11.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Рибарски пристанища Община Созопол“ и Приложение №1 към него.

Колеги, има ли въпроси и коментари?

Аз имам една констатация: в решението към докладната в първия абзац е допусната техническа грешка и следва да се оправи, или първия абзац да отпадне изцяло.

Други въпроси и коментари няма.Който е съгласен Докладна записка №178 да влезе за разглеждане на комисии, моля да гласува. Станимир Андонов- „за“, Димитринка Господинова-„за“ и Панайот Рейзи-„за“.

С три гласа „за“ докладната влиза за разглеждане в постоянните комисии.

Докладна записка №183/11.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Одобряване на туристическо лого на град Созопол, избрано от ресорна комисия след провеждане на публично оповестен конкурс.

Колеги, има ли въпроси и коментари? Няма. Който е съгласен Докладна записка №183 да влезе за разглеждане на комисии, моля да гласува. Станимир Андонов- „за“, Димитринка Господинова-„за“ и Панайот Рейзи-„за“.

С три гласа „за“ докладната влиза за разглеждане в постоянните комисии.

Докладна записка №177/11.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на гр. Созопол.

Колеги, има ли въпроси и коментари? Няма. Който е съгласен Докладна записка №177 да влезе за разглеждане на комисии, моля да гласува. Станимир Андонов- „за“, Димитринка Господинова-„за“ и Панайот Рейзи-„за“.

С три гласа „за“ докладната влиза за разглеждане в постоянните комисии.

Докладна записка №179/11.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Изменение на Решение № 571, т.1 от 27.01.2022 г.

Колеги, има ли въпроси и коментари? Няма. Който е съгласен Докладна записка №179 да влезе за разглеждане на комисии, моля да гласува. Станимир Андонов- „за“, Димитринка Господинова-„за“ и Панайот Рейзи-„за“.

С три гласа „за“ докладната влиза за разглеждане в постоянните комисии.

Докладна записка №164/10.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.1.305, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Мокро скала“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради и трафопост“ и План за улична регулация с осови точки 606-680-684-686-687-688-689-690-9691-692-693, за осигуряване на транспортен достъп до одобрена улична регулация.

Колеги, има ли въпроси и коментари? Няма. Който е съгласен Докладна записка №164 да влезе за разглеждане на комисии, моля да гласува. Станимир Андонов- „за“, Димитринка Господинова-„за“ и Панайот Рейзи-„за“.

С три гласа „за“ докладната влиза за разглеждане в постоянните комисии.

Докладна записка №172/10.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на територията на територията на населените места в Община Созопол.

 Колеги, има ли въпроси и коментари? Няма. Който е съгласен Докладна записка №172 да влезе за разглеждане на комисии, моля да гласува. Станимир Андонов- „за“, Димитринка Господинова-„за“ и Панайот Рейзи-„за“.

С три гласа „за“ докладната влиза за разглеждане в постоянните комисии.

Докладна записка №173/10.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни  елементи на територията на  гр. Созопол и землището на гр. Созопол.

Колеги, има ли въпроси и коментари? Няма. Който е съгласен Докладна записка №173 да влезе за разглеждане на комисии, моля да гласува. Станимир Андонов- „за“, Димитринка Господинова-„за“ и Панайот Рейзи-„за“.

С три гласа „за“ докладната влиза за разглеждане в постоянните комисии.

Докладна записка №174/10.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни  елементи на територията на  гр. Черноморец и землището на гр. Черноморец.

Колеги, има ли въпроси и коментари? Няма. Който е съгласен Докладна записка №174 да влезе за разглеждане на комисии, моля да гласува. Станимир Андонов- „за“, Димитринка Господинова-„за“ и Панайот Рейзи-„за“.

С три гласа „за“ докладната влиза за разглеждане в постоянните комисии.

Докладна записка №180/11.03.2022 г.  от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.123, по Кадастралната карта на гр.Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр.Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за отдих и курорт“.

Колеги, има ли въпроси и коментари? Няма. Който е съгласен Докладна записка №180 да влезе за разглеждане на комисии, моля да гласува. Станимир Андонов- „за“, Димитринка Господинова-„за“ и Панайот Рейзи-„за“.

С три гласа „за“ докладната влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №181/11.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.272, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за отдих и курорт“.

Колеги, има ли въпроси и коментари? Няма. Който е съгласен Докладна записка №181 да влезе за разглеждане на комисии, моля да гласува. Станимир Андонов- „за“, Димитринка Господинова-„за“ и Панайот Рейзи-„за“.

С три гласа „за“ докладната влиза за разглеждане в постоянните комисии.

Докладна записка №182/11.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.91, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособят пет нови самостоятелни урегулирани поземлени имота, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.

Колеги, има ли въпроси и коментари? Няма. Само да отбележа на стр.2, ред 2 и на 4 стр. ред 6 изписано дело 2944 да се чете дело 2947.

Който е съгласен Докладна записка №182 да влезе за разглеждане на комисии, моля да гласува. Станимир Андонов- „за“, Димитринка Господинова-„за“ и Панайот Рейзи-„за“.

С три гласа „за“ докладната влиза за разглеждане в постоянните комисии.

Докладна записка №107/15.02.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 12975.501.323, с. Вършило, община Созопол.

Колеги, има ли въпроси и коментари? Няма.

Аз искам да констатирам, че страниците на докладната не са номерирани. Не за първи път правя такава констатация. Освен това  е не правилно изписана номерацията на нотариалния акт за покупко-продажба на недвижимия имот, като е записано том 77, а трябва да бъде том 44, отразен в приложенията в докладната и в уводната част втори абзац, ред 6. Също така датата на акта за частна общинска собственост от агенцията по вписванията е 13.01.21г, а е записано 5.01.21г. в уводната част втори абзац, ред 4 и в т.5 от приложенията.

Който е съгласен Докладна записка №107 да влезе за разглеждане на комисии, моля да гласува. Станимир Андонов- „за“, Димитринка Господинова-„за“ и Панайот Рейзи-„за“.

С три гласа „за“ докладната влиза за разглеждане в постоянните комисии.

Докладна записка №121/18.02.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.502.48, гр. Черноморец, община Созопол.

Колеги, има ли въпроси и коментари? Няма.

Отново правя констатация, че страниците на докладната не са номерирани. Освен това, договорът за доброволна делба, отразен в приложенията към докладната е номера и датата не са изписани правилно, трябва да бъде №98, том 6, вх.рег.10999 от 21.08.97 г.

Който е съгласен Докладна записка №121 да влезе за разглеждане на комисии, моля да гласува. Станимир Андонов- „за“, Димитринка Господинова-„за“ и Панайот Рейзи-„за“.

С три гласа „за“ докладната влиза за разглеждане в постоянните комисии.

Докладна записка №122/18.02.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.41.118, с.о.“Червенка“, гр. Черноморец, община Созопол.

Колеги, има ли въпроси и коментари? Няма.

И в тази докладна страниците не са номерирани. Освен това е допусната техническа грешка при изписване на номерацията на акта за частна общинска собственост като № 5792 вместо № 5791, както и номера от агенцията по вписванията в преамбюла на докладната. Също така и  номера на нотариалният акт. Във втория абзац, след 4 ред всичко е за корекция.

Който е съгласен Докладна записка №122 да влезе за разглеждане на комисии, моля да гласува. Станимир Андонов- „за“, Димитринка Господинова-„за“ и Панайот Рейзи-„за“.

С три гласа „за“ докладната влиза за разглеждане в постоянните комисии.

Докладна записка №143/23.02.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 67800.50.38, гр.Созопол, м.“Куку баир“, община Созопол.

Колеги, има ли въпроси и коментари? Няма. Отново отбелязвам, че страниците на докладната не са номерирани. Който е съгласен Докладна записка №143 да влезе за разглеждане на комисии, моля да гласува. Станимир Андонов- „за“, Димитринка Господинова-„за“ и Панайот Рейзи-„за“.

С три гласа „за“ докладната влиза за разглеждане в постоянните комисии.

Докладна записка №157/04.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.453, с. Индже Войвода, ул. “Дунав“, община Созопол.

Колеги, има ли въпроси и коментари? Няма. Отново отбелязвам, че страниците на докладната не са номерирани. Който е съгласен Докладна записка №157 да влезе за разглеждане на комисии, моля да гласува. Станимир Андонов- „за“, Димитринка Господинова-„за“ и Панайот Рейзи-„за“.

С три гласа „за“ докладната влиза за разглеждане в постоянните комисии.

Докладна записка №160/08.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63015.506.96, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 1 391 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

Колеги, има ли въпроси и коментари? Няма.

Който е съгласен Докладна записка №160 да влезе за разглеждане на комисии, моля да гласува. Станимир Андонов- „за“, Димитринка Господинова-„за“ и Панайот Рейзи-„за“.

С три гласа „за“ докладната влиза за разглеждане в постоянните комисии.

Докладна записка №161/08.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 30822.501.74, с адрес: община Созопол, село Зидарово, ул. "Александър Георгиев  - Коджакафалията" , площ 2 002 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизизрана“ и начин на трайно ползване (НТП): "Ниско застрояване /до 10m/.

Колеги, има ли въпроси и коментари? Няма.

Който е съгласен Докладна записка №161 да влезе за разглеждане на комисии, моля да гласува. Станимир Андонов- „за“, Димитринка Господинова-„за“ и Панайот Рейзи-„за“.

С три гласа „за“ докладната влиза за разглеждане в постоянните комисии.

Докладна записка №162/09.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.307, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 350 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

Колеги, има ли въпроси и коментари? Няма.

Който е съгласен Докладна записка №162 да влезе за разглеждане на комисии, моля да гласува. Станимир Андонов- „за“, Димитринка Господинова-„за“ и Панайот Рейзи-„за“.

С три гласа „за“ докладната влиза за разглеждане в постоянните комисии.

Докладна записка №170/10.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда - частна общинска собственост, с идентификатор 67800.503.573.7.14, с площ от 28,76 квадратни метра (кв. м.), предназначение на самостоятелния обект: „За търговска дейност“, находящ се общ. Созопол, гр. Созопол, ул. "Републиканска".

Колеги, има ли въпроси и коментари? Няма.

Който е съгласен Докладна записка №170 да влезе за разглеждане на комисии, моля да гласува. Станимир Андонов- „за“, Димитринка Господинова-„за“ и Панайот Рейзи-„за“.

С три гласа „за“ докладната влиза за разглеждане в постоянните комисии.

Докладна записка №171/10.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда - частна общинска собственост, с идентификатор 67800.503.573.7.15, с площ от 27,59 квадратни метра (кв. м.), предназначение на самостоятелния обект: „За търговска дейност“, находящ се общ. Созопол, гр. Созопол, ул. "Републиканска".

Колеги, има ли въпроси и коментари? Няма.

Който е съгласен Докладна записка №171 да влезе за разглеждане на комисии, моля да гласува. Станимир Андонов- „за“, Димитринка Господинова-„за“ и Панайот Рейзи-„за“.

С три гласа „за“ докладната влиза за разглеждане в постоянните комисии.

Докладна записка №184/11.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, Поземлен имот (ПИ) с планоснимачен номер (пл. №) 42.518, находящ се в община Созопол, гр. Черноморец, местност „Външна Чешма“, с площ 272 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих съгл. §4 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)“.

Колеги, има ли въпроси и коментари? Няма.

Неправилно изписано „покупко-продажба“ в становището на кмета на гр. Черноморец.

 Който е съгласен Докладна записка №184 да влезе за разглеждане на комисии, моля да гласува. Станимир Андонов- „за“, Димитринка Господинова-„за“ и Панайот Рейзи-„за“.

С три гласа „за“ докладната влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 Станимир Андонов:

Председател на комисията по „ Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“

 

 Протоколчик:

Петя Димитрова

 

 

                                                        ПРОТОКОЛ №50 

от заседание на комисията по „ Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“ 

            Днес, 22 март 2022 г., от 14.00 часа  се проведе редовно заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“. 

На заседанието присъстваха:

            Станимир Андонов – председател, Желязко Иванов – член, Димитринка Господинова – член, Анета Филипова – член, Панайот Рейзи-член. 

На заседанието присъстваха още : 

 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Ваня Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 4. Галя Георгиева - юрист на Община Созопол;
 5. Общински съветници;
 6. 6. Служители от общинска администрация. 

Заседанието води Станимир Андонов– председател на комисията.

Комисията имаше кворум и разгледа следните докладни записки: 

Докладна записка №150/02.03.2022 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол относно: Приемане на Програма за работата на Общински съвет Созопол за периода м. април 2022 г. – м. септември 2022 г. 

Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува:

Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова –„ за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи  -„ за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане на редовна сесия.

 Докладна записка №178/11.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Рибарски пристанища Община Созопол“ и Приложение №1 към него.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува:

Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова –„ за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи  -„ за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане на редовна сесия.

 Докладна записка №183/11.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Одобряване на туристическо лого на град Созопол, избрано от ресорна комисия след провеждане на публично оповестен конкурс.

 Колеги, коментари и въпроси по докладната?

 Т. Янакиев, кмет: Уважаеми общински съветници, отново искам да уточня, че това е туристическо лого и предложенията бяха разглеждани дълго време от комисия от 7 члена, такъв е редът. Ако  общинския съвет прецени, нека да не го гласува на сесия.

 И. Стефанов, общински съветник: Защо това лого не беше обсъждано с хората? Има много негативни коментари за него? Във фейсбук хората пишат, че не сте ги питали.

 П. Рейзи, общински съветник: Няма нищо лошо да има туристическо лого, с което общината да се явява на туристически борси или за различни рекламни материали. Но просто на хората не е обяснено, че става въпрос за туристическо лого, информацията не е достигнала до хората.

 Йордан Петков, директор на дирекция "Управление на собствеността, туризъм и стопански дейности":  Една година се работи по това лого, три пъти се удължаваше конкурса, обявено бе ,че ще се изработва туристическо лого, но никой не прояви интерес от обществеността.

 К. Германова, общински съветник: Не бяхме длъжни да имаме туристическо лого, но пък е добре, че го имаме. Добре беше да бъдат поканени представители на туристическия бранш и от там да дойдат предложения. Нещо, което е типично за Созопол и около него вече да се прави туристическото лого. Да се знае, че това е Созопол като видиш логото. Аз също бях учудена, че хората не го харесват. Мисля, че една смокиня на логото е добре, защото тя е характерна за Созопол.

 Г. Пинелов, председател на общинския съвет: Имаше смокиново листо на едно от предложенията за лого, но естетически не бе издържано и комисията не го одобри

 С. Лулева: След като логото бе представено, се разгоряха много страсти по фейсбука. Ние като представители на хората, сме длъжни да ви питаме. Хубаво беше всички предложения, които са постъпили да бяха представени на обществеността.

 Ст. Андонов: Колеги, логото е това, което е предложено. Разбирам, че недоразумението около него дойде от фактът, че хората не разбраха, че става въпрос за туристическо лого, а не за герба на общината.

 Моля, да прекратим разискванията и в петък на сесията, всеки да гласува, както реши за туристическото лого.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова –„ за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи  -„ за“ . В резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане на редовна сесия.

  

Станимир Андонов

Председател на комисията по „ Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“

 

 Протоколчик:

Петя Димитрова

 

 

ПРОТОКОЛ №11 

от съвместно заседание на комисията по комисията по  „ Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“  и комисията по Финанси и бюджет, международни проекти и програми“ 

            Днес, 22 март 2022 г., от 14.15 часа  се проведе съвместно заседание на комисията по Финанси и бюджет, международни проекти и програми и комисията по

„Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“.

             На заседанието   присъстваха членовете на комисиите в състав:

 1. Станимир Андонов – председател на комисията по  „ Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“;
 2. Димитринка Господинова – председател на комисията по Финанси и бюджет, международни проекти и програми“;
 3. Цветелин Георгиев – член;
 4. Красимира Германова – член;
 5. Милена Желева – член.
 6. Желязко Иванов – член
 7. Анета Филипова – член
 8. Панайот Рейзи- член

На заседанието присъстваха :

 1. Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет – гр. Созопол;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Общински съветници;
 4. Ваня Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 5. Галина Георгиева – юрист към община Созопол.

 

Комисията бе председателствана от Станимир Андонов.

Комисията разгледа следните докладни:

 

Докладна записка №177/11.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на гр. Созопол.

Колеги, въпроси и коментари?

 Цветелин Георгиев, общински съветник: Всеки, който си пусне молба за паркиране ще може да получи паркоместо?

Йордан Петков, Директорът на Дирекция  "Управление на собствеността, туризъм и стопански дейности": Пуснали сме съобщение, че от 1 март всеки, който иска може да си пусне заявление за паркоместа. В наредбата сме описали всичко и вие, общинските съветници можете да прочетете. 288 лв. е паркомястото за местните жители, инвалиди или многодетни семейства, това паркомясто е точно определено, начертава се. Локалното паркиране е с по-ниска такса и е за личната кола на местните хора, все пак търсим и социалния елемент. За Стария град местните жители не плащат нищо , а само 10 лв. за картата. Там паркирането беше 16 лв., но след обсъждане го направихме 24 лв. за денонощие.

Тук искам да кажа, че ще закупим кола, която ще обслужва поставянето на скобите, поръчали сме и скоби. Паркингът на Рибарския кей беше 6 лв., сега е 15 лв., паркингите на Боруна и Вихрен оставихме на 12 лв. Подземния паркинг е на директна продажба на паркоместата, няма да има обслужващи хора там. Има и два-три нови паркинга.

По отношение на Синята зона, и това сме описали в наредбата и можете да я прочетете. Там сме описали какви са идеите за оптимизация на паркирането в града. Сините зони са паркоместата до читалището, където ще избегнем човешкия фактор, от ул. „Солун“ почти до общината, ул. „Републиканска“ пред магазин „Болеро“, от пл. „Черно море“ до х-л „Флагман“, от х-л „Азур“ до х-л „Съни“. Няма да използваме мобилен оператор, защото там изискванията са за ползване на услугата за цяла година, ползваме по-нова технология- т.нар. пей машини. При тях може да се плаща с монети, с хартиени банкноти, с карта и телефон. Няма да се пускат sms-и.

Цв. Георгиев: Локалното паркиране определен брой, или е безкрайно?

Й. Петков: Не е безкрайно, определили сме местата за локално паркиране.

П. Рейзи, общински съветник: Има един казус, с който се сблъскват туристите. Паркират плащат за денонощие, но напускат за известно време и като се върнат, отново им се налага да плащат паркирането си. Как може да се реши този казус?

Й. Петков: Ние не можем да пазим мястото на този човек, а и закупуването на билета е договор за ползване на услугата. Има табели, но не ги четат, затова сега смятаме на гърба на билета да напишем информацията, така че хората да са наясно.

Ст. Андонов: В чл.151 от допълнителните разпоредби в Наредбата пише, че престоя в Стария град е 24 лв. за денонощие, а никъде не е отбелязано, че се плащат първите 6 часа, а следващите са безплатни. Може би е добре да се уточни това.

К. Германова, общински съветник: Сега не можем да правим промяна в Наредбата, по- добре е информацията да е написана на гърба на билета.

Ж. Иванов, общински съветник: Може да се вземе пример от САЩ, където при подобно паркиране има табела, на която пише че цената е за еднократно паркиране.

 Й. Петков: Ще допълним информацията и на табелата и на гърба на билета, че е за еднократно паркиране.

Ст. Андонов: Може да се запише сега в Наредбата, да се допълни изречението в частта след „денонощие“ да се впише „ЗА ЕДНОКРАТНО ПАРКИРАНЕ“.

Галя Георгиева, юрист на Община Созопол:  Това може да се гласува, като редакционно допълнение и да се допълни думата „ЗА ЕДНОКРАТНО ПАРКИРАНЕ“.

Анета Филипова, общински съветник:  Искам да отбележа, че преди паркирането на Боруна и на ул. „Вихрен“ бяха по 6 лв. на ден, сега са увеличени, все пак са в края на града, направо в гората. Хората там ще бъдат ощетени, защото туристите там са бедни и това ще се отрази.

Т. Янакиев, кмет: Г-жо Филипова, именно защото са в края на града и са в гората, туристите там имат възможност да паркират на тревните площи там. Например туристите на ул. „Яни Попов“ нямат друга възможност. Нека бъдат спокойни хората там, няма да изтърват туристите.

Тук искам да кажа, че правим всичко възможно за оптимизацията на паркирането и всяка една площ ще бъде усвоена и няма да остане и един буренясал терен.

Радост Георгиева, гл. архитект на Община Созопол: Един от начините за решаване на проблема с паркирането е главният архитект на общината да спазва изискванията на закона и всяка нова сграда да има прилежащо паркомясто. Всяко жилище да има едно паркомясто, поне за новите, които предстоят да бъдат построени.

Й. Петков: Искам да добавя, че сме увеличили репатрирането на автомобили от 50 лв. на 85 лв., а наказанието на нарушителите със скоби ще им струва 40 лв.

Ж. Иванов: Синята зона почасова ли е?

Т. Янакиев : Да, почасово е от 8.00 часа до 21.00 часа.

К. Германова:  Пред „Олимпийска база“ как ще става паркирането? Ул. „Каваци“ е еднопосочна, а ул. „Одеса“ е тясна и като спрат няколко коли се получава тапа.

Й. Петков:  Има много улици с такъв проблем, ще махнем колите оттам, нарушителите ще ги вдига паяк.

Т. Янакиев: Сега имаме няколко алтернативи за контрол- паяк, скоби и зелени честитки.

П. Рейзи: В Стария град дори да се сложат скоби, колата, която е спряла неправомерно пречи на движението, а там паяк не може да влезе.

Й. Петков: Има решение за подобни случаи. От миналия сезон на такива автомобили правим снимка и ги пращаме на КАТ, те от своя страна имат база данни и звънят на нарушителя, много добре работихме с КАТ.

Цв. Георгиев: А когато нямат телефон? Имах подобен случай това лято като ме бяха запушили от двете страни.

К. Германова: Предлагам да се закупят пътни знаци и да се слагат на улиците, защото не навсякъде има.

Т. Янакиев: Вече сме поръчали знаци, за лятото ще ги поставим.

С. Андонов: Направи ми впечатление, че в четвърта зона- закрит паркинг“Север“ един час е 4 лв., а денонощно е 20 лв. При паркиране в първа зона също един час струва 4 лв., а за денонощие – 24 лв. Защо, при положение че става въпрос за закрит паркинг?

Й. Петков: Там ситуацията е следната, че този паркинг е не особено желан, защото е далеч. Всички паркоместа вече са заявени  за заплащане. Там няма ценоразпис за денонощие. Няма да има човешки фактор.

С. Андонов: А там на Боруна, където са по 9 апартамента и са собственост на хората, къде ще се паркира? Има ли осигурено място?

Й. Петков: Не можем да осигурим на всички паркоместа, които да са наблизо до

жилищата на хората. Платените абонаменти  са на улиците. Следващата година ще отделим и на Боруна да има локално паркиране.

Т. Янакиев: вижте сега, имаме около 2 000 жилищни постройки в града, сметнете ги по четири. Къде имаме 8 хиляди паркоместа?

С. Андонов: Зададох този въпрос, защото нали искаме да бъдем толерантни и да се опитваме да създаваме условия на хората, които живеят тук.

Колеги, ако няма други въпроси и коментари, да вървим към гласуване.

По време на заседанието на комисията при обсъждането на тази докладна постъпи предложение в параграф 4 от преходните и заключителни разпоредби т.1 с която се създава нов член 151, алинея 1 от наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол“ в първо римско, в т.1.1, т.1.2, т.1.3, и т.1.4 да се чете: „престой за период от денонощие ЗА ЕДНОКРАТНО ПАРКИРАНЕ“, защото предложението беше да се уточни, че тази цена е за еднократно паркиране. Това е допустимо съгласно чл.58 ал.5 от Правилника на Общинският съвет. Съгласни ли сте всички с това предложение. Осем гласа за.

Който е съгласен докладната заедно с редакционната промяна да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува.

 След гласуване Димитринка Господинова- за, Станимир Андонов- „за“, Цветелин Георгиев- „за“, Красимира Германова-„за“, Милена Желева-„за“, Желязко Иванов-„за“, Анета Филипова-„за“ и Панайот Рейзи-„за“ и с резултат 8 „за“, съвместната комисия предлага докладната с така направеното редакционно допълнение да бъде разгледана на редовна сесия и предлага на общинските съветници да вземат решение така както е по докладната с така направеното редакционно допълнение.

Докладна записка №179/11.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Изменение на Решение № 571, т.1 от 27.01.2022 г.

Колеги, въпроси и коментари? Няма.

 След гласуване Димитринка Господинова- за, Станимир Андонов- „за“, Цветелин Георгиев- „за“, Красимира Германова-„за“, Милена Желева-„за“, Желязко Иванов-„за“, Анета Филипова-„за“ и Панайот Рейзи-„за“ и с резултат 8 „за“, съвместната комисия предлага докладната с така направеното решение да бъде разгледана на редовна сесия.

 

 Станимир Андонов:

Председател на комисия по „Законност, обществен ред,

сигурност, граждански права, молби и жалби”

  

Димитринка Господинова:

Председател на на комисията по Финанси и бюджет, международни проекти и програми

 

Протоколчик:

Петя Димитрова

 

 

ПРОТОКОЛ №22

на

комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” 

На 22.03.2022 г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” в състав:

Андрей Николов – председател; Станимир Андонов – член; Стамат Стаматов - член; Илиян Стефанов – член; Цветан Иванов – член.

 На заседанието присъстваха :

 1.  Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 4. Общински съветници;
 5. Служители от общинска администрация.

Заседанието води Андрей Николов, председател на комисията.

Разглеждаха са следните докладни записки:    

Докладна записка №164/10.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.1.305, по Кадастралната карта на гр.Черноморец, земеделска територия, местност “Мокро скала“, землище на гр.Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради и трафопост“ и План за улична регулация с осови точки 606-680-684-686-687-688-689-690-9691-692-693, за осигуряване на транспортен достъп до одобрена улична регулация.

А. Николов: Колеги, само да отбележа, че е допусната техническа грешка, като при изписването на една от осовите точки е добавена още една цифра, трябва да бъде 961.

Въпроси и коментари по докладната или пояснение от общинска администрация? Няма.

 Който подкрепя докладна записка № 164 да влезе за разглеждане на общинска сесия с така направената корекция, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“;Цветан Иванов – „ За“. С  четири гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия.

Докладна записка №172/10.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на територията на територията на населените места в Община Созопол.

Въпроси и коментари по докладната или пояснение от общинска администрация?

 Инж. Иванка Хльостарова, директор на  Дирекция "Устройство на територията, инвестиционна политика, екология и проекти ": Искам само да уточня, че скиците се дават за три годишен срок, но обектите ще се гласуват както досега.

  А. Николов: Колеги който подкрепя докладна записка № 172 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“.

С  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия.

 Докладна записка №173/10.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни  елементи на територията на  гр.Созопол и землището на гр.Созопол.

Въпроси и коментари по докладната или пояснение от общинска администрация? Няма. Който подкрепя докладна записка № 173 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“.

 С  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия.

Докладна записка №174/10.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни  елементи на територията на  гр.Черноморец и землището на гр.Черноморец.

 Въпроси и коментари по докладната или пояснение от общинска администрация? Няма. Който подкрепя докладна записка № 174 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия.

 Докладна записка №180/11.03.2022 г.  от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.123, по Кадастралната карта на гр.Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр.Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за отдих и курорт“.

 Въпроси и коментари по докладната или пояснение от общинска администрация? Няма. Който подкрепя докладна записка № 180 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия.

 Докладна записка №181/11.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.272, по Кадастралната карта на гр.Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр.Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за отдих и курорт“.

 Въпроси и коментари по докладната или пояснение от общинска администрация? Няма. Който подкрепя докладна записка № 181 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия.

Докладна записка №182/11.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община

Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.91, по Кадастралната карта на гр.Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр.Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособят пет нови самостоятелни урегулирани поземлени имота, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.

 Въпроси и коментари по докладната или пояснение от общинска администрация? Няма. Който подкрепя докладна записка № 182 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия.

Андрей Николов

Председател на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”

 

Протоколчик:

Петя Димитрова

 

ПРОТОКОЛ № 21

на

комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” 

На 22.03.2022 г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”. Заседанието откри и води Желязко Иванов – председател на комисията. След направена поименна проверка присъстваха четирима членове на комисията:  

 1. Желязко Иванов – председател на комисията;
 2. Андрей Николов – член;
 3. Стилияна Николова – член;
 4. Светлана Лулева – член;

Отсъства: Катя Стоянова/ по здравословни причини/ 

На заседанието присъстваха още :

 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Ваня Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 4. Галя Георгиева - юрист на Община Созопол;
 5. Общински съветници;
 6. 6. Служители от общинска администрация. 

Заседанието води Желязко Иванов – председател на комисията. 

Разгледаха се следните докладни записки: 

Докладна записка №107/15.02.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 12975.501.323, с.Вършило, община Созопол. 

Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма

 Които е съгласен докладна записка № 107 да влезе за разглеждане на общинска сесия с така предложеното решение, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева -    „За“.   С четири гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия с така предложеното решение.

Докладна записка №121/18.02.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.502.48, гр.Черноморец, община Созопол.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма

Които е съгласен докладна записка № 121 да влезе за разглеждане на общинска сесия с така предложеното решение, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева -    „За“.   С четири гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия с така предложеното решение.

Докладна записка №122/18.02.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.41.118, с.о.“Червенка“, гр.Черноморец, община Созопол.

Колеги, имате ли въпроси по докладната?

С. Андонов: Допусната е техническа грешка, като от предходната докладна са останали описани документи, които не се отнасят за тази докладна. Да остане «съгласно Нотариален акт за продажба на недвижим имот №116, том IX, дело №3113/1996 г.“

Ж. Иванов: Които е съгласен докладна записка № 122 да влезе за разглеждане на общинска сесия с така направената корекция, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева -    „За“.   С четири гласа –

"За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия с така предложеното решение.

Докладна записка №143/23.02.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 67800.50.38, гр.Созопол, м.“Куку баир“, община Созопол.

Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма

Които е съгласен докладна записка № 122 да влезе за разглеждане на общинска сесия с така предложеното решение, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева -    „За“.   С  четири гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия с така предложеното решение.

Докладна записка №157/04.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.453, с. Индже Войвода, ул.“Дунав“, община Созопол.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма

 Които е съгласен докладна записка № 157 да влезе за разглеждане на общинска сесия с така предложеното решение, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева -    „За“.   С  четири гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия с така предложеното решение.

Докладна записка №160/08.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63015.506.96, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 1 391 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма

Които е съгласен докладна записка № 160 да влезе за разглеждане на общинска сесия с така предложеното решение, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева -    „За“.   С четири гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия с така предложеното решение.

Докладна записка №161/08.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 30822.501.74, с адрес: община Созопол, село Зидарово, ул. "Александър Георгиев  - Коджакафалията" , площ 2 002 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизизрана“ и начин на трайно ползване (НТП): "Ниско застрояване /до 10m/.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма

Които е съгласен докладна записка № 161 да влезе за разглеждане на общинска сесия с така предложеното решение, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева -    „За“.   С четири гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия с така предложеното решение.

Докладна записка №162/09.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.307, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 350 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма

 Които е съгласен докладна записка № 162 да влезе за разглеждане на общинска сесия с така предложеното решение, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей

 Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева -    „За“.   С четири гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия с така предложеното решение.

Докладна записка №170/10.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда - частна общинска собственост, с идентификатор 67800.503.573.7.14, с площ от 28,76 квадратни метра (кв. м.), предназначение на самостоятелния обект: „За търговска дейност“, находящ се общ. Созопол, гр. Созопол, ул. "Републиканска".

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма

Които е съгласен докладна записка № 170 да влезе за разглеждане на общинска сесия с така предложеното решение, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева -    „За“.   С четири гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия с така предложеното решение.

Докладна записка №171/10.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда - частна общинска собственост, с идентификатор 67800.503.573.7.15, с площ от 27,59 квадратни метра (кв. м.), предназначение на самостоятелния обект: „За търговска дейност“, находящ се общ. Созопол, гр. Созопол, ул. "Републиканска".

Колеги, имате ли въпроси по докладната?

Светлана Лулева, общински съветник: За какъв срок се отдават тези помещения, разбрах, че става въпрос за тези на стадиона.

Йордан Петков, директор на дирекция: Останаха три помещения, след като отдадем това, ще останат само две. Понеже няма кандидати, ги отдаваме под наем за няколко месеца. Много често наемателят като види, че не му върви напуска и освобождава помещението.

С. Лулева: Не може ли да се отдава за повече, например 6 месеца, като наематялат плати депозит за 2 месеца?

Й. Петков: Това точно не може да стане, но търсим вариант.

Които е съгласен докладна записка № 171 да влезе за разглеждане на общинска сесия с така предложеното решение, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева -    „За“.   С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия с така предложеното решение.

Докладна записка №184/11.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, Поземлен имот (ПИ) с планоснимачен номер (пл. №) 42.518, находящ се в община Созопол, гр. Черноморец, местност „Външна Чешма“, с площ 272 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих съгл. §4 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)“.

Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма

Които е съгласен докладна записка № 184 да влезе за разглеждане на общинска сесия с така предложеното решение, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева -    „За“.   С четири гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия с така предложеното решение.

  

Желязко Иванов

Председател на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”

 

 Протоколчик:

Петя Димитрова

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...