Четвъртък, 16 Юни 2022 12:57

Протоколи от заседанията на постоянните комисии във връзка със сесия №31

ПРОТОКОЛ №55 

от заседание на комисията по „ Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“

 Днес, 16.06.2022 г., от 14:00 часа  се проведе редовно заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“.

 На заседанието присъстваха:

 Станимир Андонов – председател;

Димитринка Господинова – член;

Анета Филипова – член;

Панайот Рейзи – член;

Желязко Иванов – член.

 На заседанието присъстваха още :

 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 3. Галина Георгиева - юрист на Община Созопол;

 Заседанието води Станимир Андонов– председател на комисията.   

 Докладна записка №410/31.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на община Созопол в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната?

 Галина Георгиева - юрист на Община Созопол : Само да отбележа, основната причина, е че наредбата е нова. Просто старата наредба вече не отговаря на закона.

 Станимир Андонов:  Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №436/09.06.2022 г. от Георги Пинелов - председател на Общински съвет - Созопол относно: Отчет за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 01.12.2021 г. до 31.05.2022 г.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №450/13.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околна среда/ПУДООС/ за безвъзмездно финансиране на проект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Зидарово „-етапно строителство„ .

 Колеги, въпроси и коментари по докладната?

Много интересно е написана, първо е изписано относно и после докладна записка. Хубаво е да се оправи, не че е грешно, но да се направи както трябва. Тук в решението не трябва ли да има т. 3 , да се упълномощи кмета, да изготви необходимата документация ?

Галина Георгиева : Явно от ПУДООС не им трябва. По евро проекти ги пишем да.

Станимир Андонов: Всеки път, когато взимаме някакво решение упълномощаваме кмета да извърши последващите дейности. Понеже тук го няма, за това питам.

Панайот Рейзи – общински съветник : Явно е пропуснато. Би трябвало да го има. Първо да провери Галя и тогава да се добави .

Галина Георгиева : Записала съм си ще бъде проверено.

Панайот Рейзи: Нека да провери, законите се променят много често и може да е отпаднало.

Станимир Андонов: Колеги, други въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната, след като бъде коригирана да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №457/14.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: 1. Даване на съгласие община Созопол да участва при учредяване на Сдружение с нестопанска цел с наименование МИГ „ Созопол-Приморско-заедно“

 1. Кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 Разбрахме се в заглавията да няма съкращения, аз знам какво е значението на съкращението тук, но в заглавията по принцип не трябва да има съкращения. Докато чета докладната си мисля, че няма да успеем да се включим в сроковете .

Галина Георгиева : Ще се включим, защото на срещата с консултантите и Приморско, където трябва да подадем проектното предложение до 31.07.2022 г., няма нужда от сдружение за тях все още. То ще бъде само за предварителните процедури.

Панайот Рейзи: Галя, а кой е водещият ?

 Галина Георгиева : Ние. Пълна промяна правим. И нови партньори ще си търсим.

Станимир Андонов: И седалището ще бъде при нас. Но въпросът ми е за срока, дали ще успеем?

Галина Георгиева : Ще успеем, тук се кандидатства преди да имаме сдружение, което ще направим юли месец. За първите 30 000 лв. не ни искат учредяване, те са за направата на регистрация и изготвянето на документацията.

Станимир Андонов: Колеги, други въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №454/13.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на община Созопол за 2022 г.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №455/13.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Допълване в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2022 година във функция „Общи държавни служби“ , функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ и функция „Култура, спорт почивни дейности и религиозно дело“.  

 Колеги, въпроси и коментари по докладната?

Аз имам въпрос. Как се доказва, защото има хора от Созопол, които пътуват от Бургас ?

Галина Георгиева : Гледаме по настоящ адрес къде са вписани. Носят си и документите за разхода и следващия месец се изплащат.

Станимир Андонов: Колеги, други въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.     

 Докладна записка №387/20.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 63029.114.31 и 630290114.32, по Кадастралната карта на с. Росен, земеделска територия, м. “Чанаджика“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот за изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

 Колеги, въпроси и коментари по докладната?

Галина Георгиева : На тази и на още една докладна ще внесем допълнение за предварително изпълнение, защото има някакъв срок човекът с документите .

Станимир Андонов : Интересно ми е, че така са разхвърляни, а между тях имоти, които няма в момента да се оправят .

Галина Георгиева : Има, но те не са готови, още са в общината.

Станимир Андонов : Има техническа грешка, идентификатора на единия имот е объркан вместо да е 63029.114.32, е изписан 630290114.32, трябва да се поправи.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане с направените корекции в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №388/20.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63029.114.29, по Кадастралната карта на с. Росен, земеделска територия, м. “Чанаджика“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот за изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

 Колеги, въпроси и коментари по докладната?

Тук сте писали, че трябва да има предписания от електроразпределение ЮГ, но не можах да разбера какви са.

Галина Георгиева : Хльостарова трябва да изпрати по имейл допълнение от ЕВН.

Станимир Андонов : В т. 10 пише писмо, в което е съгласуван ПУП-а с електроразпределение ЮГ, има го писмото, но има изписано „предписания“, но тях ги няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №414/01.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.53.107, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Мапи“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“ .

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №425/06.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.4.45, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Буджака“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради“ .

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №429/06.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63015.506.219, по Кадастралната карта на с. Атия, общ. Созопол, земеделска територия, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, с отреждане за  „жилищно строителство“  и план за улична регулация на улица осигуряваща транспортен достъп.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №439/10.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за м. ”Старо селище”, с. Атия, община Созопол, за включване на територията в предвиденото разширение на регулационните граници на населеното място – с. Атия, кв. ”Миньор”, в жилищна устройствена зона с малка височина на застрояване – села – Жм/7, по действащ ОУП на Община Созопол.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната?

 Аз искам да попитам какво значи това съкращение Жм/7 ? Жилищна масивна сигурно.

Галина Георгиева : Жилищна е, но ,,7“ мисля, че беше височината. Това е съкращението в ПУП-а. Може да значи и масивна.

Станимир Андонов : Значи ще се прави нов ПУП на кв. «Миньор», така ли да разбираме? Сложено е техническото задание и две извадки от старата кадастрална карта. Обаче кои ще са границите ще стане ясно след като изготвят схемата. Не трябва ли към техническото задание да има и схема? Има приложени две извадки само без схема.

Галина Георгиева : Ще е напълно нов ПУП-а. Според мен на целия §4 ще правят ПУП, защото там излиза като едно голямо бяло петно. След като се направи ПУП ще се виждат имотите вече.

Станимир Андонов: Колеги, други въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №446/13.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63029.114.28, по Кадастралната карта на с. Росен, земеделска територия, м. “Чанаджика“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот за изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №447/13.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 63029.114.23 и 63029.114.24, по Кадастралната карта на с. Росен, земеделска територия, м. “Чанаджика“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот за изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №448/13.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63029.114.19, по Кадастралната карта на с. Росен, земеделска територия, м. “Чанаджика“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот за изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №383/18.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 63029.501.248, с. Росен, ул. “Яна Лъскова“ №36-38, община Созопол.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната?

Искам да отбележа, че тук отново не са номерирани страниците. Гледах, че в удостоверението за наследници има още двама човека. В решението изрично е записано, че се разрешава на кмета на Община  Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и собственика Михаил Христов Георгиев, чрез продажба на 120 кв. метра идеални части. Има още двама собственици, но е описано само с единия наследник. Да не стане проблем на по-късен етап?

Галина Георгиева: Не ние няма как да сключим договор само с него.

Станимир Андонов : Тогава в решението да се изпише само „собствениците на имота“ или ,,наследниците“ , без да се цитират имена. Защо са представени две удостоверения за наследници, при условие, че в началото пише, че на Станка Димитрова Георгиева съпруга й е починал?

Галина Георгиева: Тя може да има друго дете.

Станимир Андонов: Питам, за да знаем дали не трябва да изискаме и някакъв друг документ.

Колеги, други въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №396/20.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61114.501.959, с. Равна гора, ул. “Цар Асен“ №43, община Созопол.

  Тук отново не са номерирани страниците, това е като неуважение към Общински съвет.

Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №404/27.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, без провеждане публичен търг или конкурс, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 14249.501.165, находящ се в общ. Созопол, с. Габър, ул. "Стефан Караджа" № 7-А, целият с площ 42 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизизрана“ и начин на трайно ползване (НТП): "За хранително-вкусова промишленост".

 Колеги, въпроси и коментари по докладната?

Нотариалния акт е от ….22 г. За изготвянето на нотариалния акт е представил договор от 2019 г., че е ползвал сградата, нали при условие, че ползваш повече от 10 г. едно място, един вид става твое. Нотариалният акт и сградата са на негово име. Освен това имота, в който е всичко около него се води улица- публична общинска собственост. Законни са му документите, но липсва неговото заявление, че иска да си купи земята под сградата. Няма как да го няма просто не е приложено. Описано е, че го има, но не е приложено.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №406/27.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 40124.501.914, с. Крушевец, ул. “Хан Тервел“, община Созопол.

 Тук отново не са номерирани страниците.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №411/31.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63029.501.9598, находящ се в общ. Созопол, с. Росен, площ 567 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване (НТП): „Ниско застрояване (до 10m.)“.

Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №423/03.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на земеделски имот - частна общинска собственост, а именно: поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61114.19.66, с площ 20 914 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“, начин на трайно ползване (НТП): „Изоставена орна земя“, с местоположение: Община Созопол, с. Равна гора, местност: „Тумбата“.

Колеги, въпроси и коментари по докладната?

Георги Пинелов : Само да попитам 286 лв. не е ли прекалено малко като сума за наем, доколкото се разбира става въпрос за 20 декара. Нали така беше да не бъркам аз?

Станимир Андонов: Пише, че е годишен наем. Това е прекалено малка сума за такъв период и такава площ каквато и да е методиката.

Галина Георгиева : Това е по методиката, как е изписано за декар или за цялата площ?

Станимир Андонов: Не, за декар е 13,67 лв, а за цялата площ 286 лв.

Галина Георгиева : Ще предам да се провери отново дали е така. Принципно в тези методики категорията се залага вътре.

Станимир Андонов: Колеги, други въпроси и коментари по докладната? Няма.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №424/03.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на земеделски имоти - частна общинска собственост, находящи се в общ. Созопол, с. Равна гора, с идентификатори 61114.44.59 и 61114.45.58.

 При тази докладна е по същия начин като в докладна записка №423.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №440/10.06.2022 г. от Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол относно: Oтдаване под наем, без провеждането на търг или конкурс, на част от първи етаж на сграда, с идентификатор 63029.501.448.1, със застроена площ 98 квадратни метра (кв.м.), брой етажи 2 /два/, с предназначение: "Здравно заведение".

Колеги, въпроси и коментари по докладната?

Не е описано къде се намира този идентификатор, би трябвало да се допълни местонахождение. Объркан е също идентификатора на сградата- писан е този на обекта, просто едното да отпадне. В т. 3 от решението да се оправи и скица има объркана. Тази за сградата я има, но има още една, която не е описана -205582/24.02……, а в приложенията е описано, че трябва да бъде  106046/02.02………Три забележки са за поправяне - в относно, скицата и в т. 3 от решението.

Колеги, други въпроси и коментари по докладната?

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане след като бъде поправена в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

Докладна записка №441/10.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 32737.501.346, представляващи 20/498 квадратни метра идеални части (кв.м. ид.ч.) от ПИ целият с площ 498 кв.м. с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизизрана“ и начин на трайно ползване (НТП: "Ниско застрояване /до 10m/", с адрес: общ. Созопол, с. Индже войвода, ул. „Странджа“.

 В т. 2 от решението е записано „общинско имущество“, а трябва да е с „общинска собственост“. Също така липсва заявлението на Ралица Петрова Кунева. Трябва да бъде добавено.

Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №444/10.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти - частна общинска собственост, с идентификатори: 58400.26.1, 58400.43.4 и 58400.26.92, находящи се в общ. Созопол, с. Присад.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната?

Тук е по същата методика както другите две докладни, цените са много ниски излизат по 14,19 лв. на декар .

Галина Георгиева: В самата методика е заложено всичко с описанията, ние единственото нещо, което правим е да въведем имота и се изчислява. Не сте обвързани с тази цена.

Панайот Рейзи : Защо предложението на общината е толкова ниско?

Галина Георгиева: Аз искам да проверя дали в самата методика не е заложено да изчислява цената за месеца, тя е шаблон, по който ние работим. В решението пише годишна, но в самата методика може да е заложено за месец, затова искам да проверя. За да проверя трябва да се обадя на оценителя дали не е заложил годишна, а да е за месец . Оценителя не определя нищо той просто, за да не плащаме всеки път ни е дал самата методика, в която ние въвеждаме параметрите. Ще проверя и ще докладвам на комисиите.

 Станимир Андонов: Колеги, други въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №445/13.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване действието на Разрешително ПОС № 3 / 11.05.2020 г. за водовземане  от повърхностен воден обект – язовир „ До гробищата “ представляващ № 000121 по КВС /ПИ 61114.25.121 по КК / в землище на с. Равна гора,община Созопол, публична общинска собственост.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №451/13.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Учредяване на допълнително отстъпено право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот - частна общинска собственост – Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61042.501.489, по кадастрална карта на с. Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ ХХIII-13033, в кв. 37, целият с площ от 501 кв.м.

Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №452/13.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Учредяване на допълнително отстъпено право на строеж на лица с установени жилищни нужди  върху имот - частна общинска собственост – Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61042.501.256 по кадастрална карта на с. Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ I-214, в кв.45, целият с площ от 438 кв.м.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №453/13.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на Община Созопол на недвижими имоти – сгради, находящи се в с. Атия, с идентификатори 63015.503.72.2 и 63015.503.72.3 – държавна собственост, с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

  

Станимир Андонов

Председател на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“

 

 Протокола води:

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив

  Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалбиот 16.06.2022 г., от  /14:00 ч./ е неразделна част от  документацията на заседание  № 31/29.06.2022 г. на Общински съвет Созопол.

 

 

ПРОТОКОЛ №56

 от заседание на комисията по „ Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“

    Днес, 22.06.2022 г., от 14:00 часа  се проведе редовно заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“.

 На заседанието присъстваха:

            Станимир Андонов – председател, Димитринка Господинова – член, Желязко Иванов– член, отсъстваха Анета Филипова и Панайот Рейзи.

 На заседанието присъстваха още :

 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Галя Георгиева - юрист на Община Созопол;
 4. Общински съветници;
 5. Служители от общинска администрация. 

 Заседанието води Станимир Андонов– председател на комисията.

Комисията имаше кворум и разгледа следните докладни записки:

 Докладна записка №410/31.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на община Созопол в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов –„за“ и в резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане в редовна сесия.        

 Докладна записка №436/09.06.2022 г. от Георги Пинелов - председател на Общински съвет - Созопол относно: Отчет за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 01.12.2021 г. до 31.05.2022 г.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов –„за“ и в резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане в редовна сесия.

 Докладна записка №450/13.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околна среда/ПУДООС/ за безвъзмездно финансиране на проект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Зидарово „-етапно строителство„ .

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов –„за“ и в резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане в редовна сесия.

 Докладна записка №457/14.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: 1. Даване на съгласие община Созопол да участва при учредяване на Сдружение с нестопанска цел с наименование МИГ „ Созопол-Приморско-заедно“

 1. Кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“, Желязко Иванов –„за“ и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане в редовна сесия.

 

 Станимир Андонов

Председател на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“

  

Протокола води:

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив

  

Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалбиот 22.06.2022 г., от  /14:00 ч./ е неразделна част от  документацията на заседание № 31/29.06.2022 г. на Общински съвет Созопол.

  

ПРОТОКОЛ № 22

на

комисията  по Финанси и бюджет, международни проекти и програми

 

На 22.06.2022 г. от 14:20 ч., се проведе редовно заседание на комисията по „Финанси и бюджет международни проекти и програми” в състав:

 1. Димитринка Господинова – председател;
 2. Станимир Андонов – член;
 3. Цветелин Георгиев – член;
 4. Красимира Германова – член;
 5. Милена Желева – член.

На заседанието присъстваха :

 1. Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет – гр. Созопол;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Общински съветници;
 4. Галина Георгиева – юрист към община Созопол.

Заседанието откри и ръководи председателя  на комисията – Димитринка Господинова.

Димитринка Господинова: Уважаеми г-н Председател, г-н Кмете, колеги, присъстват всички членове на комисията и можем да започнем своята  работа. За разглеждане са постъпили следните докладни записки:

Докладна записка №454/13.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на община Созопол за 2022 г.

 Колеги, имате  ли въпроси по докладната? Няма.

Който е съгласен докладна записка № 366 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „ За“;  Цветелин Георгиев – „За“; Красимира Германова -  „За“, Милена Желева – „За“. С пет гласа „За“ – докладна записка № 366 влиза за разглеждане на общинска сесия.         

Докладна записка №455/13.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Допълване в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2022 година във функция „Общи държавни служби“ , функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ и функция „Култура, спорт почивни дейности и религиозно дело“.  

 Колеги, имате  ли въпроси по докладната? Няма.

Който е съгласен докладна записка № 367 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „ За“;  Цветелин Георгиев – „За“; Красимира Германова -  „За“, Милена Желева – „За“. С пет гласа „За“ – докладна записка № 367 влиза за разглеждане на общинска сесия.

Г-н председател, това бяха докладните записки, разпределени за разглеждане от комисията.

 

 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

Председател на комисията по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми"

  

Протокола води

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив

 

Забележка:  Протокол от заседанието на комисията  по Финанси и бюджет, международни проекти и програми от 22.06.2022 г., от  /14:20 ч./ е неразделна част от  документацията на заседание №31/29.06.2022 г. на Общински съвет Созопол.

  

 

  ПРОТОКОЛ №24

на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”

 На 22.06.2022 г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” в състав:

 Андрей Николов – председател; Станимир Андонов – член; Илиян Стефанов – член; Цветан Иванов – член, Стамат Стаматов – член

 На заседанието присъстваха :

 1.  Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Общински съветници;
 4. Служители от общинска администрация.

Заседанието води Андрей Николов, председател на комисията.

Разгледаха са следните докладни записки:    

Докладна записка №387/20.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 63029.114.31 и 63029.114.32, по Кадастралната карта на с. Росен, земеделска територия, м. “Чанаджика“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот за изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

 Въпроси и коментари по докладната?

 Галина Георгиева – главен юрист на Община Созопол: От името на вносителя към проекта на решението на тази докладна, искаме да внесем допълнение- още една точка, в която да се допусне предварително изпълнение на решението. Мотивът е, както може би сте видели в едно от приложенията от РИОСВ- срока им за екологична оценка изтича на 29.06.2022 г . Не трябва да възпрепятстваме инвеститора да започва отново процедурата, което мотивира настоящото предложение и в този смисъл добавяме точка с текст – Допуска предварително изпълнение на настоящите решения на основание чл.62, ал.1 от АПК, което се налага от обстоятелствата, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта. От закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда свързана с закъснение и неспазване на нормативно определени срокове по вече започнала процедура. Благодаря!

 Андрей Николов: Благодаря г-жо Георгиева. Колеги първо да гласуваме така направената корекция.

 Който подкрепя така направената корекция моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“;; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „За“, Стамат Стаматов – „За“.

 Сега нека гласуваме докладната записка с така направената корекция.

Който подкрепя докладна записка № 387 да влезе за разглеждане с така направената корекция на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“;; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „За“, Стамат Стаматов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия.

 Докладна записка №388/20.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63029.114.29, по Кадастралната карта на с. Росен, земеделска територия, м. “Чанаджика“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот за изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

Въпроси и коментари по докладната?

 Галина Георгиева: И в този проект добавяме в решението допълнителна точка, допускаща предварително изпълнение на решението, за да може веднага след приемане на решението, то да бъде използвано от инвеститора.

Андрей Николов: Благодаря г-жо Георгиева. Колеги първо да гласуваме така направената корекция с нова точка 3.

Който подкрепя така направената корекция моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“;; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „За“, Стамат Стаматов – „За“.

 Сега нека гласуваме докладната записка с така направената корекция.

Който подкрепя докладна записка № 388 да влезе за разглеждане с така направената корекция на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“;; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „За“, Стамат Стаматов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия.

 Докладна записка №414/01.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.53.107, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Мапи“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“ .

Въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който подкрепя докладна записка № 414 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“;; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „За“, Стамат Стаматов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия.

 Докладна записка №425/06.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.4.45, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Буджака“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради“ .

 Въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който подкрепя докладна записка № 425 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“;; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „За“, Стамат Стаматов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия.

 Докладна записка №429/06.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63015.506.219, по Кадастралната карта на с. Атия, общ. Созопол, земеделска територия, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, с отреждане за  „жилищно строителство“  и план за улична регулация на улица осигуряваща транспортен достъп.

 Въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който подкрепя докладна записка № 429 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“;; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „За“, Стамат Стаматов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия.

 Докладна записка №439/10.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за м. ”Старо селище”, с. Атия, община Созопол, за включване на територията в предвиденото разширение на регулационните граници на населеното място – с. Атия, кв. ”Миньор”, в жилищна устройствена зона с малка височина на застрояване – села – Жм/7, по действащ ОУП на Община Созопол.

 Въпроси и коментари по докладната?

 Цветелин Георгиев – общински съветник: Може ли някой да разясни за какво точно става въпрос?

Иванка Хльостарова – директор на Дирекция „Устройство на територията, инвестиционна политика, екология и проекти“: Това е в Старо селище, параграфската зона. Това, което се говори вече в няколко сесии. Селото е със стръмен терен, за да може да не се спазват изискванията за широчините на улиците, които са по закон минимум 6 метра, тук могат да останат и по- тесни. Това е предвидено по Общия устроиствен план за тази територия. Тя е предвидена да стане жилищно застрояване като се включи в регулацията на населено място село Атия. Това правим сега, първата стъпка е тази, за да може да изработим ПУП и последващите процедури за включването му.

Андрей Николов: Благодаря, инж. Хльостарова!

Който подкрепя докладна записка № 439 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“;; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „За“, Стамат Стаматов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия.

 Докладна записка №446/13.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63029.114.28, по Кадастралната карта на с. Росен, земеделска територия, м. “Чанаджика“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот за изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

 Въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който подкрепя докладна записка № 446 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“;; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „За“, Стамат Стаматов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия.

 Докладна записка №447/13.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 63029.114.23 и 63029.114.24, по Кадастралната карта на с. Росен, земеделска територия, м. “Чанаджика“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот за изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

 Въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който подкрепя докладна записка № 447 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“;; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „За“, Стамат Стаматов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия.

 Докладна записка №448/13.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63029.114.19, по Кадастралната карта на с. Росен, земеделска територия, м. “Чанаджика“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот за изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

 Въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който подкрепя докладна записка № 448 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“;; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „За“, Стамат Стаматов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия.

 Уважаеми г-н председател това бяха докладните записки разпределени за разглеждане на комисия.

  

Андрей Николов

Председател на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”

  

Протокола води :

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и  архив

 Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”от 22.06.2022 г., от /14:30 ч./ е неразделна част от документацията на заседание №31/29.06.2022 г. на Общински съвет Созопол.

 

ПРОТОКОЛ № 24

на

комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”

 На 22.06.2022 г. от 14:50 часа, се проведе заседание на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”. Заседанието откри и води Желязко Иванов – председател на комисията. След направена проверка присъстваха четирима членове на комисията: 

 Желязко Иванов – председател на комисията,  Андрей Николов – член, Стилияна Николова – член, Светлана Лулева – член Катя Стоянова – член.

На заседанието присъстваха още :

 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3.  Галина Георгиева - юрист на Община Созопол;
 4.  Общински съветници;
 5.  Служители от общинска администрация.

 Заседанието води Желязко Иванов – председател на комисията.

Разгледаха се следните докладни записки:

 Докладна записка №383/18.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 63029.501.248, с. Росен, ул. “Яна Лъскова“ №36-38, община Созопол.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма

Който е съгласен докладна записка № 383 да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“ Катя Стоянова- „За“. С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия.

 Докладна записка №396/20.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61114.501.959, с. Равна гора, ул. “Цар Асен“ №43, община Созопол.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма

Който е съгласен докладна записка № 396 да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“ Катя Стоянова- „За“. С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия.

 Докладна записка №404/27.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, без провеждане публичен търг или конкурс, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 14249.501.165, находящ се в общ. Созопол, с. Габър, ул. "Стефан Караджа" № 7-А, целият с площ 42 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизизрана“ и начин на трайно ползване (НТП): "За хранително-вкусова промишленост".

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма

Който е съгласен докладна записка № 404 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“ Катя Стоянова- „За“. С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия.                     

Докладна записка №406/27.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 40124.501.914, с. Крушевец, ул. “Хан Тервел“, община Созопол.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма

Който е съгласен докладна записка № 406 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“ Катя Стоянова- „За“. С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия.

 Докладна записка №411/31.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63029.501.9598, находящ се в общ. Созопол, с. Росен, площ 567 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване (НТП): „Ниско застрояване (до 10m.)“.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма .

Който е съгласен докладна записка № 411 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“ Катя Стоянова- „За“. С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия.

 Докладна записка №423/03.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на земеделски имот - частна общинска собственост, а именно: поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61114.19.66, с площ 20 914 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“, начин на трайно ползване (НТП): „Изоставена орна земя“, с местоположение: Община Созопол, с. Равна гора, местност: „Тумбата“.

 Светлана Лулева – общински съветник: Пет годишния наем е в размер на 286 лв. или това е годишен наем?

Андрей Николов: Наема не е пет годишен. Земята е категория 5-та има запетая след „5“.

Галина Георгиева – главен юрист на Община Созопол: По конкретния въпрос за цената дали тя не е прекалено ниска проверихме отново. Одобрената от Общински съвет методика и шаблона най- вече, по който отразяваме, за да се получат съответните цифри. Външния оценител също я провери, в методиката няма грешка както и в шаблона, но принципа е, че тя се работи на базата на цените на областна дирекция земеделие. Тоест нашите цени са съобразени с годишните цени на държавата. Там например цената за Равна гора е 13 лв. на декар, а при нас мисля, че се получаваше 13,60 лв. В случая това, което липсва в методиката е, че няма пазарен коефициент и тъй като Общински Съвет има правомощията да одобрява друга цена, различна от тази, можете да прецените до колко може да се завиши цената за самия район.

Светлана Лулева: Искам още нещо да кажа. В случая колегата е прав, но така написано аз го прочетох като пет годишен наем, вече в самата докладна чета в текста и виждам, че е за срок от девет години. Моля изготвилите докладната малко по- ясно да изписват самите решения и проекти на решения, защото все пак трябва да е изписано девет години, годишен наем, минус пет, според мен трябва да бъде по добре написано. Като е написано ''категория-5'' не става много ясно трябва да е ''пета категория''.

Галина Георгиева: В точка две е срока, а в точка три е цената, нали така е структорирано решението.

Светлана Лулева: Аз говоря за точка три, начина на изписване.

Андрей Николов: Аз искам да направя предложение. Разбирам от главния юрист на общината, че фактора, който определя цената всъщност е средна рента и няма пазарен коефициент. В случая аз искам да заложим например 1,5 %, като по този начин цената на годишна база в случая ще стане 429 лв. Очевидно е, че в района земите са двойно и тройно по- скъпи на декар, за това правя такова предложение уважаеми колеги.

Светлана Лулева: Аз давам предложение да бъде включена точка в договора, когато се отдава под наем, при инфлация да има опция да бъде променян съобразно инфлационния индекс на държавата, защото това са девет години и не се знае какво ще е положението след пет години например.

Галина Георгиева: Ние ги вписваме в договора, но няма проблем. Спомням си, че на една предходна сесия или комисия допълвахме и в решението да бъде записано, така че не е проблем.

Светлана Лулева: Когато е вписано в решението ще имате и основание да го включите в договора, тоест ние да знаем, че сме го заложили в решението.

Андрей Николов: Мога ли да дам още едно предложение? Така направените предложения да важат и за докладни записки с номера 424 и 444.

Галина Георгиева: Значи от името на вносителя внасяме допълнения към докладни записки с номера 423; 424; 444.

Цветан Иванов – общински съветник: Половината от имота не е общинска собственост.

Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол: Само искам да кажа, че ние работим с документация, ако някой има информация за това, че тази земята не е общинска, а е частна ще ви помоля да предоставите съответната документация за това. До тогава не виждам основание да не третираме земята, при положение, че ние сме подготвили всички документи.

 Който е съгласен докладна записка № 423 да влезе за разглеждане с така направените предложения на общинска сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“ Катя Стоянова- „За“. С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия.

 Докладна записка №424/03.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на земеделски имоти - частна общинска собственост, находящи се в общ. Созопол, с. Равна гора, с идентификатори 61114.44.59 и 61114.45.58.

 Андрей Николов: Правя същото предложение като за докладна записка №423.

Галина Георгиева: И тази докладна да бъде допълнена с две точки, от които едната за инфлационен индекс за всяка година и другата с пазарен коефициент 1,5 %.

 Който е съгласен докладна записка № 424 да влезе за разглеждане с такава направените предложения на общинска сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“ Катя Стоянова- „За“. С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия.

 Докладна записка №440/10.06.2022 г. от Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол относно: Oтдаване под наем, без провеждането на търг или конкурс, на част от първи етаж на сграда, с идентификатор 63029.501.448.1, със застроена площ 98 квадратни метра (кв.м.), брой етажи 2 /два/, с предназначение: "Здравно заведение".

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма.

Който е съгласен докладна записка № 440 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“ Катя Стоянова- „За“. С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия.

 Докладна записка №441/10.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 32737.501.346, представляващи 20/498 квадратни метра идеални части (кв.м. ид.ч.) от ПИ целият с площ 498 кв.м. с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизизрана“ и начин на трайно ползване (НТП: "Ниско застрояване /до 10m/", с адрес: общ. Созопол, с. Индже войвода, ул. „Странджа“.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма.

Който е съгласен докладна записка № 441 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“ Катя Стоянова- „За“. С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия.                       

Докладна записка №444/10.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти - частна общинска собственост, с идентификатори: 58400.26.1, 58400.43.4 и 58400.26.92, находящи се в общ. Созопол, с. Присад.

 Андрей Николов: Правя същото предложение както за докладни записки №423 и №424.

 Желязко Иванов : Който е съгласен докладна записка № 444 да влезе за разглеждане с така направените предложения на общинска сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“ Катя Стоянова- „За“. С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия.

 Докладна записка №445/13.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване действието на Разрешително ПОС № 3 / 11.05.2020г. за водовземане  от повърхностен воден обект – язовир „ До гробищата “ представляващ № 000121 по КВС /ПИ 61114.25.121 по КК / в землище на с. Равна гора,община Созопол, публична общинска собственост.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма.

Който е съгласен докладна записка № 445 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“ Катя Стоянова- „За“. С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия.

 Докладна записка №451/13.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Учредяване на допълнително отстъпено право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот - частна общинска собственост – Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61042.501.489, по кадастрална карта на с. Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ ХХIII-13033, в кв. 37, целият с площ от 501 кв.м.

Колеги, имате ли въпроси по докладната?

 Светлана Лулева: Мисля, че бяха две или три докладни идентични. Кое налага такива площи в едната къща 20 кв., в другата 30 кв. Защо не са съобразени плановете с квадратурата, която имат, ами сега трябва да се правят цели процедури в общината, за да им се дадат още 20 кв. или 30 кв.? Вече са направили план и проект, а се оказва, че не влизат в квадратурата.

Галина Георгиева: На всички първоначално им се учредяват 100 кв. метра, защото ние не знаем какво ще строят. Самото сторителство още няма проект и план, когато им учредяваме. Имат право да строят на 100 кв. от целия имот и като започнат да проектират тогава се изясняват инвестиционните нужди. Дали тези 100 кв. са достатъчни или им трябват допълнително още малко квадратни метра.

Светлана Лулева: Ще се съобразяват с тези 100 кв., които са дадени. Навремето като се даваха по 60 кв. и се съобразяваха с тях.

Иванка Хльостарова – директор на Дирекция „Устройство на територията, инвестиционна политика, екология и проекти“: Може ли аз да отговоря? Конкретно на едната докладна ще ви обясня, тя е докладна записка №451. Тук става въпрос за това, че са имали покрив на втория етаж, който го правят тераса. По принцип по закон за устройство на територията е допустимо и не се нарушава закона. От там са тези 20 квадрата  всъщност. Строителството вече е започнало, казвам, че е промяна по време на строителството. Вместо покрив правят тераса. Ние не даваме допълнително, те не засторяват повече в основата, реално излиза, че е във въздушното пространство.

Светлана Лулева: Значи по време на строителство всеки може да реши каквото си иска?

Иванка Хльостарова: Има допустими и недопустими по ЗУТ. Това конкретно е допустимо и поради тази причина първо проекта е минал през експертен съвет за допустимост, преди да стигне до тук. Втората докладна е идентична с тази.

Станимир Андонов – общински съветник: Само да добавя една техническа грешка. Актът за частна общинска собственост е изписан №1220 от 24.03.2022 г., а е приложен акт за частна общинска собственост №1221, просто да се чете №1221.

 Желязко Иванов : Който е съгласен докладна записка № 451 да влезе за разглеждане с така направената поправка на общинска сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“ Катя Стоянова- „За“. С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия.

 Докладна записка №452/13.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Учредяване на допълнително отстъпено право на строеж на лица с установени жилищни нужди  върху имот - частна общинска собственост – Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61042.501.256 по кадастрална карта на с. Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ I-214, в кв.45, целият с площ от 438 кв.м.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма.

Който е съгласен докладна записка № 452 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“ Катя Стоянова- „За“. С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия.

 Докладна записка №453/13.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на Община Созопол на недвижими имоти – сгради, находящи се в с. Атия, с идентификатори 63015.503.72.2 и 63015.503.72.3 – държавна собственост, с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма.

Който е съгласен докладна записка № 453 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“ Катя Стоянова- „За“. С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия.

 Господин председател с това работата на комисията приключи.

  

Желязко Иванов

Председател на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”

  

Протокола води:

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив

 

Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” от 22.06.2022 г., от  /14:50 ч./ е неразделна част от  документацията на заседание  №31/29.06.2022 г. на Общински съвет Созопол.

 

 

 

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и СЕДМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...