Събота, 22 Октомври 2022 10:21

Протоколи от заседанията на постоянните комисии във връзка със сесия №34

ПРОТОКОЛ № 59

на

комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“

 

На 21.10.2022 г., от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“. Заседанието води председателят на комисията Станимир Андонов.

При направена поименна проверка на заседанието присъстваха: Станимир Андонов – председател, Желязко Иванов, Анета Филипова – членове. Отсъстват - Димитринка Господинова и Панайот Рейзи.

Участие в заседанието взеха :

Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;

Ваня Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;

 

Станимир Андонов: Колеги, комисията има кворум и може да започне работа.

Разгледаха се следните докладни записки:

 

Докладна записка №687/05.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация на работа в рибарско пристанище „Созопол“ и на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация на работа в рибарско пристанище „Черноморец“.

Колеги, въпроси и коментари по докладната?

Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов-„за“,  ,Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 

Докладна записка №713/11.10.2022 г. от Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол относно: Приемане на Доклад по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2021 година.

Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Аз имам забележка към тази докладна, защото Докладът към нея не е описан в приложенията, а така също и не става ясно кой е изготвил доклада.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов--„за“,  Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

  

Докладна записка №735/14.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Промяна на проектните предложения за кандидатстване на Община Созопол по  мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Колеги, въпроси и коментари по докладната?

Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов-„за“,  ,Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 

Докладна записка №674/20.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Одобряване на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2023-2025 г. на община Созопол – II етап.

Колеги, в описанието на докладната е упоменато, че средносрочна бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2023-2025 г. на община Созопол е разработена и според указания, дадени от Министерство на финансите (МФ) с писмо БЮ №4/ 02.09.2022 г. Това писмо не е описано в приложенията към докладната и не е приложено. Добре е да знаем какви са указанията на Министерството на финансите и трябва да изискаме това писмо от администрацията.

Колеги, въпроси и коментари по докладната?

Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов-„за“,  ,Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 

Докладна записка №732/14.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на община Созопол за 2022 г.

Колеги, въпроси и коментари по докладната?

Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов-„за“,  ,Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 

Докладна записка №733/14.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Допълване в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2022 година във функция „Общи държавни служби“.

 

Колеги, въпроси и коментари по докладната?

Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов-„за“,  ,Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 

Докладна записка №726/13.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението, в обхват на поземлен имот №134.223, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, землище на с. Крушевец, с отреждане „за вилни сгради“ и План за улична регулация.

Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната?

Тук искам да отбележа, че пълномощното на заявителите Михаил и Мара Шопови е приложено към документацията на докладната, но не е описано в приложенията към докладната. Техническото задание за изработване на улична регулация е упоменато в приложенията към докладната, но го няма приложено. Може би тук от администрацията трябва да направят разяснение или да го приложат.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов-„за“,  ,Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 

Докладна записка №727/13.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.5.27, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Буджака, с цел промяна предназначението, за изграждане на „вилни сгради“.

Колеги, въпроси и коментари по докладната?

Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов-„за“,  ,Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 

Докладна записка №728/13.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.36.14, по Кадастралната карта на гр. Созопол, горска територия, местност “Света Марина“, с цел промяна предназначението, с отреждане:  „за сгради за отдих и курорт, и трафопост“. 

Колеги, т.7 от описаните приложения към докладната трябва да отпадне, упоменатото писмо не е към тази докладна и да се промени номерацията на следващите точки..

Други въпроси и коментари по докладната?

Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов-„за“,  ,Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 

Докладна записка №693/06.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61042.501.455, с. Равадиново, ул. “Стара планина“ №40, община Созопол.

Колеги, въпроси и коментари по докладната?

Искам да отбележа, сгрешено е името на фирмата, която е описана като съсобственик на имота и трябва да бъде „ДИГАС- БАЯНОВА И МАКАРОВ“. Освен това  нотариалният акт за собственост на фирмата не е описан в приложенията към докладната, така както са описани останалите собственици и не е приложен към докладната. Моля да се изиска от администрацията.

Други въпроси и коментари?

Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов-„за“,  ,Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 

Докладна записка №694/06.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.407, с. Индже войвода, ул. “Стара планина“, община Созопол.

Колеги,  в тази докладна установих техническа грешка по отношение на номера на нотариалния акт на заявителя- написан е 7597 от 93 г., а трябва да бъде 7397 от 93 г. Техническата грешка трябва да се отстрани и в описателната част на докладната и в приложенията към докладната, където също е сгрешен.

Други въпроси и коментари?

Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов-„за“,  ,Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

  

Докладна записка №695/06.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 63015.506.258, с. Атия, м. „ Старо селище‘‘, община Созопол.

Колеги, въпроси и коментари по докладната?

Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов-„за“,  ,Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 

Докладна записка №696/06.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 63029.501.383, с. Росен, ул. “Яна Лъскова“№68, община Созопол.

Колеги, въпроси и коментари по докладната?

Колеги в решението и на скицата фигурира името на Григор Тончев Пенев като собственик, но няма нотариален акт. От скицата е видно, че същият е съсобственик с нотариален акт №108, том 62, рег. 19802, дело 11906 от 16.12.2021 г. на службата по вписванията гр. Бургас. Моля същият да бъде приложен към докладната и допълнен в приложенията.

Други въпроси и коментари.

Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов-„за“,  ,Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 

Докладна записка №723/12.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот (ПИ) с планоснимачен № (пл. №) 134.397, находящ се в общ. Созопол, землище на с. Крушевец, площ 1 287 квадратни метра (кв.м.), с Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване (НТП):"За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)".

Колеги, в т.2 от решението на тази докладна е допусната грешка при изписване на наредбата за общинската собственост, трябва правилно да бъде изписана, а именно : Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, а не с общинско имущество, както е написано. Моля да бъде коригирано.

Колеги, въпроси и коментари по докладната?

Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов-„за“,  ,Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 

Докладна записка №724/13.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на основание чл.14, ал.6 от ЗОС на 41.00 кв. м идеални части от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.504.224.4.3, с площ от 143 кв. м., разположена в  сграда с идентификатор 67800.504.224.4 , построена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224, находящ се в гр. Созопол, площад „Черно море“ №1, бл.2.

Колеги, има неточност  в т.1 в решението на докладната. Посочени са Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост и решението, с което тя е приета с номерация от 2021 г. Моля, вносителят да коригира и в текста да бъде записано: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2022 г. и Решение№ 580/27.01.2022 г.

Освен това, в решението не е упоменато, мисля, че трябва, а именно, че консумативите- ел. енергия и ВиК са за сметка на наемателя.

Други въпроси и коментари по докладната?

Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов-„за“,  ,Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 

Докладна записка №729/13.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на земеделски имоти - частна общинска собственост, находящи се в общ. Созопол, землище на с. Крушевец, с идентификатори 40124.111.3 и 40124.70.5.

Колеги, въпроси и коментари по докладната?

Комисията предлага в решението да се добави и коефициент за отчитане на инфлацията.

Ако няма други въпроси и коментари, нека гласуваме.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов-„за“,  ,Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 

Докладна записка №730/13.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.485, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 589 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

В описаните приложения към докладната е допусната грешка в номера на данъчната оценка, трябва да бъде от 28.09. 2022 г. Моля, да се коригира.

Колеги, въпроси и коментари по докладната?

Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов-„за“,  ,Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 

Докладна записка №731/13.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.”, като включва в нея поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63029.175.395 целият с площ 442 934 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ) "Земеделска" и начин на трайно ползване (НТП) "Друг вид недървопроизводителна горска площ", с местоположение: област Бургас, община Созопол, землище на с. Росен, местност „Чанаджика“.

Колеги, тук констатирах следното: приложената оценка 2450 лв. е за 3000 кв.м. и  за правото за ползване за 3 години, а във т.2 е написано така че се разбира за 10 г.  Освен това в заглавието според мен трябва да се допълни, че допълваме….  и приемане на цена за 3000 кв. метра. от имота, целият с площ 442 934 кв.м. Моля, вносителят да направи нужните корекции.

Други въпроси и коментари по докладната?

Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов-„за“,  ,Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 

Докладна записка №734/14.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на земеделски имот - частна общинска собственост, а именно: поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61114.16.101, с площ 16 235 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“, начин на трайно ползване (НТП): „Изоставена орна земя“, с местоположение: Община Созопол, с. Равна гора, местност: „Тумбата“.

Колеги, въпроси и коментари по докладната?

Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов-„за“,  ,Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 

Докладна записка №714/11.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на жилища - общинска собственост.

Колеги, въпроси и коментари по докладната?

Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов-„за“,  ,Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 

Докладна записка №725/13.10.2022 г. от Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол относно: Удължаване срока на услугите по процедура BG05M9OP001-6.002 – „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”    2014-2020 г. и възлагане на услугата на Комплекс за „Социални услуги и здравеопазване“.

Колеги, въпроси и коментари по докладната?

Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов-„за“,  ,Анета Филипова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 

Колеги, с това работата на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“ приключи.

  

Станимир Андонов:

Председател на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“

 

 Протокола води:

Петя Димитрова, гл. експерт "Връзки с обществеността и информационно обслужване"

  

 Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по „ Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“ от 21.10.2022 г., от /14:00 ч./ е неразделна част от документацията на заседание № 34/31.10.2022 г. на Общински съвет Созопол.

 

ПРОТОКОЛ №60

от заседание на комисията по „ Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“.

            Днес, 27.10.2022 г., от 14:00 часа  се проведе редовно заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“.

 На заседанието присъстваха:

            Станимир Андонов – председател, Димитринка Господинова – член, Желязко Иванов – член, Анета Филипова - член, Панайот Рейзи – член.

 На заседанието присъстваха още: Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол, Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол, Галина Георгиева- юрист на Община Созопол, общински съветници, служители от общинска администрация, Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол.

 Заседанието води Станимир Андонов– председател на комисията.

Комисията имаше кворум и разгледа следните докладни записки:

 Докладна записка №687/05.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация на работа в рибарско пристанище „Созопол“ и на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация на работа в рибарско пристанище „Черноморец“.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов –„за“, Анета Филипова –„за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията подкрепи докладната записка и предлага да бъде прието решението така, както е по докладната.

  Докладна записка №713/11.10.2022 г. от Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол относно: Приемане на Доклад по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2021  година.

Колеги, отново отбелязвам, че докладът не е описан в приложенията към докладната.

Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов –„за“, Анета Филипова –„за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията подкрепи докладната записка и предлага да бъде прието решението така, както е по докладната .

Докладна записка №735/14.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Промяна на проектните предложения за кандидатстване на Община Созопол по  мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов –„за“, Анета Филипова –„за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията подкрепи докладната записка и предлага да бъде прието решението така, както е по докладната.

 Докладна записка №764/25.10.2022 г. от Тодор Дамянов – Зам. Кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване по процедура BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 Колеги, това е нова докладна, която допълнително е постъпила за разглеждане. Имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов –„за“, Анета Филипова –„за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията подкрепи докладната записка и предлага да бъде прието решението така, както е по докладната .

 Уважаеми г-н председател, това бяха докладните записки разпределени за разглеждане на комисия.

  

Станимир Андонов

Председател на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“

  

Протокола води:

Петя Димитрова, Главен експерт "Връзки с обществеността и информационно обслужване"

 

 

Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалбиот 27.10.2022 г., от /14:00 ч./ е неразделна част от документацията на заседание № 34/31.10.2022 г. на Общински съвет Созопол.

 

 

ПРОТОКОЛ № 25

на

комисията  по Финанси и бюджет, международни проекти и програми

 На 27.10.2022 г. от 14:10 ч., се проведе редовно заседание на комисията по „Финанси и бюджет международни проекти и програми” в състав:

  1. Димитринка Господинова – председател;
  2. Станимир Андонов – член;
  3. Цветелин Георгиев – член;
  4. Милена Желева – член;
  5. Красимира Германова – член.

На заседанието присъстваха още : Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол, Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол, Галина Георгиева- юрист на Община Созопол, общински съветници, служители от общинска администрация, Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол.

  

Заседанието откри и ръководи председателят  на комисията – Димитринка Господинова.

Димитринка Господинова: Уважаеми г-н Председател, г-н Кмете, колеги, присъстват всички членове на комисията, имаме кворум и можем да започнем своята работа. За разглеждане са постъпили следните докладни записки:

Докладна записка №674/20.09.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Одобряване на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2023-2025 г. на община Созопол – II етап.

 Колеги, имате  ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладна записка № 674 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С пет гласа „За“ – комисията подкрепя докладната и предлага решението да бъде прието така ,както е по докладната.

 Докладна записка №732/14.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на община Созопол за 2022 г.

 Невена Метинева дирекция „Финанси и Бюджет“:  Уважаеми общински съветници, допусната е неточност на стр. 3 в параграф 52-00, където вместо увеличение е записано- намаление. Правилно е УВЕЛИЧЕНИЕ. Благодаря!

Колеги, имате  ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладна записка № 732 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С пет гласа „За “комисията подкрепя докладната и предлага решението да бъде прието с така направената корекция.

 Докладна записка №733/14.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Допълване в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2022 година във функция „Общи държавни служби“.

Колеги, имате  ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладна записка № 733 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С пет гласа „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия.

 

Г-н председател, това бяха докладните записки, разпределени за разглеждане от комисията.

  

Димитринка Господинова

Председател на комисията по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми"

  

Протокола води:

Петя Димитрова, Главен експерт "Връзки с обществеността и информационно обслужване"

  

Забележка:  Протокол от заседанието на комисията  по Финанси и бюджет, международни проекти и програми от 27.10.2022 г., от  /14:10 ч./ е неразделна част от  документацията на заседание №34/31.10.2022 г. на Общински съвет Созопол.

 

 

 

  ПРОТОКОЛ №27

на

комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”

  

На 27.10.2022 г. от 14:20 часа, се проведе заседание на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” в състав:

  1. Андрей Николов – председател;
  2. Станимир Андонов – член;
  3. Илиян Стефанов – член;
  4. Стамат Стаматов – член;
  5. Цветан Иванов- член;

 

На заседанието присъстваха още : Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол, Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол, Галина Георгиева- юрист на Община Созопол, общински съветници, служители от общинска администрация, Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол.

 

Заседанието бе ръководено от Андрей Николов.

Разгледаха са следните докладни записки: 

 

Докладна записка №726/13.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението, в обхват на поземлен имот №134.223, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, землище на с. Крушевец, с отреждане „за вилни сгради“ и План за улична регулация.

 Въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов-„За“,   Стамат Стаматов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и предлага да бъде разгледана на редовна сесия.

 

Докладна записка №727/13.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.5.27, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Буджака, с цел промяна предназначението, за изграждане на „вилни сгради“.

 Въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За‘‘; Цветан Иванов-„За“ и   Стамат Стаматов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и предлага да бъде разгледана на редовна сесия.

 

Докладна записка №728/13.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.36.14, по Кадастралната карта на гр. Созопол, горска територия, местност “Света Марина“, с цел промяна предназначението, с отреждане:  „за сгради за отдих и курорт, и трафопост“. 

 Въпроси и коментари по докладната?

 Станимир Андонов: Тук трябва да се отбележи, че т.7 от приложенията към докладната е излишна. Да се отбележи в протокола.

Андрей Николов: Моля, в протокола да се запише, че т. 7 от приложенията отпада.

Колеги, който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов-„За“ и Стамат Стаматов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и предлага да бъде разгледана на редовна сесия.

 

Уважаеми г-н председател, това бяха докладните записки разпределени за разглеждане на комисия.

 

 

Андрей Николов

Председател на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”

  

Протокола води :

Петя Димитрова, Главен експерт "Връзки с обществеността и информационно обслужване"

 

ПРОТОКОЛ № 24

на

комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”

 На 27.10.2022 г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”. Заседанието откри Желязко Иванов – председател на комисията. След направена проверка присъстваха всички членове на комисията: Желязко Иванов – председател на комисията,  Андрей Николов – член, Стилияна Николова – член, Светлана Лулева – член и Катя Стоянова- член.

На заседанието присъстваха още : Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол, Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол, Галина Георгиева- юрист на Община Созопол, общински съветници, служители от общинска администрация, Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол.

 Заседанието води Желязко Иванов – председател на комисията.

Разгледаха се следните докладни записки:

 Докладна записка №693/06.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61042.501.455, с. Равадиново, ул. “Стара планина“ №40, община Созопол.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната?

 Станимир Андонов, общински съветник: Нотариалният акт на фирма «ДИГАС- БАЯНОВА И МАКАРОВ» ООД все още не е представен.

Йордан Петков, директор Дирекция "Управление на собствеността, туризъм и стопански дейности" : Това са руски граждани, които са съсобственици на имота и много бавно става комуникацията с тях. Поискахме им нотариален акт. Пак ще го поискаме, но не знам дали ще успеят до сесията.

Иванка Кирязова, юрист на Общински съвет Созопол: Трябва да има документ, който да доказва тяхната собственост. В противен случай няма как общинските съветници да приемат, че тази фирма е съсобственик на имота.

Красимира Германова, общински съветник: Ако е невъзможно да се набави този документ, то приемаме, че докладната не е окомплектована и трябва да отпадне от дневния ред, вносителят да я оттегли.

Желязко Иванов: Колеги, предлагам да гласуваме тази докладна да бъде окомплектована до сесията, в противен случай- вносителят да я оттегли.

Който е съгласен, моля да гласува!

 Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“ и Катя Стоянова- «За» . С пет гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка и предлага да бъде разгледана на редовна сесия, ако бъде окомплектована.

 

Докладна записка №694/06.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.407, с. Индже войвода, ул. “Стара планина“, община Созопол.

Колеги, имате ли въпроси по докладната?

 Станимир Андонов, общински съветник: В тази докладна е сгрешен  номера на нотариалния акт на заявителя- написан е 7597 от 93 г., а трябва да бъде 7397 от 93 г. Грешката е коригирана само на едно място, а на другото място в докладната е сгрешено.

Желязко Иванов: Колеги, грешката не касае решението, затова предлагам да бъде описана в протокола и да се чете навсякъде №7397 от 93 г.

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“ и Катя Стоянова- «За»  . С пет гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка и предлага да бъде разгледана на редовна сесия.

 

Докладна записка №695/06.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 63015.506.258, с. Атия, м. „ Старо селище‘‘, община Созопол.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма !

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“ и Катя Стоянова- «За»  . С пет гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка да бъде разгледана на редовна сесия.

 

Докладна записка №696/06.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 63029.501.383, с. Росен, ул. “Яна Лъскова“№68, община Созопол.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната?

Станимир Андонов: И тук не е отстранен пропуска, който констатирахме по време на комисията по законност, а именно  Григор Тончев Пенев е собственик видно от скицата, но няма представен нотариален акт.

Желязко Иванов: Колеги, предлагам да гласуваме докладната да бъде окомплектована до сесията, в противен случай да отпадне.

 Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, след като бъде окомплектована, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“ и Катя Стоянова- «За»  . С пет гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка да влезе за разглеждане на сесия.

 

Докладна записка №723/12.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот (ПИ) с планоснимачен № (пл. №) 134.397, находящ се в общ. Созопол, землище на с. Крушевец, площ 1 287 квадратни метра (кв.м.), с Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване (НТП):"За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)".

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“ и Катя Стоянова- «За»  . С пет гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 

Докладна записка №724/13.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на основание чл.14, ал.6 от ЗОС на 41.00 кв. м идеални части от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.504.224.4.3, с площ от 143 кв. м., разположена в  сграда с идентификатор 67800.504.224.4 , построена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224, находящ се в гр. Созопол, площад „Черно море“ №1, бл.2.

По време на комисията по Законност бе коментирано, че консумативите при ползване на общински имот под наем да бъдат включени и описани в решението на докладната.

Колеги, имате ли въпроси по докладната?

Йордан Петков: Консумативите като разход на ползвателя се включват в договора, който Общината изготвя.

Желязко Иванов: Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“ и Катя Стоянова- «За»  . С пет гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка и предлага да бъде разгледана на редовна сесия.

 

Докладна записка №729/13.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на земеделски имоти - частна общинска собственост, находящи се в общ. Созопол, землище на с. Крушевец, с идентификатори 40124.111.3 и 40124.70.5.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната?

Георги Пинелов, председател на Общински съвет- Созопол: В комисията по Законност коментирахме, че цените на земеделските земи, отдавани под наем са доста ниски и коментирахме, че ако коефициента е 2,5 цените стават по- нормални за реалната ситуация на пазара.

Йордан Петков: Оценките на земеделската земя наистина са много ниски и е добре вие, общинските съветници да гласувате по-високи цени в Методиката, по която се изчисляват цените.

Красимира Германова:  Г-н Петков, Общината трябва да направи проучване и да ни предложи адекватни цени, които ние да разгледаме и приемем.

Станимир Андонов: Няма как сега да направим предложение, защото в докладната са предложени крайните цени. По-добре да го оставим за сесията.

Желязко Иванов: Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“ и Катя Стоянова- «За»  . С  пет гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка и предлага да бъде разгледана на редовна сесия.

 

Докладна записка №730/13.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.485, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 589 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма !

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“ и Катя Стоянова- «За»  . С пет гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка и предлага да бъде разгледана на редовна сесия.

Докладна записка №731/13.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2022 год.”, като включва в нея поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63029.175.395 целият с площ 442 934 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ) "Земеделска" и начин на трайно ползване (НТП) "Друг вид недървопроизводителна горска площ", с местоположение: област Бургас, община Созопол, землище на с. Росен, местност „Чанаджика“.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма !

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. и Катя Стоянова- «За»  С пет гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка и предлага да бъде разгледана на редовна сесия.

 

Докладна записка №734/14.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на земеделски имот - частна общинска собственост, а именно: поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61114.16.101, с площ 16 235 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“, начин на трайно ползване (НТП): „Изоставена орна земя“, с местоположение: Община Созопол, с. Равна гора, местност: „Тумбата“.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма !

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“ и Катя Стоянова- «За»  . С пет гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 

Господин председател, с това работата на комисията приключи.

  

Желязко Иванов

Председател на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”

 

Протокола води:

Петя Димитрова, Главен експерт "Връзки с обществеността и информационно обслужване"

 

Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” от 27.10.2022 г., от  /14:30 ч./ е неразделна част от  документацията на заседание №34/31.10.2022 г. на Общински съвет Созопол

 

ПРОТОКОЛ №18

  

от съвместно заседание на комисията по  „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”  и комисията по Финанси и бюджет, международни проекти и програми.

             На 27.10.2022 г., от 14:40 часа  се проведе съвместно заседание на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” и комисията по Финанси и бюджет, международни проекти и програми.

             На заседанието   присъстваха членовете на комисиите, в състав:

Желязко Иванов – председател на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”, Димитринка Господинова – председател на комисията по Финанси и бюджет, международни проекти и програми“, Андрей Николов – член;  Стилияна Николова – член; Катя Стоянова – член; Светлана Лулева – член; Милена Желева – член ; Станимир Андонов – член; Цветелин Георгиев и Красимира Германова-член.

 На заседанието присъстваха още : Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол, Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол, Галина Георгиева- юрист на Община Созопол, общински съветници, служители от общинска администрация, Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол.

 Заседанието води Желязко Иванов– председател на комисията.

Комисията разгледа следните докладни:

 

Докладна записка №714/11.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на жилища - общинска собственост.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов –„За“, Димитринка Господинова –„За“, Андрей Николов – „За“,  Стилияна Николова – „За“,  Катя Стоянова – „За“,  Светлана Лулева – „За“, Милена Желева – „За“, Станимир Андонов – „За“, Цветелин Георгиев- „За“,  Красимира Германова - „За“. С десет гласа - "За", съвместната комисия подкрепи докладната записка и предлага да бъде разгледана на редовна сесия.

  

Уважаеми г-н председател, това бяха докладните записки разпределени за разглеждане от съвместната комисия.

 

Желязко Иванов

Председател на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”

  

Димитринка Господинова

Председател на комисията по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми"

  

Протокола води :

Петя Димитрова, Главен експерт "Връзки с обществеността и информационно обслужване"

  

Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”от 27.10.2022 г., от /14:20 ч./ е неразделна част от документацията на заседание №34/31.10.2022 г. на Общински съвет Созопол.

 

ПРОТОКОЛ № 12

на

Комисията по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедание“

 На 27.10.2022 г. от 14:50 часа, се проведе редовно заседание на комисията по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедание“.

 Присъстваха :Анета Филипова – председател; Стилияна Николова – член; Андрей Николов – член; Цветелин Георгиев – член; Стойчо Неделчев  отсъства.

 На заседанието присъстваха още : : Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол, Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол, Галина Георгиева- юрист на Община Созопол, общински съветници, служители от общинска администрация, Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол.

Заседанието бе ръководено от Анета Филипова

 Комисията има кворум и може да започне разглеждане на докладните.

 Докладна записка №725/13.10.2022 г. от Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол относно: Удължаване срока на услугите по процедура BG05M9OP001-6.002 – „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”     2014-2020 г. и възлагане на услугата на Комплекс за „Социални услуги и здравеопазване“.

         Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма !

Който е съгласен докладна записка № 725 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Анета Филипова – „За“, Стилияна Николова – „За“, Андрей Николов – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С  четири гласа "За", комисията подкрепи докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия.

 С това работата на комисията по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедание” приключи.

  

АНЕТА ФИЛИПОВА

Председател на комисия по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедание”

  

Протокола води:

Петя Димитрова, Главен експерт "Връзки с обществеността и информационно обслужване"

 

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и СЕДМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...