Понеделник, 16 Май 2022 10:19

Протоколи от заседанията на постоянните комисии във връзка със сесия №30

                                                        ПРОТОКОЛ №53  

от заседание на комисията по „ Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“

             Днес, 16 май 2022 г., от 14:00 часа  се проведе редовно заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“.

 На заседанието присъстваха:

            Станимир Андонов – председател;

            Димитринка Господинова – член;

            Анета Филипова – член;

            Отсъстват Панайот Рейзи и Желязко Иванов.

 На заседанието присъстваха още :

       Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;

 1. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 2. Галина Георгиева - юрист на Община Созопол;

 Заседанието води Станимир Андонов– председател на комисията.

            Комисията имаше кворум и разгледа следните докладни записки:

              Докладна записка №361/11.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Удостояване Андон Кюмурджиев със званието „Почетен гражданин на град Созопол“.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и в резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №373/16.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната?

 Станимир Андонов: В приложение № 1, § 1, чл. 148, ал. 1, т. 3 да се добави (БЕЗ ДДС).

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане с така направената корекция на постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и в резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №366/11.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на община Созопол за 2022 г.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и в резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №367/11.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Допълване в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имата право на транспортни разходи за 2022 година във функция „Общи държавни служби“, функция „Здравеопазване“ и функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“.  

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

Станимир Андонов: Има допуснати граматически грешки. Едната е в относно думата е написана „имата“, а трябва да е „имат“. Другата грешка е в обяснението – написано е „Созпол“, а трябва да е „Созопол“.  Моля да бъдат поправени.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане с така направените корекции на постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и в резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №329/26.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план:

– План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.36.228, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, м.“Външната чешма“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят три самостоятелни урегулирани поземлени имота, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на

вилни сгради и

 – План за улична регулация от осова точка 45 до осова точка 48 и продължение с ширина 5.00 метра, завършваща с обръщало 15/9 метра в поземлени имоти 81178.36.223 и 81178.36.222, по нанесените корекции в зелен цвят на графичната част.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и в резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане в постоянните комисии.

          

 Докладна записка №330/26.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.10.384, по Кадастралната карта на гр.Созопол, земеделска територия, местност “Ачмалъци“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и в резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане в постоянните комисии.

 

Докладна записка №354/10.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ и изменение на Подробен устройствен план  - План за улична регулация /ПУП - ПУР/ за УПИ XI и VIII, в кв.85 м.”Аклади”, землище на гр.Черноморец, ПИ с идентификатори 81178.5.400 и 81178.5.376 по КК на гр.Черноморец и УПИ I, II и III, в кв.86 м.”Аклади”, землище на гр.Черноморец, ПИ с идентификатори 81178.5.388, 81178.5.395 и 81178.5.401 по КК на гр.Черноморец.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и в резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане в постоянните комисии.

 

Докладна записка №355/10.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за трасе на обслужваща улица и трасета на техническа инфраструктура, за осигуряване на транспортен достъп до Поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 67800.503.187, 67800.503.541, 67800.503.542, 67800.503.60, 67800.5.852, 67800.5.858 и 67800.5.727 по кадастрална карта /КК/ на гр.Созопол, м.”Мисаря”.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

Станимир Андонов: Тук в заявлението си Людмила Иванова Новева е заявила да се обособи самостоятелен УПИ за имот с номер 67800.503.542, а цялата докладна е за улицата. В решението никъде не е описано, че взимаме решение за самостоятелно УПИ.

Галина Георгиева: То не може да се обособи, ако няма достъп.

Станимир Андонов: Заявлението е такова. Тези с номера 541 и 542 явно са били със стар номер 535, те сега го делят на две и само Людмила Новева подава заявление.

Галина Георгиева: Реално наистина всичко си е само за нейното УПИ, за което е подала.

Станимир Андонов: В решението не е описано, че решаваме за нейното УПИ ,а само за улиците. Цялата докладна е за това, а заявлението е за УПИ.

Галина Георгиева: Заявлението е за УПИ, но то е причината, защото докладна за регулация е по чл. 16 и чл. 17. Това е в регулация, не е извън регулацията на Созопол и за това Общински съвет няма нужда да се произнася по отношение на УПИ, а е само за уличните регулации в населено място. Не е по 242 А. Там са извън населените места и Общински съвет допуска и изработването на ПУП и уличната регулация, а тук изработването на ПУП се допуска със заповед на кмета и решение от Общински съвет и за това е така.

Станимир Андонов: За това докладната е само за уличната регулация.

Галина Георгиева: За това  липсва УПИ в решението.

Станимир Андонов: Има допусната и техническа грешка. В т. 1, втори ред от решението трябва да бъде „ППЗОЗЗ“, вместо „ППЗОЗ“.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане с така направената корекция в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и в резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане в постоянните комисии.

 

Докладна записка №360/11.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.3.137, по Кадастралната карта на гр.Созопол, земеделска територия, местност “Мисаря“, извън територията на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за жилищно строителство, за изграждане на „жилищна сграда“ и включване в регулацията на населеното място.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и в резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане в постоянните комисии.

 

Докладна записка №362/11.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Одобряване на  предложение за покупка на имот, сграда с идентификатор 81178.502.309.3.13, собственост на Български пощи ЕАД.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за и в резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане в постоянните комисии.

          Докладна записка №287/13.04.2022 г.  от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 40124.501.186, с. Крушевец, ул.“П.К.Яворов“, община Созопол.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и в резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане в постоянните комисии.

 

Докладна записка №340/04.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 40124.501.913, с. Крушевец, ул.“П.К.Яворов“, община Созопол.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и в резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане в постоянните комисии.

 

Докладна записка №356/10.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост,  представляващ временен едноетажен обект, с височина до 3 (три) метра (м.) - Обект № 111 - търговски обект, с площ 18,00 (осемнадесет) квадратни метра (кв.м.), разположен в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67800.505.168, находящ се в гр. Созопол, п.к. 8130, пл. "Хан Крум".

 Колеги, въпроси и коментари по докладната?

Станимир Андонов: Има техническа грешка в точка първа, трети ред от решението преди Решение № 580/27.01.2022 г. да се добави ''приета с'', допълва се в годишната програма и трябва да е включено в решението. Другата техническа грешка е пред обект № 111 да се добави «като включва». Само да се добавят тези две думи, защото иначе не е оформено както трябва.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане с така направените промени на постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и в резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане в постоянните комисии.

 

Докладна записка №357/10.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на самостоятелен обект, с идентификатор 67800.504.224.2.4, с площ от 33,00 квадратни метра (кв.м,), находящ се в сграда, с идентификатор 67800.504.224.2, с адрес: гр. Созопол, пл. „Черно море“ № 1, бл. 3, ет. 1.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната?

Станимир Андонов: Тук в решението, т. 1, трети ред след «приета с» липсва думата ''решение'' да се добави.

На трета страница органи за управление датата на изтичане на мандата е 16.03.2021 г.

Иванка Кирязова: Стария орган продължава докато се избере нов.

Станимир Андонов: Това значи ли,че са лигитимни или не?

Иванка Кирязова: Разбира се,че са легитимни.Те са си регистрирани.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане с така направената корекция в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и в резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане в постоянните комисии.

 

Докладна записка №358/10.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда - частна общинска собственост, с идентификатор 67800.503.573.11.1, с площ от 150 квадратни метра (кв. м.), предназначение на самостоятелния обект: “Друг вид самостоятелен обект в сграда”, находящ се в общ. Созопол, гр. Созопол, ул. "Републиканска".

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и в резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане в постоянните комисии.

 

Докладна записка №363/11.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, без провеждане публичен търг или конкурс, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 32737.501.589, находящ се в общ. Созопол, с. Индже войвода, ул. "Странджа", целият с  площ 2 045 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "Ниско застрояване /до 10m/".

Станимир Андонов: Колеги, въпроси и коментари по докладната?

                   Аз като разглеждах докладната установих, че в преписката липсва заявление от собственика на сградата Камелия Димитрова Пройкова, както и не са представени изискуемите приложения по чл. 37, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, които са със съществено значение за приемане на законосъобразно решение.

                     Колеги, да гласуваме за недопускане на докладната записка за разглеждане на постоянните комисии: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и в резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията не допуска докладната записка  за разглеждане в постоянните комисии, със следните мотиви, които да се изпратят на вносителя – кмета на общината:

                   - Липсва заявление от собственика на сградата Камелия Димитрова Пройкова, както и не са представени изискуемите приложения по чл. 37, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, които са със съществено значение за приемане на законосъобразно решение.

 • Липсва обосновка от вносителя, налице ли са основанията за извършване на продажба на земеделска земя, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 37, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.

След окомплектоване на докладната, същата ще бъде допусната до разглеждане от ресорната комисия, на следващата сесия.

 

Докладна записка №364/11.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 81178.41.64, представляващи 63/513 квадратни метра идеални части (кв.м. ид.ч.) от ПИ целият с площ 513 кв.м. с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване (НТП: "За вилна сграда", находящ се в общ. Созопол, гр. Черноморец, м. „Червенка“, местност „Аклади“.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната?

 Станимир Андонов: Липсва заявлението на собственика Лина Апостолова Тодорова за прекратяване на съсобственост, ще помолим да се добави. В решение т. 1, трети ред да се допълни, че е приета с решение- думата ''решение'' липсва. В скицата от кадастъра няма съсобственик Община Созопол тя си е изцяло с другите собственици.

Галина Георгиева: Не е заявено в кадастъра да се промени, но това не е проблем.

 Станимир Андонов: Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане с така направените корекции на постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и в резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №365/11.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 81178.502.4, находящ се в община Созопол, гр. Черноморец, с площ 582 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизизрана“ и начин на трайно ползване (НТП): "Ниско застровяане (до 10m)“.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и в резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане в постоянните комисии.

 

Станимир Андонов

Председател на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“

 

Протокола води:

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив

 

Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по Законност, обществен ред, сигурност,

граждански права, молби и жалбиот 16.05.2022 г., от  /14:00 ч./ е неразделна част от  документацията на заседание № 30/27.05.2022 г. на Общински съвет Созопол.

 

 

 

 

                                                        ПРОТОКОЛ №54

 

 

от заседание на комисията по „ Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“

             Днес, 19 май 2022 г., от 14:00 часа  се проведе редовно заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“.

 На заседанието присъстваха:

            Станимир Андонов – председател, Димитринка Господинова – член, Анета Филипова – член, Желязко Иванов– член, отсъства Панайот Рейзи.

 На заседанието присъстваха още :

 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 4. Галя Георгиева - юрист на Община Созопол;
 5. Общински съветници;
 6. Служители от общинска администрация. 

 Заседанието води Станимир Андонов– председател на комисията.

Комисията имаше кворум и разгледа следните докладни записки:

              Докладна записка №361/11.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Удостояване Андон Кюмурджиев със званието „Почетен гражданин на град Созопол“.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“, Желязко Иванов –„за“ и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане в редовна сесия.

 

            Докладна записка №380/18.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Определяне на представител на община Созопол в областната комисия за изработване на Областна аптечна карта.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“, Желязко Иванов –„за“ и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане в редовна сесия.

 

Докладна записка №381/18.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Определяне на представител на Община Созопол в областна комисия за изработване на областна здравна карта.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“, Желязко Иванов –„за“ и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане в редовна сесия.

  

Станимир Андонов

Председател на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“

 

Протокола води:

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив

  

Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалбиот 19.05.2022 г., от  /14:00 ч./ е неразделна част от  документацията на заседание № 30/27.05.2022 г. на Общински съвет Созопол.

 

ПРОТОКОЛ №15

 от съвместно заседание на комисията по комисията по  „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“  и комисията по Финанси и бюджет, международни проекти и програми“

 Днес, 19 май 2022 г., от 14:10 часа  се проведе съвместно заседание на комисията по Финанси и бюджет, международни проекти и програми и комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“.

              На заседанието   присъстваха членовете на комисиите, в състав:

Станимир Андонов – председател на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“, Димитринка Господинова – председател на комисията по Финанси и бюджет, международни проекти и програми“, Цветелин Георгиев – член, Красимира Германова – член, Милена Желева – член, Желязко Иванов – член, Анета Филипова – член и отсъстваше Панайот Рейзи.

 На заседанието присъстваха :

 1. Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет – гр. Созопол;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Общински съветници;
 4. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 5. Галина Георгиева – юрист към община Созопол.

Заседанието води Станимир Андонов– председател на комисията.

Комисията разгледа следната докладна:

 Докладна записка №373/16.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.

 Колеги, въпроси и коментари?

 Тихомир Янакиев, кмет на Община Созопол: Г-жо Георгиева моля  кажете какво променяме тук.

Галина Георгиева, юрист на Община Созопол: Няколко нови такси се въвеждат и съответно се актуализират няколко такси, които не са били актуализирани от около десет години. Таксата за киносалона се актуализира и на видео клуба също, въвеждаме и такса ползване на заседателната зала в Общински съвет 100 лв. на час без ДДС.

Красимира Германова, общински съветник: Това си го имаше и преди. Взето е решение по този въпрос. Преди също се плащаше за ползване на заседателната зала на Общински съвет.

Тихомир Янакиев:  Това е текста, както ще изглежда след промяната.

Станимир Андонов, общински съветник:  Добавя се нова точка четири.

Галина Георгиева: Направени са следните промени:

-за ползване на двора външна сцена на музей Созопол се заплащат 20 лв. на час без ДДС;

-за стадион Арена за спортни мероприятия, тук съответно преди беше само за спортни, а сега го разделяме на спортни и в долната част на разпоредбата за културни;

-за ползване на терена без съоръженията 100 лв. на час без ДДС, за основен спортен терен с включени съоръжения за осветление 200 лв. на час без ДДС;

-за комплексно ползване на основен спортен терен и център без съоръжения за осветление 400 лв. на час;

-за комплексно ползване на основен спортен терен и спортно възстановителен център с включени съоръжения за осветление 500 лв. на час;

-за помощен тренировъчен терен с изкуствена настилка 100 лв. на час;

-за ползване на спортно възстановителен център 300 лв. на час, за провеждане на футболни срещи от първенство първа професионална лига 6 000 лв. без ДДС на среща;

- за футболни срещи на втора професионална футболна лига 3 000 лв. на среща, а за ползване на стадион Арена Созопол за културни събития цените са за тревна площ 20 000 лв. без ДДС на ден за ползване частично на сектори без да се ползва тревната площ 3 500 лв. на ден;

-за вход на Арена Созопол за спортни мероприятия и културните събития се решава от съответните организатори на събитията не от общината;

-за това сме определили вход за трибуна 2 лева и за ВИП ложа 5 лева, за амфитеатъра цената се променя от 100 лв. на час на 400 лв. на час без ДДС.

 Ново въведени услуги във връзка с наредбата за управление на гробищните паркове. Новите цени на услугите са за поддържане на единично гробно място. Еднократно почистване на мястото 12 лв. с ДДС, месечен абонамент за почистване и поддържане 20 лв. с ДДС и годишен абонамент 60 лв. с ДДС. Съответно забележката, е че в услугата не се включва засаждане на цветя, озеленяване, поливане или ремонт на самото гробно място. Още една нова цена за наем на озвучителна техника - на общината се заплаща цената от 20 лв. на час без ДДС.

Тодор Дамянов, зам.- кмет на Община Созопол: Случвало се е да има мероприятия, за които нямат необходимата техника и искат да ползват нашата, за това решихме да я отдаваме на час, за да е регламентирано. Има нещо много важно, за провеждане на културни събития и концерти  на тревната площ  на Арена Созопол на стойност 3 500 лв. без ДДС поемам отговорност, че е малко висока цената. Идеята не е мащабен концерт за това сумата е 3 500 лв., а не както е за ползването на целия стадион  20 000 лв. Практиката показва , че ние нямаме такъв потенциал като община да се занимаваме с организация и продажба на билети, за това предоставяме възможност на други организации да си заплатят таксата и да си поемат всичко останало. Сега като направихме по подробно проучване на подобни обекти наистина цената изглежда много висока. Идеята е на тревната площ да се позиционира сцена и местата, които са на трибуната са с лоша видимост, с наближаването на сезона започват да се организират такива събития и аз предлагам да променим цената на 2 000 лв. без ДДС вместо да е 3 500 лв. без ДДС. Идеята е тази година да започнем с по- малко и вече догодина, ако има интерес може да се актуализира цената.

Тихомир Янакиев: Нека общинските съветници си кажат мнението нали за това сме тук.

Красимира Германова: Аз имам въпрос. Става въпрос за гробищния парк. Готови ли сме това наистина да го изпълним, имаме ли нужните човешки ресурси за това? Защото аз съм сигурна, че при тази цена ще има  хора искащи да ползват услугата.

Тихомир Янакиев:  Вариантите са три г-жо Германова. Първия е работниците, които са към общината, дори са два подварианти единия е с бройките, които ще бъдат сега назначени по програмата за временна заетост, която е със срок от шест месеца тоест до края на годината можем да обезпечим тази дейност, а втория подвариант беше с нашите щатни работници, които са си основните. Втория  вариант е отново с помощта на общинско озеленяване.

Красимира Германова: Извинявайте, че ви прекъсвам, но смятам, че така  поставяне на цветя и т.н. отпада.

Тихомир Янакиев: Основното, което забелязвам, е че изникват неща, които не могат да бъдат окопани и е необходима специализирана техника, като тример или резачка.

Цветелин Георгиев, общински съветник: Аз имам въпрос към г-н Дамянов. Реципрочно с намаляването на наема на тревната площ на Арена Созопол не трябва ли и наема за целия стадион да се намали? Имам друго виждане по въпроса относно проучването по другите градове. Нали не смятат, че можем да се сравняваме с големите градове и интереса на тези, които искат да изпълняват концерти на тази територия. Мисля си , че ние трябва да сме по атрактивни с по- ниска цена и кмета да излезе с едно обръщение и реклама за добре дошли и в летните турнири да се включи Созопол, защото на 25 км има същите обекти с много повече жители, които ще дойдат да наблюдават на същата цена.

Тихомир Янакиев: Г-н Георгиев не знам дали разбрахте, но ставаше въпрос за летните театри, не сме правили сравнение със стадионите, а с летните театри.

Светлана Лулева, общински съветник: Във връзка с таксите за ползване на стадиона изобщо не е висока цената тъй като, ако се наруши тревната настилка разходите по възстановяването й изобщо не са малки обсъждано е и в предходни мандати. Имаме достатъчно места и културна програма в Созопол, не мисля че ще е такава голяма атракция на стадиона да има един или два концерта. Аз не съм съгласна да се свалят цените. Погледнете нещата обективно.

Тихомир Янакиев: Може да помислим за намаляване на цената за ползване на трибуната, тъй като там няма какво да се наруши.

Красимира Германова: Когато се определя цена за даден продукт или обект, тя би трябвало предварително да е обмислена с включените разходи, които може да има и смятам че има направен анализ по темата. Искам да попитам в крайна сметка ние можем ли да правим промени нали това е наредба, която вече е обявена?

Тихомир Янакиев: Не можем.

Георги Пинелов, председател на Общински съвет: Имало е срок един месец, в който сте можели да направите промяна на цените, затова мисля, че е най- добре да си останат така цените. Това е мое мнение.

Станимир Андонов: Колеги, други въпроси и коментари?  Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Димитринка Господинова – „за“ Станимир Андонов - „за“, Цветелин Георгиев - „за“, Красимира Германова - „за“, Милена Желева - „за“, Желязко Иванов - „за“, Анета Филипова - „за“ и с резултат 7 „за“, съвместната комисия предлага докладната да бъде разгледана на редовна сесия.

  

Станимир Андонов:

Председател на комисия по „Законност, обществен ред,

сигурност, граждански права, молби и жалби”

 

 Димитринка Господинова:

Председател на на комисията по Финанси и бюджет, международни проекти и програми

  

Протокола води:

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив

 

Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми“ и комисията по  „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“  от 19.05.2022 г., от  /14:10 ч./ е неразделна част от  документацията на заседание №30/27.05.2022 г. на Общински съвет Созопол

 

ПРОТОКОЛ № 21

на

комисията  по Финанси и бюджет, международни проекти и програми

 На 19.05.2022 г. от 14:20 ч., се проведе редовно заседание на комисията по „Финанси и бюджет международни проекти и програми” в състав:

 1. Димитринка Господинова – председател;
 2. Станимир Андонов – член;
 3. Цветелин Георгиев – член;
 4. Красимира Германова – член;
 5. Милена Желева – член.

На заседанието присъстваха :

 1. Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет – гр. Созопол;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Общински съветници;
 4. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 5. Галина Георгиева – юрист към община Созопол.

Заседанието откри и ръководи председателя  на комисията – Димитринка Господинова.

Димитринка Господинова: Уважаеми г-н Председател, г-н Кмете, колеги, присъстват всички членове на комисията и можем да започнем своята  работа. За разглеждане са постъпили следните докладни записки:

Докладна записка №366/11.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на община Созопол за 2022 г.

 Колеги, имате  ли въпроси по докладната? Няма.

Който е съгласен докладна записка № 366 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „ За“;  Цветелин Георгиев – „За“; Красимира Германова -  „За“, Милена Желева – „За“. С пет гласа „За“ – докладна записка № 366 влиза за разглеждане на общинска сесия.

 

Докладна записка №367/11.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Допълване в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имата право на транспортни разходи за 2022 година във функция „Общи държавни служби“, функция „Здравеопазване“ и функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“.        

Колеги, имате  ли въпроси по докладната? Няма.

Който е съгласен докладна записка № 367 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „ За“;  Цветелин Георгиев – „За“; Красимира Германова -  „За“, Милена Желева – „За“. С пет гласа „За“ – докладна записка № 367 влиза за разглеждане на общинска сесия.

Г-н председател, това бяха докладните записки, разпределени за разглеждане от комисията.

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

Председател на комисията по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми"

 

 Протокола води

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив

 

Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по Финанси и бюджет, международни проекти и програми от 19.05.2022 г., от  /14:20 ч./ е неразделна част от  документацията на заседание №30/27.05.2022 г. на Общински съвет Созопол.

 

 

 

  ПРОТОКОЛ №23

на

комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”

 На 19.05.2022 г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” в състав:

      Андрей Николов – председател;

 1. Станимир Андонов – член;
 2. Илиян Стефанов – член;
 3. Цветан Иванов – член.

 На заседанието присъстваха :

 1.  Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 4. Общински съветници;
 5. Служители от общинска администрация.

Заседанието води Андрей Николов, председател на комисията.

Разгледаха са следните докладни записки:    

Докладна записка №329/26.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план:

– План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.36.228, по Кадастралната карта на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Външната чешма“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят три самостоятелни урегулирани поземлени имота, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на

вилни сгради и

 – План за улична регулация от осова точка 45 до осова точка 48 и продължение с ширина 5.00 метра, завършваща с обръщало 15/9 метра в поземлени имоти 81178.36.223 и 81178.36.222, по нанесените корекции в зелен цвят на графичната част.

 Въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който подкрепя докладна записка № 329 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“;; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „За“. С  четири гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия.

 

            Докладна записка №330/26.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.10.384, по Кадастралната карта на гр.Созопол, земеделска територия, местност “Ачмалъци“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.

 Въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който подкрепя докладна записка № 330 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“ ; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „За“. С  четири гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия.

 В залата влезе Стамат Стаматов.

 

Докладна записка №354/10.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ и изменение на Подробен устройствен план  - План за улична регулация /ПУП - ПУР/ за УПИ XI и VIII, в кв.85 м.”Аклади”, землище на гр.Черноморец, ПИ с идентификатори 81178.5.400 и 81178.5.376 по КК на гр.Черноморец и УПИ I, II и III, в кв.86 м.”Аклади”, землище на гр.Черноморец, ПИ с идентификатори 81178.5.388, 81178.5.395 и 81178.5.401 по КК на гр.Черноморец.

 Въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който подкрепя докладна записка № 354 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия.

 

 Докладна записка №355/10.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за трасе на обслужваща улица и трасета на техническа инфраструктура, за осигуряване на транспортен достъп до Поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 67800.503.187, 67800.503.541, 67800.503.542, 67800.503.60, 67800.5.852, 67800.5.858 и 67800.5.727 по кадастрална карта /КК/ на гр. Созопол, м.”Мисаря”.

 Въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който подкрепя докладна записка № 355 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия.

 

 

Докладна записка №360/11.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.3.137, по Кадастралната карта на гр.Созопол, земеделска територия, местност “Мисаря“, извън територията на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за жилищно строителство, за изграждане на „жилищна сграда“ и включване в регулацията на населеното място.

 Въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който подкрепя докладна записка № 360 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия.

 Уважаеми г-н председател това бяха докладните записки разпределени за разглеждане на комисия.

 

Андрей Николов

Председател на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”

 

Протокола води

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив

 

Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”от 19.05.2022 г., от  /14:30 ч./ е неразделна част от  документацията на заседание №30/27.54.2022 г. на Общински съвет Созопол

 

 

ПРОТОКОЛ № 16

на

комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” и комисията  по ,,Финанси и бюджет, международни проекти и програми“.

 На 19.05.2022 г. от 14:40 часа, се проведе заседание на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”. Заседанието откри и води Желязко Иванов – председател на комисията. След направена проверка присъстваха всички членове на съвместната комисия. 

 Желязко Иванов – председател на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”, Димитринка Господинова – председател на комисията по ,,Финанси и бюджет, международни проекти и програми; Андрей Николов – член Стилияна Николова – член, Светлана Лулева – член, Катя Стоянова – член, Станимир Андонов – член; Цветелин Георгиев – член; Красимира Германова – член; Милена Желева – член.

На заседанието присъстваха още :

 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 4. Галина Георгиева - юрист на Община Созопол;
 5. Общински съветници;
 6. 6. Служители от общинска администрация.

 

Заседанието води Желязко Иванов – председател на комисията.

Разгледаха се следните докладни записки:

 Докладна записка №362/11.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Одобряване на  предложение за покупка на имот, сграда с идентификатор 81178.502.309.3.13, собственост на Български пощи ЕАД.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната?

 Катя Стоянова, общински съветник: Кмете, разкажете за какво става въпрос.

Тихомир Янакиев, кмет на Община Созопол: В Черноморец решиха да продават тази част от сградата още преди две години.

Галина Георгиева, юрист на Община Созопол: Тя е самостоятелно обособена, но е в нашия имот на общината и съответно се предлага първо на нас.

Тихомир Янакиев: Сградата е голяма и стабилна, в центъра на град Черноморец и е логично ние да се опитаме да я придобием. Когато водихме разговори все пак нямахме възможност да заплатим цялата сума, а на разсрочено плащане. Малко се забави самата процедура, имаха смяна на директори. Ние, така или иначе, заявяваме нашето желание.

Цветелин Георгиев, общински съветник: В Черноморец ще има ли поща?

Тихомир Янакиев: Разбира се, как няма да има. Тази част, която се продава ще се дава под наем.

Йордан Петков, директор на дирекция "Устройство на територията, инвестиционна политика, екология и проекти " : Може ли думата да уточня. Тази част е ползвана като хотел, така че инвестицията ще се възвърне в даден момент. Изготвили сме бизнес план. Поща ще има, най- вероятно ще плащат наем за ползване на сградата, както е и в Созопол .

 Желязко Иванов: Колеги, имате ли други въпроси по докладната? Няма

 Който е съгласен докладна записка № 362 да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Димитринка Господинова – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За, Катя Стоянова – „За“, Станимир Андонов - „За“, Цветелин Георгиев – „За“, Красимира Германова и Милена Желева - „За“ . С десет гласа - "За", комисията предлага докладната записка № 362  да се разгледа на общинска сесия.

 

Господин председател, с това работата на комисията приключи.

 

Желязко Иванов

Председател на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”

 

Димитринка Господинова

Председател на комисията по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми"

 

Протокола води:

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив

Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” от 19.05.2022 г., от  /14:40 ч./ е неразделна част от  документацията на заседание №30/27.05.2022 г. на Общински съвет Созопол

 

 

ПРОТОКОЛ № 23

на

комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”

 На 19.05.2022 г. от 14:50 часа, се проведе заседание на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”. Заседанието откри и води Желязко Иванов – председател на комисията. След направена проверка присъстваха четирима членове на комисията: 

 Желязко Иванов – председател на комисията,  Андрей Николов – член, Стилияна Николова – член, Светлана Лулева – член Катя Стоянова – член.

 На заседанието присъстваха още :

 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 4. Галина Георгиева - юрист на Община Созопол;
 5. Общински съветници;
 6.  Служители от общинска администрация.

 Заседанието води Желязко Иванов – председател на комисията.

Разгледаха се следните докладни записки:

 

              Докладна записка №287/13.04.2022 г.  от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 40124.501.186, с.Крушевец, ул.“П.К.Яворов“, община Созопол.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма

Който е съгласен докладна записка № 287 да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“ Катя Стоянова- „За“. С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия.

 

Докладна записка №340/04.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 40124.501.913, с. Крушевец, ул.“П.К.Яворов“, община Созопол.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма

Който е съгласен докладна записка № 340 да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“ Катя Стоянова- „За“. С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия.

 

Докладна записка №356/10.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост,  представляващ временен едноетажен обект, с височина до 3 (три) метра (м.) - Обект № 111 - търговски обект, с площ 18,00 (осемнадесет) квадратни метра (кв.м.), разположен в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67800.505.168, находящ се в гр. Созопол, п.к. 8130, пл. "Хан Крум".

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма

Който е съгласен докладна записка № 356 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“ Катя Стоянова- „За“. С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия.

 

Докладна записка №357/10.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на самостоятелен обект, с идентификатор 67800.504.224.2.4, с площ от 33,00 квадратни метра (кв.м,), находящ се в сграда, с идентификатор 67800.504.224.2, с адрес: гр. Созопол, пл. „Черно море“ № 1, бл. 3, ет. 1.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма

Който е съгласен докладна записка № 357 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“ Катя Стоянова- „За“. С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия.

 

Докладна записка №358/10.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда - частна общинска собственост, с идентификатор 67800.503.573.11.1, с площ от 150 квадратни метра (кв. м.), предназначение на самостоятелния обект: “Друг вид самостоятелен обект в сграда”, находящ се общ. Созопол, гр. Созопол, ул. "Републиканска".

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма .

Който е съгласен докладна записка № 358 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“ Катя Стоянова- „За“. С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия.

 

Докладна записка №364/11.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 81178.41.64, представляващи 63/513 квадратни метра идеални части (кв.м. ид.ч.) от ПИ целият с площ 513 кв.м. с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизизрана“ и начин на трайно ползване (НТП: "За вилна сграда", находящ се в общ. Созопол, гр. Черноморец, м. „Червенка“, местност „Аклади“.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма .

Който е съгласен докладна записка № 364 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“ Катя Стоянова- „За“. С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия.

 

Докладна записка №365/11.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 81178.502.4, находящ се в община Созопол, гр. Черноморец, с площ 582 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизизрана“ и начин на трайно ползване (НТП): "Ниско застровяане (до 10m)“.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма.

Който е съгласен докладна записка № 365 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“ Катя Стоянова- „За“. С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия.

 Господин председател с това работата на комисията приключи.

 

Желязко Иванов

Председател на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”

 

Протокола води:

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив

  

Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” от 19.05.2022 г., от  /14:50 ч./ е неразделна част от  документацията на заседание №30/27.05.2022 г. на Общински съвет Созопол

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...