Четвъртък, 07 Април 2022 17:03

Протоколи от заседанията на постоянните комисии във връзка със сесия №29

ПРОТОКОЛ №12

 

 

На 19.04.2022 г. ще се проведе двадесет и девето редовно заседание на Общински съвте Созопол, но което ще бъде разгледан проекто-бюджета за 2022 г. на Община Созопол. Във връзка с това председателят на общинския съвет Георги Пинелов организира среща на общинските съветници с представители на общинска администрация

На 07.04.2022 г. от 14.00 ч. се проведе среща на общинските съветници с представители на общинска администрация във връзка с проекто-бюджета за 2022 г. на Община Созопол.

На заседанието присъстваха 12 общински съветника, Тихомир Янакиев- кмет на Община Созопол, Тодор Дамянов- зам.- кмет на Община Созопол и служители на общинска администрация.

 

Срещата бе председателствана от Георги Пинелов- председател на Общински съвет Созопол

Георги Пинелов: Добър ден  дами и господа общински съветници, г-н кмете, уважаеми общински служители, днешната среща е във връзка с Бюджет 2022 г., който предстои да приемем. В така предложения бюджет има няколко корекции, с които кметът г-н Янакиев ще ви запознае. Освен това ще ви запознае и с писмото от Министерството на финансите, което всички сте получили. Ако имате някакви въпроси към кмета или служителите на общинска администрация, може да ги задавате.

Давам думата на кмета г-н Тихомир Янакиев

 

Тихомир Янакиев- кмет на Община Созопол: Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински съветници. Проектът за бюджет за 2022 г., който подложихме на обществено обсъждане и представихме на вас в една предварителна среща, претърпя леки корекции. Те са вследствие на вашите коментари и предложения и касаят субсидиите на неправителствените организации, в частта за сдруженията, а така също и повишаване с 5 хил. лв. на субсидията на спортния клуб по борба в с. Росен, които бяха прехвърлени от бюджета на за дейност „Спорт за всички“

Това, което акцентира председателят, а именно писмото от Министерството на финансите, вие го имате и ста го видели. Ние написахме писмо на министерството. Получихме становището на Министерството на финансите. Становището не е еднояко. В самото становише на министерството не намират основание за разчетите за 2022 г., като например таксите, които са посочени в сравнение с отчетените през 2021 г. В предвид промените в Закона за местните данъци и такси през 2022 г., такси за детски градини и ясли не се събират. Според министерството разчетите за средносрочния план за 2022 г. не са в съответствие с информацията, плюс анализа на разходите за персонал на средносрочна база 2022-2024 г., както и източниците за капиталови разходи, разчетени за 2022 г. в средносрочен план.

В писмото е посочено, че особено внимание следва да се обърне на анализа и оценката на показателите въз основа, на които Община Созопол е определена като община с финансови затруднения, а имено: В хода на приемането на бюджет 2022 г. общинският съвет следва да има увереност, че краткосрочен и средносрочен план общината спазва фискалните правила по чл.32, ал.1 и 2 от ЗПФ/дългови правила, наличните към края на годината задължения за разходи по бюджета на общината не надхвърлят 15% от средногодишния размер на отчетените разходи през последните години. Така също наличните към края на годината поети ангажименти за разходи по бюджета на общината не надхвърлят 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, както и към края на годината просрочените задължения по бюджета на общината не надвишават 5% от отчетените за последната година разходи за общината.Препоръките включват още бюджетното салдо по бюджета на общината през последните три години не еотрицателна величина за всяка от трите години иосредненото равнище на събираемост на данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства да е над осреднената събираемост на двата данъка за всички обищини, отчетена през последната година.

От министерството считат за нереалистично залагането на завишени размери на приходите от данък недвижими имоти, данък върху превозните средства и данък придобиване на имущество по дарение и безвъзмезден начин, без това да е обосновано с необходимите анализи за 2022 г- и в средносрочен план.

По отношение информацията за изменение на показателите по чл. 130а,ал 1 от ЗПФ, министерството обръща внимание на следното:

В годишния размер на плащанията по дълга за периода 2024 г в таблицата за изменение на показателите по чл. 130а, ал.1 от ЗПФ плащанията не съотвестват на информацията по РОД. Разчетените прогнозни плащания за 2022 г. и 2023 г. поставя общината в риск по отношение на условието по чл. 130а, ал 1,т1 от ЗПФ  и така също за 2019г. и 2020 г. не е посочено бюджетното салдо, както и не са обосновани разчетените размери на просрочените задължения към края на 2022 г. и 2023 г.

От министерството не отхвърлят бюджета, а акцентират върху няколко  аспекта. Ние отговорихме на тяхното становище с наше становище като защитихме параметрите по бюджета и обяснихме заложените суми по различните пера. Ще ви зачета и нашето становище в отговор на препоръките на Министерството на финансите.

В изпълнение на чл. 84, ал. 5 от Закона за публичните финанси, проекта за бюджет за 2022 година е съгласуван с министъра на финансите.  Представям ви становище с изх. № 08-00-378 от 06.04.2022г. с изразена позиция и насоки по проекта на бюджет за 2022 година на Община Созопол.

По отношение на приходите от данък недвижими имоти, данък върху превозните средства и данък при придобиване на имущество по дарение и безвъзмезден начин има завишение спрямо заложените в плана за финансово оздравяване, съобразени с отчета за касово изпълнение на бюджета на общината за 2021 г.:

- За данък върху недвижимите имоти завишението е в размер на 230 000 лв./ Предвидени в плана за финансово оздравяване 3 870 000 лв., заложени в проекто бюджет за 2022 година 4 100 000 лв./ За 2022 година прогнозираме по- добра събираемост на данъка на база събираемостта за 2021 година в размер на 4 106 849 лв.

- За данък придобиване на имущество по дарения и безвъзмезден начин завишението е в размер на 1 517 600 лв. / Предвидени в плана за финансово оздравяване 2 341 400 лв., заложени в проекто бюджет за 2022 година 3 859 000 лв./ За 2022 година прогнозираме по- добра събираемост на данъка на база събираемостта за 2021 година в размер на 4 318 138 лв./ Към 31.03.2022г. им постъпили суми за данък придобиване в размер на 867 952 лв.

-Данък върху превозните средства е заложен в размер на 811 000 лв, колкото е предвиден и в плана за финансово оздравяване.

- Размера на внесен Данък добавена стойност и други данъци върху продажбите § 37 са заложени (-) 772 000 лв,  колкото е предвидено и в плана за финансово оздравяване

По отношение на приходите от такси има завишение в размер на 81 288. / Предвидени в плана за финансово оздравяване 5 475 912 лв., заложени в проекто бюджет за 2022 година 5 557 200 лв./ Предвижда се намаление на приходите от такси за ползване на детски градини в размер на 20 520 лв. и увеличение на приходите от такси за ползване на пазари, тротоари, улични платна и др. със 100 000 лв., дължащо се на новообразувани места  за платено паркиране и улична търговия.

По отношение на разходите:

- За разчетените разходи за лихви, и несъответствието им с информацията в регистър общински дълг. – Общината е заложила с 40 000 лв. в повече от тези посочени в регистъра. Това увеличение бе предвидено във връзка с COVID-19 и евентуалното удължаване на епидемиологичната обстановка в страната. При актуализация на бюджета тези средства биха могли да бъдат пренасочени към други неотложни разходи.

- В прогнозата за 2023 и 2024 г. са предвидени по – малко средства за работна заплата и издръжка, но това се дължи, на факта че при отчитането на разчетите за работна заплата за 2022 г. са взети в предвид актуализираните разчети за държавни дейности, а за 2023 и 2024 г. са взети в предвид данните за 2021 г. съгласно указанията на Министерство на финансите. При разработването на  ІІ етап на тригодишната прогноза ще бъдат нанесени корекции, след повторен анализ на числеността на персонала. Разходите за издръжка са съобразен с приходите и стремежа на общината да запази нивото на показателите на чл. 130а, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

- Относно капиталовите разходи и източниците им на финансиране – в приложение 24 „Първоначален разчет за капиталови разходи по обекти за 2022г.”, сме Ви представили всички предвидени за изпълнение през 2022 г. обекти по източници на финансиране.

По отношение на показателите по чл. 130а, ал. 1, от Закона за публичните финанси, Ви информираме, че през 2021 г. общината е без нито един нарушен показател.

За периода 2023-2024 г. плащанията по дълга не могат да бъдат посочени в норма, т.е в размер до 15%, поради сключен договор за банков кредит и договорения погасителен план към него. Общината е заложила за трите години плащане на гллавница в размер на 2 100 000 лв. и лихви в размер на 450 000 лв. за 2022-2023 г. и 500 000 лв. за 2024 г. Съгласно приложение 29 „Приложение 6г – Прогноза за общинския дълг.”

По отношение на останалите показатели се предвижда да бъдат спазени разпоредбите на Закона за публичните финанси и това може да видите от приложение № 29 „Приложение 1 - Прогноза на показателите за поети ангажименти и на задължения за разходи за 2022 и 2023 г.”

Бюджетното салдо за 2019 г. е отрицателно в размер на (-) 1 686 069 лв.,а за 2022 г. е положително в размер на (+) 2 656 840 лв.

Това, в общи линии, ако имате въпроси, моля.

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по писмото от Министерството на финансите и становището на общината? Или пък по самия бюджет?

Няма. Благодаря за вниманието. С това срещата приключи. Желая ви хубав ден!

 

 

 

 

Станимир Андонов

Председател на Комисия по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби

 

Димитринка Господинова

Председател на Комисия по финанси и бюджет, международни проекти и програми

 

Желязко Иванов

Председател на Комисия по туризъм, стопанска политика и общинска собственост

 

 

           

 

Протоколчик:

Петя Димитрова

 

 

ПРОТОКОЛ №51

 

от заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“

 

 

            Днес, 11 април 2022 г., от 14.00 часа  се проведе редовно заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“.

На заседанието присъстваха:

            Станимир Андонов – председател, Димитринка Господинова – член, Анета Филипова- член и Желязко Иванов- член. Отсъства Панайот Рейзи- член.

 

На заседанието присъства Иванка Кирязова- юрист на Общински съвет Созопол.

 

 

 

Водещ на комисията Станимир Андонов.

Комисията има кворум и може да започне работа.

 

Колеги, започваме с

Докладна записка №218/23.03.2022 г. от от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Покана от  Областен управител на област Бургас  за свикване на извънредно присъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас.         

Документацията е налице.

Колеги, има ли въпроси и коментари? Няма.

 

Който е съгласен Докладна записка №218 да влезе за разглеждане от постоянните комисии, моля да гласува. Станимир Андонов - „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова - „за“, Анета Филипова – „за“.

С четири гласа „за“ докладната влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 

 

Докладна записка №223/25.03.2022 г. от Тодор Дамянов – зам. кмет на Община Созопол относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2022 г. в Община Созопол.

 

Колеги, има ли въпроси и коментари? Няма.

Който е съгласен Докладна записка №223 да влезе за разглеждане на комисии, моля да гласува. Станимир Андонов - „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова - „за“, Анета Филипова – „за“.

С четири гласа „за“ докладната влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 

 

Докладна записка №239/04.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Покана от  Областен управител на област Бургас  за свикване на редовно, неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас.

 

Колеги, има ли въпроси и коментари?

Няма.

Който е съгласен Докладна записка №239 да влезе за разглеждане от постоянните комисии, моля да гласува. Станимир Андонов - „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова - „за“, Анета Филипова – „за“.

С четири гласа „за“ докладната влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 

 

Докладна записка №248/04.04.2022 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол относно: Даване на съгласие за директно излъчване на откритите заседания на Общински съвет Созопол, чрез платформата за видео споделяне „You Tube“, през регистрирания канал на Общински съвет Созопол, до изтичане мандата на Общински съвет Созопол през 2019 - 2023 г.

 

Колеги, има ли въпроси и коментари?

Димитринка Господинова: А за гражданите, които присъстват на сесиите как ще бъде? Ще се иска ли разрешение за тяхното заснемане и показване?

Иванка Кирязова, юрист на общинския съвет: След като има решение на общинския съвет за излъчване на сесията, гражданите ще бъдат информирани, че има такова решение и сами ще преценят. В края на краищата това е публично събитие и не е необходимо да се иска разрешението на всеки гражданин, който присъства в залата.

 

Станимир Андонов:  Други въпроси? Няма.

Който е съгласен Докладна записка №239 да влезе за разглеждане от постоянните комисии, моля да гласува. Станимир Андонов - „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова - „за“, Анета Филипова – „за“.

С четири гласа „за“ докладната влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 

 

Докладна записка №224/28.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.

 

 Колеги, тук, искам да отбележа, че този проект за изменение на наредбата не ни беше предоставен от общинска администрация, така както сме го обсъждали вече. Ние, общинските съветници трябва да бъдем уведомени още с обявяването на проекта за изменение на наредбата.

 

Иванка Кирязова: Още повече, че в правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация това е изрично посочено.

 

Станимир Андонов: Колеги, има ли други въпроси и коментари? Няма.

Който е съгласен Докладна записка №224 да влезе за разглеждане от постоянните комисии, моля да гласува. Станимир Андонов - „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова - „за“, Анета Филипова – „за“.

С четири гласа „за“ докладната влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 

 

Докладна записка №238/01.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно:  Проектобюджет на oбщина Созопол за 2022 година.

 

Колеги, има ли въпроси и коментари? Няма.

Който е съгласен Докладна записка №238 да влезе за разглеждане от постоянните комисии моля да гласува. Станимир Андонов - „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова - „за“, Анета Филипова – „за“.

С четири гласа „за“ докладната влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 

 

 

Докладна записка №240/04.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Определяне на основните месечни заплати на кметовете на кметства и кметски наместници на територията на  община Созопол.

 

Искам да отбележа, че след решението в докладната няма опис на приложените документи.

Колеги, има ли въпроси и коментари? Няма.

Който е съгласен Докладна записка №240 да влезе за разглеждане от постоянните комисии, моля да гласува. Станимир Андонов - „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова - „за“, Анета Филипова – „за“.

С четири гласа „за“ докладната влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 

Докладна записка №228/31.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на  гр. Черноморец.

Колеги, в обяснението към докладната, още в началото е записано, че предложението се прави във връзка с докладна на кмета на Черноморец, но въпросната докладна на г-н Деспов не е приложена към докладна №228. Освен това неточно е записана наредбата, на чието основание се поставят обектите, както в обяснението към

докладната, така и в самото решение като е пропусната думата „дейности“ . Трябва да да се чете „за разполагане на ТЪРГОВСКИ обекти ИЛИ други обслужващи ДЕЙНОСТИ, върху общински имоти на територията на гр. Черноморец за 2022 г. даже да се добави и ЕЛЕМЕНТИ ОТ ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ, понеже поставянето на този обект касае последното.

 

Колеги, има ли други въпроси и коментари? Няма.

Който е съгласен Докладна записка №228 да влезе за разглеждане от постоянните комисии, моля да гласува. Станимир Андонов - „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова - „за“, Анета Филипова – „за“.

С четири гласа „за“ докладната влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 

 

Докладна записка №254/05.04.2022 г. от Тодор Дамянов – зам. кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен -  план застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63029.174.431, по Кадастралната карта на с. Росен, горска територия, частна държавна собственост, местност „Бакърлъшки път“, землище на с. Росен, извън границите на населеното място, за изграждане на обект: „Стълб за телекомуникационно оборудване, радио-телевизионно разпространение и станция със самостоятелно обособена площадка за инсталиране на „Радиопредавателен център „Медни рид“, без промяна на предназначението.

 

Тук искам да отбележа, че в описа на приложенията към докладната в т. 5 е допусната техническа грешка и трябва да се чете „писмо ПД-241(2)/11.03.2022 г., също така в обяснителната част стр.1,последен абзац 7 ред.  В т.10 от описа на приложенията, решението на главния архитект трябва да се чете №17, а не №16, защото решение с този номер е описано като т.9. Същата техническа грешка е допусната и в обяснението към докладната на стр.2  5 ред. В описа на приложенията  грешно е записано Агенция по горите, а трябва да е Агенция по водите.

В описа не е описано и пълномощното, но е приложено в документацията.

Освен това във всички документи утвърдени от РИОСВ  е записано 20 м., а последно пише 50 м. Кое е вярното? Точно там се води зона по НАТУРА 2000  за прелетни птици, а съгласувката е за 20м.

 

Иванка Кирязова: Заради това разминаване са поискали информация и той е дал обяснение.

 

Станимир Андонов: Колеги, имате ли други въпроси и коментари? Няма.

Който е съгласен Докладна записка №254 да влезе за разглеждане от постоянните комисии, моля да гласува. Станимир Андонов - „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова - „за“, Анета Филипова – „за“.

С четири гласа „за“ докладната влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 

 

 

Докладна записка №255/05.04.2022 г. от Тодор Дамянов – зам. кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на поземлен имот №134.71, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, землище на с. Крушевец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилна сграда“.

 

Допусната е техническа грешка-неправилно е записан номерът на удостоверението за наследници на Иван Димитров Петков, трябва да бъде №94-01-21895, така е записано и в обяснението към докладната на стр.1, последния ред и в описа на приложенията към докладната.

Колеги, има ли въпроси и коментари? Няма.

Който е съгласен Докладна записка №255 да влезе за разглеждане от постоянните комисии, моля да гласува. Станимир Андонов - „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова - „за“, Анета Филипова – „за“.

С четири гласа „за“ докладната влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 

 

          Докладна записка №257/06.04.2022 г.  от Тодор Дамянов – зам. кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на  гр. Созопол и неговото землище.

 

              Тук всичко е наред с документацията, но на комисия ще поискам разяснения, защото трудно се ориентираме с новата и старата номерация, а и не мога да вляза в кадастъра да видя. Също така скиците са съгласувани за 3 години. В решението пише за 2022г. Ако няма промяна в обстоятелствата същият ползвател как ще ползва следващата 2023г. без да има решение на Общинският съвет. Решението също не е прецизирано съгласно наредбата – трябва да се чете „за разполагане на ТЪРГОВСКИ обекти ИЛИ други обслужващи ДЕЙНОСТИ….

 

Колеги, има ли въпроси и коментари? Няма.

Който е съгласен Докладна записка №257 да влезе за разглеждане от постоянните комисии, моля да гласува. Станимир Андонов - „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова - „за“, Анета Филипова – „за“.

С четири гласа „за“ докладната влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 

 

Докладна записка №258/06.04.2022 г. от Тодор Дамянов – зам. кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на  гр. Черноморец.

 

Има неточност при изписване  в решението, трябва да се добави думата „дейности“ и да се чете „за разполагане на ТЪРГОВСКИ обекти ИЛИ други обслужващи ДЕЙНОСТИ, върху общински имоти на територията на гр. Черноморец за 2022 г.“

 

Анета Филипова: Сгрешена е годината в описа на приложенията, скиците са издадени през 2021 г., а е записано 2022 г.

 

Станимир Андонов: Колеги, има ли въпроси и коментари? Няма.

Който е съгласен Докладна записка №258 да влезе за разглеждане от постоянните комисии, моля да гласува. Станимир Андонов - „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова - „за“, Анета Филипова – „за“.

С четири гласа „за“ докладната влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 

 

 

Докладна записка №261/07.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Външен водопровод до УПИ XV в местност „Акра“ /поземлен имот с идентификатор 81178.35.194 по кадастрална карта/, землище на гр. Черноморец“.

 

А тук има сгрешени номерата на две от пълномощните, посочени в началото на докладната - на 4 ред – пълномощното на Иван Сабаджиев и Христо Панделиев. Освен това в обяснителната част на докладната е записано, че има съгласувка с ВиК, Виваком и ЕР ЮГ, но всъщност не са приложени към докладната.

 

Колеги, има ли въпроси и коментари? Няма.

Който е съгласен Докладна записка №261 да влезе за разглеждане на комисии, моля да гласува. Станимир Андонов - „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова - „за“, Анета Филипова – „за“.

С четири гласа „за“ докладната влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 

 

Докладна записка №268/07.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: 1. Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план за регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ VІ, идентичен с ПИ 67800.505.20 , УПИ VІІ, идентичен с ПИ 67800.505.22, кв.18 по регулационен план на гр. Созопол и общински ПИ 67800.505.143 и ПИ 67800.505.94 по КККР, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и

 1. Одобряване на пазарната цена при която да се сключат предварителни договори по реда на чл.15, ал.3  от Закон за устройство на територията.

 

В тази докладна според мен е объркана номерацията, след т. 2, веднага е изписано т. 2.2, липсва т. 2.1, така е и с т.3 Освен това не е приложен втория акт за общинска собственост. Според мен тук става въпрос за две решения, от едното следва другото. Или просто да махнем изречението: Във връзка с приетото по-горе решение, за да стане по-ясно. Макар че според мен тук става въпрос за две решения.

 

Иванка Кирязова: Дарин Хльостаров ми обясни, че за тази улица няма акт за общинска собственост. Едно е решението, разделени са на точки за по-голяма яснота.

 

Станимир Андонов: Колеги, има ли други въпроси и коментари? Няма.

 

Който е съгласен Докладна записка №268 да влезе за разглеждане от постоянните комисии, моля да гласува. Станимир Андонов - „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова - „за“, Анета Филипова – „за“.

С четири гласа „за“ докладната влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 

 

Докладна записка №269/07.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни  елементи на територията на  гр. Созопол и землището на гр. Созопол.

 

   Тук в решението трябва да се добави „временни“ в частта „Закона за устройство на територията   приема представената схема (съгласно приложения) за разполагане на ВРЕМЕННИ ПРЕМЕСТВАЕМИ обекти ЗА търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни  елементи, върху общински имоти  на територията на  гр. Созопол и неговото землище за 2022г. Същото е и тук схемата е съгласувана за 3 години, а решението е конкретно за 2022г.

 

Колеги, има ли въпроси и коментари? Няма.

Който е съгласен Докладна записка №269 да влезе за разглеждане от постоянните комисии, моля да гласува. Станимир Андонов - „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова - „за“, Анета Филипова – „за“.

С четири гласа „за“ докладната влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 

 

Докладна записка №211/18.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.502.72, гр. Черноморец, община Созопол.

 

Искам да отбележа, че страниците на докладната не са номерирани, каквато бе нашата препоръка.

Колеги, има ли въпроси и коментари? Няма.

Който е съгласен Докладна записка №211 да влезе за разглеждане от постоянните комисии, моля да гласува. Станимир Андонов - „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова - „за“, Анета Филипова – „за“.

С четири гласа „за“ докладната влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 

 

Докладна записка №212/18.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.502.73, гр. Черноморец, община Созопол.

 

И тук страниците на докладната не са номерирани.

Колеги, има ли въпроси и коментари? Няма.

Който е съгласен Докладна записка №212 да влезе за разглеждане от постоянните комисии, моля да гласува. Станимир Андонов - „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова - „за“, Анета Филипова – „за“.

С четири гласа „за“ докладната влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 

 

Докладна записка №216/23.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61114.501.896, с. Равна гора, ул. “Хан Аспарух“ №13, община Созопол.

 

И тук не са номерирани страниците.

Колеги, има ли въпроси и коментари? Няма.

Който е съгласен Докладна записка №216 да влезе за разглеждане от постоянните комисии, моля да гласува. Станимир Андонов - „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова - „за“, Анета Филипова – „за“.

С четири гласа „за“ докладната влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 

 

Докладна записка №226/30.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 14249.501.193, с.Габър, ул.“Васил Левски“ №34, община Созопол.

 

Всички документи са налице, отбелязвам, че и тук не са номерирани страниците. Има техническа грешка в описа на приложенията към докладната в т.5 номера на делото да се чете 4715.

Колеги, има ли въпроси и коментари? Няма.

Който е съгласен Докладна записка №226 да влезе за разглеждане от постоянните комисии, моля да гласува. Станимир Андонов - „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова - „за“, Анета Филипова – „за“.

С четири гласа „за“ докладната влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 

 

Докладна записка №233/31.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.237, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 145 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За

 

земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

 

Колеги, има ли въпроси и коментари? Няма.

Който е съгласен Докладна записка №233 да влезе за разглеждане от постоянните комисии, моля да гласува. Станимир Андонов - „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова - „за“, Анета Филипова – „за“.

С четири гласа „за“ докладната влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 

 

Докладна записка №234/31.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение с площ от 15 квадратни метра (кв.м.), находящо се в самостоятелен обект с идентификатор 81178.502.283.1.1, с площ от 157 кв.м., с предназначение –„За здравни и социални услуги“, с адрес гр. Черноморец ул. “Оборище“ №15 ет.1, обект 1.

 

Колеги, има ли въпроси и коментари? Няма.

Който е съгласен Докладна записка №234 да влезе за разглеждане от постоянните комисии, моля да гласува. Станимир Андонов - „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова - „за“, Анета Филипова – „за“.

С четири гласа „за“ докладната влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 

 

Докладна записка №260/06.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отдаване под наем, без провеждането на търг или конкурс, на част от първи етаж на сграда, с идентификатор 63029.501.448.1, със застроена площ 98 квадратни метра (кв.м.), брой етажи 2 /два/, с предназначение: "Здравно заведение".

Членството на лекаря в Българския лекарски съюз е изтекло. Вече разговарях със зам.- кмета Дамянов и той ми обясни, че трябва да работи лекаря, за да бъде подновено членството му, а човекът е прекъснал за известно време лекарската си практика.

Колеги, има ли други въпроси и коментари? Няма.

Който е съгласен Докладна записка №260 да влезе за разглеждане от постоянните комисии, моля да гласува. Станимир Андонов - „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова - „за“, Анета Филипова – „за“.

С четири гласа „за“ докладната влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 

 

Докладна записка №264/07.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост, находящ се в гр. Созопол, пл. "Хан Крум".

 

 

Колеги,  въпроси и коментари по докладната? Няма.

 

Който е съгласен Докладна записка №264 да влезе за разглеждане от постоянните комисии, моля да гласува. Станимир Андонов - „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова - „за“, Анета Филипова – „за“.

С четири гласа „за“ докладната влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 

 

Докладна записка №265/07.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Поправка чрез сключването на анекс към Договор за продажба на недвижим имот № 8-85/30.01.2018 год. сключен между Община Созопол и Адриана Иванова Попова.

 

Колеги, има ли въпроси и коментари? Няма.

Който е съгласен Докладна записка №265 да влезе за разглеждане от постоянните комисии, моля да гласува. Станимир Андонов - „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова - „за“, Анета Филипова – „за“.

С четири гласа „за“ докладната влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 

 

 

Докладна записка №266/07.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.”, като включва в нея поземлен имот (ПИ), с идентификатор 67800.46.73, целият с площ 457 007 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ) "Горска" и начин на трайно ползване (НТП) "Друг вид дървопроизводителна гора", с местонахождение: област Бургас, община Созопол, землище на гр. Созопол, местност "Андреа баир".

 

Тук имам предложение  в решението в т. 2 да се добави „ползване на 2000 кв. м.“ и да стане: „при определяне на цената за учредяването на право на ползване на 2 000 м. за срок от 10 /десет/ години.“ По този начин уточняваме, че цената е за 2 000 кв. м., а не за целият имот.

Колеги, има ли въпроси и коментари? Няма.

Който е съгласен Докладна записка №266 да влезе за разглеждане от постоянните комисии, моля да гласува. Станимир Андонов - „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова - „за“, Анета Филипова – „за“.

С четири гласа „за“ докладната влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 

 

 

 

 

Докладна записка №267/07.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 40124.27.128 - публична общинска собственост с площ от  573 кв. м. Трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Водоем“, находящ се в община Созопол, землище с. Крушевец, местност „Чучурката“.

 

Тук имам въпроси към юристите: може ли да се отдава публична общинска собственост, след като е водоем, не следва ли да бъде отдадено на концесия?

 

Иванка Кирязова: Законът позволява да се отдава публична собственост. По отношение на другия въпрос и аз мисля, че трябва да бъде концесия, но от общината ми обясниха, че става въпрос за „гьол“, буквално. Ако бъде отдадено на концесия, то законът изисква да се вложат средства, а така също и процедурата е съвсем различна.

 

Станимир Андонов: Колеги, има ли други въпроси и коментари? Няма.

Който е съгласен Докладна записка №267 да влезе за разглеждане от постоянните комисии, моля да гласува. Станимир Андонов - „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова - „за“, Анета Филипова – „за“.

С четири гласа „за“ докладната влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 

 

 

Докладна записка №259/06.04.2022 г. от Тодор Дамянов – зам. кмет на Община Созопол относно: Удължаване срока на услугите по процедура BG05M9OP001-6.002 – „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”     2014-2020.

 

Страниците на докладната не са номерирани, няма опис на приложените документи. От докладната става ясно, че удължаването на срока на социалната услуга е за 6 месеца и се прави служебно, а когато срокът се удължи на 12 месеца, то тогава се изисква решение на общинския съвет.

 

Иванка Кирязова: Първоначално общинският съвет е гласувал ползването на тази услуга за определен срок, затова сега няма как да искат продължаване без решение.

 

Станимир Андонов: Колеги, има ли въпроси и коментари? Няма.

Който е съгласен Докладна записка №259 да влезе за разглеждане от постоянните комисии, моля да гласува. Станимир Андонов - „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова - „за“, Анета Филипова – „за“.

С четири гласа „за“ докладната влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 

 

 

Докладна записка №263/07.04.2022 г. от Тодор Дамянов – зам. кмет на Община Созопол относно: Избор на Съвет по въпросите на социалните услуги в община Созопол.

 

Колеги, има ли въпроси и коментари? Няма.

Който е съгласен Докладна записка №263 да влезе за разглеждане от постоянните комисии, моля да гласува. Станимир Андонов - „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова - „за“, Анета Филипова – „за“.

С четири гласа „за“ докладната влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 

 

 

 

Станимир Андонов:

Председател на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“

 

 

 

Протоколчик:

Петя Димитрова

 

 

 

                                                        ПРОТОКОЛ №52

 

 

от заседание на комисията по „ Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“

 

            Днес, 14 април 2022 г., от 13:00 часа  се проведе редовно заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“.

 

На заседанието присъстваха:

            Станимир Андонов – председател, Желязко Иванов – член, Димитринка Господинова – член, Анета Филипова – член, отсъства Панайот Рейзи.

 

На заседанието присъстваха още :

 

 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 4. Галина Георгиева - юрист на Община Созопол;
 5. Общински съветници;
 6. 6. Служители от общинска администрация.

 

Заседанието води Станимир Андонов– председател на комисията.

Комисията имеше кворум и разгледа следните докладни записки:

 

 

Докладна записка №218/23.03.2022 г. от от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Покана от  Областен управител на област Бургас  за свикване на извънредно присъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация “ ЕАД – Бургас.

 

Колеги, въпроси и коментари по докладната?

Галина Георгиева: Ще може ли думата?

Станимир Андонов: Да, разбира се.

Галина Георгиева: От името на вносителя искаме да направим допълнение – едното е във връзка с предварително изпълнение на решението за да може съответно да се използва на Общото събрание, а второто допълнение за поискане на асоциацията да се допълни т. 2 от решението.

Първото допълнение - Римско II, където определя д-р инж. Румен Кисьов за представител на Община Созопол, да участва лично в Общото събрание на Асоциацията по ВиК Бургас за приемане на посочените решения „и да гласува „за“ приемане на решенията“.

Второто допълнение е ново римско III “на основание чл 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет дава своето съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение“, с мотив защита на особено важни обществени интереси.

Станимир Андонов: Благодаря, колеги други въпроси? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на общинска сесия с така направените допълнения от вносителя, моля да гласува:

Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане на общинска сесия.

           

 

Докладна записка №223/25.03.2022 г. от Тодор Дамянов – зам. кмет на Община Созопол относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2022 г. в Община Созопол.

 

Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува:

Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане на общинска сесия.

 

 

Докладна записка №239/04.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Покана от  Областен управител на област Бургас  за свикване на редовно неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация „ЕАД – Бургас.

 

Колеги, въпроси и коментари по докладната?

 

Ижн. Иванка Хльостарова: Искаме да направим допълнения, както на предната докладна към Асоциацията.

Към римоско II да се добави …. за приемане на посочените решения „ и да гласува „за“ приемане на решенията“.

Ново римско III „на основание чл 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет дава своето съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение“.

Станимир Андонов: Благодаря!

Георги Пинелов: Да се направи едно предложение към правилника, един път  когато сме приели, че г-н Кисьов ще бъде представител, а не за всяко едно заседание ние да го гласуваме.

Станимир Андонов: Те трябва да си променят техния устав, ние няма как, нека да бъде предложено.  Когато гласуваме едипът в годината, че той ще е представител за календарната година, да остане за цялата година.

Колеги, други въпроси и коментари?

Който е съгласен докладна записка № 239 да влезе за разглеждане на общинска сесия с така направените предложения, моля да гласува:

Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане на общинска сесия.

 

Докладна записка №248/04.04.2022 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол относно: Даване на съгласие за директно излъчване на откритите заседания на Общински съвет Созопол, чрез платформата за видео споделяне „You Tube“, през регистрирания канал на Общински съвет Созопол, до изтичане мандата на Общински съвет Созопол през 2019 - 2023 г.

 

Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува:

Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане на общинска сесия.

 

           

 

Станимир Андонов

Председател на комисията по „ Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“

 

 

Протоколчик:

Александра Глосова

Секретар на Общински съвет и деловодител

 

 

 

ПРОТОКОЛ №13

 

 

 

от съвместно заседание на комисията по комисията по  „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“  и комисията по Финанси и бюджет, международни проекти и програми“

 

Днес, 14 април 2022 г., от 13:10 часа  се проведе съвместно заседание на комисията по Финанси и бюджет, международни проекти и програми и комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“.

 

             На заседанието   присъстваха членовете на комисиите, в състав:

Станимир Андонов – председател на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“, Димитринка Господинова – председател на комисията по Финанси и бюджет, международни проекти и програми“, Цветелин Георгиев – член, Красимира Германова – член, Милена Желева – член, Желязко Иванов – член,Анета Филипова – член и отсъстваше Панайот Рейзи.

 

На заседанието присъстваха :

 1. Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет – гр. Созопол;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Общински съветници;
 4. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 5. Галина Георгиева – юрист към община Созопол.

 

Заседанието води Станимир Андонов– председател на комисията.

Комисията разгледа следната докладна:

 

Докладна записка №224/28.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.

Колеги, въпроси и коментари? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Димитринка Господинова - за, Станимир Андонов - „за“, Цветелин Георгиев - „за“, Красимира Германова - „за“, Милена Желева - „за“, Желязко Иванов - „за“, Анета Филипова - „за“ и с резултат 7 „за“, съвместната комисия предлага докладната да бъде разгледана на редовна сесия.

 

 

 

 

 

 

Станимир Андонов:

Председател на комисия по „Законност, обществен ред,

сигурност, граждански права, молби и жалби”

 

 

Димитринка Господинова:

Председател на на комисията по Финанси и бюджет, международни проекти и програми

 

 

 

Протоколчик:

Александра Глосова

Секретар на Общински съвет и деловодител

 

 

ПРОТОКОЛ № 21

на

комисията  по Финанси и бюджет, международни проекти и програми

 

На 14.04.2022 г. от 13:20 ч., се проведе редовно заседание на комисията по „Финанси и бюджет международни проекти и програми” в състав:

 1. Димитринка Господинова – председател;
 2. Станимир Андонов – член;
 3. Цветелин Георгиев – член;
 4. Красимира Германова – член;
 5. Милена Желева – член.

На заседанието присъстваха :

 1. Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет – гр. Созопол;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Общински съветници;
 4. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 5. Галина Георгиева – юрист към община Созопол.

Заседанието откри и ръководи председателя  на комисията – Димитринка Господинова.

Димитринка Господинова: Уважаеми г-н Председател, г-н Кмете, колеги, присъстват всички членове на комисията и можем да започнем своята  работа. За разглеждане са постъпили следните докладни записки:

Докладна записка №238/01.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Проектобюджет на oбщина Созопол за 2022 година.

Димитринка Господинова: Предполагам, че кмета ще иска да вземе думата за разяснения.

 

Тихомир Янакиев: Аз искам само да допълня спрямо това, което казах предния път, че ние имаме становище от министерството на финансите – има някои забалежки, нямаме процедура по спирането и изпълнението на гласуване на бюджета. Представихме на Общински съвет чрез г-н председателя, писмото, което ние сме написали, то по скоро е за ваша информация, с показателите точка по точка, това което се визираше в писмото от министерството на финансите. Искам да кажа, че изключително трудна е на този етап работата с оглед на това, че държавата не беше приела до края на февруари бюджета. Всички процедури, които ние по закон трябва да извървим, и ни карат на приемане на бюджет в средата на месец април е нещо което…. На 1/12, няма как да работим, защото разходите които се правят тази година, са много по-високи от това, което беше миналата година. Стараем се на този етап, да поддържаме финансовата дисциплина, такава че да гарантира финансова устройчивост на общината. За 3-ти или 4-ти път казвам, че всички показатели, по които се мери финансовата състоятелност на общината или по скоро състоятелност на общините, ние не фигурираме в тях. Сиреч финансовите ни параметри са в норма и Община Созопол на този етап е в добро финансово състояние, защото рисковете пред нас са изключително сериозни. Капиталовата програма и за строителството, които се извършват с оглед на това, че вие виждате какво се случва в държавата, неплащания към пътно-строителния бранш особено. Ние в момента на терен извършваме няколко поръчки, които фирмите са свързани с проекти, които се изпълняват, които се финансират и от държавата. Отделно това, което виждаме и това което се случва, че има, потчи няма отворени програми незамисимо, че вече сме почти средата на 2022 г., по което да можем ние да работим, като компенсираме недостика на друг вид финансиране. Така че това, което според нас мислим, че е оптимално към настоящата ситуация ние сме го интерпретирали в рамките за бюджета и го предлагаме на Вашето внимание.

Галина Георгиева: В решението искаме да внесем допълнение с точка за предварително изпълнение, във връзка с това че наистина много закъсняваме с бюджета през тази година. Отново ще бъде със същото съдържание допълва се с нова т. 21 „Общински съвет дава съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение
на настоящите решения на основание чл. 60, ал. 1 от Административно
процесуалния кодекс“, при следните мотиви: защита на особено важни
обществени интереси и предотвратяване на значителна или трудно
поправима вреда вследствие на закъсняло изпълнение на решенията.

 

Димитринка Господинова: Колеги, въпроси по докладната? Няма.

Който е съгласен докладна записка № 238 да влезе за разглеждане на общинска сесия с така направената корекция, моля да гласува: Димитрнка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „За“;  Цветелин Георгиев – „За“; Красимира Германова - „За“, Милена Желева – „За“. С пет гласа „За“ – докладна записка № 238 влиза за разглеждане на общинска сесия.

Докладна записка №240/04.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Определяне на основните месечни заплати на кметовете на кметства и кметски наместници на територията на  община Созопол.

            Колеги, имате  ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен докладна записка № 240 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „ За“;  Цветелин Георгиев – „За“; Красимира Германова -  „За“, Милена Желева – „За“. С пет гласа „За“ – докладна записка № 240 влиза за разглеждане на общинска сесия.

Г-н председател, това бяха докладните записки, разпределени за разглеждане от комисията.

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

Председател на комисията по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми"

 

 

Водещ протокола:

Александра Глосова

Секретар на Общински съвет и деловодител

 

 

 

 

 

 

 

 

  ПРОТОКОЛ №23

на

комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”

 

На 14.04.2022 г. от 13:30 часа, се проведе заседание на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” в състав:

Андрей Николов – председател; Станимир Андонов – член; Стамат Стаматов - член; Илиян Стефанов – член; Цветан Иванов – член.

 

На заседанието присъстваха :

 1.  Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 4. Общински съветници;
 5. Служители от общинска администрация.

Заседанието води Андрей Николов, председател на комисията.

Разглеждаха са следните докладни записки:  

    

Докладна записка №228/31.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на  гр.Черноморец.

 

Въпроси и коментари по докладната?

 

Станимир Андонов: Имам следното предложение, тъй като в самото решение не е добре прецизирано според мен. Пише за „разполагане на обекти, търговски и други обслужващи“, тука в случая става за елемент от градското обзавеждане, за това предлагам да се добави „за разполагане на търговски обекти или други обслужващи дейности и елементи от градското обзавеждане в общински имоти на територията на гр. Черноморец“. Тази тоалетна е като елемент на градското обзавеждане.

Андрей Николов: Благодаря! Има технически лица, г-жо Хльостарова, вие какво мислите по въпроса?

Ижн. Иванка Хльостарова: Отзаде е изпуснато това „дейности“.

Галина Георгиева: Може ли да повторите г-н Андонов?

Станимир Андонов: Да стане така, след за разполагане добавяме „за търговски обекти или други обслужващи дейности и елементи от градското обзавеждане“.

Галина Георгиева: Думата „дейности“ само е достатъчна.

Андрей Николов: Благодаря ви! Разбрахме, че след думата обслужващи да се добави думата „дейности“.

 

Който подкрепя докладна записка № 228 да влезе за разглеждане на общинска сесия с така направената корекция, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия.

 

Докладна записка №254/05.04.2022 г. от Тодор Дамянов – зам. кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен -  план застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63029.174.431, по Кадастралната карта на с.Росен, горска територия, частна държавна собственост, местност „Бакърлъшки път“, землище на с.Росен, извън границите на населеното място, за изграждане на обект: „Стълб за телекомуникационно оборудване, радио-телевизионно разпространение и станция със самостоятелно обособена площадка за инсталиране на „Радиопредавателен център „Медни рид“, без промяна на предназначението.

 

Въпроси и коментари по докладната?

Георги Пинелов: Може ли да разясните по тази докладна?

Инж. Иванка Хльостарова: Това е съществуваща антена горе на „Бакърлъка“, която е имала договор с изпълнителна агенция по горите, за срок от 10 години. Навремето, когато са се определяли договорите са били само с предварително съгласие и сервитути. Докато към днешния закон е необходимо да има изработен план, за застрояване за да може да се извърши съответното разрешение по закона. Фирмата е „Червен Кондев“ - Тодор Атанасов. Тя е съществуваща тази антена, тя си е там. Те си удължават срока по изменението на закона за горите, трябва да имат ПУП – план за застрояване.

Станимир Андонов: Така съществуващата антена, 50 метра ли е?

Инж. Иванка Хльостарова: Не, не е 50 метра. Предвижданията на ПУП-а са до максимум 50 метра, но тя не е 50 метра. Никъде в документацията не се говори за това, в ПУП-а се води, че може да е до 50 метра и в последствие да искат да я подменят с необходимите разрешения за това. Самия ПУП определя максумум,а който може да се използва.

Станимир Андонов: Одобрението от РИОСВ описва 20 метра, за това питам.

Инж. Иванка Хльостарова: Не е в това, а описва както е старото че има височина до 20 метра, а с новото становище не коментират никаква височина.

Станимир Андонов: Тук има техническа грешка, в писмото, което е от РИОСВ, трябва да бъде записано 24/11.02, трябва да се чете ПД 241(2)/11.03.2022 г., също така в обяснителната част на стр. 1 последния абзац, 7 ред в т. 10 от описа на приложенията решението на  гл. архитект трябва да се чете № 17, а не № 16, защото в решението на първото писмо е описано в т. 9, същата техническа грешка е допусната в обяснението на докладната на стр. 2, 5 ред.

Андрей Николов: Благодаря г-н Андонов!

 

Който подкрепя докладна записка № 254 да влезе за разглеждане на общинска сесия с така направените корекции, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия.

 

 

Докладна записка №255/05.04.2022 г. от Тодор Дамянов – зам. кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на поземлен имот №134.71, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, землище на с.Крушевец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилна сграда“.

 

Въпроси и коментари по докладната?

Станимир Андонов: Допусната е техническа грешка-неправилно е записан номерът на удостоверението за наследници на Иван Димитров Петков, трябва да бъде №94-01-21895, така е записано и в обяснението към докладната на стр.1, последния ред и в описа на приложенията към докладната.

Андрей Николов: Благодаря г-н Андонов!

 

Който подкрепя докладна записка № 255 да влезе за разглеждане на общинска сесия с така направената корекция, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия.

 

 

          Докладна записка №257/06.04.2022 г.  от Тодор Дамянов – зам. кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на  гр.Созопол и неговото землище.

 

Въпроси и коментари по докладната?

Светлана Лулева: Уточнете ни обектите.

Инж. Иванка Хльостарова: Първите две са до читалището по тази скица. Следващата квартал 3, това е паркинг „Скамня“. Квартал 1 Спортен комплекс – това е пакринк „Юг“ на стадиона. Следващата е на „Буджака“.

Йордан Петков: На всички паркинги, ще има такива зарядни станции.

Инж. Иванка Хльостарова: …. Тази е на „Каваците“. Скица 37 това е паркинг на Буджака. Скица 38, това е пракинг „Лесопарк“ на Санта Марина. Скица 39 това е на ул. „Вихрен“ и ул. „Мусала“ – паркинга. И последната е на паркинга на „Люлин“.

 

Който подкрепя докладна записка № 257 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Цветан Иванов – „ За“. С  четири гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия.

 

 

Докладна записка №258/06.04.2022 г. от Тодор Дамянов – зам. кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на  гр.Черноморец.

 

Въпроси и коментари по докладната?

Станимир Андонов: Техническа грешка в описа на приложенията, трябва скиците да бъдат 2021 г., а не 2022 г.

 

Който подкрепя докладна записка № 258 да влезе за разглеждане на общинска сесия с така напрената корекция, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия.

 

 

Докладна записка №261/07.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Външен водопровод до УПИ XV в местност „Акра“ /поземлен имот с идентификатор 81178.35.194 по кадастрална карта/, землище на гр.Черноморец“.

 

Въпроси и коментари по докладната?

Станимир Андонов: Техническа грешка на две от пълномощните, посочени в началото на докладната - на 4 ред – пълномощното на Иван Сабаджиев и Христо Панделиев. Трябва да бъдат на Христо Панделиев пълномощно № 5850/06.08.2020 г., а на Иван Сабаджиев трябва да е с пълномощно № 5462/19.11.2021 г.

 

Който подкрепя докладна записка № 261 да влезе за разглеждане на общинска сесия с така направената корекция, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия.

 

Докладна записка №268/07.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ VІ, идентичен с ПИ 67800.505.20 , УПИ VІІ, идентичен с ПИ 67800.505.22, кв.18 по регулационен план на гр.Созопол и общински ПИ 67800.505.143 и ПИ 67800.505.94 по КККР, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и

   2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключат предварителни договори по реда на  чл.15, ал.3  от Закон за устройство на територията.

 

Въпроси и коментари по докладната?

 

Дарин Хльостаров: Правим корекция от името на вносителя, както е констатирано в комисията по ЗОР, като в проекта на решение – след т. 1 цитат „Във връзка с приетото по горе решение“ да отпадне. И както следва в решението т. 2.2 - става т. 2.1, а т. 3.2 – става 3.1.

 

Който подкрепя докладна записка № 268 да влезе за разглеждане на общинска сесия с така направените коренции, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия.

 

Докладна записка №269/07.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни  елементи на територията на  гр.Созопол и землището на гр.Созопол.

 

Тихомир Янакиев: Оттеглям докладната.

Аднрей Николов: Вносителя оттегли докладната, затова няма да я гласуваме.

 

Уважаеми г-н председател това бяха докладните записки разпределени за разглеждане на комисия.

 

 

 

 

Андрей Николов

Председател на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”

 

 

Протокола води:

Александра Глосова

Секретар на Общински съвет и деловодител

 

ПРОТОКОЛ № 22

на

комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”

 

На 14.04.2022 г. от 13:40 часа, се проведе заседание на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”. Заседанието откри и води Желязко Иванов – председател на комисията. След направена проверка присъстваха четирима членове на комисията: 

 

Желязко Иванов – председател на комисията,  Андрей Николов – член, Стилияна Николова – член, Светлана Лулева – член и отсъства Катя Стоянова.

 

На заседанието присъстваха още :

 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 4. Галина Георгиева - юрист на Община Созопол;
 5. Общински съветници;
 6. 6. Служители от общинска администрация.

 

Заседанието води Желязко Иванов – председател на комисията.

Разгледаха се следните докладни записки:

 

Докладна записка №211/18.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.502.72, гр.Черноморец, община Созопол.

 

Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма

Който е съгласен докладна записка № 211 да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За. С четири гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия.

 

 

Докладна записка №212/18.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.502.73, гр.Черноморец, община Созопол.

 

Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма

Който е съгласен докладна записка № 212 да влезе за разглеждане на общинска сесия с така предложеното решение, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За". С четири гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия.

 

Докладна записка №216/23.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61114.501.896, с.Равна гора, ул.“Хан Аспарух“ №13, община Созопол.

 

Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма

Който е съгласен докладна записка № 216 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия.

 

 

Докладна записка №226/30.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 14249.501.193, с.Габър, ул.“Васил Левски“ №34, община Созопол.

 

Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма

Който е съгласен докладна записка № 226 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия.

 

 

Докладна записка №233/31.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.237, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 145 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

 

Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма

Който е съгласен докладна записка № 233 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия.

 

Докладна записка №234/31.03.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение с площ от 15 квадратни метра (кв.м.), находящо се в самостоятелен обект с идентификатор 81178.502.283.1.1, с площ от 157 кв.м., с предназначение –„За здравни и социални услуги“, с адрес гр. Черноморец ул. “Оборище“ №15 ет.1, обект 1.

 

Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма

Който е съгласен докладна записка № 234 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия.

 

Докладна записка №260/06.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отдаване под наем, без провеждането на търг или конкурс, на част от първи етаж на сграда, с идентификатор 63029.501.448.1, със застроена площ 98 квадратни метра (кв.м.), брой етажи 2 /два/, с предназначение: "Здравно заведение".

 

Колеги, имате ли въпроси по докладната?

 

Станимир Андонов: Искам разяснение по докладната, тъй като в решение №617/25.02.2022 г., когато пак е предлаган същия имот за отдаване под наем, наема тогава е бил 57,50 лв., а сега се предлага за 46,25 лв., това са близо 10, 11 лв. по-малко. А са цитирани едни и същи наредби и чл. 14 ал. 8 от Закона за общинската собственост, как се изчислява новата цена.

Тодор Дамянов: Идентификатора е един, в сградата поделяме помощението между  двама лекари. На база квадратурата по приложената схема и по методиката на кв. м. за това е разликата между двата наема.

 

Желязко Иванов: Колеги, други въпроси? Няма.

Който е съгласен докладна записка № 260 да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на редовна сесия.

 

Докладна записка №264/07.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на временен обект №7 – частна общинска собственост, поземлен имот с идентификатор 67800.505.168, находящ се в гр.Созопол, пл. "Хан Крум".

 

Колеги, имате ли въпроси по докладната?

 

Светлана Лулева: Защо не го отдаваме под наем за по дългосрочно време този обект, а за 6 месеца?

Йордан Петков: Това е магазина за който не знае само да допълня, и не го отдаваме за по дълго защото там е предвидено да се изгражда автогара с което сме обвързани и не можем да го дадем за дълго време, от много години е един и същ наемателя и не смятам че е проблем и за нас е по-добре да го отдаваме за по-дълго време, а не на 6 месеца да го подновяваме но, за сега няма хора които да изявяват желание да го ползват целогодишно. Ако постъпи заявление за целогодишно ползване, няма проблем да го отдадем, но така или иначе имат инвестиционни намерения за автогара.

Светлана Лулева: Ама не, какво значи проявен интерес, то е провеждане на публично оповестен конкурс, след като се обяди конкурса ще се появят хора, които желаят да го ползват. Аз не разбирам какво значи, че не е имало други желаещи?

Йордан Петков: Да се появят, бе няма проблем.

Светлана Лулева: Казвам по принцип, защото и миналата година го дадохме за краткосрочно, та за това ми е въпроса.

Тихомир Янакиев: Г-жо Лулева аз искам да попитам този обект примерно преди 5 години, защото той съществува поне 30 години, как се е отдавал до сега?

Йордан Петков: По същия начин, даже само ще ви информирам че цената е с 1/3 повече. Всичките инвеститори ги е страх, защото знаят, че в един момент там всичко ще се разруши, там очакваме някакви археологии, постоянно сме под заплаха, че ще започне да се строи, така че кой ще инвестира нещо…. Не сме спрели никой да си подава заявление да ползва магазина.

Светлана Лулева: Обектът е голям и трябва да се вкара по-голяма инвестиция, за тази цел е необходимо човека който ще го вземе да има някаква сигурност за дългосрочен план, тъй като е нормално инвестицията която е направил да му се възвърне за няколко години.

Тихомир Янакиев: Когато стане устойчив проекта, тогава ще може да се отдават за по-дълъг период от време.

Йордан Петков: Г-жо Лулева, в проекта има заложени много магазини, така че ако има желаещи ще могат да ги вземат за по-дълго време. Те ще бъдат общински.

Желязко Иванов: Колеги, други въпроси? Няма

 

Който е съгласен докладна записка № 264 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия.

 

Докладна записка №265/07.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Поправка чрез сключването на анекс към Договор за продажба на недвижим имот № 8-85/30.01.2018 год. сключен между Община Созопол и Адриана Иванова Попова.

 

Колеги, имате ли въпроси по докладната?

 

Тихомир Янакиев: Само да разясним, че това бяха двата апартамента, с г-жа Нора Миланова имаше проблем бяха продадени с различни идентификатори.

Йордан Петков: Да на предната сесия изчистихме единия, сега другия.

Тихомир Янакиев: Тоест Миланова вече е собстеник на единия апартамент и документално, а Адриана Попова сега ще стане собстеник и документално на другия апартамент.

Който е съгласен докладна записка № 265 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия.

 

 

Докладна записка №266/07.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.”, като включва в нея поземлен имот (ПИ), с идентификатор 67800.46.73, целият с площ 457 007 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ) "Горска" и начин на трайно ползване (НТП) "Друг вид дървопроизводителна гора", с местонахождение: област Бургас, община Созопол, землище на гр. Созопол, местност "Андреа баир".

 

Колеги, имате ли въпроси по докладната?

 

Йордан Петков: Ако може да направя това допълнение да се допълни 2 000 кв.м., в проекта на решение да бъде дописано.

Който е съгласен докладна записка № 266  да влезе за разглеждане на общинска сесия с така направеното допълнение, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия.

 

 

Докладна записка №267/07.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 40124.27.128 - публична общинска собственост с площ от  573 кв. м. Трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Водоем“, находящ се в община Созопол, землище с. Крушевец, местност „Чучурката“.

 

Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма

Който е съгласен докладна записка № 267 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия.

 

Господин председател с това работата на комисията приключи.

 

 

 

 

Желязко Иванов

Председател на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”

 

 

 

Протоколчик:

Александра Глосова

Секретар на Общински съвет и деловодител

 

 

ПРОТОКОЛ № 9

на

Комисията по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедание“

 

 

На 14.04.2022 г. от 13:50 часа, се проведе редовно заседание на комисията по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедание“. Заседанието откри и води Анета Филипова – председател на комисията.

 

 1. Анета Филипова – председател на комисията
 1. Стилияна Николова – член
 2. Андрей Николов – член
 3. Цветелин Георгиев – член
 4. Стойчо Неделчев-член

 

На заседанието присъстваха още :

 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 4. Галина Георгиева - юрист на Община Созопол;
 5. Общински съветници;
 6. 6. Служители от общинска администрация.

Анета Филипова – Комисията е в състав от пет члена. Комисията има кворум може да започне разглеждане на докладните.

 

Докладна записка №259/06.04.2022 г. от Тодор Дамянов – зам. кмет на Община Созопол относно: Удължаване срока на услугите по процедура BG05M9OP001-6.002 – „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”     2014-2020.

 

Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма

 

Които е съгласен докладна записка № 259 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Анета Филипова – „За“, Стилияна Николова – „За, Андрей Николов – „За“, Цветелин Георгиев – „За“, Стойчо Неделчев - „За“.

С  пет гласа "За" комисията подкрепя докладна записка № 259 и предлага да бъде разгледана на общинска сесия.

 

Докладна записка №263/07.04.2022 г. от Тодор Дамянов – зам. кмет на Община Созопол относно: Избор на Съвет по въпросите на социалните услуги в община Созопол.

 

Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма

 

Които е съгласен докладна записка № 263 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Анета Филипова – „За“, Стилияна Николова – „За“, Андрей Николов – „За“, Цветелин Георгиев – „За“, Стойчо Неделчев - „За“. С  пет гласа "За" комисията подкрепя докладна записка № 263 и предлага да бъде разгледана на общинска сесия.

 

С това работата на комисията по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедание” приключи.

 

 

 

 

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

Председател на комисия по

„Социална политика, образование, култура,

здравеопазване, спорт и вероизповедание”

 

 

 

 

Водещ протокола:

Александра Глосова

Секретар на Общински съвет и деловодител

 

 

ПРОТОКОЛ №14

 

 

 

от съвместно заседание на постоянно действащите комисии към Общински съвет Созопол с кметове и кметски наместници, представители на читалища, директори на детски градини, директори на училища и представители на спортните клубове на територията на общината.

 

 

Днес, 14 април 2022 г., от 14:00 часа  се проведе съвместно заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“, комисия по "Финанси и бюджет, международни проекти и програми", комисия по "Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации", комисия по "Туризъм, стопанска политика и общинска собственост" и комисията по "Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедания".

 

Присъстваха 15 общински съветника.

 

На заседанието присъстваха още :

 1. Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет – гр. Созопол;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Общински служители;

Заседанието води Георги Пинелов– председател на Общински съвет Созопол.

 

Георги Пинелов: Уважаеми госпожи и господа кметове и кметски наместници, добре дошли на традиционното обсъждане на бюджетите ви с общинските съветници. Предполагам, че сте запознати с бюджетите на населените места, които управлявате и имате въпроси, или коментари по тях. По вашите бюджети въпроси ще задават и общинските съветници.

Давам думата на кмета на Община Созопол г-н Тихомир Янакиев.

Тихомир Янакиев: Първо искам да кажа, че бюджетите на кметствата са изпратени на техните имейли на 1 април. Както виждате, чисто номинално бюджетите са увеличени с около 10%. Като изключим разходите, които ще се направят за всяко населено място в Капиталовата програма за обектите, които в момента са в ремонт и тези, на които предстои такъв. В някои от бюджетите сме включили суми за предстоящото пенсиониране на служители на кметствата. Знам, че не е достатъчно с оглед какво се случва, но аз ви казвам че нашите възможности са такива. Апелът ми към вас е да се оползотворяват бюджетите по същество, има куп проблеми, които трябва да се решат. Вие ще кажете, но аз като кмет всячески се стремя да ви помагам.

Искам да кажа за философията, която развихме тази година при сформиране на бюджета. Основно парите ще се насочат към Созопол и Черноморец, защото те са двата основни коня, които теглят каруцата на нашия бюджет и развитие на общината като цяло. На Черноморец сме големи длъжници, защото има села на които правихме по 2,3 или 4 улици, а в Черноморец успяхме да направим ремонт само на една улица за тези 2 г. и половина. Тези градове имат значителен принос в бюджета, това са населени места, които носят приходи за да можем да инвестираме на солидарен принцип в останалите села. Ние сме една общност, която трябва да си помага и да бъде единна и обединена, за да можем да вървим напред.

Най- проблематично е в селата, където няма изградена подземна инфраструктура- вода и канал.

Едно от селата, където сме направили подземна инфраструктура- канализационна подземна инфраструктура е с. Равадиново. Така то става по- лесно за инвестиране като асфалтиране на улици. За Равадиново имаме проект, който е заложен в тригодишната прогноза.

Ние направихме няколко проекта, което не е малко и на голяма стойност за населените места. Насочили сме ги в две посоки-по ПМС и в тригодишната ни прогноза, която би могла да се използва за информация по Плана за възстановяване и устойчивост, финансиран с европейски средства.

Това, което ме притеснява, че няма отворени европейски програми, откъдето да искаме финансиране, дори програма СЕБРА е затворена.

Ние не можем да си позволим увеличаване на данъците, защото всичко поскъпва, има инфлация и това допълнително бреме ще съсипе хората напълно.

За селата това можем да направим като основната финансова част е заложена в Капиталовата програма, а за малките ремонти кметовете използват своите бюджети. Като направим отчет през септември месец за 2021 г., ще видите че приходите на Община Созопол са близо 17 млн. лв. при 14 млн. лв., които заварихме като ръководство на общината. В голяма част повишаването на собствените приходи се дължи на бизнес дейността, която се развива на нашата територия, както и на покупко- продажба на имоти, което показва, че нашата община е предпочитана за инвестиции и това много ме радва.

Георги Пинелов: Давам думата на кметовете за коментари по бюджетите си, а след това общинските съветници имат думата за въпроси към тях.

Иван Пазвантов, кмет на с. Равадиново: Добър ден на всички.  Искам да попитам проектът за водоем в с. Равадиново на какъв етап е? Поне да започнем неговото изграждане.

инж.Иванка Хльостарова, директор на дирекция "Устройство на територията, инвестиционна политика, екология и проекти " : Не сме започнали проектиране, в момента сме на ниво проучване за ПУП.

 Тихомир Янакиев: Парцелът е уточнен, предстои трасетата да се обезпечат с техническата документация. Тази година няма да стане, защото има голям обем от техническа работа и процедурни срокове. Ето виждате, проекта за "Буджака" го подготвяхме близо 1 година.

Иван Пазвантов: Благодаря за бюджета, наистина има увеличение. Кмете, под черта съм Ви писал асфалтиране. Надявам се, че това ще се случи в този бюджет.

Стойчо Неделчев, общински съветник: Искам да кажа за тези двете улички, където е легналия полицай и следващата, защото като завали силен дъжд, водата носи наноси, които ронят асфалта, така е и на главната улица.

Тихомир Янакиев: Направили сме проект за асфалтиране на всички улици в с. Равадиново за 5 млн. лв., очакваме министерството да откликне. Правим срещи, говорим, лобираме за всички села.

Цветелин Георгиев, общински съветник: Бюджетът на с. Равадиново е най- малък от всички големи села. Защо? И забелязвам нещо, че в дейността " Обредни домове" за Черноморец е предвидена една много голяма сума, а за с. Равадиново и с. Атия няма нищо, нула.

Невена Метинева, зам. главен счетоводител:  Това е така, защото тези две села ползват безплатни погребални комплекти и катафалка, а средствата за тях са в бюджетите на Черноморец и Созопол..

Румен Димитров, кмет на с. Атия: Ползваме безплатно ковчези и катафалка.

Виолета Арабаджиева, кмет на с. Габър:  първо искам да благодаря за ремонта на ул. "Васил Левски", която бе залагана за ремонт от доста година насам, тя вече е ремонтирана.

Второ, искам да попитам, ще включите ли ремонта на водостоците в бюджета, защото те са много разрушени и водят до нарушаване на целостта на пътя. В момента вторият водосток към селото е толкова разрушен, че реално няма път за селото.

Тихомир Янакиев: Запознат съм с проблема, включени са за ремонт в бюджета.

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси към кмета на с. Габър ? Не. Тогава да продължаваме със следващия кмет.

Илиян Стефанов, общински съветник: Аз искам да попитам кмета на с. Индже войвода за водоснабдяването там и имат ли някакъв проблем?

Атанас Димитров, кмет на с. Индже войвода:  За момента имаме водоснабдяване. Проблемът дойде миналата година и причината бе във ВиК. Имаме течове и е добре да се ремонтират тръбитеот 2-3 км., защото тези тръби са стари и лесно се пукат и се получават течове.

Човекът от ВиК не посещава редовно водоема и не контролира нивото на вода, като свърши водата във водоема, тогава разбрахме, че има проблем. В момента имаме вода. Ако може да се ремонтира водопровода.

Тихомир Янакиев: Г-н Стефанов, Вие като общински съветник и всичко общински съветници гласувахте проект за нов сондаж в с. Индже войвода по трансграничен проект неотдавна. До края на годината се надявам да ни одобрят и ще направим сондаж там. Това е проблем и за останалите села в общината. Правихме много срещи, разговаряхме и с Ганчо Тенев, но конкретни действия не съм видял. Но се надяваме с този новия сондаж да каптираме водата. Направен е сондаж на 150 м. дълбочина, но вода не е открита.

Цветелин Георгиев: Проучващите сондажи са по-евтини, такива да се правят.

Тихомир Янакиев: Не знам за какви сондажи евтини говорите, г-н Георгиев. Един сондаж струва около 50-100 хиляди в  зависимост от дълбочината.

Илиян Стефанов: Да разбирам, че вода има в с. Индже войвода, трябва да се направи ремонт на водопровода.

Тихомир Янакиев: Да, и сондажи.

Георги Пинелов: Колеги, имате ли други въпроси към кметовете? Не. Тогава да пожелаем хубав ден на кметовете и успешна година и да поканим представителите на читалищата в общината.

Добър ден, виждам че не сте всички. Но който е решил да дойде , го е направил, още повече че сме ви уведомили. Явно, който се интересува от бюджета е дошъл на срещата.

Предлагам ви да започнете с коментари по вашите бюджети и ако имате въпроси към кмета, той да отговори.

Давам думата на г-жа Денка Тодорова, секретар на читалището в Созопол.

Денка Тодорова, секретар на НЧ "Отец Паисий 1896"- Созопол: Добър ден г-н кмете, г-н председател на общински съвет, дами и господа общински съветници. Отпуснатия бюджет за нашето читалище от 8 хил. лв. е крайно недостатъчен. Не съм била на обсъждането на бюджета в киновидеоклуба, не съм пуснала и докладна, защото мисля, че макар и трудно ще се справим с този бюджет. Молбата ни е за следващата година, ако може да бъде по-голяма сумата, защото тази е крайно недостатъчна за дейността, която развиваме. Имаме 15 групи и школи, правим два фестивала през лятото, развиваме културна и самодейна дейност и др. събития организираме.

Тихомир Янакиев: Искам да уточня, че тези 8 хил. лв. са дофинансиране от бюджета на Община Созопол, а вашият бюджет е 127 хиляди от държавата. Освен това , общината поема разходите за всички режийни в сградата- ток, вода и др. Навсякъде има нужда от пари. Ние ще направим проект за саниране на сградата, защото тя е много стара и разхода на ел. енергия е голям, а при тези цени на тока е твърде скъпо.

Следващата година дълговете, които ще плащаме са 2 млн. лв., а тази година са 5 млн. лв.Затова казвам, че тази година е най- трудната, а догодина ще имаме възможност да увеличим дофиннансирането на всички читалища, ще дишаме малко по-леко. Благодаря за разбирането!

Цветелин Георгиев: Г-н кмете, на първия бюджет, който правихте дадохте по 500 лв. на читалищата и обещахте и занапред да давате по 500 лв., май сте забравили. Сега в селата Габър и Вършило няма читалища. Направените то там икономии не може ли да ги дадете на читалищата, 500 лв. не са много пари. Да помогнете и те да развиват дейност.

Виждам, че няма представител на читалището от с. Атия. И те имат нужда от носии. Ако може от другите читалища, които имат страшно много носии, да дадат старите на останалите. Давате 8 хил. лв. на читалище, а на другите- нищо.

Денка Тодорова: Има разлика дали едно читалище има 15 състава, или една фолклорна група. Трябва да се отчита колко културни мероприятия се правят, за колко хора, читалищния фонд и др. Моите уважения към селските читалища, аз също съм против колегите там да нямат пари да си купят химикали и листи, но все пак не може да се сравняват по този начин.

Цветелин Георгиев: Аз не тръгвам срещу читалището в Созопол, не го приемайте така. Аз се застъпвам за всички останали читалища.

Ние разбираме, че няма пари и че общината трябва да връща заеми. Вие имате 15 състава, защото през годините са ви финансирали и сте успели да развивате тази дейност. А останалите нямат и няма да имат нито един състав, защото не се финансират от общината. Читалището в Созопол добре работи, искаме и читалищата в с. Зидарово и с. Росен също така добре да работят.

Тодор Дамянов, зам.- кмет на Община Созопол: Искам да кажа, че има идея читалището в с. Габър да се възстанови, макар и процесът да е дълъг, това може да стане и да се осигури финансиране от държавата.

По отношение на носиите. Ние скоро подарихме носии на читалището в с. Равадиново, но то е по друга линия. миналата година подарихме носии в с. Индже войвода и с. Росен. Това са средства извън бюджета на читалищата. Ще се постараем да осигурим носии и на читалището в с. Атия.

Тихомир Янакиев: С 500 или без 500 лв., не можем да обезпечим дейностите на читалището. Тук основната роля е на държавата, а ние като община само подпомагаме този процес според възможностите на бюджета. Ако имаме средства, съм съгласен да има за всички читалища толкова, колкото е необходимо. Но вие знаете хала на общината. И все пак, когато говорим за читалищата в Созопол и Черноморец, трябва да имаме предвид, че различните читалища имат различна дейност и различна наситеност на събития и обществени изяви.

Красимира Германова, общински съветник: Винаги е имало спор защо читалищата в Созопол и Черноморец имат повече средства от дофинансиране от общината. Тези две читалища са част от туристическия продукт, няма как да са изравнени със селските читалища. Не казвам, че тези средства са достатъчни, а че е редно тяхната субсидия за бъде по-голяма, защото обслужват много по-голям брой хора и не става въпрос само за местните жители, но и за туристите.

Георги Пинелов: Ние разбираме, че на никое читалище бюджета не стига. Не стига и на нас- общинския съвет, но се надяваме, както каза кмета да удовлетворим желанията на всички догодина при една по-благоприятна ситуация.

Колеги, ако нямата повече въпроси към читалищата, да освободим техните представители и да поканим директорите на детските градина. Благодаря на секретарите на читалищата! Желая хубав ден и успешна година!

А сега да кажа добър ден на директорите на детските градини в нашата община!

Първо ви давам думата на вас и ако има коментари, кметът ще отговори, а и общинските съветници могат да задават въпроси.

Гинка Каловска, директор на ДГ "Зеленика" в с. Крушевец:  В нашата детска градина децата с в една група смесена от 3 до 7 години. Имаме добри условия за работа, нямаме някакви сериозни проблеми.

Има само едно нещо. Става въпрос за подпокривното пространство около улиците мазилката пада и може да удари някое дете. Аз вече съм информирала за проблема г-жа Зингинова, но ако можете да помогнете своевременно, ще съм много благодарна.

Тази година имаме по-малко деца, но все пак с в границата на изискванията.

Илиян Стефанов: Г-жо Каловска, подадохте ли докладна за проблема с падащата мазилка?

Гинка Каловска: Да и се надявам на бърза реакция.

Галина Христова, директор на ДГ "Делфинче" гр. Черноморец и филиал "Моряче" в с. Атия: Общият брой на децата в двете детски градини е 82, разделени в три групи по възрасти. В Атия- 21 деца, групата е смесена от 2 до 6 год. възраст. В Черноморец са 2 групи разделени 5 и 6 год. деца, има задължителна предучилищна възраст. В Черноморец има втора смесена група- с деца от 2,3 и 4 години. персоналът е налице, има 7 педагози и 7 бройки помощен персонал разделен на двете детски градини.

Ще започна с един проблем, който се възроди в детската градина в с. Атия.

Първо ще кажа, че проблемите в детската градина са много, защото с годините не са отремонтирани сериозно и под контрол и са се натрупали проблеми. При нас щетите се решават поетапно и ще кажа, че постъпихме от най- важното и най- наложащото в период на криза и страшно големи задължения, с които ние сме запознати и затова сме се съобразявали. Имаме пуснати докладни, разбира се за проблемите, но са отстранени само част от тях. Кухненското помещение се намира в подземен етаж и при един проливен дъжд се напълни с фекалии и мръсна вода. Почистихме и така се спаси хранодена, защото без хранодена няма как да има детска градина, да съществува и да работи.

В предвид че голяма част от времето на децата минава в закрити помещения, ние пуснахме докладна и горе на етажа, където се помещават децата, години наред беше заложена подмяна на подовата настилка. Това се извърши една сега, преди 1 година и не как да е, а наистина качествено и професионално- с хубави материали, със замазка.

На дневен ред е двора. Срещаме трудности не за първи път, не от тази година, ами и от минали години винаги е било така. С огромното пространство  тревна площ, но се справяме с помощта на родители, база Атия ни е помагала и всички ние, които работим там сме канили наши приятели да помогнат в определен момент, когато сме в затруднено положение.

Срещаме проблем и с рязането на дърва. Там отоплението е на печка, за което мога да изкажа благодарност на спонсора, който осигури това да се случи. Ако има начин дървата да се доставят нарязани и ние да имаме ангажимент само да ги прибираме, ще отпадне едно задължение от плещите на ръководството на детската градина.

В Черноморец също имаме тревни площи преди и там, независимо кой е управлявал, се е справял кмета на населеното място.

Разбирам, че кмета на Атия има много ангажименти, две селища- горе и долу, познавам Атия. Трябва да се вземе решение как ще се поддържа този огромен двор. Имаше среща с родителите, общински съветници, председателя на общинския съвет и представител на кмета. Трябва да се реши този проблем- кой как ще коси тази трева. Имаме предложения и идеи да плащаме доколкото ни стига орязания бюджет на детската градина.

Аз като ръководител не съм безразлична към проблемите и не ги чувам за първи път, те са споделени.

В Черноморец е основната база на детската градина, там групите са препълнени, имаме 61 деца и когато децата боледуват е добре, има легла за всички, но когато всички са здрави и посещават детската градина, правя уговорка с някои родители да си вземат децата на обяд.

За там също съм пуснала от една година докладна- за двора, за канализацията, покривното пространство- улуци и козирка, които се рушат, независимо че там два пъти беше сменяна покрива. Проблем остава още покрива. Ще препратя една извадка с проблемите на детската градина в Атия и Черноморец и ще ви я изпратя на г-н Янакиев. За да можете вие като действащ орган и институция и кмет на населените места, разбира се, да помогнете с каквото можете. Ние сме загрижени също за здравето и живота на децата, а техния ден преминава основно в детската градина.

Тихомир Янакиев: Запознат съм с проблемите, най- вече в с. Атия. Извинявам се, че не успах да дойда на срещата, но бях поставен под карантина, но пък там беше председателя на общинския съвет, общински съветници, зам. кмета Дамянов.

Искам да кажа, че аз съм изумен от ремонтите в детската градина в Атия, които са правени през годините. Видях помещение, чиято врата е зазидана, а прозореца е постоянно отворен. Помещението се намира в кухнята.

Детската градина е строена преди 40-50 години и е била предназначена за седмична детска градина с капацитет 80-90 деца, което не кореспондира със броя деца в момента. Пак ще се срещна с настоятелството, имам няколко идеи за двора, той е прекалено голям за бройката деца и за възможностите за поддръжка.

Г-н Димитров го разбирам, защото той с двама работници да коси две села, а те имат много зеленина. Спомням си преди години горното селище беше джунгла, сега не е така- всичко мина през ръцете на кмета.

Ще решим проблема с неокосената трева в двора на детската градина в с. Атия като поставим на общинското горско предприятие като ангажимент поддръжката му.

По отношение на вътрешните ремонти- голяма сграда, кухнята е голяма, за която предвиждаме частичен ремонт.

Мариела Зингинова, ръководител направление "Образование" : Ние не сме го ангажирали кмета с косенето на тревата в двора на детската градина. Наводнението беше миналата година и ние се справихме. В момента има теч, избива влага навсякъде.

Тодор Дамянов: По време на срещата с настоятелството на детската градина в с. Атия, поехме ангажимент да проектираме детска площадка и да я изпълним още това лято.

Тихомир Янакиев: По отношение на настилката на тази детска площадка е препоръчано да бъде тревна, така че това ще улесни проектирането и реализирането на площадката. Имаме идея в перспектива да санираме сградата и да поставим соларни панели на покрива на сградата. Не мога да си позволя да правим компромис със здравето на децата.

Цветелин Георгиев: За почистването на тревата на граждански договор практика ли е?

Мариела Зингинова: Не е практика.

Цветелин Георгиев: Не може ли параджиите, които са на половин бройка да станат на цяла бройка и да помагат в такива случаи- да коси тревата, да сменя мека връзка, а не да се събира водата в леген. Тези неща ги съобщавайте на г-жа Зингинова, тя е отговорен човек и веднага ще реагира.

Мариела Зингинова: Въпросната мека връзка вече е сменяна 10 пъти, проблемът е по-сериозен. И още нещо- огнярите са на 8 часов работен ден.

Илиян Стефанов: И аз бях сред поканените на срещата с родителското настоятелство и видях конкретно какви са проблемите. Хубаво е да се обособи по-малък двор и да се гумира. Вътре има някои неща, които трябва да се оправят в спешен порядък, като смяна на спалното бельо, което е от 10 години. Освен това има едно голямо помещение, отредено за карате клуба "Буши- до", но то не се използва. Ако може да се преустрои за спортен салон за децата.

Тихомир Янакиев: Спалното бельо е поръчано за смяна.

Георги Пинелов: Свързах се с Любомир Лулев, който е поел нещата от Свиридов и той обясни че имат договор за ползване на помещението безвъзмездно до 2023 г., но е готов да разговаряме за него, защото нямат ресурс да го поддържат, а и да го ползват въобще за спортна дейност.

Красимира Германова: Когато става въпрос за почистване на тревните площи в дворовете на детските градини, нали има закупени храсторези, те могат да се насочат към съответната детска градина и да помагат. И е добре да се помисли за човек, който да отговаря за цялостното облагородяване, някой да отговаря за тази техника, едва ли кмета е ангажиран с храстореза.

Тихомир Янакиев: Поради тази причина пуснахме бригадата, която коси 2 пъти седмично. Служителите от горското си вършат работата. Аз лично не видях драма с тревата.

Гинка Червенкова, директор на ДГ "Здравец" в Созопол: Детска градина "Здравец" - Созопол с филиал в с. Равадиново има по списък 109 деца, от които 15 са в Равадиново.

Проблеми има и при нас, отчитаме недовършените двор, оградата, смяната на легла. Много от нещата правим с помощта на родителите, които са много активни и на родителското настоятелство, на което предстои да смени ръководството си. С тяхна помощ сменихме мебели, детски кътове, интерактивни дъски, касетофони.

По отношение на сградата, разчитаме на общината. Имахме инцидент, падна част от мазилката.

Георги Пинелов: Тази сграда нали е ремонтирана по проект, няма ли гаранция?

Гинка Червенкова: Мина срока за гаранция на строителните дейности по проекта.

Ивелина Караниколова, директор на ДГ "Детелина" в с. Росен:  Детската градина в с. Росен има филиал в с. Равна гора. Децата, които посещават детската градина са 59 като в с. Росен са 35, а в с. Равна гора-24. През последните няколко години много малко сеца имахме, защото много от родителите напуснаха населеното място, за да работят в чужбина. Тази година има леко увеличение на броя деца.

Сградата в с. Росен се нуждае от ремонт, не е правен ремонт отдавна- фасадата се рони, дворът е голям тревите създават проблем, но жените се справяха досега, само че намалиха бройката им. Кметът в с. Равна гора ни оказва съдействие. Детската градина се намира в края на селото, близо до спортния клуб по борба. Там имаме нужда от камера за наблюдение, защото вече няма здрав улук на сградата, чупят бутилки в двора, палят вратата. Кметът разговаря с тях и за известно време спряха, но това не решава проблема. В избеното помещение в детската градина в Равна гора има течове, има голяма влага.Медицинският кабинет има същия проблем- влага от години.

В детската градина в с. Росен също има влага и не можем да разберем откъде е. Миналата година бе направен ремонт, смени се ламината, сложи се чисто нова мивка.

Златина Николова, директор на ДГ в с. Зидарово: Добър ден и от мен. Като слушам колегите и техните проблеми, мога да кажа, че ние сме най- привилегированата детска градина. Основният проблем при нас, по който работим е присъствието на децата.

Нямаме сериозни проблеми, а там където изникнат, ги решаваме бързо с г-жа Зингинова.

Гинка Червенкова: Бихме искали да се помисли и за медицински кабинети- уютни и добре оборудвани.

Мариела Зингинова: От известно време няма медицинска сестра в детската градина и училището в с. Крушевец. Обявяваме свободно работно място, но няма желаещи.

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси към директорите на детските градини?. Не. Тогава да им благодарим за участието. Давам 10 минути почивка.

 

                                                 ПОЧИВКА

 

Георги Пинелов: Колеги, при нас са вече директорите на училища в нашата община. Да ги приветстваме с добре дошли и да им дадем думата.

 

Таня Коева, директор на ОУ" Отец Паисий": Училището в с. Равна гора е изпълнило бюджета за 2021 година на 96%. Ежегодно получаваме 20 хил. лв. дофинансиране от общината, за което сме много благодарни. От тези средства в края на миналата година закупихме и монтирахме в училището пожароизвестителна система, за да гарантираме безопасността на децата.

Децата ни са 56, бюджетът за тази година от държавата е 355 хил. лв. и 20 хил. лв. дофинансиране от общината.

Работим по различни проекти и национални програми.

Проблеми със сградния фонд нямаме, освен влагата на северната стена, а така също и част от оградата липсва в задния двор. Понеже не съм предвидила средства за ремонт, ако има остатък ще работим по сградата. Сградният фонд е сравнително добър, защото всяка година  го ремонтираме по малко.

Георги Пинелов: Благодаря за изчерпателната информация. Колеги, имате ли въпроси към г-жа Коева? Не. Тогава давам думата на г-жа Щерионова.

Димитрина Щерионова, директор на СУ" Св. св. Кирил и Методий" в Созопол: Нашето изпълнение на бюджета за 2021 година е около 94%, от 1 640 000 лв., изразходихме  1 570 000 лв.Генерирахме приходи  от 45 хил. лв. от участието ни в проекти и програми. Довършихме напълно оградата на училището. В момента имаме лека щета. Случи се от единия училищен автобус, но съм говорила със шофьора и той ще възстанови щетата.

И тази година продължаваме да работим по проекти и национални програми. Предвиждаме ремонти за покрива на физкултурния салон, а така също и ще ремонтираме един стар кабинет и ще го оборудваме за кабинет по професионална подготовка.

Нямаме проблеми.

Йорданка Станчева, директор на ОУ"Христо Ботев" в гр. Черноморец:

Миналата година успяхме да санираме със средства от делегираните от държавата дейности по-голямата част от сградата, остана съвсем малко от фасадата. Направихме основен ремонт на две класни стаи, закупихме маси за столовата, а на втория етаж оборудвахме втори компютърен кабинет с компютри и компютърни конфигурации, боядисахме стаята и старите столчета станаха много хубави, шарени.

Стараем се да обезпечим учебния процес и училището да е уютно за децата.Правим всичко, което е по силите ни, няма значение- учители, чистачки, огняря, всички се включваме в поддържането на материалната база, екипът работи на макс. Справяме се и с косенето на тревата в двора.

Най- големият ни проблем е физкултурният салон, където има много пукнатини. За да се ремонтира и подсили трябва да има становище на конструктор, вече го поканихме на оглед, да мине през одобрение от общината и от там нататък да започне работата по физкултурния салон.

Осветлението там не е оправено, но то сега не е приоритет, защото физкултурният салон се използва през деня.

С бюджета за тази година малко по-сложна ще бъде ситуацията, заради сметките за ток, нафта, кои5то стават по-високи, но се надявам да успеем да се справим.

Имаме подкрепата на родителите, които се включват активно в нашите инициативи, помагат с доброволен труд.

Тодор Дамянов: Знаете, че имаме комплекс за социални услуги и в него като дейност влизат здравните кабинети. За Черноморец няма медицинска сестра. Независимо от броя на децата с наличните бройки да обхванем всички училища. Медицинска сестра по график ще посещава училището в Черноморец.

Йорданка Станчева: Благодарна съм, защото от 8 години нямаме медицинска сестра. Ремонтирахме стаята за медицинската сестра и тя стана много уютна, медицинският кабинет вече е готов.

Георги Пинелов: Браво! Поздравления! Това наистина ще бъде от голяма полза за учениците в Черноморец. Колеги, въпроси към г-жа Станчева? Няма. Давам думата на г-жа Лазова.

Антония Лазова, директор на ОУ "Христо Ботев" в с. Росен: Бюджетът за миналата година е изпълнен на 100%. Имаме приход от 92 519 лв. от проекти и програми, по които работят учениците.Благодарение на Община Созопол, че в една много екстремна ситуация ни оказва съдействие. Извършили сме качествени ремонти, създали сме вече добри условия. Липсва ни физкултурен салон и спортна площадка, но кметът на Черноморец ни обеща да предостави машината и ще очертаем игрищата.

Тази година бюджетът е 859 536 лв.Мен ме притеснява увеличението, което трябва да направим върху заплатите от 12,3% по анекс. Притеснява ме, защото разликата е 50 000 лв., а това което трябва да се плати за увеличението е 73 хил. лв.

Имаме паралелки, които са под минимума, писала съм всякакви докладни. В началния етап са 9 ученика, в прогимназиалния-5. Липсват 33 хил. лева и не знам дали ще мога да направя увеличението. Бюджетът е недостатъчен заради увеличението.

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси към г-жа Лазова? Няма. Да благодарим на г-жа Лазова и давам думата на г-жа Костадинова.

Мая Костадинова, директор на ОУ "П. К. Яворов" с. Крушевец: Бюджетът за миналата година беше 303 106 и е изпълнен на 97%. Изпълнихме и бюджета от дофинансирането от общината за маломерни паралелки, общо децата в училище са 54. Участваме в много проекти и средствата от тях са ни от голяма полза.

За тази година бюджетът е 318 137 и дофинансиране от общината 20 000 лв.

Освен падналия таван в една от учебните стаи, останалото е добре в сградата на училището. Искам да благодаря на общината за доверието да ни включат като партньор в проекта "Намери се в другия" с деца от социална институция.

Георги Пинелов: Благодаря на г-жа Костадинова за информацията. Колеги, имате ли въпроси? Не. Давам думата на г-жа Кръстева

Йоана Кръстева, директор на ОУ" Христо Ботев" в с. Зидарово: Ще направя отчет за бюджета от миналата година. Имаме 102 ученика и 1 на индивидуално обучение. От 519 000 лв. имаме преходен остатък малко над 4 000 лв. и приход от 19 000 лв. от участие в проекта" Подкрепа за успех". Участваме в много проекти и програми. По време на пандемията и дистанционното обучение, училището осигури безплатен интернет на учениците.

Миналото лято заведохме децата на лагер по програмата "Отново заедно", това не е правено от години и децата бяха много доволни и щастливи.

Нямаме сериозни проблеми по сградния фонд, освен отлепената мазилка на фасадата и проблеми с покрива.. По проект имаме две нови кабинета. Вчера садихме дръвчета и децата са много доволни.

Георги Пинелов: колети, ако нямата въпроси към директорите на училищата, да им пожелаем успешна година и да поканим представителите на спортните клубове.

Добър ден  на всички, извинявам се , че малко закъсняваме от предварително обявения график. Давам думата първо на Любомир Лулев от СК "Буши- до" - Черноморец. Клубът не се финансира, а Лулев възражда клуба след няколко години, в които той не действаше.

Любомир Лулев: Наследих спортната база и клуба в много лошо състояние. Успяхме за момента да тушираме проблемите с парите. Вече имаме 24 деца, от които 20 картотекирани, които след 2 месеца ще са на лагер и после отиват на първото си състезание. За момента успяваме да стабилизираме нещата благодарение на треньорите и съратниците, които безвъзмездно помагат да се възроди клуба. Ако след време бъдем субсидирани ще подобрим условията за тренировки.

Цветелин Георгиев: Защо не се субсидира клуба?

Христо Бардуков, "Спортни дейности":  Клубът е с прекратена дейност и непредоставени отчети за последните няколко години. По настояване на г-н Янакиев и г-н Пинелов проведохме разговор с юристите как можем да помогнем без да нарушим наредбата. Роди се идея да бъдат организирани няколко мероприятия по линия на Общинската комисия за борба с проявите на малолетни инепълнолетни деца и чрез наградния фонд от тях  да бъде закупено тренировъчно оборудване.

Другият вариант е , понеже вече имат лиценз от федерацията, при една евентуална актуализация на държавния бюджет и оттам на общинския да бъдат предвидени средства за клуба, защото клуба има законово право да бъде субсидиран.

Цветелин Георгиев: Вие не можете ли да вземете предвид, че по време на пандемията не са събирали децата и не са развивали дейност?

Христо Бардуков: Отчетите не са от пандемичната обстановка, а много по- отдавна, още преди 4-5 години.

Илиян Стефанов: Кажете, че има наредба г-н Бардуков, чрез която става субсидирането на спортните клубове. На този етап клубът не отговаря на критериите на наредбата.

Да попитаме г-н Лулев какви са му намеренията по отношение помещението в сградата на детската градина в с. Атия?

Любомир Лулев: Нямаме намерения да задържаме помещението. Идеята е там, където е ядрото на състезателите, там да се развива клуба.

Георги Пинелов: Предстои да направим официална среща с юристите, за да бъде прекратен договора, а детската градина да ползва помещението.

Тихомир Янакиев: Необходимо е да ни изпратите официално предизвестие за прекратяване на договора.

Николай Георгиев, Гребен клуб- Созопол:С бюджета, който имаме  е много трудно да оцелеем, добре че са родителите да помагат с транспорта на децата като ходим на състезания. Материалната ни база е прекалено остаряла, изоставаме по този показател от останалите клубове в държавата.

Тихомир Янакиев: Това не ви попречи да вземете няколко златни медала, а имате и спонсорства.

За мен е обидно, когато говорим за сериозни неща, ние финансираме всички клубове, а няма представители на всички клубове. Финансираме 8 клуба, а тук има представители само на три клуба. Можеха да изпратят представители. Това е неуважение към мен и общинските съветници.

По време на срещата стана ясно, че част от клубовете са на състезания и нямат възможност да изпратят представители.

Тихомир Янакиев: Основният проблем е бюджета на клубовете, опитвам се да намеря спонсори, но е много трудно. Каква част обаче от общия бюджет на клуба е дотирана от общината. Тази година имаме едно сравнително добро представяне на спортните клубове по борба, гребане, същевременно имаме футболен отбор в "Б" група, който от нищо прави нещо и се издържа. Миро пък е за масовия спорт. Всички клубове да си търсят спонсори.

Базите са в лошо състояние- една лодка на три години, борбата- вижте какви са залите, без пари няма да се получат нещата.

Илиян Стефанов: В клуба по борба не са събирани такси, децата нищо не плащат. Бюджетът за миналата година беше 50 хил. лв., от които 23 хил. лв. дофинансиране от общината, останалото е от спонсори.

Тихомир Янакиев: Догодина ще имаме възможност да повишим малко субсидията на всички клубове, защото тази година имаме да изплащаме 5 млн. лв. дългове по кредита на общината.Най- тежко е тази година.

Вдигнахме на някои клубове тази година субсидията с 10% с оглед на резултатите, за мен това е изключително мерило за работата на един спортен клуб- медалите, които са спечелени за община Созопол, включително и бронзовия медал от олимпийските игри, който за нас е голяма гордост. Тези хора трябва да се стимулират, макар и с малко. Догодина ще предложа на общинските съветници за гласуване по- голям бюджет за спортните клубове.

Моята мечта е една многофункционална спортна зала за различните видове спорт в Созопол. вижте залата на Олимпийски надежди, стара е , но има възможност да приюти много спортове и върши много хубава работа. Както е футболния стадион, но и той вече има нужда от ремонт. Гледам козирките и на двете трибуни- за ремонт са. Спорт без пари не става, затова спортът е основна политика на държавата.

Христо Бардуков: Общо 4 клуба са със завишени субсидии.

Георги Пинелов: Нашата наредба се води за дофинансиране, а не за издръжка на клубовете. С риска да се превърна в адвокат на г-н Янакиев, ние се опитваме да се простираме според чергата си. Това са възможностите към момента, малко са наистина, категорично не са достатъчни.

Преди вас казах, че нито на кметовете стигат, нито на читалищата, училища и детски градини, в това число и бюджета на общинския съвет е на минимум. Надяваме се на една ползотворна година и наистина догодина да успеем, да се променят нещата в положителна посока.

Мирослав Милков, Спортен клуб "Олимп"-Созопол: Заради пандемията не успяхме да реализираме доста от предвидените спортни мероприятия. При нас тренират без пари деца до 16 годишна възраст от Созопол и Черноморец. Всеки ден при нас тренират между 15 и 25 деца. Нашият бюджет е от 4 000 бв., не получаваме субсидия от общината, доволни сме колкото ни дадете.

Георги Пинелов: Поздравявам ви затова че се грижите за нашите деца и ги държите далеч от изкушенията на света. Колеги, въпроси?Няма. Тогава давам думата на г-н Димов от футболния клуб.

Румен Димов, изп. директор на ФК" Созопол": Тук сме двама представители на клуба- президент и директор. За успехите не искам да говоря, хората трябва да говорят за тях, пък и г-н кмета и председателят на общинския съвет са на всеки мач и гледат какво ни е нивото, с какви отбори играем, колко публика имаме, каква ни е организацията.По отношение на организацията сме на едно от първите места в България.

Една забележка от професионален характер, защото специалистите в спорта са повече тука от лаиците. Идеята ми е такава. Да съгласен съм, нека всички спортни клубове получат това, което искат. Искам да ви благодаря , затова което давате, защото знаем колко са трудни времената и все пак помагате. Предложението ми изхожда от следната истина: за да стане световен шампион футболния клуб, или да имаме футболист световен или европейски шампион, трябва България да стане световен или европейски шампион, което е непосилно за страната ни. Аз предлагам за световен шампион, за европейски шампион в борбата, където са индивидуални спортове, където наистина хората заслужават, да се предвиди нещо отделно от субсидията на клуба

Като преценка за големината, за възможностите да се приеме критерия кой спорт събира най- много хора, кой има най- много зрители, кой спорт има най- голямо телевизионно излъчване. Кой спорт рекламира най- много община Созопол, в кой спорт има най- много деца и обслужва най- много спортисти. Голяма гордост е за нас, че в нашата община има световни и европейски шампиони. Така че, ако е възможно да се намери някакъв друг начин за финансов стимул на тези шампиони отделно от субсидията за съответния клуб.

Станимир Желев, президент на ФК " Созопол": Добър ден на всички. Благодаря на кмета, на председателя на общинския съвет и на всички общински съветници за финансовата помощ, която е безкрайно недостатъчна за клуба, но вие намерихте средства да ни субсидирате. 

Тя не е достатъчна за издръжка на клуба и ние я утрояваме, за да може клубът да съществува и да развива дейност и това е доказано с документи.

Тук искам да подчертая, че всички, които работят в клуба и за клуба са местни хора от община Созопол

ФК "Созопол" е единственият професионален представител в цяла югоизточна България като футбол. Ако някой погледна картата на България- от Стара Загора до гръцката граница, до Велико Търново и до Варна- ние сме единственият представител на професионалния футбол. Най- малката община с футболен клуб, който е професионален участник под егидата на БФС. Мисля, че ние се справяме успешно през последните 2 години, макар че много хора казваха, че няма да просъществува и да се развива и напук на всички ние го правим и успяваме с труда на всеки от нас и с вашата подкрепа. Надяваме се на едни по- добри времена, ние сме трезвомислещи и знаем каква е ситуацията в нашата община. Съжалявам, че не съм имал привилегията от предходни години с бюджет, който ако беше сега щяхме да сме марка в българския футбол.

Когато говорим в спортните среди какъв ни е бюджета, те не вярват. Много ни е трудно, но го правим заради тази емблема, заради нашия град и нашата община, за хората които обичат спорта и футбола. Защото като поемеш някаква отговорност, колкото и трудно да е, трябва да се справиш. И ние се справяме. Защото това е начинът да вървим напред за нашите деца и нашата община.

Тихомир Янакиев: Ние сме премирали извън субсидията на спортните клубове наши спортисти, какъвто беше случая с бронзовата медалистка в борбата от Олимпиадата. Само ще кажа, че общо за спорта сме предвидили 248 хил. лв., от които 192 хил. лв. за футболния клуб. Сумарно във всички клубове има повече деца, отколкото деца тренират  при вас.

На момента това можем да си позволим. Имало е години, когато за футболния клуб е имало финансиране от 550 хил. лв., през 2017 година, когато например вече е имала общината кредити, но не ги е изплащала. Ние сега ще плащаме 5 млн. лв.

Вие съумявате и с нашата подкрепа, съумявате да генерирате бюджет още толкова, колкото са отпуснати от нас, дори и повече, за да се издържа клуба. Това е един добър пример как може да се издържа един спортен клуб. Вие съумявате да държите клуба в една много добра спортна кондиция.

Румен Димов: Кмете, аз не ви упреквам. За вас политиката, за мен- спорта. Ще се радвам всички клубове да получат повече. А за световните и европейски шампиони, евала, ще им падна на колене. Сега научавам, че сте ги наградили финансово извън бюджета на клуба.

Тихомир Янакиев: За мен основното мерило са децата, масовостта. Ето и Мирослав не може да изкара шампион, но там тренират много деца, по 30-40 на ден.

Догодина ще увеличим на всички клубове сумата за дофинансиране.

Георги Пинелов: Ние трябва да сме горди, че на територията на такава малка община като нашата се практикуват толкова различни спортове. И винаги трябва да бъдем обединени, конструктивно да решаваме проблемите, за да могат клубовете да реализират своите спортни постижения. На всеки от нас е било удоволствие да види как една състезателка от созополски клуб като Евелина Николова ни прослави. Да, тя не е от Созопол, но тя е състезателка на созополски клуб.

Убеден съм че Румен Димов и Станимир Желев правят всичко възможно футболния клуб да върви нагоре. Ние с г-н Янакиев се опитваме да съдействаме каквото е по силите ни, макар че аз нееднократно съм упрекван, че защитавам футболния клуб. Да, аз не съм го крил и двамата ми сина избраха да тренират футбол.

А по отношение на дофинансирането, такъв ни е бюджета- това можем да си позволим.

Цветелин Георгиев: Футболния клуб общински ли е, държавен ли е?

Румен Димов: Футболният клуб е сдружение с нестопанска цел.

Христо Бардуков: То затова Янакиев и Пинелов подчертаха наредбата, защото няма нито един общински клуб на територията на община Созопол. Затова общината не ги финансира, а ги дофинансира. Погледнато реално ползването на стадиона, който е общински ,също е подпомагане, това също е помощ, защото там предстоят ремонти.

И друго искам да кажа. Една Ивелина Николова, аз не я видях някъде с екипа на Созопол, докато телевизионните излъчвания на мачовете  на ФК "Созопол" са една сериозна реклама за Созопол.

В крайна сметка спортът трябва да обединява хората, защото спортните клубове помагат на нашите деца.

Илиян Стефанов: Аз приветствам да няма такова делене, защото целта на общината е да има масовост, децата да бъдат ангажирани с всички възможни спортове, които са на територията на общината.

Когато беше награждаването в борбата, всички представители на спортните клубове дойдоха и подкрепиха тази кауза. Утрешният ден ще подкрепим и други състезатели, нека бъдем като едно спортно ядра.

Правя предложение на администрацията в общината да има събития, да се организират от общината спортни събития , на които спортните клубове и техните състезатели да се презентират. Нещо като спортен полуден и ако може да бъде в спортния календар.

Георги Пинелов: Колеги, други въпроси? След като няма други въпроси, нека пожелаем още спортни успехи на нашите клубове. Закривам съвместното заседание на постоянните комисии.

 

 

 

 

Станимир Андонов:

Председател на комисия по „Законност, обществен ред,

сигурност, граждански права, молби и жалби”

 

 

Димитринка Господинова:

Председател на комисията по Финанси и бюджет, международни проекти и програми

 

 

Андрей Николов:

Председател на комисията по "Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации"

  

Желязко Иванов:

Председател на комисията по "Туризъм, стопанска политика и общинска собственост"

  

Анета Филипова:

Председател на комисията по "Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедания"

  

 

Протоколчик:

Петя Димитрова

Гл. експерт "Връзки с обществеността и информационно обслужване"

 

 

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...