Понеделник, 26 Септември 2022 13:45

Протоколи от заседанията на постоянните комисии във връзка със сесия №33

ПРОТОКОЛ №57  

от заседание на комисията по „ Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“

 

            Днес, 19.09.2022 г., от 14:00 часа се проведе редовно заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“.

 На заседанието присъстваха:  

            Станимир Андонов – председател;

            Димитринка Господинова – член;

            Анета Филипова – член;

            Отсъстваха Желязко Иванов и Панайот Рейзи.

 

На заседанието присъства още: 

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Иванка Кирязова – Кожухарова – юрист на Общински съвет – Созопол.

 

 

Заседанието води Станимир Андонов – председател на комисията.   

Разгледани бяха следните докладни:  

Докладна записка №630/24.08.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за побратимяване на град Созопол и град Периана област Малага, Кралство Испания.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №648/09.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за символите на община Созопол.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №652/12.09.2022 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол: относно: Приемане на Програма за работата на Общински съвет Созопол за периода м. октомври  2022 г. – м. март 2023 г.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №647/09.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за отпускане на финансови помощи на жители на община Созопол, които не са на основание Закона за семейните помощи за деца и Закона за социалното подпомагане.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №579/29.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отчет за изпълнението на бюджета, Извънбюджетни сметки и фондове и състоянието на общинския дълг на Община Созопол за 2021 година.

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

Докладна записка №580/29.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ на Община Созопол към 30.06.2022 година.

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №628/23.08.2022 г. от Тодор Дамянов – зам. кмет на Община Созопол относно: Отпускане на едногодишна стипендия за постигнати високи резултати в областта на спорта на изявения спортист - Петър Драганов.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №649/12.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за дарение на допълнително количество гориво на ОД на МВР Бургас за нуждите на РУ Созопол за 2022 г.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №650/12.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Одобряване  на  разсрочване  на публични общински вземания  въз основа на заявление с вх.№ 26-00-1062-2/22.08.2022 г., подадено от „Хелио-тур-с” АД , ЕИК 102004621.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №655/12.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на община Созопол за 2022 г.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

Докладна записка №656/12.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Допълване в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2022 година във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №657/12.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на два броя Запис на заповед във връзка с изпълнение на проект „Модернизация на лодкостоянка в пристанище Созопол“, по договор за безвъзмездна финансова помощ №МДР-ИП-01-84/04.05.2022 г., сключен с Министерство на земеделието по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

  Докладна записка №664/13.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина и недървесни горски продукти от общински горски територии на община Созопол за 2022 г.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №587/03.08.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението, в обхват на поземлен имот №134.183, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, землище на с. Крушевец, с отреждане за „сгради за вилен отдих“  и План за улична регулация.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №588/03.08.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.53.81, по Кадастралната карта на гр.Созопол, земеделска територия, местност “Мапи“, с цел промяна предназначението, с отреждане за изграждане на „сгради за отдих и курорт, и трафопост“ . 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №642/08.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно:  Изразяване на съгласие за допускане на изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ II-1602 и УПИ III-1602, кв.91 по плана на м.”Мисаря”, гр. Созопол, ПИ с идентификатори  67800.503.621 и 67800.503.622 по КК на гр. Созопол.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №646/09.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно:  Именуване на улица в регулационните граници на гр.Созопол, кв.”Мисаря”, община Созопол.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №651/12.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно:  1. Предложение за включване на обект(проект) като общински от първостепенно значение към  Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2022г., приета с  Решение № 580 по Протокол №26/27.01.2022г. на Общински съвет Созопол.

 1. 2. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за урегулиране на УПИ с отреждане „за техническа инфраструктура” за част от ПИ с идентификатор 67800.14.98 по КК на гр.Созопол, извън границите на урбанизираните територии и Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за напорен резервоар и отклонение към него от главен водопровод, за питейно водообезпечаване на с.Равадиново и път за достъп до резервоара.
 2. 3. Одобряване на задание по чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за урегулиране на УПИ с отреждане „за техническа инфраструктура” за част от ПИ с идентификатор 67800.14.98 по КК на гр.Созопол, извън границите на урбанизираните територии и Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за напорен резервоар и отклонение към него от главен водопровод, за питейно водообезпечаване на с.Равадиново и път за достъп до резервоара.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №653/12.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно:  Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.36.69, по Кадастралната карта на гр.Созопол, горска територия, местност “Света Марина“, с цел промяна предназначението, с отреждане:  „за сгради за отдих, курорт и комплексно обществено обслужване“ и „за трафопост“. 

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

  Докладна записка №654/12.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно:  Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.10.355 и 67800.10.550, по Кадастралната карта на гр.Созопол, земеделска територия, местност “Ачмалъци“, за промяна предназначението, с отреждане „за жилищни и курортни сгради и трафопост“.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №658/12.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно:  Даване на съгласие за допускане на проект за изменение на действащ Общ устройствен план /ОУП/ на Община Созопол, в обхват на ПИ с идентификатор 14249.17.2 по КК на с.Габър, м.”Турлакица”, Община Созопол.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №660/13.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно:  Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.6.4, по Кадастралната карта на гр.Созопол, земеделска територия, местност “Буджака, с цел промяна предназначението, за изграждане на „вилни сгради“.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №661/13.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Кабелна линия 1 kV от Бетонов комплектен трансформаторен пост, Електроразпределително табло – ново, за захранване на „Жилищна сграда и ограда“, в ПИ67800.36.419, м.“Света Марина“, землище на гр. Созопол “.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №662/13.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Външно ел. захранване на вилни сгради в урегулиран поземлен имот XV, м.“Акра“, поземлен имот с идентификатор 81178.35.194, по Кадастралната карта на гр. Черноморец“.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №663/13.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.61.129, по Кадастралната карта на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, местност “Митков мост“, с цел промяна предназначението, като се обособят два нови урегулирани поземлени имота, за изграждане на „вилни сгради“ и „вилни сгради и трафопост“.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №584/02.08.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61114.501.318, с.Равна гора, ул.“Любен Каравелов“ №8, община Созопол.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

  Докладна записка №585/02.08.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.501.183, гр. Черноморец, община Созопол.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №593/09.08.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63029.501.9592, находящ се в общ. Созопол, с. Росен, площ 589 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване (НТП): „Ниско застроване (до 10m.)“.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната?

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №594/09.08.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63015.505.446, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, площ 1 014 квадратни метра (кв.м.), с Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване (НТП):"Ниско застрояване /до 10m/".

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

Докладна записка №596/11.08.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на процедура по изпълнение на проект на Подробно устройствен план-План за регулация и застрояване   за „Гробищен парк Созопол“, чрез отчуждаване на поземлени имоти 67800.9.102 и 67800.9.180, частна собственост, попадащи в предвижданията му.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 

 Докладна записка №626/18.08.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.224, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 155 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

  

Докладна записка №627/18.08.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 12975.501.395, находящ се в община Созопол, с. Вършило, с площ 2 520 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизизрана“ и начин на трайно ползване (НТП): "Ниско застровяане (до 10m)“.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №659/12.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Обявяване на  проект „ПУП-Парцеларен план за улици и алеи в местност Света Марина“ землище гр. Созопол, в обхват между квартал Мисаря и общински път път BGS10-20, като общински обект от първостепенно значение към  „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022г.”, приета с Решение № 580/27.01.2022г.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №665/13.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отдаване под наем, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61042.13.38 - частна общинска собственост, с площ от 2 049 квадратни метра (кв. м.), трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“ и начин на трайно ползване (НТП): „Изоставена орна земя“, с местонахождение: Община Созопол, с. Равадиново, местност „Халваджи дол“. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №666/13.09.2022 г. от Тодор Дамянов – зам. кмет на Община Созопол относно: Определяне  броя на групите и броя  на децата в тях  през учебната 2022/ 2023 година  в  детските градини на територията на община Созопол.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №667/13.09.2022 г. от Тодор Дамянов – зам. кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване  на  слетите   и  маломерни  паралелки  в  училищата на територията на Община Созопол за  учебната  2022 / 2023 учебна  година.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 

  

Станимир Андонов

Председател на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“

 

 

 

Протокола води:

Александра Глосова

Секретар на Общински съвет и деловодител

  

Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалбиот 19.09.2022 г., от  14:00 ч. е неразделна част от  документацията на заседание  № 33/29.09.2022 г. на Общински съвет Созопол.

 

ПРОТОКОЛ №58

 от заседание на комисията по „ Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“.

 

            Днес, 26.09.2022 г., от 14:00 часа  се проведе редовно заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“.

 

На заседанието присъстваха:

            Станимир Андонов – председател, Димитринка Господинова – член, Желязко Иванов – член, Анета Филипова - член, Панайот Рейзи – член.

 На заседанието присъстваха още :

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Божана Чампарова – началник отдел ПДЧРОП;
 4. Общински съветници;
 5. Служители от общинска администрация;
 6. Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол;
 7. Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол;
 8. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол.

Заседанието води Станимир Андонов– председател на комисията.

Комисията имаше кворум и разгледа следните докладни записки:

 

Докладна записка №630/24.08.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за побратимяване на град Созопол и град Периана област Малага, Кралство Испания.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов –„за“, Анета Филипова –„за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията подкрепи докладната записка.

  Докладна записка №648/09.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за символите на община Созопол.

Колеги, въпроси и коментари по докладната?

Тихомир Янакиев: Правят се няколко промени в наредбата с оглед на това, че хората които са станали почетни граждани на гр. Созопол, да имат някаква реална привилегия, която да ползват, която се изразява в това което е написано. Посещение на места, които са с билети на общината - музеи, галерии и т.н., да ползват безплатно синята зона, да получават по четири куб. метра дърва безплатно,

Станимир Андонов: Колеги, други въпроси и коментари? Няма, който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов –„за“, Анета Филипова –„за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №652/12.09.2022 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол: относно: Приемане на Програма за работата на Общински съвет Созопол за периода м. октомври  2022 г. – м. март 2023 г.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов –„за“, Анета Филипова –„за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията подкрепи докладната записка.

  

Станимир Андонов

Председател на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“

  

Протокола води:

Александра Глосова

Секретар на Общински съвет и деловодител

 

 Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалбиот 26.09.2022 г., от /14:00 ч./ е неразделна част от документацията на заседание № 33/29.09.2022 г. на Общински съвет Созопол.

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №17

 от съвместно заседание на комисията по  „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“  и комисията по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедание“.

             На 26.09.2022 г., от 14:10 часа  се проведе съвместно заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“ и комисията по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедание“.

             На заседанието   присъстваха членовете на комисиите, в състав:

Станимир Андонов – председател на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“, Анета Филипова – председател на комисията по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедание“, Желязко Иванов – член;  Димитринка Господинова – член; Панайот Рейзи – член; Стилияна Николова – член; Андрей Николов – член и Цветелин Георгиев – член. Отсъстваше Стойчо Неделчев.

На заседанието присъстваха :

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Божана Чампарова – началник отдел ПДЧРОП;
 4. Общински съветници;
 5. Служители от общинска администрация;
 6. Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол;
 7. Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол;
 8. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол.

Заседанието води Станимир Андонов– председател на комисията.

Комисията разгледа следната докладна:

 Докладна записка №647/09.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за отпускане на финансови помощи на жители на община Созопол, които не са на основание Закона за семейните помощи за деца и Закона за социалното подпомагане.

Колеги, въпроси и коментари?  

Тихомир Янакиев: Правят се няколко промени, предлагаме на вниманието на общинските съвeтници да се промени от 5 на 3 години местоживеенето и предвижда като критерии да се приеме единият родител да е с постоянен и настоящ адрес на територията на община Созопол през последните 3 години към момента на раждане/осиновяване на детето, а другият родител e достатъчно да има настоящ адрес на територията на община Созопол към момента на подаване на заявлението. Също така 1000 лв. да се изплащат на веднъж, а не на два пъти, чисто административно е по – добре за хората и за нас.

Станимир Андонов: Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува: Станимир Андонов - „за“, Анета Филипова - „за“, Желязко Иванов - „за“, Димитринка Господинова - „за“, Панайот Рейзи - „за“, Стилияна Николова - „за“, Андрей Николов - „за“, Цветелин Георгиев - „за“, и с резултат осем гласа „за“, съвместната комисия подкрепи докладната записка.

  

Станимир Андонов:

Председател на комисия по „Законност, обществен ред,

сигурност, граждански права, молби и жалби”

  

Анета Филипова:

Председател на комисия по „Социална политика, образование, култура,

здравеопазване, спорт и вероизповедание”

  

Протокола води:

Александра Глосова

Секретар на Общински съвет и деловодител

 

Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по  „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“  и комисията по „Социална политика, образование, култура,

здравеопазване, спорт и вероизповедание” от 26.09.2022 г., от  /14:10 ч./ е неразделна част от  документацията на заседание №33/29.09.2022 г. на Общински съвет Созопол

 

 

ПРОТОКОЛ № 24

на

комисията  по Финанси и бюджет, международни проекти и програми

 

На 26.09.2022 г. от 14:20 ч., се проведе редовно заседание на комисията по „Финанси и бюджет международни проекти и програми” в състав:

 1. Димитринка Господинова – председател;
 2. Станимир Андонов – член;
 3. Цветелин Георгиев – член;
 4. Милена Желева – член;
 5. Красимира Германова – член.

На заседанието присъстваха още :

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Божана Чампарова – началник отдел ПДЧРОП;
 4. Общински съветници;
 5. Служители от общинска администрация;
 6. Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол;
 7. Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол;
 8. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол.

 

Заседанието откри и ръководи председателят  на комисията – Димитринка Господинова.

Димитринка Господинова: Уважаеми г-н Председател, г-н Кмете, колеги, присъстват всички членове на комисията, имаме кворум и можем да започнем своята работа. За разглеждане са постъпили следните докладни записки:

Докладна записка №579/29.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отчет за изпълнението на бюджета, Извънбюджетни сметки и фондове и състоянието на общинския дълг на Община Созопол за 2021 година.

Колеги, имате  ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладна записка № 579 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С пет гласа „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия.

Докладна записка №580/29.07.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ на Община Созопол към 30.06.2022 година.

Колеги, имате  ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладна записка № 580 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С пет гласа „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия.

 Докладна записка №628/23.08.2022 г. от Тодор Дамянов – зам. кмет на Община Созопол относно: Отпускане на едногодишна стипендия за постигнати високи резултати в областта на спорта на изявения спортист - Петър Драганов.

 Колеги, имате  ли въпроси по докладната?

 Божана Чампарова: В проекта за решение се добавя нова т. 1.3. със следното съдържание: "Средствата ще се осигурят от § 42-14 "Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет".

 Димитринка Господинова: Който е съгласен докладна записка № 628 да влезе за разглеждане на общинска сесия с така направеното допълнение, моля да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „ За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С пет гласа „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия.

 Докладна записка №649/12.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за дарение на допълнително количество гориво на ОД на МВР Бургас за нуждите на РУ Созопол за 2022 г.

 Колеги, имате  ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладна записка № 649 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С пет гласа „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия.

 

Докладна записка №650/12.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Одобряване  на  разсрочване  на публични общински вземания  въз основа на заявление с вх.№ 26-00-1062-2/22.08.2022 г., подадено от „Хелио-тур-с” АД , ЕИК 102004621.

 Колеги, имате  ли въпроси по докладната?

 Тихомир Янакиев: Няколко месеца вече се водят преговори с „Хелио-тур-с“ и след като ние сменихме през годините и ЧСИ-то, насочихме се към нови обезпечения за нашето вземане от тях. Те разговарят, но с юридически факти, съществува опасност да влезе в давност и други години. За това е по-добре, ако това нещо го направят факт, ние да си съберем парите. В момента в депозитната сметка имаме 150 хил. лв., като до 3 дни след сесията, ако не преведат последващо плащане, тези пари изгарят, а са вече в нашата сметка.

 Димитринка Господинова: Други въпроси по тази докладната, да считам, че няма. Който е съгласен докладна записка № 650 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С пет гласа „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия.

Докладна записка №655/12.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на община Созопол за 2022 г.

 Колеги, имате  ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладна записка № 655 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „ За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С пет гласа „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия.

 Докладна записка №656/12.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Допълване в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2022 година във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“.

 Колеги, имате  ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладна записка № 656 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „ За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С пет гласа „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия.

Докладна записка №657/12.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на два броя Запис на заповед във връзка с изпълнение на проект „Модернизация на лодкостоянка в пристанище Созопол“, по договор за безвъзмездна финансова помощ №МДР-ИП-01-84/04.05.2022г., сключен с Министерство на земеделието по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.

 Колеги, имате  ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладна записка № 657 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С пет гласа „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия.

 Докладна записка №664/13.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина и недървесни горски продукти от общински горски територии на община Созопол за 2022 г.

 Колеги, имате  ли въпроси по докладната?

 Тихомир Янакиев: Цените на свободно стават 75 лв. без ДДС, 90 лв. с ДДС.

 Димитринка Господинова: Който е съгласен докладна записка № 664 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С пет гласа „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия.

 Г-н председател, това бяха докладните записки, разпределени за разглеждане от комисията.

  

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

Председател на комисията по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми"

  

Протокола води:

Александра Глосова

Секретар на Общински съвет и деловодител

 Забележка:  Протокол от заседанието на комисията  по Финанси и бюджет, международни проекти и програми от 26.09.2022 г., от  /14:20 ч./ е неразделна част от  документацията на заседание №33/29.09.2022 г. на Общински съвет Созопол.

 

 

 

 ПРОТОКОЛ №26

на

комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”

 На 26.09.2022 г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” в състав:

 Андрей Николов – председател;

 1. Станимир Андонов – член;
 2. Илиян Стефанов – член;
 3. Стамат Стаматов – член. Отсъства Цветан Иванов.

  

На заседанието присъстваха още

 1.  Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Общински съветници;
 4. Служители от общинска администрация;
 5. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 6. Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол;
 7. Божана Чампарова – началник отдел ПДЧРОП;
 8. Румен Кисьов - заместник кмет на Община Созопол.

 

Заседанието води Андрей Николов, председател на комисията.

Разгледаха са следните докладни записки:  

Докладна записка №587/03.08.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението, в обхват на поземлен имот №134.183, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, землище на с. Крушевец, с отреждане за „сгради за вилен отдих“  и План за улична регулация. 

Въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“. С  четири гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка.

 

Докладна записка №588/03.08.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.53.81, по Кадастралната карта на гр.Созопол, земеделска територия, местност “Мапи“, с цел промяна предназначението, с отреждане за изграждане на „сгради за отдих и курорт, и трафопост“ .

 Въпроси и коментари по докладната?

 Станимир Андонов – общински съветник: Ще помоля само, постановлението за възлагане на недвижимия имот да се снима отново, защото не е излязло добре.

Андрей Николов: Благодаря! Колеги, други въпроси и коментари? Няма!

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За‘‘; Стамат Стаматов – „За“. С  четири гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка.

 

Докладна записка №642/08.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно:  Изразяване на съгласие за допускане на изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ II-1602 и УПИ III-1602, кв.91 по плана на м.”Мисаря”, гр. Созопол, ПИ с идентификатори  67800.503.621 и 67800.503.622 по КК на гр. Созопол.

 Въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“. С  четири гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка.

 

Докладна записка №646/09.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно:  Именуване на улица в регулационните граници на гр. Созопол, кв.”Мисаря”, община Созопол.

 Въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“. С  четири гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №651/12.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно:  1. Предложение за включване на обект(проект) като общински от първостепенно значение към  Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2022г., приета с  Решение № 580 по Протокол №26/27.01.2022г. на Общински съвет Созопол.

 1. 2. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за урегулиране на УПИ с отреждане „за техническа инфраструктура” за част от ПИ с идентификатор 67800.14.98 по КК на гр.Созопол, извън границите на урбанизираните територии и Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за напорен резервоар и отклонение към него от главен водопровод, за питейно водообезпечаване на с.Равадиново и път за достъп до резервоара.
 2. 3. Одобряване на задание по чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за урегулиране на УПИ с отреждане „за техническа инфраструктура” за част от ПИ с идентификатор 67800.14.98 по КК на гр.Созопол, извън границите на урбанизираните територии и Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за напорен резервоар и отклонение към него от главен водопровод, за питейно водообезпечаване на с.Равадиново и път за достъп до резервоара.

 Въпроси и коментари по докладната?

 Станимир Андонов: От писмото на РИОСВ липсват страници, също така е описано, че трябва да има скица на поземлен имот с номер 67800.50.301, но тя липсва.

Андрей Николов: Колеги, други въпроси и коментари? Няма!

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“. С  четири гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка.

 

Докладна записка №653/12.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно:  Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.36.69, по Кадастралната карта на гр. Созопол, горска територия, местност “Света Марина“, с цел промяна предназначението, с отреждане:  „за сгради за отдих, курорт и комплексно обществено обслужване“ и „за трафопост“. 

Въпроси и коментари по докладната?

 Станимир Андонов: На първа страница има техническа грешка, втори абзац на шести ред изходящият номер е изписан 1081, а трябва да е 108.

Андрей Николов: Колеги, други въпроси и коментари? Няма!

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За‘‘; Стамат Стаматов – „За“. С  четири гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №654/12.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно:  Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.10.355 и 67800.10.550, по Кадастралната карта на гр.Созопол, земеделска територия, местност “Ачмалъци“, за промяна предназначението, с отреждане „за жилищни и курортни сгради и трафопост“.

 Отново има техническа грешка на първа страница, последният ред, като в идентификатора на първият имот трябва да бъде 550, а не 3550.

 Други въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“;; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“. С  четири гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка.

 

Докладна записка №658/12.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно:  Даване на съгласие за допускане на проект за изменение на действащ Общ устройствен план /ОУП/ на Община Созопол, в обхват на ПИ с идентификатор 14249.17.2 по КК на с.Габър, м.”Турлакица”, Община Созопол.

 Въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За‘‘, Стамат Стаматов – „За“. С  четири гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка.

 

Докладна записка №660/13.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно:  Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.6.4, по Кадастралната карта на гр.Созопол, земеделска територия, местност “Буджака, с цел промяна предназначението, за изграждане на „вилни сгради“.

 Въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“;; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“. С  четири гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка.

 

Докладна записка №661/13.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Кабелна линия 1 kV от Бетонов комплектен трансформаторен пост, Електроразпределително табло – ново, за захранване на „Жилищна сграда и ограда“, в ПИ67800.36.419, м.“Света Марина“, землище на гр.Созопол “.

 Въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“. С  четири гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка.

 

Докладна записка №662/13.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „ Външно ел. захранване на вилни сгради в урегулиран поземлен имот XV, м. “Акра“, поземлен имот с идентификатор 81178.35.194, по Кадастралната карта на гр. Черноморец“.

 Въпроси и коментари по докладната?

 Станимир Андонов: В приложенията не са описани пълномощните.

Андрей Николов: Колеги, други въпроси и коментари? Няма!

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За‘‘, Стамат Стаматов – „За“. С  четири гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка.

 

Докладна записка №663/13.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.61.129, по Кадастралната карта на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, местност “Митков мост“, с цел промяна предназначението, като се обособят два нови урегулирани поземлени имота, за изграждане на „вилни сгради“ и „вилни сгради и трафопост“.

 Въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“. С  четири гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка.

  

Уважаеми г-н председател това бяха докладните записки разпределени за разглеждане на комисия.

  

Андрей Николов

Председател на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”

 

 Протокола води :

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и  архив

  

Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”от 26.09.2022 г., от /14:30 ч./ е неразделна част от документацията на заседание №33/29.09.2022 г. на Общински съвет Созопол.

 

 

ПРОТОКОЛ № 23

на

комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”

 На 26.09.2022 г. от 14:40 часа, се проведе заседание на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”. Заседанието откри и води Желязко Иванов – председател на комисията. След направена проверка присъстваха четирима членове на комисията: 

 Желязко Иванов – председател на комисията,  Андрей Николов – член, Стилияна Николова – член, Светлана Лулева – член. Отсъства Катя Стоянова.

На заседанието присъстваха още :

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Общински съветници;
 4. Служители от общинска администрация;
 5. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 6. Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол;
 7. Божана Чампарова – началник отдел ПДЧРОП;
 8. Румен Кисьов - заместник кмет на Община Созопол.

 

Заседанието води Желязко Иванов – председател на комисията.

Разгледаха се следните докладни записки:

 Докладна записка №584/02.08.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61114.501.318, с.Равна гора, ул.“Любен Каравелов“ №8, община Созопол.

Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“ . С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 

Докладна записка №585/02.08.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.501.183, гр. Черноморец, община Созопол.

Колеги, имате ли въпроси по докладната?

 Станимир Андонов – общински съветник: Двата нотариални акта да се приложат отново, защото са разменени или объркани вторите им страници.

Желязко Иванов: Колеги, други въпроси и коментари? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 

Докладна записка №593/09.08.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63029.501.9592, находящ се в общ. Созопол, с. Росен, площ 589 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване (НТП): „Ниско застроване (до 10m.)“.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма !

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 

Докладна записка №594/09.08.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63015.505.446, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, площ 1 014 квадратни метра (кв.м.), с Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване (НТП):"Ниско застрояване /до 10m/".

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 

Докладна записка №596/11.08.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на процедура по изпълнение на проект на Подробно устройствен план-План за регулация и застрояване   за „Гробищен парк Созопол“, чрез отчуждаване на поземлени имоти 67800.9.102 и 67800.9.180, частна собственост, попадащи в предвижданията му.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 

Докладна записка №626/18.08.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.224, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 155 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

 Колеги, имате ли въпроси по докладната?

Светлана Лулева – общински съветник: Този имот е прекалено маломерен, 155 кв. метра. Вероятно е бил към друг имот, как така се е случило? Виждаме и някакъв път, в който влиза имота, поне аз така го виждам в скицата.

Иванка Хльостарова – директор на Дирекция „Устройство на територията, инвестиционна политика, екология и проекти“: Тази зона е по параграф четири в старо селище и по преходния план този имот си е бил там в тези си граници. С плана на новообразуваните имоти, когато се създава, такова е и изискването, тези маломерни имоти да си запазят площта. Най – вероятно е имало ползвател, който е трябвало да придобие собствеността, но не я е придобил по реда, който е трябвало да следва тогава, и затова се изнася на търг.

Светлана Лулева: Всичко това ми е ясно, но това, което виждам от самата скица, е че част от имота влиза в пътя. Дали в един следващ момент няма да бъде затворен пътя, който в момента е между имотите.

Иванка Хльостарова: Не пътя си е там и сега.

Светлана Лулева: При положение, че е общински имот, предвидено ли е пътят да бъде в достатъчно голяма ширина, така, че да се продаде останалото?

Иванка Хльостарова: В момента предвиден път нямаме като улична регулация. Когато се разработи плана за включване в регулацията на населеното място ще се предвидят съответните ширини на улиците. Към настоящият момент този път е полски, осъществява достъп до земеделските имоти и е с този габарит, когато се предвижда в последствие си има процедури. Дали ще се отчужди от човека, тогава може и целия имот…….

Светлана Лулева: Именно това имах предвид, че ще дойде момент, в който този имот ще влезе в пътя, когато се урегулират пътищата и да се направи с достатъчна ширина, ще се отчужди от имота. След като е общинско в момента, но в крайна сметка, след като иска да си го купи човека, после да му го отчуждаваме. Гледам как е на скицата, там се вижда, че имота влиза в пътя и за това си задавам въпроса, което мисля, че е напълно резонно.

Желязко Иванов: Колеги, други въпроси и коментари? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 

Докладна записка №627/18.08.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 12975.501.395, находящ се в община Созопол, с. Вършило, с площ 2 520 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизизрана“ и начин на трайно ползване (НТП): "Ниско застровяане (до 10m)“.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма !

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 

Докладна записка №659/12.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Обявяване на  проект „ПУП-Парцеларен план за улици и алеи в местност Света Марина“ землище гр. Созопол, в обхват между квартал Мисаря и общински път път BGS10-20, като общински обект от първостепенно значение към  „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022г.”, приета с Решение № 580/27.01.2022 г.

Колеги, имате ли въпроси по докладната?

 Станимир Андонов: Заявлението от '' Санта Марина'' АД, пак не е пълно не се допълват двете страници една след друга или не е изцяло снимано.

Желязко Иванов: Колеги, други въпроси и коментари? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 

Докладна записка №665/13.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отдаване под наем, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61042.13.38 - частна общинска собственост, с площ от 2 049 квадратни метра (кв. м.), трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“ и начин на трайно ползване (НТП): „Изоставена орна земя“, с местонахождение: Община Созопол, с. Равадиново, местност „Халваджи дол“.

  

Колеги, имате ли въпроси по докладната?

Станимир Андонов: 271 лв. на година не е ли малко?

Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол: Уважаеми общински съветници, знаете, че когато става въпрос за покупко- продажба или наемни отношения става на база на методиката, която е гласувана и разработена или на база на оценките, които се правят от оценителя. Вие сте в правото си, ако имате несъгласие да предлагате цени. Пак Ви казвам аз не се бъркам в цените на оценителите, каквото кажат като оценка това е . Нали закона е такъв, да има оценители или методики, които да кажат оценката каква да бъде.

Андрей Николов – общински съветник: Може, както на предходни сесии с пазарен коефициент.

Желязко Иванов: Колеги, други въпроси и коментари? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 

Господин председател с това работата на комисията приключи.

  

Желязко Иванов

Председател на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”

 

Протокола води:

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив

 

Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” от 26.09.2022 г., от  /14:40 ч./ е неразделна част от  документацията на заседание №33/29.09.2022 г. на Общински съвет Созопол

 

 

ПРОТОКОЛ № 11

на

Комисията по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедание“

На 26.09.2022 г. от 14:50 часа, се проведе редовно заседание на комисията по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедание“. Заседанието откри и води Анета Филипова – председател на комисията.

 Анета Филипова – председател;

 1. Стилияна Николова – член;
 2. Андрей Николов – член;
 3. Цветелин Георгиев – член;
 4. Стойчо Неделчев  отсъства.

 На заседанието присъстваха още :

 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 4. Божана Чампарова- началник отдел ПДЧРОП;
 5. Общински съветници;
 6. 6. Служители от общинска администрация;
 7. Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол;
 8. Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол.

Анета Филипова – Комисията има кворум и може да започне разглеждане на докладните.

 Докладна записка №666/13.09.2022 г. от Тодор Дамянов – зам. кмет на Община Созопол относно: Определяне  броя на групите и броя  на децата в тях  през учебната 2022/ 2023 година  в  детските градини на територията на община Созопол.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма !

Който е съгласен докладна записка № 666 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Анета Филипова – „За“, Стилияна Николова – „За“, Андрей Николов – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С  четири гласа "За", комисията подкрепи докладната записка.

 

Докладна записка №667/13.09.2022 г. от Тодор Дамянов – зам. кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване  на  слетите   и  маломерни  паралелки  в  училищата на територията на Община Созопол за  учебната  2022 / 2023 учебна  година.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната?

 Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол: Г- н Председател, аз искам да направя една промяна в решението. Става дума за първа римска точка за училището в Созопол '' Св. Кирил и Методий'', на осми ред от първа точка вместо една паралелка да се запишат в решението две маломерни паралелки. Съответно едната със 16, а другата със 17 броя ученици. Наложи се да направим промяна заради становището на Министерството на образованието. Учениците пак са 33 на брой, ние бяхме заложили една паралелка съгласувана с директорката на училището, но се наложи да я разделим на две паралелки.

 Анета Филипова: Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на общинска сесия с така направената промяна в решението, моля да гласува: Анета Филипова – „За“, Стилияна Николова – „За“, Андрей Николов – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С  четири гласа "За" комисията подкрепи докладната записка.

  

С това работата на комисията по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедание” приключи.

  

АНЕТА ФИЛИПОВА

Председател на комисия по

„Социална политика, образование, култура,

здравеопазване, спорт и вероизповедание”

 

  

Водещ протокола:

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив

 

 

Забележка:  Протокол от заседанието на комисията по „Социална политика, образование, култура,

здравеопазване, спорт и вероизповедание” от 26.09.2022 г., от  /14:50 ч./ е неразделна част от  документацията на заседание №33/29.09.2022 г. на Общински съвет Созопол

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и СЕДМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...